stase mata/ mata merah/ ppt

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/17/2019 stase mata/ mata merah/ ppt

  1/26

  PASIEN DENGAN MATA MERAH DISERTAI MATA

   NYERI SEJAK 1 MINGGU YANG LALU

  Oleh :

  Justhesya Fitriani F.P (03007128)

   

  Pembimbing :

  dr. Bambang Riyadi !."

 • 8/17/2019 stase mata/ mata merah/ ppt

  2/26

  LAPORAN KASUS

    #dentitas Pasien $ama : %n. ant&s&

  'sia : tahun

  Jenis *e+amin : ,a*i-,a*i

  +amat : /aret Pe*eraan : /aryaan sasta

  Pendidi*an : ,%

  u*u Bangsa : #nd&nesia

  gama : #s+am

  Pemeri*sa : Justhesya Fitriani F.P

 • 8/17/2019 stase mata/ mata merah/ ppt

  3/26

    namnesis /e+uhan 'tama : "ata nyeri sea* 1 minggu yang +a+u

  /e+uhan tambahan : "ata merah hi+ang timbu+ terasa ada yang

  menggana+ di*edua mata Riayat !enya*it se*arang : Pasien datang *e !&+i*+ini* mata dengan

  *e+uhan *edua mata nyeri tiba-tiba sea* 1 minggu yang +a+u. s menga*u

  aa+nya saat me+a*u*an !e*eraannya sebagai s&!ir sasta yang sedang

  mengendarai *endaraannya dari $gai menuu emarang &s ham!ir tia!

  saat membu*a *a4a m&bi+ dengan ma*sud tida* terus-terusan ter*ena 5

  m&bi+. aat me+anut*an !era+anan dari emarang menuu Ja*arta &smu+ai merasa *edua matanya terasa *abur dan berair disertai rasa nyeri.

  /ees&*an harinya setiba di a*arta &s *e Pus*esmas teta!i tida* diberi

  &bat me+ain*an diruu* *e R,. e+ain itu &s uga menge+uh*an saat ini

  tia! ter*ena *i!as angin atau nai* m&t&r tan!a !e+indung mata *edua

  matanya menadi 4e!at merah dan nyeri dan terasa ada yang menggana+

  di *edua mata. Riayat !enya*it dahu+u : 6% (-) " (-) Riayat &!erasi *atara* ()

  !ada tangga+ 119119201 dan 19129201

 • 8/17/2019 stase mata/ mata merah/ ppt

  4/26

    Pemeri*saan Fisi* /eadaan umum : tam!a* sa*it ringan

  /esadaran : 4&m!&s mentis

  %anda ;ita+

  uhu : 30

  5 $adi : 8

 • 8/17/2019 stase mata/ mata merah/ ppt

  5/26

  P>">R#/$ "% : %%' ,/,#

  Mata Kanan Mata Kiri

  Sentral, normal Kedudukan Sentral, normal

  6/2 S!1," 6/6 Visus 6/2 S!1, #!," $ 1" 6/6

  Ke %e&ala ara' Pergerakan Ke %e&ala ara'

  E(ema )!* Palpebrae E(ema )!*H+erem+ )-*, %e.ret )!*, Pa+l an& 0e%ar) o0le %tone* , tama.%era0t 3+0ro4a%.lar )-*

  Konjungtiva H+erem+ )-*, %e.ret )!* , Pa+lan& 0e%ar) o0le %tone*, tama.%era0t 3+0ro4a%.lar )-*

   5ern+' Sklera  5ern+'

  Jern+' Kornea Jern+'

  Re&ler)normal* Iris Re&ler)normal*

  Jern+' Lensa  5ern+'

  latLeta. (+ %at mata7 - 8 mmRe3le. a'aa )-*

  Pupil latLeta. (+ %at mata7 - 8 mmRe3le. a'aa )-*

  T+(a. (+la..an Funduskopi T+(a. (+la..an

  T+(a. (+la..an Tonometri T+(a. (+la..an

  T+(a. (+la..an Tes Fluorescen T+(a. (+la..an

   Normal Palpasi normal

 • 8/17/2019 stase mata/ mata merah/ ppt

  6/26

 • 8/17/2019 stase mata/ mata merah/ ppt

  7/26

    D+a&no%+% Ker5a

  Pter+&+m

    D+a&no%+% an(+n&

   %e(oter+&+m

 • 8/17/2019 stase mata/ mata merah/ ppt

  8/26

    %ata+a*sana 1.%era!i $&n-medi*ament&sa

  edu*asi !asien

  2. %era!i "edi*ament&sa

  Pada !terigium yang ringan tida* !er+u di &bati. 'ntu*!terigium deraat 1-2 yang menga+ami in?+amasi !asien da!atdiberi*an &bat tetes mata *&mbinasi antibi&ti* dan ster&id 3 *a+isehari se+ama -7 hari.

