of 49 /49
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Odsjek za komparativnu književnost Diplomski rad Strip kao suvremena epska forma Student: Emanuel Ježić-Hammer U Zagrebu, Mentor: Nikica Gilić 12.IX.2014.

Strip kao suvremena epska forma

Embed Size (px)

Text of Strip kao suvremena epska forma

 • Filozofski fakultet Sveuilita u Zagrebu

  Odsjek za komparativnu knjievnost

  Diplomski rad

  Strip kao suvremena epska

  forma

  Student: Emanuel Jei-Hammer U Zagrebu,

  Mentor: Nikica Gili 12.IX.2014.

 • 2

  Sadraj

  I. Uvod.. 3

  II. Kratka (pret)povijest stripa i dominantnih strip-formata.. 6

  II.1. (Pret)povijest..................... 6

  II.2. U kojim se sve oblicima izdaje...................... 9

  II.3. Gdje je tu hrvatski strip?............................................................. 14

  III. Likovi, prostor i vrijeme..................... 16

  III.1. Junaci..................... 16

  III.2. Pravila konstrukcije junaka 22

  III.3. Viteki strip 26

  III.4. Pripovjedna konstrukcija 29

  IV. Ep, roman, strip, serija 34

  IV.1. Strip i drugi mediji................. 34

  IV.2. Strip i roman.. 37

  IV.3. Strip i ep, zavrno.. 38

  V. Zakljuak. 46

  Bibliografija................... 47

 • 3

  I. Uvod

  Vizualno pripovijedanje staro je gotovo kao i ljudski rod. Scott McCloud definira strip

  kao crtee i druge slike supostavljene u namjerni slijed, s namjerom prijenosa informacije

  i/ili izazivanja estetske reakcije u itatelja1, a djela koja se u ovu definiciju uklapaju

  nalazimo ve u peinskim slikarijama. Njihov srodnik, moderni strip razvio se zajedno s

  razvojem metoda tehnike reprodukcije, kao i fotografija i film, u drugoj polovici 19.st.

  Devetom umjetnou (dakle, nakon filma i fotografije) ga se poelo nazivati 1960.-ih

  godina. Meutim, usprkos svemu tome, za razliku od fotografije, filma, pa ak i neusporedivo

  mlae televizije, akademski je interes za strip bio i do danas ostao ogranien i relativno

  sporadian. Notorna je injenica humanistikih znanosti da nije mogue uspostaviti definiciju

  neke umjetnosti koja bi je nepogreivo razgraniila od ostalih umjetnosti i ukljuila ba sve

  njene manifestacije, a iskljuila ostalo. Ogranieni korpus tzv. stripovskih studija se ipak,

  specifino, dosad u velikoj mjeri iscrpljivao u pokuajima da, ponajprije, strip uope definira

  kao umjetnost vrijednu akademske pozornosti, a onda i da iznae njegovu opu definiciju.

  Posljedino, napisano je mnogo kulturolokih i sociolokih analiza koje se tiu suvremene

  recepcije stripa, i povijesnih pregleda, a relativno malo komparativnih, te pogotovo

  naratolokih. Ovim emo tekstom pokuati s jedne strane dodatno pridonijeti prvom korpusu,

  a bar malo ispraviti propust u drugom, to znai da emo se baviti jednim specifinim

  aspektom stripovskog pripovijedanja, ali emo mu pristupiti s vie strana. Od postojee

  stripoloke literature za osnovne emo se definicije i pitanja povijesnog razvoja stripa

  posebno osloniti, meu ostalima, na radove Scotta McClouda i Ranka Munitia, a od velike su

  nam pomoi bili i Umberto Eco i Pierre Cuperie, dok e nam za pitanja osnovnih svojstava

  epa naroito od pomoi biti radovi Mihaila Bahtina, Alberta Lorda i Ericha Auerbacha.

  Prva stvar koju e svi zamijetiti vezano za recepciju stripa kao medija nieg reda jest

  da ga se sve do 1960.-ih vezivalo za dva trina geta: novinski humor te djeca i mlade.

  Takoer se obilno spominje injenica da je rast ugleda stripa uvelike paralelan sa postupnom

  popularizacijom engleskog termina graphic novel, tj. crtani roman. Crtani roman se danas

  sve vie koristi kao istoznanica za strip, samo navodno respektabilnija. Izvorno se, pak

  rabio za uvezane kolekcije novinskih stripova, a potom za originalne stripove zatvorene

  1 Scott McCloud: Kako itati strip-nevidljivu umjetnost, Mentor, Zagreb, 2005., str. 9

 • 4

  fabule i ogranienog opsega, u tom pogledu sline romanu. Ti su se stripovi izdvajali od

  matice koja je prije toga, bez obzira na proizvodni kontekst, beziznimno teila epizodinosti i

  otvorenosti. Drimo da je ovdje kljuna poveznica koju vrijedi poblie istraiti, jer je mogue

  da je upravo to svojstvo djelomino odgovorno za injenicu da je ba stripu trebalo toliko

  dugo da se rijei kritike percepcije trivijalnog. To ga svojstvo, naime odvaja, od najvanije

  suvremene knjievne vrste, a ujedno i modusa pripovijedanja, podjednako u lijepoj i

  bulevarskoj knjievnosti, a to je roman, a s druge ga strane povezuje s jednom od nekad

  najvanijih vrsta i oblika pripovijedanja, a to je ep. Jednostavno reeno, mogue je da su

  stripovi epska forma u romanesknom svijetu i mogue je argumentirati da tu u nekoj mjeri

  lei kako njihova popularnost, tako i injenica da ih se toliko dugo smatralo (i jo uvijek

  smatra) popularnom formom u pejorativnom smislu. U analitikoj se literaturi o stripu doista

  povremeno zna nai aksiomatski iznesena tvrdnja da je strip suvremeni ep, da bi se uvijek na

  osnovu toga gradili daljnji argumenti, a sama poetna tvrdnja ostala neistraena.2 U ovom

  emo radu pokuati utvrditi moe li se argumentirano ustvrditi da strip i ep stoje u bliskoj

  svezi, te istraiti prirodu te veze. Usporedba epa i stripa moe se na prvi pogled initi kao

  brkanje kruaka i jabuka, budui da je prvo specifino definirana knjievna vrsta, a drugo

  itav medij sa golemim rasponom kreativnih mogunosti. Meutim, i mediji imaju svoje

  zakonitosti i ogranienja, a pogotovu imaju dominantne moduse oblikovanja. Konkretno,

  uzmemo li epski i romaneskni nain kao dva pola pripovjednog izraavanja, nai emo da,

  dakako, strip doputa oba, ali je ovaj drugi i rjei, i javlja se tek od novijeg datuma.

  Kao to istie, primjerice, Chris Couch, u svijetu postoje tri velika trita stripa i

  pripadajue kole, tj. setovi stilskih odrednica i izdavakih konvencija, a to su: franko-

  belgijsko, sjevernoameriko i japansko.3 Iako je meu njima bilo i znatnih meusobnih

  utjecaja, svaka od tih kola ima i svoje znaajne posebnosti (u ovom nam je kontekstu

  posebno zanimljiv Japan ija se stripovska praksa razvijala gotovo u potpunosti nezavisno od

  zapadnjake i koji ima jo mnogo bogatiju tradiciju pripovijedanja slikama, to je dovelo do

  situacije da danas animacija ini veliki postotak tamonje audiovizualne, a strip izdavake

  industrije), pa ipak dijele mnoge karakteristike koje emo ovdje pokuati identificirati kao

  epske. Kao primarnu literaturu ovdje emo se koncentrirati, meu ostalim, na po jedan

  reprezentativan primjer stripa sa svakog od tih trita, za to smo odabrali radove Herga,

  2 Vidi npr. Muniti, str. 54.-55.; Horvat Pintari: Autorski strip, str. 133.; tek neznatno podrobnije temu

  razrauje Cuperie, str. 115.-119. 3 Chris Couch: The Publication and Formats of Comics, Graphic Novels, and Tankobon, Image [&] Narrative,

  br. 1, 2000., http://www.imageandnarrative.be/inarchive/narratology/chriscouch.htm, 9.VII.2013.

  http://www.imageandnarrative.be/inarchive/narratology/chriscouch.htm

 • 5

  Alexa Raymonda i Kentara Miure. Takoer emo se u dobroj mjeri emo pozabaviti i

  izdavakim uvjetima pod kojim su pojedini stripovi izlazili ili izlaze, jer smatramo da

  poslovna i fizika forma u velikoj mjeri odreuju i sadraj.

  Iako emo veliki naglasak staviti na svojstvo stripa da dolazi u serijalima, neemo se

  poblie baviti bulevarskom knjievnou koja s njim dijeli to svojstvo, iako emo se na

  nekoliko mjesta dotaknuti slinosti i razlika. To je, za poetak, zasebna tema, a, nadalje, iako

  je to vaan imbenik bliskosti stripa i epa, ovdje ga prije svega elimo dovesti u vezu s

  narativnim imbenicima koji su u knjievnosti specifian kreativni izbor i konvencija, dok u

  stripu u nekoj mjeri proizlaze iz same prirode medija (to, dakako, ne znai da ti imbenici u

  stripu ne mogu postati sekundarni ukoliko autor tako odlui), i zato su u mnogo veoj mjeri

  zastupljeni i dominantni unutar korpusa. Jasno, bilo kakva direktna ekvivalencija je

  ograniena, i nisu sva svojstva epa u jednakoj mjeri prisutna u svim primjerima koje emo

  navesti, ali pokuat emo pokazati da se moe uspostaviti i objasniti veza.

 • 6

  II. Kratka (pret)povijest stripa i dominantnih strip-

  formata

  II.1. (Pret)povijest

  Povijest pripovijedanja u slikama vrlo je dugaka. See od peinskih slikarija iz

  kamenog doba, preko zidnih slika Egipta i Mezopotamije, Trajanovog stupa, potom tapiserije

  iz Bayeuxa i slikovnih prikaza ivota svetaca, pa do dananjeg stripa. Ipak, da bismo efikasno

  odvojili povijest stripa od njegove pretpovijesti i osigurali da svojom definicijom ne

  zapasamo previe radova koje ona konceptualno obuhvaa, ali ih ne prepoznajemo kao

  strip, ve kao likovnu umjetnost, korisna nam je Cuperiejeva teorija o dva tipa likovne

  umjetnosti koji se izmjenjuju na povijesnoj sceni, narativnog, koji tei pripovijedanju,

  prikazivanju uzastopnih faza sloene scene i statinog, koji prikazuje trenutano ili vjeno, te

  tu sloenu scenu svodi na jedan vid, a koju predstavljaju npr. antika Grka i renesansa.4

  Narativna likovna umjetnost (da upotrijebimo precizniji pojam od Cuperiea koji malo

  preopenito kae samo narativna umjetnost) mnogo je korisniji pojam od stripa kada

  razmatramo gorespomenuta i srodna djela, i daje nam zgodan nadreen pojam za iru

  tendenciju u likovnom prikazivanju iji je strip samo najnoviji iskaz, kao to emo u ovom

  radu pokuati ukazati da je strip dijelom najnoviji iskaz epskih tendencija u pripovjednoj

  strukturi.

  Kao prvog pravog preteu modernog stripa moemo smatrati vicarca Rodolphea

  Tpffera, koji je sredinom 19.st. stvarao satirine prie u slikama sainjene od karikatura

  odvojenih okvirima kadrova i popraenih tekstom ispod slike.5 Nakon Tpffera, kao pretee

  modernog stripa u Europi koje kombiniraju pripovjedne nizove slika i tekst napisan ispod njih

  moemo navesti ilustriranu priu u stihovima Maks i Moric (Max und Moritz) Nijemca

  Wilhelma Buscha iz 1865. i ilustrirane pripovijesti o nezgodama jedne obine obitelji Obitelj

  4 Pierre Cuperie: Publika, estetika, znaenje, Kultura, br. 28, 1975., Zavod za prouavanje kulturnog razvitka,

  Beograd, str. 126. 5 McCloud: Kako itati, str. 17.

