of 15 /15
Akmadžić, V., Radišić, P. 99 Broj 8, prosinac 2014. Statički proračun industrijske dvorane STATIČKI PRORAČUN INDUSTRIJSKE DVORANE doc. dr. sc. Vlaho Akmadžić, dipl. ing. građ. Pero Radišić, mag. građ. Građevinski fakultet Sveučilište u Mostaru Sažetak: Dispozicijsko rješenje jednobrodne industrijske dvorane, sistemske dužine 48.0m i širine 22.5m, opslužuje jedna mosna dizalica nosivosti 320kN, raspona 20.5m, s gornjom ivicom šine (GIŠ) na koti +10.326m. Širina i visina dvorane uvjetovane su i gabaritnim dimenzijama dizalice. Imajući ovo u vidu, kao i dimenzije presjeka stupova i greda, statičkog sustava dvozglobnog okvira, usvojena je sistemska širina dvorane od 22.5m i sistemska visina stupova od 13.5m. Krovni pokrivač je dvoslojni profilirani aluminijski sandwich panel (technopanel-poliuretan) s odgovarajućom termo i hidroizolacijom. Krov je na dvije vode s nagibom od 5.8 0 . Ključne riječi: jednobrodna industrijska dvorana, dvozglobni okvir, statički proračun STRUCTURAL DESIGN OF INDUSTRIAL HALL Abstract: Block plan of a one-nave industrial hall, 48.0m in system length and 22.5m in width, is served by a bridge crane of the capacity 320kN, span 20.5m, with top edge of the rail (GIŠ) at the level +10.326m. Width and height of the hall are also dependent on overall dimensions of the crane. Taking this into account, as well as cross-sectional dimensions of columns and beams, the two-hinged frame structural system, the system width of the hall of 22.5m and system height of columns of 13.5m were adopted. The roofing is double-skin profiled aluminum sandwich panel (technopanel-polyurethane) with the appropriate thermal insulation and waterproofing. The roof is pitched with a 5.8 0 slope. Key words: one-nave industrial hall, two-hinged frame, structural design

STATIČKI PRORAČUN INDUSTRIJSKE DVORANE · Statički proračun industrijske dvorane 2. TEMELJI DVORANE Na osnovi reznih sila (V-vertikalna reakcija, H-horizontalna reakcija) dobivenih

 • Author
  others

 • View
  13

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of STATIČKI PRORAČUN INDUSTRIJSKE DVORANE · Statički proračun industrijske dvorane 2. TEMELJI...

 • Akmadžić, V., Radišić, P. 99

  Broj 8, prosinac 2014.

  Statički proračun industrijske dvorane

  STATIČKI PRORAČUN INDUSTRIJSKE DVORANE

  doc. dr. sc. Vlaho Akmadžić, dipl. ing. građ.Pero Radišić, mag. građ.Građevinski fakultet Sveučilište u Mostaru

  Sažetak: Dispozicijsko rješenje jednobrodne industrijske dvorane, sistemske dužine 48.0m iširine 22.5m, opslužuje jedna mosna dizalica nosivosti 320kN, raspona 20.5m, s gornjomivicom šine (GIŠ) na koti +10.326m. Širina i visina dvorane uvjetovane su i gabaritnimdimenzijama dizalice. Imajući ovo u vidu, kao i dimenzije presjeka stupova i greda, statičkogsustava dvozglobnog okvira, usvojena je sistemska širina dvorane od 22.5m i sistemskavisina stupova od 13.5m. Krovni pokrivač je dvoslojni profilirani aluminijski sandwich panel(technopanel-poliuretan) s odgovarajućom termo i hidroizolacijom. Krov je na dvije vode snagibom od 5.80.

  Ključne riječi: jednobrodna industrijska dvorana, dvozglobni okvir, statički proračun

  STRUCTURAL DESIGN OF INDUSTRIAL HALL

  Abstract: Block plan of a one-nave industrial hall, 48.0m in system length and 22.5m inwidth, is served by a bridge crane of the capacity 320kN, span 20.5m, with top edge of therail (GIŠ) at the level +10.326m. Width and height of the hall are also dependent on overalldimensions of the crane. Taking this into account, as well as cross-sectional dimensions ofcolumns and beams, the two-hinged frame structural system, the system width of the hall of22.5m and system height of columns of 13.5m were adopted. The roofing is double-skinprofiled aluminum sandwich panel (technopanel-polyurethane) with the appropriate thermalinsulation and waterproofing. The roof is pitched with a 5.80 slope.

