16
STIPRA SNIGŠANA KURZEMĒ 2009. GADA 16.-17. DECEMBRĪ Decembra vidū Latviju pārsteidza īpaši intensīvs putenis, kura rezultātā sniega sega Kurzemes ziemeĜaustrumos pieauga pat līdz 1 m, iesprostojot cilvēkus mājās un paralizējot satiksmi. Intensīvas snigšanas 16.-17. decembrī rezultātā Kurzemes ziemeĜu daĜā dekādes nokrišĦu daudzums ievērojami pārsniedza normu. Stipro snigšanu pavadīja arī brāzmains vējš, tādēĜ vietām veidojās ievērojami sniega sanesumu vaĜĦi, tika aizputinātas dzīvojamās ēkas, un redzamība snigšanas laikā ievērojami pasliktinājās. Sinoptiskais apskats Sākot ar 14. decembri virs Latvijas pastiprinājās anticiklons, kas, no Skandināvijas ziemeĜu daĜas dienvidaustrumu virzienā nesa Ĝoti aukstu arktisku gaisu. Tā ietekme pastiprinājās pēc tam, kad teritoriju šėērsoja aukstā atmosfēras fronte, visā Latvijā atnesot stabilu salu. Anticiklona rietumu malas ietekme saglabājās gandrīz līdz dekādes beigām, tomēr daždien, īpaši teritorijas rietumu daĜā, noteicošā bija ciklonu darbība. Tā arī 15.-17. decembrī Latvijai no rietumiem bija pietuvojies ciklons, kura centrs, iepriekšminētā anticiklona bloėēts, šīs dienas mazkustīgi atradās virs Baltijas jūras. Ar šo ciklonu bija saistīti nelieli nokrišĦi Latvijas austrumos, bet teritorijas rietumu daĜā tas atnesa stipru sniegu un puteni. Visintensīvāk šis process norisinājās Kurzemes ziemeĜu rajonos un Rīgas līča piekrastē. Ciklona attīstība un aizpildīšanās uzskatāmi parādīta Vācijas nacionālā meteodienesta Deutscher Wetterdienst piezemes analīzēs (1.-11. attēls). 15. decembrī zema spiediena ieplakā virs Skandināvijas dienvidu daĜas izveidojās neliels ciklons, ar kuru saistītā frontālā sistēma vietām Latvijā atnesa nelielu sniegu. Jau naktī uz 16. decembri ar šo ciklonu saistītā ieplakā izveidojās jauns centrs, kas kā neatkarīgs ciklons lēni virzījās uz austrumiem. Savukārt virs Krievijas ziemeĜrietumiem tajā pašā laikā atradās plašs anticiklons, kura centrā spiediens sasniedza 1030 mb. Šis anticiklons bloėēja ciklona tālāku virzību uz austrumiem, tādēĜ tas līdz pat 17. decembrim mazkustīgi atradās virs Baltijas jūras. Ciklona centrā spiediens pazeminājās līdz 1007.5 mb, un vistuvāk Latvijas teritorijai – virs Gotlandes – tas atradās 16. decembrī. 17. decembra nakts otrajā pusē ciklons kā slēgtu izobāru sistēma, pakāpeniski okludējoties, izzuda.

STIPRA SNIGŠANA KURZEM Ē 2009. GADA 16.-17. DECEMBR Ī · 2013-02-12 · Anticiklona rietumu malas ietekme saglab ājās gandr īz l īdz dek ādes beig ām, tom ēr daždien, īpaši

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: STIPRA SNIGŠANA KURZEM Ē 2009. GADA 16.-17. DECEMBR Ī · 2013-02-12 · Anticiklona rietumu malas ietekme saglab ājās gandr īz l īdz dek ādes beig ām, tom ēr daždien, īpaši

STIPRA SNIGŠANA KURZEMĒ 2009. GADA 16.-17. DECEMBRĪ

Decembra vidū Latviju pārsteidza īpaši intensīvs putenis, kura rezultātā sniega

sega Kurzemes ziemeĜaustrumos pieauga pat līdz 1 m, iesprostojot cilvēkus mājās un

paralizējot satiksmi. Intensīvas snigšanas 16.-17. decembrī rezultātā Kurzemes

ziemeĜu daĜā dekādes nokrišĦu daudzums ievērojami pārsniedza normu. Stipro

snigšanu pavadīja arī brāzmains vējš, tādēĜ vietām veidojās ievērojami sniega

sanesumu vaĜĦi, tika aizputinātas dzīvojamās ēkas, un redzamība snigšanas laikā

ievērojami pasliktinājās.

Sinoptiskais apskats

Sākot ar 14. decembri virs Latvijas pastiprinājās anticiklons, kas, no

Skandināvijas ziemeĜu daĜas dienvidaustrumu virzienā nesa Ĝoti aukstu arktisku gaisu.

Tā ietekme pastiprinājās pēc tam, kad teritoriju šėērsoja aukstā atmosfēras fronte,

visā Latvijā atnesot stabilu salu. Anticiklona rietumu malas ietekme saglabājās

gandrīz līdz dekādes beigām, tomēr daždien, īpaši teritorijas rietumu daĜā, noteicošā

bija ciklonu darbība. Tā arī 15.-17. decembrī Latvijai no rietumiem bija pietuvojies

ciklons, kura centrs, iepriekšminētā anticiklona bloėēts, šīs dienas mazkustīgi atradās

virs Baltijas jūras. Ar šo ciklonu bija saistīti nelieli nokrišĦi Latvijas austrumos, bet

teritorijas rietumu daĜā tas atnesa stipru sniegu un puteni. Visintensīvāk šis process

norisinājās Kurzemes ziemeĜu rajonos un Rīgas līča piekrastē.

Ciklona attīstība un aizpildīšanās uzskatāmi parādīta Vācijas nacionālā

meteodienesta Deutscher Wetterdienst piezemes analīzēs (1.-11. attēls). 15. decembrī

zema spiediena ieplakā virs Skandināvijas dienvidu daĜas izveidojās neliels ciklons,

ar kuru saistītā frontālā sistēma vietām Latvijā atnesa nelielu sniegu. Jau naktī uz 16.

decembri ar šo ciklonu saistītā ieplakā izveidojās jauns centrs, kas kā neatkarīgs

ciklons lēni virzījās uz austrumiem. Savukārt virs Krievijas ziemeĜrietumiem tajā pašā

laikā atradās plašs anticiklons, kura centrā spiediens sasniedza 1030 mb. Šis

anticiklons bloėēja ciklona tālāku virzību uz austrumiem, tādēĜ tas līdz pat 17.

decembrim mazkustīgi atradās virs Baltijas jūras. Ciklona centrā spiediens

pazeminājās līdz 1007.5 mb, un vistuvāk Latvijas teritorijai – virs Gotlandes – tas

atradās 16. decembrī. 17. decembra nakts otrajā pusē ciklons kā slēgtu izobāru

sistēma, pakāpeniski okludējoties, izzuda.

Page 2: STIPRA SNIGŠANA KURZEM Ē 2009. GADA 16.-17. DECEMBR Ī · 2013-02-12 · Anticiklona rietumu malas ietekme saglab ājās gandr īz l īdz dek ādes beig ām, tom ēr daždien, īpaši

1. attēls Piezemes frontālā analīze 15.12.2009. 00:00 UTC

2. attēls Piezemes frontālā analīze 15.12.2009. 06:00 UTC

Page 3: STIPRA SNIGŠANA KURZEM Ē 2009. GADA 16.-17. DECEMBR Ī · 2013-02-12 · Anticiklona rietumu malas ietekme saglab ājās gandr īz l īdz dek ādes beig ām, tom ēr daždien, īpaši

3. attēls Piezemes frontālā analīze 15.12.2009. 12:00 UTC

4. attēls Piezemes frontālā analīze 15.12.2009. 18:00 UTC

Page 4: STIPRA SNIGŠANA KURZEM Ē 2009. GADA 16.-17. DECEMBR Ī · 2013-02-12 · Anticiklona rietumu malas ietekme saglab ājās gandr īz l īdz dek ādes beig ām, tom ēr daždien, īpaši

5. attēls Piezemes frontālā analīze 16.12.2009. 00:00 UTC

6. attēls Piezemes frontālā analīze 16.12.2009. 06:00 UTC

Page 5: STIPRA SNIGŠANA KURZEM Ē 2009. GADA 16.-17. DECEMBR Ī · 2013-02-12 · Anticiklona rietumu malas ietekme saglab ājās gandr īz l īdz dek ādes beig ām, tom ēr daždien, īpaši

7. attēls Piezemes frontālā analīze 16.12.2009. 12:00 UTC

8. attēls Piezemes frontālā analīze 16.12.2009. 18:00 UTC

Page 6: STIPRA SNIGŠANA KURZEM Ē 2009. GADA 16.-17. DECEMBR Ī · 2013-02-12 · Anticiklona rietumu malas ietekme saglab ājās gandr īz l īdz dek ādes beig ām, tom ēr daždien, īpaši

9. attēls Piezemes frontālā analīze 17.12.2009. 00:00 UTC

10. attēls Piezemes frontālā analīze 17.12.2009. 06:00 UTC

Page 7: STIPRA SNIGŠANA KURZEM Ē 2009. GADA 16.-17. DECEMBR Ī · 2013-02-12 · Anticiklona rietumu malas ietekme saglab ājās gandr īz l īdz dek ādes beig ām, tom ēr daždien, īpaši

11. attēls Piezemes frontālā analīze 17.12.2009. 12:00 UTC

Ciklona, kas bija izsekojams arī 850 mb augstumā (12.-13. attēls) ietekme bija

jūtama jau 16. decembrī, kad teritoriju sasniedza ar to saistīta siltā atmosfēras fronte,

līdz ar ko Kurzemē aizsākās diennakti ilgā snigšana. Latvijas austrumos ar šo ciklonu

bija saistīti nelieli nokrišĦi, bet Kurzemē tas atnesa stipru sniegu un puteni. Ciklona

ietekmē pastiprinājās arī dienvidaustrumu, dienvidu vējš, piekrastē brāzmās

sasniedzot 15-20 m/s (turklāt visspēcīgākās vēja brāzmas novērotas tieši Kolkā).

Brāzmainais vējš veicināja putināšanu un redzamības pasliktināšanos snigšanas laikā.

Page 8: STIPRA SNIGŠANA KURZEM Ē 2009. GADA 16.-17. DECEMBR Ī · 2013-02-12 · Anticiklona rietumu malas ietekme saglab ājās gandr īz l īdz dek ādes beig ām, tom ēr daždien, īpaši

12. attēls LVĂMC piezemes kartes fragments 16.12.2009. 15:00 UTC

13. attēls LVĂMC absolūtās topogrāfijas (850 mb) kartes fragments

16.12.2009. plkst. 00:00 UTC

Ciklona austrumu malas ietekmē pūšot brāzmainam dienvidaustrumu puses

vējam, Rīgas līča Kurzemes piekrastes rajonos ieplūda gaiss no līča akvatorijas (14.

attēls).

Page 9: STIPRA SNIGŠANA KURZEM Ē 2009. GADA 16.-17. DECEMBR Ī · 2013-02-12 · Anticiklona rietumu malas ietekme saglab ājās gandr īz l īdz dek ādes beig ām, tom ēr daždien, īpaši

14. attēls Piezemes vēja analīze 00:00 16.12.2009.-06:00 17.12.2009. (http://www.wetter3.de/Archiv/)

Page 10: STIPRA SNIGŠANA KURZEM Ē 2009. GADA 16.-17. DECEMBR Ī · 2013-02-12 · Anticiklona rietumu malas ietekme saglab ājās gandr īz l īdz dek ādes beig ām, tom ēr daždien, īpaši

Tā kā ūdens temperatūra Rīgas līcī vēl bija 2-4 grādus virs nulles, tikai pašā

piekrastē +1...+2 grādi (1. tabula un SMHI ūdens temperatūras karte), bet gaisa masa,

kas virzījās virs tās, bija ievērojami aukstāka (temperatūra 1.5 km augstumā -17...-

20º), veidojās Ĝoti labvēlīgi apstākĜi, lai attīstītos intensīva konvekcija. Tā kā

sinoptiskā situācija nemainījās gandrīz 24 stundas, arī snigšana turpinājās veselu

diennakti, un sniega mākoĦi pa vienu un to pašu trajektoriju virzījās no

dienvidaustrumiem uz ziemeĜrietumiem, skarot visvairāk Mērsragu un jo īpaši Kolku.

1. tabula Ūdens un gaisa temperatūra Rīgas līča piekrastes stacijās 16.12.2009.

HYDRAS

sensors Ūdens

temperatūra, ºC Maksimālā gaisa temperatūra, ºC

Salacgrīva +0,9º -10º Skulte +0,7º -12º Daugavgrīva +2,1º -10º Mērsrags +0,6º -9º Kolka +0,3º -6º

Page 11: STIPRA SNIGŠANA KURZEM Ē 2009. GADA 16.-17. DECEMBR Ī · 2013-02-12 · Anticiklona rietumu malas ietekme saglab ājās gandr īz l īdz dek ādes beig ām, tom ēr daždien, īpaši

Faktiskā situācija

16.-17. decembrī ciklons sniegu atnesa teritorijas lielākajā daĜā – vien pašos

teritorijas dienvidaustrumos nokrišĦu nebija (15. attēls). Tomēr visvairāk sniega tika

Kurzemei (skat. biĜetenus).

15. attēls Meteoroloăiskā radara attēls – nokrišĦu daudzums 24 stundu laikā

(08:00 16.12.2009. – 08:00 17.12.2009.) NokrišĦu izkrišanas intensitāti labi raksturo novērojumu stacijas Sirve (Igaunija) nokrišĦu sensora dati (www.emhi.ee):

Laiks NokrišĦu

daudzums, mm/h

Laiks NokrišĦu

daudzums, mm/h

Laiks NokrišĦu

daudzums, mm/h

Laiks NokrišĦu

daudzums, mm/h

9:00 16.12.

2,8 15:00 1 21:00 4,4 3:00 1,5

10:00 4,6 16:00 1,3 22:00 4,5 4:00 0,8

11:00 4,6 17:00 2,2 23:00 2,3 5:00 0,5

12:00 6,7 18:00 3,1 24:00 16.12.

1,4 6:00 0,5

13:00 5,9 19:00 3,3 1:00

17.12. 1,7 7:00 0,7

14:00 2,4 20:00 3,9 2:00 1,4 8:00

17.12. 0,9

6 st. summa 27 mm 14,8 mm 15,7 mm 4,9 mm

Page 12: STIPRA SNIGŠANA KURZEM Ē 2009. GADA 16.-17. DECEMBR Ī · 2013-02-12 · Anticiklona rietumu malas ietekme saglab ājās gandr īz l īdz dek ādes beig ām, tom ēr daždien, īpaši

METEOROLOĂISKIE ELEMENTI

no plkst. 08:00 15.12. līdz plkst. 08:00 16.12.2009.

Gaisa temperatūra

NokrišĦi

Stacijas nosaukums

maks vakar 15.12.

min šonakt 16.12. S

nieg

a se

gas

augs

tum

s zi

emā

Vid

. gai

sa te

mpe

ratū

ra

iepr

iekšējā

dienā

Vidēj

ais

mak

simāl

ais

vēja

āt

rum

s m

/s u

n brāz

mas

vakar 15.12.

šonakt

16.12.

