of 14 /14
10 SODOBNA PEDAGOGIKA 2/2014 Ljubica Marjanovič Umek Ljubica Marjanovič Umek Strukturna kakovost vrtca: učinek na procesno kakovost in dosežke otrok Povzetek: V prispevku obravnavamo strukturno kakovost vrtcev, ki jo v povezavi s procesno in posre- dno ravnjo kakovosti umeščamo v ekološko-sistemsko teorijo Bronfenbrennerja. Kakovost vrtca nas zanima kot eden od varovalnih oziroma kritičnih dejavnikov razvoja in učenja otrok, zato z različnimi konceptualnimi modeli kakovosti vrtca in rezultati domačih ter tujih empiričnih raziskav razlagamo zapleten in celovit odnos med kazalci kakovosti in učinkom vrtca, tudi v povezavi s kakovostjo dru- žinskega okolja. Izsledke smo povezali v ugotovitev, da v Sloveniji, podobno kot v nekaterih državah z visokokakovostno predšolsko vzgojo, potrebujemo opredelitev nacionalnih standardov kakovosti za vrtce na zakonski ravni in vzporedno okvirno postavitev načinov in postopkov ocenjevanja kakovosti, in to tako na ravni samoevalvacije kot zunanje evalvacije. Ključne besede: sociokulturne teorije, strukturni kazalci kakovosti, procesni kazalci kakovosti, dosežki otrok, učinek vrtca, nacionalni standardi kakovosti. UDK: 373.2 Znanstveni prispevek Dr. Ljubica Marjanovič Umek, redna profesorica, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija; e-naslov: [email protected] SODOBNA PEDAGOGIKA 2/2014, 10–22

Strukturna kakovost vrtca: učinek na procesno kakovost in dosežke

  • Author
    dominh

  • View
    231

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Strukturna kakovost vrtca: učinek na procesno kakovost in dosežke

Page 1: Strukturna kakovost vrtca: učinek na procesno kakovost in dosežke

10 SODOBNAPEDAGOGIKA2/2014 LjubicaMarjanovičUmek

Ljubica Marjanovič Umek

Strukturnakakovostvrtca:učineknaprocesnokakovostindosežkeotrok

Povzetek:Vprispevkuobravnavamostrukturnokakovostvrtcev,kijovpovezavisprocesnoinposre-dnoravnjokakovostiumeščamovekološko-sistemskoteorijoBronfenbrennerja.Kakovostvrtcanaszanimakotedenodvarovalnihoziromakritičnihdejavnikovrazvojainučenjaotrok,zatozrazličnimikonceptualnimimodelikakovostivrtcainrezultatidomačihtertujihempiričnihraziskavrazlagamozapletenincelovitodnosmedkazalcikakovostiinučinkomvrtca,tudivpovezaviskakovostjodru-žinskegaokolja.Izsledkesmopovezalivugotovitev,davSloveniji,podobnokotvnekaterihdržavahzvisokokakovostnopredšolskovzgojo,potrebujemoopredelitevnacionalnihstandardovkakovostizavrtcenazakonskiravniinvzporednookvirnopostavitevnačinovinpostopkovocenjevanjakakovosti,intotakonaravnisamoevalvacijekotzunanjeevalvacije.

Ključne besede:sociokulturneteorije,strukturnikazalcikakovosti,procesnikazalcikakovosti,dosežkiotrok,učinekvrtca,nacionalnistandardikakovosti.

UDK:373.2

Znanstveniprispevek

Dr. Ljubica Marjanovič Umek, redna profesorica, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, Aškerčeva 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija; e-naslov: [email protected]

SODOBNAPEDAGOGIKA2/2014,10–22

Page 2: Strukturna kakovost vrtca: učinek na procesno kakovost in dosežke

Strukturnakakovostvrtca:učineknaprocesnokakovostindosežkeotrok 11

Teoretsko ozadje različnih modelov kakovosti v vrtcu

Ženekajdesetletijsostareraziskave(npr.Andersen1989,19921;NICHD2000,20012),kisopotrdile,dalahkoučinkevrtcanarazvojinučenjeotrok,takokratkoročnekotdolgoročne,razložimozgoljvpovezaviskakovostjovrtca.Kako-vostvrtca,predvsemprocesna,alipedagoškakakovost,kotjoimenujejonekateriraziskovalci(npr.Sheridan2011),jerazumljenakotcelovitsistem,kivključujerazličnedimenzijeinvidike,povezanezmaterialnimiinčloveškimiviri.Grezapogoje,kiotrokomomogočajorazvojnatelesnem,gibalnem,spoznavnem,govornem,socialneminčustvenempodročju,učenjeterrealizacijociljevpredšolskevzgojevvrtcu.Otrocivvisokokakovostnemvrtcusepočutijočustvenovarne,razvijejozaupanjevase,sospretnivrabijezika,zmorejoobvladatiimpulzivneinagresivnetežnjeinsouspešniprireševanjumiselnihproblemov.Pridobijotudipomembnespretnostizaučenjevšoli,poznejepasovšolskemokoljuuspešniinimajomalotežavprisocialnemprilagajanju(HelburninHowes1996).

Teoretičnopodlagozarazlago(procesne)kakovostivrtcanajdemopredvsemvinterakcijskihteorijah,medkaterimijetrebaposebejizpostavitiBronfenbrennerjevoekološko-sistemskoteorijo(1979,1986).Vnjejučnookoljevvrtcuprepoznamokotcelovitsistem,vkateremsomalčki/otrociterdrugiposameznikiinširšisocialniprostorvnenehniinterakcijinarazličnihravnehokolja.Ekološkateorijarazlagarazvojinučenjeotrokssociokulturneperspektive,insicerzvidikarazličnihravnidelovanja,odmikro-domakroravni.Osrednjaravenokoljajemikrosistem,toje

1Švedskiraziskovalecjevvzdolžniraziskavispremljaltriskupinemalčkovgledenastarost,prikaterisobilivključenivvrtec(vključenivvrtecpredprvimletomstarosti,medprvimindrugimletomstarosti,meddrugiminšestimletomstarosti).Zanimalgajeučinekvrtcananjihovrazvoj(spoznavni,socialniinčustveni)inšolskouspešnost.Otrokejevprviraziskavispremljaldoosmega,vdrugira-ziskavipadotrinajstegaletastarosti.Rezultatipotrjujejopozitivenučinekvrtcanavsehnavedenihpodročjihrazvojainvšolskiuspešnosti.Avtorvraziskaviniocenjevalkakovostivrtcev,soparazisko-valciizdrugihdržav,opirajočsenaprimerjalneanalize,potrdili,dasošvedskivrtcivisokokakovostni.

