60
STATISTIKA TRŽ STATISTIKA TRŽ IŠTA RADA IŠTA RADA

Statistika Trzista Rada

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Statistika Trzista Rada power point prezentacija

Citation preview

 • STATISTIKA TRITA RADA

  *

 • *

  STATISTIKA TRITA RADA

  PREDMET STATISTIKE TRITA RADA, PORED OSTALOG, JEAKTIVNO STANOVNITVO RADNA SNAGAZAPOSLENOST I NEZAPOSLENOSTRADNO VREME
 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  AKTIVNO STANOVNITVO

  AKTIVNO STANOVNITVO JE PONUDA RADA, TJ. PONUDA RADNE SNAGEPOKAZATELJ EKONOMSKE AKTIVNOSTI ZEMLJEPONUDA RADA ZAVISI OD:ODLUKA SAMIH RADNIKA DA LI DA RADE ILI NE I KOLIKO SATI, FERTILITETA PRETHODNIH GENERACIJA (determinie veliinu sadanje populacije) IZVOR PODATAKA JE POPIS, ANKETA O RADNOJ SNAZI, ANKETA O IVOTNOM STANDARDU
 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  RADNI KONTIGENT

  Radni kontigent ili stanovnitvo radnog uzrastaMuko 15-64ensko 15-59RZS u izraunavanju indikatora trita rada posmatra populaciju stariju od 15 godinaOsnovni pokazatelj aktivnosti stanovnitva jeStopa participacije radne snage, ili stopa aktivnosti
 • Aktivno stanovnitvo

  = Radni kontigent Neaktivno stanovnitvo

  Aktivno stanovnitvo

  = Zaposleni + Nezaposleni (trae posao)

  *

  STATISTIKA TRITA RADA
  RADNI KONTIGENT
  AKTIVNO STANOVNITVO

  *

 • STATISTIKA TRITA RADA
  OSNOVNI INDIKATORI TRITA RADA
  Apsolutni pokazatelji

  *

  Izvor: ARS, oktobar 2009.

 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  OSNOVNI INDIKATORI TRITA RADA
  Relativni pokazatelji

  Stopa aktivnosti/participacije radne snage (odnos aktivnog stanovnitva i stanovnitva radnog uzrasta)Stopa zaposlenosti (odnos broja zaposlenih i stanovnitva radnog uzrasta)Stopa nezaposlenosti (odnos broja nezaposlenih i aktivnog stanovnitva)
 • STATISTIKA TRITA RADA
  OSNOVNI INDIKATORI TRITA RADA
  Relativni pokazatelji, %

  *

  Izvor: ARS

  Saoptenje RZS, razliiti brojevi

  April 2008.Oktobar 2008.April 2009.Oktobar 2009.Stopa aktivnosti51,551,449,348,9Stopa zaposlenosti44,744,241,640,8Stopa nezaposlenosti13,314,015,616,6Stopa neaktivnosti48,548,650,751,1
 • STATISTIKA TRITA RADA
  OSNOVNI INDIKATORI TRITA RADA
  Relativni pokazatelji, %

  *

  Izvor: Krsti i saradnici, 2010.

  Stopa nezaposlenostiARS, 2009.ARS, 2008.2009/2008procentni poenieneMukarcieneMukarcieneMukarciUkupno (15-64)18,115,016,112,42,02,6StarosnaKategorija15 2443,738,537,129,66,68,925 - 4918,613,516,511,82,11,750 649,511,58,38,11,23,4Stopa nezaposlenostiARS, 2009.ARS, 2008.2009/2008procentni poenieneMukarcieneMukarcieneMukarciUkupno (15-64)18,115,016,112,42,02,6StarosnaKategorija15 2443,738,537,129,66,68,925 - 4918,613,516,511,82,11,750 649,511,58,38,11,23,4Stopa aktivnostiARS, 2009.ARS, 2008.2009/2008procentni poenieneMukarcieneMukarcieneMukarciUkupno (15-64)52,869,054,871,1-2,0-2,1StarosnaKategorija15 2424,232,325,636,5-1,4-4,225 - 4974,388,476,389,5-2,0-1,150 6438,462,240,664,3-2,2-2,1Stopa aktivnostiARS, 2009.ARS, 2008.2009/2008procentni poenieneMukarcieneMukarcieneMukarciUkupno (15-64)52,869,054,871,1-2,0-2,1StarosnaKategorija15 2424,232,325,636,5-1,4-4,225 - 4974,388,476,389,5-2,0-1,150 6438,462,240,664,3-2,2-2,1
 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  OSNOVNI INDIKATORI TRITA RADA

  Participation, employment and unemployment in selected countries and Kosovo, 2007 (percentages)

  Source: Krsti and Corbanese, 2008.