    Pr&gn&sis d @itam : d B&nam

  d Fungsi&nam : d B&nam

  d anati&nam : d B&nam

 • 8/17/2019 stase mata/ mata merah/ ppt

  9/26

  PEMB!S" KS#S

    Kel'an a%+en 9

  Ke(a mata ner+, mera' t+0a!t+0a tertama 5+.a ter.enaan&+n (ar+ .+a% an&+n atana+. motor tana el+n(n&

  mata, tera%a a(a an&men&&an5al (+ mata

    Pa(a emer+.%aan lo.al+%mata 9 .e(a .on5n&t+4a&am0aran '+erem+ )-*,%e.ret )!*, a+l an&

   0e%ar) o0le %tone* , tama.%era0t 3+0ro4a%.lar )-*:

    Ge5ala (an tan(a ter+&+m 9

  men&alam+ +r+ta%+ (aatmen5a(+ mera' (an mene0al(aat (+%erta+ ra%a ner+, 'alter%e0t an& ter.a(an&

  (+.el'.an ole' en(er+ta  Pa(a emer+.%aan lo.al+% 9

  tama. 5ar+n&an3+0ro4a%.lar 0er0ent.%e&+t+&a an& ter0entan& (ar+

  .on5n&t+4a +nterale0ra%ama+ .ornea, te+ 5ar+n&an 0er0ata% te&a% %e0a&a+ %at&ar+% an& 0er;arna o.lat.emera'an,(an mmatm0' (+ (aera' na%al

  P ( + + + + + 5 (+

 • 8/17/2019 stase mata/ mata merah/ ppt

  10/26

    Pa(a a%+en +n+ (+a&no%+% 0an(+n&na +ala' %e(oter+m.arena a(a &am0aran .l+n+%na%era 'ana %a5a 0e(ana

   %e(oter+m mera.an

   erle.atan .on5n&t+4a (en&an.ornea an& aat:

    Tatala.%ana

    1:Tera+ Non!me(+.amento%a

  E(.a%+

    2: Tera+ Me(+.amento%a Unt. ter+&+m (era5at 1!2 an&

  men&alam+ +n3lama%+, a%+en(aat (+0er+.an o0at tete% mata.om0+na%+ ant+0+ot+. (an %tero+(

  8 .al+ %e'ar+ %elama "!< 'ar+.

    P%e(oter+&+m +n+ %er+n& ter5a(+ a(a ro%e% enem0'an t.a..ornea%e'+n&&a .on5n&t+4ament+ .ornea

    Tatala.%ana

    1:Tera+ Non!me(+.amento%a

  E(.a%+

   

  2: Tera+ Me(+.amento%a Pa(a ter+&+m an& r+n&an

  t+(a. erl (+ o0at+: Unt. ter+&+m (era5at 1!2 an&men&alam+ +n3lama%+, a%+en(aat (+0er+.an o0at tete% mata.om0+na%+ ant+0+ot+. (an%tero+( 8 .al+ %e'ar+ %elama "!<'ar+

 • 8/17/2019 stase mata/ mata merah/ ppt

  11/26

  TI"$#" P#STK

 • 8/17/2019 stase mata/ mata merah/ ppt

  12/26

 • 8/17/2019 stase mata/ mata merah/ ppt

  13/26

    De3+n+%+ Pter+&+m

   Pter+&+m mera.an %at ertm0'an 3+0ro4a%.lar.on5n&t+4a an& 0er%+3at (e&enerat+3 (an +n4a%+3: Pertm0'an+n+ 0+a%ana terleta. a(a ela' .eloa. 0a&+an na%al atantemoral .on5n&t+4a an& mela% .e (aera' .ornea:=

 • 8/17/2019 stase mata/ mata merah/ ppt

  14/26

 • 8/17/2019 stase mata/ mata merah/ ppt

  15/26

    Etiologi Pterigium

  Et+olo&+ ter+&+m 0elm (+.eta'+ %eara 5ela%: D+(&a mera.an

  %at ro%e% era(an&an (an (e&enera%+ an& (+%e0a0.an ole' +r+ta%+

  .ron+% a.+0at (e0, a%+r, a'aa mata'ar+, l+n&.n&an 0eran&+n,(an

  (ara an& ana%: Sela+n +t 3a.tor &enet+. (+r+&a+ men5a(+ %ala' %at3a.tor re(+%o%+%+:>,8

  Fa*t&r risi*& : Ra(+a%+ ltra4+olet

  ?a.tor Genet+. 

