17
FAKULTAS KEDOKTERAN UKRIDA (UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA) Jl. Arjuna Utara No.6 Kebon Jeruk - Jakarta Barat KEPANITERAAN DASAR STATUS ILMU BEDAH FAKULTAS KEDOKTERAN UKRIDA SMF BEDAH RUMAH SAKIT FAMILY MEDICAL CENTRE Nama Mahasiswa : Fransiska Ayu Kristanty Tanda Tangan: NIM : 102010313 Dokter Pembimbing : dr. Yossy Luther I. IDENTITAS PASIEN Nama : Tn. A Umur : 35 tahun Tempat/tanggal lahir : Jakarta/ Tidak didapatkan Jenis Kelamin : Lelaki Alamat : Jl. Marunda Baru RT/RW 12/03 Status pernikahan : Sudah Menikah Pekerjaan : Buruh Agama : Islam Suku bangsa : Jawa II. ANAMNESIS Diambil dari autoanamnesis pada tanggal 28 Mei 2014 Jam 11.00 WIB 1 | Page

Status Bedah

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sts

Citation preview

FAKULTAS KEDOKTERAN UKRIDA(UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA)Jl. Arjuna Utara No.6 Kebon Jeruk - Jakarta BaratKEPANITERAAN DASARSTATUS ILMU BEDAHFAKULTAS KEDOKTERAN UKRIDASMF BEDAHRUMAH SAKIT FAMILY MEDICAL CENTRENama Mahasiswa : Fa!sis"a A#$ Kis%a!%# Ta!&a Ta!'a!:NIM : ()*)()+(+D,"%- P-m.im.i!' : &/ Y,ss# L$%h-I/ IDENTITAS PASIENNama : Tn. AUmur :35 tahunTempat/tanggal lahir : Jakarta/ Tiak iapatkanJeni! Kelamin : "elakiAlamat : Jl. #aruna Baru $T/$% &'/(3)tatu! pernikahan : )uah #enikah*ekerjaan: BuruhAgama: +!lam)uku bang!a : Ja,aII/ ANAMNESIS-iambil ari autoanamne!i! paa tanggal '. #ei '(&/ Jam &&.(( %+BK-0$ha! U%ama: N0eri ketika BAB !ejak & minggu )#$).Riwa#a% P-!#a"i% S-"aa!'1 | P a g e1nam tahun 0ang lalu2 o! mengeluh kon!tipa!i an haru! mengejan engan kuat ketikaBAB. )ering BAB o! i!ertai arah an o! mengeluh !akit ketika BAB. 3! pernah ke rumah!akit !e4ara tiak teratur alamjangka ,aktu 6 tahun itu untuk iperik!a an ikatakanmenghiap ,a!ir tetapi tiak pernah berobat.3 bulan )#$)2 n0eri 0ang ira!akan 4ukup kuat han0a paa !aat mengejan. -arah 0angkeluar ber,arna merah !egar. -arah 0ang keluar menete! han0a paa !aat mengejan kuat anakan berhenti paa !aat o! berhenti mengejan2 arah keluar !e!uah 5e!e! keluar.*aa / minggu )#$)2 o! mera!akan keluhan baru 0aitu !eperti aan0a benjolan paaanu!!aatbuangairbe!ar.Benjolanberbentukbulat bergerigilunak. -ana,aln0aberukuranke4il kurang lebih iamtern0a &25 4m. Benjolan 0ang timbul i ra!akan !eperti keluar ari anu!.Benjolan0angiar!akantiakapat ma!uk!eniri tanpaibantuengantangan. *aa!aatter!ebut2 barulah o! memulai ra!a n0eri. N0eri 0ang ira!akan !emakin kuat paa !aat o! !eangmengejan. & hari )#$) o! mera!akan n0eri an perih ketika BAB i!ertai rembe!an arah 0angmenete!. 