  Participation rateEmployment rateUnemployment rate (ILO)AllWomenAllWomenAllWomenEU 2770.963.766.058.86.87.3Serbia64.256.155.346.813.916.5Kosovo46.225.327.99.939.760.7Bulgaria67.263.362.758.65.86.4Croatia63.758.356.851.013.414.3Romania64.657.760.554.57.05.9
 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  AKTIVNO I NEAKTIVNO STANOVNITVO
  STRUKTURA

  AKTIVNO STANOVNITVOZAPOSLENI (zbir zaposlenih radnika, poslodavaca, samozaposlenih, pomauih lanova)NEZAPOSLENINEAKTIVNO STANOVNITVO

  - DOMAICE

  UENICI I STUDENTIPENZIONERI I OSTALA LICA SA LINIM PRIHODIMALICA NESPOSOBNA ZA RAD
 • STATISTIKA TRITA RADA
  AKTIVNO I NEAKTIVNO STANOVNITVO
  STRUKTURA

  *

  Izvor: ARS, oktobar 2009.

 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  AKTIVNO STANOVNITVO
  STRUKTURA

  KATEGORIJE KOJE INE AKTIVNO STANOVNITVO, A STVARNO NE RADENEZAPOSLENA LICA KOJA TRAE ZAPOSLENJEBOLESNA LICALICA NA ODSLUENJU VOJNOG ROKA I NA IZDRAVANJU KAZNE

  Marko (M) - Ja bih ovaj slajd izbacio... ionako informacije na slajdu nisu dobre...

 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  ZAPOSLENO STANOVNITVO

  IZVORI PODATAKA O UKUPNOM BROJU ZAPOSLENIH (RAD, ARS)POLUGODINJI IZVETAJI, RADMART I SEPTEMBARPROSEAN BROJ ZAPOSLENIH JE ARITMETIKA SREDINA POLUGODINJIH IZVETAJAOD 1997. ANKETE ZA DOPUNU POLUGODINJIH IZVETAJA (preduzea sa manje od 50 zaposlenih)OBAVEZNE EVIDENCIJE U OBLASTI RADA SU REGULISANE ZAKONOM
 • STATISTIKA TRITA RADA
  REGISTROVANO ZAPOSLENO STANOVNITVO

  *

  Izvor: RAD istraivanje, RZS

  GodinaBroj zaposlenih20012.101.66820022.066.72120032.041.39520042.050.85420052.068.96420062.025.62720072.002.34420081.999.47620091.889.085
 • STATISTIKA TRITA RADA
  REGISTROVANO ZAPOSLENO STANOVNITVO

  *

  Izvor: FREN: Kvartalni monitor , jun - septembar 2009.

 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  ZAPOSLENO STANOVNITVO
  Razlika u podacima izmeu ARS i RAD

  DEFINICIJA ZAPOSLENIH ZAVISI OD IZVORA PODATAKAZAPOSLENI (RAD) lica koja su zasnovala radni odnos sa poslodavcem ili sami poslodavciZAPOSLENI (ARS)najmanje 1 sat u posmatranoj sedmici obavljali plaeni posao,imali zaposlenje, ali su u posmatranoj sedmici bili odsutni sa posla
 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  ZAPOSLENO STANOVNITVO
  Razlika u podacima izmeu ARS i RAD

  Employed according to different data sources, 2002-2007

  (in thousands)

  Source: Arandarenko and Krsti, 2008.

  Overall registered employed, administrative dataEmployeesNon-farm self-employedOverall employed(15-64), LFS dataOverall employed(15-64), LSMS data200220671677390300720032041161243020042051158047129312005206915465232574200620261472554251720072002143356925262814
 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  ZAPOSLENO STANOVNITVO

  ANKETA O RADNOJ SNAZI, RZS

  Anketira se stanovnitvo preko 15 godina na teritoriji SrbijeCilj je da se dobiju informacije o karakteristikama radne snageIstorijat1994. probno istraivanjeOd 1995-2007. redovno godinje istraivanje2008, dva puta godinje (april, oktobar)rotacioni uzorak (panel),
 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  ZAPOSLENO STANOVNITVO
  STRUKTURA

  Izvor: ARS, oktobar 2009.