 • 7

  Fenouillard (Le Famille Fenouillard) Georgesa Colomba (pod pseudonimom Cristophe) koji

  je 1889. u Francuskoj izlazio u asopisu za djecu.6

  Konano,

  kao prvi se

  moderni strip

  najee citira

  uti djeak

  (Yellow Kid)

  Richarda Feltona

  Outcaulta koji je

  izlazio u

  novinama New

  York World i

  potom New York

  Journal od 1895.

  do 1898. godine.7

  Ve su ranije

  postojale prie

  ispriane u

  nizovima sliica,

  prie u nizovima

  sliica popraene

  tekstom, dok su

  karikature s

  tekstualnim

  oblaiima postojale barem od 18.st. 8

  (da i ne spominjemo njihove prethodnike, filaktere,

  naslikane svitke s tekstom govora koji su se prvi put pojavili na dasci Protat iz 14.st.,

  najstarijem sauvanom europskom drvorezu, na kojem centurion pred raspetim Kristom

  izgovara: Zaista, ovaj ovjek bijae Sin Boji!, a javljali su se u srednjovjekovnoj i

  renesansnoj likovnoj umjetnosti). Moemo zakljuiti da je uti djeak svoj epitet prvenstva

  6 Ranko Muniti: Strip, deveta umjetnost, Art 9, Zagreb, 2010., str. 17.-18.

  7 Vidi npr. Muniti, str. 87., McCloud, Kako itati, str. 18.

  8 Mary Wood: Origins of the Kid: Street Arabs, Slum Life, and Color Presses, The Yellow Kid on the Paper

  Stage, 2.II.2004., http://xroads.virginia.edu/~MA04/wood/ykid/illustrated.htm, 9.VII.2013.

  Slika 1: tabla utog djeaka

  izvor: http://sinqpopculture.files.wordpress.com/2010/02/yellow-kid.jpg

  http://xroads.virginia.edu/~MA04/wood/ykid/illustrated.htm

 • 8

  stekao time to je sve te od ranije poznate elemente stripovnog jezika prvi spojio u cjelinu

  koju danas prepoznajemo kao strip, to uinio u novinskom mediju uz koji je strip postao usko

  vezan, i postao dovoljno popularan i utjecajan da utisne novi medij u javnu svijest i inspirira

  sljedbenike. uti djeak, pravim imenom Mickey Duggan, prvo je bio samo jedan pripadnik

  sirotinje u karikaturi Hoganov prolaz (Hogan's Alley), da bi krezubi djeai obrijane glave u

  prevelikoj spavaici s natpisima ubrzo postao glavni lik. Strip je isprva bio karikatura od

  cijele stranice, da bi 1987. Outcault razlomio stranicu na niz kvadratia, iskombinirao to s

  tekstualnim oblaiima i tako definirao vizualna pravila modernog stripa, koja je odmah

  poeo i kriti likovima i predmetima koji izlaze iz okvira kadra, i time dobio prepoznatljiv

  strip.

  Moderni je medij stripa time pupanom vrpcom vezan za novinski medij. Ovdje je

  stekao popularnost, i ukoliko ga se uope moe smatrati masovnim medijem, to je vezano za

  njegovo izlaenje u dnevnim novinama. Podrijetlo stripova na Zapadu iz novinskih pasica

  razvidno je ve iz etimologije naziva za medij. Hrvatski strip i engleski comic oboje

  potjeu od izraza comic strip, tj. aljiva vrpca, dok francuski bande dessine znai

  iscrtana vrpca. Po strani od ove etimologije stoji Italija, gdje se strip zove fumetto, to

  znai oblai dima, to je aluzija na tekstualne oblaie, koji nisu strukturalno nuni stripu,

  ali su za prosjenog konzumenta 20.st. neodvojivi od njega. Na Istoku je situacija neto

  sloenija. Dok je u teoriji opi izraz za medij posuenica iz engleskog komikku, u praksi se

  ta rije koristi rijetko ili nikad, jer Japanci rijetko ili nikad itaju strane stripove (djelomina

  iznimka su korejski stripovi za koje opet postoji zaseban izraz, manhwa). U opticaju je

  dakle rije koja specifino znai japanski strip, a to je manga, to u doslovnom prijevodu

  znai aljive slike, ime se i opet strip povezuje s humorom. Izraz postoji jo od kraja 18.st.,

  dok ga je popularizirao poetkom 19.st. slavni majstor drvoreza Hokusai. Tada se koristio za

  podruje likovne umjetnosti, a za stripove se poeo upotrebljavati krajem 19.st.9

  To nas dovodi do teme povijesti stripa u Japanu, gdje se on najveim dijelom razvijao

  nezavisno od zapadnih utjecaja. Japan ima dugu povijest vizualnog pripovijedanja, ali prva

  izdanja koja se doista mogu nazvati strip-knjigom u suvremenom smislu teoretiar animacije i

  stripa Midhat Ajanovi smjeta u 1702.g., dakle vie od 100 godina prije takvih pojava na

  Zapadu, kada je umjetnik ukiyo-e (japanskog drvoreza u boji) Shumboku Ooka tiskao uvezane

  nizove drvoreza koji su pripovijedali humoristine prie iz svakodnevice Kyota, Osake i Eda

  9 Frederik L. Schodt: Dreamland Japan: Writings on Modern Manga, Stone Bridge Press, Berkeley, 2002., str.

  33.-34.

 • 9

  (dananjeg Tokija). Ooka je svoja djela nazvao Tobae Sankokushi u ast jednog od svojih

  prethodnika na polju vizualnog pripovijedanja, budistikog sveenika Tobe Soja (1053.-

  1140.), autora slavnog niza ilustriranih svitaka (jap. emakimono) koji prikazuju niz (narativno

  nepovezanih) prizora bez rijei s antropomorfnim ivotinjama u ulozi budistikih sveenika.

  Dakle, Walt Disney je bio daleko od prvog autora koji se sjetio ovjeka zamijeniti ivotinjom.

  Prvi slini svici datiraju jo iz 6. i 7.st. Prvi stripovi s oblaiima izlaze ve krajem

  18.st., dakle ponovno barem 100 godina prije zapadnog ekvivalenta, kao tzv. Kibyoshy (ute

  korice), stripovi s humoristinim temama i obradama djeje literature. Zapadni novinski strip

  poinje svoj utjecaj ve krajem 19.st., da bi ga 1930.-ih vojna diktatura zabranila. Moderna se

  manga konstituira iza Drugog svjetskog rata, ponajvie pod utjecajem ogromnih hitova

  Osamua Tezuke, zvanog Bog mange. Tezukin je uzor bio Walt Disney, ali je razvio vrlo

  vlastit stil povezan s japanskom likovnom povijesti. Na temeljima koje je Tezuka postavio

  vrlo e se brzo razviti posve specifini oblici stripovskog pripovijedanja, odvojeni od

  zapadnih. Ajanovi, citirajui povjesniarsku umjetnosti Penny Sparke, naglaava da je ono

  to se moe initi kao vanjski utjecaj samo usklaivanje Japana s vlastitom tradicijom.10

  II.2. U kojim se sve oblicima izdaje

  U modernom se stripu uobiajilo nekoliko izdavakih formata. Prvi je bio novinski

  strip u dnevnim novinama Sjeverne Amerike, koji je dolazio u dvije varijante: crno-bijele

  dnevne pasice ili kaii (jedan horizontalni niz sliica) i table (tj. stranice) u boji u nedjeljnom

  zabavnom podlistku. Ovisno o popularnosti, stripovi su izlazili u jednoj od te dvije varijante

  ili u obje, pri emu su onda, ako je u pitanju bio avanturistiki strip u nastavcima, pasice i

  table priale odvojene prie jer nije posve ista publika kupovala novine tjednom i nedjeljom,

  dok je u humoristikom stripu ionako geg bio dovren unutar epizode. Prvi su novinski

  stripovi redom bili humoristiki. utog djeaka smo ve spomenuli. Godine 1897. uslijedio je

  Bim i Bum (The Katzenjammer Kids) Rudolpha Dirksa, koji je prema Munitievoj tvrdnji prvi

  bez iznimke upotrebljavao oblaie za govor likova (kod Outcaulta su likovi jo uvijek

  povremeno replike nosili ispisane na grudima) i vizualno ih do kraja profilirao u oblik koji

  10

  Midhat Ajanovi-Ajan: Manga gigantska industrija stripa; Kvadrat, br. 25, 2011., Matica hrvatska ogranak Bizovac, Bizovac; str. 62.-73.

 • 10

  danas poznajemo.11

  Bim i Bum izlazi i danas, i po tome je strip s najduom kronologijom

  izlaenja na svijetu. Uslijedili su potom mnogi drugi, od kojih po pitanju formata izlaenja

  vrijedi spomenuti Mutta i Jeffa Buda Fishera, koji je poeo izlaziti 1907.g. (a trajao je do

  1982.) i postao prvi uspjean strip koji je izlazio u formatu dnevne pasice umjesto tjedne table

  i tako pomogao da se uvrijei izraz comic strip umjesto newspaper funnies (novinski

  vicevi), dok su se crtakom kvalitetom i narativnom inventivnou istaknuli nadrealistiki

  Mali Nemo u Zemlji snova (Little Nemo in Slumberland) Winsora McCaya (izlazio 1905.-

  1927.) i Krazy Kat Georgea Herrimana (izlazio 1913.-1944.), te drutvena satira Porodica

  Tarana (Bringing Up Father) Georgea McManusa (izlazio 1913.-2000.). S ove strane

  Atlantika valja spomenuti francuski strip Tri ugursuza (Les Pieds nickels) koji je 1908.g.

  kreirao Louis Forton i, prema tvrdnji Mauricea Hornea, prvi u Europi poeo koristiti

  oblaie.12

  Taj strip izlazi i danas, to ga ini drugim najdugovjenijim stripom na svijetu

  (nakon Bima i Buma). Kako se vidi iz ovih primjera, u ovoj se fazi svog razvoja novinski strip

  sastojao iskljuivo od humoristikih stripova koji su jedan geg dovravali unutar jedne

  epizode.

  Drugi dio evolucije ovog formata dogodio se 1929. kada se pojavljuje prvi

  avanturistiki strip, Kapetan Dinamos (Buck Rogers), ime zapoinje ono to Muniti naziva

  epskim ciklusom, u kojem je crte realistian, umjesto karikaturalnog, prisutna je iluzija

  trodimenzionalnosti; kompozicija kadra i table je dinaminija, s izmjenama plana i rakursa, a

  tematika postaje avanturistika umjesto humoristike. Muniti ovdje identificira tri faze:

  pionirsku izmeu 1929. i 1933., zlatno doba izmeu 1933. i 1937. i treu koja traje od 1938.

  do danas.13

  Prva, uz Bucka Rogersa obuhvaa jo Tarzana Harolda Fostera (1929.-1937.)

  kriminalistiki strip Dick Tracy Chestera Goulda (1931.-danas), Tima Tylera (Tim Tyler's

  Luck) (1928.-1996.) i Bricka Bradforda, jo jedan znanstvenofantastini strip. Lako je uoiti

  zato iduu fazu naziva zlatnim dobom, jer donosi Flasha Gordona (1934.-2003.), Tajnog

  agenta X-9 (Secret Agent X-9), pijunsko-kriminalistiki strip koji je takoer crtao Alex

  Raymond, a pisao slavni autor tvrdokuhanih krimia Dashiell Hammett, Mandraka

  maioniara (Mandrake the Magician) Leeja Falka i Phila Davisa (1934.-danas), Fantoma

  (The Phantom) Falka i Raya Moorea (1936.-danas), Tarzana Burnea Hogartha (1937.-1950.) i

  Princa Valianta (Prince Valiant in the Days of King Arthur) Hala Fostera (1937.-danas).

  11

  Muniti, str. 89. 12

  Maurice Horne: Comics, u Handbook of French Popular Culture, ur. Pierre L. Horn, Greenwod Publishing Group, Westport, 1991., str. 16. 13

  Muniti, str. 114.

 • 11

  Likovi nastali u treoj fazi samo su varijacije ranije ustanovljenih likova i motiva,

  iako, ovdje se neemo sloiti s Munitiem14

  , i neki od kasnijih se crtakom vjetinom i

  narativnom dinamikom mogu mjeriti sa onima iz zlatnog doba. Drugi vaan moment koji

  ini 1938.g. prijelomnom jest pojava Supermana na stranicama prvog broja revije Action

  Comics National Allied Publicationsa, pretee DC Comicsa. Muniti ga smatra

  vulgarizacijom stripskog nadovjeka, inicijalnom karikom komercijalnog lanca koji e bez

  invencije nanizati kreature nazvane Batman, Satanic, Diabolik, Demoniac, itd.15

  .

