Statistike analize

  • View
    76

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sylabus

Text of Statistike analize

Univerzitet HAXHI ZEKA PE Fakultet Biznisa

NASTAVNI PLAN - PROGRAM - SYLLABUS

Nivo studijaBACHELORDepartamentABBAkademska god.2013/2014

PREDMETStatistika analiza

GodinaIIStatus predmetaObavezanKod ECTS kred.6

SemestarIII

Nastavne nedjelje15Nastavni asoviPredavanjaVjebe

22

Metodologija nastavePredavanja, vjebe, seminarski radovi, konsultacije, testovi, sluaj studija, zadaci

Konsultacije

PredavaPred. Emin Neziraj, PhD (Cand)e-mailemin.neziraj@unhz.eu

tel.

Asistente-mail

tel.

Cilj studija i sadraj predmetaDobit studenta

Cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim statistikim metodama i modelima koji se koriste u podruju ekonomije i poslovne ekonomije. Teite je na predoavanju osobitosti odabranih metoda i modela u sklopu deskriptivne i inferencijalne statistike, mogunostima njihove konkretne primjene i ispravne interpretacije dobivenih rezultata, te primjeni odgovarajue programske potpore

Sposobnost da samostalno vre statistika istraivanja.Sposobnost obraivanje podataka preko softerskog programa.Sposobnost da vre prognozu statitistikih fenomena

Metodologija za realizaciju nastavnih tema:

Prezentacija za vreme predavanja pomou Power Pointa Praktini rad sa studentima za vreme vjebe vezano sa konkretnim temama iz predavanja

Uslovi za realizaciju nastavne teme:

Sala opremljena sa projektorom

Nain vrednovanja studenta ( u %) :

Redovnost na predavanjima 0-5% Aktivnost 0-5% Seminarski rad 0-10% Test I 0-10 % Test II 0-10% Zavrni ispit 0- 50% Uestvovanje u vjebama 0 - 5% Grupni rad na zadacima i sluajevima studija 0- 5%Vrednovanje u %Konana ocjena

91-10010 (deset)

81-909 (devet)

71-808 (osam)

61-707 (sedam)

51-606 (est)

0-505 (pet)

Obaveza studenta:

Predavanja Vjebe

Redovnost na predavanjima Aktivno uestvovanje u diskusijama tokom predavanja Seminarski rad Uestvovanje na testu Zavrni ispit Uestvovanje u vjebama Grupni rad u sluajevima studija i zadacima Uestvovanje u diskusijama na temu sluajeva studija

Dunosti studenta za predmet

AktivnostasoviDana/NedjeljaUkupno

Predavanja21530

Vjebe21530

Praktian rad20510

Kontakti sa predavaima/konsultacije11515

Vjebe na terenu11010

Kolokviumi, seminari11010

Domai zadaci---

Samostalni rad21530

Zavrne pripreme za ispit21530

Protekli period , uspjeh (testovi, kviz, finalni ispit, itd.)10505

Projekti, prezentacije, itd. 5210

Napomena: 1 ECTS kred. = 30 as. angaovanja, n pr. ako predm. ima 6 ECTS kred. student treba biti angaovan tokom semestra 180 as.Total:180

Nedj:PredavanjaVjebe

Temaas.Temaas.

1.1. Tema:UVOD U STATISTIKE ANALIZE

Tema:.

Literatura: P. Newbold, W. L. Carlson, B. M. Thorne (2010) Statistika za poslovanje i ekonomiju6. izdanje. ISBN: 978-953-246-083-4, New Jersey

Literatura: P. Newbold, W. L. Carlson, B. M. Thorne (2010) Statistika za poslovanje i ekonomiju6. izdanje. ISBN: 978-953-246-083-4, New Jersey

2. 2.Tema: 2. Numeriko opisivanje podataka 2.1 Mjere centralne tendecije 2.1.1 Sredina 2.1.2 Medijan 2.1.3 Mod 2.1.4 Oblik distribucije

Tema: Rad u excelu2. Numeriko opisivanje podataka 2.1 Mjere centralne tendecije 2.1.1 Sredina 2.1.2 Medijan 2.1.3 Mod 2.1.4 Oblik distribucije

