of 12 /12

STRANA 2...Gospodine, proničeš me svega i poznaješ, znaš kada sjednem i kada ustanem, izdaleka već misli moje poznaješ. Hodam li ili ležim, sve vidiš, znani su svi moji putovi.Jer

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: STRANA 2...Gospodine, proničeš me svega i poznaješ, znaš kada sjednem i kada ustanem, izdaleka već misli moje poznaješ. Hodam li ili ležim, sve vidiš, znani su svi moji putovi.Jer
Page 2: STRANA 2...Gospodine, proničeš me svega i poznaješ, znaš kada sjednem i kada ustanem, izdaleka već misli moje poznaješ. Hodam li ili ležim, sve vidiš, znani su svi moji putovi.Jer

STRANA 2

ULAZNA PJESMA: Poslan je čovjek od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok, da posvjedoči za Svjetlo, te spremi Gospo-dinu narod pripravan.

ZBORNA MOLITVA: Bože, si pozvao svetog Ivana Krs telja da narod pripravi na dolazak Krista Gospodina. Obdari svoj narod radošću Duha Svetoga i upravi putem spasenja i mira. Po Gospodinu.

ČITANJE KNJIGE PROROKA IZAIJE IZ 49, 1 6 : Čujte me, otoci, slušajte pomno, narodi daleki! Gos-podin me pozvao od krila materina, od utrobe majke moje on me imenovao. Od usta mojih britak je mač načinio, sakrio me u sjeni ruke svoje, od mene je oštru načinio strijelu, sakrio me u svome tobolcu. Rekao mi: »Ti si Sluga moj, Izraele, u kom ću se proslavi !« A ja rekoh: »Zaludu sam se trudio, nizašto naprezao snagu.« Ipak, kod Gospodina je moje pravo, kod mog Boga na-grada je moja. A sad govori Gospodin, koji me od utrobe Slugom svojim načini, da mu vra m natrag Jakova, da se sabere Izrael. Proslavih se u očima Gospodnjim, Bog moj bijaše mi snaga. I reče mi: »Premalo je da mi budeš Sluga, da podigneš plemena Jakovljeva i vra š Ostatak Izraelov, nego ću te postavi za svjet-lost narodima da spas moj budeš do nakraj zemlje.«

Riječ Gospodnja – Bogu hvala!

OTPJEVNI PSALAM: Ps 139, 1-3.13-15Dobro je slavi Gospodina.

.................................................................................... Gospodine, proničeš me svega i poznaješ,

znaš kada sjednem i kada ustanem,izdaleka već misli moje poznaješ.

Hodam li ili ležim, sve vidiš,znani su svi moji putovi.

.................................................................................... Jer si moje stvorio bubrege,

satkao me u krilu majčinu.Hvala što sam stvoren tako čudesno,

što su djela tvoja predivna.....................................................................................

Dušu moju do dna si poznavao,kos moje ne bijahu sakrite

dok nastajah u tajnos ,otkan u dubini zemlje.

ČITANJE DJELA APOSTOLSKIH (Dj 13, 22-26): U one dane: Progovori Pavao: »Bog podiže ocima Da-vida za kralja. Za nj i posvjedoči: Nađoh Davida, sina Jišajeva, čovjeka po svom srcu, koji će ispuni sve moje želje. Iz njego-va potomstva izvede Bog po svom obećanju Izraelu Spasitelja, Isusa. Pred njegovim je dolaskom Ivan propovijedao krštenje obraćenja svemu narodu izraelskomu. A kad je Ivan dovršavao svoju trku, govorio je: ‘Nisam onaj za koga me vi držite. Nego za mnom evo dolazi Onaj komu ja nisam dostojan odriješi obuće na nogama.’« »Braćo, sinovi roda Abrahamova, vi i oni među vama koji se Boga boje, nama je upravljena ova Riječ spasenja.«

Riječ Gospodnja – Bogu hvala!

PJESMA PRIJE EVANĐELJA: Ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zva : jer ćeš ići pred Gospodinom da mu pripraviš putove.

ČITANJE SVETOG EVANĐELJA PO LUKI (Lk 1, 57-66.80): Elizabe se navršilo vrijeme da rodi. I porodi sina. Kad su njezini susjedi i rođaci čuli da joj Gospodin obilno iskaza do-brotu, radovahu se s njome. Osmoga se dana okupe da obrežu dječaka. Htjedoše ga prozva imenom njegova oca – Zaharija, no ma se njegova uspro vi: »Nipošto, nego zvat će se Ivan!« Rekoše joj na to: »Ta nikoga nema od tvoje rodbine koji bi se tako zvao.« Tada znakovima upitaju oca kojim ga imenom želi prozva . On zaiska pločicu i napisa »Ivan mu je ime!« Svi se začude, a njemu se umah otvoriše usta i jezik te progovo-ri blagoslivljajući Boga. Strah obuze sve njihove susjede, a po svem su se Gorju judejskom razglašavali svi događaji. I koji su god čuli, razmišljahu o tome pitajući se: »Što li će bi od ovo-ga djeteta?« Uis nu, ruka Gospodnja bijaše s njime. Dječak je među m rastao i duhom jačao. Boravio je u pus nji sve do dana svoga javnog nastupa pred Izraelom.

Riječ Gospodnja – Slava tebi Kriste!

DAROVNA MOLITVA: Gospodine, polažemo darove na tvoj oltar, časteći rođendan svetog Ivana, koji je Spasitelja navijes o i po dolasku pokazao. Daj da i mi s vjerom pođemo u susret Kristu. Koji živi.

PRIČESNA PJESMA: Darom premilosrdnog srca Boga našega po-hodilo nas je Mlado Sunce s visine.

POPRIČESNA MOLITVA: Gospodine, o rođendanu svetog Ivana Krs telja veselo smo blagovali od gozbe nebeskog Jaganjca. Daj da u Kristu, koga je on navijes o, prepoznamo začetnika svoga krštenja. Koji živi.

Page 3: STRANA 2...Gospodine, proničeš me svega i poznaješ, znaš kada sjednem i kada ustanem, izdaleka već misli moje poznaješ. Hodam li ili ležim, sve vidiš, znani su svi moji putovi.Jer

STRANA 3

A READING FROM THE ACTS OF THE APOSTLES: ACTS 13:22 26: Paul said: ‘God deposed Saul and made David their king, of whom he approved in these words, “I have select-ed David son of Jesse, a man a er my own heart, who will carry out my whole purpose.” To keep his promise, God has raised up for Israel one of David’s descendants, Jesus, as Saviour, whose coming was heralded by John when he proclaimed a bap sm of repentance for the whole people of Israel. Before John ended his career he said, “I am not the one you imagine me to be; that one is coming a er me and I am not fi t to undo his sandal.” ‘My brothers, sons of Abraham’s race, and all you who fear God, this message of salva on is meant for you.’