  O Munitievoj valorizaciji Supermana moe se raspravljati, ali zanimljivo je kako

  mijea amerike superjunake s likovima talijanskog tzv. crnog stripa s kojima ovi dijele malo

  toga osim jedne stvari, a to je drugi izdavaki format kojeg emo spomenuti, format

  mekoukorienog strip-sveska. Strip-svezak je zapoeo u Americi sa ukorienim kolekcijama

  novinskih stripova, a procvat je doivio pojavom superjunakih stripova koji se odvijaju u

  mjesenim epizodama od 30-ak stranica. Nekad je bilo uobiajeno da se itava avantura

  dovri unutar jedne epizode, da bi se zatim sve vratilo na status quo do idue epizode i idueg

  zapleta, dok se danas prie odvijaju kroz vei broj epizoda uz mnogo obraanja panje na

  kontinuitet itavog univerzuma koji obuhvaa sve stripove jednog izdavaa. Strip-svesci su

  dominantna izdavaka forma i u Italiji, gdje se domaa produkcija nakon dugotrajne

  dominacije amerikog stripa razvila i stilski osamostalila nakon Drugog svjetskog rata. Ondje

  su norma crno-bijeli svesci od stotinjak stranica, pri emu, ovisno o izdavau i serijalu, jedan

  svezak moe initi cjelovitu avanturu ili se jedna avantura moe protegnuti kroz dva ili tri

  sveska, sa obaveznim napetim cliffhangerom na kraju svakog.16

  Iako je u Francuskoj jo od svojih poetaka vie objavljivan u asopisima za djecu, a

  ne u novinama za odrasle, strip je upravo tamo prvi put revaloriziran kao umjetniki medij

  vrijedan kulturne pozornosti. Devetom umjetnou ga je prvi, ranih 1960-ih, prozvao jedan

  od najranijih apologeta ovog medija u toj dravi, novinar, urednik i esejist Francis Lacassin.17

  U francusko-belgijskom stripu vlada pravilo da se stripovi prvo objavljuju u kratkim

  epizodama u asopisima, pri emu ne mora nuno, iako esto jest tako, svaki mali odsjeak

  zavriti napeto. Kada se pria kompletira, epizode se zajedno objavljuju u tvrdoukorienom

  strip-albumu velikog formata u boji, dugog najee oko 50-ak stranica koji tako ini epizodu

  14

  Ibid 15

  Ibid, str. 60. 16

  Barbara Kerschner i Steven Taylor: Fumetto: A Short History of Italian Comics, Dan Dare: Pilot of the Future, 19.IV.2011., http://www.dandare.info/history/italy.htm, 9.VII.2013. 17

  Horn, str. 30.

  http://www.dandare.info/history/italy.htm

 • 12

  sastavljenu od epizoda. Unutar jednog serijala najee se izdaje jedan strip-album svake 1-2

  godine. Dok se u amerikom strip-izdavatvu, pogotovu superjunakih sveski, iznad svega

  cijeni brzina i aurnost u isporuivanju novih epizoda, ovdje i dalje zahtjevan (jer stripovi su i

  tamo posao, a ne samo umjetnost), ali ipak leerniji ritam izdavanja omoguuje da se vie

  vremena posveti detaljima, to u pravilu rezultira bogatijim crteom i promiljenijim, bolje

  istraenim scenarijima. Kao i u novinskom stripu i sveskama, albumi se dakako mogu adirati

  u beskonanost.

  Trei i najmlai format, vaan za nau temu, je crtani roman (eng. graphic novel),

  kojeg ovdje definiramo kao jedinstvenu priu zatvorenu unutar sebe, koja nije organizirana

  epizodno i nije predviena za neogranieno nastavljanje, odnosno romanesknu formu stripa. I

  on ima svoje predasnike u dobu prije modernog stripa. Kao prvi kratki crtani roman na

  Zapadu moe se uzeti Pria o g. Starini Drviu (Histoire de M. Vieux Bois) iz 1828. ve

  spomenutog Rodolphea Tpffera, koji pria o nezgodama (dakle, ak i ovdje se radi o nizu

  anegdota) koji naslovni lik, g. Starina Drvi doivljava izmeu zaljubljivanja u neimenovanu

  korpulentnu damu i braka. Govorimo li pak o modernom stripu, nastaje velika praznina do

  Amerike 1970.-ih godina, kada se poinje eksperimentirati s ovim formatom. Prvi strip koji je

  sam sebe nazvao crtanim romanom je Krvava zvijezda (Bloodstar) Richarda Corbena,

  slobodna adaptacija djela majstora unda Roberta E. Howarda koji je izaao 1976. Najee se

  kao prvi spominje zbirka kratkih strip-pria Willa Eisnera Ugovor s Bogom i druge prie iz

  stambene zgrade (A Contract with God, and Other Tenement Stories) iz 1978.g.,18

  koji se

  izdvaja injenicom da se ne samo formatom, ve i sadrajem odmakao od anrovskih sadraja

  i temom pribliio lijepoj knjievnosti, opisujui ljudske sudbine nekolicine stanara jedne

  zgrade u siromanoj etvrti New Yorka i vjerojatno se zato toliko povezuje s prestiem tog

  pojma. Zanemarimo li ipak Eisnerov status nestora i vratimo se avanturistikim stripovima,

  nai emo da je prvo djelo iz ovog vremena koje zadovoljava formalne zahtjeve crtanog

  romana Crni biljeg (Blackmark) Gila Kanea i Archiea Goodwina iz 1971., koji je i izdan kao

  knjiga.19

  U njemu, dodue, pripovijest do te mjere nose rijei da ga se gotovo moe zamijeniti

  za gusto ilustrirani roman, ali slika i tekst su kao pripovjedna sredstva dovoljno isprepleteni (a

  prisutni su i oblaii) da ga se ocijeni kao strip.20

  U iroku je upotrebu ovaj termin uao tek u

  18

  Vidi npr. Cassie Wagner: Graphic Novel Collections in Academic ARL Libraries, Southern Illinois University Carbondale, 2010., str. 4, OpenSIUC, http://opensiuc.lib.siu.edu/morris_articles/34, 9.VII.2013. 19

  Donald D. Markstein: Blackmark, Don Marksteins Toonopedia, 2010., http://www.toonopedia.com/blakmark.htm, 9.VII.2013. 20

  Usp. analizu odnosa rijei i slike u Flashu Gordonu na str. 38. Smatramo da postoje dva osnovna razloga zbog kojeg je Crni biljeg tee identificirati kao strip od donekle u tom pogledu slinih radova kao to su Flash Gordon i

  http://opensiuc.lib.siu.edu/morris_articles/34http://www.toonopedia.com/blakmark.htm

 • 13

  drugoj polovici 1980.-ih nakon superjunakih crtanih romana Povrtak crnog viteza (Dark

  Knight Returns) Franka Millera (1986.) i uvari (Watchmen) Alana Moorea i Davea

  Gibbonsa (1987.), a pogotovo Mausa (u Hrvatskoj izdan pod tim naslovom) Arta

  Spiegelmana (takoer 1986.), pripovijesti o Holokaustu koja mijea biografiju i autobiografiju

  s ikonografijom Disneyevih stripova za djecu i za veliki je dio amerike kulturne javnosti bio

  prvi susret s ozbiljnim stripom.

  Iako su otad stekli znaajnu popularnost (prodaja se crtanih romana, iako zajedno sa

  kolekcijama, izmeu 2001. i 2005. vie nego utrostruila21

  ) udio crtanih romana u svjetskoj

  produkciji stripa i dalje je malen, i uglavnom ogranien na trite Sjeverne Amerike.

  Upotrebljiva obuhvatna statistika naalost ne postoji jer u svjetskoj industriji stripa ne postoji

  opeprihvaena definicija crtanog romana. Taj je termin postao pomodan, u kulturnim

  krugovima prihvatljiv industrijski termin i za izdavake formate koji s romanesknim

  pripovijedanjem nemaju veze, pa ak i za strip openito. Naroito se esto s crtanim

  romanima brkaju ukoriene kolekcije nekoliko epizoda nekog serijala (na engleskom se

  nazivaju trade paperback) dok pravi crtani roman pria duu zaokruenu priu kojoj ne

  prethode niti slijede daljnji nastavci. Ukljuuje to i djela koja su prethodno izdavana u

  nastavcima, pa potom sakupljena u knjigu, dok god pripovijedaju dovrenu priu. Ilustrativna

  je ipak, npr. statistika prema kojoj mnogo manje od polovice crtanih romana u zbirkama

  amerikih sveuilinih knjinica, to je korpus u kojem e se dominantno nalaziti knjievno-

  kritiki priznatija djela, to crtani romani u odnosu na serijale jesu, stvarno odgovara

  definiciji, dok veina zapravo spada pod termin kolekcija.22

  U Japanu se mange takoer prvo objavljuju u kratkim epizodama u asopisima, obino

  dugim 20-ak stranica to, dakle, ini najmanju narativnu jedinicu. asopisi izlaze tjedno,

  dvotjedno ili mjeseno i obino imaju od 200 do 800 stranica i u svakom broju donose

  epizode vie desetaka serijala. Sposobnost japanske publike da u kratkom roku apsorbira

  toliku koliinu sadraja obino se objanjava time da su zbog prirode svog pisma Japanci

  navikli istovremeno percipirati tekst i sliku, te bre itaju stripove. Osim toga, japansko je

  stripovsko pripovijedanje manje koncizno u odnosu na zapadno, te se esto u dugim

  sekvencama razlae jedna radnja ili opisuje neki prostor. S ekonomske strane takvo je

  Princ Valiant, ak i kad vie ne povezujemo mehaniki strip s novinama. Onaj glavni je nedostatak tradicionalne podjele table na mreu kvadrata i jaraka, a drugi to su crtei jednostavno mnogo manje vizualno impresivni od onih u spomenutim djelima, pa ih je lake pri itanju zanemariti. 21

  Wagner, str. 1. 22

  Ibid, str. 4.

 • 14

  izdavanje isplativo zbog zakona velikih brojeva. asopisi se tiskaju na jeftinom papiru, a

  tirae se kreu od stotina tisua do milijuna primjeraka. Epizode se i ovdje sakupljaju u

  kolekcije, tzv. tankoubone. Popularni serijali izlaze godinama i osnovni zaplet razvijaju, tj.

  retardiraju na tisuama stranica. I ovdje postoje crtani romani, ali su jo vie nego na Zapadu

  ogranieni na alternativnu, umjetniku strip-scenu.

  II.3. Gdje je tu hrvatski strip?

  Iako je Hrvatska dala i daje cijeli niz talentiranih strip-autora, ovdje smo se,

  univerzalnosti radi, svjesno odluili koncentrirati se na globalno sredita strip-produkcije,

  najpopularnije izdavake formate i njihove globalno najreprezentativnije primjere. Kako je

  hrvatski strip s jedne strane itavo veliko polje istraivanja za sebe, a s druge se strane u

  potpunosti uklapa u svjetske trendove, te ameriki i europski primjeri koje smo uzeli

  predstavljaju i njega, zadovoljit emo se time da damo kratki povijesni pregled uklapanja

  naeg stripa u globalne tendencije. Kako navode Dragini i Zupan, svoje poetke hrvatski

  strip ima u 1930.-tim godinama, kada slijedi tada dominantne uzuse amerikog novinskog

  stripa. Stripovi se objavljuju u pasicama i tablama u zagrebakim dnevnim novinama,

  pogotovo u Novostima, i zabavnim ilustriranim asopisima Oko, Mickey strip (ove e se dvije

  revije 1940.g. spojiti u Mickey strip Oko) i Veseli vandroka. Bilo je to ekonomski vjerojatno

  najpropulzivnije razdoblje u povijesti hrvatskog stripa, kada ga je najira publika naprosto

  gutala i asopisi su se tjedno prodavali u desecima tisua primjeraka, a popularni autori su

  sjajno zaraivali.23

  Kao i u svijetu, popularnost stripa se tada mogla usporediti s popularnou

  filma. 24

  Nije nedostajalo ni kreativne propulzivnosti, jer su tada stvarali briljantni autori kao

  Andrija Maurovi, za mnoge vjeno nedosegnuti uzor po snazi i lakoi crtea, koji se u paru

  sa scenaristom Franjom Fuisom bavio avanturistikim stripovima svih podanrova, od

  vesterna do znanstvene fantastike, te braa Walter i Norbert Neugebauer, koji su stvarali

  humoristike stripove. Ova e generacija biti okvirno aktivna do 1950.-ih. Tada se fokus

  izdavanja prebacuje na strip-asopise, kakvi tada dominiraju i francusko-belgijskom i

  zapadnoeuropskom scenom, meu kojima je najvaniji bio Plavi vjesnik. Rade se prvenstveno

  23

  Slavko Dragini i Zdravko Zupan: Istorija jugoslovenskog stripa I do 1941. Godine: Umesto zakljuka, Projekat Rastko, 9.XI.2005., http://www.rastko.rs/strip/1/zupan-draginicic_1/umesto-zakljucka_l.html, 9.VII.2013. 24

