of 2 /2
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A REGIUNII VEST: Transport naval pe canalul Bega ºi metrou de suprafaþã în Timiºoara Planul de Dezvoltare a Regiunii Nord-Vest 2014-2020 include un portofoliu orientativ de proiecte considerate strategice sau priorita- re de cãtre partenerii judeþeni, care vizeazã diverse domenii, începând de la infrastructurã (de transport, de sãnãtate sau educaþie), pânã la dezvoltare economicã, eficienþã energeticã sau mediu. O parte din aceste investiþii pot fi finanþate cu ajutorul fondurilor europene puse la dispoziþia þãrii noastre pânã în 2020. Portofoliul regional cuprinde peste 2000 de idei de proiecte pri- mite de la cele 6 judeþe ale regiu- nii, ne-a declarat Sorin Maxim, di- rectorul general al Agenþiei de Dezvoltare Regionalã (ADR) Vest. Lista cu proiecte prioritare la ni- vel regional, validate de cãtre cele 6 judeþe în luna iulie 2014, conþine un numãr de 41 de investiþii, iar bugetul estimat pentru realizarea acestora este de circa 1,4 miliarde de euro. Pe baza analizelor efectuate asu- pra sistemului de transport din Re- giunea Vest ºi a tendinþelor privind cererea de mobilitate, conducerea ADR Vest considerã cã este necesa- rã promovarea mai multor proiec- te precum construcþia unui metrou de suprafaþã, care sã facã legãtura între aeroportul Traian Vuia din Timiºoara ºi Gara de Nord din Timiºoara. „Se are în vedere reali- zarea unei legãturi terestre de transport pasageri, de mare capa- citate, între aeroportul Timiºoara ºi reþeaua de transport public din municipiul Timiºoara. Concomi- tent, aceast nou tip de transport va face legãtura rapidã între mai mul- te moduri de transport (aerian, fe- roviar, rutier ºi chiar naval) reþeaua actualã a transportului public de cãlãtori asigurând accesul atât la gãrile feroviare din Timiºoara, cât ºi la reþeaua rutierã ºi canalul Bega, precizeazã Strategia de transport a regiunii. Proiectul trebuie sã includã con- strucþia terminalului de metrou de la aeroportul Timiºoara, con- strucþia cãii de rulare a metroului ºi joncþiunea cu reþeaua de tramvaie din Timiºoara. În viitor, reþeaua poate fi utilizatã ºi pentru aprovizionarea cu marfã a spaþiilor comerciale de mari di- mensiuni ºi a zonelor de depozite. Construcþia unui metrou de supra- faþã necesitã costuri mult mai mici decât clasicul metrou subteran de- oarece valoarea lucrãrilor de con- strucþie ºi costurile de exploatare sunt mult mai mici, comparativ cu metroul clasic: nu necesitã lucrãri ample de excavaþii, blocarea bule- vardelor, devieri de conducte ºi li- nii electrice etc, potrivit ADR Vest. Un alt proiect important este in- tensificarea transportului naval pe canalul Bega. Acesta trebuie rea- menajat (dragat, decolmatat, lãrgit ºi/sau adâncit) pentru a permite traficul naval pe o distanþã cât mai mare. Concomitent, trebuie reali- zate porturi cu destinaþie de mãr- furi ºi pasageri, amplasate, în prin- cipal, în zonele marginale ale oraºului ºi în cea centralã. Porturile trebuie dezvoltate ca noduri multi- modale fiind dotate ºi cu parcãri sau racorduri la reþeaua de transport public (în principal au- tobuze ºi troleibuze). Zona de transport fluvial poate fi completa- tã cu o reþea de spaþii comerciale plutitoare (restaurante, magazine sau hoteluri), care vor creºte gra- dul de atractivitate a zonei. Stategia considerã necesarã ºi realizarea de spaþii de parcare generoase în terminalele de transport public, la nivelul zonelor marginale ale oraºelor, dar ºi dez- voltarea de piste de biciclete. Tot la capitolul transporturi re- giunea mai care ca proiect impor- tant dezvoltarea ºi modernizarea infrastructurii portuare de la Mol- dova Nouã. Aceasta trebuie reabili- tatã pentru a putea prelua atât mãrfurile care vin pe Dunãre din- spre Marea Neagrã sau Europa Centralã, cât ºi pasagerii care tran- ziteazã zona. Din aceastã perspec- tivã, trebuie create zone de depo- zitare ºi sortare mãrfuri, cu acces la o infrastructurã rutierã de mare ca- pacitate ºi, în perspectivã, legarea portului la o cale feratã secundarã, cu acces la magistrala internaþio- nalã care strãbate Regiunea Vest, dinspre Timiºoara spre Turnu Se- verin, conform strategiei. Alte proiecte importante sunt construcþia unor trasee de transport pe cablu, în zonele preta- bile ºi dezvoltarea de puncte mul- timodale, pentru transportul de mãrfuri, la periferiamarilor oraºe sau a centrelor economice. Beneficiarii POR 2014-2020 sunt sprijiniþi de Autoritatea de Management (AM) a programului (Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Administraþiei Publice) ºi Orga- nismele Intermediare (Agenþiile pentru Dezvoltare Regionalã) în baza procedurilor de implementa- re a proiectelor finanþate prin acest program regional ºi pot utiliza me- 11

