Stpm Trial 2009 Pa Q&A (Melaka)

 • Upload
  simpor

 • View
  287

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/14/2019 Stpm Trial 2009 Pa Q&A (Melaka)

  1/33

  l. Yang manakah antara usaha berikut sebagai langkah untuk meningkatkan nilaitam bah dalam ekonomi negara ?I menjadikan pertanian adalah perniagaanII mempergiatkan industri berasaskan sumber pertumbuhan baruIII membasmi kemiskinan tegarIV memberi insentif kepada anggota perkhidmatan awamABo

  I dan III dan IVII dan IIIIII dan IV

  2. Yang manakah antara prinsip berikut menjadi teras penubuhan Persatuan Negara AsiaTenggara (ASEAN) ? .

  IIIII IIV

  A/Co

  mempercepatkan pertumbuhan ekonomi antara negaramenyelesaikan sebarang perbezaan atau perdebatan dengan amanhak kepimpinan yang bebas daripada sebarang cam pur tangan luarmewujudkan keadaan aman dan stabil dalam kalangan negara anggotaI dan IIII dan IIII dan IVIII dan IV

  *Memajukan perdagangan bebas tanpamengenakan cukai yang tinggi*Membangunkan perdagangan terbuka

  pelbagai hala

  3. Antara berikut yang manakah berusaha melaksanakan matlamat di atas?A Rundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC)B . Kumpulan Lapan Negara Membangun (0 8)C Kerjasama Selatan-Selatan (G 15) .'o Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)

  2

  papercollection

 • 8/14/2019 Stpm Trial 2009 Pa Q&A (Melaka)

  2/33

  4. Yang manakah an tara berikut kejayaan peranan Malaysia dalampertubuhan Komanwel ?I memberi bantuan ketenteraan untuk mencapai kemerdekaan ZimbabweII menjadi tuan rumah persidangan menentang Dasar AparteidII I mempengerusikan program kerjasama Komanwel bagi pengurusan teknologiIV menyertai misi pemerhati dalam pilihan raya di Fiji, Nigeria dan AfrikaSelatanAB'cD

  I dan III dan II III dan IVII I dan IV

  5. Kesan manakah yang wujud daripada pelaksanaan Kawasan Perdagangan BebasASEAN (AFTA)?A Lebih banyak kiIang akan didirikanJt Perebutan pelaburan modal asingProduk negara dapat menembusi pasaran yang lebih luasD Harga barangan dalam negara menjadi lebih mahal

  Dialog antara Budaya dan Peradaban Globalisasi dan Persaingan

  6. Antara berikut yang manakah menjadi forum membincangkan isu di atas yangberkaitan kepentingan bersama komuniti di peringkat global?A Mesyuarat Asia EropahJi. Dialog Utara Selatan y A\_i Sidang Kemuncak Ekonomi Asia TimurD Mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Komanwel

  7. Yang manakah antara pulau-pulau berikut berjaya dituntut oleh Malaysia berdasarkanAkta Zon Ekonomi Eksklusif?I Pulau SpratlyII Pulau Batu PutihII I Pulau Layang-LayangIV Pulau Ligitan dan SipadanA I dan IIB I dan IIIC II dan IV

  .:.D , III dan IV

  3

  papercollection

 • 8/14/2019 Stpm Trial 2009 Pa Q&A (Melaka)

  3/33

 • 8/14/2019 Stpm Trial 2009 Pa Q&A (Melaka)

  4/33

  Memperkasakan Bahasa Malaysia Melaksanakan Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan Menggiatkan Aktiviti Kokurikulum

  12. Yang manakah antara Teras Strategik Pelan Induk Pembangunan Pendidikan berikutyang dapat mencapai hasrat di atas?A Membina Negara BangsaB' MembangunkanModallnsan X AC Memperkasakan Sekolah KebangsaanD Memertabatkan Profesion Keguruan

  *Komited terhadap perubahan pekerjaan*Sedia mengubah sikap, berinisiatif danproaktif semasa menjalankan tugas

  13. Pemyataan di atas merujuk kepada penerapan nilai Islam yang berikut iaitu:A Berdisiplin( 8 ) Berdedikasi'C BertanggungjawabD Berbudi Mulia

  14. Yang manakah antara berikut merupakan matlamat Rukun Negara?I Mewujudkan perpaduan antara kaumII Memelihara cara hidup demokratikIII Memupuk semangat patriotikIV Mematuhi undang-undang negara xl f\A I dan IIB II dan IIIC I dan IV III dan IV

  5

  papercollection

 • 8/14/2019 Stpm Trial 2009 Pa Q&A (Melaka)

  5/33

  Sumber negara dapat diekploitasi dan diusahakan secara maksimum*Memperkukuhkan pertahanan negara daripada segi politik dan keselamatan

  15. Yang manakah antara dasar berikut membantu negara mencapai cita-cita di atas?A Dasar Wawasan NegaraB Dasar Pelajaran Kebangsaan Dasar Kependudukan NegaraD Dasar Pembangunan Nasional

  16. Yang manakah sumbangan Dasar Sukan Negara pada peringkat masyarakat?I memupuk persahabatanII mengurangkan tekanan hidupII I meningkatkan tahap kesihatan komunitiIV mencegah jenayah remaja dengan memanfaatkan masa

  I dan IIII dan IIII dan IVIII dan IV

  17. Yang manakah yang berikut dapat mengukur pencapaian sasaran pelaksanaanPelan Integriti Nasional ?

  18.