The word of the Lord.—R. Thanks be to God.

GOSPEL ACCLAMATION: Alleluia, alleluia! As for you, li le child, you shall be called a prophet of God, the Most High. You shall go ahead of the Lord to prepare his ways before him. Alleluia!

A READING FROM THE HOLY GOSPEL ACCORDING TO LUKE: LK 1:57 66,80 : The me came for Elizabeth to have her child, and she gave birth to a son; and when her neighbours and rela ons heard that the Lord had shown her so great a kindness, they shared her joy. Now on the eighth day they came to circumcise the child; they were going to call him Zechariah a er his father, but his mother spoke up. ‘No,’ she said ‘he is to be called John.’ They said to her, ‘But no one in your family has that name’, and made signs to his father to fi nd out what he wanted him called. The father asked for a wri ng-tablet and wrote, ‘His name is John.’ And they were all astonished. At that instant his power of speech returned and he spoke and praised God. All their neighbours were fi lled with awe and the whole aff air was talked about throughout the hill country of Judaea. All those who heard of it treasured it in their hearts. ‘What will this child turn out to be?’ they wondered. And indeed the hand of the Lord was with him. Meanwhile the child grew up and his spirit matured. And he lived out in the wilderness un l the day he appeared openly to Israel.

The Gospel of the Lord.—R. Praise to you, Lord Jesus Christ.

A READING FROM THE BOOK OF THE PROPHET ISAIAH: IS 49:1 6: Islands, listen to me, pay a en on, remotest peoples. The Lord called me before I was born, from my mother’s womb he pronounced my name. He made my mouth a sharp sword, and hid me in the shadow of his hand. He made me into a sharpened arrow, and concealed me in his quiver. He said to me, ‘You are my servant (Israel) in whom I shall be glorifi ed’; while I was thinking, ‘I have toiled in vain, I have exhausted myself for nothing’; and all the while my cause was with the Lord, my reward with my God. I was honoured in the eyes of the Lord, my God was my strength. And now the Lord has spoken, he who formed me in the womb to be his servant, to bring Jacob back to him, to gather Israel to him: ‘It is not enough for you to be my servant, to restore the tribes of Jacob and bring back the survivors of Israel; I will make you the light of the na ons so that my salva on may reach to the ends of the earth.’

The word of the Lord.—R. Thanks be to God.

RESPONSORIAL PSALM (PS 139:1B-3, 13-14AB, 14C-15)R. (14) I praise you, for I am wonderfully made.

...............................................................................O LORD, you have probed me, you know me:

you know when I sit and when I stand;you understand my thoughts from afar.My journeys and my rest you scru nize,

with all my ways you are familiar. -R .............................................................................

Truly you have formed my inmost being;you knit me in my mother's womb.

I give you thanks that I am fearfully, wonderfully made; wonderful are your works. -R

.............................................................................My soul also you knew full well;

nor was my frame unknown to youWhen I was made in secret, when

I was fashioned in the depths of the earth. -R

Page 4: STRANA 2...Gospodine, proničeš me svega i poznaješ, znaš kada sjednem i kada ustanem, izdaleka već misli moje poznaješ. Hodam li ili ležim, sve vidiš, znani su svi moji putovi.Jer

STRANA 4

Smisao Ivana Krs telja je bio da svjedoči za Krista. Ivana ne možemo ni shva bez Isusa, njegov jedini razlog postojanja je Krist. Želio bih da tako bude i sa svakim od nas, da možemo reći: “Meni je živje Krist.” Neka naš život bude takav da ga ne možemo razumje odvojeno od Isusa; neka bude tako da kad bi netko uzeo Krista iz tvog života, da čitav tvoj karakter postane besmislen, neobjašnjiv mis-terij zašto onda uopće postojiš, kad Krista nema u tebi. I to je nažalost problem, što se mnogi živo mogu objasni bez Isusa Krista. Mnogima apsolutno ništa ne oduzima od smisla života to što Krista ne poznaju ili ga poznaju slabo i na njega samo rijetko misle. Uis nu, iako kažem da se mnogi živo mogu objasni bez Krista na ovoj pojavnoj, ljudskoj, rekao bih materijalnoj, razini, zapravo ne možemo objasni čovjeka bez Boga. Bez Krista čovjek je neobjašnjiv. Samo u njemu konačno naša egzistencija ima smisao. Ako je to tako, onda je potrebno taj smisao zgra-bi , preuze ga u redovi život i svakodnevicu. Mi vjernici živimo u njemu i po njemu, a potrebno je da ga osim u središte srca, stavimo i u središte uma, pame , u središte svojih misli. Zamisli, svaku misao možeš podijeli s Kris-tom, svaki korak, svaki otkucaj srca, svaki treptaj, svaki ushit, svaki dan i tren možeš podijeli s Kristom. To je činio Ivan Krs telj. Bio je svaki dan s Bogom i dijelio život s njime u pus nji i budući da je Krist Bog, Ivan koji ga nije poznavao, barem ne dobro, kao čovjeka, pre-poznaje ga odmah i govori: „Evo! Evo Jaganjca Božjega!“ Ivan je bio kolosalni svetac. Bio je poput suncokreta, okrećući se samo za Bogom i za onim kojega je došao navijes . Bio je poput visibabe, koja je vjesnica proljeća. Ivan u zimi svoje pokore niče kao divan cvijet s mirisom svetos i najavljuje proljeće. Krvavo je to proljeće, jer se rađa iz smr Božjeg Janjeta, kao što se priroda rađa na-kon tugaljive zime koja je kao smrt prirode. Ali ovo Isusovo proljeće donosi zoru spasa. Onog dana kad je Ivan Krs telj pokraj Jordana pre-poznao Krista, nije ga prepoznao tjelesnim očima, jer ga prije nikad nije vidio. Prepoznao ga je duhovnim očima. Prepoznao ga je po duhovnom mirisu. Prepoznao je onoga koji ga je posje o dok su još oba bila u utrobi majke. I taj posjet je bio znak Božjeg odabranja, sudbine koja je bila namijenjena Ivanu proroku, a koju je on prihva o. Ivan je rođen i došao je na svijet da bude skrom-ni svjedok Božjeg Sina. Ovo rođenje izvor je nadahnuća za svijet. Koliko je rados mali Ivan donio svojim starim

roditeljima! A kako je tek obradovao anđele kada je od malih nogu poka-zivao oso-bi interes za Boga i d u h o v n e stvari, i e va nđe l j e

