of 24 /24
STATIČKI PRORAČUN KROVIŠTA SA DVOSTRUKOM STOLICOM Autor: Ivan Volarić, struč. spec. ing. aedif. Zagreb, Siječanj 2017.

STATIČKI PRORAČUN KROVIŠTA SA DVOSTRUKOM ki proračun... · PDF filePromjenjivo opterećenje Snijeg Lokacija objekta Zagreb 158 metara nad morem Formula za izračun: s= ... Tablica

 • Author
  dinhbao

 • View
  285

 • Download
  17

Embed Size (px)

Text of STATIČKI PRORAČUN KROVIŠTA SA DVOSTRUKOM ki proračun... · PDF filePromjenjivo...

 • STATIKI PRORAUN KROVITA SA DVOSTRUKOM

  STOLICOM

  Autor: Ivan Volari, stru. spec. ing. aedif.

  Zagreb, Sijeanj 2017.

 • Statiki proraun krovita sa dvostrukom stolicom

  - 1 -

  TEHNIKI OPIS KONSTRUKCIJE

  OPIS PROJEKTNOG ZADATKA

  Projektni zadatak prema kojem je izraen projekt sadri nekoliko bitnih dijelova. Izabran

  materijal je masivno drvo, maksimalna visina krovita iznosi 5 metara, raspon 10

  metara, a lokacija za koju je projekt previen je Zagreb (Hrvatska).

  DIMENZIJE OBJEKTA

  Tlocrtne dimenzije objekta su 10.00 metara X 12.20 metara. Visina krovne konstrukcije

  je 4.31 metar.

  POKROV

  Projektirani pokrov objekta je crijep tipa Biber.

  GLAVNA NOSIVA KONSTRUKCIJA

  Glavna nosiva konstrukcija projektirana je kao sustav dvostruke stolice. Rogovi koje je

  potrebno ugraditi su dimenzija poprenog presjeka 16cm x 10cm, a na podronice

  nalijeu pomou zasjeka od cca. 3cm. Podronice su projektirane sa dimenzijom

  poprenog presjeka 12cm x 24cm, ruke 12cm x 12cm dok je kosnike potrebno ugraditi

  poprenog presjeka 12cm x 18cm kako bi imali istu irinu kao i stupovi koji su takoer

  projektirani dimenzija poprenog presjeka 12cm x 18cm. U nosivu strukturu jo je

  potrebno ubrojiti veznu gredu koja mora biti dimenzija poprenog presjeka 12cm x

  18cm, te klijeta koja povezuju rogove, a koja moraju biti poprenog presjeka 14cm x

  10cm. Svi elementi koji tvore nosivu strukturu moraju biti od masivnog punog drveta

  klase C24, izuzev podronica koje su projektirane klase C30.

  ZATITA KONSTRUKCIJE

  Drvene elemente konstrukcije potrebno je prije montae zatiti od nametnika te utjecaja

  vlage. Drvo je materijala kod kojeg se nosivost smanjuje poveanjem vlanosti, te

  elemente ne smijemo prije montae poloiti izravno na zemlju, beton, ili ih ostaviti

  nezatiene na kii. Prije montae drvene elemente je potrebno premazati

  impregnacijom tipa Belinka Belles kako bi se zatitili od nametnika, nakon toga napraviti

 • Statiki proraun krovita sa dvostrukom stolicom

  - 2 -

  dva premaza tankoslojnom lazurom tipa Belinka Belton, te na kraju jedan finalni premaz

  debeloslojnom lazurom tipa Belinka Beltop. Mogue je koristiti i premaze drugih

  proizvoaa koji imaju jednakovrijedna svojstva. Spajala moraju biti vrue pocinana, te

  nisu potrebni naknadni premazi.

 • Statiki proraun krovita sa dvostrukom stolicom

  - 3 -

  STATIKI PRORAUN KROVITA SA DVOSTRUKOM

  STOLICOM

  Slika 1 3D model krovita sa dvostrukom stolicom

  Analiza optereenja

  Stalno optereenje

  Crijep biber 0.90 kN/m2

  Letva 3/5 [0.03 0.05 5 /0.15] 0.05 kN/m2

  Kontra letva 3/5 [0.03 0.05 5 /1] 0.01 kN/m2

  Folija 0.01 kN/m2

  Daana oplata 2.4 cm [0.024 5 ] 0.12 kN/m2

  Termoizolacija 0.05 kN/m2

  Instalacije 0.10 kN/m2

  1.24 kN/m2

 • Statiki proraun krovita sa dvostrukom stolicom

  - 4 -

  Promjenjivo optereenje

  Snijeg

  Lokacija objekta Zagreb 158 metara nad morem

  Formula za izraun:

  s=icectsk

  sk=karakteristina vrijednost optereenja snijega na tlo prema karti III zona

  sk=1.25 kN/m2

  ce=koeficijent izloenosti

  ce=1

  ct=koeficijent topline

  ct=1

  i=koeficijent oblika za dvostrena krovita

  Slika 2 Varijante koeficijenta oblika kod dvostrenih krovita

 • Statiki proraun krovita sa dvostrukom stolicom

  - 5 -

  Tablica 1 Koeficijenti oblika optereenja snijegom

  Nagib dvostrenog simetrinog krovita:

  =30

  Koeficijent oblika 1

  1=0.8

  Koeficijent oblika 2

  2=0.8+0.6x(30-15)/30=1.1

  Djelovanje snijega po m2 tlocrtno:

  sI=0.5x0.80111.25=0.50 kN/m2

  sII=0.5x0.80111.25=0.50 kN/m2

  sIII,lijevo=0.80111.25=1.00 kN/m2

  sIII,desno=1.10111.25=1.38 kN/m2

  sIV,lijevo=1.10111.25=1.38 kN/m2

  sIV,desno=0.80111.25=1.00 kN/m2

  Vjetar

  Vanjski tlak

  Formula za izraun pritiska vjetra na vanjsku oblogu konstrukcije:

  we=qpce(z)cpe

 • Statiki proraun krovita sa dvostrukom stolicom

  - 6 -

  qp=vrni tlak srednje brzine vjetra

  vb,0=osnovna brzina vjetra (oitano iz karte)

  vb,0=20 m/s

  = gustoa zraka

  =1.25 kN/m2

  qp=

  2vb,0

  2 =1.25

  2100020

  2=0.25 kN/m2

  ce(z)=koeficijent izloenosti

  II kategorija zemljita

  z=visina objekta

  z=8.00 m

  Koeficijent izloenosti odreuje se pomou dijagrama:

  Dijagram 1 Ovisnost koeficijenta izloenosti o visini objekta te vrsti terena

  ce(z)=2.20 (oitano iz dijagrama)

 • Statiki proraun krovita sa dvostrukom stolicom

  - 7 -

  Koeficijent vanjskog tlak na krovnu povrinu

  Slika 3 Zone kod koeficijenta vanjskog tlaka za dvostrene krovove

  Transverzalni smjer djelovanja vjetra

  =0

  e=min(b,2h)= min (12.2;16) =16

  Krovne

  povrine

  Povrina

  (m2)

  Cpe w

  (kN/m2)

  F 7.40 -0.67 -0.37

  G 7.73 -0.64 -0.35

  H 55.75 -0.20 -0.11

  I 55.75 -0.40 -0.22

  J 22.45 -0.50 -0.28

  Longitudinalni smjer djelovanja vjetra

  =90

  emin(b,2h)= min (12.2;16) =16

  Krovne

  povrine

  Povrina

  (m2)

  Cpe w

  (kN/m2)

  F 5.63 -1.25 -0.69

  G 2.20 -1.80 -0.99

  H 43.52 -0.80 -0.44

  I 26.96 -0.50 -0.28

 • Statiki proraun krovita sa dvostrukom stolicom

  - 8 -

  Unutarnji pritisak

  Formula za izraun pritiska vjetra na unutarnju oblogu konstrukcije:

  wi=qpce(z)cpi

  qp=vrni tlak srednje brzine vjetra

  vb,0=osnovna brzina vjetra (oitano iz karte)

  vb,0=20 m/s

  = gustoa zraka

  =1.25 kN/m2

  qp=

  2vb,0

  2 =1.25

  2100020

  2=0.25 kN/m2

  ce(z)=koeficijent izloenosti - II kategorija zemljita

  z=visina objekta

  z=8.00 m

  ce(z)=2.2 (oitano iz dijagrama 1)

  cpi=koeficijent unutarnjeg tlaka

  cpi1= 0.35

  cpi2= -0.50

  Iznosi koeficijenta unutarnjeg tlaka (cpi) odabrani najnepovoljniji kako bi bili na strani

  sigurnosti.

