of 24 /24
1 STRATEGIA DE DESCENTRALIZARE CAPITOLUL I Informaţii generale Evaluarea obiectivă a realităţii economice şi sociale din ţară relevă că România se află în acest moment pe drumul cel bun al dezvoltării sustenabile, deşi se confruntă în continuare cuefectele unei crize economice gestionate deficitar până în 2012. În acest context, guvernul îşi propune să continue lucrurile bune începute în ultímele şapte luni. Obiectivul central constă în realizarea unui echilibru corect între consolidarea fiscală sustenabilă şi relansarea economică, între economic şi social, între nevoia unui stat puternic şi reducerea risipei din banul public. Principiul echilibrului între politicile de consolidare fiscală, susţinerea mediului economic şi imperativul protecţiei şi solidarităţii sociale este unul dintre fundaméntele Programului de guvernare. Societatea românească are nevoie în continuare de o guvernare care să urmeze modelul social european, care a dovedit că este aproape de oameni, că poate introduce mai multă justiţie social şi că poate oferi o direcţie de evoluţie spre dezvoltarea durabilă. Evoluţia diferitelor guvernări, mai ales a celor din spaţiul european, a demonstrat o tendinţă accentuată de îndreptare către descentralizarea administraţiei publice centrale şi către conferirea unei autonomii sporite autorităţilor publice locale. Procesul de descentralizare trebuie să se realizeze pe trei nivele: local (comune, oraşe, municipii), judeţean şi regional, astfel încât majoritatea serviciilor deconcentrate din judeţe să devină instituţii de interés judeţean/local în coordonarea/subordinea autorităţilor locale. Cand vorbim despre tineri vorbim despre viitorul acestei tari. Cand vorbim despre sanse pe care statul le acorda tinerilor aflati la inceput de drum, vorbim despre sanse pe care statul le da viitoarei societati, si cand vorbim despre speranta de viata crescuta si calitate a vietii un putem sa omitem importanta sportului. Descentralizarea presupune o schimbare majoră a mecanismelor decizionale şi de responsabilitate, astfel încât decizia să poată fi luată cât mai aproape de cetatean, lasand loc alegerii locale cu privire la directiile de dezvoltare locala in domeniul tineretului si sportului, sporind astfel sansele unei dezvoltari armonioase a mediului de dezvoltare a tinerilor si a sportivilor. Reducerea implicarii ministerului la nivelul local, va crea posibilitatea comunitatilor locale de a personaliza activitatiile din domeniul tineretului si sportului dupa nevoile de dezvoltare. Tot-odata ministerul putand a-si concentra

STRATEGIA DE DESCENTRALIZARE - mts.romts.ro/wp-content/uploads/2014/07/draft-strategie-descentralizare... · sporirea gradului de participare a tinerilor la viata publica si ... Crearea

  • Upload
    danganh

  • View
    220

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of STRATEGIA DE DESCENTRALIZARE -...

Page 1: STRATEGIA DE DESCENTRALIZARE - mts.romts.ro/wp-content/uploads/2014/07/draft-strategie-descentralizare... · sporirea gradului de participare a tinerilor la viata publica si ... Crearea

1

STRATEGIA DE DESCENTRALIZARE CAPITOLUL I Informaţii generale

Evaluarea obiectivă a realităţii economice şi sociale din ţară relevă că România se află în acest moment pe drumul cel bun al dezvoltării sustenabile, deşi se confruntă în continuare cuefectele unei crize economice gestionate deficitar până în 2012. În acest context, guvernul îşi propune să continue lucrurile bune începute în ultímele şapte luni. Obiectivul central constă în realizarea unui echilibru corect între consolidarea fiscală sustenabilă şi relansarea economică, între economic şi social, între nevoia unui stat puternic şi reducerea risipei din banul public. Principiul echilibrului între politicile de consolidare fiscală, susţinerea mediului economic şi imperativul protecţiei şi solidarităţii sociale este unul dintre fundaméntele Programului de guvernare. Societatea românească are nevoie în continuare de o guvernare care să urmeze modelul social european, care a dovedit că este aproape de oameni, că poate introduce mai multă justiţie social şi că poate oferi o direcţie de evoluţie spre dezvoltarea durabilă. Evoluţia diferitelor guvernări, mai ales a celor din spaţiul european, a demonstrat o tendinţă accentuată de îndreptare către descentralizarea administraţiei publice centrale şi către conferirea unei autonomii sporite autorităţilor publice locale. Procesul de descentralizare trebuie să se realizeze pe trei nivele: local (comune, oraşe, municipii), judeţean şi regional, astfel încât majoritatea serviciilor deconcentrate din judeţe să devină instituţii de interés judeţean/local în coordonarea/subordinea autorităţilor locale. Cand vorbim despre tineri vorbim despre viitorul acestei tari. Cand vorbim despre sanse pe care statul le acorda tinerilor aflati la inceput de drum, vorbim despre sanse pe care statul le da viitoarei societati, si cand vorbim despre speranta de viata crescuta si calitate a vietii un putem sa omitem importanta sportului. Descentralizarea presupune o schimbare majoră a mecanismelor decizionale şi de responsabilitate, astfel încât decizia să poată fi luată cât mai aproape de cetatean, lasand loc alegerii locale cu privire la directiile de dezvoltare locala in domeniul tineretului si sportului, sporind astfel sansele unei dezvoltari armonioase a mediului de dezvoltare a tinerilor si a sportivilor. Reducerea implicarii ministerului la nivelul local, va crea posibilitatea comunitatilor locale de a personaliza activitatiile din domeniul tineretului si sportului dupa nevoile de dezvoltare. Tot-odata ministerul putand a-si concentra

Page 2: STRATEGIA DE DESCENTRALIZARE - mts.romts.ro/wp-content/uploads/2014/07/draft-strategie-descentralizare... · sporirea gradului de participare a tinerilor la viata publica si ... Crearea

Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2020954, Bucuresti

Tel: +40 (0)21 3 Fax: +40 (0)21 307 64 18

www. .ro

07 64 17

mts

eforturile financiare si umane asupra elaborarii de strategii, gasirii de oportunitati de finantare, respectiv exercitarea controlului asupra institutiilor cu atributii in dezvoltarea tineretului si sportului.

Politic: Orientarea României spre valorile democraţiei occidentale si spre alinierea la politicile europene, ca urmare a aderării la Uniunea Europeană constituie un factor propice dezvoltării unei administraţii eficiente, orientată spre nevoile cetăţenilor.

Economic: Efectele crizei economice s-au accentuat în perioada 2010 -2012 în România, fapt care a dus la luarea unor măsuri de diminuare a cheltuielilor bugetare, inclusiv cele destinate investiţiilor. În aceste condiţii pentru dezvoltarea infrastructurii, atragerea fondurilor europene şi dezvoltarea parteneriatelor publice-private se constituie ca alternative ale finanţării publice.

