23
Stilovi hrvatskoga jezika Hrvatski jezik kao sustav i kao standard Hrvatski književni jezik: a) naziv za sve stilizacije hrvatskoga jezika kojima su od kasnoga srednjega vijeka pisana djela hrvatske književnosti i pismenost b) hrvatski standardni jezik. Standardni jezik je: autonoman vid jezika, pretežito svjesno normiran i polifunkcionalan, postojan u prostoru i prilagodljiv u vremenu, tj. gibak. (Samardžija 2001:651). Silić standardni jezik definira kao jezik polifunkcionalne (višefunkcionalne) javne komunikacije. (Šego 2005:31) Standardni jezik razlikuje od književnoga jezika njegovo bitno obilježje višefunkcionalnosti i normativnosti. Književni jezik norme standardnoga jezika poštuje na svoj način. U 19. stoljeću standardni jezik dobiva svoje obrise. Značajke su standardnoga jezika: autonomnost svjesna normiranost, višefunkcionalnost, stabilnost u prostoru, elastična stabilnost u vremenu. Hrvatski jezik kao sustav bitno je određen svojom narječnom osnovicom (štokavskim narječjem), a hrvatskom je jeziku kao standardu narječna osnovica samo jezgra, koja za njega nije uvijek u svemu mjerodavna (u gramatici više, a u leksiku manje). (Barić, E. i dr.1999:44). Pod hrvatskim jezikom kao sustavom razumijevamo ono što (poslije)sosirovska lingvistika naziva jezikom (Langue), tj. potencijalnom veličinom, a pod hrvatskim jezikom kao

Stilovi Hrvatskoga Jezika PRVI KOLOKVIJ

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KOLOKVIJ

Citation preview

Stilovi hrvatskoga jezika

Stilovi hrvatskoga jezika

Hrvatski jezik kao sustav i kao standard

Hrvatski knjievni jezik:a) naziv za sve stilizacije hrvatskoga jezika kojima su od kasnoga srednjega vijeka pisana djela hrvatske knjievnosti i pismenostb) hrvatski standardni jezik.Standardni jezik je: autonoman vid jezika, preteito svjesno normiran i polifunkcionalan, postojan u prostoru i prilagodljiv u vremenu, tj. gibak. (Samardija 2001:651).

Sili standardni jezik definira kao jezik polifunkcionalne (viefunkcionalne) javne komunikacije. (ego 2005:31)

Standardni jezik razlikuje od knjievnoga jezika njegovo bitno obiljeje viefunkcionalnosti i normativnosti.

Knjievni jezik norme standardnoga jezika potuje na svoj nain.

U 19. stoljeu standardni jezik dobiva svoje obrise.

Znaajke su standardnoga jezika:

autonomnost

svjesna normiranost,

viefunkcionalnost,

stabilnost u prostoru,

elastina stabilnost u vremenu.

Hrvatski jezik kao sustav bitno je odreen svojom narjenom osnovicom (tokavskim narjejem), a hrvatskom je jeziku kao standardu narjena osnovica samo jezgra, koja za njega nije uvijek u svemu mjerodavna (u gramatici vie, a u leksiku manje). (Bari, E. i dr.1999:44).

Pod hrvatskim jezikom kao sustavom razumijevamo ono to (poslije)sosirovska lingvistika naziva jezikom (Langue), tj. potencijalnom veliinom, a pod hrvatskim jezikom kao standardom ono to (poslije)sosirovska lingvistika naziva govorom (Parole), tj. aktualnom veliinom. (Sili 2006:17)

Coseriu pristupa jeziku sa psihikog i lingvistikog stajalita.

I jedan i drugi pretpostavljaju tri razliita pojma: virtualni jezik socijalni lingvistiki fond, individualni lingvistiki fond i izrazni poticaj, a realizirani jezik jezik kako sustav izoglosa, lingvistiki materijal i lingvistiki in. (Sili 2006:18).

Primjer etverokuta A-B-C-D- prikazuje konkretan govor, a-b-c-d- predstavlja prvi stupanj apstrakcije.

Izmeu A-B-C-D i a-b-c-d uvaju se samo zajedniki aspekti konkretnog lingvistikog ina.

Zatim etverokut a1-b1-c1-d1 podrazumijeva drugi stupanj apstrakcije.

Na putu od a-b-c-d- do a1-b1-c1-d1 eliminira se sve to je normativna, fakultativna i kombinatorna varijanta. (Sili 2006:19).

Norma i sustav

Norma pretpostavlja i injenice socijalne i injenice individualne norme.

Sustav je skup mogunosti, skup funkcionalnih opreka, ali i zbir obveza, i zbir slobode. Po svojoj prirodi je vie konzultativan nego imperativan.

Pod pojmom norma podrazumijevamokolektivnu realizaciju sustava, a govor je individualnokonkretna realizacija norme. (Sili 2006:19).

Govor je ono kako se govori,

norma je ono kako se treba govoriti,

sustav ono kako se moe govoriti.

