STATUT - .Œlanak 21. Imovina Fonda ne pripada Drutvu niti je dio njegove imovine, njegove likvidacijske

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of STATUT - .Œlanak 21. Imovina Fonda ne pripada Drutvu niti je dio njegove imovine, njegove...

Sukladno odredbama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (NN 19/14, 93/15, 64/18) (dalje u tekstu: Zakon), Uprava Allianz ZB d.o.o. drutva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, usvojila je u Zagrebu, dana 25. listopada 2018. godine, odluku o izmjenama i dopunama Statuta AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije C, te proieni tekst Statuta AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije C, koji glasi

STATUT AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije C

OSNOVNE ODREDBE I NAZIV MIROVINSKOG FONDA

lanak 1. Odredbama ovog Statuta ureuju se uvjeti i pravila poslovanja AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije C (u daljnjem tekstu: Fond) te se ureuju pravni odnosi drutva Allianz ZB d.o.o. drutvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Fonda i lanova Fonda.

lanak 2. Fond e poslovati pod nazivom: AZ obvezni mirovinski fond kategorije C. U poslovanju s inozemstvom Fond e poslovati pod nazivom: AZ Obligatory Pension Fund Category C. Fond je osnovan dana 30. svibnja 2014. godine.

lanak 3. Fond ini zasebnu imovinu bez pravne osobnosti i osniva se radi prikupljanja novanih sredstava, uplaivanjem doprinosa lanova Fonda i ulaganja tih sredstava na tritima novca i kapitala, s ciljem poveanja vrijednosti imovine Fonda radi osiguranja isplate mirovinskih davanja lanovima Fonda, sukladno zakonskim odredbama. Fond je u vlasnitvu svojih lanova ija se pojedinana vlasnika prava odreuju s obzirom na iznos sredstava na njihovom raunu. Vrijeme trajanja Fonda je neogranieno.

lanak 4.

Fondom upravlja Allianz ZB d.o.o. drutvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima sa sjeditem u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Drutvo). TEMELJNA NAELA, STRATEGIJA I CILJEVI ULAGANJA

lanak 5.

Imovina Fonda ulagat e se sukladno zakonskim odredbama, radi poveanja vrijednosti imovine Fonda uz uvaavanje naela sigurnosti, razboritosti i opreza, te smanjenja rizika rasprenou ulaganja. Nadzorni odbor Drutva utvruje temeljna naela ulaganja koja ine sastavni dio ovog Statuta, sukladno naelima opisanim u stavku 1. ovog lanka. Nadzorni odbor Drutva duan je redovito razmatrati naela ulaganja i ukoliko je to potrebno obavljati izmjene, sve sukladno odredbama Zakona i Statuta. Nadzorni odbor donosi odluku o izmjeni naela ulaganja, a Uprava Drutva je obvezna pokrenuti i provesti postupak izmjene Statuta. Drutvo e aktivno upravljati imovinom Fonda, to znai da e se vrijednosnim papirima trgovati na temelju analize financijskih izvjetaja drutava, cijene pojedinanog vrijednosnog papira, prinosa na tritu duga te ope ocjene stanja ekonomije. Za dunike vrijednosne papire, posebna panja posvetiti e se kreditnom riziku izdavatelja, trenutnoj razini prinosa u odnosu na povijest, vjerojatnosti povratka prema povijesnom prosjeku, inflacijskim oekivanjima, procjenama kretanja kljunih kamatnih stopa te averziji investitora prema riziku. Na osnovu gore navedenih pristupa, kreirati e se optimalna kombinacija dunikih vrijednosnih papira te instrumenata trita novca na nain da tako kreirani portfelj predstavlja najpoeljnije ulagake prilike unutar investicijskih ogranienja navedenih u lanku 7. ovog Statuta. Pri kreiranju optimalnog portfelja paziti e se na likvidnost dunikih vrijednosnih papira, transakcijske trokove, transparentnost pojedinog izdavatelja,

usklaenost ciljeva izdavatelja sa ciljevima lanova Fonda te investicijski cilj Fonda kako je naveden u lanku 6. ovog Statuta.

lanak 6.

Investicijski cilj Fonda je ouvanje i rast vrijednosti imovine Fonda investiranjem u iskljuivo dunike vrijednosne papire i instrumente trita novca sa posebnim naglaskom na odravanje odgovarajue likvidnosti. Imovina Fonda mora biti rono usklaena s obvezama Fonda te ne smije biti uloena u vlasnike vrijednosne papire niti u alternativne investicijske fondove.

lanak 7.

Imovina Fonda moe se sastojati od iskljuivo sljedeih vrsta imovine: 1. prenosivih dunikih vrijednosnih papira i instrumenata trita novca iji je izdavatelj Republika Hrvatska, druga drava lanica ili drava lanica Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (u daljnjem tekstu: OECD) te Hrvatska narodna banka ili sredinja banka druge drave lanice, odnosno drave lanice OECD-a odnosno javno meunarodno tijelo kojemu pripada veina drava lanica - najmanje 70% neto vrijednosti imovine Fonda.