  Vera Horvat-Pintari: Autorski strip zagrebake kole, Kultura, br. 28, 1975., Zavod za prouavanje kulturnog razvitka, Beograd, str. 143.-145.

  http://www.rastko.rs/strip/1/zupan-draginicic_1/umesto-zakljucka_l.html

 • 15

  avanturistiki stripovi, a istiu se crtai Julio Radilovi-Jules i arko Beker, te scenarist

  Zvonimir Furtinger. Krajem 1970.-ih i 1980.-ih djeluje skupina Novi kvadrat (Mirko Ili, Igor

  Kordej, Radovan Devli, Kreimir Zimoni, Ninoslav Kunc i dr.) koja se okree formalnim

  eksperimentima na tragu kruga francuskih autora okupljenih oko Moebiusa (pravim imenom

  Jeana Girouda) i asopisa Metal hurlant, u emu postiu veliki uspjeh, ali kao autori

  hermetinijeg izraza koji ne pripada matici nama ovdje po definiciji nisu zanimljivi. I na

  koncu, trenutano najpoznatiji nai autori (Darko Macan, Stjepan Bartoli-tef, Esad Ribi,

  Edvin Biukovi, Goran Suduka i dr.), generacija stasala 1990.-ih, u doba kad se izdavanje

  hrvatskog stripa svelo vie-manje na djeji asopis Modra lasta, gotovo iskljuivo rade

  albume i strip-sveske za francusko-belgijsko i ameriko trite, odnosno pokuavaju, s

  ogranienim trinim uspjehom, ponovno transplantirati tamonje izdavake formate k nama,

  kao to je Macanov asopis Q i albumi koji su iz njega proizali.25

  25

  Hrvoje Krei: Hrvatski strip i strip u Hrvatskoj 2. dio, Booksa, 2.VII.2007., http://www.booksa.hr/kolumne/hrvatski-strip-i-strip-u-hrvatskoj-2-dio, 9.VII.2013.

  http://www.booksa.hr/kolumne/hrvatski-strip-i-strip-u-hrvatskoj-2-dio

 • 16

  III. Likovi, prostor i vrijeme

  III.1. Junaci

  Jedno od osnovnih razlikovnih svojstava epske prie jest prisutnost junaka, plemenitih

  karaktera boljih od nas koji ine plemenita djela, a ak i kad imaju mane, pjesnik ih prikazuje

  kao dobre i estite, kako je to rekao Aristotel26

  (a to bismo u suvremenom kontekstu mogli

  donekle proiriti na termine poput iznimni), pa se trebamo pozabaviti junacima stripova i

  izdvojiti nekolicinu. Od stripova koje smo ovdje odabrali poblie analizirati kao ilustraciju

  teza kronoloki je prvi Tintin belgijskog autora Georgesa Remija, poznatijeg kao Herg. Za

  Tintina inae iznimno elokventni strip-autor i teoretiar Darko Macan preuzima vokabular

  boanske objave i jednostavno utvruje: Tintin je religija.27

  Michael Farr, pak, ustvruje:

  [Herg] je, tovie, istraivao djeviansko podruje. Strip je bio novi fenomen u Europi, i on

  je bio jedan od pionira.28

  Moemo, dakle utvrditi da je u pitanju strip koji nije samo kanonski

  i utjecajan, ve je u pitanju jedan od ur-tekstova franko-belgijske kole stripa, koju smo ranije

  identificirali kao jednu od tri najvee na svijetu, pa je kao takav i vie nego reprezentativan.

  Prva pria o Tintinu, Pustolovine Tintina, repotera Mladog stoljea, u zemlji

  Sovjeta, izvorno je izlazila u belgijskim dnevnim novinama Le XXe Sicle (Dvadeseto

  stoljee), kao dio djejeg podlistka etvrtkom pod nazivom Le Petit Vintime (Mlado stoljee)

  od 10. sijenja 1929. do 8. svibnja 1930. godine. Svaki je tjedan izlazio nastavak u dvije

  stranice, to je lako uoljivo i u integralnom izdanju. Na kraju se svake druge stranice

  naslovni protagonist nalazi u novoj smrtnoj pogibelji, koju vidimo razrijeenu u prvoj sliici

  idue stranice, da bi zapoeo napredak prema iduoj pogibelji. Istim je ritmom nastavio

  izlaziti i u listu Le Soir za vrijeme Drugog svjetskog rata i poslije rata u strip-asopisu koji je

  nosio njegovo ime. Nasuprot duljim ranijim priama, za vrijeme rata je nestaica papira

  ograniila duljinu jedne pripovijesti na 62 stranice, to je postala standardna duljina albuma.

  Ranije su pripovijesti, osim prve, kasnije prilagoene tom albumskom formatu to je dovelo

  26

  Aristotel: O pjesnikom umijeu, kolska knjiga, Zagreb, 2005., str. 9.-12., 32. 27

  Cecile Quintal (pseud. Darka Macana): Tintin za poetnike, Kvadrat br. 9, 1996., Matica hrvatska ogranak Bizovac, Bizovac, str. 26. 28

  Michael Farr: Tintin: The Complete Companion, John Murray, London, 2001., str. 15.

 • 17

  do reduciranja broja retardacija i vee unutarnje kohezije prie, pa ipak nije moglo sakriti

  izvornu epizodnu narav svake Tintinove avanture.

  Kao primjer amerikog novinskog stripa uzet emo znastvenofantastini avanturistiki

  strip Flash Gordon, koji je u kontinuitetu izlazio od 1934. sve do 2003.g. Ovaj strip u izvedbi

  originalnog autora Alexa Raymonda, koji je crtao nedjeljne table od 1934. do 1943.g., kada se

  otiao boriti u Drugom svjetskom ratu, Muniti naziva vrhuncem herojskog ciklusa novinskog

  stripa, koji karakteriziraju epski oblikovani, antropomorfni heroji, te realistiki

  vizualizirana ljudska figura, prostor ija iluzionizirana trodimenzionalnost tei biti

  uvjerljivom slikovnom transpozicijom naeg poznatog pejzaa, to jest ivotnog geomorfnog

  ambijenta.29

  Cuperie za njega jednostavno kae: Konvencije avanturistikog stripa vezuju

  se neposredno za konvencije junakog speva[]Ako zaemo dublje, doi emo do duha

  [Flasha Gordona] i shvatiemo da je re o jednom apsolutnom i tipinom epu.30

  Pokuat

  emo tu tvrdnju i ilustrirati.

  Flash se prvi put pojavio na novinskim stranicama 7. sijenja 1934. u distribuciji

  najveeg distributera novinskih stripova King Features Syndicate u vlasnitvu Randolpha

  Hearsta, kao odgovor na prvi u povijesti i iznimno popularni znanstvenofantastini strip Buck

  Rogers in the 25th Century A.D. (poznatiji jednostavno kao Buck Rogers, dok je kod nas

  kratko izlazio 1940.g. u asopisu Mickey strip Oko pod naslovom Kapetan Dinamos31

  )

  scenarista Philipa Francisa Nowlana i crtaa Richarda Calkinsa, koji je distribuirao

  konkurentski National Newspaper Service. Lik Bucka Rogersa prvotno je kreiran u priama

  za und-asopise 1928.g., da bi se kao strip pojavio 7. sijenja 1929. i u svijet stripa uveo

  fantastini vokabular vanzemaljskih pejzaa, smrtonosnih zraka, neobinih rasa, divovskih

  robota i svemirskih brodova, i stekao ogromnu popularnost. Inspirirao je niz imitacija, meu

  kojima su je osim Flasha najuspjeniji bio Brick Bradford scenarista Williama Ritta i crtaa

  Clarencea Greya, koji se bavio putovanjem kroz vrijeme.32

  Flasha su zajedno kreirali scenarist

  Don Moore, inae pisac und-romana i pria i crta Alex Raymond, ali Moorea se malo tko

  sjea i rijetko ga se spominje. Usto, iako su i neki od autora koji su radili na dnevnim

  29

  Muniti, str.113. i 116. 30

  Cuperie, str. 115.-116. 31

  Slavko Dragini i Zdravko Zupan: Istorija jugoslovenskog stripa I-do 1941. godine: Mickey strip-Oko (1939/40), Projekat Rastko, 5.XI.2005., http://www.rastko.rs/strip/1/zupan-draginicic_1/mickey-oko_l.html, 9.VII.2013. 32

  Donald D. Markstein: Buck Rogers in the 25th Century A.D., Don Markstein's Toonopedia, 2007., http://www.toonopedia.com/buckrog.htm, 9.VII.2013.

  http://www.rastko.rs/strip/1/zupan-draginicic_1/mickey-oko_l.htmlhttp://www.toonopedia.com/buckrog.htm

 • 18

  pasicama i zamijenili Raymonda nedjeljom stvorili zanimljive stripove, prije svih Dan Barry,

  Slika 2: nedjeljna tabla s Flashom Gordonom i Dimom iz dungle

  Izvor: http://www.comicbookdaily.com/championing_comics/reviews/flash-

  gordon-and-jungle-jim-vol-1-1934-1936-by-alex-raymond/

 • 19

  ovdje emo se koncentrirati na Raymondov opus kao kanonski. Moemo zakljuiti da

  je za uspjeh stripa najodgovorniji bio Raymondov raskoni, iznimno detaljni crtaki stil koji

  je nevjerojatnim zapletima davao dramatsku snagu i podizao uvjerljivost, te uobliavao i

  oivotvorio fantastian svijet planete Mongo koji svojim bogatstvom i razraenou fascinira

  itatelja.

  Istog dana kad i Buck Rogers, pojavila se i prva stripovska verzija Tarzana, adaptacija

  Tarzana meu majmunima iz pera Hala Fostera, kojem je to bio prvi stripovski angaman, za

  kojeg je odmah dobio pohvale, a kasnije se upisao u povijest kao autor Princa Valianta.

  Raymond i Moore su imali odgovor i na Tarzana u vidu Dima iz dungle (Jungle Jima),

  stripa o bijelom avanturistu u dunglama Jugoistone Azije, koji je izlazio (od istog dana)

  paralelno s Flash Gordonom kao njegov topper. Da pojasnimo taj termin, novine su

  popularnim crtaima u nedjeljnim izdanjima davale na raspolaganje itavu stranicu u boji,

  koju bi neki itavu ispunili jednim stripom (npr. Foster s Princom Valiantom), dok bi kod

  drugih popularniji strip zauzimao polovicu stranice ili neto vie, dok bi se iznad njega, kao

  uvod u glavnu atrakciju nalazio topper. U razdoblju prije Drugog svjetskog rata, pa i

  kasnije, stripovi su bili vaan mamac za novinsku publiku, pa su novine i distributeri, osim to

  su jedni drugima nastojali ukrasti najpopularnije autore i naslove, kao to je npr. Hearstov

  New York Journal oteo Richarda Outcaulta Pulitzerovom New York Worldu, a Pulitzer za

  osvetu oteo Rudolpha Dirksa, autora Bima i Buma i njegove likove (ali ne i naslov, koji je

  ostao u Hearstovom vlasnitvu), pribjegavali razliitim trikovima, meu koje je spadala i

  upotreba toppera, koji su omoguavali da se novine reklamiraju da nose vie stripova, a da ne

  moraju odvajati vie prostora. Upotreba toppera je zamrla kada su prvo nestaica papira za

  vrijeme Drugog svjetskog rata, a potom sve vei opseg reklama poeli smanjivati prostor za

  stripove u novinama, te za sporedne kreacije vie nije bilo mjesta.33

  Ovim procesom, ne samo

  da su izbaeni krai i manje popularni stripovi, ve su se i oni popularni morali snai s manje

  prostora i rtvovati rasko crtea radi jasnoe, ime se smanjila i raznolikost i kvantiteta i

  kvaliteta ponude, a time i potranja, i moemo to uzeti kao dobar primjer naina na koji

  komercijalne uvjetovanosti utjeu i na kreativne odluke i na recepciju.

