Click here to load reader

STRUKTURNA GEOMORFOLOGIJA - rudar.rgn.hrrudar.rgn.hr/~bruntom/nids_bruntom/PDF Strukturna geomorfologija/01... · •Geomorfologija,tj. znanost o morfologiji (reljefu) površine Zemlje,

 • View
  238

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of STRUKTURNA GEOMORFOLOGIJA - rudar.rgn.hrrudar.rgn.hr/~bruntom/nids_bruntom/PDF Strukturna...

 • STRUKTURNA GEOMORFOLOGIJA

  ak. god. 2012/13.

  1

  ak. god. 2012/13.

  Bruno Tomljenovi

  UvodUvod

 • STRUKTURNA GEOMORFOLOGIJAje grana geomorfologije koja prouava uzajamno djelovanje izmeu tektonskih pokreta i geomorfolokih procesa te njihov utjecaj na formiranje reljefa u tektonski aktivnim podrujima Zemljine kore (modificirano prema Hugget, 2007). U amerikim i engleskim udbenicima poznata je pod nazivom Tectonic Geomorphology !

  U dananje vrijeme to je izrazito interdisciplinarna znanost, koja integrira metode i postupke te koristi podatke geoznanstvenih disciplina meu kojim se naroito istiu:

  2

  disciplina meu kojim se naroito istiu:

  Tektonika i strukturna geologija Geomorfologija (geomorfometrija) Seizmologija i seizmotektonika Stratigrafija (naroito kvartara) Geodezija Klimatologija i dr.

  Strukturna geomorfologijaB. Tomljenovi

 • Geomorfologija, tj. znanost o morfologiji (reljefu) povrine Zemlje, pored Strukturne geomorfologije ukljuuje i:

  Historijsku geomorfologiju, koja nastoji rekonstruirati razvitak reljefa kroz vrijeme. Temelji se na tzv. aktualistikom principu po kojem je sadanjost klju za razumijevanje prolosti.

  Podmorsku geomorfologiju (engl. Submarine geomorphology) koja predstavlja specijalistiku granu geomorfologije koja izuava morfologiju, podrijetlo i razvitak morskog i oceanskog dna.

  Planetarnu geomorfologiju koja izuava morfologiju povrine

  3

  Planetarnu geomorfologiju koja izuava morfologiju povrine ostalih planeta Suneva sustava i njihovih prirodnih satelita (npr. Mjeseca, Marsa, Jupitera).

  Klimatsku geomorfologiju koja izuava meudjelovanje izmeu klimatskih i geomorfolokih procesa na Zemlji.

  Geomorfometriju koja izuava i kvantitativno opisuje reljef npr. analizom terena i povrinskim modeliranjem u digitalnom obliku (Digitalni Elevacijski Modeli).

  Primjenjenu geomorfologiju koja izuava ljudsko djelovanje i uinke na reljef Zemlje.

  Strukturna geomorfologijaB. Tomljenovi

 • Izvori koriteni u pripremi nastavnog materijala za predavanje i vjebe:

  Burbank, D.W. & Anderson, R.S. (2012): Tectonic Geomorphology.-2nd ed., Wiley-Blackwell Science Pub., Oxford, 454 str.

  Hugget, R.J. (2007): Fundamentals of Geomorphology.- Routledge, London, 458 str.

  Keller, A.E. & Pinter, N. (2002): Active Tectonics.- 2nd ed., Prentice Hall, New Jersey, 362 str.

  Odabrani lanci publicirani u znanstvenim asopisima (naroito iz asopisa Geomorphology)

  4

  Odabrani lanci publicirani u znanstvenim asopisima (naroito iz asopisa Geomorphology)

  OGK 1:100.000 listovi i tumai Topografske karte RH Refleksijski seizmiki profili dostupni za podruje RH Seizmoloke/seizmotektonske karte i podaci arinih mehanizama

  potresa reljefne karte Google Earth (http://www.maps-for-free.com/) i

  DEM (Digitalni elevacijski model/i) za podruje RH

  Strukturna geomorfologijaB. Tomljenovi

 • 1. Aktivna tektonika i modeli razvoja reljefa

  Davisov model (William Morris Davis, 1899.) opisuje tzv. Geomorfoloki ciklus koji ukljuuje mladi (poetni), zreli i kasni (zavrni) stadij u razvoju reljefa. Ciklus zapoinje vrlo izrazitim tektonskim impulsom (u pravilu izdizanjem), nakon ijeg prestanka slijedi dugotrajan period u kojem egzogeni imbenici i procesi (erozija) dovode do postupnog sniavanja reljefa, pa na kraju i do potpunog zaravnavanja Zemljine povrine.