  Key words: one-nave industrial hall, two-hinged frame, structural design

 • Akmadžić, V., Radišić, P. 100

  Broj 8, prosinac 2014.

  Statički proračun industrijske dvorane

  1. UVOD

  Glavni nosač je dvozglobni okvir raspona 22.5m s gredama na dvije vode nagiba 5.80,sistemske visine u tjemenu od 14.65m. Razmak glavnih nosača je 8.0m. Glavni nosači supoprečnog presjeka HEA 800 sa konstantnom visinom hrpta grede i stupova. Montažninastavci grede predviđeni su s čelnim pločama i visokovrijednim vijcima klase čvrstoće 10.9(tarni spojevi) u tjemenu okvira i na mjestima krutih veza greda za stupove. Dvozglobni okvirise na koti -1.05m temelje na temeljnim samcima širine 2.20m, dužine 1.80m i visine 0.80m.

  Nosači dizalice, statičkog sustava proste grede, se na koti +9.160m oslanjaju nakratke konzole (HEA 600). Sile kočenja prihvata spreg protiv kočenja koji se nalazi učetvrtom polju hale. Prijem sila bočnog udara dizalice ostvaruje se sa spregom protiv bočnihudara u nivou gornjeg pojasa nosača dizalice na koti +10.00m, a koji zajedno sahorizontalnim spregom protiv vjetra u zabatnom zidu služi ujedno i kao staza za opsluživanje.

  Konstrukcija fasade zabatnih zidova sastoji se od zidne obloge (dvoslojno profiliraničelični lim) s termoizolacijom, fasadnih greda profila HOP 200x100x4 (na kotama +2.50m,+5.0m, +7.50m, +10.0m, +12.50m) raspona 5.625m i fasadnih stupova (IPE 270) koji se nakoti -0.05m temelje na temeljnim samcima širine 1.30m, dužine 1.30m i visine 0.80m. Vjetarna zabatni zid se prima preko poprečnog krovnog sprega i horizontalnog vjetrovnog spregana koti +10.0m, koji prihvaćaju reakcije fasadnih zabatnih stupova. Reakcije poprečnihkrovnih i uzdužnih krovnih spregova prihvaćaju vertikalni spregovi koji se nalaze u uzdužnimi zabatnim zidovima dvorane.

  Vjetar na udužni zid se prima preko krovnog uzdužnog sprega (od vjenčanice do prverožnjače) i sprega protiv bočnih udara, koji prihvaćaju horizontalne reakcije međustupa HEA180. Ovi spregovi svoje reakcije predaju glavnim nosačima.

  Ventilacija dvorane ostvaruje se cirkulacijom zraka kroz prozore postavljene uuzdužnim zidovima između kota +2.50 i +5.0m, te između kota +11.50 i +12.50m, koji ujednosluže i kao svjetlosni otvori koji trebaju da omoguće nesmetan rad pri dnevnoj svjetlosti bezdodatnog umjetnog osvjetljenja u dvorani.

  Odvodnja s dvovodnog krova ostvaruje se preko horizontalnih oluka, koji supostavljeni u dvovodnom nagibu od sredine dvorane od po 1.5%. Vertikalni oluci supostavljeni u trećinama dužine uzdužnog zida.

  S obzirom na karakter industrijskoga procesa te dopremu i otprema robe, transportunutar dvorane mosnim dizalicama, vrata s većim gabaritima nalaze se u prvom zabatnomzidu, dok su pomoćna vrata manjih dimenzija smještena u uzdužnim zidovima i drugomzabatnom zidu.

  Slika 1. Izgled industrijske dvorane

 • Akmadžić, V., Radišić, P. 101

  Broj 8, prosinac 2014.