2. prenosivih dunikih vrijednosnih papira i instrumenata trita novca za koje jami Republika Hrvatska, druga drava lanica, drava lanica OECD-a, Hrvatska narodna banka, ili sredinja banka druge drave lanice, odnosno drave lanice OECD-a, ili javno meunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili vie drava lanica - najvie 10% neto vrijednosti imovine Fonda, uzimajui u obzir i posrednu izloenost iz toke 6. lanka 125. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima. 3. prenosivih dunikih vrijednosnih papira i instrumenata trita novca uvrtenih na ureeno trite u smislu odredbi zakona koji ureuje trite kapitala, iji je izdavatelj jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, drugoj dravi lanici ili dravi lanici OECD-a - najvie 10% neto vrijednosti imovine Fonda, uzimajui u obzir i posrednu izloenost iz toke 6. lanka 125. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima. 4. prenosivih dunikih vrijednosnih papira i instrumenata trita novca uvrtenih na ureeno trite u smislu odredbi zakona koji ureuje trite kapitala, iji izdavatelj ima sjedite u Republici Hrvatskoj, drugoj dravi lanici ili dravi lanici OECD-a - najvie 10% neto vrijednosti imovine Fonda, uzimajui u obzir i posrednu izloenost iz toke 6.lanka 125. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima. 5. udjela UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj ili drugoj dravi lanici ili odgovarajuih fondova koji su odobrenje za rad dobili u dravi lanici OECD-a, pod uvjetom da su provoenje nadzora nad tim fondovima i razina zatite ulagatelja istovjetni onima propisanim zakonom koji ureuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom - najvie 10% neto vrijednosti imovine Fonda, pod uvjetom da se takvim ulaganjem stjee posredna izloenost iskljuivo prema imovini iz toaka 1., 2., 3., 4., 6. i 8. ovog lanka. 6. depozita kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev te koji dospijevaju za najvie 12 mjeseci, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedite u Republici Hrvatskoj ili drugoj dravi lanici ili dravi lanici OECD-a, pod uvjetom da su provoenje nadzora nad tom kreditnom institucijom i razina zatite deponenata istovjetni onima propisanima zakonom koji ureuje poslovanje kreditnih institucija - najvie 20% neto vrijednosti imovine Fonda. 7. izvedenih financijskih instrumenata kojima se trguje na ureenim tritima u smislu odredbi zakona koji ureuje trite kapitala ili izvedenih financijskih instrumenata kojima se trguje izvan ureenih trita (neuvrtene OTC izvedenice). 8. novca na transakcijskom raunu za poslovne namjene mirovinskog fonda otvorenog kod depozitara te na drugim raunima kada je to potrebno radi realizacije ulaganja - najvie 10% neto vrijednosti imovine Fonda. 9. drugih vrsta imovine koja je proizala iz imovine iz toaka 1. do 8. ovog lanka. Imovina Fonda ne smije biti uloena u prenosive vlasnike vrijednosne papire i udjele ili dionice u alternativnim investicijskim fondovima. Izvedeni financijski instrumenti iz toke 7. ovog lanka moraju zadovoljavati sljedee uvjete: a) temeljna imovina izvedenice sastoji se od financijskih instrumenata obuhvaenih tokama 1. do 4. ovoga lanka, financijskih indeksa, kamatnih stopa, deviznih teajeva ili valuta, u koje Fond moe ulagati u skladu sa odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona, b) druge ugovorne strane u transakcijama s neuvrtenim (OTC) izvedenicama su institucije koje podlijeu bonitetnom nadzoru, te pripadaju kategorijama koje moe dodatno propisati Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: Agencija) i c) neuvrtene (OTC) izvedenice podlijeu svakodnevnom pouzdanom i povjerljivom vrednovanju te ih je u svakom trenutku mogue prodati, likvidirati ili zatvoriti prijebojnom transakcijom po njihovoj fer vrijednosti na zahtjev Fonda.

Agencija moe pravilnikom odrediti dodatne uvjete koje mora zadovoljavati imovina iz ovog lanka 7. te uvjete koje mora zadovoljavati druga ugovorna strana u transakciji Fonda.

lanak 8. Imovina Fonda mora se ulagati na nain da bude valutno usklaena s obvezama Fonda, odnosno najmanje 90% neto vrijednosti imovine Fonda mora biti uloeno u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u valuti u kojoj se isplauju mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane tednje.

lanak 9.

Fond moe pozajmiti novana sredstva od treih osoba u ukupnom iznosu do 5% neto vrijednosti imovine Fonda, ali samo putem repo poslova i transakcija prodaje i ponovne kupnje, i to ne na rok dui od tri mjeseca. Najvie 5% neto vrijednosti imovine Fonda, a najvie do 50% svakog pojedinog ulaganja dozvoljeno je pozajmiti treim osobama. Imovina Fonda moe se pozajmljivati iskljuivo temeljem pisanog ugovora ili u sklopu organiziranih sustava za pozajmljivanje vrijednosnih papira koji djeluju u sklopu sustava za prijeboj i namiru. Pozajmljivanje je dozvoljeno samo na iskljuivu korist Fonda radi poveanja prinosa Fonda, bez neprimjerenog poveanja rizika. U tom smislu, pozajmljeni vrijednosni papiri moraju biti primjereno osigurani kolateralom. Ugovori o zajmu moraju sadravati odredbu kojom se omoguava povlaenje pozajmljenih vrijednosnih papira na poziv u roku od 15 radnih dana.

lanak 10. Financijske izvedenice Drutvo moe koristiti u svoje ime i za raun Fonda iskljuivo radi postizanja valutne usklaenosti.

lanak 11. Imovina Fonda ne moe biti uloena u: 1. imovinu koja je po zakonu neotuiva ili koja je optereena, odnosno zaloena ili fiducijarno prenesena radi osiguranja kakve trabine i 2. vrijednosne papire izdane od d