St£¤llf£¶retr£¤darskap eller hj£¤lp via olika typer av fullmakter? 814938/ ¢  framtidsfullmakter

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of St£¤llf£¶retr£¤darskap eller hj£¤lp via olika...

 • 1

  Juridiska institutionen

  Vårterminen 2015

  Examensarbete i familjerätt, särskilt förmynderskapsrätt

  30 högskolepoäng

  Ställföreträdarskap eller hjälp via olika

  typer av fullmakter?

  Genomgång och analys av befintliga och föreslagna stödformer.

  Författare: Magnus Näll

  Handledare: Jur Dr. Therése Montoya Fridström

 • 2

 • 3

  Till minne av min älskade mamma Flory Näll.

  Du saknas mig.

  Tack Linda för allt ditt stöd.

 • 4

  Innehåll Förkortningar ................................................................................................................................ 6

  1 Inledning ..................................................................................................................................... 7

  1.1 Introduktion ........................................................................................................................ 7

  1.2 Syfte ..................................................................................................................................... 8

  1.3 Metod .................................................................................................................................. 8

  1.3 Avgränsningar.................................................................................................................... 10

  1.4 Disposition ......................................................................................................................... 10

  1.5 Begrepp ............................................................................................................................. 11

  2 Förmynderskapsrättens historia .............................................................................................. 11

  2.1 Äldre lagstiftning ............................................................................................................... 11

  2.2 1734 års ärvdabalk ............................................................................................................ 12

  2.3 1924 års förmynderskapslag ............................................................................................. 12

  2.3.1 Införandet av godmanskap ........................................................................................ 14

  2.4 Föräldrabalkens införande ................................................................................................ 15

  2.5 1974 års reform ................................................................................................................. 16

  2.5.1 Begränsning av grunderna för omyndighetsförklaring .............................................. 16

  2.5.2 Kodifieringen av principen om minsta ingripande åtgärd .......................................... 17

  2.5.3 Utbyggnaden av godmansinstitutet ........................................................................... 19

  2.5.4 Utfallet av 1974 års reform ........................................................................................ 20

  2.6 1988 års reform ........................................................................................................... 21

  2.6.1 Avskaffandet av omyndighetsförklaringen och instiftandet av förvaltarskap ........... 21

  2.6.2 Förändringar av godmanskapet ................................................................................. 22

  3 Nuvarande reglering ............................................................................................................ 23

  3.1 Godmanskap och förvaltarskap ........................................................................................ 23

  3.2 Det medicinska rekvisitet .................................................................................................. 24

  3.2.1 Demenssjukdomar ..................................................................................................... 24

  3.2.2 Personer med förvärvade hjärnskador ...................................................................... 25

  3.2.3 Psykiska funktionshinder ............................................................................................ 26

  3.2.3 Utvecklingsstörda ....................................................................................................... 26

  3.2.4 Personer med somatiska åkommor som påverkar beslutsförmågan ........................ 27

  3.2.5 Ålderssvaghet ............................................................................................................. 28

  3.2.6 Liknande förhållanden till sjukdom eller psykisk störning ......................................... 28

  3.3 Hjälpbehovsrekvisitet ........................................................................................................ 28

 • 5

  3.3.1 Bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person ................................................. 30

  3.4 Behovsrekvisitet och principen om minsta ingripande åtgärd ......................................... 31

  3.4.1 NJA 1999 s. 691 .......................................................................................................... 33

  3.4.2 Diskussion om principen om minsta ingripande åtgärd ............................................. 35

  4. Insatser inom SoL ................................................................................................................ 40

  4.1 Förmedlingsmedel ............................................................................................................. 40

  4.1.1 Förhållandet mellan ställföreträdarskap och förmedlingsmedel .............................. 41

  5. Fullmakt ............................................................................................................................... 42

  5.1 Allmänt om fullmakter ...................................................................................................... 42

  5.2 Fullmakters giltighet sedan fullmaktsgivarens faktiska beslutsförmåga avtagit .............. 45

  5.2.1 Osäkerhet hos tredjeman ........................................................................................... 48

  6. Framtidsfullmakter .............................................................................................................. 49

  6.1 Allmänt om framtidsfullmakter ......................................................................................... 49

  6.2 Förmynderskapsutredningens förslag ............................................................................... 49

  6.2 Promemorians förslag (Ds 2014:16) .................................................................................. 52

  6.3 Diskussion av det föreslagna institutet framtidsfullmakt ................................................. 56

  7. Rätt hjälp till rätt person ..................................................................................................... 61

  8. Avslutande ord .................................................................................................................... 63

  Källor och litteraturförteckning ................................................................................................... 64

  Offentligt tryck .................................................................................................................... 64

  Rättsfall ............................................................................................................................... 65

  Myndighetsbeslut ................................................................................................................ 65

  Myndighetspublikationer .................................................................................................... 65

  Litteratur ............................................................................................................................. 65

 • 6

  Förkortningar

  AvtL Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på

  förmögenhetsrättens område

  Dir. Direktiv

  Ds Departementsskrivelse

  FB Föräldrabalk (1949:381)

  FörmL Förmynderskapslag (1924:320)

  FörvL Förvaltningslag (1986:223)

  HB Handelsbalk (1736:0123 2)

  HD Högsta domstolen

  HovR Hovrätt

  ICD International Statistical Classification of Diseases and Related

  Health Problems

  IVO Inspektionen för vård och omsorg

  LFF Förslag till lag om framtidsfullmakter och om behörighet i

  vissa fall för anhöriga

  LSS Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

  funktionshindrade

  LST Länsstyrelse

  NJA Nytt juridiskt arkiv

  Prop. Proposition

  RB Rättegångsbalken (1942:740)

  SKL Sveriges kommuner och landsting

  SoL Socialtjänstlagen (2001:453)

  SOS Statens offentliga statistik

  SOU Statens offentliga utredningar

  UfR Ugeskrift for Retsvæsen

  ÄB Ärvdabalken (1958:637)

  ÄÄB Äldre Ärvdabalken

  Ärendelagen Lag om domstolsärenden (1996:242)

 • 7

  1 Inledning 1.1 Introduktion Vuxna personer