Click here to load reader

STRATEGIJA RAZVOJA I RADA - · PDF file SWOT ANALIZA Korisno Štetno i SNAGE Udruženost Ljudski resursi Geografska pokrivenosti inventar, oprema, automobili Individualni kapaciteti

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of STRATEGIJA RAZVOJA I RADA - · PDF file SWOT ANALIZA Korisno Štetno i SNAGE Udruženost...

 • STRATEGIJA RAZVOJA I RADA MREŽE ZA GRAĐANSKI AKTIVIZAM

  ZA 2018. i 2019. GODINU

 • 2

  Strategija razvoja i rada Mreže za građanski aktivizam

  Mreža za građanski aktivizam (MGA) je formirana u 2016. godini od srpskih nevladinih organizacija iz centralnog i južnog Kosova, koje su

  uglavnom iz šest južnih opština sa srpskom većinom. Motiv za formiranje mreže bio je povećanje građanskog aktivizma srba koji žive

  južno na Kosovu, ali i da se pokaže da ipak postoji bar neki aktivizam.

  Misija

  Misija Mreže je da doprinese razvoju ostalih zajednica na Kosovu i njihovih kapaciteta, sa posebnim akcentom na status i položaj srpske

  zajednice u kosovskom društvu, kroz informisanje i obrazovanje građana o institucijama demokratije i uspostavljanje komunikacije i rada

  sa ostalim zajednicama na Kosovu, kao i širenje ideja pacifizma, demokratije, promovisanja ljudskih prava i razvijanje ekološke svesti, kao

  i borbe protiv svih oblika diskriminacije.

  VRSTE AKTIVNOSTI

  Kako bi ispunila svoje ciljeve, mreža će po statutu sprovoditi, ali neće biti isključivo ograničena na njih, sledeće vrste aktivnosti:

   promocija i zaštita ljudskih prava, širenje kulture mira, tolerancije, dijaloga, dogovora, saradnje, nenasilnog rešavanja sukoba,

  ekološke i zdravstvene svesti i kulture;  promocija multikulturalnosti i zajedničkog života kroz zajedničke aktivnosti predstavnika različitih etničkih grupa;  organizacija, sprovođenje i podrška stručnim istraživanjima kroz realizaciju raznovrsnih projekata od interesa za ostvarivanje

  osnovnog cilja organizacije;  organizovanje seminara, kreativnih radionica, konferencija i tribina;  izdavanje priručnika, knjiga, glasila, kao i audio - vizuelnih sredstava u vezi rada udruženja;  saradnja sa sličnim ustanovama, organizacijama, udruženjima i pojedincima u zemlji i svetu;  sprovođenje humanitarnih akcija radi poboljšanja položaja socijalno ugroženih građana i svih onih kojima je to potrebno;  podizanje svesti građana Kosova na polju evrointegracija, jezika, kulture, umetnosti i sporta;  unapređenje formalnog i neformalnog obrazovanja vezano za područje zaštite i promocije aktivnog učešća mladih u svim

  procesima od opšteg društvenog, socijalnog i demokratskog značaja;  nadgledanje rada i podizanje kapaciteta lokalnih samouprava na Kosovu;  praćenje i posmatranje lokalnih i parlamentarnih izbora na Kosovu.

 • 3

  ORGANOGRAM

 • 4

  SWOT ANALIZA

  Korisno Štetno

  U n

  u tra

  šn ji fa

  kto ri

  SNAGE  Udruženost  Ljudski resursi  Geografska pokrivenosti  Individualni kapaciteti  Transparentnost  Posvećenost  Izvršni sektor  Raznovrsno polje delovanja članica pojedinačno  Sertifikovani koordinatori volonterskih kampova  Razvijene uspešne metode poslovanja članica

  pojedinačno

  SLABOSTI  Kapaciteti članica (nepoznavanje jezika i sl.)  Nerazvijeni/loši tehnički kapaciteti članica (prostor,

  inventar, oprema, automobili i sl.)  Finansijska zavisnost

  Sp o

  lja šn

  i fa kto

  ri

  MOGUĆNOSTI  Evropski fondovi  Prisustvo donatora  Regionalno umrežavanje  Programi za razvoj kapaciteta organizacija civilnog

  društva  Saradnja sa lokalnim i centralnim institucijama

  PRETNJE  Nedovoljna saradnja sa drugim organizacijama

  civilnog društva na Kosovu  Finansijska zavisnost  Umanjeni fodnovi za civilno društvo  Politički nestabilna situacija  Migracija mladih

  Glavni ciljevi ostvarivanja ove strategije su u sledećim oblastima:

   Izgradnja organizacijskih i tehničkih kapaciteta MGA i njenih članica,

   Smanjenje nezaposlenosti,

   Razvoj volonterizma i građanskog aktivizma,

   Očuvanje kulturnog nasleđa i

   Zastupanje građana i ukazivanje na probleme zajednice

 • 5

  GLAVNI CILJ 1:

  Izgradnja organizacijskih i tehničkih kapaciteta MGA i njenih članica

  Strateški cilj Podciljevi Aktivnosti Vremenski okvir

  Donatori Procena koštanja

  Izgradnja organizacijskih i tehničkih kapaciteta MGA-a i njenih članica

  Standardizovati i urediti unutrašnju administraciju svake od članica mreže

  Formiranje tima za izgradnju kapaciteta mreže

  3 meseca / /

  Poseta svim organizacijama, članicama mreže i analiza trenutnog stanja njihove unutrašnje administracije

  6 meseci / 200 €

  Odrediti prioritetna polja delovanja i modifikovati po već definisanom standardu, postojeće forme, procedure, regulative itd...

