Click here to load reader

STRATEGIJA MPK

  • View
    215

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of STRATEGIJA MPK

STRATEGIIJA STRATEG JA

PRELASKA S ANALOGNE NA DIGITALNU ZEMALJSKU RADIODIFUZIJU U FREKVENCIJSKIM OPSEZIMA 174-230 MHz i 470-862 MHz U BOSNI I HERCEGOVINI

BOSANSKI

SADRAJ I. SAETAK ................................................................................................................1 II. UVOD .....................................................................................................................3 A. SVRHA STRATEGIJE .........................................................................................3 B. PRAVNI OKVIR...................................................................................................4 C. VREMENSKI OKVIR............................................................................................5 III. CILJEVI STRATEGIJE ........................................................................................6 A. OPTI I POSEBNI CILJEVI.................................................................................6 B. OEKIVANI REZULTATI I AKTIVNOSTI ...........................................................7 C. IZAZOVI UVOENJA DIGITALNE RADIODIFUZIJE .........................................8 IV. PRAVNI I REGULATORNI OKVIR ZA UVOENJE DTT....................................9 A. POLAZNE OSNOVE - REGULATORNI ASPEKTI ...............................................9 B. STANJE U BOSNI I HERCEGOVINI .................................................................10 C. STANJE U EVROPI .........................................................................................11 D. AUTORSKA PRAVA..........................................................................................13 E. POTREBE ZA USVAJANJEM NOVIH PROPISA I PRAVILA.............................14 F. IMPLEMENTACIJA ...........................................................................................14 V. PROGRAMSKI SADRAJ U DIGITALNOM EMITIRANJU ....................................16 A. DEFINICIJE PROGRAMSKOG SADRAJA .......................................................16 B. KONVERGENCIJA ............................................................................................16 C. KVALITET SLIKE..............................................................................................17 D. DODATNI SADRAJI........................................................................................18 E. ELEKTRONSKI PROGRAMSKI VODI .............................................................19 F. OSOBE SA POSEBNIM POTREBAMA...............................................................19 VI. TEHNIKI ASPEKTI UVOENJA DTT U BIH..................................................20 A. TRENDOVI I RESURSI......................................................................................20 B. ANALIZA POTREBNIH RF RESURSA ZA INICIJALNO UVOENJE DTT........22 VII. DRUTVENO-EKONOMSKI ASPEKTI UVOENJA DTT ..................................26 A. PRIMJERI FINANSIRANJA UVOENJA DTT U EVROPI.................................26 B. MOGUNOSTI I PRIJEDLOG FINANSIRANJA UVOENJA DTT U BIH.........28 VIII. PLAN PROMOCIJE UVOENJA DTT U BIH ...................................................32 A. PROMOTIVNO - INFORMATIVNA KAMPANJA ...............................................32 B. PROMOTIVNE AKTIVNOSTI ............................................................................33 IX. DINAMIKI PLAN PRELASKA ..........................................................................36 X. PRILOZI: ..............................................................................................................37 PRILOG 1: DTT FORUM BOSNE I HERCEGOVINE ................................................37 PRILOG 2: ISKUSTVA I ANALIZA UVOENJA DTT...............................................40 A. DRAVE EVROPSKE UNIJE.........................................................................40 B. DRAVE U REGIONU...................................................................................42 PRILOG 3: SEKTOR KOMUNIKACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI..........................44 A. PLAN FREKVENCIJA I INFRASTRUKTURA ................................................44 B. ANALIZA TRITA KOMUNIKACIJA ...........................................................47 C. EKONOMSKA ANALIZA TRITA................................................................49 D. ANALIZA ISTRAIVANJA SEKTORA EMITIRANJA U BIH ..........................53 PRILOG 4: RELEVANTNI ZAKONI I PROPISI .........................................................55 PRILOG 5: POJMOVNIK I SKRAENICE.................................................................56

Ovo je javni dokument. Doputeno je umnoavanje i rasparavanje dokumenta u tampanom i digitalnom obliku, uz uvjet da je naveden izvor dokumenta i jasno oznaena sva odstupanja od izvornika, kao i autori dodanih i/ili izmijenjenih dijelova teksta.