  ?a.tor la+n 9De0, .elem0a0an an& ren(a',trama .e+l (ar+ 0a'an art+.el

  tertent, dry eye,(an 4+r% a+lloma 5&a (aat men5a(+ ene0a0

   ter+&+m:@

 • 8/17/2019 stase mata/ mata merah/ ppt

  16/26

    Pato%isiologi

  Kon5n&t+4a 0l0+ %elal 0er'0n&an (en&an (n+a lar:

  Konta. (en&an ltra4+olet, (e0, .e.er+n&an men&a.+0at.an

  ter5a(+na ene0alan (an ertm0'an .on5n&t+4a 0l0+ an&

  men5alar .e .ornea:

  6

  (e&enera%+ ela%tot+. .ola&en (an rol+3era%+ 3+0ro4a%.lar,

  (en&an erm.aan an& ment+ e+t'el+m

 • 8/17/2019 stase mata/ mata merah/ ppt

  17/26

    Ge5ala Kl+n+% 9

  mata %er+n& 0era+r (an tama. mera'

  mera%a %eert+ a(a 0en(a a%+n&

  t+m0l a%t+&mat+%me a.+0at .ornea tertar+. ole' ertm0'an

   ter+&+m ter%e0t, 0+a%ana a%t+&mat+%me ;+t' t'e rle atana%t+&mat+%me +rre&ler %e'+n&&a men&&an&& en&l+'atan

   a(a ter+&+m an& lan5t )(era5at 8 (an =* (aat ment+

   +l (an a.%+% 4+%al %e'+n&&a ta5am en&l+'atan menrn:8

  i i i

 • 8/17/2019 stase mata/ mata merah/ ppt

  18/26

    Pemeriksaan Fisik

  A(ana ma%%a 5ar+n&an .e.n+n&an a.an terl+'at a(a la+%an lar mata

  )%lera* a(a l+m0%, 0er.em0an& men5 .e ara' .ornea (an a(a

   erm.aan .ornea: Slera (an %elat len(+r lar mata ).on5n&t+4a*

  (aat mera' a.+0at (ar+ +r+ta%+ (an era(an&an:@

    : Dera5at ertm0'an ter+&+m (+tent.an 0er(a%ar.an 0a&+an .orneaan& tertt ole' ertm0'an ter+&+m, (an (aat (+0a&+ men5a(+ =

  )Gra(a%+ .l+n+% menrt Yon&%on *9

  Dera5at 1 9 J+.a ter+&+m 'ana ter0ata% a(a l+m0% .ornea

  Dera5at 2 9 J+.a ter+&+m %(a' mele;at+ l+m0% .ornea teta+ t+(a.

  le0+' (ar+ 2 mm mele;at+ .ornea

  Dera5at 8 9 J+.a ter+&+m %(a' mele0+'+ (era5at (a teta+ t+(a.

  mele0+'+ +n&&+ran +l mata (alam .ea(aan a'aa normal )(+ameter

   +l %e.+tar 8!= mm*

  Dera5at = 9 J+.a ertm0'an ter+&+m %(a' mele;at+ +l

  %e'+n&&a men&&an&& en&l+'atan:8

 • 8/17/2019 stase mata/ mata merah/ ppt

  19/26

     &iagnosa

  Pen(er+ta (aat melaor.an 9

  a(ana en+n&.atan ra%a %a.+t a(a %ala' %at ata .e(a

  mata, (+%erta+ ra%a &atal,

  .emera'an (an ata 0en&.a.,  en&l+'atan ter&an&&,

  .et+(a.namanan (ar+ era(an&an (an +r+ta%+:

