Click here to load reader

STRUČNO-POSLOVNI SKUP S MEĐUNARODNIM · PDF fileEnesZaimović,mag.ing.aedif,JagodaPilko,dipl.ing. građ.; Josip Rukavina, dipl. ing. građ; Raoul Valčić, dipl.ing.gra

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of STRUČNO-POSLOVNI SKUP S MEĐUNARODNIM · PDF...

 • DRUGA OBAVIJEST

  HRVATSKA GRUPACIJA VODOVODA I KANALIZACIJA

  u suradnji s

  HRVATSKIM SAVEZOM GRAEVINSKIH INENJERA

  pod pokroviteljstvom

  MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA,UMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA RH

  HRVATSKIH VODAi

  organizira

  STRUNO-POSLOVNI SKUP S MEUNARODNIM SUDJELOVANJEM

  AKTUALNA PROBLEMATIKAU VODOOPSKRBI I ODVODNJIAKTUALNA PROBLEMATIKA

  U VODOOPSKRBI I ODVODNJI

  KOMISIJA ZA PITKU VODUKOMISIJA ZA OTPADNE VODE

  26. - 30. 10. 2011.

  Hotel OLYMPIA Vodice

  DRUGA OBAVIJEST

  HRVATSKA GRUPACIJA VODOVODA I KANALIZACIJA

  u suradnji s

  HRVATSKIM SAVEZOM GRAEVINSKIH INENJERA

  pod pokroviteljstvom

  MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA,UMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA RH

  HRVATSKIH VODAi

  organizira

  STRUNO-POSLOVNI SKUP S MEUNARODNIM SUDJELOVANJEM

  AKTUALNA PROBLEMATIKAU VODOOPSKRBI I ODVODNJIAKTUALNA PROBLEMATIKA

  U VODOOPSKRBI I ODVODNJI

  KOMISIJA ZA PITKU VODUKOMISIJA ZA OTPADNE VODE

  26. - 30. 10. 2011.

  Hotel OLYMPIA Vodice

  DRUGA OBAVIJEST

  HRVATSKA GRUPACIJA VODOVODA I KANALIZACIJA

  u suradnji s

  HRVATSKIM SAVEZOM GRAEVINSKIH INENJERA

  pod pokroviteljstvom

  MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA,UMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA RH

  HRVATSKIH VODAi

  organizira

  STRUNO-POSLOVNI SKUP S MEUNARODNIM SUDJELOVANJEM

  AKTUALNA PROBLEMATIKAU VODOOPSKRBI I ODVODNJIAKTUALNA PROBLEMATIKA

  U VODOOPSKRBI I ODVODNJI

  KOMISIJA ZA PITKU VODUKOMISIJA ZA OTPADNE VODE

  26. - 30. 10. 2011.

  Hotel OLYMPIA Vodice

 • AKTUALNA PROBLEMATIKAU VODOOPSKRBI I ODVODNJI

  Potovani,

  pozivamo vas na struno-poslovni skup:

  Ovogodinjim struno-poslovnim skupom se nastavljadosadanja vrlo uspjena praksa organiziranja centralnoggodinjeg okupljanja strunjaka iz podruja vodnoggospodarstva, odnosno komunalnog sektora koji djeluje usegmentu vodoopskrbe, odvodnje i proiavanja otpadnihvoda. Zadnjih godina skup biljei stalno poveanje brojasudionika, uz znaajni udio sudionika iz inozemstva, tepredstavlja vodei dogaaj na podruju djelatnostivodoopskrbe i odvodnje, ne samo u Hrvatskoj ve i u iroj regiji,tako da skup od prole godine nosi naziv Struno-poslovniskup s meunarodnim sudjelovanjem.

  Zakon o vodama i Zakon o financiranju vodnog gospodarstva,koji su u primjeni od 1.1. 2010. godine, ureuju na novi nainorganizacijski ustroj isporuitelja vodnih usluga, ali i novipristup mjerenjima koliina zahvaene i isporuene vode, atime i naknada za koritenje voda. Podzakonski akti na novinain ureuju i druge tehniko-ekonomske uvjete rada iposlovanja. Obveze isporuitelja vodnih usluga koje proizlaze iznove zakonske regulative u vodnom gospodarstvu RepublikeHrvatske, te problematika koja jo uvijek nije do kraja zakonskiregulirana osnova su ovogodinjeg strunog skupa.

