Click here to load reader

STRATEGIJA RAZVOJA INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA iu- · PDF file SBK-a donosi Rješenje o osnivanju Saobraćajnog fakulteta Travnik. Početkom 2010. godine osniva se Ekološki fakultet

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of STRATEGIJA RAZVOJA INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA iu- · PDF file SBK-a donosi Rješenje...

 • INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRANIKU

  STRATEGIJA RAZVOJA INTERNACIONALNOG

  UNIVERZITETA TRAVNIK U TRAVNIKU

  od 2016. do 2020. godina

  Travnik, april 2016. godine

 • 2

  PREDGOVOR

  Razvijeni svijet danas se nalazi u intenzivnom procesu transformacije iz industrijskog u društvo znanja, pa se i zemljama u tranziciji, naročito onima koje pretenduju da postanu članice EU-e,1 nameće potreba za brojnim društvenim promjenama u tom pravcu. Prije svega, te promjene zahtijevaju prilagoĎavanje sistema obrazovanja potrebama razvoja društva i privrede. Napredak BiH-e u navedenoj tranziciji i prilagoĎavanju moguć je samo uz sistem visokog obrazovanja usklaĎenom sa zahtjevima EHEA-e i ERA-e. Drugim riječima, budućnost BiH-e pretpostavlja visoko obrazovanje kompatibilno sa aktuelnim reformskim procesima u EU-i. U EU-i koja je projektovana kao društvo znanja, ljudi i znanje, odnosno intelektualni kapital, postaju najvaţniji ekonomski i preduzetnički resursi. Stoga, obrazovni sistem postaje jedan od najvaţnijih segmenata društva, jer on je temeljni izvor proizvodnje novih znanja nuţnih za društveno-ekonomski razvoj u novom mileniju. Brze promjene u svijetu traţe i radikalno uklanjanje svih prepreka unutar postojećeg stanja u visokom obrazovanju. BiH treba sistem koji je sposoban inicirati i nositi glavni teret promjena u društvu, pa su očekivanja društva i drţave od akademske zajednice velika, zahtjevna i legitimna. Sposobnost univerzitetâ da na njih odgovore, kao i sposobnost nadleţnih institucija vlasti da takva očekivanja politički i materijalno podupiru odlučivat će o brzini priključenja BiH-e krugu razvijenih drţava. Da bi se moglo odgovoriti na tako burne i kontinuirane promjene te potrebe društva, Univerzitet se treba strukturisati kao snaţna, integrativna, odgovorna i autonomna ustanova koja je u stanju da se nosi s promjenama, ali i da njima efikasno upravlja. Period koji slijedi, a kojeg pokriva ova Strategija (od 2016. do 2020. godine), biće razdoblje jačanja svih univerzitetâ kao funkcionalno integrisanih ustanova. Sa tim ciljem, neophodno je i u rad Univerziteta uključiti strateško planiranje, kao okvir u kojem treba da se uspostavi i odrţiv sistem upravljanja kvalitetom. Akademik prof.dr. Ibrahim Jusufranić Travnik, april 2016.

  1 Tumačenje svih akronima nalazi se u Tabeli akronima na 53. stranici.

 • 3

  SADRŢAJ PREDGOVOR...........................................................................................2 1. UVOD....................................................................................................4 2. MISIJA I VIZIJA UNIVERZITETA.......................................................13 3. OKRUŢENJE......................................................................................16 4. EVROPSKA DIMENZIJA VISOKOG OBRAZOVANJA.....................18 5. SISTEM ZA OSIGURAVANJE KVALITETA......................................19 6. STRATEŠKI CILJEVI.........................................................................21

  6.1. OBRAZOVANJE ..................................................................................................................... 21

  6.1.1. Uspostaviti programe cjeloţivotnog obrazovanja ....................................................... 21

  6.1.2. Sistem osiguranja kvaliteta ............................................................................................ 22

  6.1.3. UvoĎenje multidisciplinarnih studijskih programa ....................................................... 23

  6.1.4. Povećanje aktivnosti studenata ..................................................................................... 23

  6.1.5. Povećavanje naučno-istraţivačkih aktivnosti, kvaliteta istraţivanja i broja aktivnih

  naučno-istraţivačkih projekata ................................................................................................. 23

  6.2. RESURSI ................................................................................................................................. 25

  6.2.1. Ulaganje u intelektualni kapital ...................................................................................... 26

  6.2.2. Ulaganje u fizičke resurse i upravljanje finansijskim resursima ............................... 26

  6.3. SARADNJA .............................................................................................................................. 27

  6.3.1. Jačanje saradnje sa privrednim i drugim subjektima u planiranju, organizaciji i

  izvoĎenju studijskih programa .................................................................................................. 28

  6.3.2. Poticanje mobilnosti nastavnika, saradnika i studenata ............................................ 28

  6.3.3. Organizovanje zajedničkih studijskih programa sa inostranim visoko-školskim

  institucijama ................................................................................................................................. 29