2VokviruNICHD Early Child Care Research Networkpasobileopravljeneobsežneraziskavevsevernoameriškemprostoru,vkaterihsoraziskovalciučinekvrtcaocenjevalivpovezaviskakovostjovrtca.Potrdilisodolgoročnipozitivniučinekkakovostnegavrtcanaspoznavni,govorniinsocialnirazvojmalčkov/otrok.

Page 3: Strukturna kakovost vrtca: učinek na procesno kakovost in dosežke

12 SODOBNAPEDAGOGIKA2/2014 LjubicaMarjanovičUmek

Slika 1: Področja, ki vplivajo na kakovost izvajanja programov v vrtcih (vir: Cryer idr. 1999)

trenutnookolje,vkateremseotrokvključujevnajboljneposredneinterakcijeznjemupomembnimiosebami(npr.starši,vzgojiteljico,vrstniki).Otroknaravnimikrosistemadelujevrazličnihsocialnihkontekstih,kotsovrtec,družina,so-seska,kisenadrugisistemskiravni,tojenaravnimezosistema,povezujejoinneposrednoaliposrednovplivajonaotroka,nanjegovopočutje,komunikacijo,mišljenje,socialneodnoseternenazadnjetudinaučenje.Eksosistem,kivklju-

Page 4: Strukturna kakovost vrtca: učinek na procesno kakovost in dosežke

Strukturnakakovostvrtca:učineknaprocesnokakovostindosežkeotrok 13

čujerazličneinstitucije,kotsonpr.zdravstveneinsocialne,nevključujeotrokaneposredno,imapavplivnaposredniravni.Makrosistemvključujenpr.vrednote,zakone,norme,pravila,kulture,kivplivajonaotrokoveinterakcijeinizkušnjenanižjihravnehdelovanja.Podobnodelujetudikronisistemkotčasovnadimenzijaokolja,kivodidospremenjenihpogojevživljenja.Otrokspomočjorazličnihravniokoljaoblikujezapletenemedodvisneučinke,kisepovezujejoznjegovimrazvojeminučenjem.PredpostavkavteorijiBrenfenbrennerja(1979)je,davseravniokoljavplivajonaokolje,vkaterempotekapredšolskavzgoja.

D.Cryer idr. (1999)sonapodlagiBronfenbrennerjevesistemsketeorijeoblikovalikonceptualnimodel,kiprikazujerazličneravnivplivanjanaizvajanjepredšolskevzgojevvrtčevskemoddelku(slika1).Prikazanaokolišnapodročjavključujejostrukturnespremenljivke,kilahkovplivajonaprocesnokakovostvoddelku.Strukturnespremenljivkesoopredelilikotbližnje(proksimalne),npr.velikostoddelka,razmerjemedodraslimiinotrokivoddelku,terboljoddaljene(distalne),npr.ekonomskipogojinalokalniravni,nacionalnakultura.Bližnjespremenljivkeimajoneposredeninvečjiučineknaprocesnokakovostvvrtče-vskemoddelkukotboljoddaljenespremenljivke,kiimajovečinomamanjšiinboljposredenučinek.

Povezanost med različnimi ravnmi kakovosti v vrtcu

Medraziskovalci(npr.HelburninHowes1996;HowesinSmith1995;Mar-janovičUmekidr.2002a)jesprejetosoglasjeotem,kajdoločakakovostenvrtec.Kakovostvrtcanajpogostejeopredeljujejozdvemamedsebojpovezanimapodro-čjema,insicera)sprocesnokakovostjo,kivključujeizkušnje,kijihotrokpridobivvrtcu;socialneinterakcijemedotrokiinvzgojiteljico;vzgojiteljičinoobčutljivost,zanimanjeinvključevanjevigroinučnedejavnostiotrok;vzgojiteljičinostališčedootrokinnjenoimplicitnoteorijoorazvojuinučenjuotrok; izvajanjeučnihdejavnost,primernihzastarostotrok;zagotavljanjezdravegainvarnegaokoljazaotroke;izvajanjerutinskihdejavnosti;zagotavljanjeustreznegadidaktičnegamaterialaipd.,inb)sstrukturnokakovostjo,kivključujevelikostoddelkaoziromaštevilootrokvnjem;razmerjeodrasli/otrocivoddelku;prostor,kigaimajootrocinavoljozaizvajanjedejavnosti;vzgojiteljevepredhodneizkušnjezdelomzotroki;vzgojiteljevoformalnoizobrazbo;vzgojiteljevonenehnostrokovnoizpopolnjevanjespodročjarazvojainvzgojeotrok.3Večinaraziskovalcev(npr.HowesinSmith1995;MarjanovičUmekidr.2002a;Pascalidr.1998;Sheridan2011)papolegstrukturneinprocesnekakovostiopredeljujetudiposrednoravenkakovosti,kivključujeokoljeodraslih,npr.sodelovanjemedzaposlenimi,vzgojiteljevozadovoljstvozdelominnjegovozaznavanjestresapridelu.Posrednaravenkakovostipovezujestrukturnoinprocesnoraventerposrednovplivanaotrokevvrtcu.

3Strukturnekazalcekakovostioziromaobjektivnepogojezaizvajanjepredšolskevzgojevvrtcihnavadnodoločidržavaalilokalnaskupnost.OECDjevsvojemprvemprimerjalnemporočiluopred-šolskivzgojiStarting strong (2001)posebejizpostavilvelikerazlikevkakovostivrtcev,zlastivrtcevzaotroke,stareod1do3leta,inpritemopozoril,dačepravsovvsehvključenihdržavahprepoznaniosnovnistrukturnikazalcikakovosti,nisovednotudireguliranilokalnoalinacionalno.