  Osnovne tematske cjeline ovogodinjeg strunog skupa su:

  Sukladno svemu navedenom, vjerujemo da e Vas ovogodinjeteme strunog skupa zainteresirati, te Vas stoga pozivamo dasudjelujete u radu skupa i svojim sudjelovanjem doprinesetedaljnjem napretku ove izuzetno znaajne problematike zavodno gospodarstvo, ali i za drutvo u cjelini.

  Organizacijski odbor

  1. Obveze isporuitelja vodnih usluga sukladno novoj

  zakonskoj regulativi (Opi i tehniki uvjeti isporuke

  vodnih usluga, Odluka o prikljuenju, Odluka o odvodnji

  otpadnih voda, Pravilnici o posebnim uvjetima za

  obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne

  odvodnje, Pravilnik o oevidniku zahvaenih i koritenih

  koliina voda i dr.).

  2. Iskustva i problematika koritenja sredstava Europskih

  fondova za projekte vodoopskrbe i odvodnje u RH.

  3. Mjerno-regulacijska oprema u vodoopskrbi, odvodnji i

  proiavanju otpadnih voda

  4. Praktina iskustva u izboru opreme crpnih stanica s

  aspekta ekonominosti

 • ORGANIZACIJSKI ODBOR

  Uprava Grupacije

  Tomislav Kezelj, predsjednikeljko MaarLjubomir NovoseliDavor PoljakBoris SirotiAntonio KardumOto DudjakHelena Ivekovi, tajnica

  Komisija za pitku vodu

  Mile Besli, predsjednikZlatko MarinacDraen StriVladimir VoukIvan KovaiNikolina Novotni - Horika

  Komisija za otpadne vode

  Dario Ban, predsjednikMarijan CesarecMarina OrelLjubica PeraicaLjiljana aiRajna Libu NadareviMarin JugoGrgo PeronjaIgor Vlai

  15:00 - 20:00 Dolazak, akreditacija i smjetaj sudionika19:00 Veera20:30 - 22:30 Pie za dobrodolicu

  Srijeda, 26. 10. 2011.

  Doruak08:00 Akreditacija sudionika09:00 - 09:30 Sveano otvaranje Skupa09:30 - 10:00 Uvodna izlaganja10:00 - 10:15

  Analiza prihoda i mogunosti izgradnje sustavavodoopskrbe od sredstava prikupljenih putem naknadeza razvoj odnosno naknade za prikljuenje na osnovuprijedloga uredbe o najviem iznosu naknade zaprikljuenje od 18.10.2011.

  10:15 - 10:30

  Primjena Pravilnika o tehnikim zahtjevima za graevineodvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontroleispravnosti graevina odvodnje i proiavanja otpadnihvoda i Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanjedjelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti graevina zaodvodnju i proiavanje otpadnih voda

  Igor Habenus, dipl. ing. gra., arka Mren, dipl. ing.gra.

  Jagoda Pilko, dipl. ing. gra., Josip Rukavina, dipl. ing.gra.; Enes Zaimovi, mag. ing. aedif

  etvrtak, 27. 10. 2011.

 • 10:30 - 10:45

  Novi pristup u odravanju rijekog vodoopskrbnog sustava10:45 - 11:00 Rasprava11:00 - 11:15 Prezentacija glavnog sponzora Tehnokom Talis11:15 - 11:45 Stanka za kavu11:45 - 12:00

  Sanacija gubitaka i racionalizacija potronje vode uvodoopskrbnim sustavima

  12:00 - 12:15IPA KOMPONENTA 3B: Sustav vodoopskrbe i odvodnje sureajem za proiavanje otpadnih voda SlavonskogBroda

  12:15 - 12:30

  Pojava zamuenja glavnih rijekih izvorita tijekom 2008. i2009. - nadzor mutnoe mjerno-regulacijskom opremom

  12:30 - 12:45Mjerenje protoka otpadnih voda na otvorenim kanalima

  12:45 - 13:00Tretman bazenske vode, bazena i postrojenja - tehnologijaza postizanje i ouvanje kristalno iste i zdrave bazenskevode

  13:00 - 13:15 Rasprava13:15 - 13:30 Predstavljanje tvrtke Saertex13:30 - 15:00 Stanka za ruak15:00 - 15:15

  Izrada fizikalnog modela kinog preljeva "kurinjski potok"u Rijeci

  15:15 - 15:30

  Usporedba mjerenja protoke u kanalizacijskim uvjetimaultrazvunim brzinskim mjeraima razliitih proizvoaa

  15:30 - 15:45Proporcionalna regulacija tlaka u vodoopskrbnimsustavima

  15:45 - 16:00 Rasprava16:00 - 16:15 Predstavljanje tvrtke Mycrodin Nadir16:15 - 16:30 Predstavljanje tvrtke Energoglobal16:30 - 16:45

