Statutul Colegiului Medicilor Din Romania

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Statutul Colegiului Medicilor Din Romania

 • 8/17/2019 Statutul Colegiului Medicilor Din Romania

  1/23

  Statutul Colegiului Medicilor din RomaniaCategoria: LegislatieScris de: CMR

  CAPITOLUL I

  Principii generale

   

  Art. 1. – (1) Colegiul Medicilor din România se organizează şi funcţionează, în aza legii şi a prezentului statut, ca

  organizaţie profesională naţională a medicilor, fiind o instituţie de drept pulic, negu!ernamentală, apolitică şi fără

  scop patrimonial"

    (2) Colegiul Medicilor din România are personalitate #uridică şi este autonom în raport cu orice autoritate pulică,

  e$ercitându%şi atriuţiile fără posiilitatea !reunei imi$tiuni"

    Art. 2. – Colegiul Medicilor din România are ca principal oiect de acti!itate controlul şi supra!eg&erea e$ercitării

  profesiei de medic, aplicarea legilor şi a regulamentelor care organizează şi reglementează e$erciţiul profesiei,

  reprezentarea intereselor profesiei de medic şi păstrarea prestigiului acestei profesiuni în cadrul !ieţii sociale"

    Art. 3. – Ca autoritate pulică şi profesională, Colegiul Medicilor din România realizează atriuţiile pre!ăzute de

  lege şi de prezentul statut în ' domenii principale de acti!itate:

    a) profesional%ştiinţific şi în!ăţământ(

    b) etic şi deontologic(

    c) #urisdicţie profesională şi litigii(

    d) a!izări%acreditări(

    e) economico%social(

    f) administrati! şi organizatoric"

    Art. 4. – (1) La ni!elul #udeţelor, respecti! al municipiului )ucureşti se organizează şi funcţionează câte un colegiu

  teritorial al medicilor din unitatea administrati!%teritorială respecti!ă"

    (2) Medicii înscrişi şi luaţi în e!idenţa colegiilor teritoriale sunt memri ai Colegiului Medicilor din România"

    (3) *iciun colegiu teritorial nu poate funcţiona în afara Colegiului Medicilor din România"

    Art. 5. – +ntre Colegiul Medicilor din România şi colegiile teritoriale e$istă raporturi de autonomie funcţională,

  organizatorică şi financiară"

    Art. 6. – (1) Ca organizaţie profesională, Colegiul Medicilor din România apără demnitatea şi promo!ează

  drepturile şi interesele memrilor săi în toate sferele de acti!itate, apără onoarea, liertatea şi independenţa

  profesională a medicului în e$ercitarea profesiei, asigură respectarea de către medici a oligaţiilor ce le re!in faţă de

  pacient şi de sănătatea pulică"

    (2) +n !ederea realizării oiecti!elor pre!ăzute la alin" -., Colegiul Medicilor din România colaorează, în condiţiile

  legii, cu toate instituţiile competente"

    Art. 7. – (1) Colegiul Medicilor din România, prin organismele sale, este reprezentant al corpului profesional din

  România în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile gu!ernamentale şi negu!ernamentale, interne şi internaţionale"

    (2) Pentru îndeplinirea oiecti!elor şi atriuţiilor conferite de lege şi de prezentul statut, organele reprezentati!e ale

  Colegiului Medicilor din România pot intra în relaţii cu diferite organisme similare din alte state"

  1

  http://www.cmr.ro/statutul-colegiului-medicilor-din-romania/http://www.cmr.ro/category/cmr/legislatie/http://www.cmr.ro/category/cmr/legislatie/http://www.cmr.ro/statutul-colegiului-medicilor-din-romania/

 • 8/17/2019 Statutul Colegiului Medicilor Din Romania

  2/23

    Art. 8. – (1) /legerea organelor reprezentati!e şi de conducere ale Colegiului Medicilor din România se !a face, de

   #os în sus, cu respectarea principiilor democratice şi a egalităţii tuturor memrilor"

    (2) Memrii Colegiului Medicilor din România au oligaţia de a participa la alegerea organelor de conducere"

    (3) 0rganizarea şi desfăşurarea alegerilor, precum şi modalitatea de e$primare a !otului, în una dintre cele 1

  !ariante de e$primare a !otului, respecti! !otul direct, !otul prin poştă sau2şi !otul electronic, se !a staili printr%unregulament electoral aproat de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România"

    Art. 9. – (1) Sediul Colegiului Medicilor din România este în municipiul )ucureşti"

    (2) 3mlema cu sigla Colegiului Medicilor din România este pre!ăzută în ane$a care face parte integrantă din

  prezentul statut"

   

  CAPITOLUL II

  Memrii Colegiului Medicilor din România" 4repturi şi oligaţii

   

  Art. 10. – (1) Calitatea de memru al Colegiului Medicilor din România se doândeşte şi se păstrează în condiţiile

  legii"

    (2) Memrii Colegiului Medicilor din România sunt înscrişi în Registrul medicilor din România, care se pulică pe

  site%ul oficial al colegiului"

    Art. 11. – (1) La cerere, memrii Colegiului Medicilor din România care din moti!e oiecti!e doresc să întrerupă pe

  o durată de până la 5 ani e$ercitarea profesiei de medic pot solicita suspendarea calităţii de memru pe acea durată"

  Cererea se !a depune anterior perioadei solicitate"

    (2) +ntreruperea sau suspendarea acti!ităţii pe o durată mai mare de 5 ani atrage de drept pierderea calităţii de

  memru al Colegiului Medicilor din România şi, pe cale de consecinţă, pierderea dreptului de lieră practică"

    (3) Pe durata suspendării la cerere a calităţii de memru al Colegiului Medicilor din România se suspendă

  oligaţiile şi drepturile ce decurg din prezentul statut"

    (4) Reînscrierea în cadrul Colegiului Medicilor din România şi reluarea acti!ităţii profesionale după o întrerupere a

  e$ercitării profesiei mai mare de 5 ani se pot face numai în condiţiile legii"

    Art. 12. – Medicii cetăţeni străini cărora li s%a aproat, în condiţiile legii, e$ercitarea profesiunii de medic pe teritoriul

  României au oligaţia de a se înregistra la Colegiul Medicilor din România şi de a respecta prezentul statut, Codul de

  deontologie medicală, regulamentele profesiei şi deciziile organelor de conducere ale corpului profesional al

  medicilor"

    Art. 13. – Memrii Colegiului Medicilor din România au drepturile şi oligaţiile pre!ăzute de lege"

    Art. 14. – (1) +n !ederea creşterii gradului de pregătire profesională şi a asigurării unui ni!el ridicat al cunoştinţelor

  medicale, medicii sunt oligaţi să efectueze cursuri şi alte forme de educaţie medicală continuă şi informare în

  domeniul ştiinţelor medicale pentru cumularea numărului de credite stailit în acest sens de către Colegiul Medicilor

  din România" Sunt creditate cursurile, programele, precum şi celelalte forme de educaţie medicală continuă a!izate

  de către Colegiul Medicilor din România"

  2

 • 8/17/2019 Statutul Colegiului Medicilor Din Romania

  3/23

    (2) Medicilor care nu realizează pe parcursul a 5 ani numărul minim de credite de educaţie medicală continuă,

  stailit de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România, li se suspendă dreptul de lieră practică până la

  realizarea numărului de credite respecti!"

    (3) Perioada în care medicii cu drept de lieră practică sunt oligaţi să facă do!ada efectuării numărului de credite

  se staileşte de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România"  Art. 15. – +ncălcarea oligaţiilor de mai sus constituie aatere de la disciplina şi deontologia profesională şi de la

  cea a corpului profesional"

  CAPITOLUL III

  0rganizarea şi funcţionarea

   

  !C"IU#!A 1

  4ispoziţii generale

   

  Art. 16. – (1) Corpul profesional al medicilor este organizat, la ni!el naţional, în cadrul Colegiului Medicilor din

  România, iar la ni!el teritorial 6 #udeţe, respecti! municipiul )ucureşti, prin colegii teritoriale"

    (2) Colegiile teritoriale au personalitate #uridică, patrimoniu şi uget propriu de la data constituirii şi înregistrării la

  administraţia financiară"

    Art. 17. – (1) 4enumirea colegiului teritorial este 7Colegiul Medicilor din 8""9 se completează cu denumirea unităţii

  administrati!%teritoriale în care funcţionează colegiul respecti!."