Dodatak:

uzus (uporabu) ono kako se obino govori,

kodifikaciju ono kako se mora govoriti.

Stupnjevi apstrakcije:

1. uzus

2. norma

3. kodifikacija

4. sustav stupanj apstrakcije.

Sili uzus, normu i kodifikaciju (kodificiranu normu) uokviruje zato to ih naziva standardom. (Sili 2006:20)

Norma

Dvije norme: 1. Implicitna norma lingvistiki; 2. Eksplicitnom norma sociolingvistiki.

Standardni je jezik odreen eksplicitnom, propisnom normom.

Jezikom kao sustavom upravljaju iskljuivo vanjski, a jezikom kao standardom i unutarnje i vanjske zakonitosti.

Sukob izmeu standarda i sustava

Jezik kao sustav ne moe biti neutralan samo prema onome to se kosi s njegovim unutarnjim (imanentnim) zakonitostima. (Sili 2006:21).

Npr. jezik kao sustav nije neutralan prema raspodjeli tipa subjekt.

Na kraju rijei (ispred nultog morfema) mogu biti samo raspodjele st, t, zd i d (usp. most, mot, grozd i dud). (Sili 2006:21)

Naglasak.

Standardni je jezik u sukobu s jezinim sustavom kad mjesto gramljiv, steljiv (po morfonolokome pravilu jednaenju po mjestu tvorbe, po kojem se dentali s i z zamjenjuju palatalnim i ispred lj i nj na granici osnova/sufiks, dakle, s, z +lj, nj lj, lj, nj, nj (bojaljiv, briljiv, paljiv, snoljiv) odabire gramzljiv i stezljiv.

Iznimku predstavlja oronim Risnjak i argonizmi mrzljak i plesnjak. (Bari 1999:45).

Jezik kao sustav organizira jezik kao govor

Primjer kako jezik organizira govor, tj. kako jezik kao sustav organizira jezik kao standard moe se uoiti na sljedeim primjerima: kolodvor, stajalite, postaja i stanica.

Kolodvor, stajalite i postaja znae mjesto gdje se zadravaju prijevozna sredstva radi ulaza /izlaza putnika, a stanica osnovna jedinica ustrojstva organizma.

Ako kolodvor, stajalite i postaja uz mjesto gdje se zadravaju prijevozna sredstva radi ulaza /izlaza putnika imaju ili trebaju imati kakvo dopunsko znaenje, jezik kao sustav prihvaa sve troje. (Sili 2006:22)

Hrvatski jezik kao standard bira.

akavsko narjeje

akavsko narjeje u srednjem vijeku obuhvaalo je podruje uz obalu od Istre pa do Cetine, zatim na svim otocima osim otoka Dubrovakog primorja, a unutranjosti do Une.

akavsko narjeje nikada nije bilo jedinstveno.

akavtinom govore gradianski Hrvati.

U 6. i 7. stoljeu govorio se praslavenski jezik.

Hrvatski jezik ima svoju dijakroniju i sinkroniju.

(Vremenska i prostorna dimenzija.)

Znaajke akavskog narjeja:

u infinitivu se gubi krajnji i: krenit, lovit, kantat

ee je upotreba aorista i imperfekta

kratki genitiv mnoine, bez nastavka: -slov

glagolski pridjev glagola biti bija

kratki mnoinski oblici: dlani, glasi, epi

instrumental mnoine enskog roda na ami: s nami

lokativ mnoine na h: nogah

saeti su oblici posvojnih i upitno-odnosnih zamjenica: ki (koji)

mnogobrojni talijanizmi

prijelaz krajnjega m u n u nastavcima i nepromjenjivim rijeima (vidin, sedan).

Kajkavsko narjeje

Kajkavsko narjeje javlja se u zapadnom dijelu Hrvatske, a u srednjem vijeku prostiralo se znatno istonije nego danas. U Slavoniji sve do Pakraca i Slatine.

I njega krije nejedinstvenost.

Znaajke kajkavskog narjeja:

esta je upotreba odreenog oblika pridjeva na mjestima na kojima se u standardu upotrebljava neodreen oblik

imenice enskog roda na a u D i L jd. imaju nastavak -e, kere

u mnogih pridjeva est je komparativ nastavak -i i -eji

G mnoine enskog roda esto nema nastavak

G mnoine mukog roda zavrava na ov ili ev

u 3. l. mn. prezenta glagola proiruju osnovu s ju

budue vrijeme izraava se futurom drugim

imperativ se tvori esticom naj (neka): naj pogledaju

ima mnogo hipokoristika: volek, tatek.

tokavsko narjeje

tokavsko narjeje se razvilo od zapadnotokavskih dijalekata koji su vie naginjali kajkavskom, a istonotokavski trolakom (srpskom narjeju u jugoistonoj Srbiji).

Od svih narjeja tokavsko je od poetka bilo najvie nejedinstveno.