kaže da je rastao i duhom jačao boraveći u pus nji sve do dana javnog nastupa. To znači da se pripremao i da je upi-jao nauk Svetog pisma, u molitvi i skrivenom životu. I mnoge bismo pouke mogli izvući iz Ivanovog života: njegovo predanje, njegova radost kad otkriva Kris-ta; njegova upornost; njegova strogoća koja nama mod-ernim iden tetskim katolicima, mlakim katolicima, liber-alnim katolicima, i svim drugim grupacijama u koje često i nesvjesno pripadamo, već po našem osobnom shvaćanju vjere, govori da bi svatko trebao bi strog prema sebi, a blag prema drugima, i uvijek i u svemu traži Boga; tu je za m Ivanova jasnoća, pobožnost i mnoge druge vrline i krepos koje ga čine „najvećim rođenim od žene!“ A jedna pouka je i ovo: skrivenost i skrovitost. Ivan je u pus nji. I iz te pus nje kaže: nemoj previše sebe is -ca . Nemoj priželjkiva neko priznanje, nemoj se uzdiza , nemoj se hvali, nemoj potajno uživa u komplimen ma, u pažnji drugih, u hranjenju tvoga ega; nemoj uživa u ne-potrebnim pričama, u ogovaranju, u sitnim raspravama, u traženju onog što pripada. Povuci se u pus nju i neka te Bog posve obuzme. On će te stavi ako je potrebno u cen-tar pozornos cijeloga svijeta, a možda te ostavi skrivenog kao biser na dnu mora. Budi skriven i skrovit u Bogu, a sve ostalo će samo doći i proći. On će te upotrijebi kad to bude potrebno, a tvoje neka bude samo to da tražiš Boga i njegovu volju. Ivan je rođen da bi svjedočio za Krista, koji je is na. I mi smo pozvani svakog dana se rodi za to da svjedočimo za Isusa Krista. Neka nam Jaganjac Božji uvijek bude svjetlo na putu da se okrećemo samo za njim i samo njega gledamo, poput Ivana Krs telja. Amen.

Fr. Tomislav

Page 5: STRANA 2...Gospodine, proničeš me svega i poznaješ, znaš kada sjednem i kada ustanem, izdaleka već misli moje poznaješ. Hodam li ili ležim, sve vidiš, znani su svi moji putovi.Jer

STRANA 5

Uskoro počinje Mladifest, događaj godine za mlade Hrvate katolike, kao i za župu Hrvatskih mučenika te hrvatske župe u GTA! Pozivamo još jednom sve mlade da se odazovu, a sve druge da nas podrže molitvom!

Poseban poziv svim župljanima i zainteresiranima:u subotu 30. lipnja u župnom parku navečer oko 9 sa posebna večer slavljenja i hvaljenja Boga odličnom glazbom za

koju će se pobrinu članovi Nove Eve iz Hrvatske! Svi ste dobrodošli!

R E G I S T E R A TM I S S I S SAUGAM LAD I F E S T .COM

CatholicYouthCroatian

M I S S I S S A U G A M L A D I F E S T J u n e 2 9 - J u l y 1 , 2 0 1 8

“ B i t ć e t e m i s v j e d o c i s v e d o k r a j a z e m l j e ” ( D j 1 , 8 )

Page 6: STRANA 2...Gospodine, proničeš me svega i poznaješ, znaš kada sjednem i kada ustanem, izdaleka već misli moje poznaješ. Hodam li ili ležim, sve vidiš, znani su svi moji putovi.Jer

7 Croatia StreetToronto, ON, M6H 1K8, Canada

Tel: (416) 536-3669 Fax: (416) 536-6066

E-mail: [email protected]

Rev. MLADEN HORVAT, Administrator

Ž U P A N A Š E G O S P E K R A L J I C E H R V A T A

6 • Župni vjesnik • Župa Naše Gospe Kraljice Hrvata

“Odgojni putokaz”

Ivan mu je ime

Svetkovinom rođenja Svetog Ivana Krstitelja spominjemo se da se velika Božja djela događaju najčešće u okrilju skrovitog obiteljskog života. Ro-ditelji se vole i u njihovoj međusobnoj bračnoj lju-bavi začinje se novi život, koji se rađa unutar obite-lji. Obitelj je ona u kojoj se djeca odgajaju, u kojoj mlade generacije uče od iskustva odraslih i starijih. Unutar obitelji primamo kršćanski odgoj, sričemo prve riječi, učimo tablicu množenja, te kušamo što znači dijeliti život s drugim ljudima. Unutar iste obitelji slavimo naša krštenja i vjenčanja, ali i naše teške trenutke, kada prolazimo kroz naše bolesti i poteškoće. Unutar obitelji se rađamo, unutar naših obitelji umiremo, te Božje djelovanje duboko zahva-ća naš obiteljski život.

Na sličan način Bog je ušao u život obitelji sve-ćenika Zaharije i njegove žene Elizabete. To su već bili ostarjeli ljudi, pravedni u odnosu prema Bogu i besprijekornog moralnog života, kako ih Evanđelje opisuje. Nisu imali djece, jer je Elizabeta bila nerot-kinja, ali su imali već uhodani način života, jer dugo su živjeli zajedno. I dok im se činilo da sve imaju pod kontrolom, u njihov život ulazi Bog na izvanredan način i remeti njihov uobičajeni način života. Makar je Zaharija molio za dijete, kada mu anđeo Gabri-jel naviješta čudesne događaje rođenja djeteta, on vjerom ne može prihvatiti tu istinu. Mora najprije zanijemiti, sve do trenutka kada će se svi ti događaji obistiniti. Nemogućnost Zaharijinog govora može se također i slikovito protumačiti. Kad Bog ulazi u čovjekov život, čovjek prestaje govoriti, a počinje više slušati i gledati. Koliko puta nam se dogodilo u životu da smo o mnogim stvarima mogli govo-riti, kao da smo sve znali. Kada čovjek govori, tada riječima koje izgovara definira i određuje stvarnost. Na taj način pokazuje da poznaje stvarnost koja ga okružuje i da je na neki način drži pod kontrolom.

Često se događa u moderno vrijeme da riječi koje se izgovaraju u javnim medijima, makar i ne bile potpuno istinite, imaju čudesnu moć kontrole.