3! iba,a ke +6- $) an iteru!kan untuk pengobatan !elanjutn0a.Riwa#a% P-!#a"i% Dah$0$3!mempun0ai ri,a0at kon!tipa!i !ejak6tahun0anglalu. 3!pernahkerumah!akituntuk iperik!a an iiagno!i! menghiap ,a!ir tetapi tiak pernah berobat untuk !akit n0a itu.Riwa#a% Hi&$1$i,a0at kelahiran: 7 8 -i rumah 7 8 $umah )akit 7 9 8 $umah Ber!alin-itolong oleh7 8 -okter79 8 Bian78 "ainn0aK-hi&$1a! .-"-0$a'a &a! 1-"ahwi!a!: :ubungan engan keluarga baik.Aakah ke!ulitan:7;8 *ekerjaan 7;8 Keuangan7-8 Keluarga7-8 "ain-lainRiwa#a% ma"a!a!:2 | P a g earia!iNa5!u makan: BaikRiwa#a% Im$!isasi 7;8 B?6 7-8 -*T 7-8 *olio7-8 :epatiti! B 7;8 ?ampak 7-8 "ainn0aP-!#a"i% Dah$0$ (Tah$!2 &iisi .i0a #a (3)2 .i0a %i&a" (4)7;8 %a!ir/:emmorhoi7-8 Appeni!iti!7-8 Batu 6injal/!al kemih 7-8 *en0akit -egenerati57-8 :ernia7-8 Tumor7-8 i4ular !ini!tra(*(/ P-"$si: Bun0i jantung pekak. Bata! jantung normal.(**/ -bata! jantung kanan- !ela iga 5 linea aBilari! kanan (*+/ -bata! jantung kiri- !ela iga / !eikit meia ari linea mikla>ikulari! kiri(*9/ -bata! ata! jantung- !ela iga ' linea para!ternal kiri(*:/ A$s"$0%asi: Bun0i jantung )& )' reguler2 murmur 7-82 gallop 7-87 | P a g e(*;/(*/ Ka!a! (;)/ Kii(;(/ Bi!ep (;*/ ; (;+/ ;(;9/Tri!ep (;:/ ; (;;/ ;(;/ ;( Ma-% *)(* 8am ))::> WIB*)*/*)+/La.,a%,i$m*)9/ :ematologi*):/ :a!il *);/ Nilai Normal*)/ ... *()/ &'-&6 *((/ g/l*(*/ "euko!it*(+/ 6A(( *(9/ 5.(((-&(.(((*(:/ /ul*(;/ :ematokrit*(/ E**)/ "1- **(/ '6 ***/ F&( **+/ mm/jam**9/ Trombo!it**:/ &'A.(((**;/ '((.(((-5((.(((**/ :emo!tati!*+)/ #a!apembekuan*+(/ &( *+*/ 5-&5 *++/ #enit*+9/ #a!aperarahan*+:/ ' *+;/ &-6 *+/ VI/ RINBKASAN*9)/ A!am!-sis:*9(/ )eorang lelaki u!ia 35 tahun atang ke $) engan keluhan n0eri paa !aat BAB0ang i!ertai engan keluarn0a arah an tera!a aa benjolan i alam anu!n0a !ejak & minggu)#$). -arah0angkeluar ber,arnamerah!egar antiakber4ampur engan5e!e!. -arahkeluar engan 4ara menete!. )elama 6 tahun terakhir2 o! memiliki keluhan kon!tipa!i an BABberarah 0ang hilang timbul tetapi !angat jarang. *aa / minggu )#$)2 o! mera!akan keluhanbaru0aitutimbuln0a benjolanpaa anu!. *aa !aat ter!ebut2 barulaho! mulai mera!akantimbuln0an0eri. Benjolan0angtimbul i anu! ira!akantiakapat ma!ukkembali tanpaiorong engan bantuan tangan 7manual8.*9*/*9+/ P-m-i"saa! Fisi"*99/*9:/ *aapemerik!aan5i!ikabomen2 iapatkanbi!ingu!u! normal. *aare4taltou4her tiak itemukan aan0a ma!!a. *aa region alam anal iapatkan benjolan berbentukbulat bergerigi i tepi-tepin0a2 iametern0a kira G kira&25 4m.*9;/*9=/ *ara4etamol 3B& tab! 5((mg*>>/ A!am traneBami 3B&g+))/?e5otaBime 'B&g+)(/ - -iet bertahap tinggi !erat+)*/+)+/304.