  Postupak mjerenja i instrumenti membranskih bioreaktora16:45 - 17:00

  Sustavi daljinskog nadzora i upravljanja, te automatizacijaprocesa u vodoopskrbnim sustavima i sustavima odvodnje- iskustva u primjeni i utedi energije

  17:00 - 17:15

  Crpne stanice za otpadne vode sa sabirnim spremnikom isistemom za odvajanje krutih tvariAlternativa (rjeenje) za sniavanje pogonskih trokova ipoveanje pouzdanosti sustava

  17:15 - 17:30 Rasprava17:30 - 18:00 Poslovna predstavljanja19:00 Veera21:00 Kazalina predstava Barun Mnchhausen - najpoznatiji

  svjetski laljivac u liku Vilija MatuleDomaini: AVK i GRUNDFOS Danska

  Draen Stri, dipl. ing. gra., Damir Togunjac; BorisTuri, ing. Zoran Grbi; Kreimir Brckan; TomislavIvanek

  Ivan Kovai, stru. spec. ing. aedif

  mr. sc. Marko Blaevi, dipl. ing. stroj.

  mr. sc. Danijela Lenac, dipl. ing., dr. sc. Darija VukiLui, dipl. san. ing.; Duanka uzela Bila, dipl. ing.;prof. dr. sc.Vladimir Miovi, dr. med.

  Dipl. ing. Damir ibrat

  Tomislav Pejkovi

  Enes Zaimovi, mag. ing. aedif, Jagoda Pilko, dipl. ing.gra.; Josip Rukavina, dipl. ing. gra; Raoul Vali,dipl. ing. gra

  Josip Rukavina, dipl. ing. gra., Enes Zaimovi, mag.ing. aedif; Jagoda Pilko, dipl. ing. gra.; Ana Jaukovi

  Boris irli, B. Sc. Eng.

  M. Milovi, C. Thiemig, W. Ruppricht

  Milan Fistoni, dipl. in., Zoran Renduli, in.

  dipl. ing. Wolf-Peter Strate, Ratimir Ratkovi, dipl.oec.

  Petak, 28. 10. 2011.

  Doruak09:00 09:15

  Sustav za automatsko odzraivanje crpki u toku putanja urad i tokom rada u sustavima vodoopskrbe

  Milan Fistoni, dipl. in., Tomislav Puntar, dipl. in.

 • 09:15 09:30Automatizacija crpnih stanica otpadnih voda upotrebompodsustava ultrazvunih vodonepropusnih transmitera ijednostavnih kontrolera

  09:30 - 09:45Uinkovita redukcija gubitka vode koritenjem NO-DIGtehnologije sanacije cijevi i praktini primjeri NO-DIGTehnologija inovativna rjeenja za uinkovitu i brzu sanacijucijevi

  09:45 - 10:00

  Usporedba CIPP sanacije i klasine sanacije kanalizacijskihcjevovoda u urbanim sredinama pod konzervatorskom za-titom

  10:00 - 10:15

  Analiza odabira tehnologija rehabilitacije bez iskapanja nakolektoru u ulici D.Gervaisa u Rijeci

  10:15 - 10:30Kontrola gubitaka vode u vodoopskrbi - vjetine upravljanja

  10:30 - 10:45 Rasprava10:45 - 11:15 Poslovna predstavljanja11:15 - 11:45 Stanka za kavu11:45 - 12:00

  Revitalizacija zdenaca na vodocrpilitima - METODA"HYDROPULS Proces"

  12:00 - 12:15

  Odabir metode i trenutka revitalizacije zdenca ugroenogdjelovanjem Fe bakterija

  12:15 - 12:30

  Pojava visokih koncentracija mangana u podzemnoj vodicrpilita Zapadno polje u Poegi

  12:30 - 12:45

  Remedijacija topiderske (leve i desne) esme u Beogradu12:45 - 13:00 Rasprava13:00 - 13:30 Poslovna predstavljanja13:30 - 15:00 Stanka za ruak15:00 - 15:15

  Upotreba membranskih procesa u pripremi vode za pie15:15 15:30

  Poboljanje sustava pripreme vode mehanikim filtriranjemu ranoj fazi

  15:30 - 15:45

  Obrada vode od pranja pjeanih filtera membranskimprocesom

  15:45 - 16:00

  Membrane Bioreactors for Sustainable Water Management16:00 - 16:15 Rasprava16:15 - 16:45 Poslovna predstavlja

Search related