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A REGIUNII VEST: Transport naval ... · Planul de Dezvoltare a Regiunii Nord-Vest 2014-2020 include un portofoliu orientativ de proiecte considerate strategice

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of STRATEGIA DE DEZVOLTARE A REGIUNII VEST: Transport naval ... · Planul de Dezvoltare a Regiunii...

Page 1: STRATEGIA DE DEZVOLTARE A REGIUNII VEST: Transport naval ... · Planul de Dezvoltare a Regiunii Nord-Vest 2014-2020 include un portofoliu orientativ de proiecte considerate strategice

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A REGIUNII VEST:

Transport navalpe canalul Bega ºi metroude suprafaþã în Timiºoara

Planul de Dezvoltare a RegiuniiNord-Vest 2014-2020 include unportofoliu orientativ de proiecteconsiderate strategice sau priorita-re de cãtre partenerii judeþeni, carevizeazã diverse domenii, începândde la infrastructurã (de transport,de sãnãtate sau educaþie), pânã ladezvoltare economicã, eficienþãenergeticã sau mediu. O parte dinaceste investiþii pot fi finanþate cuajutorul fondurilor europene pusela dispoziþia þãrii noastre pânã în2020. Portofoliul regional cuprindepeste 2000 de idei de proiecte pri-mite de la cele 6 judeþe ale regiu-nii, ne-a declarat Sorin Maxim, di-rectorul general al Agenþiei deDezvoltare Regionalã (ADR) Vest.

Lista cu proiecte prioritare la ni-vel regional, validate de cãtre cele6 judeþe în luna iulie 2014, conþineun numãr de 41 de investiþii, iarbugetul estimat pentru realizareaacestora este de circa 1,4 miliardede euro.

Pe baza analizelor efectuate asu-pra sistemului de transport din Re-giunea Vest ºi a tendinþelor privindcererea de mobilitate, conducereaADR Vest considerã cã este necesa-rã promovarea mai multor proiec-te precum construcþia unui metroude suprafaþã, care sã facã legãturaîntre aeroportul Traian Vuia dinTimiºoara ºi Gara de Nord dinTimiºoara. „Se are în vedere reali-zarea unei legãturi terestre de

transport pasageri, de mare capa-citate, între aeroportul Timiºoara ºireþeaua de transport public dinmunicipiul Timiºoara. Concomi-tent, aceast nou tip de transport vaface legãtura rapidã între mai mul-te moduri de transport (aerian, fe-roviar, rutier ºi chiar naval) reþeauaactualã a transportului public decãlãtori asigurând accesul atât lagãrile feroviare din Timiºoara, câtºi la reþeaua rutierã ºi canalul Bega,precizeazã Strategia de transport aregiunii.

Proiectul trebuie sã includã con-strucþia terminalului de metrou dela aeroportul Timiºoara, con-strucþia cãii de rulare a metroului ºijoncþiunea cu reþeaua de tramvaiedin Timiºoara.

În viitor, reþeaua poate fi utilizatãºi pentru aprovizionarea cu marfãa spaþiilor comerciale de mari di-mensiuni ºi a zonelor de depozite.Construcþia unui metrou de supra-faþã necesitã costuri mult mai micidecât clasicul metrou subteran de-oarece valoarea lucrãrilor de con-strucþie ºi costurile de exploataresunt mult mai mici, comparativ cumetroul clasic: nu necesitã lucrãriample de excavaþii, blocarea bule-vardelor, devieri de conducte ºi li-nii electrice etc, potrivit ADR Vest.

Un alt proiect important este in-tensificarea transportului naval pecanalul Bega. Acesta trebuie rea-menajat (dragat, decolmatat, lãrgit

ºi/sau adâncit) pentru a permitetraficul naval pe o distanþã cât maimare. Concomitent, trebuie reali-zate porturi cu destinaþie de mãr-furi ºi pasageri, amplasate, în prin-cipal, în zonele marginale aleoraºului ºi în cea centralã. Porturiletrebuie dezvoltate ca noduri multi-modale fiind dotate ºi cu parcãrisau racorduri la reþeaua detransport public (în principal au-tobuze ºi troleibuze). Zona detransport fluvial poate fi completa-tã cu o reþea de spaþii comercialeplutitoare (restaurante, magazinesau hoteluri), care vor creºte gra-dul de atractivitate a zonei.

Stategia considerã necesarã ºirealizarea de spaþii de parcaregeneroase în terminalele detransport public, la nivelul zonelormarginale ale oraºelor, dar ºi dez-

voltarea de piste de biciclete.Tot la capitolul transporturi re-

giunea mai care ca proiect impor-tant dezvoltarea ºi modernizareainfrastructurii portuare de la Mol-dova Nouã. Aceasta trebuie reabili-tatã pentru a putea prelua atâtmãrfurile care vin pe Dunãre din-spre Marea Neagrã sau EuropaCentralã, cât ºi pasagerii care tran-ziteazã zona. Din aceastã perspec-tivã, trebuie create zone de depo-zitare ºi sortare mãrfuri, cu acces lao infrastructurã rutierã de mare ca-pacitate ºi, în perspectivã, legareaportului la o cale feratã secundarã,cu acces la magistrala internaþio-nalã care strãbate Regiunea Vest,dinspre Timiºoara spre Turnu Se-verin, conform strategiei.

Alte proiecte importante suntconstrucþ ia unor trasee detransport pe cablu, în zonele preta-bile ºi dezvoltarea de puncte mul-timodale, pentru transportul demãrfuri, la periferiamarilor oraºesau a centrelor economice.

Beneficiarii POR 2014-2020 suntspr i j i n i þ i d e A u t or i t at e a d eManagement (AM) a programului(Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºiAdministraþiei Publice) ºi Orga-nismele Intermediare (Agenþiilepentru Dezvoltare Regionalã) înbaza procedurilor de implementa-re a proiectelor finanþate prin acestprogram regional ºi pot utiliza me-

11

Page 2: STRATEGIA DE DEZVOLTARE A REGIUNII VEST: Transport naval ... · Planul de Dezvoltare a Regiunii Nord-Vest 2014-2020 include un portofoliu orientativ de proiecte considerate strategice

canismul cererilor de rambursare ºide platã în solicitãrile acestora dedecontare a cheltuielilor eligibileprevãzute prin contractele de fi-nanþare, ne-a spus Sorin Maxim.

Domnia sa estimeazã cã primelel i n i i d e f i nanþ ar e d i n P OR2014-2020 vor fi deschise în a douajumãtate a lunii septembrie 2015,având între trei ºi ºase luni perioa-dã de timp în care pot fi depuseproiectele (de la data lansãrii cere-rii pânã la data închiderii acesteia).