  I Peningkatan dalam daya saing ekonomiII Pemantapan prosedur dalam pentadbiran kuasaIII Pengurangan gejala rasuah dan salahguna kuasaIV Peningkatan tadbir urus korporat dan etika perniagaanA I dan IIB I dan IVC II dan IIID III dan IV

  III

  Menyediakan kemudahan maklumat yang lebih luasMenghasilkan produk dan perkhidmatan 'kelas pertama'

  Strategi di atas dilaksanakan untuk mencapai matlamatA Dasar SogoshosaB Dasar Pertanian Kedua ' !C Pelan Induk Perindustrian KetigaD Pelan Induk Perindustrian Berat

  6

  papercollection

 • 8/14/2019 Stpm Trial 2009 Pa Q&A (Melaka)

  6/33

  Meningkatkan usaha membasmi kemiskinan terutamagolongan miskin tegar diseluruh negara

  Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan berkualiti ,.tinggi melalui sistem penyampaian yang cekap danberkesan

  19. Pemyataan di atas merujuk usaha yang dilaksanakan dalamA Rancangan Malaysia KeenamB Rancangan Malaysia KetujuhC Rancangan Malaysia KelapanD Rancangan Malaysia Kesembilan

  Tiung SAT I dilancarkan di Baikonur, Kazakhstan . Razak SAT dilancarkan di Pulau Kwajalein, Lautan Pasifik

  20. Kejayaan pelancaran satelit diatas dicapai melaluiA Dasar Wawasan Negara(S ' Dasar TelekomunikasiC Dasar Pembangunan NasionalD Dasar Sains dan Teknologi Negara

  21. Antara yang berikut, yang manakat ciri-ciri negara demokrasiI pilihan raya yang bebas dijalankan untuk memilih kerajaanII undi pilihan raya tidak sulit sewaktu dijalankanIII kebebasan hak bersuara rakyat terjaminIV kuasa pemerintahan terletak pada kerajaan pusatA

  ...8) I dan III dan III CD II dan IVIII dan IV

  7

  papercollection

 • 8/14/2019 Stpm Trial 2009 Pa Q&A (Melaka)

  7/33

  Rakyat dilarang daripada menabur fitnah danmengungkitkan isu-isu sensitif:

  Hak-hak istimewa orang Melayu Bahasa Kuasa raja Kewarganegaraan

  22. Penyataan di atas berlandas!

 • 8/14/2019 Stpm Trial 2009 Pa Q&A (Melaka)

  8/33

  25 . .Pilih padanan agensil badan dengan kementerian yang tepat.

  IIIII I

  IV

  AB

  (CD

  Badan / Agensi KementerianPerbadanan Pembangunan Bandar P Jabatan Perdana MenteriMajlis Amanah Rakyat Q Kementerian KewanganLembaga Pelesenan Kenderaan R Dalam Negeri dan Hal EhwalPerdagangan (LPKP) PenggunaSuruhanjaya Koperasi Malaysia S Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

  I II II I IV (\. v/ \P Q R S

  Q S P Rj S P R Q

  R P S Q

  Mengelak dan mengurangkan dari terlaluPerbadanan bergantung kepada perkapalan asing dalam urusanperdagangan negara.x Untuk meningkatkan lagi penyertaan perkapalanMalaysia di peringkat antarabangsa dan pantaiperairan serantau dan dalam negara

  26. Berdasarkan penyataan di atas, yang manakah benar tentang X?I Ketua eksekutif ialah PengarahII Dikawal oleh kementerian seeara longgarII I Operasinya seperti swasta yang mementingkan keuntunganIV Anggaran belanjawan tahunan tidak tertakluk kepada kawalan Perbendaharaan-. .ABCD

  I dan III dan IVII dan IIIII I dan IV

  9

  papercollection

 • 8/14/2019 Stpm Trial 2009 Pa Q&A (Melaka)

  9/33

 • 8/14/2019 Stpm Trial 2009 Pa Q&A (Melaka)

  10/33

  30. .Pentadbiran negeri dibahagikan kepada beberapa peringkat. Yang manakahdi antara berikut benar mengenai hierarki pentadbiran negeri Sarawak?

  31. Pejabat Daerah dan Tanah Negeri bertanggungjawab untuk :.I merancang pembangunan kampungII mengenal pasti dan melantik penghulu di setiap kampungII I memastikan agensi negeri dan penghulu melaksanakan projek

  pembangunan.IV menyelaraskan dan melaksanakan projek-projek pembangunan

  di peringkat daerahAB

  I dan III dan IV

  .C II dan IIII I 1 dan IV

  32. Jabatan-jabatan negeri yang berhubung dan bertanggungjaw:.b kepada kedua-duaKerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan ialah;I Jabatan PertanianII Jabatan Kerja RayaII I Jabatan Kebudayaan dan SukanIV Jabatan Pengairan dan Sal iranA I dan IIB I dan IV

  C II dan II III I dan IV

  33. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang Dewan Bandaraya?

