of 74 /74
TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017 “Strive For Excellent”

“Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

Embed Size (px)

Text of “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… ·...

Page 1: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

“Strive For Excellent”

Page 2: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

SURAT AKU JANJI

Page 3: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Page 4: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

VISI PPPM

Sistem pendidikan sesebuah negara mesti didasarkan pada aspirasi yang

berkait rapat dengan konteks negara tersebut. Walaupun terdapat perspektif yang

berbeza tentang perkara untuk menjadikan sistem pendidikan Malaysia hebat, namun

hampir semua pihak berkepentingan setuju bahawa system ini perlu ditambah baik

bagi memenuhi harapan dan jangkaan rakyat. Bab ini membincangkan dua aspek

berkaitan masa depan sistem pendidikan: gambaran sistem pendidikan setelah berjaya

ditransformasikan dan harapan serta aspirasi untuk setiap kanak-kanak di Malaysia.

3 GELOMBANG PPPM

PPEELLAANN PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN

PPEENNDDIIDDIIKKAANN MMAALLAAYYSSIIAA

((PPPPPPMM))..

Page 5: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

5 ASPIRASI SISTEM PPPM

(KEPAK)

100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan

daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang

tahun 2020.

Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam

pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam

tempoh 15 tahun.

50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-

luar bandar,sosioekonomi,gender) menjelang tahun 2020.

Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian

pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan

menghargai kepelbagaian.

Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid

mengikut peruntukan sedia ada.

6 ASPIRASI MURID PPPM

(P

IE

3

K)

Kecekapan

Akses

Kualiti

Ekuiti

Perpaduan

n

Gelombang 1 - 2013 hingga 2015

Gelombang 2 - 2016 hingga 2020

Gelombang 3 - 2021 hingga 2025

Page 6: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

1

1

A

N

J

A

K

A

N

P

P

P

M

1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti

bertaraf antarabangsa.

2. Memastikan setiap murid menguasai kemahiran Bahasa Malaysia

dan Bahasa Inggeris serta digalakkan mempelajari bahasa tambahan.

3. Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai.

4. Mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan.

5. Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap

sekolah.

6. Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan.

7. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia.

8. Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian Kementerian Pendidikan.

9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas.

10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.

11. Meningkatkan ketelusan akauntabiliti awam secara langsung

Page 7: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

VVIISSII SSEEKKOOLLAAHH

””PPeennddiiddiikkaann BBeerrkkuuaalliittii ,, IInnssaann TTeerrddiiddiikk ,,

NNeeggaarraa SSeejjaahhtteerraa ””..

Page 8: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

PERINCIAN VISI DAN MISI

Sepintas lalu kata-kata pujangga berkaitan visi dan misi….

“ Vision without action is merely a dream, Action without vision is merely passing the time, BUT Vision with action can change the world”

- Joel Barker (The Power of Vision, 1991)

VISION-“what an organization wants to be” NOT “what is”. “A vision is a realistic, credible, attractive future for your organisation”.

MMIISSII SSEEKKOOLLAAHH

””MMeelleessttaarriikkaann SSiisstteemm PPeennddiiddiikkaann

YYaanngg BBeerrkkuuaalliittii UUnnttuukk MMeemmbbaanngguunnkkaann PPootteennssii

IInnddiivviidduu

BBaaggii MMeemmeennuuhhii AAssppiirraassii NNeeggaarraa””

Page 9: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

Burt Nanus TIGA PERSOALAN PERSOALAN UTAMA BERKAITAN VISI DAN MISI

APA HALA TUJU SK TATAU? Menjadi sebuah sekolah cemerlang dalam Akademik, Ko-kurikulum dan Modal Insan.

BILA ? Pada tahun 2015.

DI MANA ? Daerah Tatau, Malaysia. PERINCIAN VISI – KPI SEKOLAH CEMERLANG ( PENANDA ARAS DAN TARGET SEKOLAH ) Bagi mencapai Sekolah Cemerlang pada tahun 2015, SK Tatau menetapkan target tertentu dalam bidang Kurikulum, Ko-Kurikulum dan Sahsiah pelajar untuk dijadikan renungan dan cabaran bagi warga sekolah bersedia ke arah itu. Berikut adalah cabarang dan KPI yang perlu dicapai dalam bidang tersebut : KPI SEKOLAH CEMERLANG DALAM ASPEK KURIKULUM.

Pencapaian sekurang-kurangnya 80% dan ke atas dalam UPSR pada tahun 2015.

10 % pelajar memperoleh gred A dalam 4 mata pelajaran utama dalam UPSR pada tahun tersebut.

GPS ( Gred Purata Sekolah ) dalam UPSR berada di bawah 2 % pada tahun 2015.

Kurang daripada 2% pelajar yang buta huruf pada tahun 1 menjelang 2015.

Hanya sekitar kurang 5% pelajar pemulihan pada tahun tersebut. KPI SEKOLAH CEMERLANG DALAM ASPEK KO- KURIKULUM

Seramai 25% pelajar sekolah akan mewakili peringkat Daerah dalam bidang Ko- Kurikulum pada tahun 2015.

Seramai 10% pelajar sekolah akan mewakili peringkat Bahagian dalam bidang Ko-Kurikulum pada tahun tersebut.

5% pelajar sekolah ini akan mewakili peringkat Negeri dalam bidang yang sama pada tahun tersebut.

Pada tahun 2015, SK Tatau akan menjadi salah satu pusat latihan dan sukan peringkat Daerah.

SK Tatau dan zonnya akan menjadi juara MSSR Daerah Tatau menjelang tahun 2015.

Page 10: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang sukan menjelang 2015.

Menjelang 2015, SK Tatau akan menjadi juara dalam Pertandingan Kawad Kaki peringkat Antara Daerah ( Bahagian Bintulu.) KPI SEKOLAH CEMERLANG DALAM ASPEK KEMANJADIAN MODAL INSAN

Masalah disiplin di kalangan pelajar adalah di bawah 4% pada tahun 2015.

Masalah keciciran pelajar juga adalah sekitar di bawah 2% pada tahun tersebut.

Menjelang 2015 seramai 80% pelajar sekolah ini celik ICT.

Lebih daripada 90% pelajar faham dan mengamalkan ajaran agama masing-masing dan saling menghormati agama lain.

100% pelajar dan warga sekolah mengamalkan budaya kemesraan ( sentiasa mengucap salam) , bersyukur dan menghargai ( sering mengucapkan terima kasih) dan sentiasa memberi senyum kepada sesiapa sahaja .

Kurang daripada 1% masalah kebersihan dan sampah dalam kawasan sekolah termasuk bangunan sekolah, padang , bilik kelas, asrama, dewan makan, dan bilik khas tahun 2015. KPI SEKOLAH CEMERLANG DALAM ASPEK PRASARANA SEKOLAH.

Menjelang 2015 semua kelas menggunakan kemudahan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran.

Semua kelas berkeadaan kondusif ( sudut pengajaran, alat bantu mengajar serta kemudahan lain.

Sekolah dilengkapi kemudahan sukan yang lengkap.

KPI SEKOLAH CEMERLANG DALAM BIDANG PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN.

Menjelang 2015 seramai 80% dan ke atas guru dan bukan guru memperoleh APC.

10% guru terdiri daripada guru cemerlang.

Semua guru mahir dalam penggunaan ICT dan menggunakannya di dalam P&P.

Menjelang 2015 semua guru terdiri daripada guru bersiswazah.

MATLAMAT SEKOLAH

Page 11: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

OBJEKTIF SEKOLAH

Memberi pendidikan yang sempurna secara formal dan tidak formal kepada

semua murid secara adil dan saksama demi mencapai impian dan cita-cita

mereka berdasarkan prinsip-prinisp dan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Diharapkan :

1. Murid-murid dapat menguasai kemahiran 3m setelah 3 bulan

pertama belajar dalam Tahun 1.

2. Murid-murid dapat mencapai prestasi akademik yang

progresif dalam setiap ujian ke arah sekolah berprestasi

Page 12: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

Page 13: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

KAMI WARGA SK TATAU, BERJANJI DENGAN PENUH

ILTIZAM TERHADAP TUGAS KAMI BERUSAHA DENGAN SEDAYA USAHA KAMI DALAM:

• Memberi pendidikan kepada murid khususnya penguasaan 3M , berusaha untuk meningkatkan prestasi akademik mereka dari Tahun 1 hingga Tahun 6, memperkembangkan JERI selaras dengan kehendak FPK.

• Memberi perkhidmatan dan layanan yang sebaiknya kepada pelanggan, seperti ibu bapa, orang perseorangan dan mewujudkan hubungan mesra dengan PIBG, JKKK serta agensi kerajaan tempatan .

• Memberi perhatian kepada kebajikan staf seperti pengesahan dalam jawatan, kenaikan gaji dan kenaikan pangkat.

• Memastikan arahan atau surat rasmi dari KPM dan PPD Tatau dijawab tidak lewat dari 3 hingga 5 hari

• Menyelesaikan segala aduan awam dalam masa yang singkat (kurang daripada 14 hari).

PIAGAM PELANGGAN

Page 14: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

Warna Logo

Definisi Logo

Merah Melambangkan keberanian mengharungi cabaran dan

berdisplin

Biru Melambangkan nilai perpaduan antara pelajar, ibubapa dan warga sekolah.

Kuning Melambangkan Keharmonian dan kebebasan beragama dan menghormati kepecayaan masing-masing.

Hitam

Melambangkan keasilan serta warna asli bagi suku kaum Tatau

Buah Padi

Melambangkan kekayaan sumber ilmu yang diterokai sejajar dengan perpatah semakin tunduk, semakin berisi

Obor

Melambangkan masa depan yang cerah jika kita berilmu pengetahuan

Buku

Melambangkan kepentingan ilmu pengetahuan sebagai kunci kejayaan.

COGAN KATA “ Usaha Pasti Jaya” Bererti usaha yang gigih tanpa mengenal putus asa, pasti akan membawa kejayaan yang cemerlang, gemilang dan terbilang serta mencapai Visi dan Misi Sekolah

LOGO SEKOLAH

Page 15: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

1. Guru bertugas akan menentukan pengawas sekolah untuk mengendalikan perhimpunan sekolah sama ada menyuruh serta membimbing kelas yang bertugas untuk mengendalikan perhimpunan atau guru tersebut sendiri mengendalikannya. 2. Kandungan perhimpunan adalah seperti berikut ; a. Senaman ringan dalam tempoh 5 minit. b. Bacaan Doa c. Nyanyian lagu Negaraku d. Lafaz Ikrar Rukunegara e. Lafaz ikrar sekolah f. Persembahan murid g. Ucapan dan amanat guru besar h. Ucapan / pengumuman / amanat daripada Penolong Kanan, Guru atau Warden yang bertugas. . i. Acara Penyampaian hadiah/sijil – jika ada j Nyanyian lagu Ibu Pertiwiku k. Nyanyian lagu Sekolah l. Bersurai. 3. Guru-guru lelaki DIWAJIB berpakaian kemas seperti menggunakan tali leher semasa majlis perhimpunan diadakan . 4. Guru yang mengendalikan perhimpunan akan mencatatkan kandungan setiap ucapan atau pengumuman pada hari tersebut sebagai rekod pada Buku Rekod Majlis Perhimpunan.

PROSEDUR PERHIMPUNAN SEKOLAH

2017

Page 16: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

Sekolah Kebangsaan Tatau Berdiri megah di tepi jalan

Memanggil murid dari ceruk dan rantau Menuntut, ilmu pengetahuan

Guru kami berbilang kaum Bersatu teguh, terus berusaha Mencurah ilmu, di dalam dada

Untuk kami semua Chs :

Kami murid, sekolah Tatau Berikrar dan juga berjanji

Menghayati Rukun Negara Menghormati guru semua

Berusaha….!! Berusaha..!!

Mengharumkan sekolah kita.

LAGU SEKOLAH

Page 17: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

Sekolah ini ditubuhkan pada tahun 1956. Hari pertama persekolahannya bermula pada tanggal 8 Januari 1956. Pada

masa itu bilangan muridnya adalah seramai 44 orang sahaja. Sekolah ini merupakan sekolah yang tertua di Daerah

Tatau dan ianya di bawah jagaan Bintulu District Council (BDC) waktu itu. Nama asal sekolah ini ialah Local Authority School Tatau. Pembinaan bangunan awal sekolah SRK Tatau pada masa itu telah dibiayai oleh penduduk-penduduk

kampung dan rumah panjang yang berdekatan dengan Pekan Tatau. Nama sekolah ini telah ditukar kepada Central

Upper Primary School Tatau.. Tapak asal sekolah ini terletak di hadapan Sekolah Rendah Bantuan Chung Hua, Tatau iaitu di

Gelanggang Bola Keranjang yang berdekatan dengan Padang Bola Sepak BDA sekarang ini. Oleh kerana bangunan

sekolah asal itu kecil dan usang, maka iai tidak begitu sesuai lagi untuk digunakan bagi menampung murid-murid

yang kian bertambah dari tahun ke tahun. Justeru itu pihak berkuasa Majlis Daerah

Bintulu telah membeli sebidang tanah yang lain untuk membina sekolah yang baru dan lebih besar. SRK

Tatau dipindahkan dari tapak lama ke tapak baru pada tahun 1962. Tapak baru tersebut adalah

h tapak Pejabat Pelajaran Daerah Kecil Tatau sekarang ini. Pada tahun 70-an iaitu setelah 10 tahun

Sarawak merdeka melalui Malaysia dan semua sekolah diambil alih oleh Kerajaan Pusat. Sekolah ini sekali lagi telah ditukar namanya iaitu Sekolah Rendah Kerajaan Tatau. Serentak dengan itu juga bahasa pengantar sekolah turut

bertukar daripada bahasa pengantar Bahasa Inggeris kepada bahasa pengantar Bahasa Melayu

SRK Tatau ketika itu mempunyai tiga bangunan bilik darjah, sebuah bangunan asrama, sebuah

bangunan dewan makan dan sebuah bangunan dapur. Bangunan-bangunan tambahan yang ada pada ketika itu

merupakan bangunan yang dibina secara gotong royong oleh penduduk tempatan yang berhampiran.Dari masa ke

semasa pertambahan murid begitu ketara. Pada tahun 1985 sekolah ini telah dinaik taraf kepada Gred B dan ianya

merupakan sekolah Gred B yang terulung di Daerah Tatau.