  Na primjer japanskog stripa, Mahnit (Berserk) Kentaroa Miure, izlazi od 26. studenog

  1990. i zasad obuhvaa 36 tomova, te jo uvijek nije zavren. Predstavlja rijedak primjer

  mange koja je prvo poela izlaziti u obliku knjiga, da bi nakon toga poela izlaziti u asopisu

  33

  Donald D. Markstein: Topper, Don Markstein's Toonopedia, 2010., http://www.toonopedia.com/glossary.htm#topper, 9.VII.2013.

  http://www.toonopedia.com/glossary.htm%23topper

 • 20

  Young Animal specijaliziranom za tzv. seinen mange, to znai mange namijenjene mukoj

  publici izmeu 18 i 45 godina starosti. Pripada anru epske fantastike, gdje ju smjeta

  fantastian svijet inspiriran europskim srednjovjekovljem i zamanost radnje, dok ga odatle

  donekle izdvaja i pribliava anru maa i magije karakterizacija likova koji su veinom

  naglaeno neplemeniti, ak i kad su visokog roda, izolirani su od zajednice i okrueni

  neprijateljskim okoliem.34

  Tipino

  epski, radnja poinje in medias res i

  pratimo ju kroz prve tri knjige uz

  minimum informacija o pozadini

  dogaaja. Tada se radnja prekida i

  slijedeih deset tomova ini duga

  analepsa u kojoj saznajemo dotadanji

  ivot protagonista Gutsa i dogaaje koji

  su doveli do narativnog prezenta.

  Osnovna fabula je krajnje jednostavna:

  ratnik Guts se eli osvetiti svom bivem

  vojskovoi Griffithu jer je ovaj zbog

  vlastitog probitka pobio njihove

  drugove, a zamalo i Gutsa. Meutim,

  kroz svih 36 knjiga nije dolo do njihove

  konfrontacije, ve pratimo Gutsa i ostale

  likove kroz podzaplete i saznajemo vie

  o svijetu u kojem se strip dogaa.

  Iako su mange posljednjih

  godina sve popularnije na Zapadu i

  imaju sve vie utjecaja na zapadne

  autore, osobito u Europi, njihova je

  kritika recepcija jo uvijek relativno ograniena, te ovdje ne moemo ponuditi citate kojima

  bismo dokazali utjecajnost ovog stripa, pa emo tek ponovno ukazati na njegovu

  dugovjenost. Usto, citirat emo lik vilenjaka Pucka, koji nakon to upozna Gutsa izjavi: O

  34

  Zoran Kravar: Kad je svijet bio mlad: Visoka fantastika i doktrinarni antimodernizam, Mentor, Zagreb, 2010., str. 60.-61.

  Slika 3: Guts i njegov ma Zmajosjek namjesto Rolanda I Durendala oruje posebnih osobina kao tipian epski motiv

  Izvor: http://patrickmjones.com/blog/2010/05/08/the-blackswordsman-berserk/

 • 21

  takvim stvarima samo slua u mitovima ili epskim spjevovima, ali to si ti! Pravi junak!35

  kao dokaz da autor svjesno podraava i varira motive i strukturu epske poezije.

  Definicija epa prema Izidoru Seviljskom (umro 636.) glasi: On se naziva junakom

  pjesmom, jer izvjetava o djelima hrabrih mueva. Herojima, naime, smatraju se muevi

  dostojni neba zbog mudrosti i hrabrosti svoje36

  Prema Curtiusu, Homer suprotstavlja snagu i

  silinu mladosti sa iskustvom i mudrou starosti, a idealan heroj objedinjuje oboje, tj. hrabrost

  i dravniku mudrost voe. Vergilijev Eneja umjesto mudrosti s hrabrou zdruuje moralnu

  krepost, kojoj je nad hrabrou dan primat kao odraz Augustove ere mira.37

  Stripovski junaci

  tradicionalno, to kod nas oprimjeruju Flash Gordon i Tintin, spajaju neustraivost i ratnu

  vjetinu s inteligencijom i karizmom, ali i miroljubivou, i najblii su drugom

  (vergilijevskom) tipu jer ne trae sukob, ve sukob pronalazi njih, odnosno nailaze na

  situacije u kojima ih vlastita strast za avanturom, ali prije svega pravdoljubivost i moralni

  kompas prisiljavaju da interveniraju. Na primjer lika sa specifinijim moralnim obzorom je

  Guts, na to treba obratiti pozornost i pritom ukazati na neke moduse preklapanja s epskom

  tradicijom i suvremenom fantastinom knjievnou.

  Encyclopedia of Fantasy zajedniki definira i ep i epsku fantastiku kao fantastinu

  priu velikih razmjera koja se bavi osnivanjem ili definitivnom i trajnom obranom neke

  zemlje, s junacima ija djela znaenjem nadrastaju njihovu individualnu sreu ili

  nesreu.38

  S druge strane, junaci podanra maa i magije su likovi razliitog statusa (ali

  nikad najvieg) koji pokuavaju preivjeti i zaraditi pri emu dok epska fantastika slavi

  herojsku vrlinu, MIM preferira umjerenu vrlinu uparenu sa zdravim razumom i smislom za

  kompromis. Ovom podanru nisu strani humor i poruga, a izvorno je vezan uz kratku priu.39

  Vidimo da se tu i bez preskriptivne kritike razvio oblik klasicistike anrovske podjele gdje s

  jedne strane imamo plemenite karaktere i sudbinske fabule uz koje pripada uzvien (dakako,

  prema standardima suvremene proze) stil, a s druge puke karaktere sline stvarnima ili

  loije40

  (pa bili oni i miiavi heroji koji se sukobljavaju s razliitim zlotvorima), koji se

  umjesto u velike podvige uputaju u nizove pojedinih avantura iz vie-manje prizemnih

  pobuda i niski stil. Berserk se nalazi negdje na razmei izmeu ova dva pristupa, gdje razmjer

  35

  Kentaro Miura: Berserk, 1. tom, Dark Horse Manga, Milwaukie, 2003., str. 101. 36

  Cit. u Ernst R. Curtius: Europska knjievnost i latinsko srednjovjekovlje, Naprijed, Zagreb, 1998., str. 192. 37

  Ibid, str. 189.-190. 38

  John Clute: Epic fantasy, Encyclopedia of Fantasy, ur. John Clute i John Grant, Orbit Books, London, 1997. 39

  John Clute, David Langford i Roz Kaveny: Sword and sorcery, ibid. 40

  Aristotel, str. 9-11.

 • 22

  i znaaj dogaaja pripadaju epskoj fantastici, tj. epu, a karakteri mau i magiji. U ostalim su

  naim primjerima, dakako i razmjeri i karakter epski, dok je u sva tri primjera stil ipak

  uzvien.41

  Berserk posjeduje dozu eksplicitnosti koja bi ga po nekim standardima od toga

  udaljila, ali podsjeamo da klasina knjievnost (podjednako u smislu antika, kanonska i

  koja tei skladu i jasnoi) vrvi nasilnim i transgresivnim motivima. Specifino je i to, za

  razliku od naih drugih primjera, protagonist Guts zapoinje kao posebno moralno dubiozan

  primjer junaka MIM, tj. antijunak, dok vremenom njegovu silinu poinje sve vie

  nadomjetavati suosjeanje umjesto osvetoljubivosti. Ovakva progresija, dakako, ima svoje

  prethodnike u izvornim junakim epovima u Gilgameu, kod kojeg je oholost s vremenom

  zamijenila mudrost i Ahileju, kojeg je napustila srdba, a ostala dunost.

  III.2. Pravila konstrukcije junaka

  Odnos izmeu ikonikih svojstava lika i njegovog okolia, te odnosa publike prema

  liku specifian je. Znakovit je primjer koji spominje Cuperie, kako je publika Tintina bila u

  stanju bez krzmanja Hergu prigovarati zbog tehnikih netonosti u prikazu aviona, a

  istodobno prihvaati da je njihov junak sve do kasnih 1960.-ih nosio golferske pumperice

  karakteristine za modu 1920.-ih.42

  Tek je u svojoj posljednjoj dovrenoj avanturi, Tintin i

  Picarosi, izaloj 1976., Tintin iznenada osvanuo u tada suvremenim trapezicama. To je

  potpadalo pod Hergov stil jasne linije (ligne claire) za koji je inae karakteristino da

  spaja karikaturalne, znakovne, likove s detaljnim, realistinim pozadinama, ime se

  istovremeno postie efekt vee identifikacije itatelja s likom i snaniji dojam ulaenja u

  fascinantan, sugestivan, osjetilno poticajan okoli, to je efekt koji McCloud naziva

  zakrinkavanjem.43

  Kod McClouda se svaki likovni prikaz nalazi negdje na liniji izmeu

  znaka i stvarnosti. Ovdje je nerealistina odjea dio svojstva znakovnosti, pojednostavljenja

  koje udaljava junaka od konkretne pojedinanosti i pribliava ga simbolinosti, ali i

  stripovske konvencije po kojoj je vizualni identitet junaka visoko stabilan i teko promjenjiv,

  41

  Kada na ovom mjestu govorimo o uzvienom stilu u stripu primarno mislimo na ono to McCloud (Kako crtati, str. 230.-233.) naziva osi tradicije, koja kombinira vrijednosti klasicizma (trajna ljepota, zanatska vjetina) i animizma (sadraj, pria), a kojoj je suprotstavljena os revolucije koju ine formalizam (medij, eksperiment) i ikonoklazam (iskrenost, izvornost). Izvan stripovskog konteksta, bi to, dakle, bilo slino onome to bi Wlfllin nazvao renesansom nasuprot baroka (npr. Solar, Povijest, str. 144.), a Curtius klasikom nasuprot manirizma (Curtius, str. 291.-292.). Vidi takoer Munitiev opis vizualnog stila u herojskom ciklusu amerikog novinskog stripa na str. 16. 42

  Cuperie, str. 114. 43

  McCloud: Kako itati, str. 43.

 • 23

  njegov je kostim dio njegovog vanjskog, ali i unutranjeg integriteta i neponovljive

  individualnosti. Kako Muniti kae, kostim, inila njega svakodnevna odjea ili triko

  Fantoma i superjunaka (razlika je tek u tome je li protagonist jednostavan junak ili je junaki

  jedan pol binarnog karaktera) nije nita manje od oslikovljene osobnosti strip-heroja. Budui

  da je u pravilu lice junaka na papiru premalo obimom i prejednostavno nacrtano da bi

  pogodovalo suptilnoj vizualnoj karakterizaciji, njegova se psihologija oslikava neizravno,

  odjeom i opremom. Stripski junak konstruira se najprije kostimom, a tek potom

  djelovanjem, kontekstom i ciljem. Bez kostima, njega u stvari nema.44

  Zakrinkavanje i

  kostim (i njemu srodne konvencije) zajedniki zapravo djeluju tako da istovremeno omogue

  liku prepoznatljivost kao pojedinca i itatelju identifikaciju, ali i da lik udalje od

  partikularnosti i odvedu prema univerzalnosti i reprezentativnosti epa.

  Slika 4: Tintin i bogata galerija sporednih likova

  izvor: http://www.graphixia.cssgn.org/2012/01/30/54-who-needs-a-secret-identity-anyway-tintin-as-pedagogy/

  Kako je stripovski junak u skladu s epskim konvencijama u nekom obliku jednostavan

  i savren, slinu funkciju kao i kostim, da ga izvana definira i nadopunjuje ga ima i skupina

  prijatelja s kojim dijeli i dobro i zlo koju junak u pravilu ima, ali njegovi arhineprijatelji, ima

  li ih. Zajedno s njima on ini, kako kae Muniti, zbirni karakterni entitet, multipersonalni

  44

  Muniti, str. 75.-76.