  6.3.4. Povećanje broja aplikacija i dobijenih projekata iz fondova EU ............................... 29

  7. REALIZACIJA STRATEGIJE.............................................................29 7.1. OGRANIČENJA PRI PROVOĐENJU STRATEGIJE RAZVOJA ..................................... 29

  7.2. PROJEKCIJE PROVOĐENJA STRATEGIJE .................................................................... 30

  8. STRATEŠKI PRAVNI AKTI UNIVERZITETA....................................31 9. ODGVORNA LICA I STRUĈNA TIJELA...........................................33 10. SWOT ANALIZA..............................................................................34 ZAVRŠNA RIJEĈ...................................................................................36 KONSULTOVANA LITERATURA..........................................................38 TABELA AKRONIMA (abecedno)........................................................39

 • 4

  1. UVOD

  Historijat Univerziteta započinje osnivanjem Fakulteta za privrednu i tehničku logistiku 2006. godine. Neposredno nakon toga donosi se Rješenje za osnivanje Ekonomskog fakulteta Travnik te nakon tri godine uz kontinuiran i afirmativan rad menadţmenta, nastavnika i drugih uposlenika Fakulteta, Ministarstvo obrazovanja SBK-a donosi Rješenje o osnivanju Saobraćajnog fakulteta Travnik. Početkom 2010. godine osniva se Ekološki fakultet čime se studijski program proširuje na naučno- nastavnu oblast prirodnih nauka. Tako su se stekli uslovi za okrupnjavanje te je zvanično osnovan Univerzitet, i to Rješenjem Vlade SBK-a, Br: 03-38-2/10-6 od 05. 03. 2010. godine. Proces integracije završen je u maju 2010. Sa akademskom 2011/2012. sa radom počinju još dvije organizacione jedinice i to Pravni fakultet i Fakultet za medije i komunikaciju,što je ozvaničeno rješenjem Vlade SBK br. 03-38- 27/10-7 od 1.10.2010. godine. Od akademske 2013/2014. godine IUT dobiva još dvije organizacione jedinice tj. Fakultet politehničkih nauka i Fakultet informacionih tehnologija koja je ozvaničena rješenjem Vlade SBK br. 03-38-25/12 od 31.05.2012. godine. Vaţećom zakonskom legislativom koja se odnosi na visoko obrazovanje u BiH-i, znači i u FBiH-e, kao i svim drugim drţavama savremenog svijeta, univerzitetima se daje izuzetno velika autonomija u pogledu samostalnog organizovanja, jer smo svjedoci prelaska sa modela drţavnog upravljanja na model drţavnog nadzora. Iz toga su proizašli zahtjevi da se integrišu funkcije na Univerzitetu, pa se pristupa reorganizaciji sistema upravljanja i rukovoĎenja te se u svakodnevnu praksu uvode svi principi strateškog menadţmenta koji praktikuju mnogi univerziteti u svijetu. Danas, početkom 2016. godine, odnosno u 2015./2016. akademskoj godini u okviru područja svoje akademske djelatnosti, Univerzitet uspostavlja i izvodi studijske programe na sljedećim fakultetima kao posebnim organizacionim jedinica: 1. Ekonomski fakultet. Nastava se izvodi u dva modula: 3+2 ili 4+1, što znači 3 ili 4 godine dodiplomskog studija (I. ciklus), 2 ili 1 godina magistarskog studija (II. ciklus) te 3 godine doktorskog studija (III. ciklus). Na svim studijskim programima student moţe birati po kojem modulu ţeli studirati. 1.1. Programi na dodiplomskom studiju (I. ciklus):

  ■ Bankarstvo i osiguranje ■ Finansije, računovodstvo i revizija ■ Marketing i trgovina ■ Turizam i hotelijerstvo ■ Preduzetništvo i samozapošljavanje ■ Poslovna ekonomija ■ Poslovni menadţment ■ Poslovna informatika ■ Finansijska trţišta, instrumenti i institucije ■ Menadţment u obrazovanju ■ Menadţment u zdravstvu

 • 5

  1.2. Programi na magistarskom studiju (II. ciklus):

  ■ Ekonomija, menadţment i biznis ■ Finansije , bankarstvo i osiguranje ■ Marketing, menadţment i trgovina ■ Preduzetništvo i samozapošljavanje ■ Računovodstvo i revizija ■ Turizam i hotelijerstvo ■ Finansijska trţišta, instrumenti i institucije ■ Menadţment u obrazovanju ■ Menadţment u zdravstvu

  1.3. Programi na doktorskom studiju (III. ciklus):

  ■ Ekonomija ■ Menadţment ■ Bankarstvo i osiguranje ■ Marketing i trgovina ■ Preduzetništvo ■ Računovodstvo, finansije i revizija ■ Turizam i hotelijerstvo ■ Finansijska trţišta, instrumenti i institucije ■ Menadţment u obrazovanju ■ Menadţment u zdravstvu

  2. Saobraćajni fakultet. Nastava se izvodi u dva modula: 3+2 ili 4+1, što

Search related