Click here to load reader

STRATEGIJA ZA UNAPREĐENJE ZDRAVLJA ZAPOSLENIH I

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of STRATEGIJA ZA UNAPREĐENJE ZDRAVLJA ZAPOSLENIH I

 • STRATEGIJA ZA UNAPREENJE ZDRAVLJA ZAPOSLENIH I ZATITE NA RADU U CRNOJ GORI

  2010 - 2014 sa

  Akcionim planom implementacije

 • S t r a n a | 2 www.gov .me

  I Uvod

  Zdravlje i zatita na radu su osnovna ljudska prava.

  Zaposleni predstavljaju polovinu ukupne populacije na globalnom nivou. Samo zdrav radnik na zdravom radnom

  mjestu obezbjedjuje glavni doprinos ukupnom ekonomskom i socijalnom razvoju savremenog globalnog drutva, kroz

  unaprijedjenje produktivnosti, kvaliteta proizvoda i usluga, radnu motivaciju i zadovoljstvo radom.

  Zaposlenost i uslovi rada znaajno utiu na zdravlje i ostvarivanje principa jednakosti. Samo dobri, kvalitetni uslovi

  rada su pretpostavka finansijske sigurnosti, adekvatnog socijalnog statusa, linog razvoja, stabilnih drutvenih odnosa i

  samopotovanja, i zatite od fizikih i psihosocijalnih rizika. Stoga, zdravlje zaposlenih predstavlja jednu od kljunih oblasti

  sektorske politike koja povezuje zdravlje, ljudska prava, socijalnu koheziju i napredak drutva.

  Proces globalizacije znaajno mijenja ekonomske strukture i uslove rada na gotovo svakom radnom mjestu, te

  stoga potreba za kvalitetnim i efikasnim uslugama medicine rada biva sve vie naglaena. Potrebe za uslugama medicine

  rada se mijenjaju u kvalitativnom smislu i postaju raznovrsne, ciljne grupe postaju dinamine i mobilne, dok su radna mjesta

  nesigurna i privremena. Sve je tee organizovati kvalitetne usluge medicine rada.

  Unaprijedjenje zdravlja i zatite na radu su u funkciji poboljanja konkurentnosti i produktivnosti privrednih

  subjekata i doprinose odrivosti sistema socijalne zatite budui da rezultiraju smanjenjem trokova koji su posljedica

  profesionalnih oboljenja i povreda na radu. Profesionalna oboljenja i povrede na radu predstavljaju enormno finansijsko

  optereenjepo sistem socijalne zatite, pa stoga iziskuju integrisani, koordinirani i strateki odgovor, kao i saradnju izmedju

  glavnih aktera ukljuenih u procesu razvijanja politike unaprijedjenja zdravlja zaposlenih i zatite na radu.

  Unaprijedjenje zdravlja zaposlenih ima znaajne implikacije u smislu ostvarivanja Milenijumskih razvojnih ciljeva.

  Tokom zasijedanja este Skuptine SZO 2007. god., usvojen je Globalni akcioni plan o zdravlju radnika 2008-17

  (Rezolucija WHA 60.26) kao nadopuna Globalne strategije SZO o zdravlju svih zaposlenih (Rezolucija WHO 49.12).

  Globalni akcioni plan o zdravlju radnika 2008-17 predstavlja okvir za udruivanje napora svih zdravstvenih i drugih subjekata

  u cilju zatite i unapredjenja zatite zaposlenih, to predstavlja politiki impuls za primarnu prevenciju bolesti u vezi sa

  radom i pretpostavku za obezbjedjivanje koherentnosti u pogledu planiranja, pruanja i evaluacije zdravstvenih interevencija

  na radnom mjestu.