Page 5: Strukturna kakovost vrtca: učinek na procesno kakovost in dosežke

14 SODOBNAPEDAGOGIKA2/2014 LjubicaMarjanovičUmek

Kljubpoudarjenemusoglasjuotem,kaj jekakovostenvrtec,pa jepravzaradiširšegasociokulturnegaokvira,vkaterempotekapredšolskavzgojavvrtcih,trebavposameznidržaviiskatilastnemodelezaocenjevanjekakovostiinposledičnotudipripomočkezato.Moss(1996)ugotavlja,dapredšolskihinstitucijvevropskemprostoruzaradiraznolikostinemoremoneposrednoprimerjatinitigledenarelativnoobjektivnekriterije,kotsonpr.odpiralničasvrtca,starost,prikaterisedojenčki/malčkivključujejovvrtec,šemanjpagledenapedagoškecilje,metodeinoblikedela.Topanepomeni,davštevilnihraziskavah,kisopotekalevzadnjih20letih,vpredšolskipraksinisobiliprepoznaniinneposrednopreverjanidoločenikazalci,kikažejoprocesnokakovostvrtca.Takonpr.NAECY(Ameriško nacionalno združenje za vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok)napodlagivečkot30-letnegaspremljanjarazvojainučenjaotrok,vključenihvvrtec,izpostavljapredvsemnaslednjekazalce,kisoprimarnovezaninaproces:

– število,vrstainvsebinainterakcijmedotroki instrokovnimiterdrugimidelavcivoddelkuinvrtcu(npr.pozitivneinterakcije,kotsonasmeh,dotik,prijem;pripovedovanjevvišiniotrokovihoči;spodbujanjek»delitvi«izkušenj,občutij,idej);

– čustvenaklimavigralnici(npr.počutjeotrokvoddelku,odzivanjeotrok);– načini,kakootrocioblikujejoskupineinsevanjevključujejo(npr.izbiraotrok

privključevanjuvskupino;ponudbadejavnosti,kivskupine»privabijo«vseotroke;menjavavlogvskupinskidejavnosti);

– vrstedejavnosti,namenjeneotrokom(npr.načrtovaneinprostedejavnosti;dejavnostivmajhnihskupinah,vcelotnemoddelku,individualne;individua-lizacijaprirutinskihdejavnostih;povezovanjedejavnosti;evalvacijaizvajanjadejavnosti)(Layzeridr.1993).

Zanimivjetudikonceptprocesnekakovostibelgijskeskupineraziskovalcev(Laeversidr.1997),kirazlikujejomeddvemaglavnimakazalcemaprocesneka-kovostipredšolskevzgojevvrtcu,insicerotrokovimdobrimpočutjeminnjegovovključenostjo.Pojemvključenostipredvidevainupoštevarazvojotrokovihzmožnostiinsposobnosti,saj»bitivključen«pomenimožnostdosečimejesvojihzmožnostioziromadelovativobmočjubližnjegarazvoja.Alikotsozapisaliavtorji,»daimaleotrok,kisevsvojemokoljupočuti,kotribavvodi‘,možnost,daborazvilvsesvojepotencialezaučenje.«(Pravtam,str.15)Česeotrokvvrtcunepočutidobroin/alijeravennjegovevključenostinizka,grezavelikoverjetnost,davrtecnezagotavljaustreznepodporenjegovemurazvojunarazličnihpodročjihinpriučenju.4

4Laeversinsodelavci(1997)sorazvilitudidvostopenjskipostopekzasamoocenjevanjeprocesnekakovosti.Vzgojiteljvoddelkuponavljajočeopazujeinspremljavedenjeotrokzvidikavključenostiindobregapočutjatersamihoblikvedenja.Opazovanjeinspremljanjepotekaspomočjolestvic,kivključujejotrditve,kotso»Otrokjedobrevolje«,»Otroksehitroprilagodiinodzovenanovookoljeinsituacije«,»Otrokpreizkušarazličnemožnosti«,»Otroksenedolgočasi,pozornostozkousmerjanadoločenodejavnost«,»Otrokvztrajapridejavnosti«(glejtudiMarjanovičUmekidr.2005).

Page 6: Strukturna kakovost vrtca: učinek na procesno kakovost in dosežke

Strukturnakakovostvrtca:učineknaprocesnokakovostindosežkeotrok 15

Visokakakovostpredšolskevzgojenaprocesniravnijepovezanazustreznimipogojidela,kisoopredeljenisstrukturnimikazalcikakovosti.Osnovnistrukturnikazalcisopoznanižedesetletjainsovsepogostejevključenivrazličnemednarodneprimerjalneanalizevrtcev.Tovrstneprimerjalneanalizekažejo,dasoslovenskivrtcirelativnoprimerljivizvrtcivtistihevropskihdržavah,ki imajovisokorazvitopredšolskovzgojo,vendarneprivsehstrukturnihkazalcihintudineprivsehstarostihotrokenako.Prvadvaključnainmedsebojpovezanastrukturnakazalcastavelikostoddelka(številootrokvoddelku)inrazmerjeodrasli/otrocivnjem.Podatkiprimerjavmeddržavamikažejo(Theprovisionofchildcare...2009;StartingstrongIII...2012),dajev30evropskihdržavah(27državEU)voddelkihprvegastarostnegaobdobjaod10do14otrok,voddelkihdrugegastarostnegaobdobjapaod20do25otrok.5Razmerjaodrasli/otrocisovprvemstarostnemob-dobjuvdržavahnordijskegalokainšenekaterihdrugih,kotsonpr.Portugalska,Nizozemska,Italija,ugodnejšakotvSloveniji,pričemerjetrebaupoštevati,darazmerje1:6/7vslovenskihvrtcihveljalezašesturskupnegadelavzgojiteljainpomočnikavzgojitelja.Vdrugemstarostnemobdobjujerazmerjemedodraslimiinotrokivvrtcihvvsehprimerjanihdržavahvišjekotvprvemstarostnemobdobjuintudirazmerjemedodraslimiinotrokivslovenskihvrtcih,kije1:11/12,jepri-merljivejšezdrugimidržavami(Keydata...2012;StartingstrongIII...2012;Theprovisionofchildcare...2009),atuditokratzopombo,davdrugemstarostnemobdobjuskupnaprisotnostobsegaleštiriure(glejtudiKosKecojevićidr.2012;MarjanovičUmekidr.2011).Kervvečjemšteviludržavnitinalokalninitinanacionalniravnistrukturnakazalcavelikost oddelkainrazmerje odrasli : otrocinistaregulirana,sostrokovnadruštva6tista,kinenehnoizdajajopriporočilaostandardih,kisoprimernizarazvojinučenjeotrokvvrtcu.