  I Dewan Bandaraya ialah pusat pentadbiran dan pemiagaan.II Dewan Bandaraya diluluskan oleh Majlis Negara bagi Kerajaan TempatanIII Tempoh perkhidmatan anggota Dewan Bandaraya ialah tiga tahunIV Penubuhan Dewan Bandaraya adalah melalui enakmen.AB

  I dan III dan IV

  II dan IIIII I dan IV

  12

  papercollection

 • 8/14/2019 Stpm Trial 2009 Pa Q&A (Melaka)

  11/33

  34. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang Majlis Tanah Negara?

  mentadbirkan dan menyeragamkan undang-undang tentang dasartanah di beberapa negeri" menyelaraskan dan menyeragamkan pengawalan dan penggunaantanahIII memperuntukkan tanah untuk kegunaan pembangunanIV memastikan dasar-dasar tanah dipatuhi oleh Kerajaan Persekutuan

  I dan IIB I dan IV CD II dan IIIIII dan IV

  Membuat undang-undang kecil sesuatu kawasan . Mengutip cukai pintu. bayaran perkhidmatan. mengeluarkanlesen kedai makanan, dan lesen penjaja

  Mengawal, men guru's dan menyewa pasar awam

  35. Badan yang manakah menjalankan tugas di atas?AB

  Majlis Mesyuarat KerajaanJabatan-jabatan negeri C Kerajaan NegeriKerajaan Tempatan

  36. Yang manakah di antara berikut berfungsi sebagai pemimpin di peringkatdierah dalam Adat Temenggung dan Adat Pepatih?

  I Yamtuan III Datuk BendaharaII Undang IV MandulikaA I dan II C I dan HI.! ) II dan IV D III dan IV

  Hakim boleh merujuk kepada pnnSlp undang-undangmahkamah dan keputusan mahkamah yang setaraf atauyang Iebih tinggi daripadanya.

  3i Pernyataan di atas merujuk kepadaA. Kebebasan kehakimanB , Doktrin duluan kehakimanC Doktrin pengasingan kuasaD Perundangan subsidiari

  13

  ):c

  papercollection

 • 8/14/2019 Stpm Trial 2009 Pa Q&A (Melaka)

  12/33

  38. Yang manakah antara yang berikut merupakan undang-undang bertulisdi Malaysia?I Undang-undang StatutII Undang-undang InggerisIII Keputusan MahkamahIV Perlembagaan PersekutuanA, S'~

  I dan III dan IV CD

  II dan IIIIII dan IV

  39. Pernyataan yang manakah tepat untuk menggambarkan sistem perundangan diMalaysia?

  I Persidangan Dewan Rakyat diadakan sebulan sekaliII Dewan Negara mempunyai kuasa menolak sesuatu usul yang dikemukakanIII Parlimen Malaysia adalah badan penggubal undang-undang tertinggi negaraIV Perbahasan merupakan elemen penting dalam proses meluluskan sesuatu

  usulAB

  I dan III dan III

  C II dan IVIII dan IV

  40. Yang manakah antara yang berikut dianggap sebagai faktor yang menghilangkankelayakan seseorang yang terpilih sebagai calon sesuatu pilihan raya di Malaysia?

  I Calon telah diisytiharkan sebagai muflisII Calon memilki dua kerakyatanIII Calon gagal dalam rebutanjawatan Majlis Tertinggi dalam parti politiknya

  IV Calon sedang dibicarakan di mahkamah atas tuduhan rasuahAB

  I dan III dan IV

  CD

  II dan IIIIII dan IV

  41. Manakah antara berikut merupakan bidang kuasa Peguam Negara ?I Memberhentikan sesuatu perbicaraan dalam Mahkamah AwamII Membantu merangka rang undang-undang ParlimenIII Mengambil sumpah, akuan dan ikrar seseorang tentang sesuatu kesIV Menasihatkan peguam supaya tidak melanggar peraturan mahkamahA j I dan IIi f II dan IIIC IIIdan IVD I dan IV

  14

  papercollection

 • 8/14/2019 Stpm Trial 2009 Pa Q&A (Melaka)

  13/33

  Kuasa : 1 mengenakan hukuman penjara tidak lebih 10 tahunII mengenakan denda kurang daripada RM 10 ribuIII mengenakan sebatan sehingga 12 kali

  42 Yang manakah antara mahkamah berikut mempunyai bidang kuasa di atas?ABC(0" \

  Mahkamah SesyenMahkamah Maj istretMahkamah TinggiMahkamah Tentera

  'Hanya membicarakan punca kes tetapi tidak menjatuhkan hukuman'

  43. Pemyataan di atas merujuk kepada bidang kuasa :A Mahkamah Perusahaan

  i C Mahkamah KoronerMahkamah Persekutuano Mahkamah Bumiputera

  'Keputusan mahkamah yang tersilap dan tidak boleh dijadikan duluan (precedent)'

  44 Yang manakahantara istilah undang-undang berikut merujuk maksudpemyataan di atas ?A InjuksiB Prima facie ) ' CC Per incuriam-0 ' Locus standi

  15

  papercollection

 • 8/14/2019 Stpm Trial 2009 Pa Q&A (Melaka)

  14/33

 • 8/14/2019 Stpm Trial 2009 Pa Q&A (Melaka)

  15/33

  47. George menukarkan Paun Sterling 400 dan Dollar Singapura 580 ke dalam RinggitMalaysia untuk membeli sebuah jam tangan berharga RM2,000.00. Berapakah bakiwang George dalam Ringgit Malaysia?A RM 950.35\ B\ RM 918.66C RM 2918.66D RM 2950.35

  Soalan-soalan 48 dan 49 berdasarkan pelikan di bawah."P berkahwin Q, iaitu adik perempuan R. Kedua-dua Q dan R adalah cucu A dan B.Kedudukan A ialah adik lelaki bagi Z yang menjadi nenek kepada P."

  48. Kedudukan hubungan keluarga bagi P dan QadalahA sepupu(8) dua pupuC tiga pupuD saudarajauh

  49. A adalah ............. kepada P dan Qcucu saudaraB ' j datuk saudara

  / 'C nenek saudaraD anak saudara

  Soalan-soalan 50 dan 51 berdasarkan pelikan di bawah.

  " Ali membeli sebuah kereta pada tahun 1980 dengan harga RM 15,000.00. Limatahun kemudian nilai kereta itu telah jatuh sebanyak 20%. Akan tetapi Ali masihmampu menjualnya dengan mempeolehi keuntungan 10% daripada harga pasaran."