  Sve zemlje lanice SZO, ukljuujui i Crnu Goru aktivno su doprinijele razvoju i usvajanju Globalnog akcionog

  plana, iji su osnovni ciljevi:

  1. Razvoj i implementacija nacionalne sektorske politike u oblasti zatite zdravlja radnika;

  2. Zatita i promocija zdravlja na radnom mjestu;

  3. Unapredjenje dostupnosti usluga medicine rada;

  4. Obezbjeenje dokaza na kojima se zasnivaju intervencije i mjere za unapredjenje zdravlja i zatite na

  radu,

  5. Multisektorski pristup unapredjivanju zdravlja i zatite na radu

 • S t r a n a | 3 www.gov .me

  Pristupanjem Talinskoj povelji u junu 2008. godine Crna Gora se obavezala da e raditi na unapredjivanju medicine

  rada kao jednog od svojih prioriteta.

  Medjunarodna organizacija rada u svojoj Konvenciji br. 161 propisuje uspostavljanje usluga medicine rada koje e

  u znaajnoj mjeri doprinijeti implementaciji politike zatite i zdravlja na radu.

  U procesu pridruivanja Evropskoj Uniji, to predstavlja strateko opredjeljenje Crne Gore, neophodno je

  ispotovati zahtjeve definisane okvirnom Direktivom 89/391 o uvodjenju mjera za podsticanje zatite i zdravlja na radu, kao

  i zahtjeve za uspostavljanje novog sistema zatite i zdravlja na radu u savremenim uslovima. U tom smislu potrebno je

  uvodjenje elemenata koji utiu na stvaranje bezbjednih i zdravih radnih uslova, kao to su uvodjenje prevencije u

  spreavanju nastajanja povreda na radu i profesionalnih oboljenja; aktivno ukljuivanje slube medicine rada; uvodjenje

  principa odgovornosti organizatora radova za primjenu mjera iz oblasti zatite i zdravlja na radu; izbor predstavnika

  zaposlenih za zatitu i zdravlje na radu; uvodjenje obaveznog osiguranja od povreda na radu i profesionalnih bolesti, radi

  obezbjedjivanja naknade tete.

  Sva ova dokumenta obezbjedjuju sveobuhvatan pristup medicni rada koji podrazumijeva primarnu, sekundarnu i

  tercijernu prevenciju i konzistentan je sa optim principima primarne zdravstvene zatite kao to su jednakost, dostupnost i

  priutivost.Takodje, ovim dokumentima definisana je obaveza specijalista medicine rada da budu katalizatori interakcije

  izmedju razliitih disciplina u cilju promovisanja saradnje medju partnerima u sprovodjenju preventivnih aktivnosti. Ovi

  instrumenti takodje predstavljaju organizacioni okvir u kojem specijalisti medicine rada mogu efikasno pruati kvalitetne

  usluge u cilju obezbjedjivanja zatite zdravlja zaposlenih i promocije zdravlja doprinosei optoj dobrobiti.

  II Vizija razvoja medicine rada u Crnoj Gori

  Razvijanje i praktikovanje kulture medicine rada u Crnoj Gori u ijem je sreditu zdrav radnik na zdravom radnom mjestu uz optimalnu prevenciju rizika, ogledala bi se u sljedeem:

  1. Adekvatna dostupnost svih zaposlenih visoko kvalitetnim uslugama medicine rada predstavlja neophodnu pretpostavku za ostvarivanje jednakosti i dobrobiti svih zaposlenih.

  2. Eksternalizacija trokova nastalih kao posljedica profesionalnih bolesti i povreda na radu je neprihvatljivo optereenje za drutvo i treba je eliminisati. Nacionalni propisi, sistem osiguranja i zapoljavanja ne smiju podsticati ostvarivanje kratkoronog profita privrednih subjekata na raun zdravlja zaposlenih.

  3. Nadleni organi su duni preduzeti adekvatne mjere u cilju osmiljavanja i implementacije sistema upravljanja kvalitetom.

  4. Neophodno je preduzeti aktivnosti u cilju zakljuivanja ugovora izmedju poslodavaca i pruaoca usluga medicine rada kako bi se zaposlenima omoguila dostupnost kvalitetnim i efikasnim uslugama.