 • 24

  getalt kao kompozitnu, pluralnu linost [koja] barem donekle pomae u prevladavanju, ili

  barem neutraliziranju, problema izazvanih monotonom (da ne kaemo dosadnom)

  karakternom bjelinom, to jest, silnim balastom vrlina to ih junak nosi.45

  Dok junaci i negativci nose jednostavan antitetiki odnos dobro-zlo, junakovi su mu

  prijatelji komplementarni na druge, takoer antitetike naine, aljivi su gdje je on ozbiljan,

  pogotovo nesavreni gdje je on nepogreiv. Dale Arden je slabo i pasivno ensko Flashevom

  snanom i aktivnom mukom (treba priznati da, koje god bile odlike ovog stripa, rodna

  osvijetenost nije meu njima), znanstvenik dr. Hans Zarkov predstavlja misaoni, cerebralni

  princip nasuprot Flashevoj dominantnoj tjelesnosti (iako se za Flasha nipoto ne moe rei da

  je glup i nedovitljiv), i, naravno, Ming Nemilosrdni predstavlja hladnu okrutnost nasuprot

  Flashevoj visokoj moralnosti. Posebna je pria Mingova ker zaljubljena u Flasha, princeza

  Alura, koja je u svojoj ljubavi hladna, proraunata, posesivna i, nije nebitno, aktivna, nasuprot

  osjeajnoj i poslunoj Dale. Dramatini, herojski ton stripa ne doputa proboj humora u

  pripovijest, tako da nema aljivih likova. Tintina od prve epizode prati vjerni pas upko,

  stalni izvor cininih komentara nasuprot Tintinovoj pozitivnosti i optimizmu, a kasnije (u

  epizodi Rak sa zlatnim klijetima) mu se pridruuje kapetan Haddock, pijani i raspsovani

  pomorski kapetan, takoer cinian, ali prije svega pun ljudskih mana (i ba zbog toga

  simpatian itatelju), dok znanstveni princip predstavlja rastreseni i nagluhi profesor

  Kakluklus nasuprot djelatnom, uvijek sabranom i savreno ispravnom i pomalo bezlinom

  Tintinu. Zanimljivo, ali meu naim primjerima, najveu grupu stalnih pratitelja ima upravo

  potpuno asocijalni i temeljito izopeni Guts, iako kako serija odmie on poinje pokazivati

  znakove razumijevanja prijateljstva i ljudskih meuodnosa. Prvi njegov pratitelj je vilenjak

  Puck, hvalisavac posve neuinkovit u borbi, ali vrijedan prijatelj, a s vremenom sakuplja

  skupinu od ak desetak karakterno raznolikih likova koji su mu se silom prilika ili karaktera

  pridruili u putovanjima. Isprva, dakle, Guts nije uzorit, ali jest jednostavan, i ak i u ovom

  primjeru koji najvie polae na psihologiju, pratioci slue kao surogati osobina koje sam ne

  posjeduje.

  Specifian status u skupini pratitelja ima junakova drubenica. Kako navodi vie

  autora, npr. Cuperie46

  i Jacques Marny kojeg citira Muniti47

  , sloboda je za junaka imperativ,

  sukladno konvencijama junakog spjeva, da bi mogao ii iz avanture u avanturu, te su one

  45

  Ibid, str. 73-74. 46

  Cuperie, str. 115.-116. 47

  Muniti, str. 72.

 • 25

  najee svedene na ulogu vjeite djevojke ili zarunice i povremenog objekta spaavanja dok

  je enidba za stripovskog junaka metaforina smrt. Vrlo zgodan primjer ovoga je princ

  Valiant, rijedak primjer avanturistikog junaka kod kojeg se moe primijetiti kakav-takav

  protok vremena, iako krajnje rastegnut i neodreen, te tako Valiant dolazi na obale Britanije

  kao petogodinje dijete, prvi put u potragu za pustolovinom odlazi kao golobradi tinejder,

  dostie zrelost i, to je postalo osobito vidljivo nakon to je 1970. (strip je poeo izlaziti

  1937.) crtake dunosti od Fostera preuzeo John Cullen Murphy, postaje sredovjean. Kljuna

  je ovdje injenica da se Valiant, nakon to se oenio prelijepom Aletom, kraljicom

  Maglovitog otoja, poeo sve vie pretvarati u sporedni lik stripa koji nosi njegovo ime dok

  su u prvi plan dola njegova djeca, gotovo kao u smjeni generacija u stvarnom ivotu.

  Da vidimo kako je to pitanje rijeeno u naim primjerima. U Flashu Gordonu imamo

  Dale Arden, za koju autori pretpostavljaju da emo kao itatelji samom logikom stvari biti

  prisiljeni pretpostaviti da je kao lijepi enski pandan lijepom mukom junaku predmet

  njegovog ljubavnog interesa, te se ni ne trude njihov odnos motivirati. Ona je prisutna od prve

  stranice kao lijepa dama u nevolji i otada nadalje ona ostaje Flashova vjerna drubenica, s

  kojom on povremeno izmjenjuje izraze dragosti, a pogotovo brinosti u opasnosti, i to je sve.

  Iako je u ranim epizodama, nakon to od Minga izbori svoje kraljevstvo na Mongu, planira

  uzeti za enu i kraljicu, do vjenanja nikad ne doe jer se avanture i ratovi isprijee. Ovaj vrlo

  est model (drugi primjeri ukljuuju npr. Nardu u Mandraku maioniaru, Dianu Lombard u

  Martinu Mystereu, ali i Mikijevu Mini i Pakovu Vlatku u Disneyevim stripovima) se moe

  nazvati vjenom zarunicom.

  Kod Tintina je to stvar dobi, pitanja u kojem je on jako neodreen. Sam Herg je

  1979. izjavio da je Tintin poeo sa 14 ili 15 godina, a da je u tom trenutku dosegnuo 17, 48

  dakle vie nego dovoljno da se pone zanimati za djevojke. Ali Tintin je u mnogoemu

  anakron, to je jo uvijek prilino rana dob za djeaka da ivi potpuno sam, radi kao reporter i

  putuje svijetom, u tako mladoj dobi on ve zna upravljati svakim zamislivim prijevoznim

  sredstvom i u stanju je istom fizikom snagom savladati mnogo krupnije posve odrasle

  mukarce. Zato i nije iznenaujue da je, nasuprot tome, i u toj dobi potpuno aseksualan,

  njegova je glad za avanturom u potpunosti djeaka glad za igrom, u njegovom svijetu, kao u

  igri kauboja i Indijanaca, postoje samo prijatelji i saveznici i neprijatelji (odnosno

  48

  Televizijski intervju sa Hergom u njegovom studiju Tintin kod kue, FR3 Nord Picardie, 1979., http://www.viddler.com/v/765b842a, 9.VII.2013.

  http://www.viddler.com/v/765b842a

 • 26

  greimasovski pomonici i protivnici), a djevojke bi bile samo smetnja u rjeavanju zagonetki

  na koje je nepogreivo usredotoen.

  U Berserku je pria neto sloenija, jer iako je rezultat isti, u tekstu nije primijenjen

  zdravo za gotovo kao konvencija, ve je objanjen psiholokom motivacijom. Gutsa je, za

  poetak, teko i traumatino odrastanje s ouhom vojnim plaenikom uinilo emocionalno

  krutim i hladnim, to nije poeljna osobina kod ljubavnog partnera, ali jest kod efikasnog

  stripovskog avanturista, koji je uglavnom nesocijaliziran individualac49

  (iako ga ini

  nesavrenim junakom, zbog nedostatka idealizma i sveobuhvatne empatije). Donekle se

  otkravio kada je, sada i sam plaenik, upoznao suborkinju Cascu i zapoeo s njom vezu.

  Kada je Griffith, da bi doivio zlu apoteozu, rtvovao suborce, silovao je Cascu, to je nju

  stajalo zdravog razuma i svedena je na predverbalnu razinu malog djeteta. Posljedica je dakle

  da u protagonistovom ivotu postoji enska osoba, ali nije prihvatljiva kao ljubavni interes,

  ve samo objekt brige i spaavanja bez vlastite volje. Protagonist, s druge strane, nakon tih

  dogaaja vie nego ikad ima razloga vjerovati da je emocionalno vezivanje opasno, a jo je k

  tome i direktno opasan za bilo koju partnericu jer nosi prokletstvo i ivotni mu je opasna

  borba. Shodno tome, kada se primjerice, jedna lanica grupe koja se oko Gutsa stvorila u

  njega djevojaki zaljubi, on to ni ne primjeuje. Hoe li s vremenom ipak doi do nekog

  ljubavnog podzapleta ostaje da se vidi, iako se nakon vie od 20 godina izlaenja to ne ini

  vjerojatno, a nema ni naznaka da za Cascu postoji mogunost izljeenja, moda meu ostalim

  i zato to takva kakva jest ispunjava funkciju enskog lika koji junaka ne vodi k enidbi.

  Moemo, dakle, zakljuiti da se nai primjeri uza sve varijacije prilino dosljedno dre

  ustaljenih epskih konvencija karakterizacije.

  III.3. Viteki strip

  Svijet epskog stripa srodan je Bahtinovom kronotopu vitekog romana. Protjecanje

  vremena slino je onome to Bahtin naziva avanturistikim vremenom, dakle vrijeme je

  sainjeno od niza kratkih isjeaka koji odgovaraju pojedinim avanturama, tek unutar kojih je

  vrijeme organizirano vanjsko-tehniki, to jest izmjerljivo prolazi, te je dapae esto kljuno

  da se neto uini u zadanom roku, dogodi u pravom trenutku, koje se pak nadovezuju jedna na

  49

  Muniti, str. 74.

 • 27

  drugu u vanvremenskom beskonanom nizu, pri emu likovi uope ne stare.50

  Vidjeli smo ve

  da je Tintin u 50 godina ostario 3 godine (a i to se na njemu ba i ne vidi), dok Flash Gordon i

  njegovi prijatelji u 70 godina izlaenja nisu ostarjeli ni dana. Na Gutsu se moe uoiti da s

  napretkom prie nastupaju i odreene promjene, primarno poveanje broja oiljaka na licu i

  tijelu, novi oklopi te novi saveznici, ali jako je teko odrediti vremenski raspon u kojem se sve

  to dogaa, mjerna jedinica je i dalje avantura, odnosno epizoda, a ne dan ili godina. Kao i

  avanturistiki roman od Grke do 18.st, strip preuzima siejne motive iz epa, pa su tako

  uobiajene bure, brodolomi, ratovi, otmice, i tome slino.51

  Kao u vitekom romanu, to ovog,

  kako Bahtin konstatira, pribliava epu, itav svijet je udesan, a ne samo pojedini izdvojeni

  fenomeni i junak je u taj svijet uklopljen. To se najjasnije vidi u fantastinim svjetovima

  Flasha Gordona i Berserka, iji su neobini krajolici i arolika udovita senzacionalni

  itatelju, ali ne i protagonistima, za koje su oni samo udaljenosti i prepreke koje treba prijei.

  Dok se Tintin dogaa u naem, stvarnome svijetu, opet je njegova verzija tog svijeta ispunjena

  drevnim eksponatima, skrivenim blagima, egzotinim otrovima, pijunima, gusarima i

  intrigama svih vrsta i tako oneobiena je i dalje Tintinov prirodni prostor.

  Kao i u vitekom romanu, nije samo vrijeme apstrahirano, ve i prostor, koji je tu,

  udan i nadasve neodreen. Najbolji primjer za ovo je Flash Gordon, gdje planeta Mongo,

  gdje se odvijaju njegove rane i najpoznatije pustolovine, kao ni ostale planeta koje je Flash

  tijekom godina posjetio, nikad ne dobiva nita slino konkretnoj i konzistentnoj geografiji,

  koja je umjesto toga diskontinuirana i nelogina, puna meusobno nepovezanih zemalja

  izuzetnih obiljeja, karakteristino za viteki roman (ali i staroirske imre, pripovijesti o

  putovanju junaka u drugi svijet52

  ). Protagonisti putuju ili se, zapravo, najee u njima silom

  prilika nau, iz jedne u drugu udesnu zemlju i fantastino kraljevstvo, sluei se udima

  tehnologije koje udaljenosti prelaze u trenu, bilo zrakom, svemirom ili podzemljem.

  Metropole se nalaze usred pustoi, dungle, pustinje i vjeni led, podmorje i podzemlje se

  izmjenjuju bez nekog reda i poretka, sve da bi se itatelja natjeralo da i slijedei tjedan kupi

  primjerak novina. Ritam pripovijedanja Berserka je manje frenetian, gradovi, ume i mora se

  ne izmjenjuju takvom brzinom, te je i privid prizemljenosti, realizma, neto jai, ali to je samo

  privid. ak ni najpaljiviji itatelj ne bi mogao dati ak ni priblinu procjenu udaljenosti koje

  je Guts kroz godine prevalio ili nainiti priblinu kartu Gutsovog svijeta. Tintin egzistira u

  stvarnom svijetu koji je egzotiziran i dri se stvarne geografije samo u najopenitijim crtama,

  50

  Ibid, str. 201.-205. 51

  Ibid, str. 198. 52

  Cuperie, str. 116.

 • 28

  on e posjetiti Kongo, Egipat, Indiju, Amazonu ili Jugoistonu Europu, ali unutar tih irokih

  geografskih pojmova on e se kretati iskljuivo kroz izmiljene toponime, meu izmiljenim

  etnonimima, te su odrednice zapravo egzotine simulacije temeljene na opim mjestima

  percepcije tih zemalja u opoj kulturi Zapadne Europe. Lokacije e biti odvojene i

  diskontinuirane neodreenim periodima putovanja. Kada se jedna avantura na jednoj lokaciji

  odvije, slijedi putovanje do idue lokacije i idue avanture. Da spomenemo i druge primjere,

  stripovi talijanske izdavake kue Sergio Bonelli Editore, vrlo popularni kod nas, se redom

  dogaaju u nekoj proloj ili buduoj, ali uvijek neodreenoj verziji Sjeverne Amerike.