Social:. Raportat la nivelul ţărilor europene, nivelul de trai al populaţiei este scăzut, venitul pe cap de locuitor si câstigurile salariale sunt printre cele mai mici, iar reducerea salariilor şi concedieriile vor adânci decalajul faţă de ţările UE, fiind necesară luarea unor măsuri concertate ale autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi ale mediului de afaceri care să ducă la păstrarea locurilor de muncă si menţinerea populaţiei tinere în România.

Tehnologic: România este aliniată în mare măsură nivelului internaţional în privinţa echipamentelor si standardelor de tehnologie, minimul decalaj cunoscut fiind datorat capacităţii financiare reduse si nu barierelor protecţioniste sau de altă natură. Cu toate acestea, dotarea sportivă şi cea destinată structurilor de tineret prezintă un decalaj real faţă de ţările UE, impunându-se astfel măsuri corective.

Politicile în domeniul tineretului au la baza urmatoarele principii generale:

elaborarea si promovarea unor strategii globale si integrate si fundamentarea acestora în baza rezultatelor cercetarilor sociale actuale;

asigurarea participarii tinerilor la deciziile care îi vizeaza, inclusiv la elaborarea,

Page 3: STRATEGIA DE DESCENTRALIZARE - mts.romts.ro/wp-content/uploads/2014/07/draft-strategie-descentralizare... · sporirea gradului de participare a tinerilor la viata publica si ... Crearea

Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2020954, Bucuresti

Tel: +40 (0)21 3 Fax: +40 (0)21 307 64 18

www. .ro

07 64 17

mts

promovarea si realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin intermediul structurilor neguvernamentale de tineret si pentru tineret;

sporirea gradului de participare a tinerilor la viata publica si încurajarea acestora în vederea asumarii responsabilitatilor individuale sau de grup;

sprijinirea si îndrumarea tinerilor în vederea participarii active a acestora la viata economica, educationala si culturala a tarii;

stimularea cooperarii autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale cu structurile neguvernamentale de tineret si pentru tineret, prin înfiintarea de consilii consultative constituite din organizatiile neguvernamentale de si pentru tineret de pe lânga fiecare autoritate sau institutie publica centrala ori locala care gestioneaza fonduri destinate tineretului;

garantarea dreptului la educatie, instruire si specializare profesionala;

stimularea accesului tinerilor la informatie si tehnologii informationale;

stimularea mobilitatii în rândul tinerilor;

stimularea voluntariatului în rândul tinerilor;

promovarea dialogului intercultural si combaterea rasismului, xenofobiei si intolerantei în rândul tinerilor.

SECŢIUNEA 1 Priorităţi Obiectivele principale ale actualului Program de guvernare în domeniul tineretului si sportului constau în:

a) atragerea unui numar cit mai mare de practicanti ai sporutului, promovarea sportului la nivel local, implicarea tinerilor din comunitatile locale in diferite programe; b) aprobarea strategiei naţionale de dezvoltare in domeniul tineretului si sportului; c) creşterea graduală a resurselor alocate, pentru asigurarea unui sistem de functional la nivel European;

Page 4: STRATEGIA DE DESCENTRALIZARE - mts.romts.ro/wp-content/uploads/2014/07/draft-strategie-descentralizare... · sporirea gradului de participare a tinerilor la viata publica si ... Crearea

Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2020954, Bucuresti

Tel: +40 (0)21 3 Fax: +40 (0)21 307 64 18

www. .ro

07 64 17

mts

d) accesarea mai usoara a fondurilor europene si atragerea de fonduri la nivel local;

e) redresarea şi dezvoltarea infrasturcturilor existente la nivel local precum si responzabilizarea locala; f) creşterea veniturilor salariale ale personalului; g) asigurarea transparenţei în cheltuirea banilor publici. SECŢIUNEA a 2-a Politici şi cadru juridic existent Prin Programul naţional de dezvoltare (PND) pe perioada 2007 - 2013, România şi-a definit priorităţile şi direcţiile de dezvoltare pe termen mediu. Strategia PND 2007 - 2013 este structurată pe 6 priorităţi naţionale de dezvoltare, respectiv: - creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere; - dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport; - protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului; - dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative; - dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol; - diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării. Aceste obiective se suprapun peste prevederile Programului de guvernare. Cadrul legislativ referitor la descentralizarea unorcompetenţe ale MinisteruluiTineretului si Sportuliu este reprezentat de următoarele acte normative: - Legi - Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; - Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea 69/2000 – Legea Educatiei Fizice si Sportului; - Ordonanţe de urgenţă/ordonanţe ale Guvernului - Hotărârea Guvernului nr. 139/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006; - H.G. nr. 11/09.01.2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului. - H.G. Nr. 1447/28.11.2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă

Page 5: STRATEGIA DE DESCENTRALIZARE - mts.romts.ro/wp-content/uploads/2014/07/draft-strategie-descentralizare... · sporirea gradului de participare a tinerilor la viata publica si ... Crearea

Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2020954, Bucuresti

Tel: +40 (0)21 3 Fax: +40 (0)21 307 64 18

www. .ro

07 64 17

mts

- H.G. Nr. 888/14.11.2013 privind modificarea şi completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 SECŢIUNEA a 3-a Premisele elaborării strategiei de descentralizare în domeniul tineretului si sportului. DIRECTII DE ACTIUNE

Tineret

Educatie

Program national de tabere tematice pentru elevi

Stimularea tinerilor din mediul rural sa mearga la scoala

Bursele sociale “trebuie” sa acopere cheltuielile de masa, rechizite si cazare necesare tinarului pentru o luna de studiu.

Burse de merit pentru elevi realizate in parteneriat cu autoritatile locale.

Burse de merit pentru studenti

Crearea unui sistem real de intership in administratia publica centrala si locala pentru studentii cu rezultate deosebite si oferirea unui numar de locuri anual in sistemul public absolventilor cu rezultatele cele mai bune.

Construirea de programe educaţionale de tipul a doua şansă pentru cei care au abandonat şcoala înainte de finalizarea studiilor;

Integrarea pe piata de munca

Crearea de locuri de munca, acordarea de facilitati fiscale angajatorilor

Programe de integrare în societate a copiilor care au crescut în căminele de copii, şcoli de corecţie sau sunt expuşi unor riscuri de tipul substanţelor care asigură dependenţă gravă (alcool, droguri etc.);

Programe de sprijinire a tinerilor care provin din anumite zone defavorizate;

Page 6: STRATEGIA DE DESCENTRALIZARE - mts.romts.ro/wp-content/uploads/2014/07/draft-strategie-descentralizare... · sporirea gradului de participare a tinerilor la viata publica si ... Crearea

Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2020954, Bucuresti

Tel: +40 (0)21 3 Fax: +40 (0)21 307 64 18

www. .ro

07 64 17

mts

Acordarea de facilităţi fiscale pentru tinerii români din străinătate care activează în anumite domenii de interes (ex.: informatică, cercetare, inovare, transfer tehnologic etc.) şi care decid să profeseze în ţară;

Locuinte pentru tineri

Conform statisticilor, familiile tinere nu au posibilitatea de a-si procura propria casa.

