Statika ispit Masinski fakultet Zenica

 • Upload
  samy

 • View
  344

 • Download
  12

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/11/2019 Statika ispit Masinski fakultet Zenica

  1/30

  Predmet: StatikaPismeni ispit 2. parcijalni

  Univerzitet u ZeniciMainski fakultetkolska godina 2008/2009Nastavnik: Prof. dr. Nermina Zaimovi -Uzunovi Asistenti: Mr. Alma iga, Josip Ka mar ik

  Datum: 26.01.2009. godineZadaci:

  1. Za zadanu reetku dizalice na slici optere enu sateretom teine 10kNQ = odrediti:

  a) analiti ki reakcije oslonaca,b) sile u tapovima pomo u metode isjecanja

  vorova (analiti ki).

  2. Za dati nosa na slici odrediti otpore oslonaca i nacrtati stati kedijagrame. Dati su podaci: F 1 = 1 kN, F 2 = 1 kN, M = 1 kNm,q = 1,5 kN/m i a = 1 m.

  3. Dva tereta A i B vezana su uetom koje je preba eno prekonepomi nog kotura. Kolika je maksimalna teina tereta A nastrmoj ravni da se teret ne bi po eo sputati niz strmu ravan(podizao teret B)? Koeficijent trenja klizanja ueta nanepokretnom koturu C je 2 = 0,2, a na kosoj ravni 1 = 0,25.Ugao nagiba kose ravni = 30 0, a teina tereta A je G B = 10 kN.

  4. Homogena plo a koja lei u yAz ravni, oblika idimenzija kao na slici, vezana je za vertikalnu osovinu uta ki A pomo u sfernog, a u ta ki B pomo u cilindri nogzgloba. U ta ki C vezano je ue, iji je drugi kraj vezan zapodlogu u ta ki E. Teina plo e je G =100 kN, a na plo udjeluje vjetar ja ine w = 150 N/m 2 paralelno ravni xAy pod uglom = 60 . Odrediti sve reakcije veza.

  T

 • 8/11/2019 Statika ispit Masinski fakultet Zenica

  2/30

  Predmet: StatikaPismeni ispit grupa B

  Univerzitet u ZeniciMainski fakultetkolska godina 2008/2009Nastavnik: Prof. dr. Nermina Zaimovi -Uzunovi Asistenti: Mr. Alma iga, Josip Ka mar ik

  Datum: 06.04.2009. godine

  Zadaci:

  1. Za sistem tijela dat na slici odrediti reakcije u osloncimaA , B , C i D . Zadano je: sila F = 4 kN, duina plo e je6R , a njena teina G 1 = 2 kN. Teina cilindra je G 2 = 3 kN.

  Teina tijela BA je G 3 = 2 kN. R = 1 m.

  2. Odrediti odnos izme u sile P i tereta Q kod obi nog klina kojislui za disanje i sputanje tereta. Klin se pokre e pohorizontalnoj podlozi a teret se naslanja na vertikalni zid. Nasvim dodirnim povrinama javlja se trenje koje smanjuje silu P ,a pove ava teret Q . Uzimamo da je 1 2 3 11,5 = = = = . Teinetijela zanemarujemo. Ugao 30 = .

  3. Za trozglobni nosa na slici odrediti:

  a) analitiki reakcije u osloncima,b) nacrtati stati ke dijagrame.

  Zadano je:kN1m

  q = , 1kNF =

  4. Pravougaona ploa teine G = 10 kN vezana je zapodlogu pomo u est tapova. Na plo u u njenoj ravni

  djeluju sile F = 20 kN i F 1 = 30 kN. Odrediti sile utapovima i njihov karakter. Zadano je: a = 30 cm, b =40 cm, c = 50 cm.

