Stein P¥ Stein Ordliste Engelsk

 • View
  307

 • Download
  25

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Stein På Stein Ordliste Engelsk

Text of Stein P¥ Stein Ordliste Engelsk

 • Mat og helse blodtrykket blood pressure

  Skader ikke ikke gjr vondt Does not hurt

  kutte ut - avslutte stop

  tulle make fun of, tease, joke with

  I alle fall In any case. anyway

  sunn sound, healthy

  mosjonerer Exercise

  Tidlig Tidligere: fr earlier

  Bevege seg: flytte p seg, rre p seg Move

  Fysisk: som har med kroppen gjre physical

  Stille Quiet

  unng: holde seg borte fra Avoid

  alvorlig Serious, worrying, dangerous

  farlig dangerous; hazardous, risky

  ke increase

  risiko risk

  hjerneslag stroke

  hjerteinfarkt heart attack, cardiac infarction

  legge p seg: bli tykkere put on weight

  utvikle develop

  delegge: skade, gjre ubrukelig destroy

  matvare Food, grocery (store)

  Tilsette, tilsetter , tilsatte , tilsatt add

  Et beger A cup

  En mte Way, method

  En sei coalfish, pollack

  enig united, unanimous, agreed

  lukte smell

  herme imitate, copy; mimic

  pvirke influence, affect

  En oppskrift A recipe

  En innvandrer immigrant

  mangle be missing, be short, be lacking

  Et ansikt face

  srlig particular, special

  fre til: resultere i Result, cause

  bltt bein Weak bones, soft bones

  Et skjelett skeleton; framework

  tle: holde ut, greie, makte endure

  Et brudd break, rupture

  hjulbeint bandy-legged, having legs which are curved

  sterk strong

  Det komme av That is why

 • Massemedier og informasjon

  klare seg: greie seg, ikke ha problemer manage ("succeed, get by, escape")

  skje: foreg, hende, inntreffe take place; happen, occur; come about

  sl opp: sjekke finne Open. look

  Til og med: ogs too

  hres ut [hres hrtes hres]: lte, lyde Sounds

  stirre: se, glane stare

  Det sprs: det er usikkert

  foreg: hende, skje, finne sted, pg, inntreff be going on, take place

  En underholdning: moro, fornyelse, avkobling, tidsfordriv

  entertainment

  Fremdeles: enn, stadig, fortsatt still

  I tillegg: ekstra, som supplement In addition

  Sttte: hjelpe Support,

  Mening: en oppfatning, et synspunkt opinion, idea

  tanke Though, idea

  ulike unlike, dissimilar, unequal

  blant among, amongst

  Seer, seere Viewer, viewers

  Flger med Follow, pay attention

  Mulighet feasibility, possibility

  engasjere engage

  synspunkt standpoint, slant, point of view

  avbryte heckle, interrupt, snub, punctuate,

  discontinue

  forhold proportion, relationship, condition,

  circumstance

  Dermed Consequently, at this, with that, so saying

  Ensidig (adj) One-sided, partial, unilateral

  lokke lure, entice, allure, coax, lure, seduce, tempt, wheedle

  makt might, power, sway, force

  En sak, saker Case, issue, subject, matter, things

  skelys searchlight, spotlight

  myndighet government, authority

  opprrende outrageous

  oppholdstillatelse residence permit

  beskjeden humble, unassuming, unobtrusive,

  unpretentious

  hensyn regard, consideration

  meget very much, much, very

  Et milj environment, environmental

  stoler p depend, rely on

  seire win, conquer

  En fornuft Reason, common sense, intelligence

  fornuftig Sensible, reasonable, rational

  Ei fjr spring, feather

  plukke gather, pick, pluck

  En spk jest, joke, hoax

 • En munter Cheerful, jolly, merry, gay, jaunty

  En hane, hanen A cock, a rooster

  forakte Despise, detest, scorn

  Skole og utdanning Snn, snt, snne: slik, p denne mten like that, such as, just like

  iallfall at any rate, at least

  i alle fall in any case

  i s fall in that case

  i hvert fall in any case kunst art hndverk craft, handicraft

  Evne /en: kapasitet (til gjre noe), talent, muligheter

  ability, power, capacity

  Altfor: mer enn nok, mer enn ndvendig too, far (altogether) too, all too

  Slapp: makelig, doven, lat lazy, indolent, easy-going

  overdrive: bruke for sterke ord exaggerate

  nytte: bruke, anvende, utnytte Use pugging/en: det lre utenat i vre dager: n for tida in our day ("nowadays")

