of 68/68
Izlazi prema potrebi Broj 2. Godina XLIV. Karlovac,19. veljače 2009. 25. str. GRAD KARLOVAC GRADSKO VIJEĆE 1.PROGRAM utroška sredstava komunalne naknade za 2009. godinu 2.PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2009.godini na području grada Karlovca 3.PROGRAM održavanja objekata u vlasništvu grada Karlovca u 2009.godini 4.PROGRAM zaštite od požara u 2009.godini na području grada Karlovca 5.PROGRAM javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2009. godinu 6.PROGRAM dodatnih potreba u osnovnom školstvu za 2009. godinu 7.PROGRAM izgradnje grañevina i ureñaja komunalne infrastrukture u 2009. godini 8.PROGRAM održavanja prometne signalizacije u 2009. godini na području grada Karlovca 9.IZMJENA Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2008. godini na području grada Karlovca 10.IZMJENA Programa zaštite od požara u 2009. godini 11.IZMJENA i dopuna Programa izgradnje grañevina i ureñaja komunalne infrastrukture u 2008. godini 12.IZMJENA Programa održavanja prometne signalizacije u 2008. godini na području grada Karlovca 13.PLAN rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2009. godinu 14.OPERATIVNI PLAN rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola grada Karlovca za 2009. godinu 15.ODLUKA o prihvaćanju izmjena i dopuna Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline za 2008.godinu

str. GRAD KARLOVAC GRADSKO VIJE ĆE · GRADSKO VIJE ĆE 1. Na temeljem članka 39. i 106. Statuta grada Karlovca (Glasnik grada Karlovca 01/07 - pro čiš ćeni tekst ), Zakona o

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of str. GRAD KARLOVAC GRADSKO VIJE ĆE · GRADSKO VIJE ĆE 1. Na temeljem članka 39. i 106. Statuta...

 • Izlazi prema potrebi Broj 2. Godina XLIV. Karlovac,19. veljače 2009.

  25. str. GRAD KARLOVAC GRADSKO VIJEĆE 1.PROGRAM utroška sredstava komunalne naknade za 2009. godinu 2.PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture u 2009.godini na području grada

  Karlovca 3.PROGRAM održavanja objekata u vlasništvu grada Karlovca u 2009.godini 4.PROGRAM zaštite od požara u 2009.godini na području grada Karlovca 5.PROGRAM javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2009. godinu 6.PROGRAM dodatnih potreba u osnovnom školstvu za 2009. godinu 7.PROGRAM izgradnje grañevina i ureñaja komunalne infrastrukture u 2009. godini 8.PROGRAM održavanja prometne signalizacije u 2009. godini na području grada

  Karlovca 9.IZMJENA Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2008. godini na području grada Karlovca 10.IZMJENA Programa zaštite od požara u 2009. godini 11.IZMJENA i dopuna Programa izgradnje grañevina i ureñaja komunalne infrastrukture u 2008. godini 12.IZMJENA Programa održavanja prometne signalizacije u 2008. godini na području

  grada Karlovca 13.PLAN rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2009. godinu 14.OPERATIVNI PLAN rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja

  osnovnih škola grada Karlovca za 2009. godinu 15.ODLUKA o prihvaćanju izmjena i dopuna Programa očuvanja i obnove objekata

  i infrastrukture zaštićene spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline za 2008.godinu

 • 16.ODLUKA o potvrdi Odluke o izradi izmjene i dopune PP ureñenja grada Karlovca u detalju i izmjene i dopune PUP-a G.Mekušje- I- etapa u jedinstvenom postupku

  17.ODLUKA o izradi urbanističkog plana ureñenja gospodarsko- servisnog predjela Selce

  18.ODLUKA o početku otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti u predmetu- Nabava financijskih sredstava za izgradnju vrtića i školske šprtske dvorane

  19.ODLUKA o početku otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti u predmetu -Izgradnja školske športske dvorane na Dubovcu

  20.ODLUKA o odabiru prihvatljive ponude u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave za opskrbu električnom energijom 21.ODLUKA o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija

  osnovnog školstva grada Karliovca za 2009. godinu 22.ODLUKA o osnivanju kulturnih vijeća grada Karlovca 23.ODLUKA o obavljanju obvezne deratizacije i dezinsekcije javnih površina kao

  komunalne djelatnosti od lokalnog značenja 24.ODLUKA o odobrenju korištenja sredstava proračuna grada Karlovca za 2009.

  godinu, s pozicije R0073 „Kapitalna pomoć Vodovodu i kanalizaciji d.o.o.za podmirenje troškova otplate duga utvrñenog ugovorom o zajmu, sklopljenog s Europskom bankom za obnovu i razvoj

  25.ODLUKA o odobrenju sklapanja sporazuma o sufinanciranju rekonstrukcije dijela vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava u ulici V.Mačeka u Karlovcu

  26.ODLUKA o odobrenju prijenosa prava vlasništva na zemljištu potrebnom za izgradnju crpnih stanica i retencijskih bazena u okviru realizacije „Programa za vode

  i otpadne vode grada Karlovca“ na tvrtku Vodovod i kanalizacija d.o.o. 27.ODLUKA o odobrenju prodaje zemljišta u gradskom naselju Luščić gospodinu

  Horvatu iz Karlovca, C.Medovića 18. 28.ODLUKA o odobrenju prodaje tri sobe u ulici Dubrovačka 5 b 29.ODLUKA o odobrenju prodaje dvosobnog stana u ulici I.Kršnjavoga 14, u Karlovcu 30.ODLUKA o odobrenju prodaje jednoiposobnog stana u ulici I.Meštrovića 2 c, u

  Karlovcu 31.ODLUKA o odobrenju prodaje jednoiposobnog stana u ulici S.Vraza 32 a, u Karlovcu 32.ODLUKA o odobrenju prodaje dvoiposobnog stana u ulici M.Vrhovca 15, u Karlovcu 33.RJEŠENJE o imenovanju školskih odbora osnovnih škola grada Karlovca GRAD KARLOVAC GRADSKO POGLAVARSTVO 34.PLAN nabave roba,radova i usluga velike vrijednosti za 2009. godinu 35.ZAKLJUČAK o prihvaćanju troškovnika za sanaciju divljih odlagališta 36.ZAKLJUČAK o prihvaćanju Ugovora o financiranju izrade izmjene i dopune Prostornog

  plana ureñenje grada Karlovca u detalju i izmjene i dopune PUP-a Gornje Mekušje – I.etapa

  GRAD KARLOVAC

 • GRADSKO VIJEĆE 1.

  Na temeljem članka 39. i 106. Statuta grada Karlovca (Glasnik grada Karlovca 01/07 - pročišćeni tekst ), Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (N.N. br. 87/2008), Gradsko vijeće grada Karlovca, na 36. sjednici održanoj dana 12. veljače 2009.godine, donijelo je sljedeći

  PROGRAM

  UTROŠKA SREDSTAVA KOMUNALNE NAKNADE U 2009 godini

  Članak 1.

  Utvrñuje se Program utroška sredstava komunalne naknade u 2009.godini

  1. Tekuće održavanje sustava odvodnje oborinskih voda 850.000,00 2. Tekuće održavanje čistoće javih površina 4.500.000,00 3. Tekuće održavanje zelenih površina 7.500.000,00 4. Tekuće održavanje groblja 1.200.000,00 5. Tekuće održavanje javne rasvjete 1.000.000,00 6. Tekuće održavanje komunalnih objekata 350.000,00 7. Tekuće održavanje nerazv.cesta,nogostupa i park. 6.000.000,00

  UKUPNO 21.400.000,00

  Članak 2.

  Ovaj program stupa na snagu osmog ( 8 ) dana nakon objave u Glasniku Grada Karlovca.

  PREDSJEDNIK

  GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA Željko Gojšić, dr. stom.,v.r.

  GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/09-01/1 URBROJ: 2133/01-11-01/10-09-4 Karlovac, 12. veljače 2009. godine

  2. Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br 26/03-pročišćeni tekst 82/04 i

  110/04 ) i članka 39. i 106. Statuta Grada Karlovca (GGK br.1/07-pročišćeni tekst) i Zakona o Proračunu (NN br. 96/03),Gradsko vijeće grada Karlovca,na 36. sjednici održanoj dana 12. veljače 2009. godine, donijelo je

  PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2009 godini

 • Članak 1. OPĆE ODREDBE Ovim programom utvrñuje se opseg i troškovi održavanja komunalne infrastrukture u 2009.godini za:

  1. Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda 2. Čišćenje javno-prometnih površina 3. Održavanje zelenih površina 4. Održavanje groblja 5. Održavanje javne rasvjete 6. Održavanje asfaltnih površina 7. Održavanje makadam površina 8. Održavanje komunalnih objekata 9. Izvanredne intervencije u gradu 10. Javni radovi – održavanje

  Program održavanja infrastrukture u 2009. godini sadrži: • Opis održavanja sa procjenom pojedinih troškova po djelatnostima • Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa

  Članak 2. Program se temelji na stvarnim potrebama održavanja objekata iz članka 1. na području grada Karlovca i raspoloživim sredstvima za te namjene. I. ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

  Članak 3. Sustav odvodnje oborinskih voda čine odvodni kanali, kanalske rešetke, taložnice, pjeskolovi i slivnici. Na području grada Karlovca postoji 4.264 komada slivnika. Za kvalitetno funkcioniranje slivničke odvodnje potrebno je vršiti čišćenje dva puta godišnje, a neke i više puta prema potrebi, uz 15% odštopavanja na broj slivnika. S obzirom na financijske mogućnosti čišćenje se planira u kompletu jedanput godišnje, te prema potrebi odreñeni broj slivnika više puta. Jedinična cijena prikazana je po komadu iz razloga jer se slivnik čisti strojno i ručno, te je predviñena i sanacija slivničkih rešetki, bubnjeva i priključaka.

  • Čišćenje slivnika 510.220,01 • Odštopavanje i ispiranje 177.532,88 • Preventivno čišćenje taložnice 12.200,00 • Radovi na popravcima 29.646,00 • Sanacija kanalizacije 120.292,00

  UKUPNO: 849.890,89 Poslove održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda obavlja tvrtka Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac po Odluci Gradskog vijeća od 27.listopada 2004.godine o obavljanju komunalnih djelatnosti na području grada Karlovca. II.ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

  Članak 4 Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javno prometnih površina ( ručno i strojno ), pranje ulica, uklanjanje smeća iz divljih deponija, te troškove održavanja pothodnika i javnog WC-a.

 • Standardi i nivo održavanja ureñenog grañevinskog zemljišta napravljeni su prema ˝Normizaciji u komunalnoj higijeni ˝standardima i normativima. Poslovi održavanja čistoće javnih površina na području grada, a prema Odluci o kom.djelatnostima obavlja tvrtka Čistoća d.o.o. Karlovac.

