STATISTI¤’AR Tuma¤†enje Obrada podataka Tuma¤†enje rezultata Unos podataka STATISTI¤’AR. uzorak populacija

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of STATISTI¤’AR Tuma¤†enje Obrada podataka Tuma¤†enje...

 • Planiranje

  istraživanja

  Prikupljanje

  podataka

  Obrada podataka

  Tumačenje rezultata

  Unos

  podataka

  STATISTIČAR

 • uzorak populacija

  CILJ ISTRAŽIVANJA

  Opisati

  Objasniti

  Predvidjeti

  Oruđe:

  STATISTIKA

 • Više ili visoko

  obrazovanje

  12%

  Nezavršena

  osnovna škola

  19%

  Osnovna škola

  22%

  Srednja škola

  47%

  UZORAK

  Kakvo je stanje u populaciji?

  Reprezentativan

  Nereprezentativan

  Nereprezentativan

 • UZORAK

  Vrste uzoraka (načini uzimanja uzoraka)

  Slučajni

  Stratificirani

  Sustavni

  Prigodni

  Svaki član populacije ima jednaku vjerojatnost biti odabran

  (izvlačenje brojeva iz šešira, tablice slučajnih brojeva,

  računalni programi...)

  Uzima se svaki n-ti član populacije

  Populacija se dijeli na “slojeve” pa se iz njih uzimaju

  slučajni uzorci

  Podatci se uzimaju od ispitanika koje imamo “pri ruci”

 • UZORAK

  Veličina uzorka

  Varijabilnost mjerene

  pojave

  Željena preciznost

  mjerenja

  Snaga istraživanja – vjerojatnost pronalaženja razlike koja zaista i postoji u populaciji

  Pogrješke: alfa – pronašli smo statistički značajnu razliku, a razlike zapravo nema

  beta – nismo pronašli razliku, a razlika zapravo postoji

 • OBLIKOVANJE SKUPINA

  Uzorak

  Kontrolna Eksperimentalna (1 ili više)

  randomizacija

 • LJESTVICE MJERENJA

  NOMINALNA

  ORDINALNA

  INTERVALNA

  OMJERNA

  broj stoji umjesto imena (npr. spol – muški=0, žene=1)

  brojevi označavaju redoslijed, ali ne znamo KOLIKE su razlike

  (npr. školske ocjene – 1, 2, 3, 4, 5)

  imamo redoslijed i razlike ali brojčani odnosi ne označavaju

  odnose u mjerenoj pojavi jer nema apsolutne nule

  (npr. temperatura – 20ºC nije dvostruko toplije od 10ºC)

  brojčani odnosi označavaju odnose u mjerenoj pojavi jer

  postoji apsolutna nula

  (npr. dužina – 20 cm je dvostruko duže od 10 cm)

 • LJESTVICE MJERENJA-dopušteni postupci

  1. NOMINALNA

  2. ORDINALNA

  3. INTERVALNA

  4. OMJERNA

  Dominantna vrijednost, račun proporcija, χ2-test,

  Cramerov Fi, koeficijent kontingencije C

  Sve pod 1 + centralna vrijednost, koeficijent korelacije ρ (Ro),

  Tau, Theta i koeficijent W

  Sve pod 1 i 2 + aritmetička sredina, standardna devijacija,

  z-vrijednosti i koeficijent korelacije r (uključujući parcijalnu i

  multiplu korelaciju)

  Sve pod 1, 2 i 3 + geometrijska sredina i koeficijent

  varijabilnosti V

 • VJEŽBA

  Zbroj bodova na ljestvici stavova prema znanosti

  (najmanji mogući rezultat je 10, a najveći 50)

  Dob

  Brojevi na majicama nogometaša

  Doza lijeka koji se daje pacijentu (izražena u mg)

  Stupanj opeklina ordinalna

  nominalna

  intervalna

  omjerna

  omjerna

 • OBRADA PODATAKA:

  Opis

  Usporedba

  Povezanost

  Kakvi su stavovi studenata medicine

  prema znanosti?

  Postoje li razlike u stavovima prema

  znanosti između studenata različitih godina?

  Postoji li povezanost između stavova prema znanosti

  prosjeka ocjena?

 • OPIS

  Srednje vrijednosti i raspšenja

  Raspodjela

  Dominantna vrijednost (Mode)

  -najčešći rezultatat-

  Središnja vrijednost (Median)

  -središnji rezultatat-

  Aritmetička sredina (Mean)

  -prosjek-

  Raspon

  Poluinterkvartilno raspršenje

  Standardna devijacija

 • SREDIŠNJE VRIJEDNOSTI

  I RASPRŠENJA

 • 1+2+2+2+2+3+3+4+8

  1+2+2+3+3+3+4+4+5

  9 = 3

  9 = 3

  M=C

  1 2 3 4 8

  1 2 3 4 5

  SREDNJE VRIJEDNOSTI

  C=2 M=3

 • RASPODJELA PODATAKA

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  1 2 3 4 5

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  45

  1 2 3 4 5

  C=4 C=4

 • VRIJEDNOSTI KOJE SE JAKO RAZLIKUJU

  105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155

  sfenoidni kut [o]

  151

  Pažnja! Možda je

  pogrješka, a

  možda

  neistražena

  pojava!