Acesta este si unul dintre principalele motive pentru care tinerii ne pleaca din tara.

Pretul de achizitie al locuintelor pentru tineri va fi mult diminuat. Prin implicarea autoritatilor locale (primarie, consiliul judetean) si a guvernului se va ajunge la diminuarea substantiala a pretului locuintelor.

DIRECTII DE ACTIUNE

SPORT

In ceea ce priveste sportul, politicile guvernamentale vor incuraja dezvoltarea sportului de inalta performanta, un excelent mijloc de a promova Romania, de a intensifica sentimentul de mandrie

nationala, dar si a sportului de performanta si a celui de masa.

Întărirea statutului orelor de educaţie fizică în şcoli prin îmbunătăţirea conţinutului şi a modalităţilor de predare, a controlului acestora şi a modernizării activităţii cluburilor sportive şcolare şi a liceelor cu program de educaţie fizică;

Implicarea României în organizarea unor competiţii sportive naţionale şi Internaţionale de anvergură, aşa cum este cazul Festivalului Olimpic al Tineretului European, care s-a desfăşurat în Romania în 2013 cu 170 de ţări participante, circa 9.000 de persoane etc., fiind cel mai mare proiect competiţional sportiv din ţara noastră din ultimele decenii;

Intensificarea măsurilor de supraveghere şi control a activităţii sportive a tuturor structurilor sportive;

Page 7: STRATEGIA DE DESCENTRALIZARE - mts.romts.ro/wp-content/uploads/2014/07/draft-strategie-descentralizare... · sporirea gradului de participare a tinerilor la viata publica si ... Crearea

Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2020954, Bucuresti

Tel: +40 (0)21 3 Fax: +40 (0)21 307 64 18

www. .ro

07 64 17

mts

Modernizarea bazelor sportive naţionale aparţinând MTS şi COSR pentru îmbunătăţirea condiţiilor de pregătire a loturilor naţionale şi olimpice;

Reorganizarea, impreuna cu Ministerul Sanatatii, a Institutului de Medicină Sportivă, a Institutului Naţional de Cercetare pentru Sport şi a şcolii de antrenori după modele occidentale şi înfiin ţarea unui Centru Naţional de Refacere şi Recuperare Sportivă.

Organizarea de campionate şcolare şi universitare în cel puţin 10 ramuri de sport

SECŢIUNEA a 4-a Planificarea în timp

Prezenta Strategie de descentralizare a unor competente ale MTS si institutiilor subordonate, (Strategia) se va implementa în perioada mai –

decembrie 2014 conform Planului de acţiune prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta strategie

Page 8: STRATEGIA DE DESCENTRALIZARE - mts.romts.ro/wp-content/uploads/2014/07/draft-strategie-descentralizare... · sporirea gradului de participare a tinerilor la viata publica si ... Crearea

Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2020954, Bucuresti

Tel: +40 (0)21 3 Fax: +40 (0)21 307 64 18

www. .ro

07 64 17

mts

Calendar de activităţi

privind derularea procesului de descentralizare în domeniul tineretului si sportului

Nr.

crt.

Acţiune/ Activitate

Termen de realizare asumat,

conform calendarului

Observaţii

1.

Centralizarea situaţiei juridice şi patrimoniale existente şi a activităţilor propuse spre descentralizare în domeniul activităţilor de sport şi de tineret

realizat

2.

Elaborarea strategiei naţionale în domeniul tineretului si sportului, a actelor normative de adaptare a legislaţiei în vigoare şi a strategiei privind transferul competenţelor în domeniul activităţilor de tineret si sportive

Tineret; realizat

Sport; Iulie 2014

În Planul de acţiuni din Strategia de descentralizare adoptarea actului normativ de adaptare a Legii tinerilor nr.350/2006 are menţionat ca termen de finalizare luna .

Page 9: STRATEGIA DE DESCENTRALIZARE - mts.romts.ro/wp-content/uploads/2014/07/draft-strategie-descentralizare... · sporirea gradului de participare a tinerilor la viata publica si ... Crearea

Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2020954, Bucuresti

Tel: +40 (0)21 3 Fax: +40 (0)21 307 64 18

www. .ro

07 64 17

mts

Nr.

crt.

Acţiune/ Activitate

Termen de realizare asumat,

conform calendarului

Observaţii

3.

Adoptarea actelor normative de catre Guvern, care pun în aplicare procesul de descentralizare în domeniul tineretului si sportului

decembrie 2014 Termen iniţial: mai 2014

4.

Elaborarea actelor normative de transfer al competenţelor şi resurselor către autorităţile administraţiei publice locale

Octombrie 2014 Elaborarea standardelor de calitate şi de cost şi supunerea acestora spre aprobare prin hotărâre a Guvernului

Termen: 2014-2016

Elaborarea hotărârii Guvernului privind transferul patrimoniului către autorităţile publice locale împreună cu competenţele şi resursele aferente

Termen: semetrul II 2015

5.

Monitorizarea competentelor descentralizate în domeniul tineretului

Permanent

Page 10: STRATEGIA DE DESCENTRALIZARE - mts.romts.ro/wp-content/uploads/2014/07/draft-strategie-descentralizare... · sporirea gradului de participare a tinerilor la viata publica si ... Crearea

Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2020954, Bucuresti

Tel: +40 (0)21 3 Fax: +40 (0)21 307 64 18

www. .ro

07 64 17

mts

. SECŢIUNEA a 5-a Părţile implicate în elaborarea Strategiei Instituţiile implicate sunt următoarele: a) la nivel central: - MinisterulTineretului si Sportului; - MinisterulDezvoltariiRegionale si AdministratieiPublice; - Ministerul Finanţelor Publice; b) la nivel local: - unitatisubordonate (DJST, CCS); - consiliile judeţene şi locale; c) asociaţii: - Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România; - Asociaţia Municipiilor din România; - Asociaţia Oraşelor din România; - Asociaţia Comunelor din România. SECŢIUNEA a 6-a Principii ale Strategiei de descentralizare ale MTS 1. Principiul transparenţei în ceea ce priveşte luarea deciziilor şi alocarea fondurilor 2. Principiul descentralizării - transferarea unor prerogative ale administraţiei publice centrale către administraţia publică locală 3. Principiul autonomiei locale - consacrarea deplinei competenţe în gestionarea şi soluţionarea problemelor apărute la nivel local şi asumarea răspunderii pentru intervenţie 4. Principiul cooperării între instituţiile implicate în elaborarea şi controlul implementării politicilor în domeniul tineretului si sportului şi cele implicate în implementarea acestora 5. Principiul responsabilităţii administraţiei publice judeţene şi locale în ceea ce priveşte tineretul si sportul