    (2) Sediul colegiului teritorial este în oraşul reşedinţă de #udeţ, respecti! în municipiul )ucureşti pentru Colegiul

  Medicilor din Municipiul )ucureşti"

    Art. 18. – (1) Raporturile dintre organele de conducere naţionale şi cele teritoriale se stailesc conform dispoziţiilor

  legii şi prezentului statut"

    (2) 3le !or a!ea la ază, în ceea ce pri!eşte organizarea şi funcţionarea, autonomia organismelor locale,

  respectarea principiului democratic în luarea deciziilor şi a competenţelor speciale stailite de lege şi de prezentul

  statut"

   

  !C"IU#!A a 2$a

  0rganele de conducere de la ni!el naţional

   

  Art. 19. – La ni!el naţional, organele de conducere ale Colegiului Medicilor din România sunt:

    a) /dunarea generală naţională(

    b) Consiliul naţional(

  3

 • 8/17/2019 Statutul Colegiului Medicilor Din Romania

  4/23

    c) )iroul e$ecuti!(

    d) preşedintele"

   

  U%!C"IU#!A 1

   /dunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România

   

  Art. 20. – (1) /dunarea generală naţională a Colegiului Medicilor din România, denumită în continuare /dunarea

  generală naţională, este alcătuită din memrii Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România şi din

  reprezentanţi ai fiecărui colegiu teritorial, aleşi potri!it Regulamentului electoral aproat de Consiliul naţional al

  Colegiului Medicilor din România"

    (2) *orma de reprezentare a colegiilor teritoriale în /dunarea generală naţională este de -2;; de memri"

    (3) Reprezentanţii în /dunarea generală naţională sunt aleşi pe o durată de < ani"  (4) Proporţional cu numărul de medici înscrişi în e!idenţa colegiului teritorial se aleg 1%-- memri supleanţi"

    Art. 21. – /dunarea generală naţională are următoarele atriuţii:

    a) adoptă Statutul şi Codul de deontologie medicală(

    b) aproă modificarea acestora(

    c) aproă ugetul de !enituri şi c&eltuieli şi e$ecuţia ugetară pentru e$erciţiul e$pirat(

    d) alege dintre memrii săi comisia de cenzori(

    e) adoptă declaraţii care să reflecte poziţia Colegiului Medicilor din România cu pri!ire la aspecte de interes general

   în ceea ce pri!eşte profesia de medic ori statutul medicului în societate(

    f) re!ocă din funcţie memrii aleşi pentru aateri de la pre!ederile legii şi, respecti!, ale Regulamentului de

  organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor din România, care aduc pre#udicii acti!ităţii corpului profesional"

    Art. 22. – (1) /dunarea generală naţională adoptă &otărâri în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul

  memrilor săi, cu ma#oritate simplă de !oturi"

    (2) 4acă la prima con!ocare nu se realizează condiţia de c!orum, după două săptămâni se !a organiza o altă

  şedinţă, cu aceeaşi ordine de zi, care !a putea adopta &otărâri, indiferent de numărul memrilor prezenţi, cu e$cepţia

  situaţiilor pre!ăzute la art" < lit" a. şi ., pentru care este necesară condiţia de c!orum pre!ăzută de lege"

    (3) /dunarea generală naţională se întruneşte în şedinţă ordinară în primul trimestru al anului în curs"

    Art. 23. – /dunarea generală naţională este condusă de preşedintele Colegiului Medicilor din România"

    Art. 24. – /dunarea generală naţională este con!ocată de către:

    a) preşedintele Colegiului Medicilor din România(

    b) 1 dintre memrii )iroului e$ecuti! al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România(

    c) o treime din memrii Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România"

   

  4

 • 8/17/2019 Statutul Colegiului Medicilor Din Romania

  5/23

  U%!C"IU#!A a 2$a

  Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România

   

  Art. 25. – (1) Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România, denumit în continuare Consiliul naţional, este

  alcătuit din câte un reprezentant al fiecărui #udeţ, 1 reprezentanţi ai municipiului )ucureşti şi câte un reprezentant al

  medicilor din fiecare minister şi instituţie centrală cu reţea sanitară proprie" +n afară de aceştia, Consiliul naţional

  poate fi asistat, cu rol consultati!, de câte un reprezentant al /cademiei de =tiinţe Medicale, al Ministerului Sănătăţii,

  al Ministerului Muncii, >amiliei şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului ?ustiţiei"

    (2) Reprezentanţii în Consiliul naţional sunt aleşi pe o perioadă de < ani de către memrii consiliilor colegiilor

  teritoriale şi reprezentanţii acestora în /dunarea generală naţională, întruniţi într%o şedinţă comună"

    (3) C&eltuielile cu deplasarea şi diurna reprezentanţilor în Consiliul naţional !or fi suportate de către colegiile

  teritoriale ai căror reprezentanţi sunt"

    Art. 26. – (1) Consiliul naţional lucrează în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul memrilor cu drept de !ot şi

  ia decizii cu ma#oritate simplă de !oturi"

    (2) 4eciziile Consiliului naţional sunt oligatorii pentru colegiile locale şi pentru toţi medicii care practică profesia de

  medic în România"

    Art. 27. – Reprezentanţii în Consiliul naţional care nu fac parte din organele teritoriale de conducere !or participa

  cu rol consultati! la şedinţele acestor organisme de la ni!el #udeţean, respecti! din municipiul )ucureşti, fiind anunţaţi

  din timp cu pri!ire la ordinea de zi, data, ora şi locul unde se !or desfăşura respecti!ele şedinţe"

    Art. 28. – (1) Consiliul naţional se întâlneşte în şedinţe ordinare o dată pe lună sau în şedinţe e$traordinare ori de

  câte ori este ne!oie"

    (2) =edinţele ordinare sunt con!ocate de către preşedintele )iroului e$ecuti! al Consiliului naţional al Colegiului

  Medicilor din România"

    Art. 29. – Con!ocarea memrilor Consiliului naţional se !a face, după caz, prin:

    a) scrisoare recomandată cu confirmare de primire(

    b) fa$ la sediul colegiului teritorial al cărui memru este respecti!ul reprezentant sau la unitatea ori instituţia la care

  reprezentantul îşi desfăşoară acti!itatea(

    c) email%ul personal"

    Art. 30. – (1) Con!ocarea în una dintre modalităţile de mai sus se !a face cu cel puţin @ zile înaintea datei întrunirii

  Consiliului naţional"

    (2) Materialele ce !or urma a fi supuse dezaterilor pot fi trimise şi prin intermediul poştei electronice sau pot fipulicate pe site%ul Colegiului Medicilor din România"

    Art. 31. – Consiliul naţional realizează atriuţiile pre!ăzute de lege, de prezentul statut şi de &otărârile /dunării

  generale naţionale"

    Art. 32. – Consiliul naţional staileşte strategia şi planul anual de control şi supra!eg&ere a modului de e$ercitare a

  profesiei de medic, precum şi a condiţiilor în care se desfăşoară aceasta"

  5

 • 8/17/2019 Statutul Colegiului Medicilor Din Romania

  6/23

    Art. 33. – Consiliul naţional aproă e$ercitarea ocazională, cu caracter didactic, de instruire, informare şi sc&im de

  e$perienţă, a profesiei de medic de către medicii care nu au calitatea de memru al Colegiului Medicilor din România"

    Art. 34. 6 (1) +n cadrul Consiliului naţional, pentru realizarea atriuţiilor, funcţionează următoarele comisii de lucru:

    a) Comisia de studii şi strategii de dez!oltare(

    b) Comisia profesional%ştiinţifică şi de în!ăţământ(  c) Comisia economico%socială şi de asigurări de sănătate(

    d) Comisia de imagine, relaţii interne şi e$terne(

    e) Comisia de acreditări şi a!izări(

    f) Comisia de etică şi deontologie profesională(

    &) Comisia de #urisdicţie profesională(

    ') Comisia administrati!ă şi financiar%contailă"

    (2) La ni!el local se poate adopta o organizare asemănătoare"

    (3) Pe lângă Consiliul naţional se !or organiza şi !or funcţiona, cu rol consultati!, două comisii: comisia formată din

  preşedinţii colegiilor teritoriale şi comisia formată din preşedinţii societăţilor medicale ştiinţifice agreate de ColegiulMedicilor din România"

    Art. 35. – (1) +n funcţie de necesităţile concrete, Consiliul naţional poate aproa înfiinţarea unor comisii de

  specialitate ori consultati!e"

    (2) /ceste comisii pot a!ea acti!itate permanentă sau temporară"

    Art. 36. – Materialele supuse spre aproare Consiliului naţional !or fi a!izate şi fundamentate de către comisia

  competentă"

    Art. 37. – (1) Corespunzător acestor comisii de lucru ale Consiliului naţional, în cadrul Colegiului Medicilor din

  România se pot înfiinţa departamente ca structuri te&nice şi administrati!e" An departament poate funcţiona pentru

  una sau mai multe comisii"  (2) 4epartamentele !or fi conduse de către unul dintre memrii )iroului e$ecuti! al Consiliului naţional al Colegiului

  Medicilor din România şi, în funcţie de numărul de posturi şi sc&ema de personal aproată de către Consiliul naţional,

  !or fi asigurate cu personal te&nic de specialitate sau administrati!"