Ofricialul ADR Vest a þinut sã nepr e c i z e z e : „F i losof i a P OR2014-2020 este diferitã faþã de POR2007-2013 în sensul în cã existã unghid general ºi ghiduri specifice lanivel de axã prioritarã ºi/sau priori-tate de investiþii. Pe 14 iulie 2015,Ministerul Dezvoltãrii a transmis oa doua versiune a “Ghidului Gene-ral al Aplicantului POR 2014-2020”spre consultare publicã. De aseme-nea, pe 31 iulie 2015 au fost posta-te spre consultare publicã primeleversiuni ale “Ghidului solicitantului– condiþii specifice de accesare afondurilor aferente axei prioritare2 – Îmbunãtãþirea competitivitãþiiîntreprinderilor mici ºi mijlocii,prioritatea de investiþii 2.1. – Mi-croîntreprinderi ºi axei prioritare 6- Îmbunãtãþirea infrastructurii ru-tiere de importanþã regionalã. POR2014-2020 nu va fi lansat în inte-gralitatea lui, ci vor fi promovateaxele prioritare care au caracte-r i s t i c i ase m ãnãt oar e P OR2007-2013. De asemenea, în cadrulPOR 2014-2020 vor exista apleuricompetitive, cu termen limitã dedepunere a cererilor de finanþare,nemaifiind utilizat principiul pri-mul venit –primul servit”.

ADR Vest susþine cã a derulatcampanii de informare cu privire laPOR 2014-2020 încã de la primeleversiuni ale acestuia (primãvaraanului 2014) ºi continuã ºi acumacest demers.

În paralel, ADR Vest a solicitat, laîncepul anului 2014, potenþialilorbeneficiari ai POR 2014-2020 (au-toritãþi publice locale urbane ºi ju-deþene) o listã actualizatã de pro-iecte considerate de interes lo-cal/judeþean/regional, care au statla baza portofoliului regional deproiecte aferente Planului pentruDezvoltare Regionalã 2014-2020 alRegiunii Vest.

Sorin Maxim ne-a mai declarat cãfiecare autoritate publicã urbanã

din Regiunea Vest a trimis propu-neri de proiecte, primind informa-þii cu privire la încadrarea în cadrulprogramelor operaþionale disponi-bile în perioada 2014-2020.

În iulie ºi august, ADR Vest a de-rulat o campanie de întâlniri cu to-ate autoritãþile publice urbane, iarunul dintre obiectivele majore aleacestor întâlniri a fost discutareaportofoliului local de proiecte.Dupã finalizarea acestor întâlniri(mijlocul lunii august 2015), agen-þia avea programatã definitivareaunui portofoliu de proiecte la nivelregional pentru POR 2014-2020.

Planurile pe termen scurt (lunileaugust - septembrie 2015) ale ADRVest vizeazã organizarea unor se-siuni de instruire cu potenþialii be-neficiari ai POR 2014-2020.

La nivelul Regiunii Vest nu existã,în acest moment, proiecte aflate înrisc de dezangajare, în cadrul Pro-gramului Operaþional Regional(POR) 2007–2013, ne-a mai spusSorin Maxim.

Domnia sa a subliniat: „În gene-r a l , c a u z e l e c a r e d e t e r m i n ãîntârzieri în finalizarea la termena proiectelor sunt derularea cuprobleme a achiziþiilor publiceprevãzute în contractele de fi-nanþare, revizuirea proiectelortehnice de execuþie, reziliereacontractelor de execuþie lucrã-ri/prestãri servicii/furnizare bu-nuri ºi relicitarea acestora, dar ºisuprapuneri în execuþia lucrãrilorcu altele realizate prin alte pro-grame cu finanþare europeanãnerambursabilã sau cu unele fi-nanþate din fonduri publice loca-le. La acestea se adaugã ºi apari-þia unor situaþii neprevãzute pre-cum descoperirea de vestigii ar-heologice, calamitãþi naturale”.

Pentru finalizarea la timp a pro-iectelor pe care le implementeazã,beneficiarii trebuie sã urmãreascãatent lucrãrile ºi sã impunã unritm susþinut din partea executan-þilor. Directorul ADR Vest subliniatcã, în acelaºi timp, ei trebuie sã re-alizeze în timp util întocmirea ºidepunerea documentelor finan-ciare corespunzãtoare decontãriilucrãrilor executate, în vedereacreºterii gradului de implementa-re atât tehnicã, cât ºi financiarã aproiectelor.

12 BURSA Construcþiilor nr. 6 / 2015

Finanþare