Upravo zato se i izgovaraju. U susretu s Bogom pre-staje svaka čovjekova kontrola, jer veličina i intenzi-tet čudesnog Božjeg djelovanja razoruža čovjeka od svih prijašnjih sigurnih iskustava i uhodanih načina doživljavanja svijeta i ljudi. To ne znači da smo prije bili nepravedni ljudi, već to znači da susret s Bogom mijenja čovjekovu perspektivu, te čovjek od vještog govornika, sigurnog u objektivnu stvarnost, postaje pažljivi slušatelj i motritelj dublje dimenzije stvarno-sti. Pravednik Job reći će u 40. poglavlju istoimene knjige, na kraju svog intenzivnog iskustva s Bogom, ovako: „Odveć sam malen: što da odgovorim? Ru-kom ću svoja zatisnuti usta. Riječ rekoh - neću više započeti; rekoh dvije - al’ neću nastaviti.” (Job 40,4-5). Slično je i Zahariji šutnja dala mogućnosti gle-dati velika Božja djela koja su se oko njega događala kroz devet mjeseci trudnoće žene Elizabete, koju je volio. Počeo je gledati i slušati, te je između ostalog čuo i pozdrav Blažene Djevice Marije svojoj rođa-kinji Elizabeti: „Veliča duša moja Gospodina…!“. Kada se navršilo vrijeme čudesnih Božjih događa-ja u Zaharijinom životu, kada je dovoljno čuo i vi-dio, tada je progovorio. Kaže tekst da je progovorio nakon što je na pločici napisao: „Ivan mu je ime.“ Elizabeta i Zaharija daju djetetu ime Ivan, makar se ostali bune da nema nikoga u njihovoj rodbini tko bi nosio ime Ivan. Novo ime zapravo označuje novo iskustvo o Bogu koje postoji u pozadini ovih doga-đaja. Zaharija je zanijemio, ali je slušao i gledao, te dozvolio da ga to novo iskustvo preoblikuje. Da se to doista dogodilo očituje se u novom imenu koje Zaharija daje djetetu, jer tako ga je prozvao anđeo u prvom susretu sa Zaharijom.

Ponekad se i nama u obiteljima događaju ču-desni događaji. Nekada su to sretni događaji, puni veselja i radosti, kao što su to krštenje ili vjenčanje, a nekada su to tužni trenuci bolesti ili gubitka dragih osoba. Vrlo često tada zanijemimo pred stvarnošću, jer spoznajemo da je Božja stvarnost i istina puno dublja i šira od one koju smo mi u svojoj glavi zacr-tali. Tada dajemo novo ime tome iskustvu, a i našoj stvarnosti, što je znak da smo se doista promijenili.

Vlč. Mladen Horvat

Page 7: STRANA 2...Gospodine, proničeš me svega i poznaješ, znaš kada sjednem i kada ustanem, izdaleka već misli moje poznaješ. Hodam li ili ležim, sve vidiš, znani su svi moji putovi.Jer

Graditeljski fond:D. Ćustić 50A. & B. Višić 100Ž. Lovrić 200N. Drugović 180

Hrvatski Caritas:A. Lucić 50

Služavke Malog Isusa Haiti:C. Labaš 100

Sprovodi:Newediuk Funeral H. on behalf of + Ann Novokmet 300

Župni vjesnik • Župa Naše Gospe Kraljice Hrvata • 7

Misne nakane od 24. lipnja do 01. srpnjanedjelja

24. lipnjaRođenje Sv.

Ivana Krstitelja

misa u 9:30 AM

misa u 11:00 AM

ponedjeljak25. lipnja

misa u 6:30 PM

+ Hilary ILIJAŠ

utorak 26. lipnja

misa u 6:30 PM

+ Ilija GALIĆ

srijeda27. lipnja

misa u 6:30 PM

+ Karlo VIDIĆ

četvrtak28. lipnja

misa u 6:30 PM

+ Mara BOSNIĆ

petak29. lipnja

misa u 6:30 PM

+ Marija BIŠKO

- na zahvalu

+ Petar HALAR i pok.iz ob.

+ Ljuba ČONDIĆ MAĐER

+ Mile DALMATIN

- na zahvalu

+ Gordana i Anto VUKADIN (god.)

- za zdravlje

- za blagoslov mladenaca

+ Drago BOKULIĆ

subota30. lipnja

misa u 6:00 PM

+ Marko MIŠIĆ

+ Slavko RAŠIĆ

+ Petar PUTRIĆ

+ Blaž RAZUMIĆ, Janko i Ljuba PERIĆAK

+ Petar BAŠIĆ

+ Kata PUTRIĆ

+ Franjo DESPOT i roditelji, Miko, Anka i stric Jure

DESPOT

nedjelja01. srpnja

XIII. ned. kroz godinu

misa u 9:30 AM

misa u 11:00 AM

Naši župljani daruju

Iz matice krštenih U nedjelju 17. lipnja 2018., kršten je Dominik Emanuel BRAOVAC, sin Ilije i Sanje r. SEBALJ. Roditeljima čestitamo na krštenju njihovog djeteta, a novokršteniku želimo blagoslovljeni rast unutar obitelji i župne zajednice, koje je postao član.

SVETE MISE: Nedjeljom: 9:30 am i 11:00 am Subotom: 6:00 pm Radnim danom: 6:30 pm

KLANJANJE: Radni dan i subota: 7:00 - 8:00 pm Petkom: 6:00 - 6:30 pm

RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA: Ponedjeljak: zatvoreno / Od utorka do subote: 4:00 pm - 7:30 pm / Nedjelja: 9:00 am - 1:00 pm

VJERONAUK ZA ODRASLE: petkom od 7:00 pm do 8:00 pm

RAZGOVOR SA SVEĆENIKOM moguć je svake srijede od 4:00 pm-6:00 pm ili u drugo vrijeme uz prethodni dogovor.

SAKRAMENTI

Krštenja: subotom ili nedjeljom. Roditelji koji pripadaju Župi Naše Gospe Kraljice Hrvata i žele krstiti svoje dijete, imaju prilike doći svakog prvog utorka u mjesecu na pripra-vu za krštenje u 7:00 pm. Dovoljno je ostaviti svoje podatke u uredu ili se prijaviti preko Interneta, te pribaviti potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na kumove, a koja će se predo-čiti svećeniku prvog utorka u mjesecu.

Vjenčanja: subotom. Po odredbi Torontske Nadbiskupije za-ručnici se moraju javiti svećeniku u svojoj župi godinu dana prije namjeravanog vjenčanja. Nakon potvrde datuma, za-ručnici trebaju proći zaručnički tečaj, pribaviti potrebne do-kumente i obaviti razgovor sa svećenikom.

Ispovijed: nedjeljom i preko tjedna pola sata prije sv. Mise.

Posjet bolesnicima: po bolnicama, staračkim domovima i kućama na poziv obitelji u svako doba. Redoviti obilazak bo-lesnika je svakog prvog petka.