Znaajke tokavskog narjeja:

zamjenica to

zamjena /l/ s /o/ na kraju rijei ili sloga (pisal/pisao, govoril/govorio)

veinom gubljenje fonema /h/ (ou, ajde)

naglasak pomaknut s posljednjeg sloga, nenaglaene duine i drugo.

izjednaivanje DLI mnoine (enama)

metateza vse>sve

velik broj turcizama

tokavsko, kajkavsko i akavsko narjeje su razliiti sustavi. Npr.

Toga ja nisam mogao vidjeti u njihovim kuama.

Tega ja nisan mogal videt va njihovih kua.

Tega ja v njihovih hiah videti nisem mogel. (Sili 2006:30)

Rijei pakt, takt, akt i fakt e se u tokavskom narjeju integrirati kao pakat, fakat, takat i akat, isto kao i u akavskom narjeju, dok e u kajkavskom narjeju one glasiti paket, taket, aket i faket.

Usp. ak. nokat i kajk. noket.

Nominativ mnoine tih rijei u tokavskom sustavu glasiti paktovi ili pakti, taktovi ili takti, aktovi ili akti i faktovi ili fakti, u akavskom pakti, takti, akti i fakti, kao i u kajkavskom narjeju. (Sili 2006:31)

tokavsko, akavsko i kajkavsko narjeje imaju razliite (jezine) sustave.

tokavsko narjeje nije osnovica hrvatskog standardnog jezika cjelinom, nego samo jednim od svojih organski govora.

Svaki se sustav moe podijeliti na podsustave.

Definicija jezika

a) specifino ljudski konvencijom ureen sustav znakova za sporazumijevanje govorom (govorni) ili pisanom (pisani);

b) govorni organi;

c) svaki sustav znakova pogodan za razumijevanje. (Samardija 2001:283.)

Jezine funkcije

Komunikacijski in

Roman Jakobson u komunikacijskom inu mogu izdvojiti navodi sljedee imbenike: poiljatelj, poruka, primatelj, kod, kontakt i kontekst.

Poiljatelj, tj. subjekt, kako bi priopio poruku, organizira znakove (kodiranje) koje smatra prepoznatljivim za primatelja, tj. (za subjekta naslovnika).

Poiljatelji i primatelj moraju imati zajedniki kod i kontakt (fiziki kanal i psiholoku vezu izmeu poiljatelja i primatelja).

Kada se informacija unosi u poruku takav postupak naziva se enkodiranje, a njezino iitavanje dekodiranje.

Kontekst moe biti napisani ili izgovoreni tekst koji tono odreuje smisao pojedine rijei.

POILJATELJ KONTEKST PRIMATELJ

PORUKA

KONTAKT

KOD

Jezini in moe se promatrati sa est naznaenih gledita:

s gledita govornika,

s gledita sluatelja,

s gledita poruke,

s gledita konteksta na koji se odnosi,

s gledita kontakta,

s gledita koda.

Roman Jakobson razlikuje sljedee funkcije jezika:

a) referencijalna funkcija

b) emotivna ili ekspresivna funkcija

c) konativna (apelativna) funkcija

d) fatika funkcija

e) metajezina funkcija

f) poetska funkcija.

Referencijalna f. - Usmjerenost na kontekst oznauje referencijalnu, denotativnu ili kognitivnu funkciju jezika.

Izraava odnos izmeu poruke i referenta.

Cilj je prenijeti poruku tono, objektivno i uinkovito.

Obiljeja referencijalne poruke su:

objektivnost, jasnoa izraza, upotreba neutralnih jezinih sredstava, ne sadri emocionalno-ekspresivne elemente, este su bezline i pasivne konstrukcije i upotreba treega lica.

Npr. Danas je u Mostaru padala kia.

Emotivna ili ekspresivna f. - Emotivna funkcija jezika usmjerena je na poiljatelja poruke. Cilj je izraavanje govornikova stava prema onomu o emu govori.

Ta se funkcija najee izraava uzvicima. Koritenjem uzvika daje se odreena boja naim iskazima na glasovnoj, gramatikoj i leksikoj razini.

Takoer, za tu funkciju karakteristino je i duljenje vokala, 1. lice jednine i sl.

Toliko sam sretna da bih mogla pjevati na sav glas.

Svi ti uliziki, sitniavi prijekori potpuno me izluuju.

Da-aa-aj, ma-maa! Dii-i-ivno je!

Joj, joj! Hm, hm

Ba mi idu na ivce te ruerde! (Katni-Bakari 1999:2)

Konativna (apelativna) f. - U takvim sluajevima komunikacija, po pravilu, ima za cilj da na neki nain djeluje na primaoca, da apelira na njegova osjeanja ili misli i da izazove odreenu reakciju. U verbalnoj poruci njena su tipina sredstva vokativ, drugo lice jednine ili mnoine, i naroito, imperativ:

Zatvorite prozor, djevojko!

Fatika f. - Fatika funkcija usmjerena je na kontakt, odnosno na kanal.

Cilj je odravanje komunikacije.