Bilangan murid-murid yang belajar di SRK Tatau ketika ini mencecah 500 orang dengan tenaga

pengajarnya seramai 20 orang, seorang kerani, seorang pekerja sekolah dan tiga orang tukang masak. Daripada

jumlah murid tersebut, 70% daripadanya merupakan penghuni asrama dan selebihnya adalah murid-murid harian.

Pada tahun 1993, sekali lagi sekolah ini telah berpindah ke tapak baru iaitu di kawasan Pekan

Tatau. Pada masa ini juga sekolah SK Tatau telah dinaik taraf kepada Gred A. Bilangan murid yang belajar di SK

Tatau ketika ini adalah berjumlah 928 orang dengan jumlah tenaga pendidik seramai 50 orang. Daripada jumlah

murid tersebut, seramai 128 orang murid sahaja telah mendaftar sebagai murid asrama pada sesi 2006.

Penurunan jumlah murid asrama daripada tahun sebelumnya adalah disebabkan masalah keadaan asrama lama

yang agak sempit dan keadaan asrama baru yang belum siap sepenuhnya( masih dalam proses pembinaan :Tarikh

semasa 15.06.06). Selain itu, penubuhan Sekolah Kebangsaan Kelawit juga telah menyebabkan penurunan jumlah

murid asrama berbanding tahun-tahun sebelumnya kerana lebih separuh daripada murid asrama telah berpindah

ke sekolah tersebut..

Kini SK Tatau berdiri megah di tepi jalan terus berusaha bagi mencapai visi dan misi sekolah serta

melahirkan pelajar yang dapat memenuhi aspirasi negara.

SEJARAH SEKOLAH

Page 18: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

Bil. Tahun Guru Besar Catatan

1 1956 Tuan Hj. Bujang B NapisDi tapak sekolah lama, bermula pada 8.1.1956 di

gelanggang bola keranjang SJK Chung Hua Tatau

2 1957 En. Rosli B Kamarudin Sda

3 1958-60 Tuan Hj. Baidzawi B Hanaffiee Sda

4 1961-62 En. Law Swee Phang

1962 di tapak sekolah dekat Jambatan Sungai

Jantan (Pejabat Pelajaran Daerah Kecil Tatau

sekarang)

5 1963-64 En. Muhd Tudin B Kesu Sda

6 1965 En. Joseph Ling Sda

7 1966-68 En. Ibrahim B Latif Sda

8 1969-70 En. Naimullah B Aminullah Sda

9 1971 En. Richard Wong Hong Meng Sda

10 1972-73 En. Francis Hwang Jeng Yong Sda

11 1974-78 En. Peter Langgong ak. Manyi Sda

12 1979 Tuan Hj. Baidzawi B Hanaffiee Sda

13 1980-82 En. Daniel Gassan ak. Abun Sda

14 1983-84 Tuan Hj. Baidzawi B Hanaffiee Sda

15 1985-87 En. Sahari B. Sebi Sda

16 1988-89 En. Robin Udau Sda

17 1990-94 En. Sallamun B Hj Ibrahim 1993 di tapak baru sekarang

18 1994-96 En. Samuel Lau Ing Tieng Sda

19 1997-2002 En. Hashim B Hj Busrah Sda

20 2002-2003 En. Jonathan Labo

Pemangku Guru Besar

Sda

21 2003 -

Jun 2008

En. Leo Sebli ak Boyong Sda

22 17 Jun

2008

En. Roslan Bin Rosli Sda

23 02 Feb 14 En. Janudin Bin Hj Ab.Rahman “

SENARAI GURU BESAR

SEJAK 1956

Page 19: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

WAKTU BEKERJA

GURU-GURU ISNIN – KHAMIS Sesi Pagi Bermula : 7.00 Pagi Tamat : 12.30 tghhari Sesi Petang Bermula : 1.30 Ptg Tamat : 6.00ptg Jumaat : 1.30 Ptg Tamat : 5.00 ptg Semua guru digalakkan datang lebih awal sekurang-kurangnya 10 minit awal. Loceng Pertama dibunyikan pada 7.00 pagi

STAF AKP : Masa bekerja : 8.00 pagi - 5.00 ptg Hari Jumaat : 8.00 pagi – 11.45 tghhari : 2.15 ptg – 5.00 ptg.

PPM A : Mengikut syif ditetapkan ( Bukan “Office Hours” ) 9 jam waktu bekerja.

PPM Pra : Masa Bekerja : 07.00 pagi - 4.00 ptg Hari Jumaat : 07.00 pagi - 11.45 tghari 02.15 ptg - 4.00 ptg

.

Penggunaan masa hari Sabtu tertentu adalah tidak dapat dielakkan jika ada perkara penting. Tiada peruntukan tuntutan elaun lebih masa bagi kakitangan guru dan bukan guru di SK Tatau. Kegagalan hadir tanpa sebab atau tanpa menyatakan surat tunjuk sebab boleh dikategorikan sebagai Ingkar Perintah Ketua Jabatan.Staf yang bekerja pada hari Sabtu atau kelepasan am layak mendapat cuti ganti dengan syarat tempoh bekerja pada hari kelepasan am atau hujung minggu adalah 9 jam atau dikumpulkan dalam beberapa hari.

PANDUAN WAKTU BEKERJA

Guru dan Staf Sokongan 2017

Page 20: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

SK Tatau telah mengamalkan tiada loceng pada waktu antara mata pelajaran bermula sejak beberapa tahun lepas agar tidak mengganggu proses Pengajaran Dan Pembelajaran . Walaubagaimanapun, loceng sekolah akan berbunyi pada waktu-waktu penting sahaja seperti jadual di bawah.

SIDANG PAGI

MASA

PERKARA

7.00 PAGI LOCENG PERTAMA

Pembersihan Kelas

Akademik Pagi Bermula

7.10 PAGI LOCENG KEDUA

Sesi Pengajaran Dan Pembelajaran Bermula

9.40 PAGI 10.00 PAGI

LOCENG BERMULA REHAT LOCENG TAMAT REHAT

12.30 TENGAHARI 11.30 PAGI

LOCENG TAMAT SESI PERSEKOLAHAN PAGI

Untuk Hari Isnin Hingga Jumaat Sahaja.

Untuk Hari Jumaat Sahaja.

SIDANG PETANG

MASA

PERKARA

12.40 TENGAHARI ( ISNIN – KHAMIS) 1.30 PETANG ( JUMAAT)

LOCENG PERTAMA

Pembersihan Kelas

12.40 TENGAHARI ( ISNIN – KHAMIS) 1.40 PETANG ( JUMAAT)

LOCENG KEDUA

Sesi Pengajaran Dan Pembelajaran Bermula

3.10 – 3.30 PTG ( ISNIN – KHAMIS) 3.10 – 3.30 PTG ( JUMAAT )

LOCENG REHAT LOCENG REHAT

6.00 PTG ( ISNIN HINGGA KHAMIS ) 5.00 PTG ( JUMAAT )

LOCENG TAMAT SESI PERSEKOLAHAN PETANG

WAKTU-WAKTU LAIN

PERHIMPUNAN SEKOLAH SESI PAGI - 7.00 PAGI ( RABU )

PERHIMPUNAN SEKOLAH SESI PETANG – 5.30 PETANG ( SELASA )

BAHASA ARAB/IBAN SESI PAGI BERMULA12.30 – 1.00 PTG (ISNIN – KHAMIS)

WAKTU RASMI

PERSEKOLAHAN 2017

Page 21: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

Pn. Nurhijroni Cik Intan Juita En Nazri Cik Rafidah Pn.A. Farhana En Jemery Cik Erma Nazillah (RBT/PJ/BM) (KPLI -Sains) PSR -MZ ( B & K ) (Peng.Myu) (P.Mlayu ) ( TESL /PSV )

En. John@Jun Pn. Ensaoty Utz Ahmad En.Hanis Cik Roslina Abdul Wafi

( Eng. ) (Png. Ingg) ( J-QAF ) ( Sains ) (BM/PJ) ( MT /PJ )

En. Azam Tuan Rokiah Cik Nor Anizah En Segandi Pn. NurFarah Ustaz Saiful Ridhuan ( SN ) ( KPLI-PJPK ) ( Sej ) (Muzik) (PJ/PK/P.M) (P.islam/B.arab)

JANUDIN B.HJ AB.RAHMAN

( PSR/PM )

HENDARY AK LINGAK

( PSR/P.Ingg )

SAMBANG AK TUMAS MOHD SALIHIN BIN TALIP ( Peng. Myu )

( Peng. SN )

SALMAH BT MUT ( Peng. Myu )

Guru ganti

Cg Salmah

GURU A GURU B

Page 22: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

En. Mohd En. Hanif Pn. Junidah En Huzaini Cik Nor Afiqah Haniff (Sains ) (Pra Musytari) ( Pra Uranus ) (Pra Zuhal) (Pra Neptun)

En.Mohd Saiful Pn. Leha Pn. Dolly Subang Pn. Helena Cik Herawati En Jackson Nibang ( P.Islam/B.Arab) ( Peng. Myu) (Peng. Myu) (Peng.Ingg) (PSV/SZK) ( B & K )

En Syazwan Pn. Nur Azila Pn. Lenya Pn. Dora En Muhammad Asyraf En. Ismail ( Pen.sosial/Tesl ) (Tesl) (Pemulihan) (B & K ) (Sains/Tesl) ( MT/PJ )

Cik Fahimah En Hairul Akmal Ust Mohd Faizal Pn . Nurul Farhana Cik Lydia Usun En. Nazerin Adha (Pemulihan/P.My) (Reka/PJ ) J-Qaf (Mt/Tesl) ( BM ) ( MK/PJ/BM )

Pn Nor Hafizah Pn. Siti Waan

( Sains / BI ) ( Tesl/PSV )

GURU C GURU D

GURU

PRA

BARU

Page 23: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

Pn. Hatijah Bt Sani Pn. Jukut Ak Luyoh Pn. Nurhafiza Bt Za’aba (Penyelia Asrama) (PPM Asrama) (PPM Asrama)

Cik Suzana Bt Satim Pn. Susila Pira Ak Kalukau Pn. Salfarina Bt Ramli ( PPM PraSekolah Musytari) ( PPM Prasekolah Zuhal ) ( PPM Prasekolah Uranus ) En. Lokkman Bin Daud Pn. Dyg Anum Bt Awg Ali Bima ( Pembantu Operasi ) ( Pembantu Operasi )

En Melayu ( Pembantu Awam )