 • 8/11/2019 Statika ispit Masinski fakultet Zenica

  3/30

 • 8/11/2019 Statika ispit Masinski fakultet Zenica

  4/30

 • 8/11/2019 Statika ispit Masinski fakultet Zenica

  5/30

 • 8/11/2019 Statika ispit Masinski fakultet Zenica

  6/30

 • 8/11/2019 Statika ispit Masinski fakultet Zenica

  7/30

 • 8/11/2019 Statika ispit Masinski fakultet Zenica

  8/30

 • 8/11/2019 Statika ispit Masinski fakultet Zenica

  9/30

 • 8/11/2019 Statika ispit Masinski fakultet Zenica

  10/30

 • 8/11/2019 Statika ispit Masinski fakultet Zenica

  11/30

 • 8/11/2019 Statika ispit Masinski fakultet Zenica

  12/30

 • 8/11/2019 Statika ispit Masinski fakultet Zenica

  13/30

 • 8/11/2019 Statika ispit Masinski fakultet Zenica

  14/30

 • 8/11/2019 Statika ispit Masinski fakultet Zenica

  15/30

 • 8/11/2019 Statika ispit Masinski fakultet Zenica

  16/30

 • 8/11/2019 Statika ispit Masinski fakultet Zenica

  17/30

 • 8/11/2019 Statika ispit Masinski fakultet Zenica

  18/30

  Predmet: StatikaPismeni ispit 1. parcijalni grupa A

  Univerzitet u ZeniciMainski fakultetkolska godina 2010/2011Nastavnik: Prof. dr. Nermina Zaimovi -Uzunovi Asistenti: Mr. Alma iga, Mr. Josip Ka mar ik

  Datum: 5.12.2010. godine

  Zadaci:

  1. Uad AB, AC i AD su vezana me usobno u om i A. UeAB je drugim krajem vezano za nepokretni vertikalni zid, oue AC je objeen teret Q, a ue AD se vu e silom F .Ukoliko je teret Q mase 50 kgm = , odrediti potrebanintenzitet sile F i sile u uetu AB da bi sistem bio uravnotenom poloaju na slici.

  2. Homogena pravougaona plo a ABCD teine400 NG = dimenzija [ ]60 40 cma b = je u ta ki B

  vezana pomo u dva tapa zanemarljive teine za pod ivertikalni zid. U ta ki A se plo a oslanja na kosuglatku ravan prema slici. Plo a je optere ena spregomsila momenta 300 NmM = i silom 500 NF = .Odrediti sile u tapovima I i II i reakciju glatke ravni uta ki A.

  3. tap AD i ugaonik BE (slika) zanemarljivemase me usobno su vezani zglobno u ta ki C, au ta kama A i B putem cilindri nih zglobova zanepokretni zid. Na kraju tapa AD je postavljenkotur zanemarljive mase preko kojeg jepreba eno ue na ijem kraju visi teret Q teine2 kN. Ue je drugim krajem vezano za ugaoniku ta ki E. Odrediti komponente sila uzglobovima A, B i C. Trenje ueta i koturazanemariti

  4. Za reetkasti nosa u ravni prikazan naslici odrediti otpore oslonaca i sile utapovima za nazna eni presjek p-pprimjenom Riterove metode. Zadano je:

  1 2kNF = , 2 3 kNF = .

 • 8/11/2019 Statika ispit Masinski fakultet Zenica

  19/30

 • 8/11/2019 Statika ispit Masinski fakultet Zenica

  20/30

 • 8/11/2019 Statika ispit Masinski fakultet Zenica

  21/30

 • 8/11/2019 Statika ispit Masinski fakultet Zenica

  22/30

 • 8/11/2019 Statika ispit Masinski fakultet Zenica

  23/30

  Predmet: StatikaPismeni ispit 1. parcijalni grupa B

  Univerzitet u ZeniciMainski fakultetkolska godina 2010/2011Nastavnik: Prof. dr. Nermina Zaimovi -Uzunovi Asistenti: Mr. Alma iga, Mr. Josip Ka mar ik

  Datum: 5.12.2010. godine

  Zadaci:

  1. Uad AB, AC i AD su vezana me usobno u om i A. UeAB je drugim krajem vezano za nepokretni vertikalni zid, oue AC je objeen teret Q, a ue AD se vu e silom F .Ukoliko je teret intenzitet sile 1 kNF = , odrediti teinu teretaQ i silu u uetu AB da bi sistem bio u ravnotenom poloajuna slici.