Page 11: STRATEGIA DE DESCENTRALIZARE - mts.romts.ro/wp-content/uploads/2014/07/draft-strategie-descentralizare... · sporirea gradului de participare a tinerilor la viata publica si ... Crearea

Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2020954, Bucuresti

Tel: +40 (0)21 3 Fax: +40 (0)21 307 64 18

www. .ro

07 64 17

mts

6. Principiul subsidiarităţii, care constă în exercitarea competenţelor de către autoritatea administraţiei publice locale, situată la nivelul administrativ cel mai apropiat de cetăţean şi care dispune de capacitate administrativă necesară 7. Principiul asigurării resurselor corespunzătoare competenţelor transferate 8. Principiul asigurării unui proces de descentralizare stabil, predictibil, bazat pe criterii şi reguli obiective, care să nu constrângă activitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau să limiteze autonomia locală financiară 9. Principiul echităţii, care implică asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la activitatile, din domeniul tineretului si sportului 10. Principiul constrângerii bugetare, care interzice utilizarea de către autorităţile administraţiei publice centrale a transferurilor speciale sau a subvenţiilor pentru acoperirea deficitelor finale ale bugetelor locale. SECŢIUNEA a 7-a Prezentarea concluziilor analizei stadiului procesului de descentralizare la nivel sectorial Sistemul este construit în primul rând în jurul administraţiei centrale şi în subsidiar în jurul personalului din unitatile subordonate, beneficiarul sau reprezentanţii acestuia fiind practic lipsiţi de orice putere de a influenţa sistemul de care ar trebui sa beneficieze. În interiorul sistemului autoritatea centrală, MinisterulTienretului si Sportului (MTS), îşi menţine prea multe atribuţii în ceea ce priveşte deciziile locale, în detrimentul aprofundării unor zone esenţiale pentru funcţionareaeficientă a sistemului. Astfel, sistemele de asigurare a calităţii, imbunatatirea infrastructurii şi managementul riscului sunt direcţii care vor trebui dezvoltate în viitor. În ceea ce priveşte alocarea resurselor, bugetul de stat continua să reprezinte o sursă unică sau preponderentă de finanţare, deşi exista baza legală prin care DJST si CCS pot atrage fonduri care sa contribuie la susţinerea unor cheltuieli administrative. Această realitate afectează dezvoltarea locala a bazei materiale dar si sustinerea unor activitati specifice fiecarei regiuni. Pe de altă parte, cadrul legislativ din domeniul tineretului si sportului se caracterizează prin transformări numeroase, care scad capacitatea de implementare, prezentând o lipsă de rigurozitate în definirea rolurilor şi a responsabilităţilor şi existând chiar suprapuneri între diferite atribuţii

Page 12: STRATEGIA DE DESCENTRALIZARE - mts.romts.ro/wp-content/uploads/2014/07/draft-strategie-descentralizare... · sporirea gradului de participare a tinerilor la viata publica si ... Crearea

Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2020954, Bucuresti

Tel: +40 (0)21 3 Fax: +40 (0)21 307 64 18

www. .ro

07 64 17

mts

instituţionale şi structuri organizaţionale. Acest lucru este datorat permanentelor schimbări de direcţie în ceea ce priveşte structura şi rolul sistemului, concomitent cu lipsa de resurse calificate pe diferite niveluri decizionale. O altă zonă esenţială pentru asigurarea unei bune functionari si dezvoltari in domeniul tineretului si sportului ţine de mecanismele şi structurile necesare pentru a asigura o colaborare intersectorială adecvată, mulţi dintre determinanţii majori ai activitatilor din domeniul tineretului si sportului neputând fi influenţaţi exclusiv de sectorul de specialitate al MTS. Din acest punct de vedere, trebuie întărită capacitatea MTS de a influenţa celelalte sectoare de activitate, astfel încât acestea să ia în calcul sportul si tineretul atunci când îşi dezvoltă strategiile proprii. De altfel, Uniunea Europeană recomandă evaluarea politicilor, programelor şi a oricăror intervenţii din alte sectoare din punctul de vedere al impactului asupra activitatilor din domeniul tineretului si sportului. SECŢIUNEA a 8-a Listarea problemelor identificate În urma analizelor efectuate de către specialiştii din cadrul MTS şi în urma consultării diferi ţilor factori interesaţi, a fost identificat următorul set de probleme: - centralizarea instituţională excesivă existentă în prezent; - existenţa unor paliere suplimentare de decizie care îngreunează activitatea la nivelul DJST si CCS: de exemplu, obligativitatea avizării de către MTS a bugetelor de venituri şi cheltuieli şi a statelor de funcţii, a deblocărilor de posturi, a concursurilor, numirea în funcţie a personalului; - implicarea parţială a autorităţilor publice locale în rezolvarea problemelor specifice de la nivelul comunităţii; - disparităţi în ceea ce priveşte dezvoltarea sustenabila a sistemului pentru tineret si sport. CAPITOLUL II Obiective şi activităţi ale Strategiei SECŢIUNEA 1 Obiective

Page 13: STRATEGIA DE DESCENTRALIZARE - mts.romts.ro/wp-content/uploads/2014/07/draft-strategie-descentralizare... · sporirea gradului de participare a tinerilor la viata publica si ... Crearea

Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2020954, Bucuresti

Tel: +40 (0)21 3 Fax: +40 (0)21 307 64 18

www. .ro

07 64 17

mts

1.1. Obiectivul general: Dezvoltarea locala in domeniul tineretului si sportului, imbunatatirea infrastructurii si creearea premiselor aceesarii fondurilor europene la nivel local cu aplicabilitate directa in functie de nevoile comunitatii locale. 1.2. Obiective specifice: A. Crearea cadrului operaţional pentru realizarea descentralizării; B. Transferul competenţelor privind administrarea unităţilor dindomeniul tineretului si sportului către autorităţile administraţiei publice locale sau judeţene; C. Redefinirea rolului MTS în elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor de tineret si sport. SECŢIUNEA a 2-a Activităţi

2.1. Activităţile aferente obiectivului specific A "Crearea cadrului operaţional pentru realizarea descentralizării"

În vederea realizarii calendarului de activităţi privind derularea procesului de descentralizare, în domeniul tineretului şi sportului, este necesar parcurgerea următorilor paşi:

• centralizarea situaţiei juridice şi patrimoniale existente şi a activităţilor propuse spre descentralizare în domeniul activităţilor de sport şi de tineret,

• elaborarea strategiei naţionale în domeniul activităţilor de sport şi de tineret, a actelor normative de adaptare a legislaţiei în vigoare şi a strategiei privind transferul competenţelor în domeniul activităţilor de sport şi de tineret,

• adoptarea actelor normative care pun în aplicare procesul de descentralizare în domeniile tineretului şi sportului. Conform prevederilor art. 2, alin 1 lit l) din Legea cadru a

descentralizării nr. 195/2006, descentralizarea este definită ca transfer de competenţă administrativă şi financiară de la nivelul administraţiei publice centrale la nivelul administraţiei publice locale.