  Sen%a%+ 0en(a a%+n& (aat (+ra%a.an,

  %e5ara' aaran 0erle0+'an ter'a(a %+nar mata'ar+ ata

   art+.el (e0:@

 • 8/17/2019 stase mata/ mata merah/ ppt

  20/26

    &iagnosa Banding

    P+n&e.la

  Pene0alan ter0ata% a(a .on5n&t+4a 0l0+, 0er0ent. no(l

  an& 0er;arna .e.n+n&an:6

    P%e(oter+&+m Pter+&+m mmna (+(+a&no%+% 0an(+n& (en&an

   %e(oter+&+m an& mera.an %at rea.%+ (ar+ .on5n&t+4a

  ole' .arena l.% .ornea: Pa(a en&ee.an (en&an %on(e,

  %on(e (aat ma%. (+ antara .on5n&t+4a (an .ornea:

  P%e(oter+&+m mera.an erle.atan .on5n&t+4a (en&an

  .ornea an& aat a.+0at l.%:

 • 8/17/2019 stase mata/ mata merah/ ppt

  21/26

    Beda !terigium dengan !seud&!terigium

  Pter+&+m P%e(oter+&+m

  Se0a0 Pro%e% (e&enerat+3 Rea.%+ t0' enem0'an (ar+ l.a 0a.ar, G, (+3ter+, (ll:

  Son(e Ta. (aat (+ma%..an (+ 0a;a'na

  Daat (+ma%..an(+0a;a'na

  Ke.am0'

  an

  Re%+(+3 T+(a.  

  U%+a De;a%a Ana.  

  Tera+

 • 8/17/2019 stase mata/ mata merah/ ppt

  22/26

    Tera+

     Non ?arma.olo&+

  Pa%+en (+%aran.an nt. men&&na.an to+ an& mem+l+.+ +n&&+ran(an men&&na.an .aamata el+n(n& nt. men&ran&+ aarana'aa mata'ar+, an&+n, (an (e0 a(a mata:

    Kon%er4at+3

  Pa(a ter+&+m an& r+n&an t+(a. erl (+ o0at+:

  Unt. ter+&+m (era5at 1!2 an& men&alam+ +n3lama%+, a%+en (aat(+0er+.an o0at tete% mata .om0+na%+ ant+0+ot+. (an %tero+( 8 .al+ %e'ar+%elama "!< 'ar+:8

 • 8/17/2019 stase mata/ mata merah/ ppt

  23/26

    e(a'

  Pa(a ter+&+m (era5at 8!= (+la..an t+n(a.an 0e(a' 0era a4l%+

   ter+&+m:In(+.a%+ era%+

  Pter+&+m an& men5alar .e .ornea %ama+ le0+' 8 mm (ar+ l+m0%

  Pter+&+m menaa+ 5ara. le0+' (ar+ %ear' antara l+m0% (an te+ +l

  Pter+&+m an& %er+n& mem0er+.an .el'an mata mera', 0era+r (an%+la .arena a%t+&mat+%m%

  Ko%met+., tertama nt. en(er+ta ;an+ta:6

  Koml+.a%+

 • 8/17/2019 stase mata/ mata merah/ ppt

  24/26

    Koml+.a%+

  Koml+.a%+ (ar+ ter+&+m mel+t+ %e0a&a+ 0er+.t

  Gan&&an en&l+'atan!Mata .emera'an

  Ir+ta%+

  Gan&&an er&era.an 0ola mata:

  T+m0l 5ar+n&an art .ron+% (ar+ .on5n&t+4a (an .ornea

  Dr Ee %+n(rom: 8

  Koml+.a%+ o%t!oerat+3 0+%a %e0a&a+ 0er+.t9

  In3e.%+

  Ul.% .ornea

  Gra3t .on5n&t+4a an& ter0.a

  D+lo+a

  A(ana 5ar+n&an art (+ .ornea: 8

 • 8/17/2019 stase mata/ mata merah/ ppt

  25/26

    Pro&no%+%

  Keta5aman en&l+'atan (an (ar+ %e&+ .o%met+. a%+en %etela' ter+&+m (+e.%+%+ men5a(+ 0a+. 

 • 8/17/2019 stase mata/ mata merah/ ppt

  26/26

  &FT' P#STK

  1: Amer+an Aa(em o3 3t'almolo&: 212: ;;;:AA:or&

  2: Bo&'an C A%0r: 3talmolo&+ mm , Pal R+or(an!e4a, Jo'n P: '+t'ere(+%+ 1