Notranjaigralnapovršinanaotrokajestrukturnikazalec,kipravtakopo-membnodoločakakovostdelavvrtcu.Vvečiniprimerjanihdržav(StartingstrongIII 2012) jeigralnapovršinanaotrokavečjavoddelkihzamalčkedotretjegaletastarostikotvoddelkihzaotroke,stareodtridošestlet.Takoimajonpr.naFinskemmalčki7m2notranjepovršine,starejšiotrocipa3m2;naNorveškemimajomlajšiotroci5m2,starejšipa4m2,vEstonijiimajotakomlajšikotstarejšipredšolskiotroci4m2notranjepovršine.VSlovenijiševednoni, izjemasonovogradnje,dosežencilj,kijebilvpodzakonskemaktudoločenleta1996,insicernajmanj3m2notranjeigralnepovršinenaotroka.7

5Slovenijasetorejznajvečjimdovoljenimštevilomotrokvoddelkihprvegastarostnegaobdobja,kije12oz.zodločitvijoobčinetudi14,uvrščameddržave,kisoprimerjalnonazgornjimeji.Sicersepodatkivrazličnihtujihvirihmedsebojnekolikorazlikujejo,kergrevčasihzaprikazereguliranihnormativov,včasihpazaresničnoštevilootrokvoddelku.Enakoveljatudizastrukturnikazalecrazmerje odrasli/otroci v oddelku.

6AmeriškaakademijapediatrovinAmeriškozdruženjezajavnozdravjestaleta2006izdalana-slednjapriporočila:starostmalčkovod6mesecevdo1,6leta:razmerje1:6,številomalčkovvoddelku6;starostmalčkovod1,6do2leti:razmerje1:4,številomalčkov8;starostmalčkovod2do3leta:razmerje1:7,številomalčkov14(Caringforourchildren2006).

7Pravilnikonormativihinminimalnihtehničnihpogojihzaprostorinopremovrtca,kijebilpri-pravljennapodlagizakonskihrešitevizleta1996,ježenekajkratodložilrealizacijocilja.Zdoločilomizleta2010navaja,damorajovrtcizagotoviti3m2igralnepovršinezamalčkedoenegaletastarosti;zamalčke,stareod2do3leta,do2,6m2inzaotroke,stareod3do6let,1,75m2igralnepovršine.

Page 7: Strukturna kakovost vrtca: učinek na procesno kakovost in dosežke

16 SODOBNAPEDAGOGIKA2/2014 LjubicaMarjanovičUmek

Procesnakakovostpredšolskevzgojevvrtcujepovezanatudizizobrazbostrokovnihdelavcev.8Mednarodneprimerjalneanalizekažejo(Keydata...2005;StartingstrongII...2006),davvečinidržavEUinOECDizobraževanjevzgoji-teljevpotekanaterciarnistopnji,bodisivvisokošolskihbodisivuniverzitetnihprogramih,karpomeni,datrajaodtridoštiri leta.Razlikameddržavamijepovezanatudizorganizacijskostrukturovrtca.Vdržavah,kiimajoskupenvrtec(npr.Finska,Švedska,Norveška,ŠpanijaintudiSlovenija),jezavzgojitelje,negledenato,vkateristarostniskupinidelajo,zahtevanaterciarnastopnjaizo-brazbe,medtemkojevdržavahzdeljenimvrtcem(varstvenivrteczaotrokedotretjegaletastarostiinedukacijskizaotrokeodtretjegaletastarostidovstopavšolo)večinomazavzgojiteljavvarstvenemvrtcuzahtevananižjaizobrazbakotzavzgojiteljavedukacijskemvrtcu.

Zlastipodevetdesetihletihprejšnjegastoletjasoraziskovalci(npr.Finnidr.1989;HowesinSmith1995;Layzeridr.1993;Melhuis2001;Mocanidr.1995;NICHD2005;Pascalidr.1998)napodlagiteoretskihozadijinizsledkovvečjegaštevilažeopravljenihempiričnihraziskav,kisokazalirelativnoheterogeneučinkevrtcanarazvojinučenjeotrok,vsepogostejemedrazličnedejavnike,kilahkoprispevajokjasnejeizkazanemukratkoročnemuindolgoročnemupozitivnemuučinkuvrtca,uvrščalitudikakovostvrtcaindružinskegaokolja.Kakovostvrtcasoopredelilispomočjostrukturnihinprocesnihkazalcevkakovostiterpredvsemznjihovosoodvisnostjo.Takopridojenčkihinmalčkihkotpristarejšihpredšolskihotrocihsobilivelikostoddelka,razmerjeodrasli:otrocivoddelku,izobrazbavzgojitelja,povprečnaplačavzgojiteljapomembninapovednikiprocesnekakovosti,kipasejepomembnopovezovalazdosežkiotrok.Višjaprocesnakakovostsejekazalavka-kovostnejšemvedenjuinodzivanjuvzgojiteljevinmalčkov/otrok,npr.vzgojiteljisootrokevečgovornospodbujaliinseodzivalinanjihovopripovedovanje,pogostejesospodbujaliotrokovesocialnekompetentnosti,smiselnovključevanjevigromalčkov/otrok;primalčkih/otrocihpajebilovečsocialnihinterakcij,vključevanjavskupineinrazličnedejavnosti;otrocisomedsebojvečsodelovali;večjebilospontanegagovorainpripovedovanja,njihovauspešnostpoznejevšolipajebilavišja.

Zelomaloraziskovalcevvsvojihraziskavahrelativiziraposameznestrukturnekazalcekotmanjpomembnenapovednikevprimerjavizdrugimi,npr.velikostoddelkavprimerjavizrazmerjemodrasli:otrocivoddelku(NIEER2004).Chettyidr.(2011)pavsvojiraziskavinisopotrdilivplivavelikostivrtčevskegaoddelkanadolgoročnedosežkeotrok(poosmemletustarosti)nastandardiziranihpreizkusihznanjainnaplačeposameznikovpri27letihstarosti,potrdilipaso,dasoposa-mezniki,kisobilikototrocivključenivmanjšeoddelke,doseglivišjerezultatenapreizkusihznanjadoosmegaletastarosti,dasobilipogostejevključenivizobra-ževanjepri20letihindasoživelivkakovostnejšihokoljihkottistiposamezniki,kisobilikototrocivključenivoddelkezvečjimštevilomotrok.Kogrezaocenjevanjekratkoročnegaindolgoročnegaučinkavrtcanadosežkeposameznikov,jetrebabitipozorennato,kakosodosežkiopredeljeni,inpredvsemnadejstvo,danegre

8Raziskovalci(npr.HelburninHowes1996;Howesidr.1992)posebejnavajajo,danegrezgoljzazaključenostopnjoformalneizobrazbe,temvečtudizadrugeoblikepridobivanjaznanja,kotsonpr.strokovnoizpopolnjevanje,pridobljeneizkušnje,kipajihvprimerjalnihštudijahnemorejoocenjevati.