  Statički proračun industrijske dvorane

  2. TEMELJI DVORANE

  Na osnovi reznih sila (V-vertikalna reakcija, H-horizontalna reakcija) dobivenih iz modelanapravljenog u programu Tower6, dimenzije temelja su sljedeće:- 220x180x80cm-temelj glavnoga nosača,- 130x130x80cm-temelj fasadnog stupa u zabatnom zidu,-100x100x80cm-temelj međustupa u uzdužnom zidu,Temelji su međusobno povezani veznim gredama dimenzija 25x25cm i podnom pločom.- Temelj glavnog nosača je armiran sa 10ø10 u x i y smjeru, dok su temelji fasadnog stupa imeđustupa u uzdužnom zidu armirani sa 10ø8 u x i y smjeru.

  3. GLAVNI NOSAČ

  Dispozicijsko rješenje glavnog nosača je statički sustav dvozglobnog okvir.Raspon glavnog nosača je L=22.5m, dok je razmak između glavnih nosača (dvozglobnihokvira) 8.0mNagib greda prati nagib krovne ravni i iznosi 5.80. Za osnovni materijal odabran je čelik S235.Okvir je dimenzioniran na sljedeće slučajeve opterećenja:

  1.STALNO OPTEREĆENJE (g)2.SNIJEG3.OPTEREĆENJE OD NOSAČA DIZALICE4.POKRETNO OPTEREĆENJE OD DIZALICE 1.SLUČAJ5.POKRETNO OPTEREĆENJE OD DIZALICE 2.SLUČAJ6.OPT BOČNIM UDAROM DIZALICE Bu+ U TOČKI 87.OPT BOČNIM UDAROM DIZALICE Bu- U TOČKI 88.OPT BOČNIM UDAROM DIZALICE Bu+ U TOČKI 829.OPT BOČNIM UDAROM DIZALICE Bu- U TOČKI 8210.OPT VJETROM IZVANA LIJEVO11.OPT VJETROM IZVANA DESNO12.OPT VJETROM SISANJE+13.OPT VJETROM SISANJE-

  3.1. Dimenzioniranje grede glavnog nosača

  Mjerodavna kombinacija opterećenja je 227, sa sljedećim reznim silama:

  te usvajamo profil HEA 800 (POZ 1) s geometrijskim karakteristikama:

  77.985 kN

  203.23 kN

  1013.2 kNm

  odg

  odg

  MAX

  N

  T

  M

  w f2 4 3

  y el,y y

  4 3z el,z z y

  g=224kg/m h=790mm b=300mm t =15mm t =28mm

  A=285.80cm I =303 400 cm w =7 682cm i =32.58cm

  I =12 640 cm w =842.6cm i =6.65cm S =4 349. 35cm

 • Akmadžić, V., Radišić, P. 102

  Broj 8, prosinac 2014.

  Statički proračun industrijske dvorane

  Kontrola naprezanja:

  Također je potrebno zadovoljiti i sljedeće:– Kontrola stabilnosti ekscentrično pritisnute grede glavnog nosača– Provjera stabilnosti grede glavnoga nosača kada je greda pritisnuta u

  donjoj,odnosno gornjoj zoni– Kontrola stabilnosti nosača na bočno-torzijsko izvijanje– Kontrola progiba– Kontrola stabilnosti hrpta.

  3.2. Dimenzioniranje stupa glavnog nosača

  Mjerodavna kombinacija opterećenja je 225. ,sa sljedećim reznim silama:

  Usvaja se profil HEA 800 (POZ1).

  Kontrola naprezanja:

  Potrebno je provjeriti zadovoljava li presjek sljedeće:– Horizontalni pomak u vrhu stupa - manje od dopuštenog– Razmicanje stupova u razini sprega protiv bočnih udara– Provjera stabilnosti ekscentrično pritisnutog štapa– Provjera stabilnosti hrpta na izbočavanje– Kontrola usporednog naprezanja.

  2 2max

  el,y

  2 2max

  77.985 1013.2*100 13.46 / 18.0 /w 285.80 7682.0

  * 203.23*4349.5 1.94 / 10.0 /* 303400*1.5

  dop

  Ydop

  Y w

  N MkN cm kN cm

  A

  T SkN cm kN cm

  I t

  562.13 kN90.756 kN921.06 kNm

  N

  T

  M

  2 2max

  el,y

  2 2max

  562.13 921.06*100 13.95 / 18.0 /w 285.80 7682.0

  * 90.756*4349.5 0.86 / 10.0 /* 303400*1.5

  dop

  Ydop

  Y w

  N MkN cm kN cm

  A

  T SkN cm kN cm

  I t

 • Akmadžić, V., Radišić, P. 103

  Broj 8, prosinac 2014.