  5

  (Iz Burbank & Anderson, 2012; modificirano prema Summerfield, 1991)

  Strukturna geomorfologijaB. Tomljenovi

 • a) Mladi, poetni stadij: rijetka drenana mrea, rijeni profili u obliku slova V, bez razvijenih poplavnih ravnica, granice slivova slabo izraene;

  b) Zreli stadij: dobro razvijena i povezana drenana mrea, este i dobro razvijene poplavne ravnice, reljef vrlo izraen (maksimalna razlika u

  Idealizirani prikaz geomorfolokog ciklusa prema Davisu

  6

  izraen (maksimalna razlika u nadmorskoj visini izmeu vrhova i dolina);

  c) Kasni, zavrni stadij: drenana mrea ponovno rijetka u kojoj dominira nekoliko velikih rijeka, prostrane poplavne ravnice s izraenim meandrima, teren izmeu rijeka tek malo vii.

  (Iz Hugget, 2007 preureeno prema Holmes, 1965)

  Strukturna geomorfologijaB. Tomljenovi

 • Penckov model (Walther Penck, 1953) je model u kojem intenzitet i utjecaj tektonskih pokreta na formiranje reljefa postupno raste tijekom vremena do svog maksimuma, nakon ega takoer postupno slabi. Dakle, trenutni reljef predstavlja produkt meusobnog nadmetanja izmeu istovremenih tektonskih (konstruktivnih) i erozijskih (destruktivnih) procesa. Slabljenjem tektonskih pokreta, utjecaj erozije na formiranje reljefa postaje naglaeniji.

  7Strukturna geomorfologijaB. Tomljenovi

  (Iz Burbank & Anderson, 2012; modificirano prema Summerfield, 1991)

 • Hackov model (John Hack) pretpostavlja da konstruktivni i destruktivni procesi u formiranju reljefa (tektonsko izdizanje / erozija) traju kroz dugi vremenski period, pri emu postupno dolazi do tzv. dinamike ekvilibracije reljefa. To zapravo znai da tektonsko izdizanje (koje pridonosi formiranju reljefa) se trenutno ponitava istovremenim, jednakim i destruktivnim djelovanjem erozije ime se postie uravnoteeni reljef kroz dulji vremenski period. # Porast reljefa je ogranien: kako reljef postaje sve vie izraeniji, tako jaaju i sile koje dovode do njegove destrukcije (erozija, gravitacija, odroni i klizanja na padinama i dr.)

  8Strukturna geomorfologijaB. Tomljenovi

  (Iz Burbank & Anderson, 2012; modificirano prema Summerfield, 1991)

 • U kojoj je mjeri svaki od predloenih modela primjenjiv u stvarnosti?

  Jedan od naina kojim bismo mogli odgovoriti na ovo pitanje jest da poznajemo i usporedimo vrijeme trajanja tektonskih pokreta (tj. kon-struktivnih imbenika stvaranja reljefa) s vremenom trajanja egzogenih procesa troenja i erozije (tj. destruktivnih imbenika stvaranja reljefa). Primjer: poznavanje povratnog vremena potresnih dogaaja koji dovode do stvaranja reljefa i brzine erozije kojim se ponitava reljef

  9

  do stvaranja reljefa i brzine erozije kojim se ponitava reljef

  Prema Kooi & Beaumont (1996) u razvoju reljefa redovito postoji odreeni vremenski odmak izmeu konstruktivnih i destruktivnih procesa s obzirom da je geomorfoloki sustav u pravilu inertan sustav. Ta inertnost oituje se i u odmaku izmeu vremena aktivnosti tektonskih pokreta i vremena kada zbog erozije dolazi do izrazitog taloenja naslaga zabiljeenih u orogenskim podrujima (npr. taloenja naslaga flia i molase)

  Strukturna geomorfologijaB. Tomljenovi

 • Modeli uzajamnog odnosa

  10

  Modeli uzajamnog odnosa izmeu tektonskih pokreta i erozijom izazvanog taloenja u planinskim podrujima (prema Kooi & Beaumont, 1996, iz Burbank & Anderson, 2012). Uoava se podudarnost s prethodno opisanim modelima razvoja reljefa.