Page 24: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

BIL

NAMA

GRED

OPSYEN

NO TELEFON

1 JANUDIN BIN AB. RAHMAN DG42 PENGAJIAN MELAYU 016-2195352

2 HENDARY AK LINGAK DG 44 (KUP)

PENG.INGGERIS 013-8486166

3 SAMBANG AK TUMAS DG32 SAINS/PSV 019-8275538

4 ALVYRRA FARHANA TEO DG44(KUP) PENGAJIAN MELAYU 019-4879971

5 ENSAOTY AK RUTEL DG34(KUP) PENG. INGGERIS 013-8421653

6 INTAN JUITA BINTI JULAIHI DG41 PENG. SAINS 013-8248012

7 JEMERY AK NYAIA DG41 PENGAJIAN MELAYU 013-8328058

8 JUN AK GARAMUONG DG34(KUP) PENGAJIAN INGGERIS

013-8431538

9 HANIF BIN ABDUL RAHMAN DG41 PENGAJIAN SAINS 013-2455884

10 JUNIDAH BINTI HJ SULAI DG34(KUP) PRASEKOLAH 017-8552225

11 MOHD HANIFF BIN MUSTAPHA DG41 MT/TESL 019-9495051

12 MOHD AZAM BIN ABDUL KARIM DG41 SN/BI/KH 014-6516027

13 NAZRI BIN AWANG DG41 PSR ( MUZIK) 014-8797689

14 NOR AFIQAH BT MOKTHAR@MOHTAR

DG41 BM/PJ/Sivik 013-4602780

15 NOOR ANIZAH BINTI ZEOL DG41 SEJARAH /BM 012-5879946

16 NUR FARAH ATIQAH BT AHMAD ZAINI

DG41 PJ / PENG.MORAL 019-9397122

17 RAFIDAH BINTI SUHAILI DG41 B & K 013-8009545

18 SEGANDI AK BELONG DG41 MUZIK 011-25186863

19 HJH TUAN ROKIAH BT TUAN MAJID

DG41 PJ/PK 013-9806542

20 AHMAD SHAUQY BIN SAPIAN DG41 BAHASA ARAB 012-6942033

21 HANIS SAFWAN BIN ANUAR DG41 PENGAJIAN SAINS 012-4454845

22 NURHIJRONI BINTI YAHAYA DG41 RBT/PJ/BM 019-5528062

23 SAIFUL RIDHUAN BIN MOHD DG41 P.ISLAM/B.ARAB 013-9101351

24 ROSLINA BINTI AMIR DG41 BM/PJ 017-4129631

25 HUZAINI BIN AMIR DG41 PRASEKOLAH 013-3524181

26 ERMA NAZILLAH BINTI HAMSANI DG41 TESL 014-6928362

27 ABDUL WAFI BIN AMIN NORDIN DG41 MATEMATIK 019-4948330

28 GURU GANTI CG SALMAH

29 GURU A

30 GURU B

GURU SIDANG PAGI 2017

Page 25: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

BIL

NAMA

GRED

OPSYEN

NO. TELEFON

1 MOHD. SALIHIN BIN TALIP DG34 (KUP) PENGAJIAN MELAYU

019-8679913

2 SALMAH BINTI MUT DG34(KUP) PENGAJIAN MELAYU

013-5267070

3 DOLLY SUBANG AK EKIE DG44(KUP) BAHASA MELAYU

019-8250834

4 DORA AK SIMON LHASA DG41 B & K 013-8258906

5 FAHIMAH BINTI MOHAMAD SADAR DG41 PEMULIHAN KHAS

016-8104017

6 HELENNA AK USOT DG34(KUP) BAHASA INGGERIS

019-8461851

7 HERAWATI BINTI IBRAHIM DG41 KEMAHIRAN HIDUP

012-6055266

8 JACKSON NIBANG AK AMAS DG41 B & K 019-8498663

9 LEHA AK JUEL DG34(KUP) PENGAJIAN MELAYU

013-8481699

10 LENYA AK JILOM DG41 PEMULIHAN 013-8382008

11 MUHAMMAD HAIRUL AKMAL BIN BASIRIN

DG41 RKB/ PJ / BM 014-5430460

12 MOHD SAIFUL BIN CHE OMAR DG41 P.ISLAM/B.ARAB 013-4385984

13 NUR AZILA BINTI ABDUL MANAF DG41 TESL 016-8074485

14 MOHD FAIZAL BIN SULAIMAN DG41

PENDIDIKAN ISLAM

017-3907417

15 MOHD HANIFF BIN MUSTAPHA DG41 MT/TESL 013-9475891

16 MUHAMMAD ASYRAF BIN MOHD AMIN DG41 SAINS/TESL 013-4253296

17 SYAZWAN BIN YAHAYA DG41 P.SOSIAL/TESL 017-3024939

18 NURUL FARHANA BINTI ISMAIL DG41 MT/TESL 019-4025851

19 NOR HAFIZAH BINTI ZAHARI DG41

SAINS / PENGAJIAN INGGERIS

014-5115864

20 LYDIA USUN ANAK WALTER DG41 BM 012-8836189

21 ISMAIL BIN SUMANTERI DG41 MATH / PJ 010-6656994

22 MOHD NAZERIN ADHA BIN ABDUL WAHAB

DG41 MK/PJ/BM 013-8238473

23 SITI WAAN BIN ABU BAKAR DG41 TESL/ PSV 014-3204217

24 GURU C

25 GURU D

GURU SIDANG PETANG 2017

Page 26: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

Bil

Nama

Gred

Jawatan

No. Telefon

1 HATIJAH BINTI SANI N19 PENYELIA ASRAMA 0111-9182009

2 SUSILA PIRA AK KALUKAU N19 PPMPRA 019-8285295

3 NURHAFIZA BINTI ZA’ABA N19 PPMA 010-5949006

4 JUKUT AK LUYOH N 19 PPMA 012-8456542

5 SALFARINA BINTI RAMLI N19 PPMPRA 019-8152171

6 SUZANA BINTI SATIM N19 PPMPRA 014-8773260

7 DYG ANUM BINTI AWG ALI BIMA N11 PEMBANTU OPERASI 019-8843587

8 MELAYU AK DIMAP H11 PEMBANTU AWAM 014-5943367

9 LOKKMAN BIN DAUD N11 PEMBANTU OPERASI 014-594 367

STAF PELAKSANA 2017

Page 27: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

BIL

MATA PELAJARAN

KETUA PANITIA

01

BAHASA MALAYSIA En. Nazri Bin Awang

02 BAHASA INGGERIS

Cik Erma Nazillah Binti Hamsani

03. MATEMATIK

En Mohd Haniff Bin Mustapha

04.

SAINS/TMK En Mohd Azam Bin Abdul Karim

05. AGAMA ISLAM

En Saiful Ridhuan Bin Mohd

06

PEN. MORAL Pn Dora ak Simon Lhasa

07. PEN MZ

En Segandi ak Belong

08. PSV

Cik Herawati Binti Ibrahim

09. PJ

Pn Nur Farah Atiqah Binti Ahmad Zaini

10.

RBT Pn Nurhijroni Binti Yahaya

11.

SEJARAH Cik Noor Anizah Binti Zeol

12

PENDIDIKAN KESIHATAN

Hjh Tuan Rokiah Binti Tuan Majid

13. BAHASA IBAN

En Jackson Nibang Anak Amas

14 BAHASA ASING ( ARAB )

En Ahmad Shauqy bin Sapian

KETUA PANITIA 2017

Page 28: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

BIL KELAS NAMA GURU KELAS

1. Prasekolah Musytari JUNIDAH BINTI HJ SULAI

2. Prasekolah Zuhal NOR AFIQAH BT MOKTHAR@MOHTAR

3. Prasekolah Uranus HUZAINI BIN AMIR

4. Prasekolah Neptun

5. 1 Musytari ISMAIL BIN SUMANTERI

6. 1 Zuhal MOHD NAZERIN ADHA BIN ABDUL WAHAB

7. 1 Uranus SITI WAAN BINTI ABU BAKAR

8. 1 Neptun LYDIA USUN ANAK WALTER

9. 2 Musytari DOLLY SUBANG ANAK EKIE

10. 2 Zuhal MUHD HAIRUL AKMALBIN BASIRIN

11. 2 Uranus NOR HAFIZAH BINTI ZAHARI

12. 2 Neptun MUHAMMAD ASYRAF BIN MOHD AMIN

13. 3 Musytari SYAZWAN BIN YAHAYA

14. 3 Zuhal HERAWATI BIN IBRAHIM

15. 3 Uranus NURUL FARHANA BINTI ISMAIL

16. 3 Neptun NUR AZILA BINTI ABDUL MANAF

17. 4 Musytari GURU A

18. 4 Zuhal ENSAOTY ANAK RUTEL

19. 4 Uranus GURU B

20. 4 Neptun ABDUL WAFI BIN AMIN NORDIN

21. 5 Musytari HANIS SAFWAN BIN ANUAR

22. 5 Zuhal ALVYRRA FARHANA TEO @TEO HUI NA

23. 5 Uranus SEGANDI ANAK BEONG

24. 5 Neptun TUAN ROKIAH BINTI TUAN MAJID

25. 6 Musytari NAZRI BIN AWANG

26. 6 Zuhal NOOR ANIZAH BINTI ZEOL

27. 6 Uranus ROSLINA BINTI AMIR

28. 6 Neptun HANIF BIN AB RAHMAN

GURU KELAS 2017

Page 29: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

BIL NAMA BILIK NAMA PEGAWAI

1. Bilik Sains

En. Mohd Azam Bin Abdul Karim

2. Pusat Sumber Sekolah

Cik Roslina Binti Amir

3. Kedai Sekolah

Pn. Dora Anak Simon Lhasa

4. Stor Sukan En. Ismail Bin Sumanteri

5. Bilik Bos Pn. Nor Hafizah Binti Zahari

6. Bilik Hypers Guru A

7. Bilik Agama Ustaz Mohd Saiful Bt Che Omar

8. Stor Alatan ( Sekolah / PIBG/Asrama) En Jackson Nibang ak Amas

9. Bilik Muzik En Segandi ak Belong

10. Bilik Darjah Semua Guru Kelas

11. Bilik Pra Sekolah 1/2/3/4 Guru Pra Sekolah 1/2/3/4

12. Bilik Pemulihan NKRA Cik Fahimah Mohd Sadar

13. Bilik Kaunseling Cik Rafidah Binti Suhaili

14. Surau Sekolah Ustaz Saiful Ridhzuan bin Mohd

15. Makmal Komputer En. Abdul Wafi Bin Amin Nordin

16. Dewan Asrama Lelaki En. Lokkman Bin Daud

17. Dewan Asrama Perempuan

Pn. Jukut Anak Luyoh

18. Dewan Makan

Pn Hatijah Binti Sani

19. Dewan Berbumbung Guru B

20.

Bilik Guru A Pn. Helenna Anak Usot

21. Bilik Guru B

Pn. Alvyrra Farhana Teo@Teo Hui Na

PENGURUS BILIK- BILIK KHAS 2017

Page 30: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

22. Bilik Pusat Aksess

Pn Dolly Subang ak Ekie

23. Papan Kenyataan Pn. Nurul Farhana Binti Ismail

24. Bilik Stor Serbaguna

En Melayu ak Dimap

25. Stor Hoki Cik Nor Afiqah Binti Mokthar @ Mohtar

26. Dapur Pn Hatijah Binti Sani

27. Bilik Fail /Stok/ Mesin Fotostat Pn Umba

28. Bilik KH Pn Norhijroni Binti Yahaya

29. Tandas Murid Guru C

30. Tandas Guru Pn Nor Hafizah Bt Zahari

31.

Kantin En Mohammad Asraf Bin Mohd Amin

32. Bilik Doktor Muda Guru D

Page 31: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

CARTA PENGURUSAN

PENTADBIRAN 2017

KETUA PENTADBIRAN SEKOLAH

GURU BESAR

( JANUDIN BIN AB. RAHMAN)

PEN. KETUA

PENTADBIRAN

KURIKULUM

PK 1

( EN. HENDARY LINGAK )

PENY. PETANG **

( )

PEN. KETUA PENTADBIRAN

HAL EHWAL MURID &

PENGURSN ASRAMA

PK HEM

( EN.MOHD SALIHIN BIN TALIP

PEN.KETUA

PENTADBIRAN

KO-KURIKULUM

PK K.K.

( SAMBANG ANAK

TUMAS)

SKOP TUGASPENGERUSI MSYT

AKDMK

• PENGURUSAN

AKADEMIK & TAKWIM

• PUSAT SUMBER

• PENGSN GURU KELAS

• PENGSN GURU M. PEL.

• PENG.PANITIA M. PEL.

• PPSMI & ICT

• ANALISIS UJIAN

• UPSR

• PROG. AKADEMIK

• LINUS

• INTEVENSI**

• MaCS & GeMS

• PEMANTAUAN &

• PENCERAPAN

• PROG. NILAM

• PROG. TRANSISI

• KELAS SBT

• JADUAL WAKTU

• J.WAKTU SIT-IN

• KELAS PEMULIHAN

• KELAS BIMBINGAN

• PASCA UPSR

• PRA SEKOLAH

• KELAS TAMBAHAN

• MOTIVASI

SKOP TUGAS•PENGERUSI MSYT HEM &

ASR, MSYT ,WADEN, MENU

& DISPLIN

•PENGURUSAN HAL EHWAL

MURID &ASRAMA

• PENG. & PROG. ASRAMA

• WARDEN

• PEMANTAUAN &

PENGURUSAN PPMA

• PENGURUSAN REKOD

PROFIL MURID

• PENG. DISP. & SAHSIAH

MURID

• KPJ

• KEBERSIHAN, KSMTN ,&

KECERIAAN SEKOLAH

• SPBT

• SBT

• PENG. KWAPM &

BIASISWA

• BANTUAN LAIN

• BIMBINGAN KAUNSELING

• PROG. KESIHATAN

• PENG. KEMASUKAN &

PERPINDAHAN MURID

• PENG. PKJA SWASTA

• PROG. SEKOLAH SELAMAT

• RIMUP

• MOTIVASI

•INSURANS TAKAFUL

•RMT

•KANTIN

SKOP TUGAS•PENGERUSI MSYT K.K.

•PENGURUSAN

KO-KURIKULUM

• KELAB K.K.

• PERSATUAN UNIFORM

• PENG. KECERIAAN

• SUKAN SEKOLAH

• PROG. GEMILANG K.K.

PENT. AM - K/TGN

BUKAN AKADEMIK•PEM. TADBIR

•PENY. ASR

•J/T KOMPTR

•PTR

•PAP

•PPMA

•PPM PRA SEKOLAH

•PEM. AM RENDAH

•PKJ. REN. AM

• PKJ .SWASTA

PENT. & PENG. KELAS PRA SEKOLAH

K.TGN AKDMIK

WARGA SK TATAU & PELAJAR

PIBG

Page 32: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

PIBG

PK KURIKULUM

Hendary Ak Lingak

PK HEM Salmah Binti Mut

PENY. PETANG Mohd. Salihin B.Talip

PK K.K. Sambang Ak

Tumas

STAF PELAKSANA

1. Hatijah bt Sani – Peny. Asr. 2. Susila Pira Ak Kalukau –

PPMPRA 3. Salfarina Bt Ramli – PPMPRA 4. Suzana Bt Satim – PPMPRA 5. Jukut Anak Luyoh - PPMA 6. Nurhafiza Bt Za’aba – PPMA 7. Dyg Anum bt Awg Bima– PO 8. Melayu ak Dimap –PA 9. Lokman Bin Daud - PO

GURU SIDANG PAGI 1. Ensaoty ak Rutel 2. Jemery ak Nyaia 3. Alvyrra Farhana Teo 4. Nazri bin Awang 5. Nur Farah Atiqah 6. Intan Juita bt Julaihi 7. Ahmad Shauqy bin Sapian 8. Rafidah bt Suhaili 9. Junidah bt Hj Sulai 10. Hanif bin Abdul Rahman 11. Norhijroni bt Yahaya 12. Mohd Haniff bin Mustapha 13. John ak Garamong 14. Mohd Faizal bin Sulaiman 15. Noor Anizah bt Zeol 16. Nor Afiqah bt Mokhtar 17 .Tuan Rokiah bt Tuan Majid 18. Mohd. Azam bin Abd Karim 19 .Segandi ak Belong 20. Roslina bt Amir 21. Huzaini bin Amir 22. Abdul Wafi Bin Amin Nordin 23. Erma Nazillah Binti Hamsani 24 .Nor Hafizah Binti Zahari

GURU SIDANG PETANG 1. Helena ak Usot 2. Leha ak Juel 3. Dolly Subang ak Ekie 4. Mohd Saiful bin Che Omar 5. Herawati bt Ibrahim 6. Muhammad Hairul Akmal 7. Dora ak Simon Lhasa 8. Fahimah bt Mohamad Sadar 9. Jackson Nibang ak Amas 10 Lenya ak Jilom 11. Nur Azila bt Abdul Manaf 12. Saiful Ridhuan bin Mohd 13. Nurul Farhana bt Ismail 14. Mohammad Asraf Bin Mohd Amin 15 .Syazwan bin Yahaya 16.Lydia Unsu Anak Walter 17. Siti Waan Binti Abu Bakar 18. Ismail Bin Sumanteri 19. Mohd. Nazerin Adha Bin Abdul Wahab

PEKERJA SWASTA 1.Pengawal Keselamatan 2. Pembersih Kawasan 3. Pemotong rumput 4. Tukang Masak Swasta

GURU BESAR Janudin bin ab. rahman

CARTA ORGANISASI 2017

Page 33: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2017

KUMPULAN B: SEKOLAH-SEKOLAH DI NEGERI PERLIS,PULAU PINANG,PERAK SELANGOR,NEGERI SEMBILAN,MELAKA,PAHANG,SABAH,

SARAWAK,WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR,LABUAN & PUTRAJAYA TAHUN 2017

JADUAL PERSEKOLAHAN DAN CUTI

2017

Page 34: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

Page 35: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

HARI TARIKH PERISTIWA & AKTIVITI

1 Ahad MESYUARAT PENGURUSAN BIL.1/2017

2 Isnin PENDAFTARAN PELAJAR HARIAN DAN ASRAMA

Mesyuarat Pentadbir Bil1/2017

3 Selasa SESI PERSEKOLAH BERMULA/MINGGU ORIENTASI PELAJAR ASRAMA -(3-

6.01.2017 )

-Mesyuarat Pengurusan Asrama Bil.1/2017

-TRANSISI TAHUN 1 ( 3-20.01.2017 )