    (3) Consiliul naţional !a aproa regulamentele de organizare şi funcţionare a departamentelor şi comisiilor, la

  propunerea acestora"

   

  U%!C"IU#!A a 3$a

  )iroul e$ecuti!

   

  Art. 38. – )iroul e$ecuti! al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România, denumit în continuare )iroul

  e$ecuti!, este format dintr%un preşedinte, 1 !icepreşedinţi şi un secretar general, aleşi în mod indi!idual de către

  Consiliul naţional dintre memrii săi"

  6

 • 8/17/2019 Statutul Colegiului Medicilor Din Romania

  7/23

    Art. 39. – (1) )iroul e$ecuti! lucrează legal în prezenţa a 1 dintre memrii săi şi ia decizii !alaile cu !otul a cel

  puţin 1 memri"

    (2) )iroul e$ecuti! se întruneşte o dată pe săptămână sau ori de câte ori este cazul, la cererea preşedintelui ori a

  cel puţin dintre memrii săi"

    Art. 40. – (1) Memrii )iroului e$ecuti! îşi pot e$prima !otul asupra unei decizii prin corespondenţă, inclusi! înformat !ideo sau electronic"

    (2) Botul e$primat în condiţiile alin" -. se !a consemna în procesul%!eral al şedinţei, iar memrul )iroului e$ecuti!

  !a certifica su semnătură, la următoarea şedinţă, modalitatea de e$primare a !otului şi natura acestuia, respecti!

  poziti! sau negati!"

    Art. 41. – /triuţiile )iroului e$ecuti!:

    a) asigură acti!itatea permanentă a Colegiului Medicilor din România(

    b) aproă anga#area de personal şi asigură e$ecuţia ugetului Colegiului Medicilor din România(

    c) întocmeşte raportul anual de acti!itate şi gestiune, pe care îl supune spre aproare Consiliului naţional(

    d) acceptă donaţiile, legatele şi sponsorizările făcute Colegiului Medicilor din România(  e) e$ecută &otărârile /dunării generale naţionale şi ale Consiliului naţional(

    f) elaorează şi supune spre a!izare Consiliului naţional proiectul ugetului de !enituri şi c&eltuieli pe aza

  ugetelor locale(

    &) îndeplineşte orice alte sarcini stailite de către Consiliul naţional(

    ') informează Consiliul naţional cu pri!ire la deciziile emise între şedinţele consiliului"

    Art. 42. – )iroul e$ecuti! coordonează acti!itatea comisiilor de lucru ale Consiliului naţional"

    Art. 43. – +n e$ercitarea mandatului, memrii )iroului e$ecuti!, precum şi memrii irourilor consiliilor colegiilor

  teritoriale !or primi o indemnizaţie lunară, al cărei cuantum !a fi aproat, după caz, de Consiliul naţional, respecti! de

  consiliile colegiilor teritoriale"  Art. 44. – Preşedintele )iroului e$ecuti! este preşedintele Colegiului Medicilor din România"

    Art. 45. – /triuţiile preşedintelui Colegiului Medicilor din România:

    a) reprezintă Colegiul Medicilor din România în relaţiile cu persoanele fizice şi #uridice din ţară şi din străinătate(

    b) înc&eie contracte şi con!enţii în numele Colegiului Medicilor din România cu aproarea )iroului e$ecuti!(

    c) con!oacă şi conduce şedinţele /dunării generale naţionale şi ale Consiliului naţional(

    d) duce la îndeplinire deciziile )iroului e$ecuti!, &otărârile Consiliului naţional date în sarcina sa şi rezol!ă

  prolemele şi lucrările curente(

    e) anga#ează personalul de specialitate şi administrati!, cu aproarea )iroului e$ecuti!(

    f) îndeplineşte orice altă sarcină stailită de către Consiliul naţional ori de către )iroul e$ecuti!"

    Art. 46. – (1) Preşedintele )iroului e$ecuti! păstrează şi foloseşte ştampila Colegiului Medicilor din România şi are

  drept de semnătură în ancă"

    (2) +n lipsa sa, preşedintele )iroului e$ecuti! poate mandata pe oricare dintre memrii )iroului e$ecuti! pentru a

  realiza competenţele care îi re!in sau numai o parte din acestea"

   

  7

 • 8/17/2019 Statutul Colegiului Medicilor Din Romania

  8/23

  !C"IU#!A a 3$a

   /triuţiile comisiilor de lucru ale Consiliului naţional

   

  Art. 47. – Comisiile de lucru ale Consiliului naţional sunt competente în proleme integrati!e şi de strategie şi

   îndeplinesc atriuţiile stailite de prezentul statut sau stailite prin &otărâre a Consiliului naţional"

    Art. 48. – Comisia de studii şi strategii de dez!oltare e$ercită următoarele atriuţii principale:

    a) analizează situaţia personalului şi a ser!iciilor medicale, în funcţie de ne!oile României(

    b) propune oiecti!e strategice, programe şi proiecte de dez!oltare şi restructurare a acti!ităţii Colegiului Medicilor

  din România(

    c) planifică realizarea programelor(

    d) monitorizează şi realizează proiecte(

    e) elaorează informări şi sinteze pentru )iroul e$ecuti! şi Consiliul naţional"

    Art. 49. – Comisia de studii şi strategii de dez!oltare realizează sinteze în legătură cu aplicarea sistemului normati!

   în materie profesională şi propune Consiliului naţional şi )iroului e$ecuti! adoptarea măsurilor strategice efecti!e

  pentru modificarea şi adoptarea actelor normati!e în eneficiul societăţii româneşti şi al corpului medical din

  România"

    Art. 50. – Comisia profesional%ştiinţifică şi de în!ăţământ urmăreşte şi controlează în acti!itatea sa realizarea

  oiecti!elor profesionale ale medicilor din România, prin programe de educaţie continuă, specializare, stailirea şi

  creşterea standardelor de practică profesională în !ederea asigurării calităţii actului medical în unităţile sanitare"

    Art. 51. – Comisia profesional%ştiinţifică şi de în!ăţământ îşi desfăşoară acti!itatea pe următoarele direcţii:

    a) educaţie profesională continuă(

    b) e$amene şi concursuri(

    c) în!ăţământ profesional şi alte forme de pregătire profesională(

    d) ştiinţe profesionale(

    e) practică independentă a profesiei de medic"

    Art. 52. – (1) Comisia profesional%ştiinţifică şi de în!ăţământ elaorează g&iduri şi protocoale de practică medicală,

  pe ni!eluri de competenţe ale unităţilor sanitare, şi le propune spre aproare Ministerului Sănătăţii" 3laorarea

  g&idurilor şi protocoalelor de practică medicală poate fi delegată asociaţiilor profesional%ştiinţifice ale medicilor"

    (2) +n scopul creşterii performanţei ser!iciilor de sănătate, Comisia profesional%ştiinţifică şi de în!ăţământ are drept

  oiecti! introducerea unor mecanisme de e!aluare şi asigurare a calităţii pregătirii profesionale, cum ar fi: acreditare,

  standardizare, certificare a calităţii, g&iduri de practică profesională"  Art. 53. – Comisia profesional%ştiinţifică şi de în!ăţământ analizează, în funcţie de necesitate, studii de analiză

  ocupaţională în domeniile medicale de specialitate în !ederea stailirii de standarde ocupaţionale şi delimitării

  competenţelor profesionale în !irtutea titlurilor oficiale de calificare în medicină, potri!it *omenclatorului de specialităţi

  medicale şi Catalogului de atestate de studii complementare"

    Art. 54. – +n realizarea competenţelor sale, Comisia profesional%ştiinţifică şi de în!ăţământ îndeplineşte şi

  următoarele acti!ităţi:

  8

 • 8/17/2019 Statutul Colegiului Medicilor Din Romania

  9/23

    a) promo!ează ridicarea continuă a ni!elului profesional, facilitând participarea medicilor la programe de

  perfecţionare profesională din ţară sau din străinătate(

    b) spri#ină organizarea de manifestări profesionale şi ştiinţifice(

    c) elaorează programe şi standarde de e!aluare profesională periodică(

    d) participă, împreună cu Ministerul 3ducaţiei, Cercetării şi ineretului şi cu Ministerul Sănătăţii Pulice, la stailireanumărului anual de locuri în unităţile de în!ăţământ superior de profil medical acreditate, precum şi a numărului de

  locuri în rezidenţiat(

    e) !erifică certificatele de competenţă ling!istică pentru asol!enţii facultăţii de medicină care au asol!it în altă

  limă şi acreditează instituţiile care elierează certificatele de competenţă ling!istică"