 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  ZAPOSLENO STANOVNITVO
  STRUKTURA

  Izvor: ARS, oktobar 2009.

 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  ZAPOSLENO STANOVNITVO
  STRUKTURA

  Izvor: ARS, oktobar 2009.

 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  ZAPOSLENO STANOVNITVO
  STRUKTURA PREMA ZANIMANJU

  Izvor: ARS, oktobar 2009.

 • STATISTIKA TRITA RADA
  ZAPOSLENO STANOVNITVO
  STRUKTURA, 15-64,%

  *

  Izvor: Krsti i saradnici, 2010.

  ARS, 2009.ARS, 2008.UkupnoeneMukarciUkupnoeneMukarciSektor aktivnostiPoljoprivreda19.719.120.221.422.520.6Industrija26.916.335.126.815.535.5Usluge53.464.644.751.862.044.0
 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  ZAPOSLENO STANOVNITVO
  STRUKTURA PREMA DELATNOSTI

  Izvor: ARS, oktobar 2009.

 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  ZAPOSLENO STANOVNITVO
  Razlika u podacima izmeu ARS i RAD

  ARS, AS obuhvata sledee kategorije zaposlenih koje ne obuhvataju administrativni izvori podatakaSamozaposleni u poljoprivrediPomaui lanovi domainstvaZaposleni u policiji i odbraniZaposleni po ugovoru o deluZaposleni u sivoj ekonomiji
 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  ZAPOSLENO STANOVNITVO
  Razlika u podacima izmeu ARS i RAD

  Neformalno zaposleni:zaposlene u neregistrovanoj firmi,zaposlene u registrovanoj firmi ali bez formalnog ugovora o radu i bez socijalnog i penzionog osiguranja, i neplaene pomaue lanove domainstva.

  Izvor: ARS

 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  ZAPOSLENO STANOVNITVO

  KRETANJE ZAPOSLENOSTI U PERIODU TRANZICIJEPAD BROJA ZAPOSLENIH, POSEBNO U DRUTVENIM I DRAVNIM PREDUZEIMARAST ZAPOSLENOSTI U PRIVATNIM PREDUZEIMA NIJE MOGAO DA APSORBUJE VELIKI PAD ZAPOSLENOSTI
 • *  STATISTIKA TRITA RADA
  ZAPOSLENO STANOVNITVO

  KRETANJE ZAPOSLENOSTI

  APSOLUTNI PORAST PROSENA GODINJA STOPA
 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  Indikatori trita rada u EU

  Izvor: EUROSTAT

 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  Indikatori trita rada u EU

  Izvor: EUROSTAT

 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  Indikatori trita rada u EU, SAD i Japanu

  Izvor: EUROSTAT

 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  Indikatori trita rada u EU, SAD i Japanu

  Izvor: EUROSTAT

 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  Indikatori trita rada u EU
  Stopa zaposlenosti prema nivou obrazovanja, EU

  Izvor: EUROSTAT

 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  Indikatori trita rada u EU

  http://ec.europa.eu/social/

 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  Indikatori trita rada u EU
  STRUKTURA ZAPOSLENIH

 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  ZAPOSLENOST I RADNO VREME

  PRILIKOM ANALIZIRANJA RADNOG VREMENA NE VODI SE RAUNA OINTENZITETU RADAREZULTATU RADAIZRAAVANJE RADNOG VREMENAJEDINICE RADNOG VREMENAISKORIENJE RADNOG VREMENA
 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  ZAPOSLENOST I RADNO VREME
  FOND RASPOLOIVOG RADNOG VREMENA

  JEDINICE RADNOG VREMENARADNI ASVREME U TRAJANJU OD 1 SATA KOJE 1 RADNIK TREBA DA PROVEDE NA POSLURADNI DANPODELOM ZAKONSKI PROPISANOG 40-ASOVNOG NEDELJNOG RADNOG VREMENA SA BROJEM RADNIH DANA
 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  Indikatori trita rada u EU

  Izvor: EUROSTAT

 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  Indikatori trita rada u EU

  Izvor: EUROSTAT

 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  Indikatori trita rada u EU

  Izvor: EUROSTAT

 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  ZAPOSLENO STANOVNITVO
  STRUKTURA PREMA DUZINI RADNOG VREMENA

  Izvor: ARS, oktobar 2009.