  • Strojno pranje 1.259.775,13 • Strojno čišćenje 1.753.026,02 • Ručno čišćenje 974.243,20 • Čišćenje i pranje pothodnika 166.408,00 • Održavanje javnog WC-a 78.021,44 • Zbrinjavanje glomaznog otpada 268.400,00

  UKUPNO: 4.499.873,79

  III. ODŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

  Članak 5. Redovno održavanje zelenih površina obuhvaća radove koje je tijekom godine potrebno izvoditi u cilju zadržavanja i unapreñenja nivoa ureñenosti. Ovim programom utvrñuje se potreba na održavanju zelenih površina, a koje se prvenstveno odnose na ureñenje grada, te čuvanje javnih površina u skladu sa odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o zaštiti okoliša i održavanju zelenih površina. Osnovni cilj je kontinuirano podizanje efikasnosti ureñivanja i ljepši izgled grada – zelenih površina, parkova i dječjih igrališta. Program se temelji na zahvaćanju ukupnih zelenih površina grada i raspoloživim financijskim sredstvima za redovno održavanje zelenih površina. Održavanje zelenih površina obavljat će se u opsegu:

  • Ručna košnja 1.348.953,02 • Strojna košnja 2.575.925,87 • Održavanje klupa i košarica 46.994,40 • Nabava novih klupa 19.947,00 • Održavanje dj.igrališta 199.999,48 • Održavanje nasada 1.412.948,15 • Sadnja novih nasada 366.854,00 • Održavanje pješačkih staza 170.290,53 • Odvoz smeća sa zelenih površina 1.065.999,52 • Ureñenje i rek.zelenih pasica 155.916,00 • Ureñenje drvoreda u Marmontovoj aleji 34.989,60 • Ureñenje Vrbanićevog perivoja 49.995,60 • Ureñenje šetališta dr.F.Tuñmana 49.995,60

  UKUPNO: 7.498.808,78 IV. ODRŽAVANJE GROBLJA

  Članak 6. Potreba održavanja groblja utvrñena ovim programom izrañena je u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakonu o grobljima Cilj navedene aktivnosti je podizanje razine efikasnosti održavanja i ljepšeg izgleda gradskih groblja i groblja po mjesnim odborima. Program se temelji na bazi dosadašnjih godina, potrebama i raspoloživim financijskim sredstvima za redovno održavanje groblja. Radovi uključuju sljedeće:

 • • Održavanje groblja 876.326,12 • Investicijsko održavanje groblja 69.540,00 • Održavanje groblja – M.O. 250.997,19

  UKUPNO: 1.196.863,31 V. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

  Članak 7 Utrošak struje – funkcioniranje javne rasvjete planira se na nivou koji smo imali i ranijih godina sa time da odreñena sredstva planirana su za provoñenje HEP-ESCO- energetska učinkovitost javne rasvjete na području grada Karlovca. Cilj je smanjenje troškova same energije, uz povećanu kvalitetu osvjetljenja. Zbog što boljeg korištenja kompletnog postrojenja koje je u vlasništvu grada Karlovca, potrebno je brinuti o ispravnosti iste, sa ciljem zaštite grañana i imovine , te spriječiti propadanje iste. Javna rasvjeta u 2009. organizirana je u nivou:

  • Energija – javna rasvjeta za klizalište 90.000,00 • Energija – javna rasvjeta za semafore 60.000,00 • Energija – javna rasvjeta 4.000.000,00 • Usluge tek.i inv.održavanja javne rasvjete 1.000.000,00 • Izdaci za nabavku nakita za kićenje grada 100.000,00 • HEP-ESCO- održavanje 720.000,00

  UKUPNO: 5.970.000,00

  VI.ODRŽAVANJE ASFALTNIH POVRŠINA I MAKADAMSKIH POVRŠINA

  Članak 8. U redovno održavanje asflatnih površina ulaze svi radovi koji se tijekom godine javljaju kao neophodni – hitne intervencije i tekuće održavanje. Uključujući i plombiranje udarnih rupa, popravci manjih površina, ophodarska služba, održavanje nogostupa i asfaltiranje uz sufinanciranje grañana, izgradnja invalidskih rampi.

  • Hitni popravci 900.000,00 • Investicijsko održavanje 4.500.000,00 • Rampe za invalide 100.000,00 • Sufinanciranja 500.000,00

  UKUPNO: 6.000.000,00

  • Kameni materijal za okoliš 150.000,00 • Kameni materijal za makadamske ceste 700.000,00 • Cestovni odvodni kanali, grabe i propusti 150.000,00 • Kameni materijal za poljske putove 300.000,00

  UKUPNO: 1.300.000,00

  • Zimska služba 1.300.000,00 SVEUKUPNO: 8.600.000,00

  Poslove obavlja tvrtka Arkada d.o.o. Duga Resa, temeljem potpisanog četverogodišnjeg ugovora. Zimsku službu obavlja tvrtka Čistoća d.o.o. Karlovac, temeljem Odluke o komunalnim djelatnostima.

 • VII. ODRŽAVANJE KOMUNALNIH OBJEKATA:

  Članak 9.

  U okviru ove stavke održavaju se slijedeći komunalni objekti i ureñaji na području grada Karlovca:

  • Pothodnik u ul.Kralja Tomislava – J. Broza • Pothodnik u u.Kralja Tomislava – Tržnica • Pothodnik u ul. A. Starčevića – željeznička postaja • Fontana na Trgu bana J. Jelačića • Fontana Šetalište F. Tuñmana • Fontana Trg M. Gubca Planirana sredstva u iznosu 350.000,00 kn, odnose se na redovno tehničko održavanje, a koje ne uključuje pojačano održavanje( npr. Ureñenja pothodnika, rekonstrukcije fontana i sl.). Radove obavlja tvrtka Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac.

  VIII. OSTALE INTERVENCIJE U GRADU

  Članak 10.

  Na području grada Karlovca tijekom godine dolazi do nepredvidivih intervencija temeljenih na rješenjima komunalnog redarstva i Poglavarstva grada Karlovca. Rješenje se izdaje temeljem Odluke o komunalnom redu, a na osnovu Zakona o komunalnom gospodarstvu.

  1. Za ovu namjenu osigurana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kn.

  2.

  IX. JAVNI RADOVI

  Članak 11.

  Temeljem Ugovora sa Hrvatskim Zavodom za zapošljavanje, tvrtkama Čistoća d.o.o. i Zelenilo d.o.o. izvršava ju se javni radovi u Programu, a sve po Mjeri 6 – sufinanciranje zapošljavanja, prema Programu tvrtke Čistoća d.o.o. i Zelenilo d.o.o.

  Javni radovi 350.000,00 UKUPNO 350.000,00 kn

  X. REKAPITULACIJA

  Članak 12.

  Rekapitulacija rashoda:

  1. Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda 849.890,89 2. Čišćenje javno-prometnih površina 4.499.873,79 3. Održavanje zelenih površina 7.498.808,78 4. Održavanje groblja 1.196.863,31 5. Održavanje javne rasvjete 5.970.000,00 6. Održavanje asfaltnih površina i makadamskih povr. 8.600.000,00 7. Održavanje komunalnih objekata 350.000,00

 • 8. Izvanredne intervencije u gradu 100.000,00 9. Javni radovi – održavanje 350.000,00

  SVEUKUPNO: 29.415.436,77 kn

  XI. IZVORI FINANCIRANJA

  Članak 13.

  Financiranje radova iz članaka 3- 12. u 2009. godini financirat će se iz prihoda komunalne naknade kao i prihoda Proračuna.

  XII. PROVEDBA PROGRAMA

  Članak 14.

  Vrijednost pojedinih radova iz programa utvrñena je temeljem količina i prosječnih cijena navedenih radova u prethodnim godinama. Radove će izvoditi tvrtke koje su dobile posao na javnom natječaju i s kojima je sklopljen četverogodišnji ugovor, tvrtke koje su u vlasništvu grada, te one koje dobiju posao na natječaju prema izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi.

  Članak 15.

  Naredbodavac za realizaciju ovog programa je gradonačelnik grada Karlovca.

  Članak 16.

  Gradsko poglavarstvo grada Karlovca dužno je do kraja ožujka svake godine podnijeti Gradskom vijeću grada Karlovca izvješće o izvršenju programa za prethodnu kalendarsku godinu.

  Članak 17.

  Ovaj program stupa na snagu osmog (8) dana nakon objave u Glasniku Grada Karlovca , a primjenjuje se od 01.01.2009.godine

  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

  Željko Gojšić, dr. stom.,v.r.

  GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/09-01/1 URBROJ: 2133/01-11-01/10-09-5 Karlovac,12. veljače 2009. godine 3.

  Na temelju članka 15. stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br 26/03-pročišćeni tekst 82/04 i 110/04 ), Odluke o utvrñivanju komunalnih djelatnosti koje će grad Karlovac povjeriti na obavljanje fizičkoj ili pravnoj osobi putem Ugovora Glasnik Grada Karlovca br. 13/03 ) i Odluke o dopuni Odluke o utvrñivanju komunalnih djelatnosti i članka 39. i 106. Statuta Grada Karlovca (GGK – 1/07 – pročišćeni tekst) i Zakona o Proračunu (NN br 96/03), Gradsko vijeće grada Karlovca, na 36. sjednici održanoj dana 12. veljače 2009. godine,donijelo je

 • PROGRAM

  ODRŽAVANJA OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA KARLOVCA U 2009 godini

  Članak 1.

  Utvrñuje se program održavanja objekata u vlasništvu grada Karlovca u 2009.godini

  A Održavanje poslovnih objekata

  objekti gradske uprave 1.000.000,00 kn

  objekti MO i GČ 100.000,00 kn

  objekti u vlasništvu grada 500.000,00 kn

  UKUPNO: 1.600.000,00 kn

  B Održavanje stanova u vlasništvu Grada 600.000,00 kn

  SVEUKUPNO 2.200.000,00 kn

  Članak 2.

  Program se temelji na stvarnim potrebama održavanja objekata iz članka 1. u vlasništvu grada Karlovca i raspoloživim financijskim sredstvima za te namjene.

  Članak 3.

  Radovi iz članka 1. ovog programa u 2009.godini financirat će se iz sredstava proračuna grada Karlovca. Vrijednost pojedinih radova odreñivati će se prema zahtjevima i programima GČ i MO i prema potrebama tekućeg održavanja stambenih i poslovnih objekata u vlasništvu Grada. Radove će izvoditi Gramont Goršić- grañevinski obrt sa kojim je sklopljen ugovor na 4 godine.

  Članak 4.

  Naredbodavac za realizaciju ovog programa je gradonačelnik grada Karlovca.

  Članak 5.

  Ovaj program stupa na snagu osmog ( 8 ) dana nakon objave u Glasniku Grada Karlovca, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2009. godine.

  PREDSJEDNIK

  GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA Željko Gojšić, dr. stom.,v.r.

  GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/09-01/1 URBROJ: 2133/01-11-01/10-09-6 Karlovac, 12. veljače 2009. godine

  4

  Na temelju članka 28. stavka 1. i 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03-pročišćeni tekst 82/04 i 110/04, članka 43. Zakona o vatrogastvu (NN br. 139/04), članka 39. i 106. Statuta Grada Karlovca („Glasnik Grada Karlovca“ br. 1/07- pročišćeni tekst i 2/07 ispravak), Gradsko poglavarstvo grada Karlovca, na 36. sjednici održanoj dana 12. veljače 2009. godine, donijelo je:

 • PROGRAM ZAŠTITE OD POŽARA

  I . OPĆE ODREDBE

  Članak 1.