Literatura: P. Newbold, W. L. Carlson, B. M. Thorne (2010) Statistika za poslovanje i ekonomiju6. izdanje. ISBN: 978-953-246-083-4, New Jersey

Literatura: P. Newbold, W. L. Carlson, B. M. Thorne (2010) Statistika za poslovanje i ekonomiju6. izdanje. ISBN: 978-953-246-083-4, New Jersey

3. 3.Tema:

2.2 Mjere varijabilnosti 2.2.1 Rang i interkvartilni rang 2.2.2 Varijansa i standardna devijacija 2.2.3 ebieljev teorem i empirijsko pravilo 2.2.4 Koeficijent varijacije2.3 Vagana sredina i mjere grupiranih podataka2.4 Mjera odnosa izmeu varijabli2.5 Utvrivanje lineranih odnosa izmeu varijabli

2.Tema:Rad u excelu2.2 Mjere varijabilnosti 2.2.1 Rang i interkvartilni rang 2.2.2 Varijansa i standardna devijacija 2.2.3 ebieljev teorem i empirijsko pravilo 2.2.4 Koeficijent varijacije2.3 Vagana sredina i mjere grupiranih podataka2.4 Mjera odnosa izmeu varijabli2.5 Utvrivanje lineranih odnosa izmeu varijabli

2.

Literatura: P. Newbold, W. L. Carlson, B. M. Thorne (2010) Statistika za poslovanje i ekonomiju6. izdanje. ISBN: 978-953-246-083-4, New Jersey

Literatura: P. Newbold, W. L. Carlson, B. M. Thorne (2010) Statistika za poslovanje i ekonomiju6. izdanje. ISBN: 978-953-246-083-4, New Jersey

4. 4Tema:3. Vjerovatnost 3.1 Sluajni eksperiment ishodi I dogaaji 3.2 Vjerovatnost i njezini zakoni 3.2.1 Klasini vjerovatnost 3.2.2 Vjerovatnost kao relativna frenkfencija3.2.3 Subjektivna vjerovatnost

2.Tema: Rad u excelu3. Vjerovatnost 3.1 Sluajni eksperiment ishodi I dogaaji 3.2 Vjerovatnost i njezini zakoni 3.2.1 Klasini vjerovatnost 3.2.2 Vjerovatnost kao relativna frenkfencija3.2.3 Subjektivna vjerovatnost

2.

Literatura: P. Newbold, W. L. Carlson, B. M. Thorne (2010) Statistika za poslovanje i ekonomiju6. izdanje. ISBN: 978-953-246-083-4, New Jersey

Literatura: P. Newbold, W. L. Carlson, B. M. Thorne (2010) Statistika za poslovanje i ekonomiju6. izdanje. ISBN: 978-953-246-083-4, New Jersey

5.5 Tema:

3.3 Postulati vjerovatnosti 3.3.1 Uslovna vjerovatnost 3.3.2 Statistika nezavisnost3.4 Dvomjerne vjerovatnosti 3.4.1 anse 3.4.2 Omjeri i upliva3.5 Bayesov teorem

2.Tema: Rad u excelu3.3 Postulati vjerovatnosti 3.3.1 Uslovna vjerovatnost 3.3.2 Statistika nezavisnost3.4 Dvomjerne vjerovatnosti 3.4.1 anse 3.4.2 Omjeri i upliva3.5 Bayesov teorem

2.

Literatura:

P. Newbold, W. L. Carlson, B. M. Thorne (2010) Statistika za poslovanje i ekonomiju6. izdanje. ISBN: 978-953-246-083-4, New Jersey

Literatura: P. Newbold, W. L. Carlson, B. M. Thorne (2010) Statistika za poslovanje i ekonomiju6. izdanje. ISBN: 978-953-246-083-4, New Jersey

6. 6.Tema:

4.Diskretne sluajne varijable i distribucije vjerovatnosti 4.1Sluajne varijable 4.2 Distribucija vjerovatnosti diskretnih sluajnih varijabli 4.3 Svojstva diskretnih sluajnih varijabli 4.3.1 Oekivana vrijednost diskretne sluajne varijable 4.3.2 Varijansa diskretne sluajne varijable4.4 Binomna distribucija4.5 Hipergeometrijska distribucija

2.Tema:Rad u exelu4.Diskretne sluajne varijable i distribucije vjerovatnosti 4.1Sluajne varijable 4.2 Distribucija vjerovatnosti diskretnih sluajnih varijabli 4.3 Svojstva diskretnih sluajnih varijabli 4.3.1 Oekivana vrijednost diskretne sluajne varijable 4.3.2 Varijansa diskretne sluajne varijable4.4 Binomna distribucija4.5 Hipergeometrijska distribucija

2.

