Click here to load reader

Structum 2013 Ruduo Nr. 3

 • View
  290

 • Download
  14

Embed Size (px)

DESCRIPTION

„Jei ką nors nori padaryti, turi turėti pavyzdį“, – dar V a. pr. Kr. yra pasakęs garsus kinų filosofas Mo Ti. Nepaprastai džiaugiamės, kad mūsų žurnale pristatomos įmonės taip pat tampa pavyzdžiu kitiems, o „Structum“ padeda joms plėstis ir atrasti naujų verslo partnerių. Juk kartu galime pasiekti tiek daug! Jau tradicija tampa žurnale pristatyti stambius objektus. Kalbėdamasis su juos projektavusiais ir stačiusiais žmonėmis supranti – nieko nėra neįmanoma. Štai Kėdainių arena iškilo per rekordiškai trumpą laiką ir, beje, turėdama tikrai ne patį didžiausią biudžetą. Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalas – didžiulis projektas – statomas be generalinio rangovo. Net ir senas patalpas „Peikko Group“ sugebėjo paversti moderniausiu ir šiuolaikiškiausiu cechu bei administracija. Kur slypi tokių sėkmingų projektų paslaptis? Rodos, neįmanomus dalykus paversti įmanomais sugeba tik didžiulis profesionalumas, ryžtas prisiimti iššūkius ir, žinoma, puikūs vadovų organizaciniai gebėjimai.

Text of Structum 2013 Ruduo Nr. 3

 • Statyba

  ruduo I 2013 (3)urnalas skmingam verslui!Kaip daug dalyk buvolaikomi nemanomais,kol nebuvo vykdyti. /Plinijus Vyresnysis/

 • S t a t y b a

 • TURI

  NYS

  436

  7246

  26

  56

  INFRASTRUKTRA

  Ukmergs gatvs eismo organizavimo tobulinimo galimybs 72

  ventosios uosto vizijos tampa realybe 76

  STATYbAVerslo slygos ir investicin aplinka kai norim, tai ir galim? 34

  Kdaini arena vokikas praktikumas lietuvikiems poreikiams 36

  Seniausia pasaulyje sintetin ritinin stog danga 45

  Sili utaisymas: sandarikliai i poliuretano ir pagalbins mediagos 46

  Statybos mediag sertifikavimas: kodl svarbu j atlikti 50

  ARCHITEKTRA

  Aminasis namas 4

  Ar yra skirtumas tarp planuotojo ir urbanisto? 12

  Prabangi viesos erdv 18

  Vonios kambario interjero konkursas 24

  Imanieji namai komfortas, prestias ar... taupymas? 26

  ININERIJA

  Vandens nuleidimo ploktels: imtai galimybi rinktis 54

  Peikko Group nauja gamykla Kaune moderniausi renginiai ir neribotos galimybs 56

  Plaukiantieji Klaipd bus laukiami naujame keleivi ir krovini terminale 62

  ilumos snaud analiz ildymo sezono pradioje ir pabaigoje 68

  SUmmARY 78

  76

 • REdAKCIJoS odISJei k nors nori padaryti, turi turti pavyzd, dar V a. pr. Kr. yra pasaks garsus kin filosofas Mo Ti. Nepaprastai diaugiams, kad ms urnale pristatomos mons taip pat tampa pavyzdiu kitiems, o Structum padeda joms plstis ir atrasti nauj verslo partneri. Juk kartu galime pasiekti tiek daug!

  Jau tradicija tampa urnale pristatyti stambius objektus. Kalbdamasis su juos pro-jektavusiais ir staiusiais monmis supranti nieko nra nemanoma. tai Kdaini arena ikilo per rekordikai trump laik ir, beje, turdama tikrai ne pat didiausi biu-det. Klaipdos keleivi ir krovini terminalas didiulis projektas statomas be gene-ralinio rangovo. Net ir senas patalpas Peikko Group sugebjo paversti moderniausiu ir iuolaikikiausiu cechu bei administracija. Kur slypi toki skming projekt paslaptis? Rodos, nemanomus dalykus paversti manomais sugeba tik didiulis profesionalumas, rytas prisiimti ikius ir, inoma, puiks vadov organizaciniai gebjimai.

  Nemanomi dalykai vyksta ir maesniais masteliais. tai architekt Carla Tamariz i Peru suprojektavo aminj nam tik taip gali pavadinti milinikame akmenyje i-kaltas gyvenamsias erdves.

  Sunkiai manomais dalykus danai paveriame ir patys, apipindami juos vairiausiais mitais. Juos straipsnyje apie imaniuosius namus ir bandome paneigti.

