of 16 /16
PRESENTASI KASUS STASE KULIT RS PKU MUH AMADIYAH YOG Y AKART A ANDRE TEGAR WIDHIANTO (20100310023)

STASE KULIT

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: STASE KULIT

7/26/2019 STASE KULIT

http://slidepdf.com/reader/full/stase-kulit 1/16

PRESENTASI KASUS

STASE KULIT

RS PKU MUHAMADIYAH YOGYAKARTA

ANDRE TEGAR WIDHIANTO (20100310023)

Page 2: STASE KULIT

7/26/2019 STASE KULIT

http://slidepdf.com/reader/full/stase-kulit 2/16

Identitas Pasien

• Nama : Tn A

• Umur : 3 !a"un

•  #$n%& K$'am%n : La%'a%

• P$$r*aan : Guru

• A'ama! : G+n,+manan Y+-.aar!a

• N+/RM : 30

• P$m$r%&aan : 2 $4ruar% 201

Page 3: STASE KULIT

7/26/2019 STASE KULIT

http://slidepdf.com/reader/full/stase-kulit 3/16

Anamn$&%&

Pa&%$n 'a%'a% u&%a 3 !a"un ,a!an- $ 5+'% u'%! RS PKUMu"ama,%.a" Y+-.aar!a ,$n-an $'u"an a,an.a 4$r6a 5u!%",% '$n-an ,an 5un--un- .an- ,%&$r!a% -a!a' &$*a &a!u 4u'an.an- 'a'u/ 7$r6a 5u!%" &$ma%n 'ama &$ma%n 4an.a/ Ga!a'"%'an- !%m4u'8 !%m4u' !$ru!ama &aa! 4$r$r%n-a!/ Pa&%$n 4$$r*a

&$4a-a% -uru ,an &$r%n- ,% 'uar un!u m$n-a*ar/ Pa&%$nm$n-$'u" 4a"9a 4$'%au mu,a" 4$r$r%n-a!/ Pa&%$n m$n-au4$r-an!% 5aa%an !%-a a'% 5$r "ar%/ R%9a.a! P$n.a%! Da"u'u :P$rna" m$n-a'am% 5$n.a%! .an- &ama &$4$'umn.a .a%!u 3!a"un .an- 'a'u ,$n-an $'u"an a,an.a 4$r6a 5u!%" ,%

5un--un-/ R%9a.a! a!+5% 5a,a 5a&%$n ,%&an-a'/ R%9a.a!P$n.a%! K$'uar-a : T%,a a,a .an- m$m5un.a% $'u"an .an-&ama 5a,a $'uar-a 5a&%$n/ R%9a.a! P$n-+4a!an : 3 !a"un .an-'a'u m$n,a5a! 5$n-+4a!an &a'$5 (!%,a !a"u naman.a) ,an5a&%$n !%,a +n!r+' 'a-%/

Page 4: STASE KULIT

7/26/2019 STASE KULIT

http://slidepdf.com/reader/full/stase-kulit 4/16

P$m$r%&aan %&%

• Status Generalis

•  Tan,a %!a'

• r$u$n&% ,$n.u! *an!un- : ;0<=m$n%!8

r$-u'$r8 ua!• r$u$n&% na>a& : 20<=m$n%!8 r$-u'$r

•  T$n&% : 120=0

Page 5: STASE KULIT

7/26/2019 STASE KULIT

http://slidepdf.com/reader/full/stase-kulit 5/16

Page 6: STASE KULIT

7/26/2019 STASE KULIT

http://slidepdf.com/reader/full/stase-kulit 6/16

Diagnosis Banding

• P%!.r%a&%& ?$r&%6+'+r

P%!.r%a&%& A'4a• %!%'%-+

Pemeriksaan Penunjang

• P$m$r%&aan Wood lamp : !%,a ,%'auan

• P$m$r%&aan KOH ,ar% &uama :"%>a 5$n,$ ,$n-an &5+ra(spaghetti

• with meatballs)

Page 7: STASE KULIT

7/26/2019 STASE KULIT

http://slidepdf.com/reader/full/stase-kulit 7/16

Page 8: STASE KULIT

7/26/2019 STASE KULIT

http://slidepdf.com/reader/full/stase-kulit 8/16

P$na!a'a&anaan

• Oral

K$!+6+na@+'$ !a4'$! 1 < 200 m- 5$r +ra'&$'ama m%n--u

• TopikalSu&5$n&% &$'$n%um &u',a 18;B8 ,a'am4$n!u &"am5+ .an- ,%-unaan 23 a'%

&$m%n--u/ O4a! %n% ,%-+&+an 5a,a '$&% ,an,%,%aman 130 m$n%! &$4$'um man,%/

Page 9: STASE KULIT

7/26/2019 STASE KULIT

http://slidepdf.com/reader/full/stase-kulit 9/16

• Edukasi

• M$n-"%n,ar% $'$m4a4an .an- 4$r'$4%"an,$n-an 6ara &$-$ra m$n--an!% 5aa%an

4%'a 4$r$r%n-a!• M$n-"%n,ar% 5$n--unaan 5aa%an .an-

$!a! a!au !%,a m$n.$ra5 $r%n-a!