-Mesyuarat AKP Bil.1/2017

4 Rabu -PERHIMPUNAN BIL/1.2017

-Perasmian Perlaksanaan Imfree

-PENDAFTARAN KOKURIKULUM (Petang) Mesyuarat Panitia Matapelajaran ( BM /BI /MT )

5 Khamis Mesyuarat Panitia Matapelajaran ( SN/PM/AG/SEJ/)

6 Jumaat Mesyuarat Panitia Matapelajaran ( BIB/PSV/KH/TMK/PJ) LDP TMK SEMAKAN TAHUN 1 KSSR

7 Sabtu Gotong-royong Murid Asrama Bil.1/2017

8 Ahad

9 Isnin PERASMIAN BULAN BAHASA MALAYSIA

10 Selasa

11 Rabu SUKAN DAN PERMAINAN BIL 1(MESYUARAT PERLANTIKAN JAWATANKUASA)

12 Khamis HOKI BIL 1 (MESYUARAT PERLANTIKAN JAWATANKUASA)

13 Jumaat

14 Sabtu Minggu Balik Pelajar Asrama

15 Ahad

16 Isnin Bengkel Menjawab soalan Bahasa Inggeris

17 Selasa Latihan Kebakaran Pelajar Asrama Bil.1/2017 Bengkel Menjawab Solan Bahasa Melayu

18 Rabu Perasmian Program SEKOLAH KU DESTINASIKU Bengkel Menjawab Soalan Sains

19 Khamis Latihan Kebakaran Pelajar Harian Bil.1/2017 Bnegkel Menjawab Solan Matematik

20 Jumaat Mesyuarat AJK Disiplin Bil.1/2017

21 Sabtu KK UNITBERUNIFORM DAN KELAB BIL/1(MESYUARAT JAWATANKUASA)

22 Ahad

23 Isnin Pesta Pantun (Panita BM dan Kelab BM) – Peringkat Sekolah

UJIAN DIAGNOSTIK TAHUN 6 Asas TMK Tahun 1 Dalam PdP ( Semua Guru Tahun 1)( 23 – 22.02.2017 ) Bengkel Memeriksa Kertas BI

24 Selasa Syarahan/ Pidato Piala Diraja Bengkel Memeriksa Kertas BM

25 Rabu Bercerita Tahap 1 Bengkel Memeriksa Kertas SN

26 Khamis Bercerita Tahap 2 Bengkel Memeriksa Kertas Matematik

CUTI

27 Jumaat Bicara Berirama

CUTI

28 Sabtu TAHUN BARU CINA

29 Ahad TAHUN BARU CINA

30 Isnin CUTI

31 Selasa CUTI

Page 36: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

HARI TARIKH PERISTIWA & AKTIVITI

1 Rabu PERASMIAN BULAN BAHASA INGGERIS (SESI PAGI)

2 Khamis MESYUARAT ANTI PONTENG / PPDa

3 Jumaat Mesyuarat Pentadbir Bil2/2017

4 Sabtu KK UNITBERUNIFORM DAN KELAB BIL 2 Gotong –Royong Pelajar Asrama Bil.2/2017

5 Ahad

6 Isnin Mesyuarat AKP Bil.2/2017

7 Selasa PERHIMPUNAN SESI PETANG PERASMIAN BULAN BAHASA INGGERIS ( SESI PETANG )

8 Rabu PERASMIAN PERTANDINGAN KECERIAAN KELAS SUKAN DAN PERMAINAN BIL 2

9 Khamis HOKI BI. 2/2017

10 Jumaat

11 Sabtu Minggu Balik Pelajar Asrama

12 Ahad

13 Isnin Mesyuarat AJK SPBT

14 Selasa

15 Rabu SUKAN DAN PERMAINAN BIL 3

16 Khamis HOKI BIL. 3/2017

17 Jumaat Kem Kepimpinan Pelajar

18 Sabtu Kem Kepimpinan Pelajar / Motivasi Ibu Bapa Dan Pelajar Tahun 6 ( *)

KK UNITBERUNIFORM DAN KELAB BIL 3

19 Ahad

20 Isnin Spelling Competion(PERINGKAT SEKOLAH)

( Panitia BI& Kelab BI )

21 Selasa Story Telling Tahap 2

22 Rabu Action Song Tahap 1

Kempen Sayangi BUKU TEKS

23 Khamis Public Speaking

24 Jumaat Choral Speaking

25 Sabtu Kuiz BI

Scrabble

Minggu Balik Pelajar Asrama

26 Ahad

27 Isnin

28 Selasa

Page 37: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

HARI TARIKH PERISTIWA & AKTIVITI 1 Rabu PERASMIAN BULAN SAINS

KARNIVAL BAHASA MALAYSIA(1-4 MAC) KOAKADEMIK PERINGKAT DAERAH Pesta Pantun(PERINGKAT DAERAH) SUKAN DAN PERMAINAN BIL 4

2 Khamis HOKI BIL 4 Syarahan (PERINGKAT DAERAH) Mesyuarat Pentadbir Bil.3/2017

3 Jumaat Bercerita Tahap 1 dan Bercerita Tahap 2 Mesyuarat AKP Bil.3/2017

4 Sabtu

KK UNITBERUNIFORM DAN KELAB BIL 4 Bicara Berirama (PERINGKAT DAERAH) -Gotong Royong Ibubapa Pelajar Asrama Bil.1/2017

5 Ahad Pidato Piala Diraja (PERINGKAT DAERAH) 6 Isnin Ujian Tahun 6 Bil.1/2017 7 Selasa Ujian Tahun 6 Bil.1/2017 8 Rabu Ujian Tahun 6 Bil.1/2017

Kempen Anti Dadah 9 Khamis KARNIVAL BAHASA INGGERIS (9 – 11 MAC)

Choral Speaking (PERINGKAT DAERAH) Story Telling Tahap 2( PERINGKAT DAERAH)

10 Jumaat Action Song Tahap 2 Public Speaking

11 Sabtu MESYUARAT AGUNG PIBG BIL.1/2017 Minggu Balik Pelajar Asrama Spelling Competion Kuiz BI Scrabble

12 Ahad 13 Isnin Penilaian Pertengahan Semester 1 14 Selasa Penilaian Pertengahan Semester 1

15 Rabu Penilaian Pertengahan Semester 1 16 Khamis Mesyuarat Pengurusan Asrama Bil.2/2017

PERTANDINGAN INOVASI KELAB PERINGKAT DAERAH

17 Jumaat

18 Sabtu CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

19 Ahad CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

20 Isnin CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

21 Selasa CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

22 Rabu CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 23 Khamis CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 24 Jumaat CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 25 Sabtu CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

Bengkel UPSR BM/BI/SN/MT

26 Ahad CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

27 Isnin MESYUARAT SUKAN TAHUNAN SEKOLAH KE 8

28 Selasa LAIHAN RUMAH SUKAN BERMULA 28/3 – 26/4

29 Rabu SAINTIS MUDA (PERINGKAT SEKOLAH) LATIHAN RUMAH SUKAN BERMULA

30 Khamis EURIKA SAINS(PERINGKAT SEKOLAH) 31 Jumaat BERCERITA SAINS(PERINGKAT SEKOLAH)

Page 38: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

HARI TARIKH PERISTIWA & AKTIVITI

1 Sabtu SAINTIS MUDA(PERINGKAT DAERAH)

EURIKA SAINS(PERINGKAT DAERAH)

BERCERITA SAINS(PERINGKAT DAERAH)

2 Ahad

3 Isnin BULAN MATEMATIK

Mesyuarat Pentadbir Bil.4/2017 KELAS TAMBAHAN BERFOKUS UPSR 3.4 hingga 31.8.2016

4 Selasa Mesyuarat AKP Bil.4/2017

5 Rabu PERASMIAN BULAN MATEMATIK

SUKAN DAN PERMAINAN BIL 5

6 Khamis HOKI BIL 5

7 Jumaat Mesyuarat AJK Disiplin Bil.2/2017 LATIHAN RUMAH SUKAN

8 Sabtu KK UNITBERUNIFORM DAN KELAB BIL 5 Gotong Royong Pelajar Asrama

9 Ahad

10 Isnin PLC BI

11 Selasa CATUR(PERINGKAT DAERAH) LATIHAN RUMAH SUKAN

12 Rabu BOLA SEPAK(PERINGKAT DAERAH)

13 Khamis HOKI(PERINGKAT DAERAH)

-Kursus Bina Upaya ( B&K )

14 Jumaat GOOD FRIDAY

15 Sabtu Minggu Balik Pelajar Asrama

16 Ahad Gotong Royong Pelajar Asrama

17 Isnin PLC MT

18 Selasa LATIHAN RUMAH SUKAN

19 Rabu LATIHAN RUMAH SUKAN

20 Khamis LATIHAN RUMAH SUKAN

21 Jumaat LATIHAN RUMAH SUKAN

22 Sabtu KK UNITBERUNIFORM DAN KELAB BIL 6

23 Ahad

24 Isnin

25 Selasa

26 Rabu

27 Khamis HARI SUKAN SEKOLAH KE 8

28 Jumaat HARI SUKAN SEKOLAH KE 8

29 Sabtu Minggu Balik Pelajar Asrama

30 Ahad

Page 39: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

HARI TARIKH PERISTIWA & AKTIVITI

1 Isnin HARI PEKERJA( Cuti Umum )

2 Selasa Mesyuarat Pentadbir Bil.5/2017

3 Rabu Mesyuarat AKP Bil.5/2017

4 Khamis

5 Jumaat

6 Sabtu KK UNITBERUNIFORM DAN KELAB BIL 7

7 Ahad

8 Isnin Penilaian Semester 1

9 Selasa Penilaian Semester 1

10 Rabu CUTI HARI WESAK

11 Khamis Penilaian Semester 1

12 Jumaat Penilaian Semester 1

13 Sabtu Bengkel BM/BI/SN/MT

14 Ahad

15 Isnin

16 Selasa HARI GURU ( Peringkat Daerah & Sekolah )

17 Rabu SUKAN DAN PERMAINAN BIL6

18 Khamis HOKI BIL 6

Motivasi Tahun 6 Bil.1/2017

19 Jumaat

20 Sabtu Mesyuarat Pengurusan Bil.2/2017

21 Ahad

22 Isnin

23 Selasa Perkhemahan pasukan Beruniform (Peringkat Daerah )

24 Rabu Perkhemahan pasukan Beruniform

25 Khamis Perkhemahan pasukan Beruniform

26 Jumaat

27 Sabtu CUTI PERTENGAHAN TAHUN

28 Ahad CUTI PERTENGAHAN TAHUN

29 Isnin CUTI PERTENGAHAN TAHUN

30 Selasa CUTI PERTENGAHAN TAHUN

31 Rabu CUTI PERTENGAHAN TAHUN

Page 40: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

HARI TARIKH PERISTIWA & AKTIVITI

1 Khamis GAWAI DAYAK

2 Jumaat CUTI PERTENGAHAN TAHUN

3 Sabtu KEPUTERAAN AGONG

4 Ahad CUTI PERTENGAHAN TAHUN

5 Isnin CUTI PERTENGAHAN TAHUN

6 Selasa CUTI PERTENGAHAN TAHUN

7 Rabu CUTI PERTENGAHAN TAHUN

8 Khamis CUTI PERTENGAHAN TAHUN

9 Jumaat CUTI PERTENGAHAN TAHUN

10 Sabtu CUTI PERTENGAHAN TAHUN

11 Ahad CUTI PERTENGAHAN TAHUN TAMAT

12 Isnin NUZUL AL-QURAN

13 Selasa PEMUAFAKATAN BIL.1/2017

14 Rabu Mesyuarat Panitia Matapelajaran ( BM /BI /MT )

15 Khamis Mesyuarat Panitia Matapelajaran ( SN/PM/AG/SEJ/)

16 Jumaat Mesyuarat Panitia Matapelajaran ( BIB/PSV/KH/TMK/PJ)

17 Sabtu

18 Ahad

19 Isnin

20 Selasa

21 Rabu

22 Khamis

23 Jumaat

24 Sabtu

25 Ahad HARI RAYA PUASA

26 Isnin HARI RAYA PUASA

27 Selasa CUTI

28 Rabu CUTI

29 Khamis CUTI

30 Jumaat CUTI

Page 41: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

HARI TARIKH PERISTIWA& AKTIVITI

1 Sabtu

2 Ahad

3 Isnin Mesyuarat Pentadbir Bil.7/2017 4 Selasa Mesyuarat AKP Bil.7/2017 5 Rabu SUKAN DAN PERMAINAN BIL7

6 Khamis HOKI BIL 7

Motivasi UPSR Tahun 6 Bil.2/2017 7 Jumaat

8 Sabtu Minggu Balik Pelajar Asrama

9 Ahad

10 Isnin Ujian Tahun 6 Bil.3

11 Selasa Ujian Tahun 6 Bil.3

12 Rabu Ujian Tahun 6 Bil.3

13 Khamis

14 Jumaat

15 Sabtu KK UNITBERUNIFORM DAN KELAB BIL 8 Bengkel UPSR BM/BI/SN/MT

16 Ahad

17 Isnin Latihan Kebakaran Pelajar Asrama Bil.2/2017

18 Selasa

19 Rabu SUKAN DAN PERMAINAN BIL8

20 Khamis HOKI BIL8

21 Jumaat

22 Sabtu SAMBUTAN KEMERDEKAAN SARAWAK 23 Ahad

24 Isnin

25 Selasa

26 Rabu

27 Khamis

28 Jumaat

29 Sabtu MESYUARAT PENGURUSAN BIL.3/2017 30 Ahad

31 Isnin

Page 42: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

HARI TARIKH PERISTIWA & AKTIVITI

1 Selasa BULAN KEBANGSAAN

PERASMIAN BULAN KEBANGSAAN ( Sesi Petang )

2 Rabu PERASMIAN BULAN KEBANGSAAN

Mesyuarat Pentadbir Bil.8/2017

3 Khamis Sukan Pribumi

Mesyuarat AKP Bil.8/2017

4 Jumaat Mesyuarat AJK Disiplin Bil.3/2017

5 Sabtu Minggu Balik Pelajar Asrama

6 Ahad

7 Isnin

8 Selasa

9 Rabu SUKAN DAN PERMAINAN BIL9

10 Khamis HOKI BIL9

11 Jumaat

12 Sabtu KK UNITBERUNIFORM DAN KELAB BIL 9 13 Ahad

14 Isnin PRA UPSR

15 Selasa PRA UPSR

16 Rabu PRA UPSR

17 Khamis

18 Jumaat

19 Sabtu Minggu Balik Pelajar Asrama

Motivasi Pelajar UPSR

20 Ahad

21 Isnin

22 Selasa HANTAR DATA SEGAK BIL 1 KE PPD 23 Rabu

24 Khamis

25 Jumaat

26 Sabtu CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

27 Ahad CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

28 Isnin CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

29 Selasa CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

30 Rabu CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

31 Khamis Cuti Hari Kebangsaan

Page 43: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

HARI TARIKH PERISTIWA& AKTIVITI 1 Jumaat CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