    Art. 55. – Comisia economico%socială şi de asigurări de sănătate susţine interesele economice şi sociale ale

  corpului profesional din România, adaptându%le în permanenţă condiţiilor e$istente în plan naţional şi internaţional"

    Art. 56. – Comisia economico%socială şi de asigurări de sănătate reprezintă medicii care lucrează în sistemul de

  asigurări de sănătate, urmărind apărarea drepturilor, intereselor şi a demnităţii profesiunii de medic, precum şi

  eliminarea oricărui fel de ingerinţe în e$ercitarea actului profesional" otodată, Comisia economico%socială şi deasigurări de sănătate supra!eg&ează desfăşurarea raporturilor dintre medicii care lucrează în sistemul de asigurări

  de sănătate, luând toate măsurile care se impun pentru asigurarea liertăţii profesiei şi a apărării statutului medicului

   în societate, inclusi! cu pri!ire la raportul dintre importanţa socială a acti!ităţii profesionale şi !eniturile medicului"

    Art. 57. – (1) Preşedintele Comisiei economico%sociale şi de asigurări de sănătate reprezintă Colegiul Medicilor din

  România şi medicii din sistemul de asigurări de sănătate în faţa organismelor specializate ale Casei *aţionale de

   /sigurări de Sănătate la ni!el central şi ale altor case ori societăţi de asigurări"

    (2) La ni!el local, reprezentarea se !a realiza pe aza principiilor autonomiei organizatorice, funcţionale şi

  financiare"

    Art. 58. – Preşedintele Colegiului Medicilor din România împreună cu preşedintele Comisiei economico%sociale şide asigurări de sănătate reprezintă Colegiul Medicilor din România la ni!el central pentru îndeplinirea atriuţiilor

  legale în domeniul contractării de ser!icii medicale"

    Art. 59. – Comisiile economico%sociale şi de asigurări de sănătate de la ni!el #udeţean, respecti! al municipiului

  )ucureşti supra!eg&ează modul de aplicare a negocierilor realizate de către Colegiul Medicilor din România la ni!el

  central, în sensul că:

    a) îi asistă pe memrii lor la înc&eierea contractelor indi!iduale pri!ind furnizarea de ser!icii profesionale(

    b) reprezintă şi apără interesele memrilor lor în faţa partenerilor contractuali(

    c) oferă consultaţii de specialitate cu pri!ire la înc&eierea, e$ecutarea şi încetarea contractelor pri!ind furnizarea de

  ser!icii profesionale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate(

    d) inter!in prompt şi acţionează prin toate mi#loacele legale atunci când sunt încălcate drepturile memrilor lor, ce

  decurg din înc&eierea şi e$ecutarea contractelor pri!ind furnizarea de ser!icii medicale"

    Art. 60. – Prin intermediul Comisiei economico%sociale şi de asigurări de sănătate de la ni!el #udeţean sau al

  municipiului )ucureşti, Colegiul Medicilor din România organizează şi încura#ează acti!ităţile cultural%artistice şi

  sporti!e ale memrilor săi şi ale familiilor acestora, gospodăreşte şi dez!oltă aza proprie de recreere şi sport,

  contriuie la prote#area memrilor şi a familiilor acestora prin acordarea, în limita posiilităţilor, de a#utoare materiale"

  9

 • 8/17/2019 Statutul Colegiului Medicilor Din Romania

  10/23

    Art. 61. – Comisia de etică şi deontologie profesională are următoarele atriuţii:

    a) urmăreşte şi controlează respectarea de către medici a Codului de deontologie medicală(

    b) analizează e!oluţia normelor deontologice în practica europeană şi internaţională(

    c) face propuneri de modificare a Codului de deontologie medicală"

    Art. 62. – Comisia de #urisdicţie profesională are următoarele atriuţii:  a) anc&etează reclamaţiile şi sesizările legate de nerespectarea deontologiei profesionale(

    b) întocmeşte dosarul de anc&etă disciplinară(

    c) susţine acţiunea disciplinară în faţa comisiei de disciplină"

    Art. 63. – Comisia de #urisdicţie profesională de la ni!elul colegiilor teritoriale are în plus faţă de atriuţiile pre!ăzute

  la art" '5 şi competenţa de a susţine recursul în faţa Comisiei superioare de disciplină din cadrul Colegiului Medicilor

  din România, atunci când recursul este promo!at de iroul consiliului teritorial"

    Art. 64. – ?udecarea cazurilor ce constituie aatere disciplinară se face în temeiul cadrului legal, al prezentului

  statut, al Codului de deontologie medicală, al regulamentelor de ordine internă ale unităţilor medicale şi al fişei

  postului, asigurându%se o înaltă moralitate profesională în rândurile corpului profesional"  Art. 65. – (1) +n cazul unor acţiuni care lezează onoarea profesională a memrilor Colegiului Medicilor din România

  şi2sau a corpului profesional în ansamlu, indiferent de mi#loacele de realizare, Comisia de #urisdicţie profesională !a

  uza de dreptul la replică, cerând ferm autorilor unor astfel de acţiuni să le retracteze sau să le rectifice"

    (2) La ni!el #udeţean, respecti! al municipiului )ucureşti, astfel de atriuţii se realizează pe aza principiului

  autonomiei organizatorice şi funcţionale"

    Art. 66. – Comisia de #urisdicţie profesională de la ni!el #udeţean, respecti! al municipiului )ucureşti sesizează

   încercarea de practică ilegală a profesiei de medic pe teritoriul României" 4reptul de a susţine acţiunea în #ustiţie

  re!ine preşedintelui consiliului colegiului #udeţean, respecti! al municipiului )ucureşti"

    Art. 67. – Comisia de imagine, relaţii interne şi e$terne are ca oiecti! realizarea legăturilor dintre ColegiulMedicilor din România şi structurile gu!ernamentale, negu!ernamentale, #udeţene, naţionale sau internaţionale"

  Relaţia cu pulicul şi mass%media se asigură prin intermediul unui purtător de cu!ânt sau al preşedintelui acestei

  comisii"

    Art. 68. – Comisia de acreditări şi a!izări are ca oiecti! impunerea unor standarde şi criterii de asigurare a calităţii

  actului profesional pe teritoriul României" +n acest sens, comisia îndeplineşte următoarele atriuţii principale:

    a) asigură împreună cu structurile de specialitate din Ministerul 3ducaţiei, Cercetării, ineretului şi Sportului şi din

  Ministerul Sănătăţii !erificarea, !alidarea şi ec&i!alarea calificării memrilor săi(

    b) participă la elaorarea unor criterii transparente de e!aluare, !alidare şi ec&i!alare a diplomelor, specialităţilor,

  competenţelor şi gradelor profesionale(

    c) participă în comisiile centrale de acreditări(

    d) propune şi a!izează metodologia de acreditare a medicilor şi a unităţilor medico%sanitare"

    Art. 69. – Comisia administrati!ă şi financiar%contailă are următoarele atriuţii:

    a) asigură asistenţa #uridică curentă în domeniul financiarcontail a Colegiului Medicilor din România(

    b) gestionează patrimoniul şi ţine e!idenţa financiarcontailă(

    c) centralizează cotizaţiile şi celelalte !enituri(

  10

 • 8/17/2019 Statutul Colegiului Medicilor Din Romania

  11/23

    d) asigură acti!itatea de irotică(

    e) propune Consiliului naţional ni!elul cotizaţiei şi al părţii din aceasta care treuie !irată de structurile #udeţene

  către organele centrale(

    f) fundamentează proiectul ugetului de !enituri şi c&eltuieli(

    &) fundamentează şi propune )iroului e$ecuti! necesarul de personal de e$ecuţie(  ') controlează gestiunea colegiilor #udeţene(

    ) pregăteşte şi asigură desfăşurarea şedinţelor /dunării generale naţionale, Consiliului naţional şi )iroului e$ecuti!"

    Art. 70. – Colegiul Medicilor din România, prin colegiile teritoriale, îndeplineşte următoarele atriuţii:

    a) participă, în condiţiile legii, la acreditarea furnizorilor de ser!icii medicale(

    b) ţine e!idenţa medicilor cu drept de lieră practică, din raza #udeţului respecti! sau a municipiului )ucureşti(

    c) supra!eg&ează modul de e$ercitare a profesiei de către medici(

    d) analizează cazurile de e$ercitare ilegală a profesiei de medic şi înaintează la rândul său dosarul organelor

  competente"

   

  !C"IU#!A a 4$a

  Personalul

   

  Art. 71. – +n limita numărului de posturi aproat de către Consiliul naţional şi a sc&emei de organizare şi

  funcţionare, )iroul e$ecuti!, în funcţie de necesităţile concrete şi în aza notei de fundamentare a Comisiei

  administrati!e şi financiarcontaile, poate anga#a, în condiţiile legii, personal de specialitate, te&nic şi administrati!"