 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  ZAPOSLENOST I RADNO VREME
  ISKORIENJE RADNOG VREMENA

  IZRAAVANJE ISKORIENJA RADNOG VREMENARADNIK-ASEFEKTIVNI RAD 1 RADNIKA U TRAJANJU OD 1 ASARADNIK-DANPRIJAVLJIVANJE RADNIKA NA POSAO ODREENOG DANARADNIK-MESECRADNIK-GODINABLIZAK POKAZATELJU PROSENOG BROJA ZAPOSLENIH
 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  ZAPOSLENOST I RADNO VREME
  FOND RADNOG VREMENA

  FOND RADNOG VREMENA JE RASPOLOIVO RADNO VREME JEDNOG PREDUZEA/FIRMEKALENDARSKIKALENDARSKI BROJ DANA ILI ASOVA U MESECU ILI GODINIMOGUIVREME KOJE JEDNO PREDUZEE MORA DA ODRADI U ODREENOM PERIODU, A PREMA POSTOJEIM ZAKONSKIM PROPISIMA O RADUSTVARNIFOND ODRAENOG RADNOG VREMENARADNIK-DAN ILI RADNIK-AS
 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  ZAPOSLENOST I RADNO VREME
  POKAZATELJI

  POKAZATELJI ZAPOSLENOSTI I RADNOG VREMENAKOEFICIJENT ISKORIENJA KALENDARSKOG RADNOG VREMENAODNOS MOGUEG ILI STVARNOG SA KALENDARSKIM FONDOMU JEDINICAMA RADNIK-DANAKOEFICIJENT ISKORIENJA ZAPOSLENIH RADNIKA (odnos prosenog broja zaposlenih koji su dolazili na posao i broja zaposlenih radnika)KOEFICIJENT INTEGRALNOG ISKORIENJA RADNOG VREMENA (odnos stvarnog fonda i mogueg fonda radnog vremena)
 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  NEZAPOSLENO STANOVNITVO

  NEZAPOSLENO STANOVNITVO PREDSTAVLJA DEO AKTIVNOG STANOVNITVA KOJE NE RADIDEFINICIJA NEZAPOSLENIH PREMA MEUNARODNOJ ORGANIZACIJI RADA (ILO) KORIENA U ARS (TRI USLOVA)

  LICA KOJA NISU RADILA PROTEKLE SEDMICE I

  AKTIVNO SU TRAILA ZAPOSLENJE U PROTEKLE ETIRI SEDMICE I

  SPREMNA SU DA PONU DA RADE U NAREDNE DVE SEDMICE

 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  NEZAPOSLENO STANOVNITVO

  PUNA ZAPOSLENOST1,5-2% - 3,5-4% NEZAPOSLENOSTNEZAPOSLENOSTVOLJNAFRIKCIONASEZONSKASTRUKTURNAIZVORI PODATAKAPOPIS, ANKETA O RADNOJ SNAZINACIONALNA SLUBA ZA ZAPOLJAVANJE (SAMO REGISTROVANA NEZAPOSLENOST)
 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  NEZAPOSLENO STANOVNITVO

  Source: Arandarenko and Krsti, 2008.

  Number of unemployed, (15-64), thousandsUnemployment rate (15-64), %NESLSMSLFSNESLSMSLFS200240011.72003200486066526.219.5200588871926.821.8200691369227.921.6200785045458426.813.918.8
 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  NEZAPOSLENO STANOVNITVO

  Razlika izmeu broja nezaposlenih prema ZTR i ARS/AS, pored metodolokih razlika, potie od:Lica koja su se registrovala kod ZTR zbog beneficija (zdravstveno osiguranje, pomo za nezaposlene, socijalna pomo) a najee rade u sivoj ekonomiji i ne trae posao

  Prema AS 2007. samo 42% registrovanih kod ZTR su stvarno nezaposlena prema ILO definiciji