  Ovim Programom utvrñuju se materijalni troškovi, te vrsta i obim osnovnih aktivnosti profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi sa područja Grada Karlovca i to za:

  JAVNU VATROGASNU POSTROJBU GRADA KARLOVCA – profesionalna organizacija VATROGASNU ZAJEDNICU GRADA KARLOVCA – dobrovoljna organizacija Program zaštite od požara u 2009. godini sadrži:

  - popis aktivnosti i način raspodjele sredstava za financiranje osnovnih aktivnosti - iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa.

  Članak 2.

  Program se temelji na potrebama JVP-e i VZGK-a u provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Grada Karlovca te prikazu raspodjele sredstava za financiranje redovne djelatnosti i opremanju njezinih članica.

  II. VATROGASNE SLUŽBE

  Članak 3.

  Na području Grada Karlovca, sustav uključivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u akciji gašenja požara regulirano je Planom zaštite od požara.

  REKAPITULACIJA

  Članak 4. Rekapitulacija rashoda – JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

  Red. br.

  Aktivnost/projekt Financ.decent. funkcija vatrog.

  Financ. iznad min.vatrog. standarda – sred. Grada

  Ukupno 1. Rashodi za zaposlene u JVP

  Grada Karlovca 6.906.000,00 1.017.500,00 7.923.500,00

  2. Rashodi za redovnu djelatnost JVP Grada Karlovca

  1.225.800,00 413.900,00 1.639.700,00

  3. Sredstva za rad Upravnog vijeća

  127.000,00 127.000,00

  4. Opremanje i ostali ureñaji 76.000,00 76.000,00 5. Nabava vatrogasnog vozila 1.600.000,00 1.600.000,00 UKUPNO: 8.131.800,00 3.234.400,00 11.366.200,00

  Rekapitulacija rashoda – VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA KARLOVCA

 • Red. br.

  Opis aktivnosti Vrijednost aktivnosti u 2009.g.

  1. Materijalni troškovi 800.000,00

  2. Ulaganja u objekte 300.000,00

  3. Oprema DVD-a i VZ 420.000,00

  UKUPNO: 1.520.000,00 SVEUKUPNO: 12.886.200,00 kn. III . IZVORI FINANCIRANJA

  Članak 5. Financiranje Javne vatrogasne postrojbe osigurava se iz:

  • Ostvarenje iz državnog proračuna • Ostvarenje iz gradskog proračuna

  Financiranje Vatrogasne zajednice Grada Karlovca osigurava se iz:

  • Ostvarenja iz gradskog proračuna IV. PROVEDBA PROGRAMA

  Članak 6.

  Vrijednost pojedinih aktivnosti iz ovog programa utvrñena je na temelju planova vatrogasnih službi preuzetih obaveza u funkcioniranju rada te prosječnih cijena pojedinog izdatka.

  Članak 7. Naredbodavac za realizaciju programa je gradonačelnik grada Karlovca. Detaljan raspored sredstava po pojedinim namjenama unutar kalendarske godine potvrdit će Gradsko poglavarstvo grada Karlovca po izvršenju programa za prethodnu kalendarsku godinu.

  Članak 8.

  Gradsko poglavarstvo grada Karlovca dužno je do kraja ožujka svake godine podnijeti Gradskom vijeću grada Karlovca izvješće o izvršenju programa za prethodnu kalendarsku godinu.

  Članak 9.

  Ovaj program stupa na snagu osmog (8) dana nakon objave u Glasniku Grada Karlovca, a primjenjuje se od 01. siječnja 2009. godine.

  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

  Željko Gojšić, dr. stom.,v.r.

  GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/09-01/1 URBROJ: 2133/01-11-01/10-09-7 Karlovac, 12. veljače 2009. godine

 • 5. Na temelju članka 39. i 106. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 01/07 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Karlovca na 36. sjednici održanoj dana 12. veljače 2009. godine donijelo je

  P R O G R A M

  javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2009. godinu

  Članak 1.

  Programom javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrñuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za grad Karlovac, kao i za njegovu promociju na svim razinama meñužupanijske i meñunarodne suradnje. Ovim programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima kulturnih djelatnosti:

  • Glazbena i glazbeno-scenska djelatnost, • Dramska umjetnost, film i kinematografija, • Knjiga i nakladništvo, • Likovna umjetnost, • Nove medijske kulture i meñunarodna kulturna suradnja • Muzejska djelatnost.

  Članak 2.

  Program javnih potreba u kulturi čine programi ustanova u kulturi čiji je osnivač grad Karlovac, programi udruga grañana te programi drugih pravnih i fizičkih osoba.

  Članak 3. Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 1. ovog programa osiguravaju se u proračunu grada Karlovac za 2009. godinu.

  Raspored financijskih sredstava iz prethodnog stavka ovog članka obavlja Upravni odjel za prosvjetu i kulturu, sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), po korisnicima i Odluci o izvršavanju proračuna grada Karlovca za 2009. godinu.

  Plan iz stavka 2. ovog članka glasi:

  PLAN RASPODJELE SREDSTAVA

  DJELATNOST I KORISNIK

  NAZIV PROGRAMA

  IZNOS

  A) GLAZBENA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST

  Gradsko kazalište "Zorin dom" 210.000

  PHPD „Zora“ – redovita djelatnost 110.000 "Zorica" mali zbor 10.000 Ciklus koncerata gradskih ansambala 20.000 Ciklus koncerata velikih orkestara HRT 70.000 ZOAKUD 206.000 Organiziranje i sudjelovanje na smotrama i natjecanjima 150.000 Folklorni ansambl „Ivan

  Otkup koreografija i autorskih prava 13.000

 • Mažuranić“ KUD „Mostanje“

  Snimanje dvostrukog nosača zvuka 5.000

  KUD „Rečica“ Sudjelovanje na Festivalu djeteta u Šibeniku 10.000 KUD „Sveta Ana“ Vučjak

  Snimanje nosača zvuka s knjižicom 5.000

  KUD „Sveti Antun“ Pokupska dolina

  Redovita djelatnost, nastupi 3.000

  KUD „Turanj“ Izdavanje nosača zvuka 5.000 KUD „Željezničar“

  Redovita djelatnost, nastupi 15.000

  Puhački orkestar grada Karlovca 140.000 Redovita djelatnost, koncerti 110.000 Obnova odora 30.000 Komorni orkestar grada Karlovca 80.000 Redovita djelatnost, koncerti Folklorni ansambl „Matija Gubec“ 60.000 Redovita djelatnost, koncerti Chorus Carolostadien 55.000 Koncerti i natjecanja Dječji zbor „Cicibani“ 20.000 Redovita djelatnost, nastupi 10.000 Sudjelovanje na Državnom dječjem festivalu 10.000 Karlovački vokalni oktet 10.000 Redovita djelatnost, nastupi Mješoviti pjevački zbor umirovljenika 10.000 Koncerti i susreti pjevačkih zborova Viktor Vidović

  10.000

  Snimanje nosača zvuka Karlovačko pjevačko društvo – Vokalna grupa Karlovčanke 9.000 Redovita djelatnost, koncert Glazbena škola Karlovac 5.000 Izdavanje skladbi karlovačkih glazbenika u seriji „Karlovačka glazbena

  baština“

  Klapa „Furešti“ 5.000 Cjelovečernji koncert Slovensko kulturno-umjetničko društvo „Triglav“ Karlovac 5.000 Redovita djelatnost, nastupi SKD „Prosvjeta“ – Pjevački zbor „Dr. Gajo Petrović“ Karlovac 4.000 Njegovanje izvornih pjesama

  UKUPNO A: 829.000 B) DRAMSKA UMJETNOST, FILM I KINEMATOGRAFIJA

  Gradsko kazalište „Zorin dom“ 476.000 Profesionalna dramska produkcija

  2 predstave (1 za odrasle i 1 za djecu) 130.000

  Djelatnost Dramskog

  Dramske pedagoške aktivnosti 20.000

 • studija Sudjelovanje na festivalima i u kazališnim asocijacijama 10.000 2 premijere Dramskog studija (produkcija) 40.000 Djelatnost Baletnog studija

  Tečaj klasičnog baleta 86.000

  Tečaj suvremenog plesa 30.000 3 premijere Baletnog studija (produkcija) 30.000 Sudjelovanje na festivalima i u kazališnim asocijacijama

  10.000

  Kazališni gostujući programi

  Gostujući programi za grañanstvo 80.000

  Gostovanja za djecu i mladež

  Baletna i plesna gostovanja (4 plesne predstave) 40.000

  Kino klub Karlovac 50.000 Revija hrvatskog filmskog i video stvaralaštva mladeži i Film festival za mlade

  „Četiri rijeke“

  Turistička zajednica grada Karlovca 5.000 U suradnji s Udrugom „Historia viva“

  Nedjelje na velikoj promenadi – niz zabavnih i poučnih dogañanja

  UKUPNO B: 531.000 C) KNJIGA I NAKLADNIŠTVO Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ 656.000 Nabava knjiga i ostale knjižne grañe 440.000 Program za poticanje čitanja i korištenja knjižnice 46.000 Digitalizacija i zaštita Zavičajne zbirke 50.000 Knjižnica za mlade 30.000 Izdavačka djelatnost

  1. Milan Sijerković „ Karlovac - vrijeme živahno, podneblje dražesno“ 2. Vlado Bojkić „Galerija karlovačkih likova“ 3. Stjepan i Slavko Mihalić „Iz ostavštine“

  90.000

  „Matica Hrvatska“ Karlovac 160.000 Redovita djelatnost 20.000 Izdavanje časopisa „Svjetlo“ 120.000 Književna nagrada „Zdravko Pucak“ 20.000 Državni arhiv u Karlovcu 20.000

  Tiskanje knjige radnog naslova „Izvori za povijest grada Karlovca (bračni ugovori 1726-80.)“

  Književni krug

  13.000

  Mala pjesnička radionica 4.000 Nagradni natječaj za kratku priču 5.000 Knjiga „Djela članova udruge“ 4.000 Povijesna postrojba „Karlovački počasni vod ZNG-91.“ 8.000

  Izdavanje brošure Muzejske zbirke naoružanja Domovinskog rata na Turnju

  Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“ Karlovac 4.000

  Biblioteka Čitaonice „Sava Mrkalj“

  UKUPNO C: 861.000

 • D) LIKOVNA UMJETNOST

  Gradski muzej Karlovac 100.000 Izložbe Galerijskog odjela

  Vladimir Meglić – izložba slika 15.000

  Ana Fajner – Žalac – izložba grafika 15.000 Ivana Ožetski – multimedijalni koncept 15.000 Karlovački likovni susreti 2009. 30.000 Vesna Pavlaković – izložba akvarela 15.000 Mario Kučera – izložba fotografija 1.000 Stipe Golac – izložba slika 9.000 Dom za djecu „Vladimir Nazor“ Karlovac 15.000 Zimska likovna kolonija - ZILIK 2009. ULAK 10.000 Izložbe Danko Fajt 5.000 „Pogled kroz objektiv“ – retrospektivna izložba umjetničke fotografije UKUPNO D: 130.000 E)NOVE MEDIJSKE KULTURE I MEðUNARODNA SURADNJA