  5. Obzirom da rastu trokovi kao posljedica preventabilnih profesionalnih oboljenja i povreda na radu, kao i da je zabiljeen trend rasta trokova socijalnog osiguranja, neophodno je razvijati svijest o potrebi formulisanja startegije za ogranienjem ovog vida trokova.

  6. Preventivne strategije i promocija zdravlja na radnom mjestu predstavljaju prioritet u smanjivanju ekonomskog optereenja koje nastaje kao posljedica privremene ili trajne sprijeenosti za rad i prijevremenog penzionisanja.

  7. Neophodno je preduzeti aktivnosti na planu promovisanja i korienja smjernica za uvodjenje dobre prakse u oblast medicine rada i promocije zdravlja na radnom mjestu. Ove komplementarne aktivnosti doprinose unapredjenju zdravlja zaposlenih i kvalitetu njihovog ivota, dajui dodatni potencijal za razvoj vjetina zaposlenih i unapredjenje njihove produktivnosti.

 • S t r a n a | 4 www.gov .me

  8. Poseban akcenat treba staviti na promociju zdravlja na radnom mjestu i obezbijediti prevenciju zdravstvenih rizika koji nijesu direktno povezani sa radnim mjestom, a u cilju unapredjenja i trajnog odravanja radnog kapaciteta. Ova pitanja mogu da budu tretirana kroz sveobuhvatne strategije unapredjenja zdravlja zaposlenih. Ovo implicira odrivi razvoj znanja, vjetina i strunosti zaposlenih.

  9. Multidisciplinarnost u pruanju usluga medicine rada treba prepoznati kao sutinski elemenat zdravog, ekoloki odrivog, socijalnog razvoja radnog mjesta i privrednog subjekta sa pozitivnim uticajem na javno zdravlje drutva.

  10. Sistem upravljanja kvalitetom treba dizajnirati u cilju pruanja pune podrke kontinuiranom unapredjivanju radnih uslova, zdravlja, radne sposobnosti i kapaciteta i dobrobiti zaposlenih, kao i njihovih porodica. Ovaj sistem predstavlja pretpostavku jaanja konkurentnosti privrednih subjekata, a u skladu sa principima odrivog socijalnog i ekonomskog razvoja.

  III Situaciona analiza

  Optereenje profesionalnim bolestima i povredama na radu

  1. Na globalnom nivou

  Po procjeni Meunarodne organizacije rada (MOR) ukupna svjetska radna snaga broji 3,2 milijarde ljudi ili blizu 50% ukupnog stanovnitva, u razvijenim zemljama 800 miliona ili 65% stanovnitva, a u zemljama u razvoju 2,4 milijarde ili 45% stanovnitva. U poljoprivedi radi oko 40% svjetske radne snage ili 1,3 milijarde radnika. Od toga godinje smrtno strada, od povreda ili od bolesti, oko 0,17% odnosno 2,2 miliona. Taj broj mogao bi uskoro i da se povea zbog brze industrijalizacije u nekim zemljama u razvoju. Smatra se da povrede na radu godinje zadobije oko 10% ili 335 miliona ljudi zbog kojih povrijeeni izgube najmanje tri radna dana, a oko 5 % ili160 miliona oboli u vezi sa radom.

  Podaci SZO govore da Evropski region u svoje 53 zemlje lanice broji oko 400 miliona radnika ili 55% ukupnog

  stanovnitva Evrope, od kojih godinje 300 000 ili 0,08% ukupnog stanovnitva Evrope umre od bolesti vezanih za rad,

  27000 ili 0,01% pogine u nesreama na radu, a to je uzrok i finansijskom gubitku od 600 milijardi dolara ili 4% BDP.

  Pored uobiajenih, od ranije poznatih problema i rizika na poslu (buka, vibracije,jonizujue zraenje, fiziki napor,

  bioloki, hemijski i infektivni agensi, loi mikroklimatski i drugi uslovi na radu), rauna se da je 25-30% radne populacije

  izloeno i n

Search related