of 20 /20
METALNA INDUSTRIJA A.D. VRANJE, SRBIJA Radnika 1, Tel. +381 17/421-121 ŠTEDNJAK ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM -27 UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE, PODEŠAVANJE I UPOTREBU

ŠTEDNJAK ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM -27 · PDF fileNadamo se da smo u potpunosti zadovoljili Vaše zahteve kako u pogledu dizajna tako i u pogledu veliine stambenog prostora koji

Embed Size (px)

Text of ŠTEDNJAK ZA ETAŽNO GREJANJE ALFA TERM -27 · PDF fileNadamo se da smo u potpunosti...

 • METALNA INDUSTRIJA A.D. VRANJE, SRBIJA

  Radnika 1, Tel. +381 17/421-121

  TEDNJAK ZA ETANO GREJANJE

  ALFA TERM -27

  UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE, PODEAVANJE I UPOTREBU

 • 3

  0. TEHNIKI PODACI

  MO GREJANJA SA REETKOM U DONJEM POLOAJU:

  Nazivna mo grejanja (drva/ugalj) 27KW/26,7KW

  Mo grejanja zraenjem tednjaka (drva/ugalj) 7KW/6,4 KW

  Toplotna mo predata vodi (drva/ugalj) 20KW/20,3 KW

  MO GREJANJA SA REETKOM U GORNJEM POLOAJU:

  Nazivna mo grejanja (drva/ugalj) 20KW/20KW

  Mo grejanja zraenjem tednjaka (drva/ugalj) 6KW/6KW

  Toplotna mo predata vodi (drva/ugalj) 14KW/14 KW

  POTREBNA PROMAJA DIMNJAKA 20Pa

  PRENIK DIMOVODNOG NASTAVKA 150mm

  VISINA OD PODA DO OSE DIMOVODNOG NASTAVKA 690mm

  DIMENZIJE TEDNJAKA:

  irina 900 mm

  Visina 850mm.

  Dubina 600mm.

  DIMENZIJE PENICE:

  irina 330mm.

  Visina 260mm.

  Dubina 440mm.

  DIMENZIJE LOITA:

  irina 315 mm

  Visina (min./max.) 264/460 mm

  Dubina 414 mm

  OTVOR VRATA LOITA (irina/visina) 175/200 mm

  PRIKLJUCI POTISNOG I POVRATNOG VODA R1 RS

  PRIKLJUCI TERMOVENTILA I VENTILA SIGURNOSTI R1/2 RU

  PRIKLJUCI CEVI ZA HLAENJE R1/2 RS

  ZAPREMINA KOTLA 25 l

  ZAPREMINA ZAGREVANJA SA REETKOM U DONJEM POLOAJU: 340-450 m3 (ukupna)

  Zapremina zagrevanja zraenjem tednjaka 90 115m3

  Zapremina zagrevanja toplom vodom (radijatorima) 250-335m3

  ZAPREMINA ZAGREVANJA SA REETKOM U GORNJEM POLOAJU: 250-330 m3 (ukupna)

  Zapremina zagrevanja zraenjem tednjaka 75 100m3

  Zapremina zagrevanja toplom vodom (radijatorima) 175-230m3

  MAKSIMALNI RADNI PRITISAK 0,25 MPa

  MAKSIMALNA RADNA TEMPERATURA 90 C

  TEINA (bruto/neto) 219/195 kg.

  Mo grejanja je data za loenje suvim bukovim drvima donje toplotne moi Hd=4255W/kg i mrkim ugljem Hd=4926W/kg.

 • 4

  POTOVANI KUPCI ! Zahvaljujemo Vam na poverenju koje ste nam ukazali kupovinom naeg tednjaka za etano grejanje. Uveravamo Vas da ste odabrali kvalitetan i ekonomian proizvod koji je rezultat dugogodinjeg iskustva ove fabrike u proizvodnji tednjaka i pei za etano grejanje. Nadamo se da smo u potpunosti zadovoljili Vae zahteve kako u pogledu dizajna tako i u pogledu veliine stambenog prostora koji moete grejati. Molimo Vas da pre prikljuivanja tednjaka paljivo proitate ovo uputstvo i da se pridravate svih saveta datih u njemu.

  1. NAMENA

  Trajnoarei tednjak za etano grejanje na vrsta goriva koristi se za: - kuvanje, - peenje, - grejanje stanova, individualnih kua i slubenih prostorija, - proizvodnju tople sanitarne vode.