    Art. 72. – Pentru lucrări de specialitate care nu presupun o acti!itate continuă sau pentru consultaţii de specialitate

   în anumite domenii, )iroul e$ecuti! poate contracta ser!icii plătite pe lucrare, temă sau proiect, cu specialişti în

  domeniu"

    Art. 73. – /cti!itatea administrati!ă a Colegiului Medicilor din România este condusă de un director general

  e$ecuti!"

   

  CAPITOLUL I

  0rganele de conducere de la ni!el teritorial

   

  Art. 74. – 0rganele de conducere la ni!elul colegiului #udeţean, respecti! al municipiului )ucureşti sunt:

    a) adunarea generală(

    b) consiliul(

    c) iroul consiliului(

    d) preşedintele"

  11

 • 8/17/2019 Statutul Colegiului Medicilor Din Romania

  12/23

    Art. 75. – (1) /dunarea generală este formată din toţi medicii cu drept de lieră practică înscrişi în colegiul teritorial

  şi care îşi desfăşoară acti!itatea de ază în raza colegiului teritorial respecti!"

    (2) /dunarea generală alege reprezentanţii în consiliul colegiului teritorial, reprezentanţii în /dunarea generală

  naţională şi memrii comisiei de disciplină"

    Art. 76. – (1) /dunarea generală se întruneşte în primul trimestru al anului în şedinţă ordinară şi, în mode$cepţional, în şedinţe e$traordinare"

    (2) /dunarea generală se întruneşte anual şi adoptă &otărâri cu ma#oritate simplă, în prezenţa a două treimi din

  numărul memrilor săi" 4acă la prima con!ocare nu s%a realizat ma#oritatea de două treimi, după -; zile se

  organizează o nouă şedinţă cu aceeaşi ordine de zi, care !a adopta &otărâri cu ma#oritate simplă, indiferent de

  numărul memrilor prezenţi"

    Art. 77. – =edinţele pot fi con!ocate de:

    a) consiliu(

    b) preşedintele colegiului teritorial(

    c) iroul consiliului colegiului teritorial(  d) o treime din numărul memrilor colegiului teritorial"

    Art. 78. – /dunarea generală are următoarele atriuţii:

    a) alege memrii consiliului(

    b) alege reprezentanţii în /dunarea generală naţională(

    c) alege dintre memrii săi comisia de cenzori formată din 1 memri(

    d) aproă ugetul de !enituri şi c&eltuieli(

    e) aproă e$ecuţia ugetară(

    f) descarcă de gestiune consiliul(

    &) analizează raportul de acti!itate al consiliului(  ') staileşte indemnizaţia de şedinţă a memrilor comisiei de disciplină"

    Art. 79. – (1) Consiliul colegiului #udeţean, respecti! al municipiului )ucureşti au un număr de memri proporţional

  cu numărul medicilor înscrişi în e!idenţa colegiului, la data organizării alegerilor, aleşi de adunarea generală conform

  proporţiilor stailite de lege"

    (2) Consiliul colegiului #udeţean, respecti! al municipiului )ucureşti se întâlnesc în şedinţe ordinare o dată la două

  luni sau în şedinţe e$traordinare la con!ocarea:

    a) preşedintelui colegiului respecti!(

    b) a cel puţin 1 memri ai iroului consiliului(

    c) unei treimi din numărul memrilor consiliului"

    (3) Consiliul lucrează în prezenţa a minimum două treimi din numărul memrilor săi şi ia decizii cu ma#oritate simplă

  de !oturi"

    Art. 80. – Principalele atriuţii ale consiliilor colegiilor teritoriale sunt următoarele:

    a) conduc acti!itatea colegiului între şedinţele adunării generale(

    b) aleg indi!idual şi pe funcţii memrii iroului consiliului(

    c) elaorează regulamentul de organizare şi funcţionare(

  12

 • 8/17/2019 Statutul Colegiului Medicilor Din Romania

  13/23

    d) aproă indemnizaţiile lunare ale memrilor iroului consiliului(

    e) duc la îndeplinire &otărârile adunării generale(

    f) aplică şi urmăresc ducerea la îndeplinire a &otărârilor organelor naţionale ale Colegiului Medicilor din România(

    &) aleg dintre memrii lor comisiile de lucru(

    ') apără şi reprezintă interesele profesionale ale memrilor lor, inclusi! în faţa instanţelor #udecătoreşti şi a altorautorităţi pulice"

    Art. 81. – )iroul consiliului este format din: preşedinte, 1 !icepreşedinţi şi un secretar, aleşi în mod indi!idual de

  către consiliu dintre memrii săi, în termen de ma$imum 5 zile de la data alegerii consiliului"

    Art. 82. – (1) )iroul consiliului se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este ne!oie, la solicitarea preşedintelui

  sau a cel puţin dintre memrii săi"

    (2) )iroul consiliului lucrează în prezenţa a cel puţin 1 dintre memrii săi şi ia decizii cu !otul a cel puţin 1 memri"

    Art. 83. – )iroul consiliului are următoarele atriuţii:

    a) asigură acti!itatea colegiului între şedinţele consiliului(

    b) aproă anga#area de personal şi asigură e$ecuţia ugetului(  c) e$ecută &otărârile adunării generale şi ale consiliului(

    d) elaorează şi supune spre a!izare consiliului proiectul ugetului de !enituri şi c&eltuieli(

    e) e$ecută deciziile organelor naţionale de conducere şi răspunde de ducerea lor la îndeplinire(

    f) informează consiliul cu pri!ire la deciziile emise şi acti!itatea desfăşurată între şedinţele consiliului"

   

  CAPITOLUL

  Benituri şi c&eltuieli

   

  Art. 84. – Beniturile Colegiului Medicilor din România se constituie din:

    a) ta$a de înscriere(

    b) cotizaţiile lunare ale memrilor(

    c) contra!aloarea ser!iciilor prestate memrilor sau persoanelor fizice şi #uridice(

    d) donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice şi #uridice(

    e) legate(

    f) drepturi editoriale(

    &) încasări din !ânzarea pulicaţiilor proprii(

    ') fonduri rezultate din manifestările culturale şi ştiinţifice(

    ) organizarea de cursuri de educaţie profesională continuă(

    *) alte surse"

    Art. 85. – a$a de înscriere în Colegiul Medicilor din România este de -;D din salariul minim pe economie"

  13

 • 8/17/2019 Statutul Colegiului Medicilor Din Romania

  14/23

    Art. 86. – (1) Cotizaţiile datorate şi neplătite în termenul fi$at de consiliul colegiului teritorial de către memrii

  Colegiului Medicilor din România determină plata unor penalităţi egale cu cele percepute pentru neplata oligaţiilor

  fiscale"

    (2) /ceeaşi penalitate se !a aplica şi colegiilor teritoriale care nu !arsă către organele naţionale partea de cotizaţie

  stailită de Consiliul naţional"  Art. 87. – (1) *eplata cotizaţiei datorate Colegiului Medicilor din România pe o perioadă de ' luni şi după

  atenţionarea scrisă a consiliului colegiului teritorial se sancţionează cu suspendarea calităţii de memru al colegiului

  până la plata cotizaţiei datorate şi a penalităţilor aferente"

    (2) Sancţiunea se aplică de către comisia de disciplină la sesizarea Comisiei administrati!e şi financiar%contaile a

  Colegiului Medicilor din Romania"

    (3) 4ecizia de suspendare se comunică Ministerului Sănătăţii, casei de asigurări de sănătate #udeţene şi

  anga#atorului medicului suspendat"

    Art. 88. – (1) Cuantumul cotizaţiei de memru al Colegiului Medicilor din România se staileşte de către Consiliul

  naţional"  (2) Partea din cotizaţie aferentă funcţionării forurilor naţionale !a fi !irată până cel mai târziu la sfârşitul lunii

  următoare celei pentru care a fost percepută cotizaţia"

    Art. 89. – (1) Partea de cotizaţie datorată Consiliului naţional, nefiind !enit al consiliilor colegiilor teritoriale, se !a

  !ira către acesta înaintea oricăror alte plăţi"

    (2) 0ligaţia urmăririi şi efectuării !ărsării cotei aferente Consiliului naţional re!ine preşedintelui consiliului teritorial"