Hodočašće u Midland: 15. srpnja

U svom zemaljskom životu, čovjek se neprestano nalazi na putu. Ne samo da je naša civilizacija postala civilizacijom putnika, gdje se ljudi sele i putuju kao ni-kad u povijesti, već je i samo čovjekovo stanje na zemlji prolazno, te čovjek ne može steći niti pribaviti sebi pos-tojano boravište. Kao znak prisjećanja na naše životno putovanje i prolaznost služe nam hodočašća, kada ostav-ljamo svoje domove i krećemo na pojedina sveta mjesta, kako bi na tim svetim mjestima doživjeli čvrsto uporište i oslonac, na koji se svatko od nas može osloniti. I ove godine hodočastimo u Svetište Kanadskih Mučenika u Midlandu, u nedjelju 15. srpnja.Autobus kreće u 7:00 am ispred župne crkve. Po dola-

sku u Midland započinjemo sa Sv. Ispovijedi, a nastav-ljamo s križnim putem u 11:00 am i Sv. Misom u 12:00 pm.Nakon ručka i odmora, povratak autobusom u To-ronto je u 4:00 pm. Večernja Sv. Misa u Župi Naše Gospe Kraljice Hrvata u Torontu je u 7:00 pm. To je ujedno i jedina Sv. Misa u župnoj crkvi te nedjelje. Cijena auto-busne karte je $25.00, a možete se prijaviti u župnom uredu.

Page 8: STRANA 2...Gospodine, proničeš me svega i poznaješ, znaš kada sjednem i kada ustanem, izdaleka već misli moje poznaješ. Hodam li ili ležim, sve vidiš, znani su svi moji putovi.Jer

STRANA 8STRANA 8STRANA 8STRANA 8STRANA 8

June 2018

My dear friends,

I wish to draw your attention to a deeply troubling issue that has negatively impacted the charitable activities of thousands of groups across the country, including dozens in our archdiocese. In late 2017, the federal government revised its application requirements for the 2018 Canada Summer Jobs program, forcing all applicants to indicate support for a clause that promotes values that go against our faith, such as abortion, in order to be considered. We cannot comply with this unjust requirement.

Many groups formally protested the change by applying for the grants but refusing to check the box associated with the offending statement, knowing their applications would be rejected but ensuring their concerns were registered. Hundreds of other groups were so discouraged they did not even apply.

In the Archdiocese of Toronto alone, at least 150 summer jobs have been jeopardized by the new application requirements. A summer camp for deaf children, employment for developmentally challenged young people, students cutting grass or helping with gardening, people welcoming newcomers to our country – these important community services will be most impacted.

Faith communities across the country (and politicians from all parties) have condemned the new requirement, including the Canadian Council of Imams, the Rabbinical Council of America, the Evangelical Fellowship of Canada and the Canadian Council of Christian Charities. We should all take note when a government claims to value the contributions of faith communities but requires them to profess a set of values which is against their faith in order to be eligible for government funding.

The government must abide by the Canadian Charter of Rights and Freedoms in its treatment of law-abiding individuals and groups. The fundamental freedoms of conscience and religion, thought, belief, opinion and expression, as guaranteed in the Charter, must be respected and affirmed in legislation, regulations and policy.

Many parishes in the archdiocese are holding collections to support the local groups denied funding this year. I encourage you to donate through your parish or online at: http://bit.ly/donatesummerjobs. More importantly, I invite everyone to visit savesummerjobs.ca so you can send a letter directly to your local MP, expressing your deep concern. Respectful communication regarding this unjust policy is very important. The process should take no more than three minutes.

As we continue to pray for all those elected to political office, be assured of my gratitude for all that you do to preserve and sustain the faith. St. Michael the Archangel, patron saint of the Archdiocese of Toronto, pray for us.

Sincerely in Christ,

Thomas Cardinal Collins Archbishop of Toronto

HODOČAŠĆE U SVETU ZEMLJU ŽUPE HRVATSKIH MUČENIKAPOD DUHOVNIM VODSTVOM FR. TOMISLAVA KASIĆA

POLAZAK 11. STUDENOG – POVRATAK 20. STUDENOG 2018.CIJENA: CAD 3250.00

OVA POSEBNA CIJENA JOŠ SAMO DANAS!Za rezervacije i dodatne informacije

Fr. Tomislav Kasić 905-826-8844 KunaTurs 905-814-8441 [email protected]

VAŽNO! Prijavnice i depozit molimo donesite u župni ured! VAŽNO!

SASTANAK ZA VOLONTERE I HOST FAMILIJE U VEZI MLADIFESTAPozivam sve volontere i one koji će udomi mlade da se odazovu na sastanak u ponedjeljak u 7:30 pm!

SLAVLJENJE BOGA: U sklopu Mladifesta ugos t ćemo 11 mladih koji nam dolaze iz Hrvatske, a suradnici su Nove Eva, pokreta za novu evan-gelizaciju putem medija i društvenih mreža. Oni će u subotu 30. lipnja predvodi slavljenje Boga pjesmom i glazbom s početkom u 9 pm u našem župnom parku. Svi ste dobrodošli na ovo slavlje! Vidimo se!

HODOČAŠĆE U MIDLAND: U nedjelju 15. srpnja tradicionalno ho-dočas mo na Midland. Za mjesta u autobusu javite se u župni ured. Te nedjelje u župnoj crkvi neće bi svete Mise.

KUPNJA ŠATORA U PARKU: Obavještavam sve poštovane župljane, darovatelje i volontere koji su pridonijeli obnovi naše kapelice u par-ku da je na računu parka nakon završetka obnove još ostao iznos od $15,441.24. Budući da nam je prijeko potreban šator, jer je stari šator bio dotrajao i raspao se, Fr. Mladen Horvat, župnik u Torontu, i ja od-lučili smo nabavi novi šator. Još jednom zahvaljujemo svim dobroči-niteljima i pozivamo vas da dođete često u naš hrvatski park i uživate u njemu!

ŽUPNI PROJEKTI: Uskoro krećemo u obnovu krova crkve i parkirališta. Molimo za vašu pomoć!

NAŠI KRŠTENI: U subotu 16. lipnja krštena je Ella Marija Ćosić, kći Ma-rija Ćosića i Kris ne rođ. Kapušin. Roditeljima čes tamo i želimo Božji blagoslov u kršćanskom odgoju njihova djeteta!

NAŠI VJENČANIU subotu 16. lipnja sakrament svete ženidbe sklopili su Nicholas Bago i Jessica Jaksa. Mladencima čes ta-mo i molimo: „Gospodine, pošalji im svoga Duha Svetoga da ostanu vjerni bračnom savezu.“

OVE NEDJELJE ŽUPNI PIKNIK Sveta Misa u parku u 11:30 Popodne zabava uz glazbu!

Pozivam naše drage i dobre žene i domaćice da ispeku kolače po našem dobrom starom običaju, a muškarce da se odazovu na

vezanje mesa. Hvala Vam!

RASPORED ŽUPNIH MISA SLJEDEĆIH TJEDANAJUNE 24 – ŽUPNI PIKNIK, MISE u 8:30, ENGLESKA u 10, te ŽUPNA

MISA U PARKU U 11:30JULY 1 – MLADIFEST! – SVETE MISE u 9 U CRKVI, te ŽUPNA SVETA

MISA U PARKU S MLADIMA U 11:30 (PROPOVIJED NA ENGLESKOM JEZIKU)

JULY 8 – MISE U 9 i 11 U CRKVIJULY 15 – VAŽNO: HODOČAŠĆE U MIDLAND – NEMA MISE! Molim

vas da svoju nedjeljnu obavezu ispunite u subotu, večer prije (redovita Misa u 6 pm).

Page 9: STRANA 2...Gospodine, proničeš me svega i poznaješ, znaš kada sjednem i kada ustanem, izdaleka već misli moje poznaješ. Hodam li ili ležim, sve vidiš, znani su svi moji putovi.Jer

STRANA 9STRANA 9

U subotu 16. lipnja sakrament svete ženidbe sklopili su i Carl de Simone i Valen na Horva ć. Mladencima čes tamo i molimo: „Gospodine, pošalji im svoga Duha Svetoga da ostanu vjerni bračnom savezu.“

NAŠI UMRLIU srijedu 13. lipnja okrijepljen sve m sakramen ma preminuo je naš župljanin Mijo Mike Kralj u dobi od 87 godina. Pok. Mijo rođen je 28. studenog 1931. u selu Griče u Hrvatskoj, a pokopan je u subotu 16. lip-nja na katoličkom groblju Assump on Cemetery. Ožalošćenoj obitelji izražavamo iskrenu sućut!U srijedu 13. lipnja okrijepljen sve m sakramen ma preminuo je naš župljanin Vito Baldo Dobrašin u dobi od 70 godina. Pok. Vito rođen je 24. lipnja 1947. u Zagrebu, a ispraćen je u ponedjeljak 18. lipnja te će bi kremiran u St. John's Dixie Crematorium. Ožalošćenoj obitelji izražavamo iskrenu sućut!

ČITAČI:Danas: 8:30: Nada Kapuralić i Iva Petrinović 11:30: Misa u parku-župni piknik-Bruno Mandić i Višnja GeoheliSljedeće nedjelje: 9:00: Mirjana Bošnjak i Maja Biskupović 11:30: Mladifest – župna Misa u parku – čitaju mladi

SKUPLJAČI KOLEKTE:Ove nedjelje: 8:30: Josip Capan, Miro Biskupović i Jelenko Mišić 11:30: Branko Balaban, Jozo Lučić i Slavko LjubićSljedeće nedjelje: 8:30: Mate Rožman, Radoslav Šiško i Ivan Vale ć 11:30: Misa u parku-Mladifest-Joe Vrbos, Branko Balaban i Slavko Marković

BROJAČI KOLEKTE:Ove nedjelje: Marian Lajtman, David Ljubić i Heidi KanceljakSljedeće nedjelje: Kornelija Podstreleni, Iva Petrinović, Manda Horvat i Stjepan Sorić

DAROVATELJI: Prigodom krštenja: Ella Marija Ćosićroditelji: Marijo i Kris na Ćosić $ 200.00Prigodom vjenčanja: Jessica Jakša i Nicholas Bago $ 500.00 roditelji: Jožica i Frank Jakša $ 500.00Prigodom vjenčanja: Valen na Horva ć i Carl De Simone $ 500.00ZA CRKVU:Matko i Dragica Vukušić $ 100.00Ante Budiša $ 100.00Milica Kunej $ 100.00Mary Bajić $ 100.00Mirko i Ankica Ivančić $ 100.00ZA KROV:Ante i Vicky Mimica $ 100.00Zvonko i Dragica Smukavić $ 100.00Jure i Ana Murgić $ 200.00

Milka Rukavina $ 100.00Ob. Walter i Marija Grabovac $ 100.00Ankica Biondić $ 100.00Ob. Carla i Adrian Šeketa $ 250.00Fanika Bundić $ 100.00Stjepan Pogačić $ 100.00Barbara Klafurić $ 100.00Mirko i Ankica Ivančić $ 100.00U spomen + Mijo Mike Kralj: Ob. Ana, Boris i Mira Kralj $ 300.00ZA PARKIRALIŠTE:Zvonko i Dragica Smukavić $ 100.00Jure i Ana Murgić $ 200.00Ob. Walter i Marija Grbovac $ 100.00Ankica Biondić $ 100.00Ankica Šeketa $ 50.00Fanika Bundić $ 100.00Stjepan Pogačić $ 100.00Barbara Klafurić $ 100.00Mirko i Ankica Ivančić $ 100.00U spomen + Mijo Mike Kralj: Ob. Ana, Boris i Mira Kralj $ 300.00

RASPORED SV. MISA U OVOM TJEDNUVečernje sv. Mise su u 7:00 osim ako je drugačije naznačeno

Ponedjeljak 25. lipnja:- Na čast i slavu Presvetom Trojstvu i Kraljici Mira Utorak 26. lipnja: sv. Misa 9:00 a.m.+ Marko KapuralićSrijeda 27. lipnja:+ Ivan Družić, god.Četvrtak, 28. lipnja: + Josip Ravenščak Petak, 29. lipnja: + Stjepan Radat+ Petar i Kata Banužić, i svi pok. iz ob.+ Ljubica Geber+ Petar i Cmilko Ilić, god. i svi pok. iz ob.Subota 30. lipnja: Sv. Misa 6:00 p.m.+ Tomislav Vjekoslav Maks Luburić+ Mate Rukavina, god.+ Stjepan i Ana Želježnjak+ Ivan i Magdalena Matuzić+ Josip i Danica Canjar+ Josip Šumiga+ Jelka i Marica Bečki+ Marica i Drago Ofak+ Ka ca i Grgo Laslavić+ Milan Badovinac+ Marija Biško+ Marica i Zlatko Luke+ Filip i Paula Šola god.+ Adam Pezer+ Josip Vučić, god.+ Mijo Mike Petrina, i svi pok. iz ob. Petrina i Ladika+ Mile Došen+ Josip Rak+ Joso Perković+ Marija Kovačević+ Miro Miličević+ Mijo Kralj+ Marija i Joso MurgićNedjelja, 01. srpnja: sv. Mise u 9:00, i 11:00 a.m.