  Meñunarodni festival folklora 80.000 Organizacija 12. meñunarodnog festivala

  Turistička zajednica grada Karlovca 40.000 Karlovački etno i jazz festival „Četiri rijeke“ Udruga „Bratstvo svetog Mihovila“ 40.000 Sajam vlastelinstva Dubovac 2009. Udruga za kreativni razvoj „Domaći“ 15.000 Nepokoreni grad Plesni klub „Tango“ Karlovac 10.000 Meñunarodni plesni turnir „Karlovac pleše 2009.“ Studio „23“ 8.000 Obilježavanje Meñunarodnog dana plesa Udruga Carpe Diem 8.000 ARTIKA – festival umjetnosti i dobre zabave UKUPNO E: 201.000 F) MUZEJSKA DJELATNOST Gradski muzej Karlovac 389.000 Redovita djelatnost 200.000 Redovita djelatnost Arheološkog odjela 40.000 Redovita djelatnost Povijesnog odjela 25.000 Redovita djelatnost Odjela Domovinskog rata 10.000 Redovita djelatnost Kulturno-povijesnog odjela 20.000 Redovita djelatnost Etnografskog odjela 45.000

 • Redovita djelatnost Galerijskog odjela 35.000 Stalni postav 25.000 Izdavačka djelatnost

  84.000

  Monografija „Glavni rubac“ 34.000 Monografija „ Turska Kosa“ 30.000 Muzejski časopis „Glas Gradskog muzeja“ 20.000 Pedagoški rad 15.000 Posebni programi 5.000 Noć muzeja Muzejska djelatnost 40.000 Predmet mjeseca 5.000 Poster „Europski gradovi – zvijezde“ 10.000 Multimedijalna prezentacija zbirke razglednica i zbirke starih fotografija 15.000 „Karlovački licitari“ – pripremni radovi za katalog o starim zanatima 4.000 Edukativna predavanja u povodu obilježavanja važnih obljetnica novije hrvatske

  povijesti 6.000

  Otkup muzejske grañe - slika 20.000 1. Ivan Benković – Industrijski Chicago, 1917.

  2. Višnja Ercegović - Otapanje snijega, 1956.

  Stručni rad, arhivska istraživanja i knjižnica 25.000 Pripremni radovi za izradu Kataloga zbirke slikarstva 18. i 19. stoljeća 5.000 Izrada dokumentacije za Katalog zbirke Domovinskog rata 20.000 Etno galerija Žunac Rečica 7.000 „Kak su mleli naši stari“ – projekt obnove i prezentacije različitih vrsta

  starinskih mlinova

  UKUPNO F: 396.000 G) OSTALI

  Karlovačka grañanska garda i Husarska pukovnija 100.000 Karlovačka grañanska garda

  50.000

  Redovita djelatnost, nastupi 15.000 Obnova odora 35.000 Husarska pukovnija

  50.000

  Redovita djelatnost, nastupi 15.000 Opremanje 3 nova konjanika 35.000 Karlovačke mažoretkinje 45.000 Trening i koreografije 10.000 Državno natjecanje mažoret timova 5.000 Obnova odora 30.000 UKUPNO G: 145.000 Nerasporeñena sredstva

  87.000

  SVEUKUPNO: 3.180.000

  Članak 4.

  Ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo da svojom odlukom u slučaju potrebe utvrdi izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2009. godinu u okviru planiranih sredstava.

 • Članak 5. Upravni odjel za prosvjetu i kulturu prati namjensko korištenje sredstava iz članka 4. ovog programa i podnosi izvješće o ostvarivanju programa Poglavarstvu grada Karlovca.

  Članak 6. Ovaj program stupa na snagu objavom u Glasniku Grada Karlovca, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2009. godine.

  PREDSJEDNIK

  GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA Željko Gojšić, dr. stom.,v.r. b

  GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/09-01/1 URBROJ: 2133/01-11-01/10-09-9 Karlovac, 12. veljače 2009. godine 6.

  Na temelju članka 39. i 106. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 01/07 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće grada Karlovca, na 36. sjednici održanoj dana 12. veljače 2009. godine, donijelo je

  PROGRAM DODATNIH POTREBA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU ZA 2009. GODINU

  I.

  Program dodatnih potreba u osnovnom školstvu za 2009. godinu donosi se kao provedbeni akt u suglasju s proračunom grada Karlovca za 2009. godinu.

  II. Programom se obuhvaćaju aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za razvoj školstva u gradu Karlovcu.

  III. U proračunu grada Karlovca za 2009. godinu planirani iznos od 3.948.000,00 kuna za Program dodatnih potreba u osnovnom školstvu rasporeñuje se na sljedeći način:

  Stipendiranje učenika i studenata 500.000 1. Naknade grañanima i kućanstvima u novcu-stipendije 500.000 Partnerstvo za stipendiranje 200.000 2. Tekuće donacije u novcu-partnerstvo za stipendiranje 200.000 Škola u prirodi 133.000 3. Usluge prijevoza djece za Školu u prirodi 66.000 4. Naknade grañanima i kućanstvima u novcu-Škola u prirodi 37.000 5. Tekuće donacije u novcu 30.000 Natjecanja učenika 15.000 6. Financiranje gradskih natjecanja za djecu osnovnih škola 15.000 Ostale aktivnosti učenika osnovnih škola 70.000 7. Izdaci za održavanje maturijade 25.000 8. Tekuće donacije u novcu za školske aktivnosti učenika 45.000 Produženi boravak 995.000

 • 9. Plaće za redovan rad djelatnika u produženom boravku 995.000 Gradovi prijatelji djece 150.000 10. Tekuće donacije u novcu-Gradovi prijatelji djece 150.000 Prijevoz učenika 1.045.000 11. Financiranje prijevoza učenika srednjih škola-PPDS 490.000 12. Financiranje prijevoza učenika osnovnih škola 460.000 13. Tekuće donacije u novcu Centru za odgoj i obrazovanje - troškovi

  prijevoza 30.000

  14. Tekuće donacije u novcu - prijevoz djece s poteškoćama u razvoju 65.000 Osiguranje imovine osnovnih škola 100.000 15. Premije osiguranja ostale imovine za osnovne škole 100.000 Poboljšanje standarda osnovnih škola 220.000 16. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje O.Š. 100.000 17. Rad s darovitim učenicima 120.000 Prevencija ovisnosti 200.000 18. Tekuće donacije u novcu 200.000 Kupnja automobila za OŠ Mahično 40.000 19. Izdaci za otplatu financijskog leasinga ( auto za OŠ Mahično) 40.000 KAPITALNA ULAGANJA Izgradnja športskih objekata i terena 280.000 20. Ostali objekti-mali športski tereni 280.000 UKUPNO 3.948.000

  IV.

  Sredstva iz točke 1. doznačit će se mjesečno na račun stipendista temeljem ugovora, a sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata grada Karlovca (Glasnik grada Karlovca 07/08). Sredstva iz točke 2. sredstva će se doznačiti na žiro račun Karlovačke županije, a sukladno Pravilniku jedinstvenog sustava stipendiranja Karlovačke županije i potpisanih ugovora o stipendiranju Sredstva iz točke 3. doznačit će se na račun Dječjeg odmarališta Selce po realizaciji prijevoza djece za "Školu u prirodi", a temeljem ispostavljenog računa. Sredstva iz točke 4. doznačit će se na račun Dječjeg odmarališta Selce po realizaciji “Škole u prirodi” za djecu iz gradskog socijalnog programa, a temeljem ispostavljenih računa. Sredstva iz točke 5. namijenjena su za rad liječnika i učitelja plivanja, doznačit će se na račun Dječjeg odmarališta Selce temeljem zahtjeva Dječjeg odmarališta Selce po realizaciji programa.

  Sredstva iz točaka 6., 8. i 13. doznačit će se prema zahtjevima škola na njihove račune temeljem rješenja gradonačelnika.

  Sredstva iz točke 7. doznačit će se temeljem ispostavljenog računa tvrtke koja je zadužena za

  organizaciju i Sporazuma izmeñu Županije i Grada.

  Sredstva iz točke 9. doznačit će se mjesečno sukladno odluci Gradskog poglavarstva na račun osnovnih škola.

  Sredstva iz točke 10. doznačit će se rješenjem gradonačelnika, a sukladno Programu "Gradovi i

  općine-prijatelji djece" kojeg donosi Gradsko poglavarstvo. Sredstva iz točke 11. doznačit će se temeljem članka 27. Zakona o područjima posebne državne

  skrbi Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva (NN 86/08), te sporazuma izmeñu Grada, Ministarstva i Autotransporta d.d., a prema mjesečnom zahtjevu, popisu učenika i računu.

  Sredstva iz točke 12. doznačavat će se prema popisima učenika kojeg dostave škole uz poštivanje

  važeće mreže škola grada Karlovca, a temeljem ugovora s Autotransportom Karlovac d.d.

 • Sredstva iz točke 14. doznačit će se temeljem Odluke o kriterijima za financiranje povećanih

  troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima od 22. siječnja 2007. godine, prema popisu učenika kojeg dostavljaju škole i temeljem računa Autotransporta d.d. Karlovac.

  Sredstva iz točke 15. doznačit će se temeljem zahtjeva škole uz predočenje potrebene

  dokumentacije, na žiro račun škole. Sredstva iz točke 16. doznačit će se prema zahtjevu osnovnih škola temeljem rješenja

  gradonačelnika.

  Sredstva iz točke 17. doznačit će se rješenjem gradonačelnika na žiro račun škola, a temeljem programa s darovitim učenicima kojeg donosi Gradsko poglavarstvo. Sredstva iz točke 18. doznačit će se rješenjem gradonačelnika na žiro račun OŠ Grabrik, a temeljem Preventivnog programa grada Karlovca kojeg donosi Gradsko poglavarstvo. Sredstva iz točke 19. doznačit će se na žiro račun škole,a temeljem Ugovora o kupnji i temeljem otplatne liste banke Sredstva iz točke 20. doznačit će se temeljem odluke Gradskog poglavarstva, a po ispostavljenim računima.

  V. Ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo da svojom odlukom u slučaju potrebe utvrdi Izmjene i dopune programa dodatnih potreba u osnovnom školstvu za 2009. godinu unutar planiranih sredstava.

  VI. Zadužuje se svi navedeni korisnici za namjensko trošenje doznačenih sredstava, te da po realizaciji programa za 2009. godinu podnesu izvješće nadležnom odjelu.

  VII. Zadužuje se Upravni odjel za prosvjetu i kulturu da podnese izvješće Gradskom vijeću o realizaciji programa dodatnih potreba u osnovnom školstvu za 2009. godinu.

  VIII.

  Ovaj program objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.

  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

  Željko Gojšić, dr. stom.,v.r.

  GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/09-01/1 URBROJ: 2133/01-11-01/10-09-10 Karlovac, 12. veljače 2009. godine

  7.

  Temeljem članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (36/95,70/97,128/99,57/00,129/00,59/01,26/03 i 82/04) i članka 39. i 106. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca“ br. 1/07), Gradsko vijeće grada Karlovca, na 36. sjednici održanoj dana 12. veljače 2009.godine, donijelo je

 • P R O G R A M

  izgradnje grañevina i ureñaja komunalne infrastrukture u 2009. god.