  Samarbeid/et: felles arbeid, arbeid sammen, samvirke

  cooperation, collaboration

  kaste bort tid: ikke bruke tida til noe nyttig waste of time

  Brk/et: forstyrrende lyder, sty, uro noise ordentlig: skikkelig, nye, solid orderly

  fre til: ha effekt make, cause

  Konkurranse/en competition

  nyttig Useful, helpful, profitable, serviceable

  Klar/adj: tydelig, lett forst clear, obvious

  kritisk/adj: som innebrer en strre forandring eller krise

  critical, crucial

  Mengde/en: noe det er mange eller mye av quantity, number

  vurdere: consider; assess; evaluate; value; appraise; estimate; appreciate

  Ml/et: goal, target

  Bakgrunn/en: det som ligger lengst borte for noe; billedlig

  background

  bli vant til: used to, accustomed to

  Offentlig/adj: som har med statlig og kommunal virksomhet gjre

  Public, official

  etter hvert: litt etter litt, med tiden gradually

  Svak/adj. Weak, below average

  konsentrere seg concentrate

  p den andre siden on the other hand

  satse p: g inn for go in for, make a commitment to ta vare p: Safeguard, look after

  mene: Believe, think

 • Imidlertid/adv: likevel however

  likhetstanken

  Frivillig/adj: voluntary

  vare: fortsette p samme mte, best Last: exist, continue or remain adequate for a specified time

  bygge p rest on

  faglig professional, relating to specific field

  Grunnlag/et basis

  stadig ever, continual, regular

  veiledning guidance

  eneste single, only, sole

  ulempe disadvantage, snag, inconvenience

  forelesning lecture

  Ut I arbeid

  Verkty/et: et hjelpemiddel til manuelt arbeid; et redskap; ogs billedlig og nedsettende om personer

  Tool: a device used for carrying out manual work (e.g. hammer, knife), instrument; figuratively and pejorative of a person who allows himself to be manipulated to serve the purposes of others

  Lrling/en: en person som lrer seg et yrke, en praktikant; ungdom som fr opplring og ving i et praktisk yrke med aktiv innsats fra arbeidsgiveren

  Apprentice: someone who works for an

  expert in order to learn

  ta a imot: mte, nske velkommen; billedlig f

  against; on the other side; on the contrary

  Imot/adv against; on the other side; on the contrary

  tilby: by (fram), ha gi, foresl offer

  virke: arbeide, gjre en innsats work

  Stille/adj: som ikke snakker eller gir lyd fra seg, taus; rolig, fredelig

  quiet, silent

  Lapp/en: et lite stykke papir note(-sized) piece of paper

 • Hvordan lese Annonsen

  Virksomhet/en: en bedrift, et selskap trade, business, company

  over|ordnet: som har eller gir hyere rang superior

  Avdeling/en department, division

  frem|heve: fram|heve: rette

  oppmerksomheten mot, markere, utheve

  bring out, set off; accentuates, urges

  hen|vise: vise hvor man kan f hjelp refer

  Kilde/en: opphav til kunnskap eller

  informasjon

  Source

  innebre Involve, imply

  Avgjrende/adj Decisive, conclusive, evidence

  ndvendig necessary

  nskelig advisable

  lykkes to come off

  krav claim, claims, debt, requirement, right to,

  demand, demands

  tilfredsstille satisfy

  Selg deg inn med sknaden

  forml purpose

  uvant unfamiliar

  forarbeid process

  stillingen census, pose, position, post, score, the job

  arbeidsgiveren employer

  behov need, requirement, requirements, needs

  alts consequently, therefore, so, accordingly,

  thus, well

  utdype amplify, deepen, dredge, enlarge on, go into

  details about

  vektlegge emphasize

  disponere: fordele (tid, lokaler e l),

  strukturere, planlegge

  arrange

  Fatte seg i korthet: si noe med f ord to put it briefly, be brief

  Intetsigende: innholdslst meaningless ("without content"), futile, inane

  oppgi: state, indicate, mention

  Deretter: etterp, derp then; later; afterwards

  g over: slutte, opphre, stoppe abate, cease

  samtidig simultaneous, concurrent

  nevne: snakke (forbigende) om mention

  Videre: dessuten, i tillegg forth, further on, furthermore, proceed

  Forske: prve, g inn for klare try, attempt

 • Forbindelse: samband, kontakt,

  sammenheng

  connection, relations

  Anvendelighet/en usefulness

  oppramsing

  troverdig believable, credible, trustworthy

  Bedrift/en: et foretak i nringslivet, en virksomhet, et selskap, et firma

  company

  Utvandring og innvandring

  utvandre: flytte fra et land, emigrere emigrate

  Flaks/en: (tilfeldig) lykke, hell luck, good fortune

  finne seg til rette: begynne trives settle down, get one's bearings "begin to feel at home"

  Annerledes/Adj: forskjellig, ulik, avvikende, uvanlig; p annen mte

  different, unusual

  Fred/en: rolige forhold, ikke krig Peace

  Befolkning/en: folk, innbyggere; folkemengde Population

  er vant til: pleie, gjre noe ofte used to, accustomed to

  homogen/en homogeneous

  undertrykke: suppress, quell, put down, oppress

  endre seg: forandre, gi en annen form eller et annet innhold

  change; alter, modify, shift, correct, transform

  bevare: fortsette med ha, beholde; ta vare p, verne, beskytte

  preserve, save, maintain; protect

  forhold/et: omstendi