Click here to load reader

STRUČNI ISPIT ZA STRUČNE SURADNIKE PEDAGOGE

 • View
  230

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SEMINAR ZA STRUČNE SURADNIKE PEDAGOGE. Podružnica Split Split, Tolstojeva 32 tel: 021/ 340-999. STRUČNI ISPIT ZA STRUČNE SURADNIKE PEDAGOGE. Đurđica Kaurloto Martinić , prof., viša savjetnica e-mail: [email protected] Split, 18. siječnja 2013. - PowerPoint PPT Presentation

Text of STRUČNI ISPIT ZA STRUČNE SURADNIKE PEDAGOGE

 • STRUNI ISPIT ZA STRUNE SURADNIKE PEDAGOGE

  Podrunica Split Split, Tolstojeva 32 tel: 021/ 340-999 urica Kaurloto Martini, prof., via savjetnica e-mail: [email protected] ZA STRUNE SURADNIKE PEDAGOGESplit, 18. sijenja 2013.

 • ORGANIZACIJA I PROVOENJE STRUNOG ISPITAStrune ispite provodi i organizira AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE www.azoo.hr Djelatnost Agencije je obavljanje strunih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju, a regulirana je Zakonom i Statutom o Agenciji za odgoj i obrazovanje.

  Agencija sudjeluje u praenju, unapreivanju i razvoju odgoja i obrazovanja na podruju predkolskog, osnovnokolskog i srednjokolskog odgoja i obrazovanja, obrazovanja odraslih te kolovanja djece hrvatskih graana u inozemstvu i djece stranih dravljana.

 • Temeljni poslovi i zadae AZOOprua struno-savjetodavnu pomo odgojno-obrazovnim radnicima i ravnateljima,predlae i organizira odravanje strunih skupova za usavravanje odgojno- obrazovnih radnika te u njime sudjeluje, organizira i sudjeluje u pripremi te provodi strune ispite odgojno-obrazovnih radnika,provodi postupak napredovanja u struci za odgojno-obrazovne radnike i ravnateljeobavlja struno-pedagoki nadzor.

 • Struno usavravanje pripravnikaAgencija za odgoj i obrazovanje je u pedagokoj godini odnosno kolskoj godini 2012./2013. zapoela s novim oblikom strunog usavravanja namijenjenim prvenstveno pripravnicima te njihovim mentorima kao i svim drugim odgojno-obrazovnim radnicima na temu Stairanje i polaganje strunoga ispita opi dio. Struni se skupovi na navedenu temu sastoje od dva dijela: prvi se dio odnosi na prava i obveze tijekom pripravnikog staa i procedure polaganja strunoga ispita temeljeno na zakonskim i podzakonskim aktima, a u drugom dijelu pripravnici dobivaju upute o pisanju pisanoga rada na strunome ispitu s jezinog stajalita, a isti e se organizirati najmanje dvaput godinje (posebno za pripravnike iz predkolskih ustanova, a posebno za pripravnike iz osnovnih i srednjih kola te uenikih domova). Na strunim skupovima koje organiziraju nadleni savjetnici odreenog podruja bit e obraivane teme vezane za struno-metodiku pripremu za polaganje strunoga ispita.

 • Struni ispit za strune suradnike pedagoge

  Saraj rada:Struno metodika priprema za polaganje strunog ispita, urica Kaurloto MartiniPriprema neposrednog rada strunog suradnika pedagoga, Agnes JelaiPrikaz pedagoke prakse, Hajdi Jelaska ReljaSuradnja mentora i pripravnika, Deana Gai Kalianin

 • STRUNI ISPIT prijava nakon zavretka pripravnikog staa (godina dana)rok prijave: najkasnije 30 dana prije poetka ispitnog rokaO:PRIJAVA: do 15. XII. ISPIT: 15. I. 1. III.PRIJAVA: do 15. III. ISPIT: 15. IV. 1. VI.PRIJAVA: do 1. IX. ISPIT: 1. X. 15. XI.S:PRIJAVA: do 10. I. ISPIT: 10. II. 10. IV.PRIJAVA: do 10. IX. ISPIT: 10. X. 10. XII.