  50. Berapakah harga jualan kereta itu ?A RMI2,000.00B RM 16,500.00C RM 13,500.00

  .. D'\ RM 13,200.00

  17

  papercollection

 • 8/14/2019 Stpm Trial 2009 Pa Q&A (Melaka)

  16/33

  51. Berapakah peratusan kerugian Ali pada waktu dia menjual keretanya(A) 12 %' - - ~ B 10%C I I %o 13%

  52. Encik A telah pergi ke Ipoh menziarahi emaknya. Semasa pergi ke Ipoh Encik Amemandu pada kelajuan 80km/j. Semasa dalam perjalanan pUlang pula dia telahmemandu pada kelajuan 120kmlj. Berapakah kelajuan purata untuk perjalanan ulangalik itu ?

  80 km/j96 km/j100 km/j116 km/j

  53. Semasa dalam perjalanan ke sekolah, Samee telah mengetahui bahawa dia telahterlewat dan dia hanya berada pada separuh jarak ke sekolah. Dia telah berlari dengankepantasan 3 kali ganda. Sekiranya dia mengambil 6 minit untuk berjalan separuhjalan yang pertama, berapakah masa diperlukan untuk Samee sampai ke sekolah ?A 7 minitB 7.3 minitC 7.7minito 8 minit

  -'''- .. - . ~ /

  18

  papercollection

 • 8/14/2019 Stpm Trial 2009 Pa Q&A (Melaka)

  17/33

  Soalan 54 berdasarkan grafdi bawah;

  STAT IST IK PERDAGANGAN J\.tALAYSIA P A D A T A H U N 2004 DANTAHUN 2005

  Lebihan Dagangan/'

  JumJah Import

  JumJah Eksport/

  Jumlah Perdagangan

  o 200 400

  19

  600RlV:I bilion

  800

  . 2 005

  .2004

  .8

  1000 1200

  papercollection

 • 8/14/2019 Stpm Trial 2009 Pa Q&A (Melaka)

  18/33

  54. Antara yang berikut yang manakah benar tentang carta di atas?I Jumlah perdagangan telah bertambah sebanyak 9.9% dalam tempoh duatahunII Imbangan perdagangan menyebelahi Malaysia

  II I Rakyat Malaysia tidak lagi membeli barang-barang dari negara lainIV Nisbah jumlah eksport pada tahun 2004 berbanding dengan jumlahimport pada tahun 2004 adalah I: 1.5A' I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV

  55. Sebuah mesin pembasuh pakaian berharga RM800.00 dijual pada hargadis. a'iR'sebanyak RM280.00. Berapakah diskaun yang diberikan?A 20%B 40%C 60%~ 5 %

  Soa/an 56 berdasarkanjadual di bawah;

  Akaun KeraJaan Persekutuan

  r

  56. Antara yang berikut yang manakah benar tentang akaun KerajaanPersekutuan?I Kerajaan Persekutuan terlalu boros dalam perbelanjaanII Pendapatan Kerajaan Persekutuan memadai untuk perbelanjaanII I Kerajaan Persekutuan harus mengawal perbelanjaanIV Perbelanjaan dan pendapatan sentiasa meningkat setiap tahun

  I dan III dan II III dan lI tII I dan IV

  20

  papercollection

 • 8/14/2019 Stpm Trial 2009 Pa Q&A (Melaka)

  19/33

  57. Bandar A terletak di Garisan Bujur 75 T dan waktu tempatannya pukul 6.00pagi. Berapakah waktu tempatan di Bandar B yang terletak di garisan bujur75 B?

  8.00pagi\.B 8.00 malamC' 1.00 pagio 1.00 tengah hari

  58. Puan B telah mengubah suai rumahnya dan dia menukar antai rumahnya. Diatelah membeli pelbagai corak jubin untuk membezakan ruang-ruang rumah.Keluasan lantai ialah I 200 meter persegi. Sekiranya harga jubin yang dibeliadalah RM4.50 sekeping untuk saiz 50cmx50cm dan upah pengubahsuaianlantai adalah RM 1.30 semeter persegi,berapakah kos pengubahsuaian yangdibayar oleh Puan B?A RM6960B RM 19690C RM 21600'0" RM 23 160

  Soalan 59 berdasarkan jadual di bawah;

  Umur Penduduk MII.la bagl Tahun 2003hlnggaTahun2005(rlbu orang)

  59. Antara yang berikut yang manakah benar tentang penduduk di Malaysiaantara tahun 2003 hingga 2005 ?I Semua kumpulan umur telah menunjukkan peratusan yang meningkatII Kadar pertumbuhan paling tinggi adalah dalam kumpulan 65 tahun ke

  atasIII Kumpulan umur ] 5-64 tahun adalah melebihi 60% pada setiap tahun

  dalam tempoh tersebutIV Kadar pertumbuhan untuk kumpulan ]4 tahun ke bawah purata adalahmelebihi 2%A I dan II---IV II dan IIIC I dan IVo II I dan IV

  21

  papercollection

 • 8/14/2019 Stpm Trial 2009 Pa Q&A (Melaka)

  20/33

  60 Sebuah kamera dijual dengan diskaun sebanyak 40% pada harga RM480.00Berapakah harga asal kamera terse but ?A RM288B RM380C RM768(i:)') RM800'--_J

  22

  papercollection

 • 8/14/2019 Stpm Trial 2009 Pa Q&A (Melaka)

  21/33

  SULITBahagian A

  Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara250 hingga 300 patah perkataan. [25]1 Kerajaan telah memberikan beberapa keistimewaan kepada Orang Kurang Upaya,narnun pada masa yang sarna, majikan masih tidak mahu mengarnbil mereka sebagaipekerja. Bincangkan.2 Masalah jenayah seksual terhadap kanak-kanak sering menarik perhatianmasyarakat. Penerapan budaya masyarakat penyayang oleh pihak-pihak tertentu telahdicemari oleh sikap sesetengah manusia yang tidak berperikemanusiaan.Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perkara ini berleluasa dan implikasinya.