Min temp. uz augsnes

Augsnes virskārtas stāvoklis šodien plkst. 08.00

Atmosfēras

parādības diennaktī

KOLKA -8 -8 5 -8,1 9/17 0,4 5 Klāta ar sniegu

Sniegs

VENTSPILS -10 -10 6 -10,4 8/13 1 5 Klāta ar sniegu

Sniegs, putenis

PAVILOSTA -9 -9 8 -9,2 6/12 3 3 Klāta ar sniegu

Sniegs

LIEPĀJA -7 -7 10 -8,2 7/13 3 3 Klāta ar sniegu

Sniegs

RUCAVA -6 -6 4 -7,6 9/13 3 0,6 Klāta ar sniegu

Sniegs, putenis

DOBELE -11 -11 5 -14,3 7/11 0 2 Klāta ar sniegu

Sniegs, putenis

SALDUS -12 -12 -13,2 6/11

STENDE -12 -12 6 -14 7/12 0,2 2 Klāta ar sniegu

Sniegs, putenis

MĒRSRAGS -10 -10 11 -11,4 4/10 0 5 Klāta ar sniegu

Sniegs

JELGAVA -11 -11 -14,3 5/11

BAUSKA -11 -12 -14,7 5/10

RĪGA LU -10 -11 6 -13 8/12 0 0,9 Klāta ar sniegu

Sniegs

RĪGA LIDOSTA

-11 -12 6 0 0 Sniegs

SKULTE -11 -12 3 -13,8 5/11 0 2 Klāta ar sniegu

Sniegs

AINAŽI -11 -11 3 -13,6 7/11 0 0,8 Klāta ar sniegu

Sniegs

RŪJIENA -14 -15 <0,5 -15,1 5 0 0,1 Klāta ar sniegu

Sniegs, putenis

PRIEKUěI -12 -13 2 -14,2 5 0 0,6 Klāta ar sniegu

Sniegs

ALŪKSNE -14 -18 4 -17,1 4 0 0 Klāta ar sniegu

Sarma

GULBENE -15 -19 3 -18,4 3 0 0 Klāta ar sniegu

ZOSĒNI -13 -16 3 -17,8 4 0 0,2 Klāta ar sniegu

Sniegs

MADONA -15 -16 -18,1 3

SKRĪVERI -13 -13 2 -15,6 4/10 0 0,3 Klāta ar sniegu

Sniegs

ZILĀNI -14 -14 3 -17 3 0 0 Klāta ar sniegu

RĒZEKNE -13 -19 -18,1 3

Page 13: STIPRA SNIGŠANA KURZEM Ē 2009. GADA 16.-17. DECEMBR Ī · 2013-02-12 · Anticiklona rietumu malas ietekme saglab ājās gandr īz l īdz dek ādes beig ām, tom ēr daždien, īpaši

DAUGAVPILS

-15 -16 3 -18,3 4 0 0 Klāta ar sniegu

METEOROLOĂISKIE ELEMENTI

no plkst. 08:00 16.12. līdz plkst. 08:00 17.12.2009.

Gaisa temperatūra

Nokri

šĦi

Stacijas nosaukums

maks vakar 16.12.

min šonakt 17.12. S

nieg

a se

gas

augs

tum

s zi

emā

Vid

. gai

sa te

mpe

ratū

ra

iepr

iekšējā

dienā

Vidēj

ais

mak

simāl

ais

vēja

āt

rum

s m

/s u

n brāz

mas

vakar 16.12.

šonakt

17.12.

Min temp.