I. SAETAK Uvoenje digitalne zemaljske (terestrijalne) televizije (dalje: DTT) u BiH, period prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju i gaenje analogne radiodifuzije u frekvencijskim opsezima od 174-230 MHz i 470-862 MHz je obaveza Bosne i Hercegovine koja treba biti uraena u skladu sa vaeim meunarodnim sporazumima iz ove oblasti. Regionalna konferencija o radiovezama za planiranje digitalnog zemaljskog radiodifuznog servisa u dijelovima regija 1 i 3, u frekvencijskom opsegu od 174-230 MHz i 470-862 MHz (RRC06), odrana u enevi 2006. godine u organizaciji Meunarodne unije za telekomunikacije (ITU), je odredila osnovne obaveze za prelazak na digitalno zemaljsko emitiranje za zemlje potpisnice sporazuma GE-06. Zavrni (finalni) akti RRC06 eneva su ratificirani i objavljeni u Slubenom glasniku BiH - Meunarodni ugovori, broj 9/08. Ovim je procedura usvajanja u potpunosti zavrena, to obavezuje Bosnu i Hercegovinu da postupa u skladu sa navedenim sporazumom (GE-06). U skladu sa zadacima DTT Foruma, definiranim u Politici sektora emitiranja (Slubeni glasnik BiH, 18/07 od 13. 3. 2007.), pratei globalne trendove, najbolju evropsku praksu i meunarodne obaveze Bosne i Hercegovine u ovoj oblasti, a vodei se principima promocije razvoja informatikog drutva u Bosni i Hercegovini, podsticanja daljeg razvoja konkurencije i pluralizma sektora komunikacija, stimuliranja stvaranja uvjeta za kontinuiran razvoj medijskih sloboda i zatiti interesa svih korisnika i operatora u sektoru komunikacija u Bosni i Hercegovini, u smislu nediskriminacijskog pristupa, kvaliteta i cijena usluga, DTT Forum je kroz analizu dosadanjih iskustava drugih zemalja i stanja u Bosni i Hercegovini doao do nekoliko kljunih zakljuaka: 1. U Bosni i Hercegovini e se najkasnije 01. 12. 2011. godine u potpunosti ugasiti analogna radiodifuzija u UHF opsegu; 2. U uvoenju digitalne zemaljske televizije u Bosni i Hercegovini e se koristiti DVB-T standard sa MPEG-4 (H.264/AVC) sistemom kompresije; 3. Tranzicijski period prelaska na digitalnu zemaljsku radiodifuziju treba biti to krai; 4. Proces uvoenja digitalne zemaljske radiodifuzije treba se odvijati po fazama (koje prate jedna drugu i koje meusobno zavise); 5. Sprovesti javnu informativnu kampanje informiranja i educiranja bh. javnosti o procesu uvoenje digitalne zemaljske (terestrijalne) radiodifuzije, predstavljanja prednosti digitalne televizije, te koraka koji se od graana oekuju u osposobljavanju domainstava za prijem digitalnog TV signala u skladu sa zadatim rokovima; 6. Sprovesti subvencioniranje stanovnitva prilikom kupovine DVB-T prijemnika. Subvencije e znatno ubrzati proces prelaska na DTT, jer je to efikasan nain da se graani potaknu na to bru kupovinu ovih ureaja. Na ovaj nain e se pratiti i penetracija prijemnika na tritu, to e omoguiti TV stanicama da se prije odlue na digitalizaciju svog programa i pristup multipleksu. U skladu sa prethodno navedenim zakljucima, potrebno je: - osigurati stabilno, transparentno, tehnoloki neutralno okruenje u sektoru komunikacija i kontinuiran razvoj elektronske komunikaciijske infrastrukture usmjerene ka razvoju informatikog drutva u Bosni i Hercegovini;

strana 1 od 64

- napraviti pretpostavke za promoviranje mogunosti u digitalnoj radiodifuziji za zadovoljavanje potreba osoba sa posebnim potrebama; - osigurati stimulativan okvir za poveanje obima i kvaliteta produkcije i smanjenje trokova prenosa / distribucije programa za sve uesnike u digitalnoj radiodifuziji; - osigurati stimulativan okvir za kreiranje ponude usluga sa dodatnom vrijednou u odnosu na postojee analogne radiodifuzne sisteme za sve uesnike u procesu; - osigurati efikasno ostvarivanje i zatitu autorskih i srodnih prava uz koritenje prednosti koje digitalna tehnologija prua u ovoj oblasti; - omoguiti fleksibilnu implementaciju novih servisa i standarda, te uvoenje dodatnih programskih sadraja nakon prestanka rada analognih radiodifuznih stanica i oslobaanja dijela RF spektra; - imati u vidu direktive EU koje propisuju da zemlje lanice trebaju osigurati da alokacija slobodnih frekvencija od strane dravnog regulatora treba biti voena principima transparentnosti, nediskriminacije i objektivnosti. U prilozima Strategije se nalazi vie informacija o radu DTT Foruma, istraivanja i analize koje su raene za potrebe Strategije, kao i dodatni materijal za bolje razumjevanje Strategije i samog procesa prelaska na digitalnu radiodifuziju.

strana 2 od 64

II. UVOD A. SVRHA STRATEGIJE Svrha Strategije prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz u Bosni i Hercegovini je da kroz strunu analizu postojeeg stanja, utvrivanje potreba i mogunosti razvoja sektora komunikacija u BiH, vodei rauna o nunim pravcima i dinamici prelaska na digitalnu zemaljsku radiodifuziju, definira optimalno rjeenje, temeljne strateke odrednice i uvjete za tranzicijski period i time postigne uspjeno gaenje analogne zemaljske radiodifuzije u navedenim opsezima. Nadalje, Strategija treba da ostvari pretpostavke za odrivi razvoj sektora komunikacija, efektivno iskoristi