Literatura: P. Newbold, W. L. Carlson, B. M. Thorne (2010) Statistika za poslovanje i ekonomiju6. izdanje. ISBN: 978-953-246-083-4, New Jersey

Literatura: P. Newbold, W. L. Carlson, B. M. Thorne (2010) Statistika za poslovanje i ekonomiju6. izdanje. ISBN: 978-953-246-083-4, New Jersey

7. 7.Tema:

4.6 Poissonova distribucija vjerovatnosti 4.6.1 Poissova aproksimacija binomne distribrucije 4.6.2 Usporedba Poissonove i binomne distribrucije vjerovatnosti4.7 Zdrueno distribuirane diskretne sluajne varijable 4.7.1 Raunalne primjene 4.7.2 Kovarijansa 4.7.3 Korelacija 4.7.4. Linearne funkcije sluajnih varijabli 4.7.5 Analiza portfolio

2.Tema: KOLOKVIJUM 12.

Literatura: P. Newbold, W. L. Carlson, B. M. Thorne (2010) Statistika za poslovanje i ekonomiju6. izdanje. ISBN: 978-953-246-083-4, New Jersey

Literatura: P. Newbold, W. L. Carlson, B. M. Thorne (2010) Statistika za poslovanje i ekonomiju6. izdanje. ISBN: 978-953-246-083-4, New Jersey

8.8. Tema: 5. Kontuirane sluajne varijable i distribucije vjerovatnosti5.1 Kontuirane sluajne varijable5.1.1 Uniformna distribucija5.2 Oekivanje kontuirane sluajne varijable5.3 Normalna distribucija vjerovatnosti5.4 Aproksimacija binomne distribucije normalnom distribucijom5.4.1 Proporcijska sluajna varijabla

2.Tema: Istraivanje i aplikacija na terenu kontuiranih varajabli2.

Literatura: P. Newbold, W. L. Carlson, B. M. Thorne (2010) Statistika za poslovanje i ekonomiju6. izdanje. ISBN: 978-953-246-083-4, New Jersey

Literatura: P. Newbold, W. L. Carlson, B. M. Thorne (2010) Statistika za poslovanje i ekonomiju6. izdanje. ISBN: 978-953-246-083-4, New Jersey

9. 9.Tema: 5.5 Eksponencijalna distribucija vjerovatnosti5.6 Zdrueno distribuiranje kontinuirane sluajne varijable 5.6.1 Linerane Kombinacije

2.Tema: Rad u Excelu5.5 Eksponencijalna distribucija vjerovatnosti5.6 Zdrueno distribuiranje kontinuirane sluajne varijable 5.6.1 Linerane Kombinacije

2.

Literatura: P. Newbold, W. L. Carlson, B. M. Thorne (2010) Statistika za poslovanje i ekonomiju6. izdanje. ISBN: 978-953-246-083-4, New Jersey

Literatura: P. Newbold, W. L. Carlson, B. M. Thorne (2010) Statistika za poslovanje i ekonomiju6. izdanje. ISBN: 978-953-246-083-4, New Jersey

10. 10.Tema:

6. Izbor uzoraka I distribucije njihovih obiljeja 6.1 Izbor uzoraka iz populacije 6.2 Distribucije sredina izbora uzoraka 6.2.1 Centralni granini teorem 6.2.2 Intervali prihvaanja

2.Tema: Rad u Excelu6. Izbor uzoraka I distribucije njihovih obiljeja 6.1 Izbor uzoraka iz populacije 6.2 Distribucije sredina izbora uzoraka 6.2.1 Centralni granini teorem 6.2.2 Intervali prihvaanja

2.

Literatura: P. Newbold, W. L. Carlson, B. M. Thorne (201