  Statički proračun industrijske dvorane

  3.2.1. Dimenzioniranje vertikalnog međustupa u uzdužnom zidu

  Vertkalni međustup je za djelovanje vjetra kontinuirani nosač na tri oslonca.Oslonci međustupa su temelj (A), horizontalni spreg za prijem bočnih udara mosne dizalice(B) i uzdužni spreg protiv vjetra u krovnoj ravnini (C).Za izložen objekt, koji se nalazi u II. vjetrovnoj zoni slijedi da je:

  -odnos opterećenja vjetrom:

  -za pripadajuću površinu opterećenja vjetra na međustup Aw:

  -vertikalno opterećenje od težine fasade:

  • Pretpostavlja se se HEA 180 ( POZ 46 ).Kontrola naprezanja i usporednog naprezanja:

  Također je izvršena i kontrola stabilnosti ekscentrično pritisnutog štapa.Veza vertikalnog međustupa u uzdužnom zidu sa temeljem je ostvarena nalijeganjem prekoležišne ploče dimenzija 220x220x10mm ( POZ 48 ) i anker vijaka 2M16.5.6 ( POZ 41 ).

  2-osnovno opterećenje 0.vje 90 /tra : kN mwq

  21-pritiskajuće i unutarnje djelovanje vjetra na

  0.8 0.3uzdužni z

  * 1.1*0id

  .90 0.99 kN/m:

  ww q

  22-sisajuće i unutarnje djelovanje vjetra

  0.4 0.3 * 0.7*0.90 0.63 kN/:

  mww q 2

  1

  0.7* 0.641.1*

  w

  w

  qw

  w q

  ,1 1 * 0.99*4.0 3.96 /w w b kN m 2

  1

  0.114 /

  * 0.114*4.0 0.45 /f

  x f

  g kN m

  g g b kN m

  2 2maxmax

  max 2 2max

  6.07 38.21*100 13.14 / 18.0 /45.25 293.6

  * 23.62*162.45 2.54 / 10.0 /* 2510.0*0.60

  iIBdop

  y

  ydop

  Y w

  N MkN cm kN cm

  A W

  T SkN cm kN cm

  I t

  2max 6.07 0.13 /45.25N

  NkN cm

  A

  1 2

  3,0

  ,0 21

  1 2 21

  38.21*100 17.1* * 0.95 11.56 /2 2510.0 2

  17.1 0.95* * 18.0*0.95* 138.082 2 2 2

  * 23.62*138.08 2.16 /* 2510.0*0.6

  ( ) 3* (12.12

  BM f

  Y

  fy f

  LB y

  Y w

  u N M

  M ht kN cm

  I

  thS b t cm

  T SkN cm

  I t

  2 2 2 2) 3*2.16 12.27 / 18.0 /iIdopkN m kN cm

 • Akmadžić, V., Radišić, P. 104

  Broj 8, prosinac 2014.

  Statički proračun industrijske dvorane

  4. DIMENZIONIRANJE FASADNOG STUPA U ZABATNOM ZIDU

  - vertikalno opterećenje od težine fasadne Fe sandwich ploče:

  - pripadajuće vertikalno opterećenje od težine sprega do zabatnog zida (pretpostavlja se daje ukupna težina sprega Gs=4.5kN):

  - horizontalno opterećenje od vjetra:

  • Fasadni stup je za djelovanje vjetra kontinuirani nosač na tri oslonca. Oslonci sutemelj (A), horizontalni spreg protiv vjetra do zabata (B) i poprečni spreg protiv vjetrau krovnoj ravnini (C).