 • Ispitno povjerenstvo za polaganje strunih ispita za strune suradnike pedagoge O (Split):urica Kaurloto Martini, dipl ped. i dipl soc., via savjetnica - AZOO, predsjednica ispitnog povjerenstva

  dr.sc. Hicela Ivon, sveuilini profesor na Sveuilitu u Splitu Filozofski fakultet Split, ispitivaica metodike

  Agnes Jelai, dipl. ped.- O Gripe, Split, sustrunjakinja pripravnika, mentorica na ispitu

  Davor imi, prof. ravnatelj u O Gripe u Splitu, lan ispitnog povjerenstva

  Dubravka Vujevi, uitelj hrvatskog jezika, lan ispitnog povjerenstva

 • Ispitno povjerenstvo za polaganje strunih ispita za strune suradnike pedagoge S (Split):urica Kaurloto Martini, dipl ped. i dipl soc., via savjetnica - AZOO, predsjednica ispitnog povjerenstva

  dr.sc. Hicela Ivon, sveuilini profesor na Sveuilitu u Splitu Filozofski fakultet Split, ispitivaica metodike

  Hajdi Jelaska Relja, prof. ped. - Prirodoslovno tehnika kola, Split, sustrunjakinja pripravnika, mentorica na ispitu

  Ana Zamberlin, prof. ravnatelj u Prirodoslovno tehnikoj koli Splitu, lan ispitnog povjerenstva

  Sandra Beker, profesor hrvatskog jezika, lan ispitnog povjerenstva

 • Ispitno povjerenstvo za polaganje strunih ispita za strune suradnike pedagoge (Rijeka):urica Kaurloto Martini, dipl ped. i dipl soc., via savjetnica - AZOO, predsjednica ispitnog povjerenstva

  dr.sc. Stjepan Stanii, sveuilini profesor na Sveuilitu u Rijeci Filozofski fakultet Rijeka, ispitiva metodike

  Nada oso, dipl. ped.- O Kantrida, Rijeka, sustrunjakinja pripravnika, mentorica na ispitu

  Ivanka Knez, prof. ravnateljica u O Kantrida, Rijeka lanica ispitnog povjerenstva

  Nikolina ojat, uiteljica hrvatskog jezika, lan ispitnog povjerenstva

 • Struni ispit za strunog suradnika obuhvaa:pisani rad

  praktini rad primjeren poslovima koje suradnik obavlja

  usmeni ispit

 • PISANI RADTraje 180 minuta Pripravnik ima mogunost izbora jedne od triju ponuenih pedagokih temaZa vrijeme pisanja doputena je uporaba Hrvatskog pravopisa

  Rezultati pisanog rada: 1. pismenost (uspjeh) 2. struno-pedagoka razina obrade teme (uspjeh)

 • Je li pisani rad na strunom ispitu esej ili znanstveni tekst?esej diskurzivni knjievni oblik u kojem se objektivno ispreplie sa subjektivnim

  znanstveni tekst iskljuivo objektivan

 • TEMA PISANOG RADArazmisliti o pitanjima koja namee odabrana tema uvrstiti ih u koncept prisjetiti se specifinih znanja u vezi s temom (struno-metodika literatura, iskustvena praksa, inicijalno obrazovanje i dr.)

 • Treba obratiti pozornost na:sadraj pisanog rada kompozicijski ustroj pisanog radastil pisanog radapravopisne i gramatike pogreke u pisanom radu

 • Sadraj bi trebao biti:usklaen s temomiscrpan, cjelovit i dovrenistinit i logian (redoslijed komponenata sadraja prati redoslijed logikog miljenja: od postavljanja tvrdnje do njezinoga dokazivanja)

 • Kompozicijski ustroj pisanog radausko vezan uz sadraj barem tri kompozicijska dijela: uvod, razrada i zakljuakveza meu dijelovima teksta vrstastruktura teksta razvidna (grafiki izgled teksta)

 • Primjer:Tema: Uloga strunog suradnika u procesu prilagodbe djeteta na novu sredinu - kolu

  UVOD: Nacionalni okvirni kurikulum promie odgoj i obrazovanje usmjeren na dijete/uenikaPotrebno je uvaiti sve njegove potrebe te mu pomoi prilikom prilagodbe na novu sredinu.