Legea-cadru şi normele de aplicare ale acesteia prevăd următoarele etape care trebuie parcurse în procesul de descentralizare, astfel:

Page 14: STRATEGIA DE DESCENTRALIZARE - mts.romts.ro/wp-content/uploads/2014/07/draft-strategie-descentralizare... · sporirea gradului de participare a tinerilor la viata publica si ... Crearea

Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2020954, Bucuresti

Tel: +40 (0)21 3 Fax: +40 (0)21 307 64 18

www. .ro

07 64 17

mts

• În prima etapă ministerele îşi constituie grupuri de lucru pentru descentralizarea competenţelor, alcătuite din specialişti din cadrul ministerului de resort, reprezentanţi ai structurilor asociative ale administraţiei publice locale (Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene, Asociaţia Municipiilor din România, Asociaţia Oraşelor din România, Asociaţia Comunelor din România), reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administraţiei Publice şi ai Ministerului Finanţelor Publice.

• Etapa următoare constă în elaborarea analizei stadiului procesului de descentralizare la nivel sectorial şi elaborarea strategiei sectoriale de descentralizare cu respectarea setului de principii şi reguli privind transferul de competenţe, inclusiv stabilirea nivelului administraţiei locale către care sunt transferate competenţele cu respectarea criteriilor ariei geografice a beneficiarilor şi a economiilor de scară. Ministerele trebuie să identifice resursele necesare şi costurile integrale aferente competenţelor care sunt transferate, precum şi sursele bugetare pe baza cărora sunt finanţate. Resursele astfel identificate vor fi transferate autorităţilor administraţiei publice locale, în condiţiile legii. Fiecare strategie sectorială de descentralizare trebuie să fie însoţită de un plan de acţiune care să clarifice aspecte legate de resursele (financiare, umane, materiale etc.) necesare atingerii obiectivelor specifice, termene concrete până la care se implementează măsurile de descentralizare şi rezultatele estimate ale acestui proces. Există, de asemenea, posibilitatea elaborării criteriilor de selecţie a unitatilor administrativ–teritoriale in care se vor desfasura fazele pilot în vederea testării competentelor ce vor urma a fi descentralizate. În funcţie de rezultatele înregistrate în faza de testare în , ministerul revizuieste strategiile sectoriale sau elaboreaza proiectul de lege privind transferul de competenţe. Tot în cadrul acestei etape ministerul trebuie să-şi dezvolte un sistem de monitorizare a modului în care măsurile de descentralizare vor fi implementate, rapoartele întocmite ca urmare a acestei monitorizări constituind un punct de plecare pentru etapa de evaluare a strategiei sectoriale.

• O altă etapă care trebuie parcursă de către minister este aceea a procesului de consultare şi dezbatere publică cu toţi actorii implicaţi.

Page 15: STRATEGIA DE DESCENTRALIZARE - mts.romts.ro/wp-content/uploads/2014/07/draft-strategie-descentralizare... · sporirea gradului de participare a tinerilor la viata publica si ... Crearea

Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2020954, Bucuresti

Tel: +40 (0)21 3 Fax: +40 (0)21 307 64 18

www. .ro

07 64 17

mts

• După finalizarea procesului mai sus amintit strategia se adoptă de către guvern, planul de acţiune al acestora urmând să fie pus în aplicare.

• O etapă importantă în implementarea strategiilor sectoriale de descentralizare o reprezintă elaborarea cadrul legislativ primar şi secundar în baza căruia are loc, practic, transferul de competenţe.

În vederea implementării m ăsurilor de descentralizare în domeniul tineretului si sportului la nivelul MTS trebuie realizate următoarele etape:

- prin Ordinul MTS nr....... a fost aprobat Grupul de lucru pentru descentralizarea competenţelor

- trebuie aprobată prin HG, Strategia de descentralizare a activităţilor din domeniul tineretului;

- trebuie elaborat şi supus avizării interministeriale proiectul de HG privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile de tineret si sport. Dar inainte de a intocmii, proiectul de HG , apar urmatoarele necesitati: - necesitatea consultării Comitetului pentru Finanţe publice locale - necesitatea elaborării şi adoptării unui proiect de act normativ la

nivel de lege, pentru transferul de competenţe către autorităţile administraţiei publice locale care să fie anterior elaborării şi aprobării standardelor de cost.

- transmiterea de către MTS în catre unitatile-administrativ teriotorialela nivelul carora urmeaza sa se descentralizeze competente, a listei imobilelor aflate in domeniul public si privat al statului, in vederea obtinerii acordului de vointa al acestora;

- acordarea posibilităţii prin OUG de a realiza şi alte activităţi în afară de cele de tineret, în special în tabere care au caracter sezonier;

- transmiterea proiectelor tuturor actorilor interesati în vederea formulării de observaţii şi propuneri în baza Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Page 16: STRATEGIA DE DESCENTRALIZARE - mts.romts.ro/wp-content/uploads/2014/07/draft-strategie-descentralizare... · sporirea gradului de participare a tinerilor la viata publica si ... Crearea

Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2020954, Bucuresti

Tel: +40 (0)21 3 Fax: +40 (0)21 307 64 18

www. .ro

07 64 17

mts

De asemenea, în cursul anului 2011 au fost luate măsuri pentru predarea taberelor/ centrelor de agrement de interes local/judeţean către autorităţile administraţiei publice locale, în baza Legii nr.213/1998, pentru a rezolva problema transferului de resurse umane, care nu se putea realiza în condiţiile constrângerilor referitoare la personal, impuse autorităţilor administraţiei publice locale.

În Planul de acţiuni pentru punerea în aplicare a Strategiei de descentralizare a activităţilor din domeniul tineretului si sportului, este prevăzută Elaborarea actelor normative de transfer al competenţelor către autorităţile administraţiei publice locale.