 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  NEZAPOSLENO STANOVNITVO
  VRSTE NEZAPOSLENOSTI

  VRSTE NEZAPOSLENOSTIREGISTROVANANEREGISTROVANAPRIKRIVENANEDOVOLJNA ILANA ZAPOSLENOSTSTVARNA ILI REALNA
 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  NEZAPOSLENO STANOVNITVO
  VRSTE NEZAPOSLENOSTI

  NEDOVOLJNA ZAPOSLENOSTLICA OBAVLJAJU SVOJU DELATNOST U SKRAENOM VREMENULICA RADE PUNO RADNO VREME, ALI JE NJIHOV UINAK MALINEPOTPUNA ZAPOSLENOST USLED SMANJENE NABAVKE I PRODAJELICA U POLJOPRIVREDI ZBOG BROJNIH FAKTORALANA ZAPOSLENOSTLICA KOJA SU ANGAOVANA NA POSLOVIMA BEZ DRUTVENE KORISTI
 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  NEZAPOSLENO STANOVNITVO
  VRSTE NEZAPOSLENOSTI

  STVARNA ILI REALNA NEZAPOSLENOSTPREMA ILO DEFINICIJIPREMA DUINI TRAENJA POSLA KRATKORONA (= 1 godine),
 • STATISTIKA TRITA RADA
  NEZAPOSLENO STANOVNITVO U SRBIJI
  DETALJNI INDIKATORI NEZAPOSLENOSTI

  *

  ARS, 2009.ARS, 2008.UkupnoeneMukarciUkupnoeneMukarciUee dugorono nezaposlenih u ukupnoj nezaposlenosti64,867,362,371,573,269,8Uee veoma dugo nezaposlenih u ukupnoj nezaposlenosti49,953,546,454,357,451,1Uee dugorono nezaposlenih u ukupnom broju aktivnih10,612,29,310,011,78,7Uee veoma dugo nezaposlenih u ukupnom broju aktivnih8,29,77,07,69,26,3Uee nezaposlenih bez radnog iskustva u ukupnoj nezaposlenosti36,239,832,740,542,238,7
 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  NEZAPOSLENO STANOVNITVO U EU
  RELATIVNE MERE NEZAPOSLENOSTI

  Izvor: EUROSTAT

 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  NEZAPOSLENO STANOVNITVO U EU
  RELATIVNE MERE NEZAPOSLENOSTI

  Izvor: EUROSTAT

 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  KADROVI I STATISTIKA KADROVA

  KADROVI SU KOLOVANA RADNA SNAGAINSTITUCIONALNENE INSTITUCIONALNE KOLEOSNOV STATISTIKE KADROVA JESTRUKTURA ZAPOSLENIH PO ZANIMANJU I KVALIFIKACIJAMA
 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  KADROVI I STATISTIKA KADROVA

  KADROVIPOSTOJEI ZAPOSLENISTRUKTURA PO KOLSKOJ SPREMI (ponuda)STRUKTURA PREMA STEPENU STRUNE SPREME POTREBNE ZA RAD NA RADNOM MESTU (potranja)BUDUIUENICI I STUDENTILICA KOJA E POLOITI ISPIT ZA KVALIFIKOVANOG I VISOKOKVALIFIKOVANOG RADNIKAPOTREBNIODNOS POSTOJEIH KADROVA I BUDUIH POTREBA
 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  KADROVI I STATISTIKA KADROVA

  Izvor: EUROSTAT

 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  KADROVI I STATISTIKA KADROVA

  Izvor: EUROSTAT

 • *

  STATISTIKA TRITA RADA
  KADROVI I STATISTIKA KADROVA

  Izvor: EUROSTAT

  n

  rk

  a

  P

  P

  P

  -

  =

  100

  z

  =

  rk

  P

  P

  s

  z

  100

  =

  rk

  a

  a

  P

  P

  s

  100

  =

  a

  n

  P

  P

  s

  n

  1

  -

  =

  -

  n

  n

  t

  t

  z

  z

  z

  r

  26,4

  5,8

  23,7

  15,8

  28,4

  0,0

  5,0

  10,0

  15,0

  20,0

  25,0

  30,0

  < 6 months6-12 months1-2 years2-4 years> 4 years

  nz

  z

  a

  P

  P

  P

  +

  =