    Art. 90. – Beniturile pot fi utilizate pentru c&eltuieli cu organizarea şi funcţionarea, c&eltuieli de personal, c&eltuieli

  materiale şi ser!icii, c&eltuieli de capital, perfecţionarea pregătirii profesionale, acordarea de urse prin concurs

  medicilor, a#utorarea medicilor cu !enituri mici, crearea de instituţii cu scop filantropic şi ştiinţific, alte c&eltuieli

  aproate, după caz, de consiliul colegiului teritorial, respecti! de Consiliul naţional"  Art. 91. – (1) Colegiul Medicilor din România, la ni!el central, !a a!ea cont ancar" 4reptul de semnătură în ancă

  aparţine preşedintelui Colegiului Medicilor din România" /cesta poate împuternici şi o altă persoană cu dreptul de

  semnătură în ancă"

    (2) 4ispoziţiile alin" -. se aplică şi colegiilor #udeţene, respecti! al municipiului )ucureşti"

    Art. 92. – (1) Preşedinţii consiliilor colegiilor #udeţene, respecti! al municipiului )ucureşti !or trimite anual până la

  sfârşitul lunii martie copii de pe ugetul pentru anul în curs, aproat de către consiliul colegiului #udeţean, respecti! al

  municipiului )ucureşti, şi copii de pe ilanţul şi contul de e$ecuţie a ugetului de !enituri şi c&eltuieli al anului anterior"

    (2) Copiile !or fi certificate pentru conformitate cu originalul de către preşedintele consiliului colegiului #udeţean,

  respecti! al municipiului )ucureşti"

    Art. 93. – Memrii Colegiului Medicilor din România care sunt e$cluşi nu au niciun drept să re!endice !reo parte

  din patrimoniul sau !eniturile colegiului şi nici să ridice pretenţii asupra ta$elor de înscriere, cotizaţiilor sau altor

  e!entuale contriuţii ăneşti ori materiale !irate către Colegiul Medicilor din România"

   

  14

 • 8/17/2019 Statutul Colegiului Medicilor Din Romania

  15/23

  CAPITOLUL I

  Sancţiuni şi proceduri disciplinare

   

  !C"IU#!A 1

  4ispoziţii generale

   

  Art. 94. – Constituie aatere disciplinară fapta să!ârşită cu !ino!ăţie prin care se încalcă #urământul depus, legile şi

  regulamentele specifice profesiei de medic, Codul de deontologie medicală, pre!ederile prezentului statut, deciziile

  oligatorii adoptate de Colegiul Medicilor din România, precum şi orice altă faptă să!ârşită în legătură cu profesia sau

   în afara acesteia, care este de natură să pre#udicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale corpului profesional"

    Art. 95. – Repetarea unei aateri disciplinare până la radierea sancţiunii aplicate constituie o circumstanţăagra!antă, care !a fi a!ută în !edere la aplicarea unei e!entuale alte sancţiuni"

    Art. 96. – Consiliile teritoriale sunt oligate să ţină e!idenţa sancţiunilor aplicate fiecărui memru şi să o comunice,

  la solicitare, celor în drept"

    Art. 97. – (1) +n cadrul fiecărui colegiu teritorial se organizează şi funcţionează comisia de disciplină, independentă

  de conducerea colegiului, care #udecă în complete de 1 memri aaterile disciplinare să!ârşite de medicii înscrişi în

  acel colegiu"

    (2) La ni!elul Colegiului Medicilor din România se organizează şi funcţionează Comisia superioară de disciplină,

  independentă de conducerea colegiului, care #udecă în complete de 5 memri contestaţiile formulate împotri!a

  deciziilor comisiilor de disciplină teritoriale"

    (3) Anul dintre memrii comisiilor de disciplină, oligatoriu memru al colegiului, este desemnat de direcţiile de

  sănătate pulică, la ni!el teritorial, şi de Ministerul Sănătăţii, la ni!elul Comisiei superioare de disciplină"

    Art. 98. – (1) Memrii comisiilor de disciplină de la ni!elul colegiului teritorial sunt aleşi de către adunarea generală

  a colegiului, iar memrii Comisiei superioare de disciplină !or fi aleşi de către /dunarea generală naţională"

    (2) Memrii comisiilor de disciplină !or fi aleşi din rândul medicilor primari cu o !ec&ime în profesie de peste @ ani şi

  care nu au a!ut aateri disciplinare în ultimii 5 ani"

    (3) >uncţia de memru al comisiei de disciplină este incompatiilă cu orice altă funcţie în cadrul Colegiului Medicilor 

  din România"

    (4) 4urata mandatului memrilor comisiilor de disciplină este de ' ani"

    (5) Calitatea de memru al comisiilor de disciplină încetează prin deces, demisie, pierderea calităţii de memru al

  Colegiului Medicilor din România, sur!enirea unor situaţii de nedemnitate sau incompatiilitate ori prin numirea unui

  alt reprezentant, în cazul memrilor desemnaţi de către Ministerul Sănătăţii sau de direcţia de sănătate pulică"

    (6) Pentru memrii comisiilor de disciplină teritoriale, pierderea calităţii de memru al comisiei de disciplină

  operează şi în cazul transferului în alt #udeţ"

    Art. 99. – /legerea comisiilor de disciplină se !a face potri!it unui regulament aproat de Consiliul naţional"

  15

 • 8/17/2019 Statutul Colegiului Medicilor Din Romania

  16/23

    Art. 100. – (1) /aterea disciplinară anga#ează răspunderea disciplinară a făptuitorului, căruia i se !a aplica una

  dintre următoarele sancţiuni:

    a) mustrare(

    b) a!ertisment(

    c) !ot de lam(  d) amendă de la -;; lei la -"5;; lei" Plata amenzii se !a face în contul Colegiului Medicilor din România, în termen

  de 1; de zile de la data rămânerii definiti!e a &otărârii disciplinare" *eac&itarea în acest termen atrage suspendarea

  de drept din e$erciţiul profesiei, până la ac&itarea sumei(

    e) interdicţia de a e$ercita profesia ori anumite acti!ităţi medicale pe o perioadă de la o lună la un an(

    f) retragerea calităţii de memru al Colegiului Medicilor din România"

    (2) Retragerea calităţii de memru al Colegiului Medicilor din România operează de drept pe durata stailită de

  instanţele #udecătoreşti prin &otărâre definiti!ă cu pri!ire la interzicerea e$ercitării profesiei"

    (3) La sancţiunile pre!ăzute la alin" -. se poate pre!edea, după caz, oligarea celui sancţionat la efectuarea unor

  cursuri de perfecţionare sau de educaţie medicală ori a altor forme de pregătire profesională"  Art. 101. – (1) 4ecizia pronunţată se comunică persoanei sancţionate, persoanei care a făcut sesizarea,

  Ministerului Sănătăţii, )iroului e$ecuti! şi persoanei cu care medicul sancţionat are înc&eiat contractul de muncă"

    (2) +n termen de -5 zile de la comunicare, persoana sancţionată, persoana care a făcut sesizarea, Ministerul

  Sănătăţii, preşedintele colegiului teritorial sau preşedintele Colegiului Medicilor din România poate contesta decizia

  pronunţată de comisia de disciplină a colegiului teritorial"

    Art. 102. – (1) /cţiunea disciplinară poate fi pornită în termen de cel mult ' luni de la data să!ârşirii faptei sau de la

  data cunoaşterii consecinţelor pre#udiciaile"

    (2) Sancţiunile pre!ăzute la art"

 • 8/17/2019 Statutul Colegiului Medicilor Din Romania

  17/23

    (2) Anităţile sanitare sau cele de medicină legală au oligaţia de a pune la dispoziţia comisiilor de disciplină sau a

  persoanelor desemnate cu in!estigarea aaterilor disciplinare documentele medicale solicitate, precum şi orice alte

  date şi informaţii necesare soluţionării cauzei"

    Art. 104. – +mpotri!a deciziei de sancţionare emise de Comisia superioară de disciplină, în termen de -5 zile de la

  comunicare, medicul sancţionat poate formula o acţiune în anulare la secţia de contencios administrati! a triunalului în a cărui rază îşi desfăşoară acti!itatea"

   

  !C"IU#!A a 2$a

  Reguli procedurale

   

  Art. 105. – (1) Plângerea împotri!a unui medic se adresează colegiului al cărui memru este acesta" /cesteia i se

  !a da curs numai în cazul în care conţine următoarele elemente de identificare:  a) numele, prenumele, domiciliul şi calitatea petentului(

    b) numele, prenumele şi locul de muncă ale medicului împotri!a căruia se face plângerea(

    c) descrierea faptei şi indicarea datei când aceasta a a!ut loc(

    d) pre#udiciul fizic şi moral creat pacientului(

    e) semnătura petentului"

    (2) Plângerea se !a depune personal sau prin mandat cu procură ori poate fi trimisă prin scrisoare recomandată cu

  confirmare de primire"

    (3) *u se !a da curs plângerilor trimise prin email, fa$ ori depuse sau trimise în copii, ci se !a formula doar un

  răspuns în care se !or in!oca pre!ederile statutului referitoare la condiţiile de !alailitate impuse unei plângeri"

    Art. 106. – (1) Primind plângerea, iroul consiliului decide declanşarea sau nedeclanşarea anc&etei disciplinare"

    (2) )iroul consiliului poate decide nedeclanşarea anc&etei disciplinare:

    a) doar în cazul în care plângerea nu este de competenţa Colegiului Medicilor din România(

    b) atunci când plângerea nu conţine elementele oligatorii, aşa cum sunt definite la art" -;5 alin" -."