  I. Ovim programom utvrñuju se grañevine i ureñaji komunalne infrastrukture, koje će se graditi

  odnosno pribavljati u 2009. godini. Izgradnja grañevina i ureñaja komunalne infrastrukture, iz ovog programa, financirat će se iz

  sredstava: - komunalne naknade - komunalnog doprinosa - opći prihodi i primici - donacija - kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - kapitalna pomoć od Hrvatskih cesta - kapitalnih pomoći iz državnog i županijskog proračuna

  II.

  Grañevine i ureñaje iz ovog programa, u svojstvu investitora gradit će odnosno pribavljati grad Karlovac, a ako je to u interesu Grada, Grad će drugim investitorima sufinancirati izgradnju komunalne infrastrukture kroz kapitale pomoći.

  III. Ovaj program temelji se na prostorno razvojnim planovima Grada, potrebi izgradnje grañevina i

  ureñaja infrastrukture Grada kao cjeline odnosno njegovih pojedinih dijelova, izgradnje poslovnih zona, gospodarskim mogućnostima i raspoloživim financijskim sredstvima proračuna grada Karlovca za 2009. godinu.

  IV.

  Program sadrži: - opis poslova s procjenom troškova gradnje odnosno nabavke opreme - iskaz financijskih sredstava potrebnih za pojedinu stavku Programa.

  V. A) Komunalno ureñenje i gradnja objekata - spomenik braniteljima 767.000,00 kn 767.000,00 kn B) Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih objekata 1. Izgradnja prometnica i prateće infrastrukture - rekonstrukcija i izgradnja Starčevićeve ulice 3.075.000,00 kn - izgradnja kolektora Luščić 1.685.000,00 kn - izgradnja pontonskog mosta na rijeci Korani 735.000,00 kn - izgradnja mosta Banska Selnica- Pokupska Blatnica 4.552.000,00 kn - ureñenje i rekonstrukcija ulice Petra Kružića 515.000,00 kn 10.562.000,00 kn 2. Kapitalna ulaganja u poslovne objekte - Dječji vrtić Turanj 9.800.000,00 kn - Školska športska dvorana Dubovac 20.814.000,00 kn - Vatrogasni centar I. faza 1.600.000,00 kn 32.214.000,00 kn 3. Izgradnja javne rasvjete - Izgradnja javne rasvjete u Starčevićevoj ulici 106.000,00 kn

 • - Digitalno telefonski kabl u Starčevićevoj ulici 100.000,00 kn 206.000,00 kn C) Kapitalne pomoći za izgradnju - kapitalna pomoć Čistoći d.o.o.- sufinanciranje sanacije Odlagališta komunalnog otpada Ilovac 6.102.000,00 kn - kapitalna pomoć ŽUC-u

  - izgradnja nogostupa Donje Pokuplje 300.000,00 kn

  - kapitalna pomoć Hrvatskim cestama -izgradnja nogostupa Tušilović 400.000,00 kn -izgradnja nogostupa Mostanje 300.000,00 kn

  - kapitalna pomoć ViK d.o.o. -izgradnja ureñaja za pročišćavanje voda 2.600.000,00 kn -izgradnja ureñaja za pročišćavanje voda 4.000.000,00 kn

  - kapitalna pomoć Mladost d.o.o. - klizalište - otplata kreditnih obaveza 435.000,00 kn - Školska športska dvorana - otplata kreditnih obaveza 455.000,00 kn - kapitalna pomoć Toplana d.o.o. - rekonstrukcija i sanacija vrelovoda 2.200.000,00 kn

  - kapitalna pomoć Hrvatske vode - čišćenje korita rijeke Korane 500.000,00 kn - ureñenje šetnice Gaza 100.000,00 kn - ureñenje kanala Borlin 500.000,00 kn

  - kapitalna pomoć ViK d.o.o.

  - Mačekova ulica - izgradnja kolektora 3.000.000,00 kn - Kačićeva ulica – rekonstrukcija kolektora 560.000,00 kn - Supilova- Mirni kut - projektna dokumentacija za kolektor 52.500,00 kn - kolektor Turanj - projektna dokumentacija za kolektor 87.500,00 kn - kolektor Rakovac - projektna dokumentacija za kolektor 105.000,00 kn

  21.697.000,00 kn

  D) Razvoj malog i srednjeg poduzetništva - izgradnja poslovne zone Banija –Ilovac III. 1.100.000,00 kn 1.100.000,00 kn SVEUKUPNO A, B,C,D 66.546.000,00 kn

  VI.

  Izgradnja objekata i ureñaja komunalne infrastrukture i kapitalne pomoći iz točke V. ovog Programa financirat će se iz:

  - komunalne naknade 11. 688.000,00 kn - komunalnog doprinosa 3. 500.000,00 kn - opći prihodi i primici 31.055.000,00 kn

 • - donacija Lidl 1.300.000,00 kn - kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 4.251.000,00 kn - kapitalna pomoć od Hrvatskih cesta 4.552.000,00 kn - kapitalnih pomoći iz državnog proračuna 9.700.000,00 kn

  kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna 500.000,00 kn 66.546.000,00 kn

  VII.

  Ovaj program stupa na snagu osmog dana od objave u Glasniku Grada Karlovca, a primjenjivat će se od 01.01.2009. godine.

  PREDSJEDNIK

  GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

  Željko Gojšić, dr. stom.,v.r. GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/09-01/1 URBROJ: 2133/01-11-01/10-09-12 Karlovac, 12. veljače 2009. godine

  8.

  Na temelju članka 30. stavka Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03 – pročišćeni tekst 82/04 i 110/04) i članka 39 I 106. Statuta Grada Karlovca (“Glasnik” Grada Karlovca br. 01/07 – pročišćeni tekst) i Zakona o Proračunu (NN br. 96/03), Gradsko vijeća grada Karlovca, na 36. sjednici održanoj dana 12. veljače 2009. godine,donijelo je

  P R O G R A M održavanja prometne signalizacije u 2009.godini na području grada Karlovca

  Članak 1.

  Ovim programom utvrñuje se opseg i troškovi održavanja prometne signalizacije u 2009. godini na području grada Karlovca. Program održavanja prometne signalizacije u 2009. godini sadrži:

  - Opis održavanja s procjenom pojedinih troškova po vrstama održavanjima; - Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa.

  Članak 2.

  U redovno održavanje prometne signalizacije ulaze svi radovi koji se tijekom godine javljaju kao

  neodložni – hitne intervencije i tekuće održavanje.

  Članak 3.

  Za održavanje prometne signalizacije osiguravaju se financijska sredstva u slijedećim iznosima: 1. Vertikalna prometna signalizacija 215.000,00 kn 2. Horizontalna prometna signalizacija 585.000,00 kn UKUPNO: 800.000,00 kn

 • Članak 4.

  Financiranje navedenih radova u 2009. godini vršit će se iz prihoda komunalne naknade.

  Članak 5.

  Vrijednost pojedinih radova iz ovog programa utvrñena je na temelju potrebnih količina i prosječnih cijena takovih radova iz ranijih godina.

  Članak 6.

  Naredbodavac za realizaciju ovog programa je gradonačelnik grada Karlovca.

  Članak 7.

  Gradsko poglavarstvo grada Karlovca dužno je do kraja ožujka svake godine podnijeti Gradskom vijeću grada Karlovca izvješće o izvršenju programa za prethodnu kalendarsku godinu.

  Članak 8.

  Ovaj program stupa na snagu osmog (8) dana nakon objave u Glasniku Grada Karlovca , a

  primjenjuje se od 01.01.2009. godine.

  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

  Željko Gojšić, dr. stom.,v.r.

  GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/09-01/1 URBROJ: 2133/01-11-01/10-09-14 Karlovac, 12. veljače 2009. godine 9.

  Na temelju članka 30. st. 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br 26/03-pročiščeni tekst 82/04 i 110/04 ) članka 39. i 106. Statuta Grada Karlovca (GGk – 1/07 – pročišćeni tekst) i Zakona o Proračunu (NN br 96/03), Gradsko vijeće grada Karlovca, na 36. sjednici održanoj dana 12. veljače 2009. godine, donijelo je sljedeću

  IZMJENU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2008. godini

  Članak 1. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2008 god. u članku 7. alineja 3. mijenja se u dijelu i glasi:

  Usluga tek. i invest. održavanja javne rasvjete 1.910.000,00 kn Izdaci za nabavu nakita za kićenje grada 85.000,00 kn

  UKUPNO: 8.805.000,00 kn

 • Članak 2. Članak 5, alineja 5 mijenja se u dijelu i glasi:

  Ureñenje Vrbanićevog perivoja 74.898,00 kn UKUPNO: 7.722.000,00 kn

  Članak 3. Članak 8. mijenja se u dijelu alineja 2 i glasi: Radove na tekućem održavanju obavlja tvrtka Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac za iznos od 210.000,00 kn.

  Članak 4. Članak 10. (ostale intervencije u gradu) mijenja se i glasi:

  1. Izvanredne intervencije u gradu 80.000,00 kn UKUPNO: 80.000,00 kn

  REKAPITULACIJA RASHODA

  PROGRAM KOM.INFRASTRUKTURE

  OPIS RADOVA VRIJEDNOST RADOVA (R III) - 2008 god.

  • Održ. sustava odvodnje atmosf. Voda 850.000,00 kn • Održ.čistoće javnih povr. 4.499.936,00 kn • Održ.zelenih površina 7.722.000,00 kn • Održ.groblja 1.997.704,00 kn • Održ.javne ravjete 8.805.000,00 kn • Održ.komunal.objekata 210.000,00 kn • Održ.nerazvrstanih cesta,

  Nogostupa i bicikl.staza-asf.povr. 16.569.000,00 kn

  • Izvanredne interv.u gradu 80.000,00 kn • Javni radovi 350.000,00 kn • Izg.kom.priključaka 84.000,00 kn • Romsko naselje Orlovac-priklj. 114.000,00 kn

  SVEUKUPNO: 41.281.640,00 kn

  Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrñuju se u iznosu od 41.281.640,00 kn, A osigurana su u Rebalansu III. Proračuna za 2008.godinu.

  Članak 8.

  Ovaj Program stupa na snagu osmog (8) dana nakon objave u Glasniku Grada Karlovca , a primjenjuje se od dana objave.

  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

  Željko Gojšić, dr. stom.,v.r.

 • GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/09-01/1 URBROJ: 2133/01-11-01/10-09-3 Karlovac, 12. veljače 2009. godine 10.

  Na temelju članka 28. st.1. i 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03-pročišćeni tekst 82/04 i 10/04, članka 43. Zakona o vatrogastvu (NN br. 139/04), članka 39. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 1/07- pročišćeni tekst i 2/07 ispravak), Gradsko vijeće grada Karlovca , na 36. sjednici održanoj dana 12. veljače 2009. godine, donijelo je

  IZMJENU PROGRAMA ZAŠTITE OD POŽARA

  Članak 1. Program zaštite od požara u članku 4. mijenja se i glasi:

  • Rekapitulacija rashoda – JAVNA VATROGASNA POSTROJBA Red. br.

  Aktivnost/projekt Financ.decent. funkcija vatrog.