2.1.1. Înfiinţarea structurilor tehnice ale procesului descentralizării Stadiu: realizat Emitere Ordin ministrului tineretului si sportului nr 448/2013 privind constituirea grupului de lucru la nivelul MTS; 2.1.2. Elaborarea şi aprobarea Strategiei Responsabil: Grupul de lucru pentru descentralizarea competenţelor Termen: 01.07.2007 Etape parcurse: - revizuirea Strategiei - aprobarea Strategiei în Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare - organizarea procesului de consultare publică în ceea ce priveşte Strategia - elaborarea standardelor minime de cost şi calitate - aprobarea prin hotărâre a Guvernului a Strategiei. 2.1.3. Elaborarea şi aprobarea legislaţiei necesare punerii în aplicare a Strategiei Responsabil: structurile din MTS Stadiu: Termene preconizate de intrare în vigoare: a) acte normative noi - vor intra în vigoare la: b) acte normative ce urmează a fi modificate:

Page 17: STRATEGIA DE DESCENTRALIZARE - mts.romts.ro/wp-content/uploads/2014/07/draft-strategie-descentralizare... · sporirea gradului de participare a tinerilor la viata publica si ... Crearea

Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2020954, Bucuresti

Tel: +40 (0)21 3 Fax: +40 (0)21 307 64 18

www. .ro

07 64 17

mts

2.1.4. Monitorizarea etapelor procesului de descentralizare Responsabil: structurile MTS şi ale consiliilor judeţene/locale Termen: permanent MTS va acţiona permanent pentru monitorizarea etapelor procesului de descentralizare a competenţelor şi va face ajustările necesare, în funcţie de derularea activităţilor şi de rezultatele parţiale obţinute. 2.2. Activităţile aferente obiectivului specific B "Transferul competenţelor privind administrarea DJST si CCS către autorităţile administraţiei publice locale sau judeţene" 2.2.1. Înfiinţarea la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, de structuri proprii. La nivelul fiecărui judeţ şi a municipiului Bucureşti, competenţele privind coordonarea activitatii DJST si CCS se vor transfera consiliilor judeţene/locale, după caz. Autorităţile administraţiei publice locale îşi vor înfiinţa structuri proprii de coordonare al unităţilor preluate. Atribuţiile structurilor proprii de coordonare ale autorităţilor administraţiei publice locale vor consta în: - coordonarea funcţională a tuturor activităţilor din DJST si CCS din judeţ; - alocarea resurselor proprii la nivel judeţean şi local în funcţie de nevoile prioritare; - avizarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli; - avizarea planului de investiţii şi a cheltuielilor de capital care vor fi finanţate din bugetul local; - controlul calităţii managementului unităţilor aflate în subordine şi adoptarea măsurilor necesare pentru corectarea deficienţelor; 2.2.2. Transferul DJST / CCS de interes judeţean/local: - transferul către autorităţile administraţiei publice locale - respectiv consiliilor judeţene sau locale, după caz; - menţinerea la MTS numai a unitatilor de tipul Complexurilor Sportive Nationale; Unităţile transferate vor fi finanţate conform prevederilor art. 6, din Legea nr. 273/2006, privind fínatele publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 2.2.3. Inventarierea nevoilor reale ale unităţilor aflate in subordinea MTS, privind reparaţiile curente, reparaţiile capitale, utilităţile, consolidările,

Page 18: STRATEGIA DE DESCENTRALIZARE - mts.romts.ro/wp-content/uploads/2014/07/draft-strategie-descentralizare... · sporirea gradului de participare a tinerilor la viata publica si ... Crearea

Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2020954, Bucuresti

Tel: +40 (0)21 3 Fax: +40 (0)21 307 64 18

www. .ro

07 64 17

mts

modernizările şi achiziţiile de obiecte de inventar, echipamente şi aparatură de specialitate: - autoevaluarea necesarului de resurse pe categorii de către fiecare unitate aflate in subordinea MTS ; - evaluarea necesarului de resurse, având ca bază de plecare autoevaluarea, de către direcţia pentru tineret si sport si celelalte unitati aflate in subordinea MTS, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale către care urmează să se transfere competenţele privind administrarea unităţilor ce sunt in subordinea MTS. 2.2.4. Planificarea bugetară pentru anul 2015 pe baza nevoilor reale. 2.2.5. Reorganizarea din punct de vedere managerial si administrativ; 2.2.6. Dezvoltarea cadrului de monitorizare a calităţii managementului unităţilor aflate în subordine şi adoptarea măsurilor necesare pentru corectarea deficienţelor: - elaborarea metodologiei de monitorizare a calităţii managementului unităţilor aflate in subordinea MTS, transferate; - stabilirea modalităţilor de intervenţie şi de adoptare a măsurilor necesare corectării deficienţelor constatate în procesul de monitorizare. Activitatea va fi realizată în colaborare de către autorităţile administraţiei publice locale şi reprezentanţi ai MTS. 2.2.7. Evaluarea gradului de satisfacţie a populatie privind calitatea serviciilor oferite de unităţile din domeniul tineretului si sportului transferate: - testarea nivelului de satisfacţie a populatiei privind calitatea serviciilor oferite de unităţile din domeniul tineretului si sportului transferabile înainte de transferul acestora către autorităţile administraţiei publice locale (trimestrul al IV-lea al anului 2014); - testarea nivelului de satisfacţie a populatiei privind calitatea serviciilor oferite de unităţile din domeniul tineretului si sportului. Evaluarea gradului de satisfacţie a populatiei va fi realizată prin colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu unităţile din domeniul tineretului si sportului transferate către autorităţile administraţiei publice locale la finele anului 2015 şi 2016 (utilizând aceleaşi instrumente de testare). 2.3. Activităţile aferente obiectivului specific C "Redefinirea rolului MTS în elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor in domeniul tineretului si sportuluui şi a reglementărilor necesare funcţionării celor doua domenii"

Page 19: STRATEGIA DE DESCENTRALIZARE - mts.romts.ro/wp-content/uploads/2014/07/draft-strategie-descentralizare... · sporirea gradului de participare a tinerilor la viata publica si ... Crearea

Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2020954, Bucuresti

Tel: +40 (0)21 3 Fax: +40 (0)21 307 64 18

www. .ro

07 64 17

mts

2.3.1. La nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti se va modifica structura organizatorică a direcţiilor si unitatilor aflate in subordinea MTS, prin ordin al ministrului tineretului si sportului. Competenţe menţinute: a) asigură supravegherea de punere în aplicare strategiei si a Programului de guvernare în domeniile tineretului şi sportului; supravegheaza si controleaza modalitatea de punere in practica a politicilor în domeniile tineretului şi sportului la nivelul autoritatilor locale ; b) iniţiază, elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, propuse de autoritatile locale, în vederea realizării obiectivelor strategice şi a politicilor în domeniile tineretului şi sportului; c)asigură suprvegeherea si controlul asupra bunurilor proprietate publică şi/sau privată a statului încredinţate autoritatilor publice locale, potrivit prevederilor legale, pentru desfăşurarea activităţii aferente domeniilor de tineret şi sport d) asigură, în numele statului roman si a MTS, în condiţiilc legii, reprezentarea pe plan intern şi internaţional în domeniile tineretului şi sportului; e) asigură urmărirea aplicării şi controlul respectării legilor şi a celorlalte acte normative din domeniile tineretului şi sportului; f) colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice şi persoane juridice de drept public sau privat, române ori străine: g) asigură aplicarea politicilor MTS în domeniile sale de activitat. 2.3.3. Întărirea capacităţii de reglementare şi control la nivelul MTS MTS îşi va păstra în principal competenţele de planificare, reglementare şi de control, după cum urmează: - la nivel local se vor menţine competenţele în domeniul tineretului si sportului şi cele de control, incluzând controlul activitatilor de tineret si sport şi în domeniul asigurării condiţiilor necesare pentru garantarea calităţii serviciilor in pentru tineret si sport; acestea vor fi gestionate de catre viitoarele structuri infiintate in urma descentarlizarii, ce vor apartine MTS; - la nivel central se vor menţine funcţiile de elaborare de politici, de reglementare, de control, de avizare conformă a modificărilor de structură organizatorică, a reorganizării, restructurării, schimbării sediului şi a denumirii pentru asociatii sportive, cluburi sportive, fundatii sau ong-uri ce au activitate specifica MTS, la solicitarea autorităţilor publice judeţene sau locale.