  Pritisak vjetra na unutarnje povrine

  qp (kN/m2) ce(z) cpi we=qpce(z)cpi(kN/m2)

  0.25 2.20 0.35 0.19

  0.25 2.20 -0.50 -0.28

 • Statiki proraun krovita sa dvostrukom stolicom

  - 9 -

  Napomena: Analiza utjecaja vjetra na vertikalne i zabatne zidove nije uzeta u obzir, jer

  se ulazi sa pretpostavkom da su isti izvedeni od armiranog betona te nemaju utjecaja

  na krovnu konstrukciju.

  Odabir najnepovoljnijih kombinacija za dimenzioniranje.

  Nastavak prorauna se provodi sa tri kombinacija optereenja za koje se pretpostavlja

  da e dati najnepovoljnija djelovanja unutar nosivih elemenata. Prvu kombinaciju

  sainjava Stalno + Snijeg III, drugu kombinaciju sainjava Stalno + Vjetar u

  longitudinalnom smjeru (zona F,G) + Unutarnji tlak, dok treu kombinaciju sainjava

  Stalno + Snijeg III + Vjetra u transverzalnom smjeru (zona G,H,J,I) + Unutarnji podtlak.

  Dimenzioniranje

  Rog

  Slika 4 Nd dijagram za kombinaciju djelovanja Stalno + Snijeg III + Vjetar + Unutarnji podtlak (sve u kN)

  Slika 5 My,d za kombinaciju djelovanja Stalno + Snijeg III + Vjetra + Unutarnji podtlak (sve u kNm)

 • Statiki proraun krovita sa dvostrukom stolicom

  - 10 -

  Dimenzije poprenog presjeka 100 mm x 160 mm

  Napomena: U proraun se ulazi sa dimenzijom poprenog presjeka 100 mm x 130 mm

  poradi zasijecanja rogova kod nalijeganja na podronice od cca. 3cm

  A=100130=13000 mm2

  WY=100130

  2

  6=281666mm2

  Wz=130100

  2

  6=216666mm2

  Duljina izvijanja Y

  lef,y=2450 mm

  Duljina izvijanja Z

  lef,z=2450 mm

  Srednji modul posmika za drvo C24

  Gmean=690 N/mm2

  Srednji modul elastinosti za drvo C24

  E0,mean=11000 N/mm2

  Karakteristini modul elastinosti za drvo C24

  E0,05=7400 N/mm2

  Karakteristina vrstoa na savijanje za drvo C24

  fm,k=24 N/mm2

  Karakteristina vrstoa na tlak paralelno sa vlakancima za drvo C24

  fc,0,k=21 N/mm2

 • Statiki proraun krovita sa dvostrukom stolicom

  - 11 -

  Koeficijent sigurnosti za materijal

  m=1.3

  Koeficijent kodifikacije za 1 klasu srednje trajno djelovanje

  kmod=0.80

  Izrazi kod djelovanja savijanja sa bonim izvijanjem i tlakom paralelno sa vlakancima:

  (c,0,d

  kc,yfc,0,d) + (

  m,y,d

  kcrit,yfm,y,d) 1

  (c,0,d

  kc,zfc,0,d) + (km

  m,y,d

  kcrit,yfm,y,d) 1

  Savijanje Y + bono izvijanje

  m,crit,y=b

  2E0,05

  lefyh

  Gmean

  E0,mean=182.71 N/mm2

  rel,m=fm,k

  m,crit,y=0.36

  0.75rel,mkcrit,y=1.00

  fm,d=kmodfm,k

  m

  =14.77 N/mm2

  m,y,d=My,d

  Wy=10.61 N/mm2

  Tlak paralelno sa vlakancima + izvijanje Z

  c,0,d=Nd

  A=0.66 N/mm

  2

  fc,0,d=kmodfc,0,k

  m

  =12.92 N/mm2

  z=lef,z

  imin=84.71

 • Statiki proraun krovita sa dvostrukom stolicom

  - 12 -

  c,crit,z=2E0,05

  z2

  =10.17 N/mm2

  rel,z = fc,o,k

  c,crit,z=1.44

  c=0.2 za masivno drvo

  kz=0.5[1+c(rel,z-0.5)+rel,z2 ]=1.63

  1

  kc,z=kz+kz

  2-rel,z

  2=2.39

  kc,z=0.42

  Tlak paralelno sa vlakancima + izvijanje Y

  c,0,d=Nd

  A=0.66 N/mm2

  fc,0,d=kmodfc,0,k