  Financ. iznad min.vatrog. standarda – sred. Grada

  Ukupno 1. Rashodi za zaposlene u JVP

  Grada Karlovca 7.063.224,00 1.017.500,00 8.080.724,00

  2. Rashodi za redovnu djelatnost JVP Grada Karlovca

  1.229.865,00 413.900,00 1.643.765,00

  3. Sredstva za rad Upravnog vijeća

  127.000,00 127.000,00

  4. Opremanje i ostali ureñaji 76.000,00 76.000,00 5. Nabava vatrogasnog vozila 1.600.000,00 1.600.000,00 UKUPNO: 8.293.089,00 3.234.400,00 11.527.489,00

  • Rekapitulacija rashoda – VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA KARLOVCA Red. br.

  Opis aktivnosti Vrijednost aktivnosti u 2009.g.

  1. Materijalni troškovi 800.000,00

  2. Ulaganja u objekte 300.000,00

  3. Oprema DVD-a i VZ 420.000,00

  UKUPNO: 1.520.000,00 SVEUKUPNO: 13.047.489,00 kn.

  Članak 2. Ova izmjena objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.

  PREDSJEDNIK

  GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

  Željko Gojšić, dr. stom.,v.r.

 • GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/09-01/1 URBROJ: 2133/01-11-01/10-09-8 Karlovac, 12. veljače 2009. godine

  11.

  Temeljem članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 i 82/04) i članka 39. i 106. Statuta Grada Karlovca (GGK br. 1/07- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće grada Karlovca, na 36. sjednici održanoj dana 12. veljače 2009. godine, donijelo je

  I Z M J E N E I D O P U N E P R O G R A M A

  izgradnje grañevina i ureñaja komunalne infrastrukture u

  proračunu grada Karlovca u 2008. godini

  REBALANS III.

  I.

  Program izgradnje grañevina i ureñaja komunalne infrastrukture u proračunu grada Karlovca - Rebalans III.mijenja se pod točkom V. i glasi

  A) Grañevine i ureñaji komunalne infrastrukture:

  1. Komunalno ureñenje i gradnja poslovnih objekata REBALANS II . POVEĆANJE/ REBALANS III.

  SMANJENJE

  - uklanjanje ruševnih objekata 88.000,00 -61.400,00 26.600,00

  - izgradnja spomen obilježja pog. braniteljima 3.300.000,00 -760.000,00 2.540.000,00

  __________________________________________________

  U k u p n o 3.388.000,00 -821.400,00 2.566.600,00

  2. Izgradnja javnih površina REBALANS II. POVEĆANJE / REBALANS III.

  SMANJENJE

  - izgradnja kan. i vod. mreže u Starčevićevoj ulici 3.000.000,00 -3.000.000,00 0,00

  - izgradnja pontonskog mosta na rijeci Korani 2.070.000,00 - 730.000,00 1.340.000,00

  - drveni most na rijeci Korani – sanacija mosta 50.000,00 -12.500,00 37.500,00

  - ureñenje i rekonstrukcija ulice P. Kružića 2.000.000,00 -500.000,00 1.500.000,00

  - izdaci za izgradnju kosturnice 176.000,00 - 28.000,00 148.000,00

  ____________________________________________________________________

  U k u p n o 7.296.000,00 - 4.270.500,00 3.025.500,00

 • 3. Javna rasvjeta REBALANS II. POVEĆANJE/ REBALANS III.

  SMANJENJE

  - izgradnja javne rasvjete u Starčevićevoj ulici 100.000,00 - 100.000,00 0,00

  - digitalno telefonski kabl u Starčevićevoj 100.000,00 - 100.000,00 0,00

  ______________________________________________________________________

  U k u p n o: 200.000,00 -200.000,00 0,00

  4. Nadzor nad izvoñenjem radova REBALANS II . POVEĆANJE/ REBALANS III

  SMANJENJE

  - uklanjanje ruševnih objekata 6.000,00 -3.500,00 2.500,00

  - izgradnja spomen obilježja pog. braniteljima 80.000,00 -24.100,00 55.900,00

  - izgradnja kan. i vod. mreže u Starčevićevoj ul. 34.000,00 -34.000,00 0,00

  - izgradnja pontonskog mosta na rijeci Korani 42.500,00 -15.500,00 27.000,00

  - drveni most na rijeci Korani – sanacija mosta 35.000,00 -1.800,00 33.200,00

  - ureñenje i rekonstrukcija ulice P. Kružića 40.000,00 -10.000,00 30.000,00

  - izdaci za izgradnju kosturnice 4.500,00 - 1.000,00 3.500,00

  - izgradnja javne rasvjete u Starčevićevoj ulici 6.000,00 -6.000,00 0,00

  _________________________________________________________________________

  U k u p n o: 248.000,00 95.900,00 152.100,00

  B) Kapitalne potpore (sufinanciranje) izgradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture od posebnog interesa za grad Karlovac:

  REBALANS II POVEĆANJE/ REBALANS III

  SMANJENJE

  - kap.pomoć VIK – rek. vodov.i kan.mreže – Banija 780.000,00 -20.000,00 760.000,00

  - kapitalna pomoć ViK – ISPA projekt 1.500.000,00 100.000,00 1.600.000,00

  -kapitalna pom. VIK-Crna promenade izg. j. rasvjete 0,00 50.000,00 50.000,00

  U k u p n o: 2.280.000,00 130.000,00 2.410.000,00

 • C) Poslovne zone

  1. Poslovna zona Banija – Ilovac III REBALANS I. POVEĆANJE/ REBALANS II.

  SMANJENJE

  - izgradnja komunalne infrastrukture

  poslovne zone 1.100.000,00 -330.000,00 770.000,00

  - Nadzor 34.000,00 - 19.700,00 14.300,00 _____________________________________________________________________ U k u p n o 1.134.000,00 -349.700,00 784.300,00

  II.

  Izgradnja objekata i ureñaja komunalne infrastrukture i kapitalne pomoći financirat će se iz:

  - komunalnog doprinosa 12.073.536,00 - naknada od koncesije 1.100.000,00 - Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2.052.000,00 - kapitalnih pomoći iz državnog i županijskog proračuna 350.000,00

  - porez na dohodak 10.016.484,00

  - šumskog doprinosa 380.000,00 -----------------------------------------------------------------

  U k u p n o: 25.972.020,00

  III.

  Ostale točke programa izgradnje grañevina i ureñaja komunalne infrastrukture ostaju nepromijenjene.

  IV.

  Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od objave u Glasniku Grada Karlovca, a primjenjivat će se od dana stupanja na snagu Rebalansa III.

  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

  Željko Gojšić, dr. stom.,v.r.

  GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/09-01/1 URBROJ: 2133/01-11-01/10-09-11 Karlovac,12. veljače 2009. godine 12. Na temelju članka 30. stavka Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03 – pročišćeni tekst 82/04 i 110/04) i članka 39. i 106. Statuta Grada Karlovca (“Glasnik” Grada Karlovca br. 01/07 – pročišćeni tekst) i Zakona o Proračunu (NN br. 96/03), Gradsko vijeća grada Karlovca, na 36. sjednici održanoj dana 12. veljače 2009. godine, donijelo je

 • IZMJENE PROGRAMA održavanja prometne signalizacije u 2008. godini

  Članak 1.

  Ovim programom utvrñuje se opseg i troškovi održavanja prometne signalizacije u 2008. godini na području Ggada Karlovca. Program održavanja prometne signalizacije u 2008. godini sadrži:

  - Opis održavanja s procjenom pojedinih troškova po vrstama održavanjima; - Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa.

  Članak 2.

  U redovno održavanje prometne signalizacije ulaze svi radovi koji se tijekom godine javljaju kao

  neodložni – hitne intervencije i tekuće održavanje.

  Članak 3.

  Za održavanje prometne signalizacije osiguravaju se financijska sredstva u slijedećim iznosima: 1. Vertikalna prometna signalizacija 433.000,00 kn 2. Horizontalna prometna signalizacija 567.000,00 kn UKUPNO: 1.000.000,00 kn

  Članak 4.

  Financiranje navedenih radova u 2008. godini vršit će se iz prihoda komunalne naknade.

  Članak 5.

  Vrijednost pojedinih radova iz ovog programa utvrñena je na temelju potrebnih količina i prosječnih cijena takovih radova iz ranijih godina.

  Članak 6.

  Naredbodavac za realizaciju ovog programa je gradonačelnik grada Karlovca.

  Članak 7.

  Gradsko poglavarstvo grada Karlovca dužno je do kraja ožujka svake godine podnijeti Gradskom vijeću grada Karlovca izvješće o izvršenju programa za prethodnu kalendarsku godinu.

  Članak 8.

  Ovaj program stupa na snagu osmog (8) dana nakon objave u Glasniku Grada Karlovca.

 • PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

  Željko Gojšić, dr. stom.,v.r.

  GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/09-01/1 URBROJ: 2133/01-11-01/10-09-13 Karlovac,12. veljače 2009. godine 13.

  Temeljem članka 39. i 106. Statuta grada Karlovca ("Glasnik" Grada Karlovca 1/07), a sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrñivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2009. godini (NN 9/2009). Gradsko vijeće grada Karlovca, na 36. sjednici održanoj 12. veljače 2009. godine, donijelo je

  PLAN

  rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

  osnovnih škola za 2009. godinu

  OPĆE ODREDBE

  I.

  Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola grada Karlovca za 2009. godinu utvrñuje se obim planskog i sustavnog ulaganja u školama i školskim športskim dvoranama tijekom 2009. godine kako bi se ostvarili uvjeti za redovito obavljanje odgojno obrazovnih funkcija.

  VRSTE TROŠKOVA, KRITERIJI I MJERILA

  II. Plan obuhvaća troškove koji nastaju pri nabavi proizvedene dugotrajne imovine i dodatnim ulaganjima

  na nefinancijskoj imovini, uključujući troškove za izradu potrebne dokumentacije. Dokumentaciju čine investicijski elaborat, izvedbeni projekt i troškovnik.

  U investicijskom elaboratu trebaju biti precizno utvrñeni: opseg radova i usluga, vrijednost radova i

  usluga, vrijeme realizacije i realni izvori sredstava kao i prethodne suglasnosti Upravnog odjela za prosvjetu i kulturu.

  III.

  Navedeni rashodi odnose se na skupinu 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

  IV.

  Mjerilo za utvrñivanje prava na bilančne troškove koji nastaju pri nabavi proizvedene dugotrajne imovine i dodatnim ulaganjima na nefinancijskoj imovini čini opseg djelatnosti svake pojedine škole i grada (broj učenika u školi i gradu, broj razrednih odjela u školi i gradu, broj školskih zgrada koje su u funkciji) u skladu s Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrñivanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva za 2009. godinu i planom proračuna grada Karlovca za 2009. godinu.

  Sredstva utvrñena primjenom ovih kriterija, rasporeñuju se planom prioriteta po školama vodeći se načelom opravdanosti i racionalnosti ulaganja.

 • PLAN RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

  V. Na osnovu kriterija utvrñenih Odlukom ukupni rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i

  dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2009. godinu iznose 2.460.981 kunu. Zadužuje se Upravni odjel za prosvjetu i kulturu da u skladu s Planom rashoda za nabavu proizvedene

  dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola u visini sredstava odreñenih Odlukom raspodjeljuje sredstva za 2009. godinu.