uz augsnes

Augsnes virskārtas stāvoklis šodien pulkst. 08.00

Atmosfēras

parādības

diennaktī

KOLKA -6 -9 74 -7 12/20 4 9 Klāta ar sniegu

Sniegs, putenis

VENTSPILS -6 -12 15 -7,9 9/15 8 6 Klāta ar sniegu

Sniegs, putenis

PAVILOSTA -4 -12 13 -5,3 8/16 3 3 Klāta ar sniegu

Sniegs, putenis

RUCAVA -5 -13 5 -5,4 9/16 0,4 0,1 Klāta ar sniegu

Sniegs

LIEPĀJA -4 -12 8 -4,5 8/14 2,4 0,5 Klāta ar sniegu

Sniegs, putenis

DOBELE -11 -15 5 -11,1 10/15 0,1 0,2 Klāta ar sniegu

Sniegs, putenis

SALDUS -9 -15 -10,2 7/12

STENDE -10 -14 13 -11 9/15 5 6 Klāta ar sniegu

Sniegs, putenis

MĒRSRAGS -9 -11 31 -9,3 5/12 13 10 Klāta ar sniegu

Sniegs, putenis

JELGAVA -11 -14 -11,1 7/13

BAUSKA -11 -15 -11,7 5/12

RĪGA LU -10 -13 6 -10,5 6/14 0,4 0,1 Klāta ar sniegu

Sniegs, putenis

RĪGA LIDOSTA

-11 -14 8 0 0 Sniegs

SKULTE -12 -14 4 -11,7 5/13 2 3 Klāta ar sniegu

Sniegs, putenis

AINAŽI -10 -13 4 -11 8/13 4 3 Klāta ar sniegu

Sniegs

RŪJIENA -12 -14 3 -13 6/11 3 0,9 Klāta ar sniegu

Sniegs, putenis

PRIEKUěI -12 -14 3 -12,4 6/13 0,6 0 Klāta ar sniegu

Sniegs

ALŪKSNE -14 -16 6 -15,6 5/10 0,2 0,3 Klāta ar sniegu

Sniegs

GULBENE -13 -16 3 -14,9 4 0,2 0 Klāta ar sniegu

Sniegs

ZOSĒNI -14 -15 N -14,1 5/11 1 0 Sasalusi Sniegs

MADONA -13 -16 -14,3 5/11

SKRĪVERI -12 -16 2 -12,5 7/12 0,8 0 Klāta ar sniegu

Sniegs

ZILĀNI -13 -17 3 -13,8 4/10 0 0 Klāta ar sniegu

RĒZEKNE -13 -17 -15,2 5/10

Page 14: STIPRA SNIGŠANA KURZEM Ē 2009. GADA 16.-17. DECEMBR Ī · 2013-02-12 · Anticiklona rietumu malas ietekme saglab ājās gandr īz l īdz dek ādes beig ām, tom ēr daždien, īpaši

DAUGAVPILS

-14 -18 2 -15,3 6/10 0 0 Klāta ar sniegu

Diennakts laikā Ventspilī sasniga 10 cm, Mērsragā – 20 cm, bet Kolkā – 70

cm un vietām pat metru bieza sniega sega, un 17. decembra rītā Ventspili klāja 15 cm,

Mērsragu 31 cm, bet Kolku un tās apkārtni 75 cm un vietām pat metru biezs sniegs

(16. attēls). Sniegputenis nemaz neskāra Latgali, arī Rīgai lielākie sniega mākoĦi

pagāja garām.

16. attēls Sniega segas biezums Latvijā 2009. gada 17. decembrī

Spēcīgajā putenī Rīgas līča Kurzemes piekrastē, īpaši Kolkā, tika ieputinātas

mājas, ieslogojot cilvēkus, kā arī pamatīgi aizputināti ceĜi, kavējot jebkādas

palīdzības sniegšanu šajā dabas stihijā cietušajiem (17.-18. attēls). Arī citviet Rīgas

līča Kurzemes piekrastē – Mērsragā, Rojā u.c. - spēcīgais sniegs ievērojami

apgrūtināja pārvietošanos, tomēr tur situācija nebija tik smaga (19. attēls). Kolkā no

ārpasaules bija nošėirti ap 100 – 200 vai vairāk iedzīvotāju. Intensīva darba rezultātā

salīdzinoši īsā laikā izdevies no sniega attīrīt ceĜu no Rīgas jūras līča puses līdz

Kolkas ciemam, tomēr līdz mazajiem ciemiem tuvāk Ventspilij (Mazirbei, Košragam,

Pitragam, Saunagam, Sīkragam u.c.) nebija iespējams nokĜūt vēl gandrīz nedēĜu.

Page 15: STIPRA SNIGŠANA KURZEM Ē 2009. GADA 16.-17. DECEMBR Ī · 2013-02-12 · Anticiklona rietumu malas ietekme saglab ājās gandr īz l īdz dek ādes beig ām, tom ēr daždien, īpaši

Tomēr, ārkārtas situācija Kolkas pagastā netika izsludināta, jo cilvēku evakuācija

nebija nepieciešama.

17. attēls Sniega sanesumi Kolkā 17.12.2009. (http://www.kolkasrags.lv)

18. attēls Ieputināta dzīvojamā ēka Kolkā 17.12.2009. (http://weatherfoto.wordpress.com)

Page 16: STIPRA SNIGŠANA KURZEM Ē 2009. GADA 16.-17. DECEMBR Ī · 2013-02-12 · Anticiklona rietumu malas ietekme saglab ājās gandr īz l īdz dek ādes beig ām, tom ēr daždien, īpaši

19. attēls Kupenas Rojā 17.12.2009. (http://weatherfoto.wordpress.com)