  Strukturna geomorfologijaB. Tomljenovi

 • 11Strukturna geomorfologijaB. Tomljenovi

  Model tektonsko-talonog razvoja u predgorskom bazenu (iz Einsele, 1992)

 • 12Strukturna geomorfologijaB. Tomljenovi

  Model tektonsko-talonog razvoja u predgorskom bazenu (iz Einsele, 1992)

 • Primjer: Taloenje naslaga flia i molase u orogenskompojasu vanjskih Dinarida u Ravnim Kotarima

  Erozija u izvorinompodruju Podruje taloenja flia (E2,3) i molase (E,Ol)

  IzdizanjeSputanje

  13

  IzdizanjeSputanje (Isjeak profila s OGK lista Obrovac, Ivanovi et al., 1973)

  Taloni model za predgorski (engl. foreland) bazen na podruju Ravnih Kotara (nije u mjerilu, pogled odozgo; iz Babi & Zupani, 2008).

  Strukturna geomorfologijaB. Tomljenovi

 • Primjer: Recentno taloenje klastinih naslaga nagorskom elu u formi aluvijalne lepeze kodmjesta Gilgit u Pakistanu

  14Strukturna geomorfologijaB. Tomljenovi

  (Iz Velian, 2009; isto, ipak ne ba tako lijepo moe se vidjeti i na Google Earth)

 • Vjeba 1. Na temelju karte reljefa za podruje Hrvatske dostupne na adresi http://www.maps-for-free.com/ izdvojite podruja koja bi po svojim morfolokim znaajkama odgovarala nekom od opisanih modela u razvoju reljefa? Obrazloite svoju interpretaciju i navedite koje biste jo podatke trebali uzeti u obzir da bi ona bila pouzdana!

  Reljefna karta Hrvatske i okolnog podruja (http://www.maps-for-free.com/)

  15Strukturna geomorfologijaB. Tomljenovi

 • IZVORI SLIKA, TABLICA, CRTEA i LITERATURNI NAVODI:

  Burbank, D.W. & Anderson, R.S. (2012): Tectonic Geomorphology, 2nd ed.-Wiley-Blackwell Science Pub., Oxford, 454 str.

  Babi, Lj. & Zupani, J. (2008): Evolution of a River-fed Foreland Basin Fill: The North Dalmatian Flysch Revisited (Eocene, Outer Dinarides).- Natura Croatica, 17/4, 357-374.

  Einsele, G. (1992): Sedimentary Basins.- Springer-Verlag, 628 str. Holms, A. (1965): Principles of Physical Geology.- Thomas Nelson & Sons,

  16

  Holms, A. (1965): Principles of Physical Geology.- Thomas Nelson & Sons, London.

  Hugget, R.J. (2007): Fundamentals of Geomorphology.- Routledge, London, 458 str.

  Ivani, A., Saka, K., Markovi, S., Soka, B., unjar, M., Nikler, L. & unjara, A. (1973): Osnovna geoloka karta SFRJ 1:100.000, list Obrovac.-Inst. geol. istra. Zagreb, Sav. geol. zavod Beograd.

  Strukturna geomorfologijaB. Tomljenovi

 • Kooi, H. & Beaumont, C. (1996): Large-scale geomorphology: classical conceptsreconciled and integrated with contemporary ideas via a surface processesmodel. Journal of Geophysical Research, 101, 3361-3386.

  Summerfield, M.A. (1991): Global Geomorphology.- Longman ScientificTechnical, Essex, England, 537 str.

  Velian, B. (2009): Odavde do tralalala putovanje svilenom cestom.-Algoritam, Zagreb, 153 str.

  IZVORI SLIKA, TABLICA, CRTEA i LITERATURNI NAVODI:

  17Strukturna geomorfologijaB. Tomljenovi

  Velian, B. (2009): Odavde do tralalala putovanje svilenom cestom.-Algoritam, Zagreb, 153 str.