Page 8: Strukturna kakovost vrtca: učinek na procesno kakovost in dosežke

Strukturnakakovostvrtca:učineknaprocesnokakovostindosežkeotrok 17

zavzročno-posledičniodnos,temvečzamedsebojnopovezanostmedstrukturnimikazalci,medstrukturnimiinprocesnimikazalciteručinkomvrtca.

D.Cryeridr.(1999)sonarediliobširnomedkulturnoraziskavo,vkaterisopreverjalipovezanostmedstrukturniinprocesnimikazalcikakovostivvrtcu,pričemerjihjezanimalo,aligrevvključenihdržavahzaenakepovezavestrukturnihkazalcev,kidoločajotudiprocesnokakovost.VključenedržavesobileNemčija,Portugalska,ŠpanijainZDA.Procesnokakovostsoocenjevalispomočjomedna-rodnouveljavljenihstandardiziranihpripomočkov,insicerzocenjevalno lestvico: kakovost na procesni ravni inlestvico socialne interakcije9,strukturnekazalcepasorazdelilinaspremenljivkenaravnioddelka(razmerjeodrasli:otrok,notranjaigralnapovršina, izobrazbavzgojiteljev,delovne izkušnjevzgojiteljev,starostvzgojiteljev,povprečnaplačavzgojiteljev)inspremenljivkenaravnivrtca(deležvvrtecvključenihotrok,odpiralničas, izobrazbaravnatelja,plačaravnatelja,izkušnjeravnateljainčasravnateljevanja,regionalneznačilnosti).Rezultatirazi-skavesopokazali,dasomeddržavamiobstajalerazlikegledeučinkaposameznihstrukturnihspremenljivknaprocesnokakovost,vendarnisobilepomembne.Šlojezarazličnestrukturnepovezavestrukturnihkazalcev,kisodoločaliprocesnokakovost.Zvsemiizbranimispremenljivkamivrtčevskegaoddelkasopojasniliod9do27%variabilnostivprocesnikakovostivizbranihdržavah.Npr.vNemčijijebilkazalecrazmerje odrasli : otrocimočnejšipozitivninapovednikprocesneka-kovostikotnaPortugalskemalivZDA;nasprotnopajebilnpr.vNemčijikazalecvzgojiteljeve izkušnjenegativennapovednik,medtemkojebilvŠpaniji,ZDAinnaPortugalskempomembnopozitivennapovednikprocesnekakovosti.Kosovmodeldodališeizbranevrtčevskespremenljivke,solahkododatnopojasnilišeod8do14%variabilnosti.Hierarhičnoregresijosouporabiliznamenom,dabiempiričnopreveriliteoretskopredpostavko,dabližnjespremenljivke(spremenljivkeoddelka)vprimerjavizoddaljenimi(spremenljivkevrtca)močnejepojasnjujejokakovostnaprocesniravni.Zizračunisopotrdilinavedenohipotezo,hkratipasorezultatipo-kazali,dasolahkoscelotnimmodelomdobronapovedovaliprocesnokakovostzvečpovezanimistrukturnimispremenljivkamiskupaj,medkaterimisobilenekaterevmodeluvvlogiposrednihspremenljivk,karpomeni,dajebilpreknjihposredovanučinekposameznestrukturnespremenljivkenaprocesnokakovost(npr.izobrazbavzgojiteljajebilaposredovanaprekrazmerjaodrasli/otrocinaprocesnokakovost).Raziskovalcisopotrdilitudi,daprocesnakakovostnipovezanalesstrukturnokakovostjo,ampaksevzpostavljatudisamaposebi.Zoblikovanimmodelomhierarhičneregresijesovštirihdržavahlahkosstrukturnimispremenljivkami,vključenimivraziskavo,pojasniliod25do45%variabilnostiprocesnekakovosti.Potrdilisotudi,dasozbližnjimispremenljivkamivvsehdržavahpojasnilivečjideležvariabilnostivprocesnikakovostikotpazoddaljenimispremenljivkami.

9Angl.Early Childhood Environment Rating Scale in Caregiver Interaction Scales.

Page 9: Strukturna kakovost vrtca: učinek na procesno kakovost in dosežke

18 SODOBNAPEDAGOGIKA2/2014 LjubicaMarjanovičUmek

Kakovost vrtca in govorna kompetentnost otrok: slovenska raziskava

Vvzdolžništudiji,kismojovslovenskihvrtcihizvajalivletihod2002do200610,nasjevzvezizučinkomvrtcanarazvojinučenjeotrokzanimalatudika-kovostvrtca.Vcelotnoraziskavojebilovključenih274triletnihotrok,odkaterihjebilapribližnopolovicavključenavvrtecprienem,drugapolovicapapritrehletihstarosti.Otrokesmonarazličnihpodročjihrazvoja(socialnem,osebnostnem,spoznavnem,govornem)ocenjevalištiriletazapored,zadnjeletopasmoocenjevalitudinjihovopripravljenostzavstopvšoloinšolskouspešnost.Kosobiliotrocistaripetlet(grezatretjeocenjevanje),torejzadnjeletovvrtcu,smoposebejocenilitudikakovostvrtcainponovno(prvičpritrehletihotrokovestarosti)tudikakovostdružinskegaokolja(izobrazbostarševterpogojeinravnanjestarševvdružinskemokolju).Vkonkretništudijinasjeposebejzanimalučinekvrtcanarazvojgovoraotrok11vpovezaviskakovostjovrtcaindružinskegaokolja.Vvrtčevskihoddelkih(oddelkiv17vrtcihpoSloveniji),vkateresobilivključeniotrociiznašegavzorca,smoocenjevaliprocesnokakovostvrtca,12sajsobilioddelkigledenastrukturnokakovostmedsebojprimerljivi.Kotvisokokakovostnisobiliocenjenitistivrtče-vskioddelki,katerihocenakakovostinaobehocenjevalnihlestvicahjebilanadmediano,kotnizkokakovostnivrtčevskioddelkipasobiliocenjenitisti,katerihocenanaobehocenjevalnihlestvicahjebilapodmediano.Variabilnostmedoddelkijebilarelativnovelika.Izsledkiraziskavesopokazali,dakakovostvrtcaniimelapomembnegaučinkanagovorpetletnihotrok.Kosmovnadaljnjeanalizevključilidodatnospremenljivko,insicerizobrazbomatereotrok,sejepokazalo,dasootroci,kisobilivključenivnizkokakovostnevrtceinsoimelimatereznizkoizobrazbo,doseglipomembnonižjerezultatenagovornilestviciLSGR-LJkototrocimaterzvisokostopnjoizobrazbe.Vvisokokakovostnihvrtcihsoserazlikevgovoruotrok,kisoimelimaterezvisokooziromanizkoizobrazbo,zmanjšale.Povedanodrugače,kakovostvrtcevjebilaedenoddejavnikov,kijeprispevalkzmanjšanjurazlikvgovoruotrok,povezanihzizobrazbostaršev.Otrocimaterzvisokoizobrazbosobili,negledenato,alisobilivključenivvisoko-alinizkokakovostnevrtce,govorno