Koristi se u svakodnevnoj komunikaciji, pri emu nije primaran cilj prenijeti odreene informacije, ve odravanje komunikacije.

Npr.

Kako ste?/Kako si?

Halo, uje li me? provjera ispravnosti kanala

Slua li? - Privlaenje produljene pozornosti.

U dramskom dijalogu:

E! ree mladi. E! ree djevojka.

E pa evo nas ree on. Evo nas ree ona - A! Pa da! ree on. (Jakobson 1966:293)

Metajezina f. - U modernoj logici postoji razlika izmeu dviju jezinih razina: jezika predmeta i jezika o jeziku (metajezika).

Kad god poiljatelj i primatelj trebaju provjeriti upotrebljavaju li isti kod, govor se usmjeruje na kod i tako se ostvaruje metajezina funkcija jezika (tzv. glosarska funkcija).

Primjerice:

Primatelj: Ne razumije to eli rei.,

poiljatelj: Zna li to elim rei? elim upoznati onu ribu!,

primatelj: Kakvu ribu? Ne razumijem.,

poiljatelj: Svata! Pa riba je, ovjee, lijepa djevojka! (ego 2005:18)

Poetska f. - Poetska (estetska) funkcija definirana je kao usmjerenost poruke na samu sebe, pri emu poruka prestaje biti sredstvo openje i postaje njegov cilj. (Katni-Bakari 1999:3)

Funkcija je karakteristina za knjievnoumjetnike tekstove.

Javlja se jo u: razgovornom stilu, u novinarsko-publicistikom stilu, zatim u reklama i sl.

- Epska poezija ukljuuje u znatnoj mjeri referencijalnu funkciju jezika, a lirska je poezija tijesno povezana s emotivnom funkcijom.

Ludika f. - To je funkcija igre.

U raznim stilovima.

Javlja se u pismenoj ili usmenoj formi.

Raslojavanje jezika

Jezik se sastoji od niza faktora te se sukladno tome moe dijeliti na funkcionalne varijante, tj. funkcionalne stilove.

Takav proces naziva se raslojavanje.

Izostavljen proces objedinjavanja varijanti.

Raslojavanje moe biti:

a) socijalno

b) teritorijalno

c) individualno

d) funkcionalno-stilsko. (Radovanovi, 1986.)

Socijalno - Socijalno raslojavanje jezika podrazumijeva istraivanje govornih uloga pojedinaca, koje su direktno u vezi sa brojem njegovih socijalnih uloga. Ukupan broj govornih uloga ine govorni repertoar jedne osobe; naravno, nemaju svi iste govorne repertoare. (Katni-Bakari 1999:19)

Opreka zamjenica ti/vi pokazuje odnos izmeu sugovornika komunikacijskoga ina.

Zamjenice imaju oznaku moi i solidarnosti, to znai da uzajamna upotreba ti- forme oznaava solidarnost sudionika u dijalogu, dok vi/ti odnos, tj. odnos nereciprociteta, snano signalizira razliku u statusu sugovornika, nadmo jednog i podinjenost drugog. (Katni-Bakari 1999:19)

Teritorijalno - Takva vrsta jezinog raslojavanja podrazumijeva uporabu razliitih dijalekata nekoga jezika i njegovih varijanti.

Dijalektologija prouava dijalekte. Sociolingvistika prouava uporabu tzv. urbanih dijalekata, koji su karakteristini za vee gradske sredine.

Npr. U Sarajevu a ima? a ba? U Mostaru e si? Majke ti. i sl.

Zastupljenost takvih u knjievnoumjetnikom i novinarsko-publicistikom stilu moe imati sljedee funkcije:

a) Govorna karakterizacija likova;

b) Izraavanje autorove privrenosti odreenom dijalektu, njegova tenja za promjenom statusa toga dijalekta ili za njegovim ouvanjem, obrnuto; elja za pokazivanjem niskoga statusa nekoga dijalekta, ismijavanje onih koji ga upotrebljavaju u sutini, to je politika/ideoloka funkcija;

c) Dijalekt u knjievnosti ili publicistici predstavlja svojevrstan postupak oneobiavanja (zaudnosti), to je za stilistiku i najzanimljivija funkcija.

d) Mogua je i kombinacija svih ovih faktora (usporedi npr.. Krleinu upotrebu kajkavtine).

(Katni-Bakari 1999:21)

Individualno - Naziva se jo idiostil.

Individualni stil podrazumijeva ukupnost jezinoga ponaanja, kompletan jeziki repertoar nekoga pojedinca. Ve tempo govora, boja glasa, specifinost glasovnih realizacija pojedini fonema, repertoar intonacijskih tipova mogu posluiti kao prepoznatljive crte nekog idiostila. Sline specifinosti mogu se odrediti i na drugim jezinim nivoima, to sve ini ukupnost toga individualnoga stila. (Katni-Bakari 1999:22)

Funkcionalno - Uoavanje razliitih funkcija stilova koja su povezana s razliitim sferama jezika spominje se ve u staroj Grkoj.