HARI RAYA QURBAN

2 Sabtu CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

3 Ahad CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

4 Isnin

5 Selasa UPSR / UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER 2

6 Rabu UPSR / UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER 2

7 Khamis UPSR / UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER 2

8 Jumaat UPSR / UJIAN PERTENGAHAN SEMESTER 2

9 Sabtu KK UNITBERUNIFORM DAN KELAB BIL 10

10 Ahad

11 Isnin

12 Selasa

13 Rabu SUKAN DAN PERMAINAN BIL10

14 Khamis HOKI BIL 10

15 Jumaat

16 Sabtu HARI MALAYSIA DAN RIMUP

SAMBUTAN HARI MALAYSIA DAN HARI

KEBANGSAAN (Peringkat Daerah & Sekolah )

17 Ahad

18 Isnin

19 Selasa

20 Rabu

21 Khamis CUTI AWAL MUHARAM

22 Jumaat

23 Sabtu KK UNITBERUNIFORM DAN KELAB BIL 11

24 Ahad

25 Isnin

26 Selasa Mesyuarat Panitia Bil.3/2017

27 Rabu Mesyuarat Panitia Bil.3/2017

SUKAN DAN PERMAINAN BIL11

28 Khamis Mesyuarat Panitia Bil.3/2017

HOKI BIL 11

29 Jumaat

30 Sabtu Minggu Balik Pelajar Asrama

Page 44: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

HARI TARIKH PERISTIWA& AKTIVITI

1 Ahad

2 Isnin

3 Selasa Mesyuarat Pentadbir Bil.10/2017

4 Rabu Mesyuarat AKP Bil.10/2017

5 Khamis Perkhemahan Unitberuniform

6 Jumaat Perkhemahan Unitberuniform

7 Sabtu HARI SUKAN NEGARA

KK UNITBERUNIFORM DAN KELAB BIL 12 Perkhemahan Unitberuniform

8 Ahad

9 Isnin

10 Selasa

11 Rabu SUKAN DAN PERMAINAN BIL .12

12 Khamis HOKI BIl. 12

13 Jumaat Mesyuarat AJK Anugerah Pelajar Cemerlang

Bil.1/2017 14 Sabtu

15 Ahad

16 Isnin CUTI

17 Selasa CUTI

18 Rabu CUTI DEEPAVALI

19 Khamis CUTI

20 Jumaat CUTI

21 Sabtu

22 Ahad

23 Isnin

24 Selasa

25 Rabu SUKAN PADANG DAN BALAPAN ( Peringkat Daerah )

26 Khamis SUKAN PADANG DAN BALAPAN

27 Jumaat SUKAN PADANG DAN BALAPAN

28 Sabtu SUKAN PADANG DAN BALAPAN

29 Ahad

30 Isnin Peperiksaan Akhir Tahun

31 Selasa Peperiksaan Akhir Tahun

Page 45: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

HARI TARIKH PERISTIWA& AKTIVITI

1 Rabu Peperiksaan Akhir Tahun

2 Khamis Peperiksaan Akhir Tahun

3 Jumaat Peperiksaan Akhir Tahun

4 Sabtu

5 Ahad

6 Isnin Mesyuarat Pentadbir Bil.11/2017

Mesyuarat Pengurusan Asrama Bil.4/2017

7 Selasa Mesyuarat AKP Bil.11/2017 HARI KOKURIKULUM DAN KARNIVAL PERMAINAN

8 Rabu HARI KOKURIKULUM DAN KARNIVAL PERMAINAN

9 Khamis HARI KOKURIKULUM DAN KARNIVAL PERMAINAN

10 Jumaat

11 Sabtu MESYUARAT PENGURUSAN AKHIR TAHUN BIL.4/2017

12 Ahad

13 Isnin HANTAR DATA PENGLIBATAN KOKO (SEGAK DAN PAJSK)

14 Selasa

15 Rabu Pemulangan Balik Buku Teks 2017

16 Khamis Agihan Buku Teks 2018

17 Jumaat

18 Sabtu MAJLIS PEMUAFKATAN BIL.2/2017

19 Ahad

20 Isnin GRADUASI PRASEKOLAH 2017

21 Selasa Raptai APC

22 Rabu ANUGERAH KOKURIKULUM

23 Khamis GRADUASI PELAJAR TAHUN 6 DAN ANUGERAH

PELAJAR CEMERLANG

24 Jumaat Jamuan Tahun 6& Gotong – Royong

25 Sabtu STAFF AKHIR TAHUN

26 Ahad CUTI AKHIR TAHUN

27 Isnin CUTI AKHIR TAHUN

28 Selasa CUTI AKHIR TAHUN

29 Rabu CUTI AKHIR TAHUN

30 Khamis CUTI AKHIR TAHUN

Page 46: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

HARI TARIKH PERISTIWA& AKTIVITI

1 Jumaat CUTI AKHIR TAHUN 2 Sabtu CUTI AKHIR TAHUN 3 Ahad CUTI AKHIR TAHUN 4 Isnin CUTI AKHIR TAHUN 5 Selasa CUTI AKHIR TAHUN 6 Rabu CUTI AKHIR TAHUN 7 Khamis CUTI AKHIR TAHUN 8 Jumaat CUTI AKHIR TAHUN 9 Sabtu CUTI AKHIR TAHUN 10 Ahad CUTI AKHIR TAHUN 11 Isnin CUTI AKHIR TAHUN 12 Selasa HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMAD S.A.W

13 Rabu CUTI AKHIR TAHUN 14 Khamis CUTI AKHIR TAHUN 15 Jumaat CUTI AKHIR TAHUN 16 Sabtu CUTI AKHIR TAHUN 17 Ahad CUTI AKHIR TAHUN 18 Isnin CUTI AKHIR TAHUN 19 Selasa CUTI AKHIR TAHUN 20 Rabu CUTI AKHIR TAHUN 21 Khamis CUTI AKHIR TAHUN 22 Jumaat CUTI AKHIR TAHUN 23 Sabtu CUTI AKHIR TAHUN 24 Ahad CUTI AKHIR TAHUN

25 Isnin CHRISTMAS – CUTI UMUM 26 Selasa CUTI AKHIR TAHUN 27 Rabu CUTI AKHIR TAHUN 28 Khamis CUTI AKHIR TAHUN 29 Jumaat CUTI AKHIR TAHUN 30 Sabtu CUTI AKHIR TAHUN 31 Ahad CUTI AKHIR TAHUN

Page 47: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

1.1 JAWATANKUASA PENGURUSAN STAF SEKOLAH

Pengerusi : En. Janudin Bin Ab.Rahman ( Guru Besar ) N. Pengerusi : En. Hendary Ak Lingak ( Penolong Kanan 1) Setiausaha : Guru B N. Setiausaha : Pn. Jukut Ak Luyoh Ahli- ahli : Semua Pen. Kanan & Peny. Petang : Semua Guru dan Pelaksana

1.2 JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

Pengerusi : En. Janudin Bin Ab.Rahman ( Guru Besar ) N. Pengerusi : En. Hendary Ak Lingak ( Penolong Kanan 1) Setiausaha : Pn Hatijah bt Sani N. Setiausaha : Cik Suzana Binti Satim Juru Audit Dalaman : En Jemery ak Nyaia AJK : Semua Penolong Kanan & Penyelia Petang : Semua K. Panitia : Guru Pra Sekolah : PPM Pra Sekolah

1.3 JAWATANKUASA PANEL RUMAH GURU

Pengerusi : En. Janudin Bin Ab.Rahman ( Guru Besar ) N. Pengerusi : En. Sambang Ak Tumas (Penolong Kanan Ko kurikulum) Setiausaha : En.Lokkman Bin Daud AJK : Semua PK & Penyelia Petang

1.4 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN & PERKEMBANGAN STAF (LDP)

Pengerusi : En Janudin Bin Ab.Rahman ( Guru Besar ) N.Peng : En Hendary Ak Lingak (Penolong Kanan 1) Setiausaha : Pn Norhijroni Binti Yahaya Pen.Setiausaha : En.Mohd Haniff Bin Mustapha Ahli-Ahli : Semua Penolong Kanan & Penyelia Petang

1.5 JAWATANKUASA KEBAJIKAN GURU DAN STAF

Penasihat : Guru Besar & Semua Penolong Kanan Pengerusi : En Saiful Ridhuan Bin Mohd N. Pengerusi : Pn. Nurul Farhana Binti Ismail Setiausaha : Pn. Nurhafiza Binti Za’ aba Bendahari : Pn Nur Farah Atiqah Binti Ahmad Zaini ( Pagi ) : Cik Fahimah Binti Mohamad Sadar ( Petang ) Ahli-Ahli : Semua Staf

PENTADBIRAN

Page 48: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

1.6 JAWATANKUASA DATA DAN MAKLUMAT SEKOLAH

Pengerusi : Guru Besar N. Pengerusi : Penolong Kanan HEM Setiausaha : En. Jemery ak Nyaia N. S/u : Cik Rafidah binti Suhaili /Cik Roslina binti Amir

Data EMIS, e-OPERASI, e-PERLU , Data SPS, SMM dll

Pegawai : En Jemery ak Nyaia Pen. Peg. Data : Cik Roslina binti Amir

Data SMA

Pegawai Data : Pn Hatijah binti Sani Pen. Pegawai Data : En. Lokkman Bin Daud

DATA APDM : En Ismail Bin Sumanteri

Data KWAPM

Pegawai Data : Guru A Pen. Peg. Data : Puan Siti Waan Binti Abu Bakar

Data RMT

Pegawai Data : Pn.Hjh Tuan Rokiah binti Tuan Majid Pen. Peg. Data : Pn. Nurul Farhana binti Ismail

Data SPBT

Penyelaras : Pn. Leha Anak Juel Pen. Penyelaras : Pn. Alvyrra Farhana Teo Abdullah

Urusetia Maklumat Sekolah & Perancangan Strategik Sekolah

Penyelaras : Guru C Pen. Penyelaras : En. Syazwan bin Yahaya

Data VLE

Pegawai Data : Cik Nor Afiqah Binti Mokhtar Pen. Peg. Data : Guru Pra Neptun

1.6 Jawatankuasa Aset Alih Harta Modal Dan Inventori Kerajaan SK Tatau

Pengerusi : En Janudin bin Ab Rahman (Guru Besar) Timbalan Pengerusi 1 : Penolong Kanan 1 Timbalan Pengerusi 2 : Penolong Kanan Hem Setiausaha : Puan Nurhafiza Binti Za’aba Naib Setiausaha : Puan Salfarina Binti Ramli Pegawai Aset : Pn Lenya ak Jilom Pen. Pegawai Aset : En. Hanif Bin Ab.Rahman Peg. Pemeriksa Harta Modal dan inventori : En Mohd Haniff Bin Mustapha / Pegawai Pelupus : i ) Guru C ii ) Pn. Nurul Farhana bt Ismail : Pegawai Pemantau yang dilantik seperti di bawah :

Page 49: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

1.8 Pegawai Pemantau Aset Sekolah

Kerusi Meja Murid dan Kerusi Meja Guru

En Muhd Hairul Akmal Bin Basirin

Guru D

Peralatan ICT dan Internet Makmal Komputer

En Abdul Wafi Bin Amin Nordin Bilik Guru

Pn Helenna Anak Usot ( Bilik Guru A )

Pn Alvyrra FarhanaTeo @ Teo Hui Na ( Bilik Guru B ) Pejabat Am

Pn Nurhafiza Binti Za’aba

Stor Sukan En. Ismail Bin Sumanteri

Prasekolah

Cik Suzana binti Satim

Pn Susila Pira Anak Kalukau

Pn Salfarina bt Ramli

PPM PRA NEPTUN Pusat Sumber

Cik Roslina bt Amir ( Media )

Pn. Ensaoty ak Rutel (Perpustakaan )

Bilik BOSS

Nor Hafizah Binti Zahari

Bilik Bimbingan dan Kauseling

Pn Dora ak Simon Lhasa Bilik Pemulihan

Pn Lenya ak Jilom Bilik Dapur dan Bilik Penyelia Asrama

Pn Hatijah Binti Sani

Page 50: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

Katil Asrama

Ustaz Saiful Ridhuan bin Mohd

En.Melayu ak Dimap

Tilam dan Bantal Asrama

Cik Herawati binti Ibrahim

En. Lokkman Bin Daud Kabinet Asrama & Jaket Keselamatan

Cik Nor Afiqah binti Mokthar@Mohtar

Pn. Jukut ak Luyoh Alatan Sukan Asrama

En. Lokkman Bin Daud 1.8 A) PERALATAN RBT

Penyelaras : Pn Nurhijroni binti Yahaya

(B) PERALATAN PUSAT SUMBER

Penyelaras : Cik Roslina Binti Amir

(C ) PERALATAN PERTUKANGAN DAN STOR SEKOLAH

Penyelaras : En. Segandi Anak Belong

Pen .Penyelaras : En. Melayu ak Dimap

1.9 JAWATANKUASA DOKUMENTASI

Pengerusi : Penyelia Petang

Penyelaras : Guru E

Setiausaha : Puan Jukut Anak Luyoh / Puan Susila Pira Anak Kalukau

Ahli- Ahli : Semua Setiausaha Persatuan : Semua Setiausaha unit Beruniform : Setiausaha Unit Kurikulum : Setiausaha Unit HEM : Setiausaha Unit Ko-kurikulum

: Semua Setiausaha Sukan 1.10 JAWATANKUASA SKPM SEKOLAH

Pengerusi : Guru Besar

Penyelaras : Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha : Pn. Susila Pira ak Kalukau