  PRESJEČNE SILE:R

  A=22.52 kN ; R

  B=57.39 kN ; R

  C=2.07 kN

  MAB,MAX

  =45.61kNm ; MB,MIN

  =Mmjerodavno

  =-52.78kNm ;

  Todg=33.08 kN ; Nmax

  =8.96 Kn

  Pretpostavlja se vruće valjani profil IPE 270 ( POZ 34 ).Kontrola naprezanja:

  Također je potrebno u proračunu kontrolirati i usporedni naprezanje kao i stabilnostekscentrično pritisnutoga štapa.Veza fasadnog stupa u zabatnom zidu sa temeljem je ostvarena nalijeganjem preko ležišneploče dimenzija 175x310x10mm (POZ 42) koja je kutnim varom debljine 4mm veza za profili anker vijaka 2M16.5.6 ( POZ 41 ).

  4.1. Dimenzioniranje fasadnih greda

  Fasadne grede su raspoređene na razmacima od 2.5m odozdo. Fasadna greda jezatvorenog presjeka od HOP profila.

  20.114 / težina fasade

  g * 0.114*5.625 0.64 /f

  x f

  g kN m

  g b kN m

  4.5 1.1254S

  G kN

  , 2,

  0.8 0.3 *0.90 0.99 /

  * 0.99*5.625 5.56 /

  w kN m

  w w b kN m

  2max

  52.78*100 8.96 12.50 /428.9 46.0

  mjerodavno odg

  y

  M NkN cm

  w A

  max 2max

  * 33.08*242 2.09 /* 5790*0.66

  y

  y w

  T SkN cm

  I t

 • Akmadžić, V., Radišić, P. 105

  Broj 8, prosinac 2014.

  Statički proračun industrijske dvorane

  Analiza opterećenja

  Sustav je proste grede raspona L/4=22.5/4=5.625m, dvoosno opterećena.Usvaja se HOP 200x100x4 mm ( POZ 9 ).

  Veza fasadne grede je odrađena preko 2 L 65x100x7mm ( POZ 10 ) kutnika, koji su varenikutnim varom 4mm i vijaka M12..5.6 ( POZ 16 ).

  Kontrola naprezanja

  5. DIMENZIONIRANJE SPREGA ZA PRIJEM SILA KOČENJA MOSNE DIZALICE

  Karakteristike mosne dizalice nosivosti krana Q=32 t.

  21

  -vertikalno opterećenje od težine f* 0.114*2.

  asa5 0.

  de:28 /f fg g b kN m

  , 21

  -maksimalno vodoravno opterećenje v

  * 0.99*2.5jet

  2.475 /rom:

  w w b kN m

  2 2

  ,max

  2 21

  ,max

  * 2.475*5.625 9.788 8

  Maksimalni momenti:

  * 0.28*5.625 1.108 8

  z

  fy

  w LM kNm

  g LM kNm

  ,max ,max 2 2max

  44

  ,max

  44

  ,1,max

  1.10*100 9.78*100 9.60 / 18.0 /w w 81.15 118.9

  Kontrola progiba:2.4755* *562.55* * 100f 1.29

  384* * 384*21000*1189.00.285* *562.55* * 100f

  384* * 3

  y z IIdop

  y z

  yZ

  fz

  y

  M MkN cm kN cm

  w lcm

  E I

  g l

  E I

  2 2 2 2max ,max ,max

  0.4284*21000*405.8

  562.5f f 1.29 0.42 1.35 2.81200 200y z dop

  cm

  Lf cm f cm

 • Akmadžić, V., Radišić, P. 106

  Broj 8, prosinac 2014.

  Statički proračun industrijske dvorane

  1max 2max

  1min 2min

  1max 2maxK

  A=20.5m (22.5-2*1.0m)L=5950mmP =240kN P =245kNP =65kN P =67kN

  P +P 240+245P = = =69.28kN - sila kočenja7 7

  Usvaja se profil HOP 180x100x4 mm (POZ 57 ).Veza je ostvarena vijcima M16...4.6 ( POZ 58 ).

  6. DIMENZIONIRANJE VERTIKALNOG SPREGA U UZDUŽNOM ZIDU

  Vertikalni spreg u uzdužnom zidu je u statičkom smislu konzolni rešetkasti stup visineH=13.5m koji prima i prenosi na temelj reakcije od poprečnog krovnog sprega na koti+13.50m i sprega za vjetar do zabatnog zida na koti +10.0m. Jedan pojas sprega je stupzabatnog glavnog nosača, a drugi je fasadni stup u uzdužnom zidu. Horizontalni štapovisprega su fasadne grede u uzdužnom zidu.