10Grezaciljnoraziskovalniprojekt,kijevletihod2002do2006potekalnaKatedrizarazvojnopsi-hologijoFilozofskefakultetevLjubljani.Zadelprojekta,vkateremsejepreučevalopredvsemučinekvrtca,tudivpovezaviskakovostjovrtcaindružinskegaokolja,narazvojgovoraotrokinpripravljenostzavstopvšolo,jeodgovarjalaL.MarjanovičUmek,zadelprojekta,vkateremsejepredvsempreuče-valoučinekvrtcanasocialniinosebnostnirazvojotrokternjihovošolskouspešnost,paM.Zupančič.

11Razvojgovoraotrokjebilvpovezavizučinkomvrtcavečkratproblematiziran,sajjezanjšeposebejpomembnakakovostvrtcaženastrukturni(razmerjeodrasli:otroci)inpotemtudinaprocesni(pogostostsocialnihinterakcij,pogovarjanjezmalčki/otroki)ravni.Govorotrokvnaširaziskavijebilocenjensstandardiziranimilestvicami splošnega govornega razvoja LJ (LSGR-LJ)(MarjanovičUmekidr.2004).

12Procesnokakovostvrtcasoocenjevaleštudentkepsihologije,kisoseposebejdoizobraževalezaopazovanjevedenjainravnanjavzgojiteljevinotrokvoddelkuteruporabepripomočkovzaocenjevanjekakovostidelavoddelku.Uporabilesodveocenjevalnilestvici,insicerocenjevalno lestvico za strokovne delavke/-ce: kakovost na procesni ravni (MarjanovičUmekidr.2002b)inlestvico socialne interakcije vzgojitelja z otroki(Arnett1989;prevodinpriredbavslovenščinoMarjanovičUmekidr.2005),kistabilirazvitiinuporabljenivpredhodnihprojektihokakovostivrtcev(glejtudiMarjanovičUmek2002a;MarjanovičUmekidr.2005).Vedenjeinravnanjevzgojiteljevinotrokvoddelkihjebiloocenjevanoprirazličnihdejavnostihvčasuod7.do14.ure.

Page 10: Strukturna kakovost vrtca: učinek na procesno kakovost in dosežke

Strukturnakakovostvrtca:učineknaprocesnokakovostindosežkeotrok 19

kompetentnejšikotnjihovivrstniki,kisoimelimatereznizkoizobrazbo,vendarpasosevvisokokakovostnihvrtcihrazlikemednjimizmanjšale.Kakovostnivrtcisobilitorejvarovalnidejavnikzarazvojgovoraotrokmaterznizkoizobrazbo.

Polegzgorajnavedenihizsledkovraziskavejezanaszanimivtudirezultat,kikaževelikoraznolikostvrtčevskihoddelkovgledenaprocesnokakovost,čepravgrezaprimerljivostrukturnokakovost.Kajlahkosklepamonapodlagitehrezultatov?Strukturnakakovostje,kotkaže,nujen,nepašezadostenpogojzavzpostavitevvisokekakovostinaprocesniravni.Analize,opravljenevraziskavi,vkaterismoraziskovalkesodelovalekotzunanjestrokovnjakinjevsamoevalvaciji,kijepotekalavvrtcih,kisoseprostovoljnovključilivraziskavo(glejtudiMarjanovičUmekidr.2005),kažejo,dagretudizapomembnovlogoposrednihkazalcevkakovosti(npr.vključenostzaposlenihvizobraževanje,zadovoljstvozaposlenihvvrtcu,sodelovanjevrtcasstarši);danegrezanemaritivzgojiteljeveimplicitneteorijeorazvojuinučenjuotrok13indaostajaševelikodrugihnepojasnjenihdejavnikov,kirazlikujejovzgojiteljevkakovostidelazotroki.Rezultatipatudikažejo,dajemedvrtčevskimioddelki,vkaterihjebilaocenjevanaprocesnakakovost,zelomalooddelkov,kibinaprocesniravnidobilineleocenodobro,temvečodlično.Gretorejzamerododanevrednostinaravniučinka,kijeverjetnoprepletvsehravnikakovostiinzahtevanenehenrazvojinspremljanjekakovostivoddelku,vrtcuinnaravnilokalneskupnostiterdržave.

Sklep

Konceptiinrazličnimodelikakovostivrtcevso,podobnokotveljazapreostalestopnjeizobraževanja,umeščenivsociokulturneinekološko-sistemsketeorije.Odosemdesetihletprejšnjegastoletjasotudiprecejenoznačnoopredeljenikazalcikakovostinarazličnihravnehinvempiričnihraziskavahjepotrjenazlastipovezavamedstrukturnimiinprocesnimikazalcikakovostiternjunskupni,kratkoročniindolgoročni,učineknaizhodnekazalce,kotsonpr.razvojmalčka/otrokanarazličnihpodročjih,šolskauspešnost,izobraženostinsocialnavključenost.Skoncemprej-šnjegastoletjasoevropskainsevernoameriškastrokovnazdruženjatermednarodneorganizacije,kiseukvarjajospredšolskimiotroki,izdelalirazličnapriporočilaonačinihugotavljanjainzagotavljanjakakovosti;vposameznihdržavahsobiliraz-vitiinpoznejeprenesenitudivdrugedržavepripomočkizaocenjevanjekakovosti(nastrukturni,posredniinprocesniravni),kakovostvrtcevjevsepogostejetudivključenavširšemednarodneprimerjalneanalize(npr.StartingstrongII... 2006; StartingstrongIII...2012).Zdise,kotdajevdržavah,kiimajovisokorazvitopredšolskovzgojo,kakovostvrtcevpostaladelširšihkonceptualnih,sistemskihinkurikularnihrazmislekovinrazvojategapodročjanaenitervsakodnevnegaživljenjavvrtcuinnjihoveganotranjegarazvojanadrugistrani.