  ZAKLJUAK: U procesu prilagodbe djeteta na novu sredinu najvanije je razviti suradnike odnose izmeu strunih suradnika, uitelja i roditelja. ()

 • TEME ZA PISANI DIO ISPITA : Planiranje i programiranje rada kolskoga pedagogaOdrednice kolskoga kurikulumaProjekti u radu kolskoga pedagogaAkcijski programi u preveniranju nasilja u koliSuradnja kolskoga pedagoga i roditeljaSuradnja kolskoga pedagoga i ravnatelja Analiza odgojne situacije u koli Pedagoka dimenzija praenja, ocjenjivanja i vrednovanja uenika

 • Planiranje i pripremanje posjeta nastaviProjekti osuvremenjivanja nastavikolski pedagog i rjeavanje problema disciplineUloga kolskoga pedagoga u meukolskoj suradnjiUloga kolskoga pedagoga u kriznim situacijama u koliSuradnja pedagoga i razrednikaOdgojna uloga kole u prevenciji nasilja meu djecomTEME :

 • Uloga pedagoga u identifikaciji i praenju uenika s posebnim potrebama Timski rad u odgojno-obrazovnom procesu Aktualne promjene u hrvatskom kolstvu Suradnja kole i okruenja Odgoj za mir, nenasilje i suradnju Rad pedagoga na promicanju prava djeteta Pedagoka dokumentacija Uzroci neuspjeha uenika u koli Neposredni rad pedagoga s uenicima

  TEME :

 • PRAKTINI RAD STRUNOG SURADNIKA Praktini rad strunog suradnika moe se ostvariti:

  Neposrednim radom s uenicima

  Pisanim prikazom praktinog rada iz kolske prakse strunog suradnika

 • Neposredni rad s uenicimaIzvoenje neposrednog rada (nastavni sat/radionica)Trajanje: jedan kolski sat (45 minuta) Obavezne su konzultacije s mentorom (sustrunjakom)Obavezna je pisana priprava za neposredni rad - detaljno razraena sa svim sastavnicama Svakom lanu povjerenstva pripremiti jedan primjerakUloga sustrunjaka na strunom ispitu: sugerirati sadraj neposrednog rada (u skladu sa sadrajem sata razrednika), pomoi u pripremi (dati razred, omoguiti potrebnu opremu isl.) ne utjecati na nain izvedbe

 • Evaluacija odranog nastavnog sata

  Strunost i obrada teme Pisana priprema Izvedba neposrednog radaPrimjena odgovarajuih nastavnih oblika i metoda metoda Nain izlaganja Interakcija s uenicima Struktura i trajanje sata Organiziranje, pripremanje i izvoenje odgojno-obrazovnih procesa Funkcionalno upotrebljavanje suvremenih nastavnih sredstava i pomagala, udbenike i strune literature te drugih izvora znanja Komunikacija s uenicima i ostalim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa

 • Pisani prikaz praktinog rada iz kolske prakse strunog suradnika struni rad pripravnika treba pokazati kako je osoba pristupila rjeavanju odreenog problema u svojoj ustanovi (koli),temu odabrati najkasnije do polovine pripravnikog staa u dogovoru s mentorom,tri primjerka rada dostaviti nadlenoj savjetnici do poetka ispitnog roka.

 • Pozornost treba obratiti na:

  tematsko-sadrajnu razinu tekstajezino-stilsku razinu teksta (leksiku, gramatiku i pravopisnu razinu) (posebno: nain navoenja literature, pozivanje na autore u tekstu)

 • Sadraj radnje:O koliUvodTeorijska polazitaEmpirijski pristup istraivanom problemu Predmet istraivanja (jasno istaknuti probleme koji su uoeni) Cilj i zadaci istraivanja (jasno definirati cilj/-eve i zadatke koje ste si postavili) Tijek istraivanjaAnaliza postojeeg stanjaFaze promjena (jedna, dvije ili vie) Zakljuna razmatranja i smjernice za budui radLiteratura

 • Usmeni dio ispita

  Usmenom dijelu ispita kandidat moe pristupiti nakon poloenog : pisanoga rada i izvedbe neposrednog rada

  Usmeni ispit polae se pred svim lanovima komisije.