Page 10: STRANA 2...Gospodine, proničeš me svega i poznaješ, znaš kada sjednem i kada ustanem, izdaleka već misli moje poznaješ. Hodam li ili ležim, sve vidiš, znani su svi moji putovi.Jer

STRANA 10STRANA 10

ŽUPNE OBAVIJESTI

ČITAČISUBOTA: 23. lipnja: 5:00 - Renata KunićNEDJELJA: 24. lipnja: 9:00 - Suzana Ramušćak 11:00 - Ante Pavelić, Marina Šubić i Žaklina Delić SUBOTA: 30. lipnja: 5:00 - Snježana ParilacNEDJELJA: 1. srpnja: 9:00 - Stjepo Marčinko 11:00 - Marija Pile ć,Michelle Pejaković i Monika Karlović

SUBOTA: 23. lipnja: 5:00 - Nick i Nikola Parilac NEDJELJA: 24 lipnja: 9:00 - Ivan Pocrnić i Mike Mačečević 11:00 - Drago Zekić i Ivan Pejaković SUBOTA: 30. lipnja: 5:00 - Josip i Hrvoje KunićNEDJELJA: 1. srpnja: 9:00 - Jure Čagalj i Mike Mačečević 11:00 - Josip Sajko i Josip Jurešić NAŠI DAROVATELJI ZA CRKVU: Ivan Sajko $ 50.00 D.S. Raven $ 50.00 N.N. $ 50.00

SVIM DAROVATELJIMA SRDAČNO ZAHVALJUJEMO!

U spomen + Jure – Georga Maltar za crkvu Presv. Trojstva:ob. Kish 100, Josip Rupčić 100, Milenka Burazin 100, Ljubo Niko-lić 100, Vera i Mate Rogalo 50, Marica Francuz 50, Alojz i Žaklina Delić 50, Peter i Vesna Uremovich 50, Malgorzata i Nick Bakarić 50, ob. Pezelj 50, Joso Alić 50, Barica Penić 50, Mike i Nevenka Penić 50, Žarko i Iva Alilović 50, Vera i Julijan Sajko 50, Ljerka Marek 50, Dragica Balenović 50, Ivan Pocrnić 50, ob. Tony Ma-rek 50, Lucija Jelečanin 50, Joanne (Maca) i David Pocrnić 50, ob. Stjepan Lozer 50, ob. Nick Perković 50, ob. Smetko 50, Pauli-na Bakarić 50, ob. Mića Štefanac 50, ob. Mato i Annie Pu ca 50, Danny i Nada Orešković 50, Milica Štakorac 50, Dragica Mesić 40, ob. Drago Zekić 40, Ankica Pokrajac 40, Mike i Ljubica Busija 40, Ana i Mijo Spudić 40, ob. Nick Parilac 40, Branko i Karolina Alilović 40, ob. Ron Kellner 40, Ivan i Mande Ćulumović 40, ob. Vinko Hadjur 30, Mirko Husnjak 30, N.N. 15, ob. Josip Kunić 25, ob. Zvonimir i Vesna Restek 20,Joe i Daisy Husnjak 20, Božica Bubanović 20, Drago i Barbara Mačečević 20, Boris i Marija Kad-lec 20, ob. Nick Fraculj 20, Boža Koury 20, ob. Stjepan Ozimec 20, Marija i Nikola Krolo 20, ob. Ivan Grahovac 20, Lovro Bošn-jak 20, Mar n Lajtman 20, Ivka 20, Joe i Vesna Penić 20, Ma lda Burazin 20, ob. John Pocrnić 20.

Upla li Sv. mise za + Juru Georga Maltar: supruga Ana i djeca 50, Franjo i Barbara Skorija 20, ob. John Crnogorac 20, ob. S pe Žižić 20, ob. Cukina 20, Draga Robertson 20, ob. Marinko Mi-tar 20, ob. Ivo Ćapin 20, Marinko i Vera Perić 20, Ignac i Nada Premuš 20, ob. Dragan Vrban 20, Gordon i Marija Torić 20, ob. Franjo Lajtman 20, ob. Ivan Kegalj 20, ob. Mato Rogalo 20, Joe i Ka ca Grgurić 40, Marija i Nikola Baričević 20, ob. Josip Jurešić 20, ob. Vice Burazin 20, Jelena i Marija Pile ć 20.

ZAHVALAPovodom smr +Jure Georga Maltar spuruga Ana sa sinovima Danielom, Davidom i Christopherom i njihovim obiteljima, bra-tom Andrijom i njegovom obitelji, sestrama Štefi com, Francis-kom i Ilkom i njihovim obiteljima najiskrenije zahvaljuju svim prijateljima i svima koji su bili uz njih u ovim teškim trenucima, a pokojnika ispra li na vječni počinak i njemu u spomen dali svoj novčani prilog za crkvu Presvetog Trojstva u Oakville-u, te pla li sv. Mise za pokoj njegove duše ili poslali cvijeće. Od srca zahval-jujemo svećenicima i sestrama kao i članovima župnog zbora na podršci i utješnim riječima. Neka Gospodin pokojnog Juru primi u svoje kraljestvo, a svima vama neka udijeli obilje milos i bla-goslova. Uvijek Vam zahvalni: supruga Ana sa sinovima, bratom i sestrama!

U spomen + Kate Štefanac za crkvu Presv. Trojstva:Mama Barbara 100, sestra Jelena 100, Mato i Ankica Pu ca 150, ob. Penić 150, Marko Ivanković 100, Josip Rupčić 100, ob. Dra-gan Šnjarić 100, N.N. 70, Dragica Mrkonja 50, Dragica Mesić 50, Joso Alić 50, Milica Štakorac 50, Marica Francuz 50, ob. Stjepan Lozer 50, Vesna i Peter Uremovich 50, Nikola Repar 50, ob. Ron Kellner 40, Ana Maltar 40, ob. Vinko Hadjur 30, Ivan Eskit 30, Stjepan Hranilović 30, Ilija Pehar 20, Boža Koury 20, Lovro Bo-šnjak 20, Nick Parilac 20, Adam i Ljubica Cindrich 20, Marija i Nikola Krolo 20, Ante i Sandra Šestanović 20, Milka Barnović 20. Upla li Sv. mise za + Katu Štefanac: Ivan i Stan Cvitković 50, Pero i Milka Valen ć 60, Nick Ribarić 20, Nikola i Barica Štefan 20, ob. Jadrić 40, Bare Krunić 20, ob. Mikan 40, B. Bubenišić 20, Vlado i Mira Despot 20, Milan Štefanac 50, Joso i Jelena Pleš 40, ob. Cukina 20, Josip Jurešić 20, Miće i Bare Obramović 50, Josip i Dalia Salopek 60, Mirko Jurčić 60, ob. Skugor 20.