  Instalira se uglavnom kao tednjak za etano grejanje, a moe se instalirati i za centralno grejanje. tednjak je napravljen za upotrebu u domainstvu i nije dozvoljeno koristiti ga u komercijalne svrhe.

  2. IZGLED I STRUKTURA TEDNJAKA SA KOTLOM ZA ETANO GREJANJE (sl.1)

  11. Poklopac tednjaka 12. Ploa za kuvanje (plotna) 13. Nastavak ploe za kuvanje 14. Dugme leptira za otvaranje i zatvaranje 15. Vrata penice (rerne) 16. Termometar penice 17. Vrata loita 18. Dugme regulatora sekundarnog vazduha 19. Vrata pepeljare 10. Dugme termostata (regulatora sagorevanja) 12. Pepeljara (kutija za pepeo) 13. Dra ara 14. Fioka za drva 15. Poklopac za ienje

  16. Manometar 17. Termometar 18. Poklopac plotne 19. Klapna termostata (regulatora sagorevanja) 20. Dimovodni nastavak 21. Poklopac otvora za ienje 22. Rukohvat 23. Nosa rosta 24. Dodatni poklopac 25. Nosa poluge 26. Dugme regulatora tercijarnog vazduha 27. Poklopac regulatora tercijarnog vazduha 28. Poklopac za ienje manji 30. Regulator tercijarnog vazduha

  3. SIGURNOST I POUZDANOST U RADU TEDNJAKA

  tednjak za etano grejanje je tako konstruisan da obezbeuje maksimalnu sigurnost u radu. Sigurnost u radu tednjaka je obezbeena na tri naina:

  - regulatorom sagorevanja (termostatom) (sl. 1 poz.10), koji je smeten u vratima pepeljare, a koji auto-matski zatvara dovod vazduha u loite tednjaka kada se dostigne podeena temperatura vode u kotlu,

  - cevnom zmijom izraenom od bakarne cevi ugraenom u samom kotlu koja kada je u vezi sa termoventilom (sl.7 poz.13) slui kao termoosigura od eventualnog pregrevanja tednjaka,

  - ventilom sigurnosti (sl.7 i 8 poz.5) koji morate OBAVEZNO postaviti na prikljuak R1/2 (sl.4 poz.6).

  NAPOMENA: Uz tednjak se ne isporuuju termoventil i ventil sigurnosti, dok je termostat ugraen na samom tednjaku u vratima pepeljare.

  4. POSTAVLJANJE (INSTALIRANJE) TEDNJAKA

  - tednjak se moe instalirati u kuhinjskom bloku ili na nekom drugom pogodnom mestu. - Ispod tednjaka treba da je nezapaljiva podloga. - Ukoliko je zapaljiva podloga (drvo, plastika) postaviti limenu plou koja treba da viri sa bonih strana

  po 10cm a sa prednje strane 50cm. - Nametaj i predmeti koji se nalaze pored ili u blizini tednjaka ne smeju biti od zapaljivog materijala.

  Ukoliko su od zapaljivog materijala onda minimalni razmak od tednjaka treba da bude 20cm.

 • 5

  Slika 1

 • 6

  - Ukoliko je postavljen orman iznad tednjaka minimalni razmak izmeu plotne tednjaka i ormana treba

  da bude barem 70cm. - Zapaljivi materijali (npr. tapete, tokovi, vrata itd.) od dimnih cevi treba da su udaljeni najmanje 20cm.

  Ovaj razmak se moe smanjiti ako se postavi termoizolacija na dimne cevi i temperatura okolnih stvari ne prelazi 80C.

  - tednjak treba postaviti u horizontalni poloaj ili malo podignut sa zadnje strane (3-4mm).

  5. POSTAVLJANJE NA DIMNJAK Raspakovani tednjak pregledati i upoznati se sa delovima tednjaka i priborom, a naroito obratiti panju na sledee:

  - Da su u specijalnim kanalima vrata loita, pepeljare, poklopca za ienje i rama plotne postavljene bezazbestne pletenice koje dobro zaptivaju i ne dozvoljavaju nekontrolisano ulaenje vazduha.

  - Da regulator sagorevanja (termostat) pomou regulacionog dugmeta (sl.1 poz.10) pravilno otvara i zatvara klapnu regulatora (sl.1 poz.19).

  - Dra ara (sl.1 poz.13) treba da bude dobro postavljen u svoje leite i da se lako otvara. Prikljuak za dimnjak (tucna) koji se isporuuje uz tednjak i nalazi se u fioci za drva postaviti i narafiti na otvore na nosau tucne (plotni) ili na otvoru bone strane. Prethodno treba skinuti postojei poklopi i iskoristiti iste vijke za vezivanje tucne.