  Ispit taje do 40 minuta.

 • Usmeni ispit - tijek:Osvrt na pisani rad: ocjena pismenosti - uitelj/nastavnik hrvatskog jezika struno-metodika obrada teme metodiar s fakulteta, Osvrt na nastavni sat metodiar, savjetnik, mentor Pitanja iz metodike metodiar, savjetnik, mentor (propituje se metodika struke povezana s ostvarenim praktinim radom).Pitanja iz opeg dijela programa - ravnatelj (pitanja iz poznavanja Ustava Republike Hrvatske, ustrojstva kolskog sustava i rada u koli, kolskih propisa te pedagoke dokumentacije i evidencije.)

 • PITANJA ZA USMENI DIO ISPITA Ustav

  Koje su najvie vrednote Ustava RH i temelj za njegovo tumaenje?Moe li dravljanin RH biti izruen nekoj drugoj dravi?Izgled hrvatskog grba, zastave, himnaKako je ustrojena vlast u RH?Tko moe i u kakvim prigodama ograniiti pojedine slobode i prava zajamena ustavom?Koliko je zastupnika u Hrvatskom saboru i koliko im traje mandat?Koje su ovlasti predsjednika Republike Hrvatske?

 • ...nastavak pitanjaTko moe zamijeniti predsjednika RH u sluaju da je ovaj privremeno sprijeen obavljati svoju dunost?Kako se zove najvii sudbeni organ u RH i koliko ima sudaca?Koja razina vlasti je u Ustavu izriito navedena kao nadlena za poslove odgoja i obrazovanja?Koliko je potrebno glasova u Hrvatskom saboru da bi Hrvatska prema meunarodnom ugovoru na meunarodne organizacije prenijela ovlasti izvedene iz Ustava RH?Tko ima pravo predloiti promjene Ustava i koliko je za promjenu potrebno glasova u Saboru?

 • Organizacija rada kole

  Kako se zasniva radni odnos u koli?Koji su temeljni akti kole?Kakav je postupak izbora ravnatelja i kakve uvjete mora imati ravnatelj?Koliko najvie uenika moe imati osnovna kola?Kako se zove akt na temelju kojeg kola organizira tijekom godine svoj rad, tko taj akt donosi i do kada mora biti usvojen?Kako je u Zakonu o O reguliran postupak upisa djece u prvi razred?

 • to se podrazumijeva pod pedagokom dokumentacijom?Koju dokumentaciju je kola duna trajno uvati?Koji su poslovi razrednika prema Kolektivnom ugovoru, l. 38?Tjedna norma uitelja predmetne nastave?Tjedno optereenje uenika redovitom nastavomKoliko je doputeno usmenih ispitivanja uenika tijekom jednoga dana?Iz kojih predmeta je obvezno pismeno provjeravanje uenika?Koliko je najvie doputenih pismenih provjera uenika u polugoditu?Koliko je doputeno pismenih provjera u jednom danu, a koliko u jednom tjednu?Kako je ustrojen produeni boravak i koji su uvjeti za njega?Pedagoka dokumentacija i pravilnici

 • Uspjeh na strunom ispitu:uspjeh na svakom dijelu ispita i opi uspjeh na ispitu iskazuje se ocjenom: poloio ili nije poloio

  Pripravnik koji je iz pisanog rada ili praktinog rada ocjenjen ocijenom nije poloio ne moe polagati usmeni dio ispita.Pripravnik koji nije zadovoljio na usmenom dijelu ispita upuuje se na ponovno polaganje tog dijela strunog ispita.Pripravnici koji su poloili struni ispit dobivaju

  Uvjerenje o poloenom strunom ispitu

  (Tiskanica SI - 5).

 • Kandidati koji su poloili struni ispit dobivaju: Potvrdu o poloenom strunom ispitu - neposredno nakon ispita Uvjerenje o poloenom strunom ispitu - unutar 6 mjeseci od dana polaganja

  Prvom licencom za rad uitelja, nastavnika i strunih suradnika smatra se isprava o poloenom strunom ispitu.

 • elimo Vam uspjeno polaganje strunog ispita!

  **