Antiki retoriari.

Praki krug osniva toga stila.

Tipologija

Globalni i pojedinani stilovi.Osnovana klasifikacija je na globalne i pojedinane stilove.

Globalna podjela ukljuuje funkcionalno stilsku klasifikaciju, anrovsku klasifikaciju, emocionalno-ekspresivnu klasifikaciju i sl. To je To je klasifikacija klasifikacija.

Pojedinana se zove jo i izdiferencirana klasifikacija. Ona oznaava jedan pristup u razvrstavanju stilova na temelju anrovske pripadnosti, stilske markiranosti i sl.

Funkcionalni stilovi

1. KNJIEVNOUMJETNIKI

2. PUBLICISTIKI

3. ZNANSTVENI

4. ADMINISTRATIVNI

5. RAZGOVORNI.

Meustil - Branko Toovi uz pet stilova navodi i esti meustil.

Rije je o scenaristikom, esejistikom, reklamni, memoarski, oratorski i epistolarni stil.

Pod terminom meustil Toovi oznaava one stilove koji imaju karakteristike dvaju ili vie stilova.

ZNANSTVENI STIL

Tzv.specijalni stil.

Pismena i usmena froma.

Pripada skupni tzv. specijalnih stilova, tj. onih stilova koji imaju odreenu uu, specijalnu sferu upotrebe. (Katni-Bakari 1999:2)

Jezine funkcije znanstvenoga stila

referencijalna funkcija donoenje novih informacija;

konativna funkcija (uvjeravanja i argumenata);

katkad i ekspresivna funkcija;

metajezina funkcija (zastupljenost definicija);

fatika funkcija.

Na temelju formalnih kriterija u prolosti se tvrdilo da je znanstveni stil izrazito monoloki.

Meutim, treba uzeti u obzir da je znanstveni tekst predstavlja primjer intertekstualnosti, iz ega proizlazi da je on izrazito dijaloko stil.

Intertekstualnosti dijaloki stil.

Primjeri intertekstualnosti su: navodnici, citati, parafraziranje, popis koritene literature, pisanje biljeki itd.

Obiljeja znanstvenoga stila:jasnoa, jednostavnost, ekonominost, odmjerenost, konciznost, koherentnost, objektivnost znanstvenog sadraja, strogoa i racionalnost.

Karakteristika znanstvenog stila su i definicije, biljeke, esta uporaba pasiva, citati itd.

Znanstvenik pie dobro i lijepo ako pie logino, jasno i tono. (Musi 2006:89)

AUTOR ZNANSTVENIH TEKSTOVA TREBAO BI PAZITI:

primjernost teksta (itatelju, prigodi, djelu u kojemu se objavljuje)

ujednaenost (pri uporabi naziva, jezinu ujednaenost, ujednaenost pri uporabi brojeva, kratica, simbola itd.)

uravnoteenost meu dijelovima teksta

usustavljenost i povezanost svih dijelova teksta

kratkou, ali koja nije na tetu korisnih podataka

zanimljivost i ivost u izraavanju, koliko je to mogue. (A. Frani 2006:279-280)

Ustrojstvo znanstvenog teksta -

Model: tvrdnja odnos prema tvrdnji (poricanje, dokazivanje, zakljuivanje na temelju tvrdnje, nain ostvarivanja tvrdnje itd.).

Svako se od tih naela moe ostvariti i na razini reenice i na razini teksta.

Znanstvena rije (naziv), pa i znanstvena reenica, i dio znanstvenoga teksta ne smiju izgubiti smisao izvaeni iz svoga konteksta. Oni moraju znaiti isto i u kontekstu i izvan njega. (A. Frani 2006:280)

Povezivanje sadraja na razini reenice - Veznici (ako, kad, iako, premda, tako da, da, tko, to, koji itd.) povezuju sadraj na razini reenice.

Povezivanja sadraja na razini teksta - Dok line zamjenice (npr. on, ona, ono, oni, one, ona); posvojne zamjenice (naelno njegov, njezin i njihov); pokazne zamjenice (najee taj, onaj, takav, onakav i sl.); prilozi (naelno tamo, tuda, kamo, kuda, gdje, tada, tu, onuda i sl.); estice (meutim, pak, ipak itd.) i frazne konstrukcije tipa (pri tome, s obzirom na to, u skladu s tim, u vezi (svezi) s tim, slino tomu, u skladu s takvim shvaanjem, na slian nain, nasuprot tomu, neovisno o tome i sl.) povezuju sadraj na razini teksta.

KONKRETNO APSTRAKTNO

Definicija: Apstrakcija je misaono oduzimanje nekih (nebitnih) obiljeja predmeta, da bi se tako izdvojila neka bitna, postojana, zakonita obiljeja. (Simeon 1969:98).

Dakle, pod apstrakcijom mislimo na neto to je uopeno, openito. Samim time jedna te ista rije moe imati isto znaenje: konkretno ako se odnosi na samo na jedan stvarni predmet, pojavu ili stanje; apstraktno ako se odnosi na vie stvarnih predmeta, pojava ili stanja, odnosno na stvarne predmete, pojave ili stanja iste vrste.