Ahli- Ahli : Semua Penolong Kanan

PERAYAAN & SAMBUTAN

Page 51: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

2.1 SAMBUTAN HARI GURU

Penyelaras : PENOLONG KANAN HEM

2.2 SAMBUTAN HARI KEBANGSAAN Penyelaras : PENOLONG KANAN KO -KURIKULUM 2.3 SAMBUTAN HARI GAWAI Penyelaras : PENOLONG KANAN KO -KURIKULUM 2.4 MAJLIS BERMUAFAKATAN Penyelaras : PENOLONG KANAN 1 2.5 PROGRAM JIWA MURNI Penyelaras : PENYELIA PETANG 2.7 MAJLIS RAMAH TAMAH AIDILFITRI Penyelaras : PENYELIA PETANG 2.8 MAJLIS ANUGERAH PELAJAR CEMERLANG Penyelaras : PENOLONG KANAN HEM 2.10 MAJLIS BERAMBEH Penyelaras : PENYELIA PETANG 2.11 MAJLIS JAMUAN AKHIR TAHUN 6 Penyelaras : PENOLONG KANAN 1 2.12 MAJLIS PERHIMPUNAN SEKOLAH

Penyelaras 1 : PENOLONG KANAN HEM Penyelaras 2 : PENYELIA PETANG Pegawai Teknik Perhimpunan :

Sidang Pagi

: En. Hanif Bin Ab.Rahman ( Ketua ) : Guru A ( Penolong) Sidang Petang

: En Muhd Hairul Akmal Bin Basirin (Ketua) : En Jackson Nibang ak Amas (Penolong)

Page 52: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

3.1 KAWASAN SEKOLAH

Penyelaras : Penyelia Petang Pengerusi : En. Muhd Hairul Akmal Bin Basirin Setiausaha : Pn. Junidah Binti Sulai Ahli : Semua Guru & Staf Sokongan 3.2 KECERIAAN ASRAMA

Penyelaras : En Nazerin Adha Bin Abdul Wahab Setiausaha : Pn Jukut ak Luyoh Ahli : Semua Warden, PPMA, Penyelia Asrama , Tukang Masak , Semua Penghuni Asrama dan Pekerja Pembersih Kawasan

3.3 PENYELARAS PERTANDINGAN DAN KEBERSIHAN SEKOLAH

Penyelaras Pagi : Pn. Ensaoty Anak Rutel Penyelaras Petang : Cik Lydia Usun Anak Walter Ahli : Semua Guru Agama / Guru Prasekolah 3.4 PENYELARAS KESELAMATAN SEKOLAH Penyelaras Pagi :En Mohd Haniff Bin Mustapha Penyelaras Petang :En Jackson Nibang ak Amas 3.5 PENYELARAS GURU PENYAYANG Penyelaras Pagi : Cik Rafidah binti Suhaili

Penyelaras Petang : Pn. Dora ak Simon Lhasa

4.1 JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH Pengerusi : Guru Besar NaibPengerusi : Penolong Kanan 1 Setiausaha : Cik Erma Nazillah Binti Hamsani N. Setiausaha : Cik IntanJuita binti Julaihi Ahli – Ahli : Semua Penolong Kanan & Penyelia Petang : Semua Ketua Panitia M/ Pelajaran

KECERIAAN & KESELAMATAN

4.BIDANG AKADEMIK

Page 53: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

4.2 JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

Pengerusi : Guru Besar N.Pengerusi 1 : Penolong Kanan 1 N.Pengerusi 2 : Penyelia Petang Setiausaha : En. Abdul Wafi Bin Amin Nordin N. Setiausaha : Pn. Dora Anak Simon Lhasa Ahli – Ahli : Cik Rafidah binti Suhaili

Pn. Leha Anak Juel Pn Dolly Subang Anak Ekie

4.3 JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN SEKOLAH

Pengerusi : Guru Besar N. Pengerusi 1 : Penolong Kanan 1 N. Pengerusi 2 : Penyelia Petang Setiausaha : Cik IntanJuita Binti Julaihi (UPSR, SAPS, PBS) Pen. Setiausaha : Cik Herawati Binti Ibrahim (SAPS, PBS) Ahli – Ahli : KIV ( PKSR ) : En. Mohd Azam bin Abdul Karim ( PEKA)

: Pn. Alvyrra Farhana Teo Abdullah (PROTIM )

: En Ahmad Shauqy bin Sapian (PAFA) : Pn. Nur Azila binti Abdul Manaf ( LINUS Tahap 1 ) : En Hanif bin Abdul Rahman (LINUS BI Tahap 2 )

: Semua Ketua Panitia M. Pelajaran Teras dan Wajib 4.4 JAWATANKUASA PROGRAM TRANSISI

Pengerusi : Guru Besar N. Pengerusi : Penyelia Petang Setiausaha : Pn Dora ak Simon Lhasa Ahli – Ahli : Semua Guru Tahun 1 4.5 JAWATANKUASA PUSAT SUMBER

Penasihat : Guru Besar Pengerusi : Penolong Kanan 1 Naib Pengerusi 1 : Penolong Kanan HEM Naib Pengerusi 2 : Penolong Kanan Kokurikulum Naib Pengerusi 3 : Penyelia Petang Setiausaha : Cik Roslina bt Amir (GMP) N. Setiausaha : Pn. Ensaoty Anak Rutel Guru P. Perpustakaan : Pn.Ensaoty ak Rutel (Pagi) : Pn Leha ak Juel (Petang) : Pn Dolly Subang ak Ekie (Petang) : Cik Fahimah bt Mohd Sadar (Petang) : Guru B

PusatAkses / Multimedia (G.Bestari) : En. Abdul Wafi Bin Amin Nordin ( Pagi)

Pen. Penyelaras Bestari : Cik Lydia Usun Anak Walter Bank Soalan& BBM : Semua Ketua Panitia Peny. Prog. Nilam : Cik Noor Anizah binti Zeol ( Pagi) Pen. Peny. Prog. Nilam : Pn Leha ak Juel (Petang) Ahli – Ahli : Guru Perpustakaan : Semua Guru M.P BM & BI

Page 54: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

4.6 JAWATANKUASA MBM, MBI Pengerusi : Guru Besar N. Pengerusi : Penolong Kanan 1 Setiausaha : En. Nazri Bin Awang N. Setiausaha : Cik Erma Nazillah Binti Hamsani Ahli- Ahli : Semua Guru BM & BI 4.7 JAWATANKUASA PEMANCU AKADEMIK SEKOLAH

Pengerusi : Guru Besar N. Pengerusi : PK 1 Setiausaha : Cik Rafidah binti Suhaili Pen. S/U : Cik Intan Juita binti Julaihi Ahli –Ahli : Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran 4.7.1 J/K Program i-THINK Penasihat : Guru Besar Pengerusi : Penolong Kanan 1 Setiausaha : En Jemery ak Nyaia Ahli – Ahli : Semua Ketua Panitia : Semua guru mata pelajaran Teras dan Wajib 4.7.2 J/K LINUS Pengerusi : Guru Besar T. Pengerusi 1 : Penolong Kanan 1 T. Pengerusi 2 : Penyelia Petang Penyelaras : Pn Nur Azila binti Abdul Manaf Pen. Penyelaras : En. Nazerin Adha Bin Abdul Wahab Ahli-Ahli : Penolong Kanan HEM : Penolong Kanan Kokurikulum : Ketua Panitia Bahasa Malaysia : Ketua Panitia Panitia Matematik : Ketua Panita Bahasa Inggeris : Semua Guru LINUS : Guru Pemulihan : Guru Bimbingan Dan Kaunseling 4.7.3 J/K PROTIM

Penasihat : En Janudin bin Ab Rahman Guru Besar Pengerusi : Penolong Kanan 1 Setiausaha : Pn. Alvyrra Farhana Abdullah Ahli – Ahli : Panitia M.P BM,MT : Guru – Guru Protim 4.7.4 J/K KELAS J-QAF

Pengerusi : En Janudin bin Ab Rahman Guru Besar Setiausaha : En Ahmad Shauqy bin Sapian Ahli –Ahli : Semua guru J-QAF

4.7.5 J/K PLC

Pengerusi : En Janudin bin Ab Rahman Guru Besar N. Pengerusi : Penolong Kanan 1 Penyelaras : En. Mohd Azam Bin Abdul Karim Ahli – Ahli : Semua Ketua Panitia MT, BM, BI & SN

Page 55: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

4.7.6 JAWATANKUASA KELAS PRASEKOLAH

Pengerusi : En Janudin bin Ab Rahman Guru Besar

N. Pengerusi : Penolong Kanan 1 Penyelaras : En Huzaini bin Amir Setiausaha : Pn Salfarina bt Ramli Ahli – ahli : Semua Guru PraSekolah & PPM PraSekolah

4.7.7 JK PBS ( Pentaksiran Berasaskan Sekolah ) Pengerusi : En Janudin bin Ab Rahman Guru Besar NaibPengerusi: Semua Penolong Kanan dan Penyelia Petang Setiausaha : Cik Herawati Binti Ibrahim Pen. S.Usaha : En Hanif Bin Ab.Rahman AJK : KetuaPanitia Mata Pelajaran

4.7.8 JK PKSR (Saps) Pengerusi : En Janudin bin Ab Rahman Guru Besar NaibPengerusi : Semua Penolong Kanan dan Penyelia Petang Setiausaha : Cik Intan Juita Bt Julaihi Pen. S.Usaha : Pn. Lenya ak Jilom AJK : KetuaPanitia Mata Pelajaran

5.1 JAWATANKUASA LEMBAGA DISIPLIN DAN PENGAWAS SEKOLAH Penasihat : Guru Besar Pengerusi : Penolong Kanan HEM Setiausaha : Pn. Dora ak Simon Lhasa N. Setiausaha : Cik Rafidah Bt Suhaili Ketua Guru Disiplin : En. Haniff Bin Mustapha (Sidang Pagi) : En. Jackson Nibang Ak Amas(Sidang Petang) Ahli –Ahli : Cik Intan Juita binti Julaihi (Penyelaras Pengawas Pagi) : En. Muhammad Hairul Akmal (Penyelaras Pengawas Petang) : En. Jun ak Garamuong : Cik Herawati bt Ibrahim : Pn. Dolly Subang Anak Ekie : : Semua guru Kelas Tahap 2 : Semua guru Kelas Tahap 1 : Ketua Warden Asrama (Peny.Pengawas Asrama) : Penyelia Asrama (Pen.Peny.Pengawas Asrama ) : Semua Warden Asrama : Semua PPMA

5. BIDANG HAL EHWAL MURID

Page 56: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

5.2 SKIM PINJAMAN BUKU TEKS & BILIK BOSS Penasihat : Guru Besar Pengerusi : Penolong Kanan HEM N. Pengerusi : Penyelia Petang Setiausaha : Puan Nur Hafizah (Guru SPBT) Penyelaras : Puan Leha Anak Juel Ahli – Ahli : Puan Alvyrra Farhana Teo Abdullah

: Pn Ensaoty ak Rutel : Pn Nur Azila bt Abdul Manaf : En. Jemery ak Nyaia : Pn Dolly Subang ak Ekie : Pn Helenna ak Usot

: Semua guru kelas Tahun 1 hingga Tahun 6 5.3 JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUSELING Penasihat : Guru Besar Pengerusi : Penolong Kanan HEM N. Pengerusi : Penyelia Petang Setiausaha : Cik Rafidah bt Suhaili N. Setiausaha : Pn. Dora ak Simon Lhasa

Ahli – Ahli : Semua Penolong Kanan & Penyelia petang : Semua guru disiplin sekolah : Semua guru Warden Asrama : Semua guru kelas : Semua guru bimbingan dan kaunseling 5.4 JAWATANKUASA BANTUAN KWAPM Pengerusi : Guru Besar N. Pengerusi : Penolong Kanan HEM Setiausaha : Pn. Siti Waan N. S/U : Pn. Alvyrra Farhana Teo Abdullah Penyelaras : Penolong Kanan HEM Ahli –Ahli : Pn. Nurhafiza Binti Za’baa : En Jun ak Garamoung

: Pn Susila Pira ak Kalukau : Pn Salfarina bt Ramli : Cik Suzana bt Satim : Pn Hatijah bt Sani : En. Lokkman Bin Daud : Ahli Exco PIBG : Ketua-ketua Kaum : Semua Guru Kelas : Guru B/K

Page 57: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

5.5 JAWATANKUASA BANTUAN DAN KEBAJIKAN PELAJAR Pengerusi : Guru Besar N. Pengerusi : Penolong Kanan HEM Setiausaha : Cik Rafidah bt Suhaili N. Setiausaha : Pn Dora ak Simon Lhasa Ahli – Ahli : Semua Guru Kelas : Semua Penolong Kanan & Peny. Petang : Pengerusi Kelab Staf : Pengerusi JAKIS : Setiausaha PIBG : Pn. Leha Anak Juel : Semua Waden & PPM 5.6 JAWATAN KUASA PROGRAM SUSU 1 MALAYSIA & RMT

Penasihat : Guru Besar Pengerusi : Penolong Kanan HEM N. Pengerusi : Penyelia Petang Peny. Pagi : Hjh Tuan Rokiah bt Tuan Majid Peny. Petang : Pn. Dolly Subang ak Ekie Ahli-ahli : semua guru kelas sidang pagi : semua guru kelas sidang petang : Semua Guru 5.7 JAWATANKUASA MOTIVASI & KURSUS Pengerusi : Guru Besar N. Peng. 1 : Penolong Kanan HEM N. Peng. 2 : Penolong Kanan Kokurikulum Setiausaha : Cik Rafidah Bt Suhaili N.Setiausaha : Pn Dora ak Simon Lhasa Ahli – Ahli : Semua Penolong Kanan dan Penyelia Petang ; Semua Guru Bimbingan dan Kauseling : Penyelia Asrama : Semua K.P Mata Pelajaran : Warden & PPMA

Page 58: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

5.8 JAWATANKUASA INDUK 3K SEKOLAH ( KESELAMATAN, KECERIAAN & KEBERSIHAN ) Pengerusi : Guru Besar T. Pengerusi 1 : Penolong Kanan HEM T. Pengerusi 2 : Penolong Kanan Kokurikulum Setiausaha : Cik Nor Afiqah bt Mokthar @ Mohtar N. Setiausaha : Pn. Leha Anak Juel

: Semua Guru Sidang Pagi dan Sidang Petang : Semua Staf sokongan

(A) PROGRAM SEKOLAH SELAMAT

Pengerusi : Guru Besar Timbalan Peng. : Penolong Kanan HEM N.Pengerusi : Penolong Kanan Kokurikulum Penyelaras Pagi : En.Mohd Haniff Bin Mustapha Penyelaras Petang : Pn Lenya ak Jilom Ahli – ahli : Guru-guru bertugas sidang pagi Ahli-ahli : Guru-guru bertugas sidang petang Penyelaras Asrama : Penolong Kanan HEM ( Ketua) : Ketua Warden ( Penolong Ketua) Ahli-ahli : Semua Warden