  Geografija je u epizodnom stripu konkretna u onoj mjeri u kojoj je to imanentno vizualnom

  mediju, i u tom pogledu su vizualno rezultati esto spektakularni, prte detaljima i daju

  itatelju itav svijet koji moe istraivati, ali na vioj, narativnoj razini, zemlje koje junaci

  posjeuju su uvijek u nekoj mjeri apstraktne. Ovo je jedna od osnovnih razlika izmeu epu-

  slinog stripa i suvremenog bulevarskog romana u nastavcima, u kojem konvencija nalae da

  radnja bude jasno prostorno i vremenski organizirana, pa npr. Viktor mega zove taj tip

  teksta iluzionistikim (u smislu stvaranja estetskog privida zbilje u tekstu).53

  Jo jedan element za koji Bahtin navodi da pribliava viteki roman epu, a koji je

  prisutan u stripu jest slava.54

  Stripovski junaci, dodue, uglavnom nemaju lenskog gospodara

  u ije ime odlaze u avanture, ali kao i vitezovi to ine u ime ideala i ljubavi prema avanturi

  (Flash, Tintin, Zagor, u manjoj mjeri Guts), i kao i vitezovi, itekako stjeu slavu. Flash ve u

  prvoj godini svog izlaenja postaje jedna od najpoznatijih osoba na Mongu, na Zemlji e, u

  stripovima Dana Barrya, biti uveni astronaut, i isto e se ponavljati na svakoj planeti na koju

  doe. Tintina, iako ga u prvoj epizodi, Tintin u zemlji sovjeta, upoznajemo tek kao reportera

  djejeg podlistka briselskog lista u kojem je strip izlazio, diljem svijeta, od crne Afrike do

  SAD-a, prepoznaju i zlikovci ga se plae kao uvenog reportera. Guts, koji je ak i proveo dio

  ivota borei se u kraljevskoj slubi i tako stjecao slavu za sebe i svog suverena, je diljem

  neimenovanog svijeta kojim putuje poznat, dodue zloglasan, u skladu s uzusima maa i

  magije, kao Crni maevaoc. Zagorov nadimak Duh sa sjekirom poznat je i izvan granica

  movare Darkwood u kojoj Zagor ivi, Veliki Blek i Komandant Mark su diljem kolonijalne

  Amerike poznati kao borci za neovisnost, i tako dalje, da sad ne nabrajamo.

  53

  Viktor mega: Problematike knjievne povijesti i Knjievni sustavi i knjievni pokreti, u Uvod u knjievnost Teorija, metodologija, ur. Zdenko kreb i Ante Stama, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1998., str. 69. I 519. 54

  Bahtin, str. 271.

 • 29

  III.4. Pripovjedna konstrukcija

  Ono to Auerbach naziva parataktikim oblikom izraza55

  osnovno je gradivno naelo

  Tintina, a osobito Flasha Gordona. Jedinice, epizode, se slau jedna na drugu poput

  gramatiki nepovezanih deklarativnih reenica. Rapidna izmjena jedinica ne doputa etiko

  uslonjavanje. Kao i kod Auerbachovih srednjovjekovnih primjera junakih epova i svetakih

  legendi, iako njihove fabule zahvaaju itave kontinente i nepoznate planete, njihov je

  moralni horizont uzak i krut, samo to je to moralni horizont moderne zapadne srednje klase

  koja ini publiku stripa umjesto one srednjovjekovne feudalne, pa tako Flash tei sruiti

  monarhiju i pretvoriti Mongo u demokratsku republiku, a Tintin u svojoj prvoj avanturi

  razotkriva zla komunizma, dok kasnije, kad ne ganja lopove i krijumare narkotika, ganja

  pijune i nastoji ouvati izmiljenu dobrohotnu monarhiju Sildaviju od susjedne generiki

  totalitarne (moe ju se nazvati i faistikom i komunistikom) Bordurije. Gutsa pak motivira

  jednostavna i klasina osveta, koja ga opet vodi tome da iz svog svijeta uklanja remetilaki

  faktor u vidu demona. Umberto Eco ovo uoava kod Supermana, koji usprkos svojim

  neizmjernim moima djeluje iskljuivo na mikrorazini svoje urbane zajednice, zloin se za

  njega svodi na ugroavanje privatnog vlasnitva, a dobro na milostinju. Kako Eco primjeuje,

  bilo kakav vei Supermanov utjecaj na svijet oko sebe znaio bi nepovratnu promjenu i time

  naruio nunu statinost zapleta. Time ne samo da bi bio narueno mitoloko svojstvo lika,

  ve i eljena pouka za konzumeristiku hetero-usmjerenu publiku koja kao takva voli

  iterativno pripovijedanje.56

  Parataktinost je u velikoj mjeri imanentna samom mediju, jer

  iako je mogue postii veliku razinu kontinuiteta izmeu sliica, pa i izai iz njihovog okvira,

  to je uvijek transgresivan umjetniki izbor, a nikad ponitenje granice izmeu sliica koja je

  sadrana u samoj definiciji medija kao supostavljene umjetnosti slijeda. Uvijek je prisutan

  izvjestan staccato ritam, ono to Muniti naziva histopatologijom promjene, [metaforom

  vremena] sauvanog putem 'sjeckanja' njegova tijeka na sastavne jedinice, zaustavljene

  trenutke, te potom 'uivanja' tih jedinica u novu cjelinu i 'reanimacije' temporalne kvalitete u

  naem duhu.57

  McCloud kae da kadrovi stripa lome prostor i vrijeme, oni su nepovezani

  trenuci u staccato-ritmu, koje mi povezujemo u jedinstvenu stvarnost.58

  Dakle, razlomljenost

  na fragmente, na mikro-epizode je imanentna samom mediju. Valja ukazati i na zanimljivu

  55

  Erich Auerbach: Mimeza, Hena Com, Zagreb, 2004., str. 102.-125. 56

  Umberto Eco: The Myth of Superman, u The Role of the Reader: Exploration in the Semiotics of Texts, Indiana University Press, Bloomington, 1984., str. 123.-124. 57

  Muniti, str. 159.-161. 58

  McCloud, str. 67.

 • 30

  etimoloku koincidenciju. Naime, rapsod, termin kojim se u staroj Grkoj nazivalo

  profesionalne kazivae epske poezije, dolazi od glagola rapsodein, to znai uivati i

  odlino ilustrira nain na koji su ti stari pjevai (osim ako su, u kasnijem periodu, recitirali

  kanonizirane verzije Homerovih epova) uivali formulaine izraze, stihove i situacije u

  cjelinu, kao to se cjelina svakog stripa uiva od razdvojenih kadrova, a stripovska se fabula

  u svom najizvornijem obliku uiva od epizoda.

  Ilustrirajmo ovo opisima poetnih zgoda junaka o kojima se radi. Prva pasica prve

  table Flasha Gordona informira nas da nepoznati planet juri prema Zemlji, u drugoj ve

  upoznajemo sve junake, dr. Zarkova koji pokuava smisliti spas od pogibije i ludi od napora,

  te sluajne suputnike u avionu Flasha, svjetski poznatog igraa pola s diplomom s Yalea i

  Dale, koja je, simptomatino opisana samo kao putnica. Zatim meteor s novog planeta rui

  zrakoplov, Flash i dale iskau padobranom i ateriraju tono kraj Zarkovljevog opservatorija,

  gdje ih Zarkov pod prijetnjom pitoljem tjera da mu se pridrue u raketi kojom e skrenuti

  novi planet s ubojitog kursa. Pogledajte koliko je informacija i dogaaja, i koliko sluajnosti

  sabijeno u prostor od otprilike dvije treine novinske stranice. Ovaj ritam nee popustiti za

  itavog trajanja stripa. Na drugoj stranici Zarkov gubi kontrolu i napada Flasha koji ga

  nokautira, raketa se rui na povrinu Monga, ime se planet skree s kursa prema Zemlji, kako

  smo prisiljeni pretpostaviti, jer se ta premisa vie nigdje ne spominje, Flash spaava Dale iz

  olupine, pri emu nismo vidjeli ni kad su se uspjeli uope predstaviti jedno drugom, ali u ovoj

  pripovijesti kojom vlada naelo narativne ekonomije, Flash ju ve zove imenom i odnosi se

  prema njoj kao da su par, da bi ih im izau iz olupine napalo dinosauru nalik udovite. Na

  slijedee dvije stranice, i ovdje emo dogaaje ve izostavljati, odvode Flasha i Dale pred

  Minga, utjelovljenje rasistikog koncepta ute prijetnje59

  (spomenuli smo ve rodna pitanja,

  niti rasno ovaj strip nije ba progresivan) koji odmah baci oko na Dale, Flash se pred

  publikom bori sa skupinom crvenih ljudi-majmuna, pojavljuje se Mingova ki, princeza

  Aura i odmah se zaljubljuje u Flasha, ona i Flash propadaju kroz podna vrata koja su se ba

  sluajno nala ispod njih, itd., itd.

  59

  Kako kae leksikograf i prouavatelj popularne kulture Jesse Nevins, izraz potjee iz druge polovice 19.st. i obuhvaa irok dijapazon predrasuda protiv Azijata i ugroza koje su zapadnjaci od njih osjeali, od npr. straha da e kineski imigranti sruiti cijenu rada do vojne prijetnje carskog Japana. U bulevarskoj knjievnosti tog vremena taj se koncept rairio u obliku tipskog lika okrutnog i despotskog zloinakog genija zahvaljujui popularnoj seriji romana Saxa Rohmera (pravim imenom Arthura Sarsfielda Warda) o zlom dr. Fu Manchuu

  zapoetoj 1913.g., i taj e stereotip stei poseban utjecaj na popularnu kulturu, pa time i na lik Minga. Vidi Jess Nevins: On Yellow Peril Thrillers, Looking Glass Magazine, 2012., http://www.lookingglassmagazine.com/observatory/?p=162, 9.VII.2013.

  http://www.lookingglassmagazine.com/observatory/?p=162

 • 31

  Obratimo panju i na uestalost sluajnosti u ovom kratkom odsjeku stripa. Strip-

  autor i teoretiar Will Eisner kae: Tekst upotrijebljen kao uvod u sekvencu ili ubaen

  izmeu kadrova koristi se da ukae na prolaenje vremena i promjene lokacije. U tom

  povezivanju moda najkorisniji (i najee koriteni) izraz u stripu jest 'za to vrijeme'.60

  Bahtin u O romanu kae: Ti vremenski iseci [koji odgovaraju pojedinim avanturama] uvode

  se i presecaju specifinim iznenada i upravo tada. 61

  Podudarnost je znakovita. Iako

  stripovima kao cjelinom naelo sluajne istovremenosti odnosno sluajne vremenske

  nepodudarnosti zasigurno ne vlada u tolikoj mjeri kao grkom romanu o kojem govori Bahtin

  (to je, uostalom, specifian anr nasuprot itavom mediju), procjenu Eisnera, kao

  dugogodinjeg stripovskog profesionalca, odoka o uestalosti izraza za to vrijeme (dalo

  bi ga se prevesti i kao upravo tada) je ipak indikativna za prisutnost naela sluajne

  istovremenosti u srednjoj struji amerikog stripa, podruju za koje ga moemo smatrati

  meritornim.

  60

  Will Eisner: Comics and Sequential Art, Poorhouse Press, Tamarac, 2001., str. 127. 61

  Mihail Bahtin: O romanu, Nolit, Beograd, 1989., str. 202.

 • 32

  Slika 1: prva table Flasha Gordona

  izvor: http://media.aintitcool.com/coolproduction/ckeditor_assets/pictures/9280/original/FBIG1.jpg?1348667521

  U Tintinu se dogaaji odvijaju neto manjom brzinom, to ne znai da i dalje nije

  fabularno zgusnut. Na prvoj tabli prvog albuma, Tintin u zemlji Sovjeta samo upoznajemo

  naslovnog junaka i njegovog psa upka koji novinarskim poslom vlakom iz Zagreba (u

  originalu je to Bruxelles) putuju u Moskvu. Prva se opasnost pojavljuje ve na drugoj tabli,

  gdje sovjetski agent postavlja bombu u vlak i ona eksplodira. Na treoj stranici vidimo da je

  junak eksploziju preivio tek tako, bez ikakve vlastite intervencije, ali ga zato na postaji u

  Berlinu policija sumnjii za eksploziju, na etvrtoj ga stranici uhiuju, na petoj premlauje

  policajca i bjei u njegovoj odori, itd. itd. Ukoliko se, pak, ne bavimo pojedinim zgodama,

  itav se album od 141 stranice fabularno (i siejno, raskoraka ovdje nema, sve se u svakom

  trenutku odvija u direktnoj, jednostavnoj sadanjosti) moe svesti na to da Tintin putuje u

  Sovjetski Savez, provodi tamo neko vrijeme, i trijumfalno se, pred razdraganom gomilom, iv

  i zdrav vraa natrag. Idui albumi imaju neto kompleksnije zaplete, ali struktura u kojoj se

  niu zgode, vie ili manje povezane s glavnim zapletom, ostaje.