  Bahagian BPilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah in;, dan tulis karangan yang panjangnya antara250 hingga 300 patah perkataan. [25]3 Mutakhir ini, hasil daripada penyelidikan dan pembangunan, penerokaanangkasalepas telah membawa kemajuan dalarn pelbagai bidang. Bincangkan.4 Senarnan yang tidak terkawal boleh memberi impak negatifkepada kita. Narnun,prosedur senarnan yang betul perlu dipatuhi untuk mengelakkan kesan terse but.Bincangkan

  2

  papercollection

 • 8/14/2019 Stpm Trial 2009 Pa Q&A (Melaka)

  22/33

  Bahagian CJawab dua soalan sahaja dalam bahagian ini: satu daripada soalan 5(a) atau 5(b) dansatu lagi daripada soalan 6(a) atau 6(b)5 (a) "Perkernbangan teknologi internet dan dasar keterbukaannya secara tidaklangsung telah memperluas dan memperkembang fungsi blog. Blog ialah singkatandaripada blog web - istilah yang pertama kali digunakan oleh 10m Barger padapenghujung 1997.BJog web merujuk kepada sekelompok pemilik laman web peribadiyang sering mengemaskinikan catatan mereka secara berterusan untuk dikongsi denganpelayar Internet."

  (Diubahsuaikan daripada 'Ledakan Blog : Di Manakah Remaja ?,Muhamad Irfan, Dewan Siswa, lulai 2008)

  (i) Apakah yang dimaksudkan dengan blog web?(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan

  manfaat penggunaan blog .dalam kalangan remaja hari ini ?

  ATAU

  (b)" Kerajaan telah memutuskan untuk menghidupkan semula Rancangan BukuHijau meningkatkan keluaran produk pertanian negara dengan mengupayakan semuaaspek termasuk memaksimumkan penggunaan tanah-tanah terbiar di kawasan luar bandarmahupun di kawasan bandar. Keputusan tersebut diluluskan oleh Kabinet sebagai strategibaru untuk menambahkan bekalan makanan negara serta mengurangkan kebergantungankepada import produk pertanian dari luar negara .. ..."

  (Dipetik dan diubahsuaikan daripada akhbar,Utusan Malaysia, 12 lulai 2006)(i) Apakah tujuan menghidupkan semula Rancangan Buku Hijau ?(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskanfaedah yang diperolehi daripada pelaksanaan Rancangan Buku Hijau di negara kita ?

  3

  papercollection

 • 8/14/2019 Stpm Trial 2009 Pa Q&A (Melaka)

  23/33

 • 8/14/2019 Stpm Trial 2009 Pa Q&A (Melaka)

  24/33

  Babagian DJawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini. Jawapan hendaklah dibuat pada kertas graf[15 markah]7 Dengan menggunakan maklumat yang diberi dalam petikan di bawah, sediakan satu grafgaris yang sesuai untuk menunjukkanjumlah pendapatan eksport komoditi utama Malaysia bagitahun-tahun yang dinyatakan

  Eksport komoditi memainkan peranan yang penting dalam pendapatan eksport negara .Walaupun saiz pendapatan eksport komoditijauh lebih kecil berbanding dengan eksport baranganpembuatan, namun sumbangan pendapatan eksport komoditi turut membantu meningkatkanpendapatan ekonomi negara. Dalam tahun 2002, pendapatan eksport komoditi utama berjumlahRM41 075 juta, dan jumlah ini didapati meningkat sebanyak RM44 470 juta pada tahun 2006.Antara komoditi penting dalam eksport Malaysia, ialah petroleum mentah. Pada tahun2002, pendapatan eksport petroleum mentah berjumlah RM II 600juta, dan mencatatkanpeningkatan sebanyak 35% menjadi RMl5 659juta pada tahun 2003. Pada tahun 2004 dan 2005,amaun pendapatan eksport petroleum mentah terus bertambah masing-masing kepada RM21762juta dan RM28 I 88juta. Pada tahun 2006 pula, pendapatan komoditi ini menujukkanpeningkatan yang besar sebanyak RM5671juta, berikutan peningkatan harga petroleum mentah dipasaran dunia.Eksport minyak sawit pula, menyumbang sebanyak RMl4 838juta pada tahun 2002, danterdapat pertambahan sebanyak RM5573juta pada tahun berikutnya. Pendapatan minyak kelapasawit ini terus bertambah masing-masing kepada RM20 047juta dan RM20 550juta pada tahun2004 dan 2005, manakala pada tahun 2006, pendapatan eksport komoditi ini meningkat sebanyak10.5%. Dalam pada itu, pendapatan eksport getah adalah berjumlah RM2492juta pada tahun2002.Pendapatan komoditi ini meningkat kepada RM5197juta pad a tahun 2004 berbandingdengan RM3582juta pada tahun 2003. Pada tahun 2005, eksport getah mencatatkan pendapatanyang merosot sebanyak 3.8% berbanding dengan tahun 2004. Namun , pada tahun 2006pendapatan eksport getah meningkat semula ekoran daripada peningkatan harga getah di pasarankepada RM5161juta.