ZAHVALAPovodom smr +Kate Štefanac spurug Mića-Mile sa sinovima Milom-Mike, Nikolom i njihovim obiteljima, kćerkom Mary sa djecom, mamom Barbarom i sestrom Jelenom, najiskrenije

Page 11: STRANA 2...Gospodine, proničeš me svega i poznaješ, znaš kada sjednem i kada ustanem, izdaleka već misli moje poznaješ. Hodam li ili ležim, sve vidiš, znani su svi moji putovi.Jer

STRANA 11

zahvaljuju svoj rodbini i prijateljima i svima koji su bili uz njih u ovim teškim trenucima, a pokojnicu ispra li na vječni poči-nak i njoj u spomen dali svoj novčani prilog za crkvu Presvetog Trojstva u Oakville-u, za župnu crkvu u Cen ngradu, te pla li sv. Mise za pokoj njezine duše ili poslali cvijeće. Od srca zahval-jujemo svećenicima i sestrama, Ed Mavrincu kao i članovima župnog zbora na podršci i utješnim riječima. Neka Gospodin po-kojnu Katu primi u svoje kraljestvo, a svima vama neka udijeli obilje milos i blagoslova. Uvijek Vam zahvalni: suprug Mića sa djecom i unučadi, mama Barbara i sestra Jelena !

HODOČAŠĆE U MIDLANDNaša je župa ove godine organizator hodočašća u Midland koje će bi u nedjelju 15. srpnja 2018. Misno slavlje predvodit će pater Ivan Ike Mandurić isusovac iz Zagreba. Župa organizira autobus za župljane koji žele ići u Midland autobusom.. Cijena je $30.00 po osobi. Molimo one koji računaju na autobus da se na vrijeme prijave. Pođimo svi koji možemo na ovo hodočašće i duhovno se okrijepimo! NEMA SVETE MISE U NAŠOJ ŽUPI TAJ DAN. Oni koji ne mogu poći u Midland preporučamo da dođu na svetu misu u subotu uvečer.

Raspored hodočašća je slijedeći:Prigoda za ispovijed od 9:30 do 11:45 sa

u 11:00 sa križni put. u 12:00 sa sv. Misa

IZ MATICE UMRLIHOvih dana u našoj župi preminuo je naš župljanin Jura-George Maltar u 72-oj godini života. Obitelji pokojnika: supruzi Ani, si-novima Danielu, Davidu i Christopheru sa njihovim obiteljima, kćerki Jessici, bratu Andriji s obitelji, sestrama Štefi ci, Franciski, Ilki sa njihovim obiteljima, kao i svoj rodbini i prijateljima ovdje u Kanadi i Hrvatskoj naša iskrena ljudska i kršćanska sućut.

Također je ovih dana u našoj župi preminula naša župljanka Kata Štefanac u 61-oj godini života Obitelji pokojnice: majci Barbari suprugu Mili - Mići, sinu Mili-Mike sa suprugom Nadalinom, Ni-koli sa suprugom Dianom i njihovim obiteljima, kćerki Mary s djecom, sestri Jeleni te svoj užoj i daljnoj rodbini i prijateljima ovdje u Kanadi, USA i Hrvatskoj, izražavamo iskrenu ljudsku i kršćansku sućut.

Također je ovih dana u našoj župi preminuo naš župljanin Luka Balenović u 71-oj godini života Obitelji pokojnika: supruzi Dra-gici, sinu Nikoli sa suprugom Carolinom i djecom, kćerima Božici i Ani te svoj užoj i daljnoj rodbini i prijateljima ovdje u Kanadi i Hrvatskoj, izražavamo iskrenu ljudsku i kršćansku sućut.

LJETNI RASPORED MISA:SUBOTA – 5:00 poslije podne

NEDJELJA – 9:00 i 11:00 ujutro

RASPORED MISA KROZ OVAJ TJEDANMise su u 7:00 uvečer, osim ako je drukčije naznačeno

PONEDJELJAK: 25. lipnja + Ruža i Jakov Milić – ob. Ćurak UTORAK: 26. lipnja Misa u 8:00 sa ujutro Na čast BDM – Nada Gilpin SRIJEDA: 27. lipnja + Edmund Ciesielski – ob. Nick Bakarić + Agniesyka, Mieczyslaw i Witold Bicz – ob. Nick Bakarić ČETVRTAK: 28. lipnja:+ Ljubica Fabek – Ed MavrinacPETAK: 29. lipnja: + Michael Moguš –mama i ob. Repić i Moguš+ Ljubica Fabek – suprug i sin+ Pavle Orešković – supruga i djeca+ Franjo i Rozarija Razum – ob. Fabek+ Franjo i Marija Fabek – ob. Fabek + Petar Copak - Bernade e + Pero Ozimec –supruga Božena+ Pavao Ozimec – djeca + Pavao Kish – supruga i djeca + Paul Kopić – supruga i kćerka+ Marko Kapularić – ob. Dragan Šnjarić + Stjepan Rukavina – ob. Dragan Šnjarić + Ivan Markušić – ob. Pogaćić + Filip i Paula Šola (god) – Marica Stanišić+ Maks Stanišić – Marica Stanišić + Đuro - George Maltar – supruga i djeca+ Kata Štefanac – ob. Josip Jurešić + Danica Mandarić – Drago i Ljubica Vrbe ć Svi + iz Prologa – ob. Mate SalapićNa nakanu – ob. Salapić Na nakanu – Dragan Šnjarić SUBOTA: 30. lipnja: Misa u 5:00 sa + Ivan Markušić – ob. Ante Granić + George Mikičić – N.N.+ Ljubica Fabek – ob. Mirko Boričević + Ilija Galić – Ljerka Marek+ Marija Golić – sestra Nevenka Mi ć + Marko i Kata Rukavina – Stoja Rukavina+ Kata Kučan – Stoja Rukavina+ Ante i Ana Kučan – Stoja Rukavina + Nikola Pokrajac – ob. Nick Guš n+ Ivica Bunčić – Stoja Rukavina + Marica Rumi – Stoja Rukavina + Milka Jovanović – Stoja Rukavina + Anica Pevec (god) suprug i djeca+ Đuro – George Maltar – Marija Jakovac NEDJELJA: 1. srpnja: 9:00 + Bože i Kate Lončar – ob. Maje ć + Tome i Josipa Krbavac – ob. Maje ć 11:00 - ZA SVE ŽUPLJANE

Page 12: STRANA 2...Gospodine, proničeš me svega i poznaješ, znaš kada sjednem i kada ustanem, izdaleka već misli moje poznaješ. Hodam li ili ležim, sve vidiš, znani su svi moji putovi.Jer