 • 33

  Berserk je u ovom pogledu najtee svesti na najmanju jedinicu, budui da mjera

  njegovog objavljivanja nije ni tabla ni pasica, ve epizoda, odnosno ak i tom. Dogaaji se od

  samog poetka razvijaju dugoronije, i lake ih je saeti. Na prvim stranicama vidimo

  protagonista Gutsa u trenutku snoaja sa enom koja se potom pretvori u demona i on je ubije.

  Potom stie u grad gdje se sukobljava sa skupinom pljakaa, upoznaje vilenjaka Pucka koji

  e mu postati prijatelj, i uhiuje ga gradska straa. Ovim se malim zaokruenjem radnje

  zavrava prva epizoda od 20-ak stranica. Kroz ostatak prvog poglavlja prvog toma Guts se

  sukobljava sa zlim demonskim plemiem-kanibalom koji vlada gradom. U drugom poglavlju

  saznajemo da je proklet te ga zbog iga koji nosi na vratu svugdje progone zlodusi, te pratimo

  njegov susret sa starim sveenikom i njegovom keri koji po njih pogubno zavrava. Tree

  poglavlje prvog toma ini prva polovica prie o Gutsovom susretu s jo jednim demonskim

  velikaem pri emu se saznajemo nove detalje o njegovoj prolosti i tajnama svijeta u kojem

  se pria dogaa. Dakle, iako nije tako izravna i oita, podjela na pojedine avanture, odnosno

  epizode, koje ine veu cjelinu i ovdje je prisutna.

 • 34

  IV. Ep, roman, strip, serija

  IV.1. Strip i drugi mediji

  Muniti strip smjeta tono na granicu slikarstva i knjievnosti.62

  Slui se, kao

  knjievnost, rijeima i, jo vanije, vremenski nadovezuje pojedine dijelove radnje, a s druge

  strane, kao slikarstvo vizualno izravno prikazuje svoj predmet, ali nije ogranien na

  prikazivanje jednog trenutka zamrznutog u vremenu. Ne treba ovdje zanemariti ni slinost s

  filmom, s kojim dijeli prikazivaku komponentu i protonost u vremenu63

  , te usredotoenost

  na pokret i radnju, na kinetizam i dinamizam. Dijele i osobinu montae, kontinuiranog prikaza

  diskontinuiranog (isprekidanog, skokovitog) prikazivanja prostornovremenski zasebnih

  isjeaka grae64

  , koju je primjerice, znamo, Sergej Ejzentejn smatrao osnovom filmske

  umjetnosti.65

  Vera Horvat-Pintari kae: Sasvim je jasno da su fotografija i film znatno

  utjecali i utjeu na jezik stripa (kadriranje, motaa, decoupage), kao to i strip, napose u

  kadriranju slika (krupni plan, panoramiranje, travelling) prethodi filmu.66

  I film i strip su zapravo rezultati tisuugodinje tenje da se svijet umjetniki prikae

  onako kako ga percipiramo, audiovizualno u pokretu, i indikativna je sluajnost da je uti

  djeak poeo izlaziti 1895., iste godine kada su braa Lumire odrala svoju glasovitu prvu

  javnu filmsku projekciju Vlaka koji ulazi u stanicu u podrumu parikog Grand Cafa, u isto

  ono vrijeme kada su brzina suvremenog gradskog ivota, te razvoj industrije, mehanizacije,

  tehnologije i globalnih komunikacija poeli inspirirati modernistike i avangardistike pokrete

  u knjievnosti i likovnoj umjetnosti. Dok su ove nove tendencije u starim umjetnostima

  umjetnike odvele u smjeru radikalnih eksperimenata i hermetizma, pretvorile ih u zatvoren

  kult u kojem samo posveeni i inicirani mogu participirati, dva su mlada medija svom silinom

  prigrabila panju najirih slojeva nove publike industrijaliziranog grada.

  62

  Muniti, str. 21. 63

  McCloud kao osnovnu razliku izmeu stripa i filma, preciznije animiranog, navodi da u filmu svi kadrovi zauzimaju isti prostor projekcijskog platna, dok u stripu svaki kadar zauzima svoj prostor, te je tako vrijeme za film to je prostor za strip (McCloud: Kako itati, str. 7.). To je korisna distinkcija, ali kao to u grai koju prikazuje film moe zahvatiti bilo koji prostor, tako i strip prikazujui svoju grau oslikovljuje vrijeme. 64

  Da malo parafraziramo Antu Peterlia: Osnove teorije filma, Hrvatska sveuilina naklada, Zagreb, 2000., str. 140. 65

  Hrvoje Turkovi: Sovjetski revolucionarni fim, Filmski leksikon, ur. Bruno Kragi i Nikica Gili, Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb, 2003., str. 638.-639. 66

  Vera Horvat-Pintari: Deveta umjetnost i masovna kultura, u Kritike i eseji, HAZU i EPH, Zagreb, 2012., str. 270.

 • 35

  S nastupom knjievnog realizma narativni stihovani oblici nepovratno (zasad) gube

  status u sustavu knjievnih vrsta, a roman postaje nasljednik epa kao duga narativna vrsta koja

  tei oponaanju zbilje. Ue shvaen realizam traje od sredine do kraja 19.st.67

  Upravo

  sredinom 19.st. djeluje jedan od najznaajnijih pretea modernog stripa, vicarski karikaturist

  Rodolphe Tpffer, kojeg smo ve spomenuli kao tvorca prve meuovisne kombinacije rijei i

  slika u Europi. Tpffer je imao znatan utjecaj na rane prave stripove, koji su se pojavili

  krajem 19.st., upravo sa zalazom knjievnog realizma. Kako e se sa dolaskom modernizma

  dogoditi razlaz izmeu nove iroke graanske publike, ijim e ukusom nastaviti vladati

  realistike pripovjedne konvencije, i visokoumjetnikog stvaralatva, moe se braniti

  tumaenje da je enormna brzina kojom je strip, a i drugi novi vizualni medij film, stekao

  popularnost povezan sa eljom iroke publike za reprezentativnim, odnosno mimetikim,

  sadrajima.

  Prema istraivanjima koja citira Cuperie, u SAD-u je otprilike izmeu 1920.-ih i

  1960.-ih godina veina stanovnitva, po nekima ak etiri petine, itala novinske stripove.

  itatelja je bilo iz svih dobnih, rodnih i drutvenih skupina, s tim da su ih, protivno percepciji

  o zabavi za djecu i neobrazovane, najvie itali odrasli obrazovani stanovnici gradova, dok ga

  upravo neobrazovani najvie izbjegavaju.68

  Godine 1982. brojke su u francuskoj bile bitno

  manje, ali sa slinom strukturom itateljstva.69

  Takvom se masovnou danas moe pohvaliti

  jedino Japan, ije trite stripa ima anrovsku niu za svaki ukus i drutvenu skupinu. Ono,

  meutim, to je ovdje bitno jest da je strip u tom razdoblju bio istinski masovni medij,

  masovniji moda i od filma. To nam govori da je u vremenu kada je roman ve odavno bio

  vrsto ustolien kao najitaniji i najznaajniji knjievni oblik, a prije nego to se televizija

  rairila svijetom, publika, kako ona najira tako i obrazovana, bila itekako gladna za

  napetou, opirnou i beskrajnom otvorenou koje nosi aditivno epizodno pripovijedanje, a

  koje je nekad utjelovljivala epska poezija.

  Meutim, film je po naim kriterijima romaneskan oblik (pa i nije udno da je odmah

  prepoznat njegov umjetniki potencijal), a zastupnik epskog pripovijedanja u obliku pokretnih

  slika je mlai medij televizije, na koji su takoer svi, od autora, preko kritike, do publike, sve

  donedavno gledali dominantno kao na izvor trivijalne komercijalne zabave. Havelock

  povratak usmenosti pronalazi u elektronikim medijima, jer omoguavaju izravan prijenos

  67

  Milivoj Solar: Povijest svjetske knjievnosti, Golden marketing, Zagreb, 2003., str. 226. 68

  Cuperie, str. 100.-105. 69

  Horn, str. 15.-16.

 • 36

  ljudskog govora sluateljima.70

  Elektroniki mediji oznaili su i svojevrstan povratak epskoj

  epizodinosti, prvo kroz formu epizodne radio-drame, a potom, pogotovo, kroz format

  televizijske serije. Nema nikakve dileme da je dominantni epizodni medij 20., a pogotovu

  21.st. televizija, koju su ipak praktini razlozi sprijeili da dosegne zamanost i opseg

  imaginacije epa. S druge strane, u stripu, za koji je svaki sadraj samo tinta na papiru, autori

  su mogli opisati podvige toliko velike i dogaaje toliko impresivne, dakle vane, kao to su

  vani dogaaji u epu, koliko im je to mata doputala.

  Zanimljivo je da je Marshall McLuhan upravo strip i televiziju, dva medija temeljena

  na epizodnom pripovijedanju, u Razumijevanju medija svrstao u hladne, niskodefinirane

  medije koji pruaju konzumentu malo podataka u odnosu na vrue medije koji ga podacima

  zasiuju, te ga time tjeraju da se vie potrudi da bi dekodirao znaenje i ostvaruje snaniju i

  bolju interakciju s medijem. Za strip kae da jednostavno prua malo vizualnih podataka u

  odnosu na fotografiju, pa se itatelj mora potruditi da sam nadopuni detalje.71

  To je u bliskoj

  svezi sa fenomenom zatvorenosti, koji spominje McCloud, pri emu se zamjeuju dijelovi,

  ali percipira cjelina, 72

  odnosno itatelj kadrove stripa u kojem su prostor i vrijeme izlomljeni

  u nepovezane trenutke, fiziki na papiru odvojene jarcima, mentalno povezuje, odnosno

  konstruira neprekidnu, jedinstvenu stvarnost. McLuhan smjeta pismo meu jako vrue

  medije, koji imaju potencijal da snano uvuku konzumenta. Bahtin navodi da itatelj moe

  sam ui u roman zbog romaneskne zone kontakta s nezavrenim dogaajem suvremenog i

  njegovog ivota, dok je ep previe distanciran za to73

  , dakle hladan po McLuhanovoj

  terminologiji. Iako je McLuhan prvenstveno uzimao u obzir intenzitet kojim pojedini medij

  okupira pojedino osjetilo, ulogu u angairanju konzumenta mogu imati i epizodinost,

  oslanjanje na repeticiju i formule kroz dugaak period pripovijedanja, ime se itatelja tjera

  na slaganje elemenata u cjelinu.

  70

  Eric A. Havelock: Muza ui pisati, AGM, Zagreb, 2003., str. 43.-47. 71

  Marshall McLuhan: Understanding Media The Extensions of Man, MIT Press, Cambridge, 1994., str. 24.-36. 72

  McCloud, Kako itati, str. 60.-69. 73

  Bahtin, str. 465.-466.

 • 37

  IV.2. Strip i roman

  Kada se stripovima pridodaje knjievno znaenje, najee se posee za usporedbu s

  romanom, kao dominantnim knjievnim oblikom74

  naeg doba., te nam odatle i izraz crtani

  roman. Strip nije knjievni oblik, kako ga se ponekad naziva, iako s knjievnou dijeli

  mnoge elemente, poevi od jezine injenice da ga se ita, a ne, primjerice gleda, iako je

  vizualna komponenta stripu kljuna. Crtani roman, meutim, nije dominantna izdavako-

  kreativna forma stripa, a ja bih ovdje iznio argumente da dominantne forme dijele izvjesne

  pripovjedne tehnike s okotalim, zastarjelim oblikom epa u veoj mjeri nego s romanom. Ep

  se obino definira kao stihovan, ali postoje i romani u stihu, poput Pukinovog Jevgenija

  Onjegina i Byronovog Don Juana.75

  Za potrebe ovog rada kao osnovnu distinkciju izmeu epskog i romanesknog

  pripovijedanja uzimamo onu po kojoj se kompozicija [epa i romana] naelno razlikuje zbog

  toga to