  Pendapatan eksport kayu balak dan timah mencatatkan pendapatan yang lebih kecil. Padatahun 2002, eksport kayu balak menyumbang RM I 832juta dan bijih timah pula menyumbangsebanyak RM425juta daripada sejumlah RM41 075juta. Pada tahun 2003, pendapatan eksportkayu balak meningkat sebanyak 10.3% kepada RM2021juta, tetapi pendapatan ini didapatimeningkat dengan kadar yang perlahan pada tahun 2004 dan 2005 dengan pendapatan masingmasing berjumlah RM2070juta dan RM2270juta.Pendapatan komoditi ini terus bertambahsebanyak RM42juta pada tahun 2006. Pendapatan eksport komoditi bijih timah pulamenunjukkan perubahan yang tidak stabil dari tahun 2003 hingga 2006. Pada tahun 2003,pendapatan eksport timah berkurang sebanyak RM39juta berbanding tahun 2002 . Pad a tahun2004, pendapatan eksport timah meningkat sebanyak 98.2% kepada RM765juta, dan didapatimenurun semula sebanyak RM 15juta pada tahun 2005, sebelum pendapatan ini meningkat semulakepada RM763juta pada tahun 2006.

  Seterusnya, pendapatan eksport gas asli cecair telah menjadi komponen yang semakinpenting kini . Pada tahun 2002 komoditi ini menyumbang sebanyak RM9888juta, dan terusmeningkat kepada RMJ3 358juta pada tahun berikutnya. Pad a tahun 2004 jumlah pendapataneksport gas asH ceeair terus meningkat sebanyak RM3721juta berbanding dengan tahun 2003.Pada tahun 2005 jumlah pendapatan eksport gas asli cecair meningkat sebanyak RM 1596juta,berbanding dengan tahun 2004 dan jumlah pendapatan eksport komoditi ini didapati terusmeningkat kepada RM20 742juta pada tahun 2006.

  ( Dipetik dan diubahsuaikan daripada , Laporan Ekonomi 200612007)

  5

  papercollection

 • 8/14/2019 Stpm Trial 2009 Pa Q&A (Melaka)

  25/33

  8. Berdasarkan petikan di bawah, sediakan carta yang sesuai untuk rnenunjukkanbilangan ahli profesional yang berdaftar rnengikut jantina pada tahun yang dinyatakan.

  Selari dengan Dasar Wawasan Negara bagi rneningkatkan bilangan guna tenagaprofesional bagi rnernacu pernbangunan ekonorni negara ke arah negara rnaju, penyertaancorak tenaga ketja rnengikut jantina rnenunjukkan perkernbangan yang positif. Walaupunjumlah tenaga ketja daripada kaurn perernpuan dalarn pelbagai bidang profesional lebihrendah daripada kaum lelaki, tetapi bilangannya pada tahun 2005 telah rnenunjukkanpeningkatan sebanyak 39.27% berbanding dengan tahun 2004. Peningkatan dalarn tenagaburuh perernpuan akan rnenarnbah penawaran tenaga buruh ternpatan dan hal ini akanrnengurangkan keperluan terhadap peketja dan profesional asing. Jumlah ahli profesionalperernpuan pada tahun 2005 serarnai 27 874 orang iaitu kurang sebanyak 49 142 orangberbanding dengan ahli professionallelaki.

  Pada tahun 2005, kaurn perernpuan banyak rnenceburi dalarn bidang Akauntaniaitu serarnai 9144 orang. Walau bagairnanapunjumlah ini lebih kecil berbanding denganlelaki serarnai 12 145 orang. Peningkatan proses pengeluaran yang sernakin canggih hasildaripada kernajuan teknologi telah rnewujudkan permintaan terhadap jurutera yangterlatih dalarn bidang kejuruteraan kirnia, rnekanikal, elektrikal dan elektronik. Kaurnlelaki telah rnernonopoli bidang kejuruteraan. Daripada sejurnlah 49 201 orang juruterayang berdaftar di Malaysia pada tahun 2005, serarnai 44 079 orang adalah kaurn lelaki.

  Mernandangkan sernakin rarnai kaum perernpuan rnendapat pendidikan tinggi,jurnlah penyertaan tenaga buruh perernpuan dalarn bidang Doktor Gigi bertarnbahdaripada 1409 orang pada tahun 2004 kepada 1463 orang pada tahun 2005 iaitu rnelebihilelaki sebanyak 325 orang. Bidang-bidang profesional yang lain rnasih dikuasai olehkaum lelaki. Jurnlah Arkitek lelaki yang berdaftar serarnai 2426 orang iaitu rnelebihisebanyak 1866 orang berbanding dengan kaum perernpuan.

  Walaupun rnengikut kurnpulan jantina rnasing-rnasing peratus kaurn perernpuanyang rnenceburi Doktor Veterinar lebih tinggi daripada lelaki, iaitu kaurn perernpuanscbanyak 20.80% dan lelaki 12.69%, tetapi dari segi bilangannya kaurn lelaki lebih rarnaiiaitu 935 orang rnanakala perernpuan pula serarnai 464 orang.

  Bagi rnernenuhi keperluan perkhidrnatan kesihatan yang lebih baik, rnakabilangan Doktor Perubatan sernakin bertarnbah. Walau bagairnanapun bilangan DoktorPerubatan lelaki lebih rarnai daripada perernpuan iaitu bilangan lelaki serarnai 9775orang, rnanakala perernpuan pula kurang sebanyak 3976 orang berbanding dengan lelaki.Begitu juga dalam bidang profesion guarnan, bilangan lelaki lebih rarnai iaitu 55.05%daripadajumlah keseluruhan Peguarn yang berdaftar serarnai 11 840 orang.