    Art. 107. – (1) )iroul consiliului se poate sesiza şi poate dispune începerea unei anc&ete disciplinare şi din oficiu"

    (2) +n decizia de autosesizare se !or menţiona elementele care au stat la aza luării acestei decizii( e!entual, acolo

  unde este cazul, se !or ataşa şi do!ezile corespunzătoare"

    Art. 108. – (1) +n aza deciziei iroului consiliului de declanşare a anc&etei disciplinare, Comisia de #urisdicţie

  profesională îl !a informa pe medicul împotri!a căruia s%a formulat plângerea, comunicându%i o copie a plângerii, şi îi

  !a comunica acestuia termenul până la care poate depune în scris apărările sale şi termenul la care se poate

  prezenta pentru a fi audiat şi pentru a formula toate apărările pe care le consideră utile"

    (2) +n cazul în care se constată că sesizarea a fost formulată cu depăşirea termenului pre!ăzut de lege, Comisia de

   #urisdicţie profesională !a întocmi un referat prin care !a propune respingerea sesizării ca tardi! introdusă, fără a mai

  cerceta fondul cauzei"

  17

 • 8/17/2019 Statutul Colegiului Medicilor Din Romania

  18/23

    (3) Primind dosarul cu propunerea Comisiei de #urisdicţie profesională, comisia de disciplină !a pronunţa o decizie

  de respingere a plângerii ca tardi! introdusă, fără a mai pronunţa o soluţie asupra fondului plângerii"

    Art. 109. – (1) 4upă cercetarea faptei, conform art" -;F, de către Comisia de #urisdicţie profesională, dosarul

  disciplinar însoţit de propunerea de sancţionare sau de stingere a acţiunii disciplinare se înaintează comisiei de

  disciplină a colegiului"  (2) /cţiunea disciplinară în faţa comisiei de disciplină se susţine de către Comisia de #urisdicţie profesională"

    Art. 110. – 4upă audierea medicului împotri!a căruia s%a pornit acţiunea disciplinară, e!entual a unor specialişti în

  domeniu, a martorilor şi a persoanei care a făcut plângerea, comisia de disciplină staileşte printr%o decizie una dintre

  următoarele soluţii:

    a) stinge acţiunea disciplinară, dacă fapta nu constituie aatere disciplinară(

    b) aplică una dintre sancţiunile pre!ăzute la art" -;;(

    c) stinge acţiunea disciplinară, dacă persoana care a făcut plângerea, deşi anunţată, în mod ne#ustificat, nu se

  prezintă la audierea fi$ată de comisia de disciplină sau nu îşi precizează în scris poziţia faţă de solicitările comisiei de

  disciplină ori nu se prezintă la e$pertiza dispusă în cauză"  Art. 111. – 4ecizia adoptată în soluţionarea cauzei !a treui să cuprindă:

    a) numărul deciziei şi data pronunţării(

    b) componenţa comisiei de disciplină(

    c) descrierea pe scurt a faptei(

    d) prezentarea măsurilor de cercetare a faptei declaraţiile părţilor, martorii care au fost audiaţi, înscrisurile,

  documentele cercetate şi reţinute în soluţionarea cauzei etc".(

    e) sancţiunea aplicată(

    f) temeiul legal al adoptării ei(

    &) termenul de contestare şi locul de depunere a contestaţiei(  ') semnătura preşedintelui comisiei de disciplină şi ştampila acestuia"

    Art. 112. – 4ecizia adoptată de către comisia de disciplină de la ni!el teritorial se comunică medicului cercetat,

  persoanei care a făcut plângerea şi )iroului e$ecuti!"

    Art. 113. – (1) +n termen de -5 zile de la comunicare, medicul sancţionat, persoana care a făcut plângerea,

  Ministerul Sănătăţii, preşedintele colegiului teritorial sau preşedintele Colegiului Medicilor din România poate

  contesta decizia pronunţată de comisia de disciplină a colegiului teritorial"

    (2) 4acă nu se formulează contestaţie, decizia de sancţionare se comunică unităţii profesionale cu care medicul

  sancţionat se afla în raporturi de muncă, precum şi Ministerului Sănătăţii"

    (3) Contestaţia se formulează în scris şi !a conţine în mod oligatoriu cel puţin următoarele elemente:

    a) numele şi prenumele contestatarului(

    b) domiciliul, respecti! sediul contestatarului(

    c) oiectul contestaţiei(

    d) moti!area contestaţiei(

    e) mi#loacele de proă pe care se spri#ină contestaţia(

    f) semnătura contestatorului

  18

 • 8/17/2019 Statutul Colegiului Medicilor Din Romania

  19/23

    (4) +n situaţia în care Comisia de #urisdicţie profesională a Colegiului Medicilor din România apreciază că în

  contestaţie nu sunt cuprinse toate elementele pre!ăzute la alin" 1., !a cere contestatarului ca, în termen de 5 zile de

  la înştiinţarea prin care i se aduce la cunoştinţă această situaţie, acesta să completeze contestaţia" +n cazul în care

  contestatarul nu se conformează solicitării Comisiei de #urisdicţie profesională a Colegiului Medicilor din România sau

  dacă contestaţia nu conţine elementele pre!ăzute la alin" 1. lit" a. şi ., contestaţia !a fi înaintată de urgenţăComisiei superioare de disciplină, cu propunerea de respingere"

    Art. 114. – (1) Contestaţia se depune la comisia de disciplină de la ni!el teritorial, care, în termen de 1 zile

  lucrătoare, este oligată ca împreună cu dosarul cauzei să o trimită Comisiei superioare de disciplină"

    (2) Contestaţia este suspensi!ă de e$ecutare"

    (3) Sunt nule contestaţiile depuse direct la Comisia superioară de disciplină"

   

  (4) Prin contestaţie nu pot fi in!ocate aspecte care nu au făcut oiectul plângerii ce a stat la aza declanşării

  anc&etei disciplinare"

    Art. 115. – Soluţionând contestaţia, Comisia superioară de disciplină analizează cauza su toate aspectele, iar

  după ascultarea contestatorului şi, e!entual, administrarea tuturor proelor apreciate ca fiind necesare poate

  pronunţa o decizie prin care:

    a) să anuleze decizia pronunţată de comisia de disciplină de la ni!el teritorial, dacă aceasta a fost nelegal

  pronunţată, şi, pe cale de consecinţă, să dispună refacerea procedurii disciplinare la ni!el teritorial, cu respectarea

  pre!ederilor legale(

    b) să respingă contestaţia şi să menţină dispoziţiile deciziei pronunţate la ni!el teritorial(

    c) să admită, în tot sau în parte, contestaţia şi să dispună anularea, în tot sau în parte, a deciziei pronunţate la ni!el

  teritorial, pronunţându%se pe fond asupra oiectului plângerii(

    d) să respingă contestaţia ca nelegal formulată, dacă contestatorul nu şi%a moti!at contestaţia şi nu a dat curs

  solicitării de precizare a moti!elor contestaţiei"

    Art. 116. – 4ecizia Comisiei superioare de disciplină !a conţine elementele

  pre!ăzute la art" ---"

    Art. 117. – 4acă s%a formulat o plângere atât împotri!a unui memru al unui organ de conducere, cât şi împotri!a

  unui medic care nu ocupă o funcţie în cadrul colegiului, se !or forma două dosare, ce !or fi soluţionate după cum

  urmează:

    a) un dosar de către Comisia de #urisdicţie profesională a Colegiului Medicilor din România şi care se !a soluţiona

  de către Comisia superioară de disciplină, pentru faptele ce îl pri!esc pe medicul memru al unui organ de

  conducere(

    b) al doilea dosar de către comisia de disciplină de la ni!el teritorial, pentru medicul care nu ocupă o funcţie de

  conducere, şi care se !a soluţiona de către comisia teritorială de disciplină"

   