  6.1. Dimenzioniranje dijagonalePretpostavlja se profil L 100x100x10mm ( POZ 50 ).

  1

  1

  3.11 pritiskajuće djelovanje vjetra0.7 *3.11 1.98 isajuće djelovanje vjetra

  1.157.39 pritiskajuće djelovanje vjetra

  0.7 *57.39 36.52 sisajuće djelovanje vjetra1.1

  D

  D

  B

  B

  R kN

  R s

  R kN

  R kN

 • Akmadžić, V., Radišić, P. 107

  Broj 8, prosinac 2014.

  Statički proračun industrijske dvorane

  6.2. Dimenzioniranje vertikalnog sprega u zabatnom zidu

  • Vertikalni spreg u zabatnom zidu prima reakcije uzdužnog vjetrovnog sprega ireakcije oslonca u razini sprega protiv kočenja kranske staze.

  • Pojasni štapovi ovog sprega su HEA 800 ( POZ 1 ) i fasadni stup IPE 270 ( POZ 34 )u zabatnom zidu. Vertikale su fasadne grede HOP 200x100x4mm ( POZ 9 )postavljene horizontalno u zabatnom zidu.

  • Preostalo nam je jedino dimenzionirati dijagonale (D) vertikalnog sprega u zabatnomzidu.

  Usvaja se profil HOP 100x100x5 mm.

  6.3. Proračun punog limenog nosača dizalice

  Karakteristike krana:• nosivost dizalice Q=32t• raspon mosnog krana A=20.5m• razmak točkova u poprečnom pogledu: L=5950mm• stalno jednako raspodijeljeno opterećenje; g=15kN/m• vertikalno opterećenje krana:

  P1,max

  =240kN , P2,max

  =245kN

  P1,min

  =65kN , P2,min

  =67kN Izabrana šina tipa 49.

  • Mjerodavni utjecaji:Slučaj opterećenja 20 ( I+III+IV ):

  Mmax

  =362.09kNm Tmax

  =362.97kN

  Napomena: neće se vršiti promjena poprečnog presjeka punog limenog nosača(ojačanje)nego je cijelom dužinom usvojen presjek 840x300mm ( POZ 4; POZ 5 ).

 • Akmadžić, V., Radišić, P. 108

  Broj 8, prosinac 2014.

  Statički proračun industrijske dvorane

  Potrebno je kontrolirati i sljedeće:-kontrola naprezanja na mjestima maksimalnetransverzalne sile i momenta savijanja-naprezanje uslijed lokalnog tlaka točka dizalice-kontrola deformacija (progiba)-kontrola naprezanja u zavarima-kontrola nosača na bočno torzijsko izvijanje-kontrola stabilnosti na izbočavanje-kontrola stabilnosti u poljima nosača dizalice-kontrola usporednog naprezanja

  6.4. Dimenzioniranje sprega za prijam sila bočnog udara mosne dizalice

  -Analiza opterećenjaBočni udar se uzima da djeluje kao koncentrirana sila u visini sprega protiv bočnih udara iiznosi 1/10 maksimalne sile mosne dizalice, bez dinamičkih faktora.

  Sila bočnog udara djeluje u visini gornje ivice šine, a položaj sprega je u razini gornjeg

  pojasa nosača dizalice. Osim bočnog udara spreg prima i djelovanje vjetar na podužni zid.

  Spreg je sistema proste grede. Spreg je također opterećen:

  -reakcijama međustupa u osloncu B (na mjestu sprega za prijem bočnih udara)R

  B=41.47 kN.

  -opterećenjem od radnika na stazi za opsluživanje p=1.0kN/m’Usvojeni su sljedeći presjeci sprega za prijam sila bočnog udara:

  -1/2 INP 400 ( POZ 43 ) – pojasni štap-L 90x90x9mm ( POZ 78 ) – dijagonala-L 60x60x6mm ( POZ 79 ) – vertikala

  Za vezu dijagonale koristit će se neobrađeni vijci 2M20..4.6 ( POZ 49 ).Za vezu vertikale koristit će se neobrađeni vijci 2M16..4.6 ( POZ 58 ).