  Norime paprietarauti ir dar vienai miniai, kad yra dalyk, kuri jau niekas nepakeis. tai kad ir talentingo studento Valentino Mironovo magistro diplominis darbas tema Vilniaus miesto Ukmergs gatvs eismo organizavimo tobulinimo galimybs galt isprsti sen Vilniaus sopul. Tikims, kad puik mokslin darb pirmja vieta verti-nusiai Susisiekimo ministerijai is darbas taps ikiu pradti gyvendinti jame isakytas mintis praktikai.

  Linkime ir Jums siekti nemanomo. Didiuojams Jumis. Diaugiams, galdami apie Jus rayti.

  ruduo2013 (3)

  urnalas STRUCTUmISSN 2335-2116

  LEIdJAS UAB S MedIA GroUPA. Mickeviiaus g. 7LT-08119 VilniusTelefonas +370 5 265 3733Faksas +370 5 272 4241

  dIREKToRIGN dAUSeVIIT

  VYR. REdAKToRJUrGA GrIGIeNel. patas [email protected]

  TEKST AUToRIAI:GIedr BALIT JUrGA GrIGIeNJULIUS JUSTINAVIIUSeGL KAJAUSKAITSTASyS LIAUKeVIIUS rTA MIKUIoNIeNVALeNTINAS MIroNoVAS LAUryNAS reKAIUS ALGIS VyNINAS

  NUoTRAUK AUToRIAI:JUANAS SoLANASSTeFANAS PedreTTI

  KALboS STILIUS IR KoREKTRAV KALBoS Ir KoMUNIKAcIJoS ceNTrASwww.kkc.lt

  REKLAmoS SKYRIUS Telefonas +370 5 272 3811

  PARENgImAS SPAUdAIUAB S MedIA GroUP

  SPAUSdINoUAB BALTo PrINT

  redakcija neatsako u reklamini skelbim turin ir kalb. Perspausdinti straipsnius ir iliustracijas be leidjo sutikimo grietai draudiama.

  UAB S Media Group, 2013 STrUcTUM, 2013

  UrNALAS PLATINAMAS NeMoKAMAI

  eLeKTroNIN UrNALo VerSIJ GALITe SKAITyTI

  www.structum.lt

 • a r c h i t e k t r a

  AmINASIS NAmAS

 • a r c h i t e k t r a

  JURGA GRIGIEN

  Kai mano biur usuko jau-na pora ir isak nor man pa-tikti suprojektuoti ir pastatyti nam, kuriame jie galt gy-venti aminai, suvokiau, kad gavau puiki prog tsti savo senovins ir iuolaikins archi-tektros tyrinjimus. Pasiryau negailti savo laiko, kad iana-lizuoiau j svajones ir sukur-iau j troktam gyvenimo saugykl, pasakoja architek-t Carla Tamariz i Peru.

  Juano Solano nuotraukos.

 • a r c h i t e k t r a

  iame juodame ikaltame akmenyje tilps keturi automobili garaai, tarnybinis patijus, tarnaits patalpos bei baseino pirtys rsyje, virtuv, valgomasis ir gyvenamosios patalpos pirmajame aukte.

 • a r c h i t e k t r a

  VIETALa Planicie, La Molina rajonas, Peru

  PASKIRTISvienos eimos namas

  SKLYPo PLoTAS1 045 m2

  STATYb ERdV550 m2

  PRoJEKTAVImAS IR STATYbA20112013 m.

  ARCHITEKTAILonghi Architects

  VAdoVASarchitektas Luisas Longhi

  PRoJEKTo KomANdAarchitektai carla Tamariz ir christianas Bottgeris

  STATYbAarchitektas Hectoras Suasnabaras

  STATYb PRIEIRALonghi Architects

  ypatingo namo vizija pasitvirtino, kai architekt pirm kart apsilank bsimojo namo sklype. Pasirod, kad ioje vietoje jau stovjo senas namas, kuriame pora jau buvo sikrusi su dviem vaikais. Taigi, prisimena c. Tamariz, mano uduotis buvo nugriauti materij, bet isaugoti dvasi, kad bt galima senj konstrukcij pa-keisti aminuoju namu.

  Pirmojo aukto planas.

  Antrojo aukto planas.

  Situacijos planas.