  19

 • 8/17/2019 Statutul Colegiului Medicilor Din Romania

  20/23

  CAPITOLUL II

  Soluţionarea litigiilor 

   

  Art. 118. – Memrii Colegiului Medicilor din România sunt oligaţi ca, atunci când se găsesc într%o situaţie

  conflictuală, litigioasă, legată de e$ercitarea profesiei, cu alt memru al colegiului, înainte de a apela la instanţele de

   #udecată, la mass%media sau la inter!enţia altor autorităţi, să apeleze la comisia de litigii a consiliului #udeţean,

  respecti! a municipiului )ucureşti"

    Art. 119. – Comisia de litigii este formată din 1 memri ai consiliului, desemnaţi de către acesta"

    Art. 120. – Comisia de litigii !a con!oca părţile în litigiu şi, pe aza proelor administrate de către părţi şi a acelora

  pe care le consideră necesare, !a încerca soluţionarea amiailă a litigiului"

    Art. 121. – (1) La terminarea procedurilor de soluţionare amiailă a litigiului dintre părţi, comisia de litigii !a înc&eia

  un proces%!eral în care !a consemna situaţia de fapt, poziţiile părţilor, proele administrate şi rezultatul final"

    (2) Procesul%!eral !a fi semnat de către memrii comisiei de litigii şi de către părţi"

   

  CAPITOLUL III

   /legerea memrilor consiliilor locale, a reprezentanţilor în Consiliul naţional şi a reprezentanţilor în /dunarea

  generală naţională, precum şi a memrilor irourilor consiliilor 

   

  !C"IU#!A 1

   /legerea reprezentanţilor 

   

  Art. 122. – (1) Memrii Colegiului Medicilor din România pot fi aleşi în organele de conducere ale acestuia"

    (2) Perioada organizării alegerilor se staileşte de către Consiliul naţional"

    Art. 123. – +n situaţia suspendării din funcţia ocupată pentru unul dintre moti!ele de incompatiilitate pre!ăzute de

  lege, se !a alege, pe perioada suspendării, un alt memru sau, după caz, funcţia !a fi ocupată de primul memru

  supleant"

    Art. 124. – Memrii consiliului #udeţean, respecti! al municipiului )ucureşti, precum şi reprezentanţii în /dunarea

  generală naţională se aleg prin !ot direct, secret şi lier e$primat de către memrii adunărilor generale din #udeţe,

  respecti! a municipiului )ucureşti"

    Art. 125. – 4reptul de !ot, precum şi dreptul de a fi ales în organele de conducere îl au numai medicii memri ai

  Colegiului Medicilor din România care au cotizaţia plătită la zi"

    Art. 126. – (1) 4reptul de a alege şi de a fi ales se poate e$ercita numai în cadrul colegiului al cărui memru este

  medicul respecti!"

  20

 • 8/17/2019 Statutul Colegiului Medicilor Din Romania

  21/23

    (2) 4o!ada calităţii de memru al colegiului teritorial se !a face, acolo unde alegătorul nu se găseşte pe lista

  alegătorilor, cu ultima c&itanţă a plăţii cotizaţiei"

    Art. 127. – (1) +n !ederea organizării şi desfăşurării alegerilor, se !or organiza comisii electorale locale de către

  consiliile #udeţene, respecti! al municipiului )ucureşti, respecti! o comisie electorală centrală organizată de către

  )iroul e$ecuti! şi aproată de Consiliul naţional"  (2) Comisia electorală centrală !a coordona desfăşurarea alegerilor şi !a emite decizii de îndrumare în !ederea

  aplicării Regulamentului electoral ori a procedurilor electorale"

    Art. 128. – (1) Memrii comisiilor electorale nu pot candida la posturile electi!e din cadrul Colegiului Medicilor din

  România în legislatura pentru care se organizează alegerile"

    (2) +naintea alegerii în această funcţie, ei se !or anga#a în scris să nu candideze la o funcţie electi!ă în legislatura

  pentru care se organizează respecti!ele alegeri"

    Art. 129. – Memrii )iroului e$ecuti! sunt aleşi în mod indi!idual, cu ma#oritate de !oturi, de către Consiliul naţional,

  respecti! de către consiliile locale"

    Art. 130. – (1) /legerile se !or desfăşura în aza Regulamentului electoral aproat de către Consiliul naţional"  (2) Perioada organizării alegerilor se staileşte de către Consiliul naţional"

   

  !C"IU#!A a 2$a

   +ncetarea calităţii de reprezentant în Consiliul naţional sau de memru în )iroul e$ecuti!

   

  Art. 131. – (1) +ncetarea mandatului de memru al organelor de conducere inter!ine în următoarele situaţii:

    a) demisie(

    b) incompatiilitate(

    c) deces(

    d) pierderea calităţii de memru al Colegiului Medicilor din România(

    e) re!ocare(

    f) imposiilitatea e$ercitării calităţii"

    (2) Locul rămas !acant !a fi ocupat de către primul memru supleant"

    (3) Locul rămas !acant din )iroul e$ecuti! sau din Consiliul naţional se ocupă prin alegerea unui alt memru"

    Art. 132. – (1) Re!ocarea din funcţie sau din calitatea de reprezentant în organele de conducere ale Colegiului

  Medicilor din România, atât la ni!el naţional, cât şi la ni!el #udeţean, respecti! al municipiului )ucureşti, se face cu

  ma#oritatea calificată a forului care l%a ales pe cel în cauză"

    (2) Re!ocarea se poate face în cazul încălcării gra!e a legii, a prezentului statut sau a regulamentelor care

  organizează şi reglementează e$ercitarea profesiei de medic"

    Art. 133. – (1) Sunt re!ocaţi de drept memrii organelor de conducere care lipsesc nemoti!at la:

    a) două şedinţe pe an în adunările generale(

    b) 1 şedinţe pe an ale Consiliului naţional sau ale consiliului #udeţean, respecti! al municipiului )ucureşti(

  21

 • 8/17/2019 Statutul Colegiului Medicilor Din Romania

  22/23

    c) 1 şedinţe pe semestru ale )iroului e$ecuti! ori ale iroului consiliului #udeţean, respecti! al municipiului

  )ucureşti"

    (2) Constatarea re!ocării se face prin:

    a) &otărâre a /dunării generale naţionale pentru memrii Consiliului naţional, la sesizarea )iroului e$ecuti!(

    b) &otărâre a Consiliului naţional pentru memrii )iroului e$ecuti!, la sesizarea a 1 dintre memrii )iroului e$ecuti!(  c) decizie a )iroului e$ecuti! pentru memrii organelor teritoriale de conducere, la sesizarea iroului consiliului

  colegiului teritorial"

  Sesizarea !a fi însoţită de do!ada asenţei memrului în cauză"

   

  CAPITOLUL I-

  4ispoziţii finale

   Art. 134. – Memrii organelor de conducere aleşi potri!it !ec&iului statut rămân în funcţie până la finalizarea

  mandatului"

    Art. 135. – Prezentul statut intră în !igoare în termen de 1; de zile de la data pulicării în Monitorul 0ficial al

  României, Partea G"

  1 C0M3*/RGG L/ 7S/AAL C0L3HGALAG M34GCGL0R 4G* R0M/*G/9

  -" Crt+a spune:

  F Sep ;- la @:

 • 8/17/2019 Statutul Colegiului Medicilor Din Romania

  23/23

  solutionarea plangerilor formulate impotri!a memrilor sai medici"

  4aca intelegeti sa !a indreptati impotri!a unui medic, pentru a putea

  solutiona sesizarea formulata treuie sa !a adresati colegiului al carui

  memru este medicul, conform regulilor procedurale art" -;E alin" -.,

  . si 1. din Statutul Colegiului Medicilor din Romania , ca prima

  instanta de #udecata , dupa care daca nu !eti fi multumit de decizia

  colegiului teritorial aceasta poate fi contestata si se solutioneaza de

  catre Comisia Superioara de 4isciplina de la ni!elul Colegiului

  Medicilor din Romania" 4umnea!oastra treuie sa !a adresati Colegiului

  Medicilor MaramuresStr" Heorge Cosuc nr" 5/, parter, )aia Mare"

  Plangerea !a fi inregistrata numai daca contine elemente de identificare

  nume, prenume, si locul de munca ale medicului impotri!a caruia se face

  precum si numele, prenumele, adresa si semnatura petentului",

  pre#udiciul creat pacientului"

  Plangerea se !a depune personal sau prin mandat cu procura ori poate fi

  trimisa prinscrisoare recomandata cu confirmare de primire" *u se !or inregistra

  plangerile trimise

  prin fa$ ori depuse in copii, conform regulilor procedurale art" -;E

  alin" -., . si

  1. din Statutul Colegiului Medicilor din Romania si conform art"