M$n-"$n!%an 5$n--unaan 4$,a8 4+4+8,an +4a! 'uar 'a%nn.a

Page 10: STASE KULIT

7/26/2019 STASE KULIT

http://slidepdf.com/reader/full/stase-kulit 10/16

Prognosis

• Cu+ a, ?%!am : a, 4+nam

• Cu+ a, &anam : a, 4+nam

• Cu+ a, >un-&%+nam : a, 4+nam

• Cu+ a, +&m$!%um : a, 4+nam

Page 11: STASE KULIT

7/26/2019 STASE KULIT

http://slidepdf.com/reader/full/stase-kulit 11/16

P$m4a"a&an

• P.!%r%a&%& ?$r&%6+'+r m$ru5aan %n>$&% *amur &u5$r&%a' 5a,au'%! .an- 4%a&an.a ,%&$4a4an +'$" &a5r+! .an- !%,am$n.$4a4an %nama&%/ K$'a%nan u'%! %n% 4$r&%>a! umum8'ua&8 ,an *%na8 9a'au5un &$r%n- !$r*a,% 4$ru'an-/ S$5$r!%.an- ,%!un*uan ,ar% naman.a8 5.!r%a&%& ?$r&%6+'+r

m$nun*uan man%>$&!a&% '%n%& : a,an.a mau'a ,$n-an4$r4a-a% ma6am 9arna ,ar% 5u!%" $ m$ra" mu,a a!au6+'a!/ L$&% %n% m$m%'%% ara!$r%&!% u'%! .an- m$n-$'u5a&89a'au5un 5a,a '$&% .an- '$4%" 'ua& 4u!% %n% "an.a ,a5a!,%!$muan 5a,a !$5% mau'a8 ,an 4%&a "%5+5%-m$n!a&%

mau5un "%5$r5%-m$n!a&%/ Pa,a 4$4$ra5a 5a&%$n ,a5a!m$n-$'u" -a!a'=5rur%!u&8 !$!a5% 5.!%r%a&%& ?$r&%6+'+r 4%a&an.a4$r&%>a! a&%m5!+ma!%&8 ,an 5a,a $4an.aan 5a&%$n "an.am$n-$'u"an a'a&an +&m$!% ,ar% 5$n.a%! %n%

Page 12: STASE KULIT

7/26/2019 STASE KULIT

http://slidepdf.com/reader/full/stase-kulit 12/16

• Pa&%$n Tn/ A ,a!an- $ 5+'%'%n% u'%! ,an $'am%n RS PKU 5a,a!an--a' 2 $4ruar% 201 ,$n-an $'u"an u!ama !%m4u' 4$r6a5u!%" ,% '$n-an ,an 5un--un-/ Pa&%$n $mu,%an ,%,%a-n+&%&&$4a-a% 5%!.r%a&%& ?$r&%6+'+r 4$r,a&aran anamn$&%&8

5$m$r%&aan &%8 ,an 5$m$r%&aan !am4a"an &$,$r"ana/• Dar% anamn$&%&8 ,%,a5a!an $'u"an 4$r6a 5u!%" ,% '$n-an ,an

5un--un- .an- &$ma%n 4an.a8 ,$n-an ,%&$r!a% ra&a -a!a'/Ga!a' !$ru!ama !%m4u' &aa! 4$r$r%n-a!/ Ha' %n% &$&ua% ,$n-an-am4aran 5%!.r%a&%& ?$r&%6+'+r .an- ,%ara!$r%&!%an +'$"mau'a$ %rr$-u'$r ,$5%-m$n!a&% 4$r&uama8 .an- 5a'%n- &$r%n-

!$r*a,% 5a,a !u4u" ,an $&!r$m%!a&8 &$r!a ,a5a! ,%&$r!a% +'$"5rur%!u& r%n-an

Page 13: STASE KULIT

7/26/2019 STASE KULIT

http://slidepdf.com/reader/full/stase-kulit 13/16

• Pa&%$n 5a,a 9a!u 4$$r*a &$r%n- 4$r$r%n-a!/ Da!a %n% m$n-ua!an,u-aan 5%!.r%a&%& ?$r&%6+'+r +'$" ar$na 5a&%$n %n% m$m%'%% >a!+r>a!+r5r$,%&5+&%&% un!u !$r*a,%n.a P8 .a%!u !%n--a' ,% ,a$ra" !r+5%&8$'$m4a4an8 $mun-%nan !$m5$ra!ur '%n-un-an .an- !%n--% (5$$r*aan.an- 4$r"u4un-an ,$n-an m$&%n)8 ,an -am5an- 4$r$r%n-a!/ A,an.a$'u"an -a!a' m$n-uran-% $mun-%nan ,%a-n+&%& ?%!%'%-+/