 • NORMALNA RASPODJELA

  Testiranje normaliteta raspodjele:

  Kolmogorov-Smirnov test

  parametri

 • DRUGE RASPODJELE

  Asimetrična udesno

  Asimetrična ulijevo

  Stožasta

  Spljoštena

  Bimodalna

 • Aritmetička sredina i

  standardna devijacija

  Središnja/dominantna vrijednost

  i interkvartilno raspršenje/totalni raspon

  Parametrijska statistika

  Neparametrijska statistika

 • ZBOG POGRJEŠKE MJERENJA DOBIVENI REZULTATI

  UVIJEK SU SAMO PROCJENA STANJA U POPULACIJI

  RASPON POUZDANOSTI (CONFIDENCE INTERVAL)

  RASPON U KOJEM SE,

  UZ ODREĐENU SIGURNOST (95%, 99%),

  NALAZI “PRAVI” REZULTAT U POPULACIJI

  Npr. M=20, 95%CI 18-24

  C=76, 99%CI 69-85

 • IZBOR ODGOVARAJUĆEG STATISTIČKOG POSTUPKA

 • p

 • PRIMJER

  Rezultati randomiziranog kontroliranog pokusa

  pokazuju da je novi lijek u pokusnoj skupini

  prosječno smanjio dijastolički tlak

  s 99 mmHg na 96 mmHg, p

 • Slušanje kolegija utječe na stvaranje pozitivnijih

  stavova prema znanosti

  Slušanje kolegija utječe na stvaranje pozitivnijih

  stavova prema znanosti

  POVEZANOST

  Korelacija između stavova prema znanosti

  i slušanja kolegija “Uvod u znanstveni rad u medicini”

  iznosi ρ=0.84, p

 • ELEMENTARY CONCEPTS IN STATISTICS

  http://www.statsoftinc.com/textbook/esc.html

  BIOSTATISTICS INSTRUCTIONAL MANUAL

  http://www.sjsu.edu/faculty/gerstman/StatPrimer/

  POWER CALCULATION

  http://calculators.stat.ucla.edu/powercalc/

  ONLINE STATISTICS TEXTBOOK

  http://www2.chass.ncsu.edu/garson/pa765/statnote.htm

  http://www.statsoftinc.com/textbook/esc.html http://www.sjsu.edu/faculty/gerstman/StatPrimer/ http://calculators.stat.ucla.edu/powercalc/ http://www2.chass.ncsu.edu/garson/pa765/statnote.htm

 • i... RAZGOVARAJTE SA

  STATISTIČARIMA, I

  ONI SU LJUDI!

  ODGOVORNO

  TUMAČITE!

  PAŽLJIVO

  PLANIRAJTE!

  SUSTAVNO

  OBRAĐUJTE!

 • Procjena veličine uzorka

  • “Koliki uzorak mi treba?”

  – često pitanje

  – važno pitanje

  – odgovor nije sasvim jednostavan

  • grafički način procjene veličine uzorka – Altmanov nomogram

 • Procjena veličine uzorka • potrebna 3 parametra

  – (klinički) relevantna razlika

  – razina značajnosti (0.05, 0.01)

  – snaga

  • na temelju razlike koju smatramo relevantnom možemo izračunati standardiziranu razliku koja ovisi o vrsti podataka (kontinuirani/kvantitativni ili kategorijski/kvalitativni)

  – za kategorijske varijable:

  SR=δ/√p(1-p) , pri čemu je: δ=p1-p2 (razlika u proporcijama)

  p=(p1+p2)/2 (prosječna proporcija)

  – za kontinuirane varijable:

  SR=δ/σ0, pri čemu je: δ – klinički relevantna razlika

  σ0 – očekivana standardna devijacija

 • Procjena veličine uzorka – primjer 1 kategorijske varijable

  Ispitujemo novi antibiotik. Dosad korišteni lijek učinkovit je u 40% slučajeva, a novi, da bi se isplatio mora biti učinkovit u barem 60% slučajeva.

  Koliko ispitanika trebamo da bismo, uz dvosmjernu značajnost od 0.05 i snagu od 80%, provjerili takvu razliku u učinkovitosti lijekova?

  SR=(0.6-0.4)/0.5=04.

  SR=δ/√p(1-p) , pri čemu je: δ=p1-p2 (razlika u proporcijama)

  p=(p1+p2)/2 (prosječna proporcija)

 • Procjena veličine uzorka – primjer 1 kategorijske varijable

  Koliki uzorak biste trebali

  da je sve isto, samo uz

  značajnost od 0.01?

 • Procjena veličine uzorka – primjer 2 kontinuirane varijable

  Koliki uzorak je potreban da bi se, uz dvosmjernu značajnost od 0.05 i 80% snage, provjerila razlika u razini kolesterola od 1.0 mmol/l između aritmetičkih sredina dviju skupina ispitanika? Očekujemo podjednaku standardnu devijaciju u obje skupine od 3.0 mmol/l.

  SR=1/3=0.333

  SR=δ/σ0, pri čemu je: δ – klinički relevantna razlika

  σ0 – očekivana standardna devijacija

 • Procjena veličine uzorka – primjer 2 kontinuirane varijable