13Vzgojiteljisovpogovorih,kisopotekalinapodlagianalizezbranihpodatkovvprocesusamo-evalvacije,takovečkratmenili,dasejimspodbujanjegovoradojenčkov/malčkov,torejprideluvprvemstarostnemobdobju,nezditakopomembno,kotčebišlozastarejšepredšolskeotrokeoziromazadelozotrokivdrugemstarostnemobdobju.

Page 11: Strukturna kakovost vrtca: učinek na procesno kakovost in dosežke

20 SODOBNAPEDAGOGIKA2/2014 LjubicaMarjanovičUmek

ČevrtcevSloveniji,kisosicervposameznihštudijahinnekaterihprimerjalnihanalizahpriznani,zlastigledenastrukturnekazalce,14kotkakovostni,primerjamoznekaterimidrugimidržavamizvisokorazvitopredšolskovzgojo,lahkougotovimo,daprinasnimamoizdelanihnacionalnihstandardovkakovosti,kibibilivključenivpodročnozakonodajoinustreznepodzakonskeakte.Npr.naNorveškemjevladavBeli knjigi (White Paper No 41),kijebilaleta2009obravnavanavparlamentu,postavilatriglavnecilje,povezaneskakovostjo:a)zagotovitienakemožnostiinvisokokakovostvvsehvrtcih;b)utrditivrtcekotpodročjeotrokovegaučenja;c)vsemotrokomzagotovitiudeleženostvinkluzivniskupnosti.Vladasejehkratizavezalaknekaterimkonkretnimdejavnostim,kinajbiprispevalekrealizacijiciljev,intonaravninalogstrokovnihdelavcevvvrtcuinministrstva.PrimerljiverešitvenanacionalniravniimajotudivIslandijiinAngliji.VIslandijijebiloleta2008zZakonom o vrtcih(ThePreschoolAct... 2008)določeno,damoravsakvrtecizvajatinotranjoinzunanjoevalvacijo,postopkisameevalvacijepasobilipodrobnejeopredeljenivnacionalnemkurikulu.Anglijajenapodlagiširokihkonceptualnihrazmislekovleta2006vključilakakovostvrtcevvZakon o vrtcih(Thechildcareact 2006),Nacionalnaagencijazaocenjevanjepajepripravilanacionalnestandardeinpostopkezaocenjevanjekakovostivrtcev.

Vslovenskemprostorubodržavamorala,potemkoježepredvečkotdese-tletjem»vstopila«vpoljekakovostinaraziskovalneminstrokovnempodročju,transparentnoopredelitikazalcekakovostinazakonskiravniinvzporednovzpo-stavititudinačineinpostopkeocenjevanjakakovostitermedsebojnosodelovanjemedrazličnimiravnmi(vrtec,lokalnaraven,država)inprevzemanjeodgovornosti.Konceptualneinsistemskerešitve,vezanenakakovostslovenskihvrtcev,pabimoralebitihkratimednarodnoprimerljivein»občutljive«zakulturointradicijonašihvrtcev.

Literatura in viri

Andersson,B.E.(1989).Effectsofpublicday-care:Alongitudinalstudy.Child Development, 60,str.857–866.

Andersson,B.E.(1992).Effectsofdaycareoncognitiveandsocioemotionalcompetenceofthirteenyears-oldSwedishschoolchildren.Child Development, 63,str.20–36.

Arnett,J.J. (1989/2005). Lestvica socialne interakcije vzgojitelja z otroki(priredilein

14Edenodstrukturnihkazalcevjetudideležvključenihotrokvvrtec.VSlovenijideležvključenihotrokprvegaindrugegastarostnegaobdobjaževečkotdesetletrasteinSlovenijadosegadeleže,kijihpriporočaSvetministrovEvrope(npr.doleta2010najbibilovvrtcevključenih33%otrokdotretjegaletastarostiin90%otrokodtretjegaletadovstopavšolo;doleta2020najbibilovvrtcevključenih95%štiriletnihotrok);manjuspešnapajepridrugempomembnemstrukturnemkazalcu,kikažesocialnostrukturovključenihotrok,insicergledeizobrazbenjihovihstaršev.Primerjalnipodatkikažejo,dasonaDanskem,ŠvedskeminFinskemrazlikemeddeleživvrtcevključenihtriletnihmalčkovgledenastopnjoizobrazbenjihovihmatermajhne,npr.naDanskemjedeležvvrtcevključenihmalčkovmaterznizkoizobrazbocelonekolikovišjikotdeležavključenihmalčkovmaterssrednjoinvisokoizobrazbo).VSlovenijijedeležvvrtcevključenihtriletnihmalčkovmaterznizkoizobrazboprecejnižjioddeleževmalčkovmaterssrednjoinvisokoizobrazbo(Earlychildhoodeducation...2009).

Page 12: Strukturna kakovost vrtca: učinek na procesno kakovost in dosežke

Strukturnakakovostvrtca:učineknaprocesnokakovostindosežkeotrok 21

prevedlevslovenščinoL.MarjanovičUmek,K.BajcinU.Fekonja).V:L.MarjanovičUmek,U.FekonjaPeklajinK.Bajc(ur.).Pogled v vrtec.Ljubljana:Državniizpitnicenter,str.123–124.

Bronfenbrenner,U.(1979).The ecology of human development: Experiments by nature and design. Cambridge:HarvardUniversityPress.

Bronfenbrenner,U.(1986).Ecologyofthefamilyasacontextforhumandevelopment:Researchperspectives.Developmental Psychology, 22,str.723–742.

Caring for our children. (2006).Washington:AmericanAcademyofPediatrics,AmericaPublicHealthAssociation.

Chetty,R.,Frideman,J.N.,Higler,N.,Saez,E.,Whitemore,D.inYagan,D.(2011).Howdoesyourkindergartenclassroomaffectyourearnings?EvidencefromprojectStar.Quarterly Journal of Economics, CXXVI, št.4,str.1593–1660.

Cryer,D.,Tietze,W.,Burchinal,M.,Leal,T.inPalacios,J.(1999).Predictingprocessqualityfromstructuralqualityinpreschoolprograms:Across-countrycomparision.Early Childhood Research Quarterly, 14,št.3,str.339–361.