  Plan raspodjele rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2009. godinu.

  Za operacionalizaciju Plana raspodjele sredstava iz tablice točka 1,2,3,4,5,6 i 7 zadužuje se predmetna škola sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 110/07 i NN 125/08.)

  Predmetna škola dužna je imenovati ovlaštenog predstavnika Upravnog odjela za prosvjetu i kulturu za

  nabavu iz točaka 1,2,3,4,5,6 i 7. Nabava za radove iz točke 1,2,5,6 i 7 je nabava male vrijednosti (članak 128. Zakona o javnoj nabavi),

  a nabava iz točke 3 i 4 je nabava velike vrijednosti (Zakon o javnoj nabavi).

  Redni broj

  Osnovna škola

  Ukupna vrijednost investicije

  Za 2009. g. planirana

  sredstva u kn

  Namjena

  1. OŠ Mahično Mahično bb

  176.900 kn 50.935 kn

  Projektna dokumentacija za sportsku dvoranu (započeto u 2006. godini, utrošeno je 125.965 kuna).

  2.

  Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Banija 24

  186.904 kn 132.614 kn Projektna dokumentacija za dogradnju kuhinje, blagovaonice, 4 učionice i prostora za lift.

  3. OŠ Švarča

  1.140.000 kn 656.432 kn I faza - Izmjena vanjske stolarije II faza – izvodi se u 2010. godini

  4. OŠ Braća Seljan 840.000 kn 840.000 kn Sanacija krovišta

  5. OŠ Dubovac

  262.000 kn

  305.000 kn

  262.000 kn

  305.000 kn

  Sanacija sanitarnih čvorova, Primorska 9 Sanacija sanitarnih čvorova, Nemčićeva 8

  6.

  OŠ Banija – PŠ Hrnetić

  159.000 kn 159.000 kn Sanacija sanitarnih čvorova i Uvoñenje centralnog grijanja

  55.000 kn Otplata anuiteta za automobile

 • Redni broj

  Osnovna škola

  Ukupna vrijednost investicije

  Za 2009. g. planirana

  sredstva u kn

  Namjena

  7. OŠ Dubovac, OŠ Banija

  UKUPNO:

  2.460.981

  VI. Doznaka sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatno ulaganje na nefinancijskoj

  imovini izvršava se na temelju dostavljene dokumentacije o provedenom postupku u skladu sa Zakonom, dostavljenih ovjerenih računa o nabavi roba i/ili ovjerenih (privremenih ili okončanih situacija) za izvršene radove koji su dospjeli ili dospijevaju na plaćanje u mjesecu, a dostavlja se nadležnom Upravnom odjelu. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

  VII. Za provedbu ovog plana zadužuje se predmetna škola i Upravni odjel za prosvjetu i kulturu.

  VIII.

  Dinamika ostvarivanja plana mora biti usklañena s dinamikom ostvarivanja prihoda u proračunu i sredstvima s pozicije potpore izravnanja.

  IX. Ovaj plan stupa na snagu danom objave u Glasniku Grada Karlovca.

  PREDSJEDNIK

  GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA Željko Gojšić, dr. stom.,v.r.

  GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/09-01/1 URBROJ: 2133/01-11-01/10-09-16 Karlovac,12.veljače 2009 godine

  14.

  Na temelju članka 39.i 106. Statuta Grada Karlovca – pročišćeni tekst (Glasnik grada Karlovca broj 1/07), a sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrñivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2009. godini, Gradsko vijeće grada Karlovca, na 36. sjednici održanoj dana 12.veljače 2009. godine, donijelo je

  OPERATIVNI PLAN

  rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola grada Karlovca za 2009. godinu

  OPĆE ODREDBE

 • I. Planom rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja utvrñuje se obim

  planskog i sustavnog ulaganja u školama i školskim športskim dvoranama tijekom 2009. godine kako bi se ostvarili uvjeti za redovito obavljanje odgojno obrazovnih funkcija objekata i opreme. VRSTE TROŠKOVA, KRITERIJI I MJERILA

  II.

  Plan obuhvaća rashode koji se odnose na skupine rashoda za:

  3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

  Investicijsko održavanje školskog prostora, opreme, nastavnih sredstava i pomagala u osnovnim školama obuhvaća i plansko održavanje i obnavljanje školskih zgrada i ugrañene opreme, kao i obnavljanje i zamjena pokretne opreme, nastavnih sredstava i pomagala. Opseg i visina investicijskog održavanja utvrñuje se u skladu sa stvarnim tehničkim stanjem (vijek trajanja), potrebnim adaptacijama, rekonstrukcijama i zamjenama u cilju poboljšavanja uvjeta korištenja ili udovoljavanja promijenjenim zakonskim i tehničkim propisima zgrada, opreme, nastavnih sredstava i pomagala.

  Tekuće održavanje odnosi se na popravak kvarova koji se ne mogu planirati, te održavanje sredstava rada i opreme radi osiguravanja pretpostavki za redovito funkcioniranje škole, kao i bojenje zidova.

  III.

  Utvrñuje se redoslijed prioriteta u izvoñenju tekućeg i investicijskog održavanja u 2009. godini, kako slijedi:

  • održavanje opreme i objekata u cilju postizanja propisanih tehničkih i zakonskih standarda koji osiguravaju sigurnost učenika i djelatnika,

  • održavanje opreme i objekta u cilju održavanja funkcionalnosti postrojenja, • održavanje sanitarija i vodovodnih instalacija u cilju poboljšavanja zdravstveno-higijenskih

  uvjeta korištenja,

  • nabavka nove opreme, zamjena dotrajale, te nabavka nedostatnih sredstava i pomagala, • ostali zahvati.

  IV. Na osnovu kriterija utvrñenih Odlukom ukupni rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i

  investicijskog održavanja u 2009. godini iznose 779.292,00 kune. Zadužuje se Upravni odjel za prosvjetu i kulturu da u skladu s Operativnim planom rashoda za

  materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u visini sredstava odreñenih Odlukom raspodjeljuje sredstva u 2009. godine. V. Sredstva iz prethodnog članka rasporeñuju se na sljedeći način:

  Red. br.

  Škola

  Planirana sredstva

  Namjena

  1.

  Banija

  88.040 -materijal,dijelovi i usluge za: postavljanje prozora i sanitarija Hrnetić i D.Vodostaj, krečenje 5 učionica, ker. radovi Hrnetić, izrada mini parka ispred šk. Banija,

 • PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

  VI. Za nadzor za provedbom ovog plana zadužuje se Upravni odjel za prosvjetu i kulturu. Za operacionalizaciju prema ovom planu se zadužuje predmetna škola sukladno važećim

  zakonskim propisima.

  VII.

  Dinamika ostvarivanja plana mora biti usklañena s dinamikom ostvarivanja prihoda u proračunu i sredstvima s pozicije potpore izravnanja.

  VIII.

  Ovaj plan stupa na snagu danom objave u Glasniku Grada Karlovca.

  - tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije

  2.

  Braća Seljan

  54.803 -materijal,dijelovi i usluge za: popravak zida-hodnici,ureñenje 4 san.čv.,zamjena podnih obloga 3 uč.,zamjena oluka, lakiranje parketa 3 uč., - tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije

  3.

  Centar za odgoj i

  obrazovanje

  94.030 -materijal,dijelovi i usluge za: sanacija parketa, postavljanje portirne, sanacija stepenica - tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije

  4.

  Dragojla Jarnević

  67.245 -materijal,dijelovi i usluge za: izradu zaštitnih rešetaka na prozore, nabava video nadzora, izrada šk. opreme - tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije

  5.

  Dubovac

  129.822 -materijal,dijelovi i usluge za: nabava potopne pumpe, promjena poda-laminata 3 uč.,bojenje zidova 6 uč. - tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije

  6

  Grabrik

  84.857 -materijal,dijelovi i usluge za: podove-lakiranje parketa 5 uč. bojanje zidova 5. učionica - tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije

  7.

  Mahično

  37.563 -materijal,dijelovi i usluge za: izrada metal. konst. za spremište, izrada šk.ormara-namješta., zidarski rad-garaža - tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije

  8.

  Glazbena škola

  38.284 -materijal,dijelovi i usluge za: lakiranje parketa,ureñenje i tapec. unutarnje stolarije-vrata,održavanje glazbenih instrumenata - tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije

  9.

  Rečica

  34.661 -materijal,dijelovi i usluge za: ureñenje sanit. čvora, Rečica- Šišljavić, sanacija septičke jame, nabava alarma-video nad. - tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije

  10.

  Skakavac

  20.690 -materijal,dijelovi i usluge za: bruš.i lakir.parke.3 uč., zamjena roleta, nadogradnja ograde, - tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije

  11.

  Švarča

  39.629 -materijal,dijelovi i usluge za: izmjena podova 2 učionice, bojanje zidova 3 učionice i popravak elek.inst. - tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije

  12.

  Turanj

  87.666 -materijal,dijelovi i usluge za: ugradnja automatike za cent.grij., dovršenje ograde ispred šk., nabava kopirnog aparata, bojanje zidova 5 uč., pećarsko keramičarski radovi Vukmanić - tekuće i investicijsko održavanje i hitne intervencije

  UKUPNO

  779.292

 • PREDSJEDNIK

  GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

  Željko Gojšić, dr. stom.,v.r.

  GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/09-01/1 URBROJ: 2133/01-11-01/10-09-17 Karlovac, 12.veljače 2009. godine 15.

  Na temelju članka 39. i 106. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 1/07- pročišćeni tekst i 02/07 - ispravak) i članka 8. Odluke o visini spomeničke rente (Glasnik Grada Karlovca br. 1/08), Gradsko vijeće grada Karlovca, na 36. sjednici održanoj dana 12. veljače 2009. godine, donijelo je sljedeću:

  O D L U K U

  I. Prihvaća se „Izmjena i dopuna Programa očuvanja i obnove objekata i infrastrukture zaštićene

  spomeničke baštine unutar kulturno-povijesne cjeline za 2008. godinu˝ u tekstu koji se nalazi u prilogu ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

  II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.

  PREDSJEDNIK

  GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA Željko Gojšić, dr. stom.,v.r.

  GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/09-01/1 URBROJ: 2133/01-11-01/10-09-15 Karlovac, 12. veljače 2009. godine 16. Na temelju članka 39. i 106. Statuta Grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca br. 01/07 – pročišćeni tekst) te članaka 78. i 346. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji (NN br.76/07), Gradsko vijeće grada Karlovca, na 36. sjednici održanoj dana 12. veljače 2009. godine, donijelo je sljedeću

  O D L U K U

  I. Potvrñuje se Odluka o izradi izmjene i dopune Prostornog plana ureñenja Grada Karlovca u detalju i Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana Gornje Mekušje – I. etapa u jedinstvenom postupku, koju je Gradsko poglavarstvo donijelo 23. prosinca 2008.godine, pod oznakom Klasa: 022-05/08-01/19 Urbroj: 2133/01-11-01/10-08-9.

  II. Ova odluka objavit će se u Glasniku Grada Karlovca.

  PREDSJEDNIK

  GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

  Željko Gojšić, dr. stom.,v.r.

 • GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/09-01/1 URBROJ: 2133/01-11-01/10-09-18 Karlovac,12. veljače 2009. godine

  17.

  Na temelju članka 26. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji (NN br.76/07), te članka 39. i 106. Statuta Grada Karlovca (GGK br.1/07- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće grada Karlovca, na 36. sjednici održanoj dana 12. veljače 2009. godine donijelo je sljedeću

  O D L U K U

  o izradi Urbanističkog plana ureñenja Gospodarsko-servisnog predjela Selce I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU URBANISTIČKOG PLANA UREðENJA

  Članak 1.

  Odluka o izradi Urbanističkog plana ureñenja Gospodarsko-servisnog predjela Selce (u daljnjem tekstu: Plana), temelji se na članku 26. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji (NN br.76/07) i članku 125. Odredbi za provoñenje Generalnog urbanističkog plana grada Karlovca - GGK br. 14/07(u daljnjem tekstu: GUP), odnosno kako je to prikazano na kartografskom prikazu 4.4. "Uvjeti za korištenje, ureñenje i zaštitu prostora – Obveza izrade dokument ureñenja prostora".

  II. OBUHVAT PLANA

  Članak 2.

  Obuhvat plana obuhvaća prostor površine 84,73 ha u sjeveroistočnom dijelu grada Karlovca. Sjeverozapadna granica obuhvata približno prati trasu autoceste A1 (Zagreb – Bosiljevo – Split ) do šume planirane na sjevernoj granici obuhvata GUP-a, nastavlja se na istoku Sisačkom ulicom (D36, Karlovac-Pisarovina-Sisak), a južno slijedi granice GUP-om planirane poslovne namjene, izuzimajući proizvodnu zonu tvrtke PPK d.d..

  III. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

  Članak 3.

  Osnovna je karakteristika promatranog područja njegova pretežita neizgrañenost. Radi se o velikom predjelu koji se vizualno doživljava s auto-ceste, a posebice sa čvora kojim se dolazi do grada. GUP-om su na tom prostoru planirane zone gospodarske (poslovne i komunalne), te manjim dijelom mješovite i stambene namjene, kao i infrastruktura kojom je područje Selca prostorno povezano sa drugim područjima grada Karlovca i njegove okolice. Vlasništvo zemljišta unutar obuhvata plana je uglavnom privatno. Izgrañen je manji broj grañevina u južnom i istočnom dijelu obuhvata, od čega su većim dijelom obiteljske kuće, a ostatak čine grañevine proizvodne-obrtničke namjene. Teren je pretežito ravan, u blagom padu prema sjeveroistoku, s rasponom visinskih kota od 109,4 m.n.v na krajnjem sjeveru, do 111,0 m.n.v. na krajnjem jugu. Velik dio obuhvata nalazi se pod poljoprivrednim površinama. Neobrañene zelene površine unutar obuhvata obrasle su uglavnom niskom, samoniklom vegetacijom. Južnu i istočnu granicu obuhvata dijelom čini postojeća cesta D36 (Karlovac-Pisarovina-

 • Sisak). Budući se radi o pretežito poljoprivrednom zemljištu, u planiranom obuhvatu postoji veći broj uglavnom prohodnih poljskih puteva. Unutar obuhvata ne postoji mreža infrastrukturnih sustava toplovoda, vodoopskrbe, kanalizacije i telekomunikacija. Središnjim područjem prolazi magistralni plinovod do MRS Karlovac, a zapadnim postojeći 35 kV dalekovod. U neposrednoj blizini obuhvata zone postoji magistralni TK vod.

  IV. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

  Članak 4.

  Cilj izrade plana je definiranje koncepta organizacije i ureñenja danas uglavnom neureñenog područja, kako bi se postigla zadovoljavajuća slika toga velikog predjela koji se vizualno doživljava s auto-ceste i omogućila gradnja planiranih sadržaja.

  Urbanistički parametri utvrñeni su u planovima višeg reda:

  Prostorni plan Karlovačke županije (GGKŽ 26/01, 33/01, 36/08)

  U nedavno usvojenim Izmjenama i dopunama Prostornog plana Karlovačke županije, utvrñene su izmjene koje su stvorile povoljnije uvjete za razradu prostornog koncepta u obuhvatu plana koji je predmet ove odluke:

  - Koridor brze ceste u istraživanju izmaknut je iz obuhvata plana i proveden njegovim rubom. - Ukinut je 110 kV dalekovod čiji je prolazak do stupanja na snagu Izmjena i dopuna prostornog

  plana Karlovačke županije planiran središnjim dijelom gospodarske zone. Budući je postupak usklañenja Prostornog plana ureñenja grada Karlovca (GGK 01/02) i Generalnog urbanističkog plana grada Karlovca (GGK 14/07) s navedenim Izmjenama i dopunama prostornog plana Karlovačke županije u tijeku, u istim su dokumentima prostornog ureñenja gore navedeni koridori infrastrukturnih grañevina još uvijek neizmijenjeni. Stoga, temeljem čl.60. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji, u navedenom slučaju treba primijeniti Prostorni plan Karlovačke županije.

  Generalni urbanistički plan grada Karlovca (GGK 14/07)

  U svim ostalim dijelovima primjenjuju se odredbe GUP-a, budući je usklañen s planovima šireg područja. Odlukom o donošenju GUP-a, na području dijela grada – Selce, utvrñeno je grañevinsko područje namijenjeno izgradnji sadržaja poslovne (K2) i komunalne (K3) namjene, stambene namjene - više zgrade (S2), te mješovite – pretežito stambene namjene (M1). Smjernicama GUP-a za izradu plana, utvrñeno je sljedeće:

  - Uz glavnu gradsku prometnicu, koja čini sjevernu granicu obuhvata i koja se proteže otprilike usporedno s auto-cestom, treba predvidjeti pojas namjene Z3(gradski gajevi i šume-sadnja drveća velikih krošnji), širine najmanje 30,0 metara s mogućnošću izgradnje parkirališta za potrebe gospodarskoga predjela.

  - Unutar namjena površina odreñenih na kartografskom prikazu „1. Korištenje i namjena prostora“ K2 (gospodarska-pretežito poslovno-prodajna) i K3 (gospodarska-pretežito komunalno–uslužna), moguće je planirati namjene: K1, I1, I2, R1, R2, R4, S1A, S1B, S2, te obvezne namjene - Z1 i Z3.

  - Posebnu pozornost treba posvetiti izgradnji uz glavnu prometnicu koja uokviruje obuhvat UPU-a sa sjeverne i zapadne strane. Izgradnju je nužno odmaknuti od regulacijske crte kako bi se osigurao prostor za sadnju drvoreda.

  - Potrebno je osmisliti sustav biciklističkih i pješačko-kolnih putova povezanih s perivojnim (Z1) i pejsažnim (Z3) prostorima, a u navedeni sustav uključiti kanale i vodotoke. Na grañevnim česticama i duž kanala/vodotoka treba predvidjeti sadnju velikih i visokih stabala primjerenih nizinskim krajolicima.

 • Članak 5.

  Idejna programska skica

  Za potrebe izrade plana tvrtka Urbanistica d.o.o. iz Zagreba, izradila je idejnu programsku skicu cijele zone, kao stručnu podlogu kojom se utvrñuje osnovni prostorni koncept unutar obuhvata plana s prometnom okosnicom i shematskim rasporedom zona pojedinih namjena.

  Predloženi prostorni koncept ostvaren je analizom postojećeg prostora, kao i usvajanjem planiranih novih prostornih elemenata koji se koriste u svrhu unapreñenja prostora. Prostoru se pokušalo dati ne samo funkcionalnu već i prostorno-oblikovnu kvalitetu, kako bi se iz vizure sjevernog prilaza gradu, s autoceste iz smjera Zagreba, formiralo novo lice grada te naglasila gospodarska i druga atraktivnost tog prostora.

  Planirani novi priključak na autocestu A1 sa sjeverozapadne strane poslovne zone Selce, otvara izvrsnu mogućnost direktnog pristupa poslovnoj zoni kao i pristupa poslovne zone prometnoj mreži državnog značaja, a bez opterećivanja postojeće gradske mreže. Obzirom na povoljan geoprometni položaj, blizinu granica sa Slovenijom te Bosnom i Hercegovinom, omogućen je i kontakt sa širim područjem.

  Buduća prometnica koja povezuje centar grada sa sjevernim ulazom u grad, smještena je uz sjeverozapadni rub poslovne zone. Predloženo prometno rješenje omogućuje formiranje jedne poprečne prometnice u središnjem dijelu zone, koja sistemom rotora povezuje prostor s postojećom prometnicom D36 na istočnoj granici obuhvata te budućim priključkom na autocestu na sjeverozapadnoj granici obuhvata. Planirana je i druga prometnica, s priključkom na obodnu prometnu mrežu, koja povezuje središnji dio prostora u smjeru jugozapad – sjeveroistok. Ovisno o dinamici izgradnje poslovne zone moguća je njena etapna izgradnja.

  Prilikom predlaganja sadržaja u pojedinim dijelovima poslovne zone težilo se multifunkcionalnosti, odnosno, formirane su polifunkcionalne kazete s pretežitim namjenama, kako bi se omogućile što bogatije gospodarske aktivnosti. U prostoru obuhvata plana predložene su sljedeće namjene: trgovačka, servisna, stambena, mješovita, infrastrukturni koridori, uredska, proizvodna, zabavna i dr. Namjene je moguće kombinirati u skladu s iskazanim potrebama, a detaljnije će biti razrañene odredbama Plana. Planirani shematski raspored namjena je sljedeći:

  - sjeverozapadni dio poslovne zone - pretežno trgovački sadržaji, površine cca 22,80 ha; - istočni i krajnji južni dio - mješovita izgradnja, površine cca 5,40 ha; - istočni dio s manjom površinom pretežno stambene izgradnje, površine cca 0,80 ha; - krajnji zapadni dio - prostori pretežno za gradske komunalne tvrtke i zelenu tržnicu, površine cca

  9,80 ha; - središnji dio - površine pretežno za gospodarsku namjenu – obrtničku proizvodnju, površine cca

  8,80 ha; - sjeverni dio – pretežno servisni sadržaji površine cca 8,50 ha; - istočni dio uz središnju planiranu prometnicu - kamionsko parkiralište s pratećim sadržajima

  površine cca 8,00 ha; - postojeći i predviñeni infrastrukturni sadržaji površine su cca 7,00 ha.

  V. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

  Članak 6.

  Za izradu plana ne predviña se pribavljati posebne stručne podloge. U izradi će se koristiti sva raspoloživa dokumentacija koju iz svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe odreñene posebnim propisima.

  VI. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

  Članak 7.

  Za potrebe izrade plana tvrtka Urbanistica d.o.o. iz Zagreba, izradila je idejnu programsku skicu cijele zone, kao stručnu podlogu kojom se utvrñuje osnovni prostorni koncept unutar obuhvata Plana. Idejna

 • programska skica prihvaćena je na 77.sjednici Gradskog poglavarstva zaključkom klasa: 022-05/08-01/18, urbroj: 2133/01-11-01/10-08-3 od 11.12.2008.godine.

  VII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH