Stosunek do zmian ustawy o utrzymaniu czysto›ci i porz…dku w gminach

  • View
    66

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Stosunek do zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wyniki badania. Warszawa, 17 czerwca 2011 r. Cele badania………………………………………………………………….. 3 Metodologia badania………………………………………………………... 5 Najważniejsze wnioski……………………………………………………….. 8 - PowerPoint PPT Presentation

Text of Stosunek do zmian ustawy o utrzymaniu czysto›ci i porz…dku w gminach

TNS Template Feb 2009

Stosunek do zmian ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach Warszawa, 17 czerwca 2011 r.Wyniki badania1Cele badania..3Metodologia badania... 5Najwaniejsze wnioski..8Wyniki badania ................................14Ocenia obowizujcej ustawy..15wiadomo planw wprowadzenia nowej ustawy..16Ustalanie wysokoci opat za wywz mieci,stosunek do zmiany zasady wyaniania firmzajmujcych si wywozem mieci ..23Ocena skutkw wprowadzenia nowej ustawy.....................42Sposoby rozwizywania problemu wywozy mieci..49Segregacja odpadw / mieci,przyczyny powstawania nielegalnych wysypisk52Opinie na temat firm zajmujcych si zbirk i wywozem mieci..60Struktura prby...64

Spis treci

2Cele badania

33

Cele badaniaDiagnoza wiadomoci zmian w ustawie o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach1.Stosunek do planowanych zmian, w tym:2.delegacji obowizku zawierania kontraktw przez wadze gminy;zmiany systemu opat za wywz mieci (wprowadzenie podatku mieciowego);liniowej postaci podatku mieciowego kady, niezalenie od iloci wytwarzanych mieci, paci tak sam stawk.Diagnoza wiadomoci potrzeby segregacji mieci (w tym przyczyny niskiego poziomu segregacji)3.44Metodologia badania

55

Opis metodologii (I)6Metoda badania Badanie ilociowe (CATI)Technika badania Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) Wywiad jest prowadzony za porednictwem telefonu. Ankieter odczytuje pytania z ekranu komputera i za pomoc klawiatury zaznacza odpowiedzi respondenta. Kwestionariusz ma form cyfrow. Uatwia to prowadzenie wywiadu m.in.. dziki automatycznym reguom przej. Nie ma moliwoci, aby ankieter pomin jakie pytanie lub zada je niezgodnie z logik kwestionariusza.6

Opis metodologii (II)7Wielko prbyN=801 reprezentatywna prba mieszkacw PolskiN=250 reprezentatywna prba przedstawicieli spdzielni mieszkaniowych / wsplnot badane byy osoby odpowiadajce za sprawy porzdku i czystociN=543* reprezentatywna prba wacicieli domw jednorodzinnych / bliniakw / domw w zabudowie szeregowejPodmiot prby / respondentRespondentami prby bd mieszkacy Polski w wieku powyej 15 roku ycia, przedstawiciele spdzielni / wsplnot mieszkaniowych / firm zarzdzajcych nieruchomociami oraz waciciele domw jednorodzinnych / bliniakw / domw w zabudowie szeregowej*wielko prby zostaa zwikszona poprzez dodanie wynikw uzyskanych dla tej populacji w badaniu na reprezentatywnej, oglnopolskiej prbie mieszkacw PolskiBadanie zostao przeprowadzone w dniach od 8 do 15 czerwca 2011 r.Ilekro w raporcie mowa jest o wacicielach domw jednorodzinnych oznacza to, e opis dotyczy rwnie wacicieli tzw. bliniakw i domw w zabudowie szeregowej.7Najwaniejsze wnioski8

8

Najwaniejsze wnioski (I)Idea zmiany zasady poboru opaty za zbieranie i wywz odpadkw / mieci nie spotkaa si z powszechn akceptacj spoeczn. Wikszo badanych (75%) mieszkacw Polski oraz wacicieli domw jednorodzinnych (65%) preferuje dotychczasowy system pobierania opat. 9Rwnie z brakiem powszechnej akceptacji spotka si pomys delegowania na urzdnikw gminy obowizku zawierania umw z firmami zajmujcymi si wywozem mieci. Dwie trzecie mieszkacw Polski i wacicieli domw jednorodzinnych wolaoby samodzielnie decydowa o wyborze firmy. Rwnie dwie trzecie przedstawicieli spdzielni / wsplnot mieszkaniowych i firm zajmujcych si zarzdzaniem nieruchomociami chciaoby, aby wybr firmy zajmujcej si wywozem mieci odbywa si na zasadach dotychczas obowizujcych. Dwie trzecie badanych (przedstawiciele spdzielni / wsplnot mieszkaniowych, firm zarzdzajcych nieruchomociami) uwaa, e firmy zajmujce si zbieraniem i wywozem mieci przestrzegaj prawa. 97% respondentw pozytywnie ocenia terminowo, a 92% ocenia pozytywnie kompleksowo wiadczenia usug przez firmy zajmujce si zbieraniem i wywozem mieci.9

Najwaniejsze wnioski (II)Nie ma powszechnej akceptacji dla wprowadzenia opaty za wywz mieci, ktrej wysoko byaby uzaleniona od liczby osb zgoszonych przez waciciela nieruchomoci w urzdzie gminy. 10Ponad poowa (55%) mieszkacw Polski i 66% wacicieli domw jednorodzinnych uwaa, e wysoko opaty powinna zalee od iloci produkowanych mieci.Akceptacja dla zasady im wicej osb zgoszonych przez waciciela nieruchomoci w urzdzie gminy, tym wiksza opata zostaa wyraona natomiast przez przedstawicieli spdzielni / wsplnot mieszkaniowych i firm zarzdzajcych nieruchomociami. 60% z nich wybraoby ten sposb obliczania wielkoci opaty za wywz mieci. Badani s podzieleni pod wzgldem opinii na temat wysokoci opaty za wywz mieci. Nieco ponad 40% uwaa, e opata powinna wystarcza na pokrycie kosztw wywozu mieci od zarejestrowanych mieszkacw gminy. Podobny odsetek respondentw by zdania, e opata powinna pozwala na pokrycie kosztw wywozu mieci od mieszkacw zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz na opacenie kosztw likwidacji nielegalnych wysypisk mieci. 10

Najwaniejsze wnioski (III)Wikszo badanych (63%) mieszkacw Polski uwaa, e przejcie przez gminy obowizku rejestrowania patnikw opaty za wywz mieci, egzekwowania nalenoci, wyboru i nadzoru firm odbierajcych mieci przyczyni si do likwidacji nielegalnych wysypisk. 11Jednoczenie jednak, wikszo (61%) mieszkacw Polski jest przekonana, e takie regulacje przerzuc na uczciwych obywateli obowizek pacenia za tych nieuczciwych, spowoduj wzrost zatrudnienia w urzdach gminy (57%) oraz zwiksz obcienia podatkowe obywateli (57%). Obawy przed przerzuceniem na uczciwych obywateli obowizku pacenia take za tych nieuczciwych s najczciej deklarowane przez wacicieli domw jednorodzinnych.11

Najwaniejsze wnioski (IV)Wiedza o planach wprowadzenia nowych przepisw jest najwiksza w grupie przedstawicieli spdzielni / wsplnot mieszkaniowych i firm zarzdzajcych nieruchomociami (57%). 12Wikszo (60%) osb posiadajcych wiedz o planach wprowadzenia nowej ustawy jest zdania, e nowe przepisy mog poprawi stan czystoci w polskich gminach. Jednake tylko 20% jest o tym zdecydowanie przekonanych.wiadomo planw wprowadzenia nowych przepisw jest na niskim poziomie wrd wacicieli domw jednorodzinnych. Jeden na czterech badanych sysza o planowanej zmianie.Nieco ponad dwie trzecie (68%) wacicieli domw jednorodzinnych, ktrzy deklaruj wiedz o planach wprowadzenia nowych przepisw uwaa, e mog one poprawi stan czystoci w polskich gminach. Jednak tylko 17% jest o tym zdecydowanie przekonanych.12

Najwaniejsze wnioski (V)13Zdaniem przedstawicieli spdzielni / wsplnot mieszkaniowych i firm zajmujcych si zarzdzaniem nieruchomociami najwaniejsze przyczyny powstawania nielegalnych wysypisk to:niech do pacenia (46%),brak kontroli ze strony miasta / nadzoru sub miejskich (13%),wysokie opaty, nieadekwatne do jakoci usug (13%),nieuczciwo ludzi (10%).Zdaniem wacicieli domw jednorodzinnych najwaniejsze przyczyny powstawania nielegalnych wysypisk mieci to:wysokie opaty za wywz mieci (50%),brak kontenerw / miejsc na skadowanie (12%),bezmylno / brak wyobrani / gupota (12%),brak edukacji ludzi (11%).13Wyniki badania14

14Ocena obecnie obowizujcej ustawy1515

Ocena obecnie obowizujcej ustawy (I)O ocen obowizujcych obecnie przepisw z zakresu gospodarowania odpadkami / mieciami poprosilimy przedstawicieli spdzielni / wsplnot mieszkaniowych i firm zajmujcych si zarzdzaniem nieruchomociami.16Zdaniem wikszoci (69%) badanych obecnie obowizujce przepisy pozytywnie wpywaj na utrzymywanie czystoci i porzdku. Przy czym naley podkreli, e tylko 9% badanych uznao, e przepisy s tak dobre, e nie wymagaj adnych zmian, a 60% cho ocenio je pozytywnie, to jednak stwierdzio, e potrzebna jest nieznaczna zmiana przepisw. Negatywnie o przepisach wypowiedziao si 27% badanych, w tym 17% postulowao wprowadzenie duych zmian w obowizujcych przepisach, a 10% e potrzebna jest nowa ustawa. 16

Ocena obecnie obowizujcej ustawy (II)Postulowane zmiany to najczciej:wprowadzenie obowizku segregacji oraz wprowadzenie podatku mieciowego (po 14%)przeniesienie odpowiedzialnoci za wywz mieci na gmin (13%)egzekwowanie obecnie obowizujcych przepisw (12%) 17Wymienione powyej postulaty byy jedynymi, ktre wskazaa ponad jedna dziesita badanych. 17Ocena obecnie obowizujcej ustawyB1. Jak ocenia Pan(i) przepisy obowizujcej obecnie ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach?N=250

rednia

B2. Jakie zmiany wprowadzi(a)by Pan(i) w dotychczas obowizujcych przepisach regulujcych zbieranie i wywz mieci?

18wiadomo planw wprowadzenia nowej ustawy1919

wiadomo planw wprowadzenia nowej ustawyPytanie dotyczce wiadomoci nowej ustawy o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach zostao zadane wacicielom domw jednorodzinnych / bliniakw / segmentw / domw w zabudowie szeregowej oraz przedstawicielom spdzielni / wsplnot mieszkaniowych i przedstawicielom firm zajmujcych si zarzdzaniem nieruchomociami.20wiadomo nowych przepisw jest zrnicowana. Wrd wacicieli nieruchomoci (domw jednorodzinnych) odsetek respondentw deklarujcych, e syszeli o nowej ustawie wynis 25%. Zdecydowanie czciej wiedz o planowanych zmianach legislacyjnych deklarowali przedstawiciele spdzielni / wsplnot i firm zarzdzajcych nieruchomociami. W tej grupie o nowej ustawie syszao 57% badanych.Wikszo badanych oczekuje, e nowe przepisy przyczyni si do poprawy czystoci w polskich gminach. Tak opini wyrazio ponad dwie trzecie (68%) wacicieli domw jednorodzinnych i 60% przedstawicieli spdzielni / wsplnot i firm zarzdzajcych nieruchomociami.Naley jednak podkreli, e badani rzadko byli zdecydowanie przekonani, e nowa ustawa przyczyni si do poprawy czystoci. Wrd wacicieli domw jednorodzinnych odsetek odpowiedzi, e ustawa zdecydowanie poprawi stan czystoci wynis 17%, za wrd przedstawicieli spdzielni / wsplnot i firm zajmujcych si zarzdzaniem nieruchomociami 20%. 20

B4. Czy sysza(a) Pan(i) o przygotowywanej nowej ustawie o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach?N=543B5. Czy Pana(i) zdaniem nowe przepisy poprawi stan czystoci w polskich gminach?N=138

rednia

Wiedza na temat nowej ustawy waciciele domw jednorodzinnych21

Wiedza na temat nowej ustawy