Ovaj je ovjek bie koje misli. imenica ovjek ima konkretno znaenje

ovjek je bie koje misli.

Konkretne i apstraktne jezine kategorije

U znanstvenom stilu prevagu nad fonologijom (osobito intonacijom) i morfologijom imaju leksik (rijei) i sintaksa.

Konkretnost se gramatike kategorije utvruje kontekstom.

Konkretno dominira aktivna lica prvo i drugo lc. Jednine i mnoine, a u apstraktnoj pasivna lica kao vriocu radnje (tree l. jednine i mnoine).

Gramatike kategorije

Zahtjeva se oblik koji je najneutralniji, tzv. svevremenski, izvanvremenski, bezvremenski i sl. prezent.

Njime se oznaava logika bezvremenost. Osim svevremenskog prezenta tj. izvanvremenskog prezenta upotrebljava se jo izvanvremenski futur, infinitiv i nesvreni glagolski oblici.

U znanstvenom stilu kao vrilac glagolske radnje naelno se pojavljuje tree lice.

Tree lice jednine ee, mnoine rjee.

U znanstvenom stilu e se pojaviti i prvo lice mnoine, ali ne u liku osobe koja svoj govor spaja s onima uime kojih govori, nego u liku osobe koja govori, tj. u liku autora govora o predmetu o kojemu je rije. Npr.

Prvom zakljuku da je Krlea nepravedan prema svojim ranim dramama moemo dodati tvrdnju da vremenska udaljenost ne zajamuje nepristran sud, pogotovo kada se autor osvre na neku svoju prolu fazu. (Sili 2006:47)

Glagolski oblici kojima se iskazuje subjektivni stav

-kondicional (Da mu daju, kopao bi i sutra); optativ (Kopao, da Bog da, i sutra);

-imperativ (Uzmi motiku i kopaj). Npr.

Pojedine pasae eseja o Dobroviu, na primjer, teksta nastalog desetak godina prije Krleina prvog romana, mogle bi se eksperiment bi bio zanimljiv interpolirati u pripovjedni tekst Povratka, na mjestima gdje je Filip razmilja o svojim likovima projektima. (Sili 2006:48)

-infinitiv - Neutralan nain izraavanja.

Pogodan je za iskazivanje odnosa prema sadraju poruke. Npr.

Dobro je sjetiti se ovdje programske izreke Paula Kleea koji kae da umjetnost ne reproducira ono to se vidi, nego postie da stvari postaju vidljive. ()

Usp. Dobro je (dobro bi bilo) da se sjetimo ().

Nijedno konkretno infinitivno znaenje (koje je uvjetovano kontekstom) u znanstvenom stilu nee imati mjesta. Npr.

Kucati! ili Usuditi se rei da on to ne zna!

Takvi e infinitivi, kao i sva emocionalna ekspresivna sredstva imati mjesto u knjievnoumjetnikom ili razgovornom stilu.

Glagoli umjesto glagolskih imenica

Na taj nain doprinosi se jasnoi i odreenosti u znanstvenom stilu. Npr.

NE -

DA

vriti komunikaciju komunicirati

provesti istraivanja

istraiti

izvriti analizu analizirati.

Metafore u zn.stilu - Metafore koje su to prestale biti.

Suhe metafore.

Moramo odmah rei da u znanstvenom stilu ima metafora, ali demetaforiziranih, metafora koje su to prestale biti izgubivi ekspresivnost svoga znaenja Evo nekih: Npr. list papira, rep zrakoplova, krilo zrakoplova, utroba broda, glava motora, noge stola, crkvena laa i sl. (Sili 2006:60)

Klasifikacija znanstvenoga stila

strogo znanstveni funkcionalni podstil (akademski);

znanstveni popularni podstil.

pedagoki podstil.

Prema Tooviu tri podstila:

A) strogo nauni (akademski)

B) nauno udbeniki

C) nauno-popularni podstil (Toovi 2002:266)

Tipini predstavnik znanstvenoga stila je strogo nauni podstil.

Odreen broj ljudi, ekspertima.

Dobar uzorak predstavlja A. Einstein teorija relativiteta:

Specijalna teorija relativiteta

Opa teorija relativiteta. (Toovi 2002:266-267)

Obiljeja podstilova

Pedagokim podstilom se piu ili bi se trebali pisati svi kolski udbenici, a znanstveno popularnim podstilom piu se razliita djela o odreenom znanstvenom podruju namijenjen laicima (primjerice neki popularni prirunik iz psihologije, prirunici o raunalima za neznalice i sl.).

Dakle, njihova uloga je da se populariziraju znanstvena postignua. Osim toga tim stilom piu se lanci, broure i lanci; znanstveno-popularne televizijske i radijske emisije.

Strogo znanstveni podstil

Profesionalcima za odreeno podruje, oblast.