: Semua Penyelia Asrama : Semua PPMA : Semua Pengawal Keselamatan

(B) PERTANDINGAN KECERIAAN KELAS

Penasihat : Guru Besar Pengerusi : Penolong Kanan HEM Penyelaras Pagi : Pn. Ensaoty Anak Rutel Panyelaras Ptg : Pn. Leha Anak Juel

(C ) JAWATANKUASA PROGRAM BEBAS DENGGI

Penasihat : Guru Besar Pengerusi : Penolong Kanan HEM Penyelaras Pagi : Guru B

Penyelaras Ptg : Guru D Setiausaha : En. Lokkman Bin Daud 5.9 JAWATANKUASA KECEMASAN,FIREDRILL & PERTOLONGAN CEMAS Pengerusi : Guru Besar T.Pengerusi : Penolong Kanan HEM Penyelaras Pagi : Guru A Penyelaras Petang : Guru C

Page 59: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

5.10. JAWATANKUASA BENCANA ALAM SEKOLAH Pengerusi : Guru Besar Naib Pengerusi : Semua Penolong Kanan & Penyelia Petang Penyelaras : Penolong Kanan HEM Setiausaha : En. Jun Garamuong Ahli-ahli : Guru Bimbingan dan Kaunseling : Guru Disiplin : Semua Ketua Panitia M.P : Semua Ketua Penyelaras Unit Beruniform : Semua ketua Penyelaras Kelab Dan Persatuan : Semua Guru-guru sidang pagi dan sidang petang : Semua AKP : Ketua Masyarakat : Ketua Balai Polis Tatau : Ketua Balai Bomba dan Penyelamat : Pengawal Keselamatan : Ahli-ahli Exco PIBG 5.11. JAWATANKUASA ANTI DADAH DAN CEGAH JENAYAH Pengerusi : Guru Besar Penyelaras : Penolong Kanan HEM Setiausaha : Cik Rafidah bt Suhaili N. Setiausaha : Pn. Dora ak Simon Lhasa Guru PPDa : En. Ismail Bin Sumanteri Ahli-ahli : Semua Ahli Jawatankuasa displin : Semua Penolong Kanan dan Penyelia Petang : Semua guru penasihat kelab Cegah Jenayah : Semua guru Bimbingan Kaunseling : Semua guru dan AKP sekolah : Pegawai Polis Perhubungan Sekolah : Semua Ahli Exco PIBG 5.12. JAWATANKUASA KESIHATAN MURID

PENGERUSI : Guru Besar TIM. PENG. : Penolong Kanan HEM SETIAUSAHA : Penyelia Asrama AJK : Semua Penolong Kanan & Penyelia Petang : Semua Guru Kelas : Semua Warden Asrama : Semua PPM & PPMA Penyelaras Pagi : Pn. Nur Farah Atiqah Bt Ahmad Zaini PenyelarasPetang : Cik Lydia Usun Anak Walter

Page 60: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

5.13 JAWATANKUASA PENGURUSAN ASRAMA

Penasihat : Guru Besar Pengerusi : Penolong Kanan HEM Tim. Peng. 1 : Penolong Kanan Kurikulum Timb.Peng. 2 : Penolong Kanan Ko-kurikulum Naib Pengerusi : Penyelia Petang Setiausaha : Cik Nor Afiqah bt Mokthar@mohtar AJK : Ketua Warden : Warden Asrama : Penyelia Asrama : PPM Asrama

5.14. JAWATANKUASA MAKANAN ASRAMA Pengerusi : Guru Besar Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan HEM

Tim. Peng. 1 : Penolong Kanan Kurikulum Timb.Peng. 2 : Penolong Kanan Ko-kurikulum Naib Pengerusi : Penyelia Petang

Setiausaha : Penyelia Asrama AJK : Semua Warden Asrama : Semua PPM Asrama : Ketua Pengawas Asrama Lelaki dan Perempuan 5.15 JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH

Pengerusi : Guru Besar Naib Pengerusi : Penolong Kanan Hem Penyelaras Pagi : En. Jun Gramoung Penyelaras Petang : En. Asyraf AJK : Semua Guru Penolong Kanan & Penyelia Petang : Semua Exco PIBG & AJK KISB : Semua guru kelas 5.16 JAWATANKUASA JAKET KESELAMATAN Pengerusi : Guru Besar N.Pengerusi : Penolong Kanan Hem Setiausaha : Pn Jukut Anak Luyoh AJK : Semua Penolong Kanan & Penyelia Petang : En. Lokkman Bin Daud : Semua Guru Kelas

Page 61: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

JAWATANKUASA PENGURUSAN KO-KURIKULUM SEKOLAH

DAN PEMANTAUAN KOKURIKULUM

Penasihat : En.Janudin bin Ab Rahman (Guru Besar)

Pengerusi : En. Sambang anak Tumas ( Penolong Kanan K.K )

Setiausaha Kokurikulum : En.Muhammad Hairul Akmal bin Basir

Pen. Setiausaha Kokurikulum : En. Syazwan bin Yahya

Bendahari : Cik Fahimah bt Mohd.Sadar

Setiausaha Sukan : Pn.Nur Farah Atiqah binti Ahmad Zaini

Pen.Setiausaha Sukan : Pn. Nurul Farhana

Penyelaras Unit Beruniform : En. Saiful Ridhuan Bin Mohd

Penolong Penyelaras : LEF. KRS En Huzaini bin Amir (JK)

Ahli – Ahli : Semua Guru Unit Beruniform

Penyelaras Sukan & Olahraga : En.Hanis Safwan bin Anuar

Penolong Penyelaras : En.Segandi ak Belong

Ahli – Ahli : Semua Guru Sukan dan Permainan

Penyelaras Kelab/Persatuan : Pn.Lenya ak Jilom (Ketua)

Penolong Penyelaras : En Muhamad Asyraf bin Mohamad

Ahli-Ahli : Semua Guru Kelab dan Persatuan

Penyelaras Fail Rasmi KK : En Mohd Faizal bin Sulaiman (Ketua)

Pegawai Surat – menyurat Kokurikulum : Puan Susila Pira Anak Kalukau

Pegawai maklumat surat KK ke dalam Fail Rasmi : Puan Nurhafiza Bt Za’aba

Ahli Jawatankuasa kecil Kokurikulum: 1. Staf Pelaksana

2. Semua Ajk tertinggi Murid

3. PIBG

4. KISB

JAWATANKUASA PENGURUSAN SUKAN DAN PERMAINAN

Penasihat : En Janudin bin Ab Rahman (Guru Besar )

Pengerusi : En Sambang ak Tumas (Penolong Kanan Kokurikulum)

Naib Pengerusi : Penolong Kanan 1,Penolong Kanan HEM,Penyelia Petang

Setiausaha Sukan : Pn Nur Farah Atiqah bt Ahmad Zaini

Pen.Setiausaha Sukan : Pn. Nurul Farhana

Setiausaha Kokurikulum : En Muhammad Hairul Akmal bin Basirin

Pen.Setiausaha Kokurikulum : En. Syazwan Bin Yahaya

Bendahari : Cik Noor Anizah bt Zeol

Penolong Bendahari : Cik Fahimah bt Mohd Sadar

Ketua Penyelaras Sukan & Olahraga : En Hanis Safwan bin Anuar

Penolong Penyelaras : En Segandi ak Belong

Ahli-Ahli : Semua Guru Sukan dan Permainan

6.BIDANG KO -KURIKULUM

Page 62: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

Sukan dan Permainan

Sukan Bola Sepak & Futsal

Penasihat :Hendary ak Lingak

Guru Pembimbing :

1. En.Hanis Safwan bin Anuar (Ketua)

2. En.Hanif bin Abdul Rahman (Setiausaha)

3. En Saiful Ridhuan bin Mohd (Bendahari)

Sepak Takraw

Penasihat :En.Sambang ak Tumas

Guru Pembimbing :

1. En Segandi ak Belong (Ketua)

2. En Jemery ak Nyaia (Setiausaha)

3. En.Jun ak Gramong (Bendahari)

4. En.Huzaini bin Amir

Bola Jaring

Penasihat :

Guru Pembimbing:

1. Cik.Rafidah bt Suhaili (Ketua)

2. Pn. Nur Hafizah (Penolong)

3. Hjh Tuan Rokiah bt Tuan Majid (Setiausaha)

4. Cik Roslina bt Amir (Bendahari)

5. Pn. Alvyrra Farhan Teo Abdullah

Sukan Bola Baling

Penasihat :Pn Hatijah bt Sani

Guru Pembimbing :

1. En. Haniff Bin Mustapha(Ketua)

2. Pn Nurhijroni bt Yahaya (Setiausaha)

3. En. Nazri Bin Awang

4. Cik Noor Anizah

5. Pn. Junidah Bin Hj. Sulai

6. Guru E

Sukan Hoki (L/P)

Penasihat :Pn Jukut ak Luyoh

Guru Pembimbing :

1. En.Mohd Azam bin Abdul Karim (ketua)

2. Pn Nur Farah Atiqah bt Ahmad Zaini (Setiausaha)

3. Cik Nor Afiqah bt Mokhtar (Bendahari)

4. En Ahmad Shauqy bin Sapian(AJK)

5. Guru D

Page 63: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

JAWATANKUASA JURULATIH BALAPAN DAN PADANG/OLAHRAGA SEKOLAH

1.Ketua Kontijen : En Janudin bin Ab Rahman (Guru Besar)

2.Pengurus Pasukan : En Sambang ak Tumas (Penolong Kanan Kokurikulum)

3.Pen.Pengurus Pasukan : En Saiful Ridhuan bin Mohamad

4.Ketua Jurulatih : En Hanis Safwan bin Anuar

5.Pen.Ketua Jurulatih : En Segandi ak Belong

6.Setiausaha Sukan : Pn Nur Farah Atiqah bt Ahmad Zaini

7.Pen Setiausaha : En Syazwan

8.Bendahari : Cik Fahimah bt Mohd Sadar

9. Jurulatih : En Mohd Haniff bin Mustapha

: En Syazwan bin Yahaya (Jurulatih)

: En Ahmad Shauqy bin Sapian

: Pn Jukut ak Luyoh (Chaperon)

: En. Lokkman Bin Daud (Chaperon)

: Guru A,B,D,E

#Sesi latihan pasukan OLAHRAGA boleh dijalankan pada waktu petang sekurang-kurangnya 3 bulan

sebelum pertandigan .

JAWATANKUASA PENGURUSAN KELAB DAN PERSATUAN

Penasihat : En Janudin bin Ab Rahman (Guru Besar )

Pengerusi : En Sambang ak Tumas (Penolong Kanan Kokurikulum

N.Pengerusi : Penolong Kanan 1,Penolong Kanan HEM ,Penyelia Petang

Setiausaha Kokurikulum : En Muhamad Hairul Akmal bin Basirin

Pen.Setiausaha Kokurikulum : En. Syazwan Bin Yahaya

Bendahari : Cik Fahimah bt Mohd Sadar

AJK INOVASI SEKOLAH DAN KELAB/PERSATUAN

Ketua Penyelaras Kelab/Persatuan : Pn Lenya ak Jilm (Ketua)

Penolong Penyelaras : En Muhamad Asyraf bin Mohd Amin

Ahli-Ahli : Semua guru Kelab dan Persatuan

KELAB DAN PERSATUAN

Kelab Bahasa Melayu

Penasihat :

Guru Pembimbing:

1. Cik Fahimah binti Mohd Sadar (Ketua)

2. Cik Lydia Unsu (Setiausaha)

3. En Mohd Faizal bin Sulaiman(Bendahari)

Kelab Sains

Penasihat :En. Sambang anak Tumas

Guru Pembimbing :

1. Cik.Herawati binti Ibrahim (Ketua)

2. Cik Intan Juita Bin Julaihi(setiausaha)

3. Pn. Nur Hafizah(Bendahari)

Page 64: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

Kelab Matematik

Penasihat :En. Sambang anak Tumas

Guru Pembimbing :

1. Pn. Leha Anak Juel

2. Pn Dora ak Simon Lhasa

3. En. Syazwan Bin Yahya

4. Guru D

Kelab Doktor Muda

Penasihat :En.Janudin bin Ab Rahman

Guru Pembimbing:

1. Muhammad Asyraf bin Mohd Amin (Ketua)

2. En Jackson Nibang ak Amas (setiausaha)

3. Pn.Dolly Subang ak Ekie(Bendahari)

Bahasa Inggeris

Penasihat :Hendary ak Lingak

Guru Pembimbing :

1. Cik Erma Nazillah

2. Pn.Helena ak Usot (Ketua)

3. Cik Nurul Farhana bt Ismail (JK)

Kelab Pecinta Alam(PALS)

Penasihat :Puan Salmah Binti Mut

Guru Pembimbing :

1. En.Muhammad Hairul Akmal (Ketua)

2. Ustaz Nizam (Bendahari)

3. En. Ismail

Kelab Kebudayaan

Penasihat :Puan Salmah Binti Mut

Guru Pembimbing :

1. Pn Nur Azila bt Abdul Manaf (Ketua)

2. Pn. Lenya Anak Jilom

3. Pn. Siti Waan Binti Abu Bakar

4. En. Nazerin Adha Binti Abdul Wahab

#Setiap Kelab WAJIB membuat inovasi dalam Kelab masing-masing.Pastikan ada pertas

projek inovasi/slaid power point /latih murid dalam aktiviti perjumpaan kelab.