  18 meseci / /

  Proveriti i ažurirati, a po potrebi otvoriti novi nalog na PADOR onlajn platformi

  18 meseci / /

  Formiranje BAZE KORISNIH PROIZVODA

  Na internet prostoru u vlasništvu mreže (prostor za web sajt... dropbox prostor, google drive prostor ili sl.), postaviti sve korisne sadržaje koje poseduju članice mreže, kao npr.:

   završene forme predloga projekata

   brošure i promotivni materijal korišćen u ranijim kampanjama organizacija,

   video materijal

  6 meseci / /

 • 6

   tjutorijali  lista donatora  kontakti partnerskih

  organizacija  kontakti predstavnika

  bitnijih institucija, centralnih i lokalnih

   kontakt lista članova mreže Akcioni plan za izgradnju kapaciteta članica mreže

  Identifikacija trenutnog stanja i potreba članica mreža za izgradnjom kapaciteta. Definisati prioritetne oblasti u kojima treba delovati (oblasti za koje organizacije imaju najmanje kapaciteta)

  6 meseci / /

  Na osnovu ponuda drugih organizacija civilnog društva i institucija, napraviti kalendar postojećih besplatnih treninga i definisati mogućnost da članice mreže pohađaju iste

  6 meseci / /

  Napraviti listu treninga koje članovi mreže mogu organizovati besplatno za ostale zainteresovane članove mreže

  12 meseci / /

  Organizovati kurseve albanskog i engleskog jezika za članove mreže

  18 meseci Centralne institucije

  5000 €

  Obezbediti trajne/institucionalne grantove za MGA u cilju samoodrživosti mreže

  Identifikovati donatorske organizacije koje dodeljuju institucionalne grantove i aplicirati

  12 meseci / /

  Organizovati individualne sastanke sa donatorskim organizacijama koje dodeljuju institucionalne grantove i predstaviti Mrežu

  12 meseci / /

  Napraviti strategiju za pronalaženje sredstava (fundraising strategy) mreže

  18 meseci / 2000 €

  Kreirati listu potencijalnih donatora na Kosovu, ali i van Kosova

  12 meseci / /

  Razviti najmanje 5 projektnih ideja 12 meseci / /

 • 7

  kojima će se mreža predstavljati kod donatora, bez obzira na postojanje poziva za projekte Organizovati večeri promocije različitih ambasada na Kosovu

  18 meseci Inerno, strane ambasade

  1500 €

  Poboljšati tehničku i logističku opremljenost MGA i njenih članica

  Kontaktirati različite medjunarodne organizacije koje privode kraju svoje misije i zatvaraju kancelarije, ne bi li poklonili deo opreme Mreži

  18 meseci / /

  Kontaktirati institucije i tražiti pomoć u opremanju kancelarija MGA

  12 meseci / /

  Pratiti licitacije i sl. 18 meseci / / Poboljšanje saradnje sa organizacijama civilnog društva i različitim mrežama na regionalnom nivou

  Identifikovati regionalne mreže civilnog društva i inicirati kontakt u cilju umreživanja

  12 meseci / /

  Aplicirati u Erasmus + programu Evropske Komisije

  24 meseca / /

  Prijaviti članove mreže i/ili aktivne pojedince za regionalne seminare koji se organizuju od strane različitih aktera

  12 meseci / /

 • 8

  GLAVNI CILJ 2:

  Smanjenje nezaposlenosti

  Strateški cilj Podciljevi Aktivnosti Vremenski okvir

  Donatori Procena koštanja

  Smanjenje nezaposlenosti

  Neformalno obrazovanje Treninzi, kursevi, obuke za mlade 24 meseca Međunarodni donatori

  20000 €

  Pronalaženje firmi za održavanje specijalizovanih obuka

  12 meseci / /

  Obučavanje lica sa posebnim potrebama

  24 meseci Međunarodni donatori

  5000 €

  Razgovor sa nadležnim institucijama o slobodnim radnim mestima i potrebama za određena radna mesta

  12 meseci / /

  Studijske posete firmama 2 puta u toku godine

  / 400 €

  Mediji – gostovanje i saopštenja za aktuelizaciju problema nezaposlenosti

  24 meseca / /

  Razvoj preduzetništva Pisanje projekata za nezaposlene 12 meseci / 2000 € Obuka o preduzetništvu 18 meseci Međunarodni

  donatori 10000 €

  Takmičenja za najbolji biznis plan 24 meseca Međunarodni donatori

  10000 €

  Poseta i učešće na sajmovima preduzetništva

  3-5 puta godišnje

  Institucije, Međunarodni donatori

  5000 €

  Marketing i brendiranje proizvoda 24 meseca Međunarodni donatori

  10000 €

  Online marketing 24 meseca Međunarodni 5000 €

 • 9

  donatori U

Search related