  NAPOMENA: Ukoliko Vam dimnjak nije najbolji ili je sumnjivog kvaliteta preporuujemo Vam postavljanje prikljuka za dimnjak na nosau tucne (odozgo) a ne na bonoj strani. tednjak postie svoju nazivnu mo ukoliko je promaja u dimnjaku 20Pa. Dimnjak sa dobrom promajom je osnova za dobro funkcionisanje tednjaka. Dimnjak utie ne samo na uinak tednjaka, ve i na kvalitet sagorevanja. Promaja u dimnjaku je u direktnoj zavisnosti od preseka dimnjaka, visine, rapavosti unutranjeg zida i razlici temperature gasova i spoljne temperature vazduha. Preporuujemo sledee veliine dimnjaka kojima se postie ova promaja:

  Oznaka tednjaka

  Nazivna mo grejanja (KW)

  Visina dimnjaka (m) 5 6 7 8 9

  ALFA TERM 27

  Mrki ugalj drva Dimenzije svetle povrine (mm)

  26,7 27 200 145x200 160

  145x145 160

  145x145 160

  145x145

  - Propisan dimnjak i ispunjavanje ostalih zahteva koji su dati u materijalu koji sledi su pretpostavka za besprekorno funkcionisanje tednjaka.

  - Ako je u dimnjaku promaja vea od 20 Pa treba u dimovodnu cev ugraditi priguiva. - Prikljuak na dimnjak treba postaviti usponski. - Horizontalni komadi dimnih cevi koji su dui od 0,5m treba da imaju uspon od 10 prema dimnjaku. - Dimovodni nastavak, dimovodne cevi i dimnjak ne smeju se suavati. - Svi spojevi kao i dimnjak mora da budu dobro zaptiveni, bez garei i prljavtina u dimovodnim cevima. - Dimnjak treba zatititi od hladnoe (toplotno ga izolovati). Posebno se to odnosi na dimnjake napra-

  vljene od lima i dimnjake zidane na spoljnje zidove. - Dimne cevi koje nemaju termoizolaciju i ne stoje vertikalno, ne smeju biti due od 1,25m.

  Provera jaine promaje vri se pomou svee (sl.2).

  Slika 2

 • 7

  Ispravan je dimnjak ako zadovoljava sledee uslove (sl. 3): - Da viri iznad vrha krova (sljemena, bila) najmanje 0,5m. - Da nadvisi susednu kuu koja je blizu dimnjaka, drvo ili neku drugu prepreku. - Da bude u unutranjim zidovima kue ili da bude dobro izolovan ako je u spoljnim zidovima. - Da nastavak bude tesno vezan sa dimnjakom ukoliko se nastavlja. - Da bude dobro oien tj. da u njemu nema ptijih gnezda, razne prljavtine i garei. - Da dimovodna cev ne ue duboko u otvor dimnjaka jer se time smanjuje prostor za izlaz dima. - Da svi drugi nepotrebni otvori kao i vratanca za ienje budu dobro zatvoreni (zaptiveni) kako se ne bi

  stvarao tzv. fal vazduh. - Da ima samostalni dimnjaki kanal bez kape na vrhu.

  Slika 3

  nepravilno pravilno nepravilno

 • 8

  6. INSTALIRANJE TEDNJAKA U SISTEM ZA VODENO GREJANJE

  Instaliranje tednjaka treba da izvri struno lice prema odgovarajuem projektu. tednjak je namenjen za etano i centralno grejanje. Moe se instalirati u zatvorenom i otvorenom sistemu grejanja. Pridravati se propisa JUS M.E7.201 i JUS M.E7.202. eme zatvorenog i otvorenog sistema date su na sl.7 i sl. 8. Zadnja strana kotla sa prikljucima data je na sl. 4 gde su:

  Slika 4

  - Poz.1 je prikljuak sa spoljnim navojem R1 za potisni vod, - Poz.2 je prikljuak sa spoljnim navojem R 1 za povratni vod, - Poz.3 i 4 su prikljuci (kom.2) sa spoljnim navojem R1/2. To su izlazi cevi za hlaenje i bilo koji od

  njih moe biti ulaz odnosno izlaz, - Poz.5 je prikljuak sa unutranjim navojem R1/2 za ugradnju zatitne cevi termoventi