  Walaupun penyertaan guna tenaga dalarn bidang profesional antara lelaki danperernpuan tidak seirnbang, narnun penyertaan kaum wanita dalarn bidang profesionalsernakin bertambah berbanding dengan tahun-tahun sebelurnnya.(Dipetik dan diubahsuaikan daripada http://www.kpwkm.gov.rny)

  6

  papercollection

 • 8/14/2019 Stpm Trial 2009 Pa Q&A (Melaka)

  26/33

  Bahagian EJawab satu soa/an sahaja da/am bahagian ini.9. Berdasarkan maklumat daripada carta di bawah ini, huraikan pola perubahan bilangankes bantuan bencana pada tahun 2002 dan 2003 dan jelaskan mengapa keadaan demikianberlaku. Bilangan Kes Bantuan Bencana Pada Tahun 2002 dan 2003

  2002

  1'0KebakaranlID BanjirRibuto Kemarau

  Tanah Runtuh.- .. . -. --

  0.50%

  36 .77%

  JUMLAH = 11 776 ORANG

  0 .68%0.61%

  79 .35%

  2003

  JUMLAH =30065 ORANG( Sumber: Dipetik dan diubahsuaikan daripada labatanKebajikan Masyarakat, Malaysia)

  7

  papercollection

 • 8/14/2019 Stpm Trial 2009 Pa Q&A (Melaka)

  27/33

  0

  10 Berdasarkan kepada rajah berikut, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhisesebuah negara pengimport petroleumFaktor-faktor yang mempengaruhi Import Petroleum di Sesebuah Negara

  Dasar dan polisinegara

  0 Duti Import0 Kawalan harga

  Faktor geografi danhubungan tradisiDasar kerajaan

  00

  Kadar pertumbuhanekonomi

  0 Keperluan Industri0 Kemampuan

  kewangan

  FaktorDalarnan

  IMPORT PETROLEUM

  IFaktorLuaran

  -

  Media danpengaruhnya

  0 Propaganda media

  Potensi sumber tenagaHarga Petroleum baruJumlah bekalan 0 Kajian danpenyelidikanSituasi dan dasarNegara pengeluar 0 Penemuan sumberbaru

  (Sumber: Dipetik dan diubahsuaikan daripada,Dewan Ekonomi, 2006)

  8

  papercollection

 • 8/14/2019 Stpm Trial 2009 Pa Q&A (Melaka)

  28/33

  NO: DATE:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  + " - - ~ ' - " " " ~ ~ - - ' - ' ~ " " " - - - ' ' _ _ _ J ~ ' - ' ' - ' - - = _ _ r t _ ' ' - ' ' - ' - - = - = - ' - ' - - ' ' ' ' - - ' - - - = 1 L _ - L : - - = - - - - - ' - ' = - ' F _ ' _ _ _ _ _ 7 A _ _ - = - : { ) ( ' ' - I 1 ' - ' - q ~ f f L J L k u_i,';) IctL00 2 kha.J ___________

  l J . t d J ~ , c # 1 H'1(O Y h 0 V 1 ~ N / t a l ( VlY1 7 J ~ ( W v ~ h l j e y . i s d : : 1 ~ "" '> t, aW 2 _ ~ & e 1 , : i C / I-aVo ifcf H:>JqC()

  S e J l ~ I - ' Lfj ~ o k ' l , OJ( fL __ _u:;{ VrJ;!k _ b _ h ~ ___

  v)Ilo,n.v--b'd:/cX _ k J ~ t l vNkl ! fX ' r ; ~ S ' ( . , t { : ; ( d ~ / CfU,ctW7c:dL_ ~ / ~ 7 ~ J - 1 - d i J - - - J J J ( Q - - s P : ! J - ______ m ___ + _ ~ . l c e ' - ( / R _ - ; . > __ l 0 ' f f _ H b ( : ~ L j ~ _ h a J L ~ _ e J ~ ~ J i1,yJ I r tyC- l 1 . _ _ _ _ . ____ __- - ' - - . . L . . t - ~ ~ , ~ I _ ~ ~ , ~ ; h ~ @ f o - ! : L - ol(U JII'V7 F1bfJ l;stQ,.___ ____ _ ___ '-"'-+-'-pun CC!.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  tCfh----------_ -"i-'-x_-jC' /

 • 8/14/2019 Stpm Trial 2009 Pa Q&A (Melaka)

  29/33

  (:VJVwI J"'h1O

  .L1 rI>1

  01P

  tuDVbN?5

  1'1dR

  '1Kna'WV/?I '11W0

  CJG

  ?O

  I -'1-o9FrmOAG c1qa

  oO'U

  'Y /j

  oUOM-19[xVp

  'Or

  rO?YOX1

  Ihur9I

  aCJC1'?1O1

  1

  bP1Or:O

  papercollection

 • 8/14/2019 Stpm Trial 2009 Pa Q&A (Melaka)

  30/33

  NO: . DATE : ............ ... .