Razliiti nazivi (nauni stil, nauno-tehnoloki stil, nauni jezik, jezik nauka, stil naunih radova i sl.). (Toovi 2002:266)

Posjeduje svu znanstvenu aparaturu (citate, biljeke, literaturu).

Citati ima ilustrativnu ulogu u stvaranju znanstvenoga teksta. (Katni-Bakari 1999:28)

Uloga citata

A) citat signalizira da je rije o naunom tekstu i da njegov autor potuje formalne okvire toga teksta i stila; u tom smislu njegova je funkcija i autoreferencijalna (nauni tekst ukazuje ba samoga sebe kao nauni tekst);

B) citat treba potvrditi neku autorovu misao, ilustrirati je, ili pak pokazati stav sa kojim se autor ne slae - citiranje uvijek podrazumijeva vrijednosni (odnosno relacioni) sud prema faktikom sadraju samoga teksta citata (Bakari 1996:150):

C) konano, citat uvijek uoljivo pokazuje dijaloginost i intertekstualnost naunog teksta; on uvijek pokazuje upuenost na Drugoga; na Drugo, ali istovremeno postaje i dio novoga teksta, u kojem uspostavlja nove odnose.

(Katni-Bakari 1999:28)

U strogo znanstvenom podstilu dosljednije se potuju ili bi se barem trebale potivati sve zakonitosti znanstvenog stila; a za razliku od njih znanstveno-popularni i pedagoki podstil blii je ostalim funkcionalnim stilovima, osobito publicistikom.

(A. Frani 2006:281)

Danas su vijadukati premostili vrletne usjeke, tuneli otvorili utrobu i najveih planina, mostovi povezali otoke s kopnom, a kanali presjekli najvee prepreke. (Kalogjera 1999:45)

U navedenom primjeru imamo metaforu, personifikaciju primjerenu vie knjievnoumjetnikom, a ne pedagokom funkcionalnom stilu.

(A. Frani 2006:281)

Znanstveni podstilovi

Strogo znanstveni podstil

Namijenjen:

Profesionalcima za odreeno podruje, oblast.

Razliiti nazivi (nauni stil, nauno-tehnoloki stil, nauni jezik, jezik nauka, stil naunih radova i sl.). (Toovi 2002:266)

Posjeduje svu znanstvenu aparaturu (citate, biljeke, literaturu).

Citati ima ilustrativnu ulogu u stvaranju znanstvenoga teksta. (Katni-Bakari 1999:28)

Pravila navoenja citata.

Razvoj znanstvenoga stila

Princip IMARD.

Introduction Uvod; M Metode; R Rezultate; D Diskusija.

Koje se pitanje (problem) prouavao? Odgovor daje Uvod. Koji je problem prouavan? Odgovori su Metode. Kakvi su Rezultati? Odgovori su Rezultati. ta ti rezultati znae? Odgovor je Diskusija."

(Katni-Bakari 1999:28)

Znanstveni stil s obzirom na tip znanosti.

Ikoniki znakovi

Verbalna sredstva.

Ikoniki znakovi.

Primjerice, grafikon, tabele, crtei, fotografije, ultrazvuni snimci i sl.

Sve to u funkciji je preglednosti, loginosti, preciznosti, kojoj nauka mora teiti, a ujedno tvori ukupnost crta koje ine nauni stil. (Katni-Bakari 1999:28)

Saeci

Na poetku ili na kraju teksta.

Na jednom svjetskom jeziku.

Prua osnovne informacije o sadraju radu i osnovnim zakljucima.

Pie se u 3. licu ili u bezlinim i pasivnim konstrukcijama.

U pravilu nema citata.

Kljune rijei.

anrovi strogo znanstvenog podstila

znanstveni rad, izvorni znanstveni rad, pregledni lanak, monografija, referat, recenzija, doktorat, magistarski rad,

diplomski i seminarski rad.

Posebni anrovi toga podstila su enciklopedijski (lanci i natuknice).

ANROVI/USMENA REALIZACIJA

Usmeno predavanje, izlaganje na znanstvenom kongresu, znanstvene diskusija, obrana doktorata ili magistarskoga rada i sl.

Stilske specifinosti.

Pauze, oklijevanje, potapalice, ponavljanje, gubljenje toka misli, digresije itd.

Jezina sredstva za izkazivanje sumnje i negodovanje

(a) leksika sredstva: glagoli koji imaju semantiku neslaganja i sumnje u vjerodostojnost tvrdnje (sumnjam, ne slaem se, pitam se...); rijece za negaciju (ne); intenzifikatori i modalne rijei (sigurno, nipoto, teko da se moe..., apsolutno, donekle...);

(b) leksiko-sintaktika sredstva (fraze i reenice koje su ve postale ablonizirane i mogu se smatrati propozicionalim konektorima ovoga anra): koliko ja znam, prema mojim istraivanjima, bojim se da se ne moe prihvatiti, vjerujem da nema osnove za takvo tumaenje i sl.

