Strategija kulturne politike za stampu - fzzpr.gov.ba Strategija kulturne politike Zeni¤†ko-dobojskog

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Strategija kulturne politike za stampu - fzzpr.gov.ba Strategija kulturne politike...

 • Strategija kulturne politi ke Zeniko-dobojskog kantona

  za period 2014 -2020. godina

  Voditelji izrade StrategijeDamir KukiSlavica HrnkaEsad Delibai

 • Zenica, 2014 godine

  Strategija kulturne politi ke Zeniko-dobojskog kantona

  za period 2014 -2020. godina

 • Voditelji izrade Strategije:Damir Kuki, Filozofski fakultet Zenica Slavica Hrnka, Opa biblioteka Zenica Esad Delibai, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sportSavjet za izradu Strategije kulturne politike Zeniko-dobojskog kantona za period 2014 -2020. godina:Senad Hodovi, Zaviajni muzej VisokoMelida Travani, JU Centar za kulturu i obrazovanje TeanjIzet Fejzovi, JU za kulturu i obrazovanje KakanjJasmin Manduki, JU Muzej TeanjRaida Mulali, JU Dom kulture Edhem Mulabdi MaglajAdnadin Jaarevi, Muzej grada ZeniceHazim Begagi, Bosansko narodno pozorite ZenicaAhmo Muharemovi, UG Muzikih pedagoga ZDKEsmir Bai, Biblioteka TeanjMelih Karan, Ansambl Bosnia-folkVenita Popovi, Zenike sveskeDaliborka Matoevi, Opa knjinica UsoraSabina Malibegovi, Opa biblioteka epe Nina Salki, Opa biblioteka MaglajSamir Miluni, Centar za kulturu i informisanje OlovoSenad iija, JU Gradska biblioteka Kakanj Muamer Spahi, IK VrijemeKemal Mahmutefendi, knjievnikMuhamed Bajramovi, Filozofski fakultet ZenicaRusmir Berberovi, Sluba za drutvene djelatnosti Opina Vareeljko Grahovac, knjievnikDenis Samardi, Multiplex Ekran Adem Smailhodi, JU Centar za kulturu ZavidoviiJasenko Karovi, sociologLektor: eljko GrahovacIstraivanje Kulturne potrebe i navike stanovnika Zeniko-dobojskog kantona: Haris Abdagi, struni saradnik u Slubi za razvoj Ope biblioteke u ZeniciDesign i tehnika priprema:Selver OmeroviTira:300 primjerakaIzdava:Opa biblioteka ZenicaZa izdavaa:Midhat Kasap

  CIP - Katalogizacija u publikacijiNacionalna i univerzitetska bibliotekaBosne i Hercegovine, Sarajevo

  316.7(497.6-24 Zeniko-dobojski)2014/2020

  008(497.6-24 Zeniko-dobojski)2014/2020

  STRATEGIJA kulturne politike Zeniko-dobojskog kantona za period 2014-2020. godina / [voditelji izrade Strategije Damir Kuki, Slavica Hrnka, Esad Delibai]. - Zenica : Opa biblioteka, 2014. - 105 str. : graf. prikazi ; 25 cm

  Bibliografija: str. 104-105.

  ISBN 978-9958-9050-8-7

  COBISS.BH-ID 21414662

 • SadrajUvodni dio 7

  1..Pojam.kulture.i.kulturne.politike. .......................................................................................................................82..Sociokulturni.kapital ...........................................................................................................................................93..Bosanskohercegovaka.kulturna.paradigma. ...................................................................................................104..Kulturna.politika.u.Bosni.i.Hercegovini ............................................................................................................105..Metodoloki.okvir .............................................................................................................................................116..Opi.ciljevi.i.principi.Strategije .........................................................................................................................13

  Prvi dio: Aktuelni kulturni kontekst Zeniko-dobojskog kantona - analiza stanja 141..Model.kulturne.politike ...................................................................................................................................14

  1.1..Legislativa .................................................................................................................................................141.2..Finansiranje ..............................................................................................................................................151.3..Obrazovanje.i.kultura ................................................................................................................................191.4..Status.umjetnika .......................................................................................................................................221.5....Karakteristike.modela.kulturne.politike.u.Zeniko-dobojskom.kantonu ................................................231.6..Karakteristike.kulturne.politike.u.opinama.Kantona ..............................................................................251.7.Kultura.mladih ...........................................................................................................................................271.8..Kultura.i.osobe.sa.invaliditetom ...............................................................................................................281.9..Kulturna.tranzicija.i.trite.rada.u.kulturi .................................................................................................29

  2..Kulturna.batina ...............................................................................................................................................312.1..Materijalna.kulturna.batina ....................................................................................................................312.2..Nematerijalna.kulturna.batina ................................................................................................................35

  3..Ustanove.kulture .............................................................................................................................................373.1..Biblioteke ..................................................................................................................................................373.2..Muzeji .......................................................................................................................................................433.3..Arhivi .........................................................................................................................................................473.4..Centri.za.kulturu .......................................................................................................................................49

  4..Umjetnost ........................................................................................................................................................514.1.Likovna.umjetnost .....................................................................................................................................514.2.Scenska.umjetnost.....................................................................................................................................534.3.Muzika.umjetnost ....................................................................................................................................564.4..Knjievnost ................................................................................................................................................58

  5..Kulturne.industrije. ..........................................................................................................................................615.1..Izdavatvo .................................................................................................................................................625.2.Kinematografija .........................................................................................................................................625.3..Mediji.i.audio-vizuelna.djelatnost ............................................................................................................64

  6..Nezavisni.kulturni.sektor .................................................................................................................................697...Kulturne.manifestacije,.festivali,.kulturni.turizam...........................................................................................71

  Drugi dio: Osnovni ciljevi kulturnog razvoja Zeniko-dobojskog kantona 76Trei dio: Monitoring i evaluacija 78AKCIONI PLAN 79

  OPI.CILJEVI.STRATEGIJE .....................................................................................................................................79I..Model.kulturne.politike ................................................................................................................................80II.Materijalna.i.nematerijalna.kulturna.batina ...............................................................................................82III..Ustanove.kulture .........................................................................................................................................83IV.Umjetnost ....................................................................................................................................................83V.Kulturne.industrije.i.nezavisni.kulturni.sektor .............................................................................................84VI.Monitoring.i.evaluacija ................................................................................................................................85

  DODATAK: Kulturne navike i potrebe stanovnika Zeniko-dobojskog kantona - Anketno istraivanje - 861.1..UVOD ............................................................................................................................................................861.2..OPTI.PODACI ...............................................................................................................................................872.1..ANALIZA.ANKETE.-.Provjera.hipoteze.1 ........................................................................................................882.2..ANALIZA.ANKETE.-.Provjera.hipoteze.2 ........................................................................................................912.3..ANALIZA.ANKETE.-.Provjera.hipoteze.3 ......