Early childhood education and care in Europe: Tackling social and cultural inequalities (2009).Bruselj:Eurydice.

Finn,J.D.,Fulton,D.,Zaharias,J.inNye,B.A.(1989).Carry-overeffectsofsmallclasses.Peabody Journal of Education,67,str.75–84.

Helburn.S.W.inHowes,C.(1996).Childcarecostandquality.The Future of Children, 6,št.2,str.62–82.

Howes,C.,Philips,D.A.inWhitebook,M.(1992).Thresholdsofquality:Implicationsforthesocialdevelopmentofchildrenincenter-basedchildcare.Child Development, 63,str.447–460.

Howes,C.inSmith,E.W.(1995).Relationsamongchild-carequality,teacher-behavior,children‘splayactivites,emotionalsecurity,andcognitiveactivityinchildcare.Early Childhood Research Quarterly, 10,št. 4,str.381–404.

Laevers,F.,Vandenbussche,E.,Kog,M.inDepondt,L.(1997).A process-oriented child monitoring system for young children. Leuven:CentreforExperientialEducation.

Layzer,J.I.,Goodson,B.D.inMoss,M.(ur.).(1993).Life in preschool (FinalreportVolume1).Cambridge,MA:OfficeoftheUnderSecretary,U.S.DepartmentofEducation.

Key data on education in Europe. (2012).Bruselj:Evropskakomisija.Key data on education in Europe. (2005).Bruselj:Evropskakomisija.KosKecojevič,Ž.,MarjanovičUmek,L.,Šušteršič,N.,Šimenc,M.inTašner,V.(2012).

Za kakovost javnih vrtcev in šol. Primerjalne analize. Ljubljana:Centerzaštudijedukacijskihstrategij,PedagoškafakultetaUniverzevLjubljani,SVIZSlovenija.

MarjanovičUmek,L.,FekonjaPeklaj,U. inBajc,K.(2005).Pogled v vrtec.Ljubljana:Državniizpitnicenter.

MarjanovičUmek,L.,FekonjaPeklaj,U.,Hočevar,A.inLepičnikVodopivec,J.(2001).Vrtci.V:J.KrekinM.Metljak(ur.).Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji .Ljubljana:ZavodRSzašolstvo,str.63–106.

MarjanovičUmek,L.,Fekonja,U.,Kavčič,T.inPoljanšek,A.(ur.).(2002a).Kakovost v vrtcih. Ljubljana:ZnanstveniinštitutFilozofskefakultete.

Page 13: Strukturna kakovost vrtca: učinek na procesno kakovost in dosežke

22 SODOBNAPEDAGOGIKA2/2014 LjubicaMarjanovičUmek

MarjanovičUmek,L.,Fekonja,U.,Kavčič,T.inPoljanšek,A.(2002b).Ocenjevalna lestvica za strokovne delavke/-ce: kakovost na procesni ravni. V:L.MarjanovičUmek,U.Feko-nja,T.KavčičinA.Poljanšek(ur.).Kakovost v vrtcih. Ljubljana:ZnanstveniinštitutFilozofskefakultete,str.153–175.

MarjanovičUmek,L.,Kranjc,S.,Bajc,K.inFekonja,U.(2004).Lestvice splošnega govornega razvojaLJ (LSGR-LJ). Ljubljana:Centerzapsihodiagnostičnasredstva.

Melhuish,E.C.(2001).Thequetforqualityinearlydaycareandpreschoolexperiencecontinues.International Journal of Behavioral Development, 1,str.1–15.

Mocan,H.,Burchinal,M.,Morris,J. inHelburn,S.(1995).Modelofqualityincenterchildcare.V:S.Helburn(ur.).Cost, quality and child outcomes in child care centers: Technical repor.Denver:UniversityofColorado,DepartmentofEconomics,CneterforResearchinEconomicSocialPolicy,str.279–303.

Moss,P.(1996).Definingobjectivesinearlychildhoodservices. European Early Childhood Education Research Journal, 1,str.17–33.

NICHD-EarlyChildCareResearchNetwork.(2000).Therelationofchildcaretocognitiveandlanguagedevelopment.Child Development,71,str.960–980.

NICHD-EarlyChildCareResearchNetwork(2001).Childcareandchildren‘speerinterac-tionat24and36months:TheNICHDstudyofearlychildcare.Child Development,72,str.1478–1500.

NIEER-NationalInstituteforEarlyEducationResearch.(2004).Class size: What‘s the best fit?NewJersey:NIEER.

Pascal,C.,Bertman,T.,Mould,C.inHall,R.(1998).Exploringtherelationshipbetweenprocessandoutcomeinyoungchildren‘slearning:Stageoneofalongitudinalstudy.International Journal of Education Research, 29,str.51–67.

Sheridan,S.(2011).Pedagogicalqualityinpreschool:Acommentary.V:N.PramlinginI.PramlingSamuelsson(ur.).Educational Encounters: Nordic studies in early childhood didactis.London,NewYork:Springer,str.223–256.

Starting strong.Early childhood education and care.(2001). Pariz:OECD.Starting strong II. Early childhood education and care. (2006).Pariz:OECD. Starting strong III. A quality toolblox for early childhood education and care. (2012). Pariz:

OECD. The childcare act (Childcare assessment). (2006).Dostopnona:http://wwwopsi.gov.uk/si/

si2007/uksi_20070463_en_1(pridobljeno20.4.2014).The most important messages in white paper No 41. Qualityin ECES (Factsheet).(2008–2009).

Oslo:NorwegianMinistryofeducationandResearch.Dostopnona:http://www.regje-ringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/Kvalitesmeldingen/FactsheetSTMeld41.pdf(pridobljeno10.11.2010).

The NICHD study of early child care and youth development. Finding for children up to age 4½year. (2006).Bethesda:NationalInstituteofHealth;NationalInstituteofChildHealthandHumanDevelopment.

The Preschool Act No 90. (Islandija; dopolnjena izdaja z dne 12. junija 2008).Dostopnona:http://planipolis.iiep.unesco.org/upload/Iceland/Iceland-Preschool_Act_2008.pdf(pridobljeno20.4.2014).

The provision of childcare services: A comparative review of 30 European countries.(2009).Luksemburg:OfficeforOfficialPublicationsintheEuropeanCommunities.

Page 14: Strukturna kakovost vrtca: učinek na procesno kakovost in dosežke