  ,1 ,2240 24524 ; P 24.510 10b b

  P kN kN

 • Akmadžić, V., Radišić, P. 109

  Broj 8, prosinac 2014.

  Statički proračun industrijske dvorane

  7. PRORAČUN KRATKE KONZOLE

  Dužina kratke konzole je 85.5cm. Maksimalni utjecaji na konzolu:

  Usvaja se HEA 600 ( POZ 3 ).

  7.1. Horizontalni spreg protiv vjetra do zabata

  Horizontalni spreg protiv vjetra do zabata postavlja se na koti +10.0m i nezavisan jeod konstrukcije fasade iz razloga olakšane montaže.Veza horizontalnog sprega ostvarena je direktno s fasadnim stupovima na koti +10.0m, aspreg je poduprt kosnicima u četvrtinama raspona o fasadne stupove.

  Nagibni kutevi kosnika su 45o.

  Statički sustav sprega je rešetkasta prosta greda koja prihvata horizontalno opterećenjevjetra na fasadu zabatnog zida.

  min

  -Slučaj opterećenja 20 (I+II+V+VII+IX+XI+XII ) :M 362.09

  362.97odg

  kNm

  T kN

  min

  max min

  max

  Veza grede za čeonu ploču ostvarena je kutnimzavarom.-veza pojasnice za čeonu ploču:

  3.00.7* 0.7*25.0 17.5

  0.5 30.0 0.5 4.97(pretpostavka t 30.0 )

  usvaja se debljina kut

  w

  w

  w

  čp

  a mm

  a t mm

  a t mm

  mm

  ,1

  min

  max min

  max

  nog vara na pojasnici:25.0a 15.0 12.5

  2 2-veza hrpta za čeonu ploču:

  3.00.7* 0.7*13.0 9.1

  0.5 30.0 0.5 4.97(pretpostavka t 30.0 )

  usvaja se debljina kutnog vara

  fw

  w

  w

  w

  čp

  tmm mm

  a mm

  a t mm

  a t mm

  mm

  ,1

  na hrptu:13.0a 8.0 6.5

  2 2w

  w

  tmm mm

 • Akmadžić, V., Radišić, P. 110

  Broj 8, prosinac 2014.

  Statički proračun industrijske dvorane

  Horizontalno opterećenje vjetrom na spreg do zabata djeluje kao opterećenje koncentriranim

  horizontalnim silama RB

  reakcijama zabatnih stupova. Oslonačke reakcije horizontalnog

  sprega do zabata primaju vertikalni spregovi protiv vjetra koji se nalaze u uzdužnim

  zidovima.

  Usvojeni su sljedeći profili:-HOP 160x160x8mm ( POZ 86 ) – pojasevi sprega-HOP 100x100x5mm ( POZ 82 ) – dijagonale sprega-HOP 80x80x5mm ( POZ 90 ) – vertikala sprega-HOP 80x80x5mm ( POZ 99 ) – kosnik

  7.2. Dimenzioniranje rožnjačeKrovni pokrivač je dvoslojni profilirani aluminijski sandwich panel(technopanel-poliuretan):- Utjecaj vjetra:

  - Opterećenje snijegom:

  Usvaja se krovni aluminijski sandwich panel Technopanel PUR-PIR ( POZ 32 ) debljine80mm, debljina obloge 0.5mm, na razmaku rožnjača od 281cm.Statički sustav za dimenzioniranje rožnjače je kontinuirana greda.