  ~ ~ ~ - ~ ~ ~ . .-.-- .--.- .. - . _ - - -_ .______ ._ -o ruanCU1 v e ~ q ) - 1 ~ a . V 1 h . c ; { ~ r -: ~ k ~ , .. - = _ k L q ; 1 f 1 l < ' j 2 . & . ~ ~ J - ~ C = . _____ --f....:..:I-ctu-=..I-LUJ.'------"--""--"-"'''---.. I _ _ t: 2 - : - _ b J 1 ' 3 ~ ! ( f _ - . d a r - c : . " { _. . . ~ P /-1(;'L"1 J_e .f a t J - j - : . c < t t 1 (QL_ .. _. __- ' - - ' - - = - - - - = - - ' Y - ~ - 1 q l Q ! : . J 0 ~ J 1 : : ! q ,J-- ____ ..._.... . ._ .........__ L __ _ - + t - k J ~ ' h b < - U 2 0 f j Q . L 1 . / r - k / Y J M W ~ b 9 - f j L ..= ~ g ' : 1 f j J ~ X VVlOVr4 f k h J /

  ba ~ , v(;t.I')i fi?; ~ y 1 ( ) ~ } q rl-1 dEilw . h ='-h. ___ +_-. .: . . - ' --- 'v"-'-Vt...a . = - ' " - a . . . _ - - ' - " - ' < l R" ' 4 k l ~ - - "VIa = - - L - - - f 4 . - t 9 . l - 1 ~ ~ T ~ .b--ebOl1---f---- --- . - . .-- .-...

  t. pet h 68 0'1VYi?J11yd;?J,(aV7 p e n ' J e k e t __tl:LqJ5:Jc.,h__rcd_ .. l ( v u . h d t . A j / l I ~

  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ a ~ ~ / ~ k ~ k ~ ~ J 0 ~ / i'"h.suopGCi k q h __ . h ~ : I &. . I'Y1 a J:7 UJ,Ct( t{q(Q '"V1et-cYVIo Jkczv ~ l . t y a ~ J /CClf.,_ _ . . . ! < Y : ! . . . J U = ~ 1 4 - - - " - - ' ! " " . . I . W ~ ~ ~ - - = - - y r - \ Q - n , b oWk va"., 01 q fH1.f/""Q A6 j l : t .. ~ " , ! - e 0,__ - f . ! ~ ~ . . l l i C - . . . L r 2 ~ J 3 . ! . . J ~ - - ' : : : ! a . . : . . . ..1.(- ' - -___ ______ ____ . ..- .

  ()C!. !q;;yctv. ...._Lv lO< / c U V r Q h cl.- - - + ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~ - = - - ~ ~ ~ ~ ~ = = ~ ~ ~ ~ - _ F__ ~ ~ ' _ ' : { . t . f : i . . . . ~ ~ u . . . . - - = ~ ~ ~ ' - - - - I ~ ~ : l W ~ ~ I f 1 _ . . J d J ~ /h / C ' q ~ boJQh f)y2k1,qhOJ ei/s:.P 1l .- pe;t-J,al01 baffd krjillV7 ").-tiler YO 6,'v/O(jI' 7.lgj .>J. J..-1 _5i._ _

  ( ? P ~ e . ; } . . , d: clI" ' jkOj 'c, u._ ___ - - ----- ..--. .....-.. . .~ - . - - - - - . __ .. b ~ ~ cd.,'a t'1 ItY1Q,VlQ,W. P U 7 f W J ! b . : ! ~ . 0 - - - L _ __ . . . . Y ' : 2 . < : J . . . Y " 1 l'J c ( n f u ~ __ ... __ __ . _ - - - - _ _ _. __

  L _ 01 ivv-"",,,,, __ ,g. q . P > - v ( , z , ~ - ! c g J Q ' " _"'Lew.... le0-'eJ {o _ jL

  papercollection

 • 8/14/2019 Stpm Trial 2009 Pa Q&A (Melaka)

  31/33

  NO: DATE: __

  ------------I__ S e t l 1 A ' r 1 3 ~ - ~ - 2 0 n 1 . / ~ -30 11-z:"" .5EU,',

  papercollection

 • 8/14/2019 Stpm Trial 2009 Pa Q&A (Melaka)

  32/33

  NO: DATE: - - - - ~ - - - - - - -

  ~ - - - -" ~ = - < - - - - < . " ' - ' - " ' ~ ~ " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -w1r f ~ Q J V a v kG&, ~ "I J ~ hed i _________________

  __ + - - ' ~ " _ ' _ _ _ ~ ) V u . jCqV] r q l - < i ( l t 1 f J ~ 1 : 1 e Y I A ~ reJ ' - tq fu { ' s ~ ____________ _c:e; renu.us ~ f Q 1 C s 2 Y 1 o ' ____ _____ _______

  -7i ) - Q J ' - ' > < L 3 f J - = f ' ~ = - ' l,-c '- 'Orq ' - ' - V ) - ' - - - - - t p . J . L r 0 c 4 - ' L - ~ r _ _ _ _ ' v ~ ' Y 1 = ( ) , _ _ > _ ~ . u . . , : Y l ! , ) ' ~ r - - - - - - - - - - - - - - - - _

  - t - - + ~ ~ ~ = = ~ ~ ~ ~ \ , ~ , ~ ; t ~ d ~ h _ ~ ~ = j _______________@ _ I f - + - ' - - ' - ' - " = ~ " _ " _ ' _ ' = _ " " " " - - - ' - __ ~ ' j ' f < I ' \ t 3 A i l i , ~ 1 {( t ~ ( . j f ( A k (C l n ; , f ) e . f'J/(;,- H E t ~ , ' t J _____- ~ i ! f ~ t - - ( ' O f " ~ ~ ~ - k I p-_=-_--i):___-"'--- ~ - ' - - _ - _ - - - ~ ~ ~ ~ _

  ' - - - - f ! . ' , - , - " b T - ~ e k t i L - - r - - __ c s-;kap Je.vkr,d

 • 8/14/2019 Stpm Trial 2009 Pa Q&A (Melaka)

  33/33

  NO: __ _ DATE:

  ;.-fC/. .

  '1

  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - 0 - - - ____________________________

  CAbc abc

  papercollection