 • a r c h i t e k t r a

 • a r c h i t e k t r a

 • 0

  a r c h i t e k t r a

  Namo dizainas grstas didiulio senovinio akmens sim-boliu mintimi, kad sklype buvo rastas toks akmuo, ir, norint jame rengti gyvenamas erdves, teko jas jame i-kalti.

  iame juodame ikaltame akmenyje tilps keturi auto-mobili garaai, tarnybinis patijus, tarnaits patalpos bei baseino pirtys rsyje, virtuv, valgomasis ir gyvenamo-sios patalpos pirmajame aukte. Kadangi erdvs ikal-tos, tai ir lm bald pasirinkim buvo parinkti doms

  montuojami baldai, isiskiriantys rykia tekstra, deran-tys su kitomis natraliomis ir dirbtinmis mediagoms. Viskas, kas btina, siekiant, kad alegorinis akmuo ilikt kaip manoma natralesnis ir pagaliau bt suvokiamas kaip eimininko isvajotojo sodo dalis.

  Kompozicij ubaigia keturios gembins konstrukcijos. Jas laiko juodo akmens pagrindas, o jose paiose reng-ti intyms kambariai balti plduriuojantys akmenys, kuri pageidavo klientas.

  0

 • a r c h i t e k t r a

  Pastato pjvis.

 • 2

  a r c h i t e k t r a

  Pastaruosius kelerius metus vieoje erdvje itin aktyviai pradjo kalbti mons, save vadinantys architektais ir urbanistais, nors i tikrj nema-noma pasakyti k nors konkretaus ir patikimo apie t moni kompetencij architektros ir urbanistikos srityje. dar sudtingiau apibrti j veiklos sri-t ir anr, o tai reikia ir priemones bei instrumentarij, nes kalbama apie tokius itin populiarius, netgi beveik populistinius dalykus kaip ekologin architektr, alij architektr, viesias erdves, subalansuot / darnij / tvarij pltr, imanj miest, darn miest ir pan.

  AR YRA SKIRTUmAS TARP PLANUoToJo IR URbANISTo?

  2

  Andrius Marma. Bakalauro baigiamasis darbas. VGTU Urbanistikos katedra. 2003 m.

 • 3

  a r c h i t e k t r a

  Algis VyninAs,VGTU Urbanistikos katedros profesorius

  Anksiau buvo ginijamasi dl termin miesto planavi-mas, urbanistika, teritorij planavimas, rajoninis planavi-mas turinio, o dabar turime reikal su tokiomis verbalin-mis konfigracijomis kaip aliosios investicijos aliuosius pastatus su aliosiomis technologijomis aliajame ir ru-dajame lauke. Ir visa tai vadinama aliosios architektros koncepcija, o kalbtojai, propaguojantys spalvotus ver-balinius naujadarus, save vadina urbanistais arba miest planuotojais.

  aliajam mstymui bdingas praktikumas ir efektyvu-mo siekis vairiose srityse skirtingai suprantamas. Tai su-sij su aplinkos tausojimo samprata. Aplinkos ininerijos specialistai atvirai kalba apie aplinkosaugos ir energinio efektyvumo problemas, o paveldosaugos specialistai kalba apie aplinkos tausojim, kuris ireikiamas princi-pu daryti tiek daug, kiek reikia, ir tiek maai, kiek ma-noma. Straipsnio apimtis neleidia isiplsti aliosios frazeologijos klausimais, bet aiku viena alieji specia-listai nra urbanistai.

  Aiki architektros ir urbanistikos srities rib problema yra sudtingas klausimas. Tai susij su tuo, kad tradicin urbanistikos samprata buvo atskiesta konjunktriniais dalykais, tokiais kaip aplinkosauga, gamtosauga, energi-nis efektyvumas ir pan. Politin ir ekologin konjunktr tiesiog skatina galimyb usidirbti, raant eS projektus aplinkosaugos ar energinio efektyvumo / taupumo srity-se. Todl kyla klausimas ar manoma kalbti apie kok nors vientisos urbanistikos teorijos pavidal, nes susidaro spdis, kad mintos intelektualins veiklos sritys yra teo-rikai labai nestabilios?

  Neaiks ir dviprasmiki terminai yra to rodymas. Tapo aiku, kad artikuliuotas kalbjimas urbanistikos tema pra-rado kontr, todl reikalingas diskursas, kuriame bt nubrta distinkcija nuo viej ryi, juridini dviprasmy-bi, profesins imitacijos. Tai reikia, kad urbanistika, kaip erdvini struktr modeliavimo ir formavimo profesin veikla, turi bti skiriama nuo politinio-socialinio plana-vimo, kaip proceso, kurio metu sprendiami elementars optimizacijos ir juridins legitimacijos udaviniai, planuo-jami resursai ir padariniai. Straipsnio tikslas aikumas bendrame diskurse, susijusiame su urbanistikos (angl. urban design), urbanistinio planavimo (angl. urban plan-ning), politinio-socialinio planavimo (angl. social planning, region planning, strategic planning), te

Search related