Page 65: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

JAWATAN KUASA PENGURUSAN UNITBERUNIFORM

Penasihat : (MEJAR )KOMANDAN KRS En Janudin bin Ab Rahman

Pengerusi : (KAPTEN )TIMBALAN KOMANDAN En Sambang ak Tumas

Naib Pengerusi:(KAPTEN) TIMBALAN KOMANDAN Penolong Kanan 1,Penolong Kanan

HEM ,Penyelia Petang

Ketua Penyelaras Unit Beruniform : En Muhamad Hairul Akmal bin Basirin

Pen.Penyelaras : LEFTENAN Huzaini Bin Amir (JK)

Ahli-Ahli : Semua Guru Unit Beruniform

Unit Beruniform

Tunas Kadet Remaja Sekolah

Penasihat :En. Mohd.Salihin B. Talip

Guru Pembimbing:

1. LEFTENAN KRS En.Jackson Nibang ak Amas (Ketua)

2. LEFTENAN KRS En.Mohd Azam bin Abdul Karim(Penolong))

3. LEFTENAN KRS Cik.Fahimah binti Mohd.Sadar (Setiausaha)

4. LEFTENAN KRS Cik Nor Atiqah bt Mokthar (P.Setiusaha)

5. LEFTENAN KRS Pn Nur Farah Afiqah bt Ahmad Zaini (Bendahari)

6. LEFTENAN KRS En Huzaini bin Amir (Pen.Bendahari)

7. LEFTENAN MUDA KRS En Jun ak Garamoung (JK)

8. LEFTENAN MUDA KRS En Nazri bin Awang (JK)

9. LEFTENAN MUDA KRS Pn Dora ak Simon Lhasa (JK)

10. LEFTENAN MUDA KRS En Hanif bin Ab Rahman (JK)

11. LEFTENAN MUDA KRS Pn Helenna ak Usot (JK)

12. LEFTENAN MUDA KRS Pn Leha ak Juel (JK)

13. LEFTENAN MUDA KRS En Melayu ak Dimap (AKP)

Pengakap Malaysia

Penasihat :En.Janudin bin Ab.Rahman

Penolong Pesyuruhjaya :En.Sambang ak Tumas

Guru Pembimbing :

1. En.Muhammad Hairul Akmal bin Basir(Pemimpin)

2. En. Nazerin(setiausaha)

3. Pn.Dolly Subang ak Ekie(Bendahari)(Penolong Pemimpin)

4. En.Jemery ak Nyaia(Bendahari) (Penolong Pemimpin)

5. En Hanis Safwan bin Anuar (JK) Penolong Pemimpin )

6. En Muhamad Asyraf bin Mohd Amin (JK)Penolong Pemimpin

7. En Ahmad Shauqy bin Sapian (JK)Penolong Pemimpin

8. Pn.Susila Pira ak Kalukau (AKP)Penolong Pemimpin

Page 66: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

Bulan Sabit Merah Malaysia

Penasihat :Hendary Ak Lingak

Guru Pembimbing :

1 En.Segandi ak Belong(Ketua)

2 En Saiful Ridhuan bin Mohd (Setiausaha)

3 Pn.Nur Azila Binti Abdul Karim(Bendahari)

5. Mohd Mu’izzuddin bin Mohd Zin (JK)

6. En Nizam (JK)

7. En Mohd Haniff bin Mustapha (JK)

8. En Syazwan bin Yahaya(JK)

9. Pn Nurhijroni bt Yahaya(JK)

Tunas Puteri

Penasihat :Pn Jukut ak Luyoh

Guru Pembimbing:

1. Pn.Siti waan(ketua)

2. Cik.NoorAnizah binti Zeol (setiausaha)

3. Pn.Ensaoty ak Rutel (Pen.Setiausaha)

4. Cik Intan Juita binti Julaihi (Bendahari)

5. Pn.Alvyrra Farhana Abdullah (Pen.Bendahari)

6. Pn.Junidah binti Hj.Sulai(JK)

7. Pn.Lenya ak Jilom (JK)

8. Cik.Rafidah binti Suhaili(JK)

Puteri Islam

Penasihat : Pn.Salmah Bt Mut

Guru Pembimbing :

1. Cik Nurul Farhana bt Ismail (Ketua)

2. Cik Herawati Bt Ibrahim(Setiausaha)

3. Pn.Hjh Tuan Rokiah bt Tuan Majid(Bendahari)

4. Cik Erma Nazillah(AJK)

5. Cik Roslina bt Amir (JK) Penolong Pemimpin

6. Pn Dayang Anum bt Awang Bima(AKP)

7. Pn Salfarina bt Ramli(AKP)

8. Cik Suzana bt Satim (PPMPRA)

#Sesi latihan pasukan kawad kaki boleh dijalankan pada waktu petang/Hari sabtu

waktu tiada KK.Latihan sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum pertandingan. 3K BILIK STOR SUKAN

Ketua : Pn.Farah (Guru pagi)

Pen.Ketua : En.Ismail (Guru petang)

AJK : KP PJK Semua guru-guru PJPK pagi dan Petang

Ahli-ahli : Pengawas Stor sukan

Page 67: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

Data dalam kokurikulum perlu di hantar ke PPD Tatau

1.Data i-Keps Online (2 kali setahun 31 April dan 31 Oktober)

Penyelaras : En.Sambang ak Tumas Penolong Kanan KK

Setiausaha Kokurikulum : En Muhd Hairul Akmal bin Basirin

2.Online markah KK PAJSK dan SEGAK (2 kali setahun Mei – Okt)

Pengerusi : En.Sambang ak Tumas Penolong Kanan KK

Setiusaha Sukan : Pn Nur Farah Atiqah bt Ahmad Zaini

Penolong Setiausaha Sukan : En. Syazwan bin Yahya

AJK : Semua guru Kelas 4,5,6 ,semua Ketua guru

penasihat,semua guru PJK

3.APDM/SMM(KK0)DATA INDUK (offline awal tahun 31 Jan)

Pengerusi : En.Sambang anak Tumas Penolong Kanan KK

Penyelaras : En Muhd Hairul Akmal bin Basirin

Setiausaha Sukan : Pn.Nur Farah Atiqah bt Ahmad Zaini

Pen.Setiausaha Sukan : En. Syazwan bin Yahya AJK

: Semua Penyelaras SUKAN

/KELAB/UNITBERUNIFORM

4.LAPORAN KEWANGAN KWK(3 kali setahunApril,Julai dan Okt)

Penyelaras : En.Sambang ak Tumas Penolong Kanan KK

Bendahari : Cik Fahimah bt Mohd.Sadar

5.-e-Nazir Bahagian Kokurikulum

Penyelaras : En.Sambang anakTumas Penolong Kanan KK

Setiausaha Sukan : Pn Nur Farah Atiqah bt Ahmad Zaini

Setiausaha Kokurikulum : En Muhd Hairul Akmal bin Basirin

7.AJK Sisitem Fail Kokurikulum

Pengerusi : En Sambang ak Tumas Penolong Kanan KK

Pegawai maklumat surat KK ke dalam Fail Rasmi :

Penyelaras Fail KK : En Mohd Faizal bin Sulaiman (Ketua )

MEMANTAU DAN MENYEMAK FAIL :

Ketua Penyelaras Unit Berunitform : En Muhd Hairul Akmal bin Basirin

Penolong Penyelaras : LEFTENAN KRS En Huzaini bin Amir

Ahli-ahli : Semua SETIAUSAHA Guru Unit Berunitform

Ketua Penyelaras Sukan & Olahraga : En Hanis Safwan bin Anuar

Penolong Penyelaras : En Segandi ak Belong

Ahli-ahli : Semua SETIAUSAHA Sukan dan Permainan

Page 68: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

Ketua Penyelaras Kelab/Persatuan : Pn Lenya ak Jilom (Ketua)

Penolong Penyelaras : En Muhamad Asyraf bin Mohamad (Penolong )

Ahli –ahli : Semua SETIAUSAHA Guru Kelab dan Persatuan

PADA HARI RABU SUKAN DAN PERMAINAN (RUJUK TAKWIM) 12 KALI PERJUMPAAN.

MASA : 3.00 PTG SEHINGGA 5.00 PTG (GURU SESI PAGI SAHAJA)

PADA HARI SABTU UNIT BERUNIFORM ,KELAB DAN PERSATUAN.

UNIT BERUNIFROM : 7.30 PAGI SEHINGGA 9.30 PAGI (SEMUA GURU)

KELAB DAN PERSATUAN : 09.30 PAGI SEHINGGA 11.30 TGHHARI (GURU SESI PETANG SAHAJA )RUJUK TAKWIM 12 KALI

PERJUMPAAN)120MINIT

KEHADIRAN MURID WAJIB TAHUN 4,5 DAN 6 .

DIBIMBING OLEH GURU PENASIHAT UNITBERUNIFORM /KELAB/SUKAN.

GURU DAN MURID DIWAJIBKAN MENGGUNAKAN BAJU UNIT BERUNIFORM SETIAP KALI

PERJUMPAAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM PADA HARI SABTU.

PENGGUNAAN BAJU BERUNIFROM PADA SETIAP HARI RABU.

RINGKASAN PELAKSANAAN PERJUMPAAN

AKTIVITI KO-KURIKULUM

Page 69: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

PENGURUSAN FAIL TIMBUL KOKURIKULUM :

a. Fail Induk sukan/ Kelab / Persatuan/Unitberuniform

i. Surat Permohonan menubuhkan Unit Pakaian Seragam, Kelab/ Persatuan dan Sukan/Permainan daripada guru/murid disertakan bersama :

b. Draf perlembagaan c. Draf aktiviti asas d. Senarai Jawatankuasa Penaja

i. Surat kelulusan penubuhan daripada Pengetua/Guru Besar selaku Penolong Pendaftar Sekolah. Ada penyataan kelulusan penubuhan.

ii. Surat pelantikan sebagai Guru Pemimpin/Penasihat. Ada penyataan penurunan kuasa pengelolaan dan penyeliaan.

iii. Minit Mesyuarat Agung penubuhan.

iv. Perlembagaan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.

v. Senarai jawatankuasa yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.

vi. Perancangan aktiviti asas yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.

vii. Jadual aktiviti tahunan yang disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.

viii. Senarai keahlian yang disahkan oleh Guru Pemimpin.

ix. Surat permohonan mengutip derma keahlian daripada Bendahari.

x. Surat kelulusan mengutip derma daripada Pengetua/Guru Besar.

xi. Akaun kewangan/belanjawan yang disahkan.

xii. Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar.

xiii. Surat kelulusan untuk menjadi ahli gabungan daripada Pengetua/ Guru Besar.

xiv. Surat permohonan untuk menjadi ahli gabungan kepada Badan Induk.

xv. Surat penerimaan menjadi ahli gabungan daripada Badan Induk.

xvi. Minit-minit mesyuarat yang diadakan.

xvii. Surat-surat pekeliling yang berkaitan daripada:

1.Kementerian Pendidikan Malaysia 2. Jabatan Pendidikan Sarawak 3. Pejabat Pendidikan Daerah 4. Sekolah

xviii. Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli.

xix. Laporan setiap aktiviti./gambar

xx. Laporan tahunan. (Lampiran I)/gambar

xxi. Daftar penilaian bagi setiap ahli.

xxii. Surat penyerahan kembali kuasa dan perlantikan sebagai Guru Pemimpin daripada Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru Besar.

xxiii. Stok dan inventori.

Page 70: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

xxiv. Sampel-sampel Sijil/Surat Penghargaan.

xxv. Calon ANUGERAH KOKURIKULUM

HARI MASA AKTIVITI

KOKURIKULUM

RABU

(BERDASARKAN

TAKWIM 12 KALI

PERJUMPAAN)

3.00 PETANG – 5.00 PETANG

(DIKENDALIKAN OLEH

GURU SESI PAGI)

SUKAN DAN

PERMAINAN

BIL SUKAN DAN PERMAINAN TEMPAT PERJUMPAAN GURU PEMBIMBING

1 BOLA SEPAK PADANG BOLA SEPAK 3.00PTG-5.00PTG

2 SEPAK TAKRAW

GELANGGANG

TAKRAW TEPI

PADANG

3.00PTG-5.00PTG

3 BOLA JARING DEWAN BESAR

SEBELAH KANAN

3.00PTG-5.00PTG

4 BOLA BALING KAWASAN LAPANG

TEPI PADANG

3.00PTG-5.00PTG

6 HOKI (L & P)

(KHAMIS)

DEWAN BESAR 3.00PTG-5.00PTG

JADUAL PELAKSANAAN AKTIVITI SUKAN

2017

Page 71: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

HARI MASA AKTIVITI KOKURIKULUM

SABTU

(BERDASARKAN

TAKWIM 12 KALI

PERJUMPAAN)

7.30 PAGI – 9.30PAGI

(SEMUA GURU SESI PAGI DAN

PETANG WAJIB TERLIBAT)

UNIT BERUNIFORM

BIL UNITBERUNIFORM TEMPAT

PERJUMPAAN

MASA

1

PERHIMPUNAN/KEHADIRAN

DEWAN BESAR

7.30 PAGI -8.00 PG

2

TUNAS KADET REMAJA

SEKOLAH(TKRS)

DEWAN BESAR

7.30.00PAGI – 9.30PAGI

3

PENGAKAP

BAWAH ASRAMA

LELAKI

7.30.00 PAGI – 9.30PAGI

4

BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

MAKMAL KOMPUTER

7.30 PAGI – 9.30PAGI

5

PANDU PUTERI TUNAS

DEWAN MAKAN

ASRAMA

7.30PAGI – 9.30PAGI

6

PUTERI ISLAM

BILIK AGAMA

7.30 PAGI – 9.30PAGI

8

SAMBUNG KELAB DAN

PERSATUAN

09.30PAGI-11.30 T/HARI

JADUAL PELAKSANAAN AKTIVITI

BERUNIFORM 2017

Page 72: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

HARI MASA AKTIVITI KOKURIKULUM

SABTU

(BERDASARKAN TAKWIM

12 KALI PERJUMPAAN)

09.30 PG – 11.30 PG

(DIKENDALIKAN OLEH

GURU SESI PETANG )

KELAB DAN PERSATUAN

BIL KELAB DAN PERSATUAN

TEMPAT PERJUMPAAN MASA

1. BAHASA MELAYU

BILIK HIPERS 09.30 PG – 11.30 PG

2. BAHASA INGGERIS

PUSAT SUMBER 09.30 PG – 11.30 PG

3. SAINS

BILIK SAINS 09.30 PG – 11.30 PG

4. MATEMATIK KELAS 5A/BILIK

MATEMATIK 09.30 PG – 11.30 PG

5. DOKTOR MUDA

MAKMAL KOMPUTER /BILIK

DOKTOR MUDA 09.30 PG – 11.30 PG

7. ALAM SEKITAR

TAMAN PALS 09.30 PG – 11.30 PG

8. KEBUDAYAAN DEWAN SERI KENYALANG 09.30 PG – 11.30 PG

JADUAL PELAKSANAAN AKTIVITI KELAB

DAN PERSATUAN 2017

Page 73: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

FLY KENYALANG FLY,FLY HIGH

CATATAN

Page 74: “Strive For Excellent”sktatau.weebly.com/uploads/1/0/0/9/100959972/takwim_2017_sktatau.… · 30% daripada guru mendapat pengiktirafan dan sijil khusus kejurulatihan dalam bidang

TAKWIM DAN BUKU PANDUAN TUGAS SK TATAU 2017

Takwim / sp2017