Ali (meutim) konektori koji povezuju dva suprotna iskaza. (Katni-Bakari 1999:29)

referat i lanak

Obiljeja su: preciznost, u potpunosti potuje pravopisnu, gramatiku i leksiku normu hrvatskoga jezika. (A. Frani 2006:281)

Treba razlikovati sljedee faze:

odreivanje teme

izradba osnovnog kostura

pisanje referata odnosno sastavljanje

sastavljanje popisa literature

itanje, provjera, lektoriranje itavoga referata odnosno lanka. (V. A. Frani 2006:282)

Struktura znanstvenog ili strunog lanka

uvod

razradba

zakljuak

* literatura.

Na poetku znanstvenog lanka treba se nalaziti: nacrt na hrvatskom jeziku, a na kraju saetak na stranom jeziku i kljuni pojmovi na hrvatskom i stranom jeziku. (A. Frani 2006:283)

STUDENTSKI REFERATI

Moraju imati:

naslovnu stranicu

uvod u kojem se odreuje tema

glavni dio, razradbu teme

zakljuak

literaturu

i priloge ako postoje.

Studentski referati trebali bi biti pisani strogo znanstvenim ili barem pedagokim podstilom.

STUDENTSKI SEMINARI

naslovnu stranicu

sadraj/kazalo

uvod

glavni dio

zakljuak

literaturu

i priloge ako postoje.

Recenzija

Recenzija je pismeni kritiki prikaz, odnosno ocjena umjetnikoga ili znanstvenoga djela kojom recenzent vrednuje rezultate tueg djela. (Musi 2006:64)

Prirunici, studije, lanci, udbenici, knjievna ili druga pisana djela.

Recenzija se pie znanstvenim funkcionalnim stilom uz neke elemente administrativnoga funkcionalnoga stila (kliejiziranost izraza). (A. Frani 2006:288)

KLASIFIKACIJA RADOVA

izvorni znanstveni lanak,

prethodno priopenje,

struni rad,

pregledni rad.

VRSTE RECENZIJE

obostrana (recenzent ne zna tko je autor lanka, a autor lanka ne zna tko je recenzent);

jednostrano anonimna (recenzent zna tko je autor, ali autor ne zna tko je recenzent);

ili potpisna (autor potpisuje lanak koji se daje na recenziju, a recenzent potpisuje svoju recenziju).

(A. Frani 2006:289)

URUAK

Nazivi:

izruak,

uruak. (A. Frani 2006:290)

Uruak se na znanstvenim i strunim skupovima nudi sluateljima kako bi lake pratili usmeno izlaganje predavaa.

Sadrava:

osnovne teze izlaganja

i najzanimljivije primjere.

Izgled uruka

ime i prezime izlagaa

adresu ustanove u kojoj je izlaga zaposlen ili koju izlaga zastupa

elektroniku adresu

naziv skupa na kojem je izlaganje odrano

datum i odravanje skupa

naslov izlaganja. (A. Frani 2006:290)

Znanstveno-popularnim podstilom piu se djela o odreenom znanstvenom podruju namijenjena laicima. Primjerice,

Popularna psihologija, praktini prirunik za kuhanje, prirunik za nastavnike.

populariziranje znanstvenih postignua. Tim podstilom piu se i:

lanci, broure i lanci; znanstveno-popularne televizijske i radijske emisije.

S jedne strane tei k jasnoi, jednostavnou i razumljivou te privlaenjem pozornosti, a s druge strane je usmjeren za preciznou i strunou.

(V. A. Frani 2006:281)

supostojanje osobina znanstvenog i publicistikog stila.

pedagoki podstil

Svi kolski udbenici.

Namijenjen je uenicima.

Razlikovanje stila udbenika/ uvoenje metajezika odreene znanosti.

anrovi

Udbenici, prirunici, skripta, predavanja (u usmenoj i pismenoj formi).

Usmena realizacija

Elementi usmenoga izlaganja:

(a) "neleksika glasovna umetanja" tipa mmm ili hm ili aa koje su zapravo pauze, ispunjene glasovima, a signaliziraju oklijevanje govornikovo u izboru narednih jezinih elemenata;

(b) potapalice (ovaj, onaj, je li, pa, vidite...), ija je funkcija slina prethodnoj;

(c) ponavljanje segmenata, ponavljanje fraza, rijei, razbijanje reenine strukture (naruavanje koordinacija subjekta i predikata), mijeanje konstrukcije (zapoinjanje iskaz jednim tipom konstrukcije, a dovravanje drugom), digresija i slino, to je sve posljedica spontanoga govorenja, trenutnih gubitka koncentracije, a ponekad i indisponiranost govornika. (Katni-Bakari 1999:30)

Sredstva uvjeravanja

Retoriko pitanje. Npr.

to je to zapravo ekologija i kako se moe definirati?

Ovdje imate estice koje su zanimljive... 2. lice uopenom znaenju itd.

Skretanje s predavanja. (Katni-Bakari 1999:30)