Page 20: STRATEGIA DE DESCENTRALIZARE - mts.romts.ro/wp-content/uploads/2014/07/draft-strategie-descentralizare... · sporirea gradului de participare a tinerilor la viata publica si ... Crearea

Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2020954, Bucuresti

Tel: +40 (0)21 3 Fax: +40 (0)21 307 64 18

www. .ro

07 64 17

mts

CAPITOLUL III Competenţe transferate autorităţilor publice judeţene/locale prin procesul de descentralizare O trăsătură a acelor doua domenii tineret si sport in raport cu principiile pieţei o constituie existenţa unui grad înalt de responsivitate a serviciilor faţă de nevoile în schimbare ale populaţiei. Acesta este cel mai bine realizabil în condiţiile în care deciziile operaţionale sunt luate la un nivel cât mai apropiat de cel al furnizării serviciilor. Mai mult, magnitudinea deciziilor necesare în privinţa unor aspecte cum ar fi restructurarea bunurilor şi serviciilor, implementarea programelor specifice ong-urilor, sau activitatii sportive, încadrarea cu personal conform noilor cerinte la nivelul UE etc. va face imposibilă avansarea strategiei în condiţiile existenţei în continuare a unui sistem centralizat. Totuşi, acest proces de descentralizare a responsabilităţii manageriale trebuie să fie însoţit de o îmbunătăţire semnificativă a managementului serviciilor la nivel regional, deoarece structurile de management actuale nu vor putea face faţă noilor provocări (lucru evident, fiindcă, dacă actualele structuri ar fi avut această capacitate, nu ar mai fi existat necesitatea exprimată permanent de reformare a sistemului din domeniul tineretului si sportului). 1. Competenţe generale ce se transferă consiliilor judeţene: a) administrarea unităţilor publice din domeniul tineretului si sportului de interes judeţean; b) numirea managerului, prin decizia presedintelui consiliului judetean pe baza unui proces competitiv de selectie; c) managementul activitatilor din domeniul tineretului si sportului pe care le deţin, constând în: - evaluarea indicatorilor (stabiliţi prin ordin al ministrului tineretului si sportului) privind activitatea desfăşurată în unităţile publice din domeniul tineretului si sportului; - aprobarea modificărilor de structură organizatorică, a reorganizării, restructurării, schimbării sediului şi a denumirii pentru unităţile din domeniul tineretului si sportului al căror management le-a fost transferat, in urma transmiterii catre MTS a notei de fundamentare;

Page 21: STRATEGIA DE DESCENTRALIZARE - mts.romts.ro/wp-content/uploads/2014/07/draft-strategie-descentralizare... · sporirea gradului de participare a tinerilor la viata publica si ... Crearea

Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2020954, Bucuresti

Tel: +40 (0)21 3 Fax: +40 (0)21 307 64 18

www. .ro

07 64 17

mts

d) aprobarea proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli şi a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale transmise de unităţile publice domeniul tineretului si sportului aflate în subordine, precum şi a execuţiei bugetare; e) controlul modului de utilizare a fondurilor alocate pentru unităţile publice din domeniul tineretului si sportului pe care le deţin; f) coordonarea, supravegherea şi asigurarea fondurilor necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor din domeniul tineretului si sportului din judeţ; g) urmărirea încadrării în normativele de personal aprobate pentru unităţile publice din domeniul tineretului si sportului pe care le deţin; h) asigurarea finanţării pentru utilităţi, reparaţii curente, reparaţii capitale, consolidări, modernizări şi achiziţii de obiecte de inventar, echipamente şi aparatură de specialitate, precum şi pentru activitatile, proiectele, sau unităţile de interes local pe care consiliile locale nu le pot finanţa; 2. Competenţe generale care se transferă consiliilor locale: a) administrarea unităţilor publice din domeniul tineretului si sportului de interes local; b) numirea managerului, pentru unităţile publice din domeniul tineretului si sportului pe care le deţin, la propunerea consiliului local, pe baza unui proces competitiv de selectie; c) managementul unitatilor publice din domeniul tineretului si sportului pe care le deţin, constând în: - evaluarea indicatorilor (stabiliţi prin ordin al ministrului tineretului si sportului) privind activitatea desfăşurată în unităţile publice din domeniul tineretului si sportului; - aprobarea modificărilor de structură organizatorică, a reorganizării, restructurării, schimbării sediului şi a denumirii pentru unităţile publice din domeniul tineretului si sportului al căror management le-a fost transferat, pe baza avizului conform al MTS; d) aprobarea proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli şi a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale transmise de unităţile publice din domeniul tineretului si sportului, aflate în subordine, precum şi a execuţiei bugetare a acestora; e) controlul modului de utilizare a fondurilor alocate pentru unităţile publice din domeniul tineretului si sportului, pe care le deţin;

f) coordonarea, supravegherea şi asigurarea fondurilor necesare pentru buna desfăşurare a activităţilor publice din domeniul tineretului si sportului;

Page 22: STRATEGIA DE DESCENTRALIZARE - mts.romts.ro/wp-content/uploads/2014/07/draft-strategie-descentralizare... · sporirea gradului de participare a tinerilor la viata publica si ... Crearea

Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2020954, Bucuresti

Tel: +40 (0)21 3 Fax: +40 (0)21 307 64 18

www. .ro

07 64 17

mts

g) urmărirea încadrării în normativele de personal aprobate pentru unităţile publice din domeniul tineretului si sportului pe care le deţin;

h) asigurarea finanţării pentru utilităţi, reparaţii curente, reparaţii capitale, consolidări, modernizări şi achiziţii de obiecte de inventar, echipamente şi aparatură de specialitate, pentru unităţile publice din domeniul tineretului si sportului pe care le deţin. CAPITOLUL IV Rezultate ale procesului de descentralizare Prin punerea în aplicare a procesului de descentralizare se urmăreşte asigurarea respectării principiilor echităţii, calităţii, responsabilităţii şi centrării pe cetăţeni în sistemul serviciilor destínate sportului si tineretului; toate aceste principii au fost, în diferite grade, asumate şi acceptate de către toate guvernările post 1990, ele fiind în acelaşi timp în concordanţă cu toate acordurile şi documentele internaţionale la care România este parte semnatară. Echitatea "Fiecare individ trebuie să aibă oportunităţi juste de a-şi atinge întregul potenţial atat din punct de vedere psihic, intelectual, cat si fizic, nimeni nu trebuie să fie dezavantajat în atingerea acestui potenţial, dacă acest lucru poate fi evitat. Inechităţile se referă la diferenţele în someniul tineretului si sportului care nu sunt numai necesare şi evitabile dar, în plus, sunt considerate şi injuste." Asigurarea accesului echitabil la informaţii privind serviciile dedicate tinerilor si sportivilor şi la modalităţile prin care le pot efectiv obţine va conduce în final la îmbunătăţirea echlibrului psihic si fizic, a mentinerii unei stării de sănătate optime, imbunatatirea conditiei sociale, a cetăţenilor. Echitatea va trebui să stea în centrul dezvoltării tuturor politicilor publice pentru a reduce diferenţele de acces la activitatile sportive sau dedicate tinerilor, diferenţe care se regăsesc de-a lungul întregului spectru social al României. Centrarea sistemului pe cetăţean Domeniul de activitate dedicat tineretului si sportului românesc trebuie să devină unul care ajută oamenii să fie mai informati , mai activi, un sistem corect, în care oamenii să aibă încredere şi care este acolo când e nevoie de el. Modul în care serviciile din domeniul tineretului si sportului sunt furnizate în cadrul sistemului, trebuie personalizat. Acest lucru înseamnă că:

Page 23: STRATEGIA DE DESCENTRALIZARE - mts.romts.ro/wp-content/uploads/2014/07/draft-strategie-descentralizare... · sporirea gradului de participare a tinerilor la viata publica si ... Crearea

Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2020954, Bucuresti

Tel: +40 (0)21 3 Fax: +40 (0)21 307 64 18

www. .ro

07 64 17

mts

- serviciile trebuie organizate, localizate şi accesate în aşa fel încât să se ţină cont de nevoile şi preferinţele comunităţilor pe care le deservesc; - sistemele din domeniul tineretului si sportului trebuie să fie capabile să asimileze diferenţele preferinţelor cetatenilor şi să încurajeze procesul de luare în comun a deciziilor; - cetatenilor să i se dea un control mai mare, dar şi o responsabilitate mai mare pentru propriile activitati sportive si in domeniul tineretului ; - cetatenii trebuie să aibă acces la informaţii de mare calitate în ceea ce priveşte activitatile sportive si pentru tineret, pentru a beneficia total de sistemul ce deserveste domeniul tineretului si sportului şi pentru a putea participa la deciziile legate de propriile lor activitati. Informaţiile de calitate disponibile stimulează alegerea informată şi sporesc şansele de implicare activa in domeniul tineretului si sportului; - o implicare sporită a cetateanului ca partener în planificare şi evaluare reprezintă o componentă importantă în promovarea transparenţei şi responsabilizării în domeniul tineretului si sportului Calitatea Câştigarea încrederii populaţiei în domeniul tineretului si sportului presupune garantarea calităţii. Calitatea în domeniul tineretului si sportului inseamna că: - sunt stabilite standard încondiţiile legii; - îmbunătăţirea continuă este o valoare recunoscută şi acceptată in domeniul tineretului si sportului Responsabilizarea Responsabilizarea include responsabilităţi financiare, organizaţionale şi profesionale. Responsabilizarea este cu atât mai eficientă cu cât se realizează mai aproape de locul în care oamenii beneficiază sau nu de deciziile luate. De aceea, un corolar al responsabilităţii este descentralizarea organizaţională şi decizională, ori de câte ori este posibil. Modele de planificare şi evaluare mai bune trebuie să demonstreze că resursele existente sunt utilizate în mod cât mai eficient posibil. Întărirea şi clarificarea responsabilităţilor, precum şi mecanismele de măsurare vor necesita acţiuni pe mai multe fronturi. În urma acestor intervenţii domeniul tineretului si sportului din România va trebui să îndeplinească următoarele caracteristici minimale: - Să furnizeze, permanent, in domeniul tineretului si sportului servicii integrate, - Cetăţenii vor deveni parteneri în luarea deciziilor, primind informaţiile necesare şi având oportunitatea de a-şi exercita controlul - în măsura dorită -

Page 24: STRATEGIA DE DESCENTRALIZARE - mts.romts.ro/wp-content/uploads/2014/07/draft-strategie-descentralizare... · sporirea gradului de participare a tinerilor la viata publica si ... Crearea

Str. Vasile Conta nr. 16, Sector 2020954, Bucuresti

Tel: +40 (0)21 3 Fax: +40 (0)21 307 64 18

www. .ro

07 64 17

mts

asupra deciziilor aferente domeniului tineretului si sportului care îi afectează direct, înlocuind modelul existent cu unul de parteneriat pentru sport si tineret. - Noua organizare a sistemului va facilita accesul sporit la informaţii relevante al tuturor actorilor din domeniul tineretului si sportului, toate acestea urmând a fi facilitate conform strategiei de informaţii din domeniul tineretului si sportului; - Domeniul tineretului si sportului va trebui să îşi crească transparenţa, să pună la dispoziţia cetatenilor acestora informaţii care să le permită să ia decizii informate atunci când aleg un furnizor de servicii , din domeniul tineretului si sportului sau dintre alternativele existente. Acestea ar trebui să includă informaţii privind performanţa sistemului în ceea ce priveşte siguranţa, practica bazată pe dovezi şi satisfacţia cetateanului; - Toate deciziile luate în sistem, de la cele de alocare a resurselor la nivel naţional până la cele legate de metodele de desfasurare a activitatilor si pregatirii sportive, vor trebui să fie bazate pe cele mai bune cunoştinţe ştiinţifice, disponibile la acel moment. - Asigurarea calităţii serviciilor din domeniul tineretului si sportului va deveni un element fundamental al sistemului, noile structuri propuse urmând să aibă ca obiect exclusiv de activitate acest domeniu. - Cooperarea dintre discipline şi profesii va fi încurajată, atât între diferitele nivele de asistenţă, cât şi între specialiştii de la acelaşi nivel. Dezvoltarea de echipe multidisciplinare ca bază a furnizării serviciilor va necesita în afara schimbărilor ce ţin de domeniul tineretului si sportului şi modificări la nivelul sistemului de învăţământ de specialitate, de toate gradele. - Organizarea sistemului va fi astfel făcută încât să faciliteze cooperarea intersectorială, esenţială pentru abordarea determinanţilor din domeniul tineretului si sportului cu impact crescut asupra domeniului.