  2. Homogena pravougaona plo a ABCD teine1 kNG = dimenzija [ ]80 50 cma b = je u

  ta kama B i C vezana pomo u dva tapazanemarljive teine za pod i vertikalni zid. U ta ki Ase plo a oslanja na kosu glatku ravan prema slici.Plo a je optere ena spregom sila momenta

  0,5 kNmM = i silom 1 kNF = . Odrediti sile utapovima I i II i reakciju glatke ravni u ta ki A.

  3. tapovi AD i BE (slika) zanemarljive maseme usobno su vezani zglobno u ta ki C, a uta kama A i B putem cilindri nih zglobova zanepokretni zid. Na kraju tapa AD je postavljenkotur zanemarljive mase preko kojeg je preba enoue na ijem kraju visi teret Q teine 5 kN. Ue jedrugim krajem vezano za tap BE u ta ki E.Odrediti komponente sila u zglobovima A, B i C.

  Trenje ueta i kotura zanemariti.

  4. Za reetkasti nosa u ravni prikazanna slici odrediti otpore oslonaca i sile utapovima za nazna eni presjek p-pprimjenom Riterove metode. Zadano je:

  1 2kNF = , 2 3kNF = .

 • 8/11/2019 Statika ispit Masinski fakultet Zenica

  24/30

 • 8/11/2019 Statika ispit Masinski fakultet Zenica

  25/30

 • 8/11/2019 Statika ispit Masinski fakultet Zenica

  26/30

 • 8/11/2019 Statika ispit Masinski fakultet Zenica

  27/30

  Predmet: StatikaPismeni ispit 1. parcijalni grupa D

  Univerzitet u ZeniciMainski fakultetkolska godina 2010/2011Nastavnik: Prof. dr. Nermina Zaimovi -Uzunovi Asistenti: Mr. Alma iga, Mr. Josip Ka mar ik

  Datum: 5.12.2010. godine

  Zadaci:

  1. Uad AB, AC i AD su vezana me usobno u om i A. UeAB je drugim krajem vezano za nepokretni vertikalni zid, oue AC je objeen teret Q, a ue AD se vu e silom F .Ukoliko je teret intenzitet sile 800 NF = , odrediti teinutereta Q i silu u uetu AB da bi sistem bio u ravnotenompoloaju na slici.

  2. Homogena pravougaona plo a ABCD teine2 kNG = dimenzija [ ]100 70 cma b = je u

  ta kama B i C vezana pomo u dva tapazanemarljive teine za pod i vertikalni zid. U ta kiA se plo a oslanja na kosu glatku ravan premaslici. Plo a je optere ena spregom sila momenta

  1kNmM = i silom 1 kNF = . Odrediti sile utapovima I i II i reakciju glatke ravni u ta ki A.

  3. tapovi AD i BE (slika) zanemarljive maseme usobno su vezani zglobno u ta ki C, a uta kama A i B putem cilindri nih zglobova zanepokretni zid. Na kraju tapa AD je postavljenkotur zanemarljive mase preko kojeg je preba enoue na ijem kraju visi teret Q teine 3 kN. Ue jedrugim krajem vezano za tap BE u ta ki E.Odrediti komponente sila u zglobovima A, B i C.

  Trenje ueta i kotura zanemariti.

  4. Za reetkasti nosa u ravniprikazan na slici odrediti otporeoslonaca i sile u tapovima zanazna eni presjek p-p primjenomRiterove metode. Zadano je: 1 4kNF = ,

  2 3kNF = .

 • 8/11/2019 Statika ispit Masinski fakultet Zenica

  28/30

 • 8/11/2019 Statika ispit Masinski fakultet Zenica

  29/30

 • 8/11/2019 Statika ispit Masinski fakultet Zenica

  30/30