  Analiza opterećenja:

  Usvaja se profil IPE 200. (POZ 2)

  2g 0.094 /p kN m

  ,

  , 2

  13.513.5 13.5 1.15 14.65

  10 ; 2. vjetrovna zona ; izložen objekt q 0.90 /w

  H m

  H h m

  Za H M kN m

  2

  Nadmorska visina: 600 m.n.m500 600 500s=0.75+ 0.75 1.0 /

  400 400N

  kN m

  1 2

  1.slučaj opterećenja-mjerodavno opterećenje za dimenzioniranje pokrova(osnovno opterećenje vlastita težina+snijeg)

  0.094q 1.0 1.09 /cos cos5.8

  ps

  gs kN m

  2-vlastita težina Al sandwich panela............................................................g 0.094 /

  -opterećenje snijegom.......................................................................p kN m

  2

  22

  .........q 1.0 /

  -opterećenje vjetrom..................................................................................w 0.28 /s kN m

  kN m

  ,, ,

  ,,

  ,

  ,,

  ,

  4.0 18.01.21 1.1253.28 16.0

  mjerodavan II slučaj opterećenja ; 4.0 /

  z z

  IIdopzI

  z dop

  IIdop IIz

  zIz dop

  q q

  q

  q

  qq kN m

  q

 • Akmadžić, V., Radišić, P. 111

  Broj 8, prosinac 2014.

  Statički proračun industrijske dvorane

  7.3. Montažni nastavak rožnjače

  Nastavak rožnjača ćemo vršiti u blizini oslonaca tj. glavnih nosača, i to na udaljenostiod 0.20L od pojedinog glavnog nosača. Nastavak rožnjača je izveden čeonimpločama koje se vare na krajeve rožnjača i međusobno se spajaju visokovrijednimvijcima M12*L klase čvrstoće 10.9 bez sile prednaprezanja (Fp=0).

  8. UZDUŽNI KROVNI SPREG

  Uzdužni krovni spreg je opterećen gornjom reakcijom vertikalnog međustupa uuzdužnom zidu u iznosu: Rc=3.99kN. Pojas ovome spregu čine vjenčanica i prvarožnjača (IPE 200) dok je za vertikalu usvojen kutnik L 60x60x6mm ( POZ 68 ) , a zadijagonalu kutnik L 90x90x9mm ( POZ 64 ). Veze profila su odrađenevijcima M12..5.6 ( POZ 16 ).

  9. POPREČNI KROVNI SPREG

  Poprečni krovni spreg je prosta greda raspona jednakog širini hale (L=22.5m).Jedan pojas je glavni nosač u zabatnom zidu, a drugi pojas je kruta zatega izmeđuprvoga i drugog glavnog nosača. Vertikale sprega su rožnjače.Ovaj spreg prima gornje reakcije fasadnog stupa u zabatnom zidu ( Rc,f=2.07kN ).Za pojas dalje od zabata usvaja se HOP 50x30x3mm ( POZ 72 ) , dok se zadijagonalu poprečnog sprega usvaja HOP 50x50x3mm ( POZ 65 ).Veze profila su odrađene vijcima M12..5.6 ( POZ 16 ).

  3.korak-MONTIRANJE FASADNIH STUPOVA I MEĐUSTUPOVA 4.korak-POSTAVLJANJE FASADNIH GREDA

 • Akmadžić, V., Radišić, P. 112

  Broj 8, prosinac 2014.

  Statički proračun industrijske dvorane

  Korak 5.-SPREG ZA PRIJEM SILA KOČENJA MOSNE DIZALICE

  Korak 7.- IZRADA VERTIKALNIH SPREGOVA U ZABATNIM ZIDOVIMA

  Prikaz svih konstruktivnih dijelova industrijske hale

  Korak 6.- POSTAVLJANJE VERTIKALNIH SPREGOVA U UZDUŽNIM ZIDOVIMA

  Korak 8. - Kompletna ophodna staza u industrijskoj hali

 • Akmadžić, V., Radišić, P. 113

  Broj 8, prosinac 2014.

  Statički proračun industrijske dvorane

  Konačan izgled industrijske dvorane

  LITERATURA

  1. Buđevac, D.; Metalne konstrukcije u zgradarstvu, II izdanje; Beograd, 2000.2. Zarić, B ;Buđevac, D ;Stipanić, B.; Čelične konstrukcije u građevinarstvu, 2. Profili i propisi;Beograd ,1983.3. Buđevac, D.; Osnove proračuna i konstruiranja; Beograd, 1997.4. Zarić, B; Buđevac, D; Stipanić, B.; Čelične konstrukcije u građevinarstvu, 3. Profili i propisi;„Građevinska knjiga“, Beograd,1995.5. Androić, B; Dujmović, D; Džeba, I; Metalne konstrukcije I