• Ruam !$r'$!a ,% 5un--un- ,an '$n-an .an- m$ru5aan !$m5a! .an-5a'%n- &$r%n- !%m4u'n.a 5%!.r%a&%& ?$r&%6+'+r8 .a%!u ,% !u4u" ,an

$&!r$m%!a&/ Ruam m$ru5aan -am4aran mau'a$ "%5+5%-m$n!a&%84$r4$n!u 4u'a!8 %rr$-u'ar8 &$4a-%an 4$r+nu$n&% &a!u &ama 'a%n84$r4a!a& !$-a&8 *um'a" mu'!%5'$ ,$n-an uuran ,%am$!$r 4$r?ar%a&%an!ara 12 6m/ Gam4aran ruam 5a,a 5a&%$n %n% 4$ru5a mau'a$"%5+5%-m$n!a&% .an- 4$r4a!a& !$-a& m$nurunan $mun-%nan ,%a-n+&%&5%!.r%a&%& a'4a ,an ?%!%'%-+/ P%!.r%a&%& a'4a 4%a&an.a 4$r'+a&% ,% 9a*a"8

4a-%an 'uar '$n-an ,an 4a"u/ L$&%n.a 4$r4a!a& !%,a !$-a& ,an &uama'$4%" a&ar8 '$&% !am5a 4$r9arna a4ua4u. %!%'%-+ 4%a&an.a mu,a",%$na'% ,$n-an ar$aar$a ,$5%-m$n!a&% 4$r4a!a& !$-a& ,an !%,a4$r&uama8 4%a&an.a ,% r$-%+ 9a*a"8 $&!r$m%!a& ,an -$n%!a'/

Page 14: STASE KULIT

7/26/2019 STASE KULIT

http://slidepdf.com/reader/full/stase-kulit 14/16

• S$'a%n ,ar% anamn$&%& ,an 5$m$r%&aan &%8 ,%a-n+&%&5%!.r%a&%& ?$r&%6+'+r ,%!$-aan ,ar% 5$m$r%&aan5$nun*an-8 .a%!u 5$m$r%&aan ,$n-an KOH/ P$m$r%&aan,$n-an KOH m$nun*uan "%>a 5$n,$ ,$n-an &5+ra/A,an.a &$' budding yeast .an- 4$r4$n!u +?+%, 4$r&ama"%>a m$n.$4a4an -am4aran spaghetti and meatballsF/

• Pa&%$n %n% m$n,a5a!an !$ra5% $!+6+na@+'$ +ra' 1 < 200m- ,an Su&5$n&% &$'$n%um &u',a 18;B8 ,a'am 4$n!u&"am5+ .an- ,%-unaan 23 a'% &$m%n--u/ O4a! %n%

,%-+&+an 5a,a '$&% ,an ,%,%aman 130 m$n%! &$4$'umman,%/ Pa&%$n *u-a ,%4$r%an $,ua&% un!u m$n-"%n,ar%>a!+r>a!+r 5r$,%&5+&%&% !%m4u'n.a 5%!.r%a&%& ?$r&%6+'+r8,$n-an m$n-"%n,ar% $'$m4a4an 4$r'$4%"an/

Page 15: STASE KULIT

7/26/2019 STASE KULIT

http://slidepdf.com/reader/full/stase-kulit 15/16

Da>!ar Pu&!aa

• W+'>8 K'au&8 L+9$'' A/G/8 S!$5"$n I/L/8 7ar4ara A/G8Am. S/P/8 an, Da?%, #/L/ 200;/ Fitzpatrick’sDermatology In General Medicine, seventh edition/USA: M6 Gra9 H%''/

• Oa'$.8 Aman,a/ 2010/ P%!.!%a&%& $r&%6+'+r/• "!!5:==

999/,$rmn$!n@/+r-=>un-a'=5%!.r%a&%&?$r&%6+'+r/"!m'

• G+&"8 Su,%5 Kumar8 Sun%' K/D/8 In,ran%' S/8 #a.a&r$$

N/7/8 Ar-".a5ra&un G/8 an, A'+$ K/R/ 200;/ P%!.r%a&%&?$r&%6+'+r: A '%n%6+m.6+'+-%6a' an, E5%,$m%+'+-%6a'S!u,. >r+m A T$r!%ar. ar$ H+&5%!a'/ In,%an # D$rma!+'200;:3():1;2/

Page 16: STASE KULIT

7/26/2019 STASE KULIT

http://slidepdf.com/reader/full/stase-kulit 16/16

• TERIMA KASIH