Starší česká literatura v Plzni

Embed Size (px)

Text of Starší česká literatura v Plzni

 • Institute for Classical Studies, part of the Institute for Philosophy, Czech Academyof Sciences in Prague

  Star esk literatura v PlzniAuthor(s): Zdeka TichSource: Listy filologick / Folia philologica, Ro. 89, s. 2 (1966), pp. 217-218Published by: Institute for Classical Studies, part of the Institute for Philosophy, Czech Academy ofSciences in PragueStable URL: http://www.jstor.org/stable/23465052 .Accessed: 16/06/2014 03:46

  Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

  .JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

  .

  Institute for Classical Studies, part of the Institute for Philosophy, Czech Academy of Sciences in Prague iscollaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Listy filologick / Folia philologica.

  http://www.jstor.org

  This content downloaded from 185.44.79.149 on Mon, 16 Jun 2014 03:46:04 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

  http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=icsipcasphttp://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=icsipcasphttp://www.jstor.org/stable/23465052?origin=JSTOR-pdfhttp://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsphttp://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

 • REFERTY

  strunou poznmku o potu psaskch rukou a oznaeni uitho druhu psma (psem). Cenn je dka, vnovan skladb kodexu, avak u nkterch stedovkch kodex jsou tyto daje bez vysvtlen vy putny (nap. u sign. 20 33, 20 G 13 atd.). Informace o umleck vzdob ko dex jsou azeny a do poznmek za jed notlivmi stmi textu; tento zpsob m sv oprvnn, nebo ponechv neome zen msta popisu, avak pesto by ui vatel uvtal krtk upozornn v vodnm kursivnm odstavci. Vlastn popisy posky tuj dostaten dlouh incipity a expli city; v poznmkch jsou sneseny zkladn daje o edicch a literatue a autor upo zoruje i na nkter problmy autorsk; ve zvltnm odstavci jsou registrovny vznamnj jevy formln, umleck a grafick pravy text. V poznmkch po skytuje autor dostaten informac; do

  datky, kter lze doplnit, jsou jen ojedinl (srov. nap. poznmku Rokycanov listu Janu Kapistrnovi z 11. 9. 1451 v rkp. 20 5, ff 230b231a: ed. je teba pi pojit vydn Waddingovo v Annales Minorum 122, Romae 1740. 92 a v lit. chyb odkaz na sta R. Ryavho ve Franc. Studien 19, 1932, 248). V typografick prav soupisu ru uvn stejnho psma pro vlastn text a autorskou poznmku. I kdy se autor snail odliit sv poznm ky od popisu textu zvltnm grafickm znamnkem (hvzdikou), pehlednost saz

  by nebyla zvena; daleko lpe by pso bilo uit kursivy nebo petitu.

  Soupis dopluje ada ploh (v podstat specilnch rejstk), kter usnaduj orientaci v knize. V soupisu incipit se autor psn omezil jen na prav incipity; vzhledem tomu, e nkter kusy, zvlt

  listy, bvaj v literatue (nebo v soupisech rukopis) citovny jen podle pedchzej cch formul (nap. pozdravn dky), ne

  bylo by neeln uvdti i tyto neprav zatky. List Borotnv Kapistrnovi bv nap. v literatue uvdn pod nepravm incipitem Salutem et salutis opere facere" a neznme-li prav incipit Obsecro te" budeme se podle rejstku incipit

  myln domnvat, e list nen v kynvart skch rukopisech zachovn. Zvr knihy tvo spolehliv rejstk a osm kdovch reprodukc z rukopis; pro paleografick ely je dleit posledn tabulka, repro dukujc nkter psask explicity.

  Pavel Spunar

  Star esk literatura v Plzni

  Chci si povimnout kapitol kolektivnho dla Djiny Plzn (Plze 1965, str. 355;

  dlo zahrnuje ltku od nejstarch dob a do potk obrozen), kter l literrn ivot; jejich autorem je Miloslav S v b. Jde o kapitolu V. (Prvn projevy literrn

  kultury v latinskm jazyce, str. 6971), VII. (Husitsk a protihusitsk literrn

  boje, str. 8792), XII. (Literrn aktivita mansk inteligence v humanistick a renesann Plzni, str. 178196) XVIII.

  (Literatura za tlaku protireformace a v ba roknm stylu, str. 292300).

  vbovi se podailo astn skloubit bn znm fakta s mstnmi specifiky a nejen to: pes mnostv novho archiv nho materilu, kter objevil pi sv prci, neutonul v nm, ale dovedl jej eln vlenit do strunch syntetickch vklad. V kad kapitole Svb sleduje vechny vtve literrnho dn vetn tvorby lidov a pololidov. Zvlt je teba uvtat to, e si nevm literrnho ivota ve vzducho

  przdnu, ale sleduje i osudy knihoven. To je urit novum ve zpsobu literrnch

  vklad a je to novum uiten, nebo

  nejen to, co se prv v urit dob produ kuje, ale i to, co je uloeno v knihovnch kulturnch lid, je vznamnou soust lite rrnho ivota. Tak se ped naima oima

  rozvj literrn ivot Plzn od nejstarch dob, kdy tm nen stop po souvisl lite rrn innosti, pes husitsk obdob, kdy se literatura v Plzni prudce rozvj v obou

  smrech, husitskm i protihusitskm (v bovi se podailo dobe ukzat onu proti kladnost na dvou vznamnch postavch, Vclavovi Korandovi a Prokopovi z Plzn) a nadle je urovna postojem Hilaria Litomickho psobcho v Plzni v ede

  stch letech 15. stolet, pes literrn

  nejbarvitj obdob humanismu a refor mace a do doby protireforman. Zvltn

  pozornost jist vzbud velk pnos Plzn do kulturn pokladnice eskch zem v do b renesann, jej umonil potek a roz

  voj knihtisku spjatho s Plzn (Kronika trojnsk, Podkon a k, ivot Adama a Evy, peklady Viktorina Kornela ze Ve hrd a ehoe Hrubho z Jelen, Vespuceiho Spis o novch zemch a o novm svt

  atd.). Poukaz na kulturn lohu Plzn je d

  leit nejen proto, e uritm zpsobem modifikuje dosavadn pohled na lohu

  Prahy jako kulturnho centra, ale i proto, e prudk kulturn rozvoj Plzn v 16. sto let ml jist vliv jak na mstn, tak i na

  krajovou produkci i v dob protirefor man. Mm na mysli pedevm dv velk bsnick skladby svdc o znan vysok kultue mstskch vrstev v zpadnch Ce chch jet po Bl Hoe, Satiru na tyi stavy a Vere o pernikstv. Kulturn loha Plzn byla nepochybn posilovna tm, e jako prvn vt msto na zpad

  217

  This content downloaded from 185.44.79.149 on Mon, 16 Jun 2014 03:46:04 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

  http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

 • REFERTY

  naeho zem pichzela ve svch etnch stycch s nmeckm a italskm svtem dve do styku s novmi mylenkovmi proudy ne ostatn zem naeho sttu a e se v n tak tyto novoty leckdy i vce

  rozvinuly (viz nap. potek knihtisku). Z renesann literatury vznikl v Plzni

  je jednou z nejzajmavjch a nejdlei tjch pamtek spis Frantova prva. Pi rozboru tohoto dla doel vb pozoru hodnmu zvru, e se cel vstavba Frantovch prv jev jako parodie velkho kzn s biblickmi citty, ale tak s vkl

  danmi pklady ze ivota (tzv. exemply), podvanmi ve sv rozmanitosti" (str. 188]. Vt opatrnosti bude vak myslm teba pi shledvn vlivu Frantovch prv na lidovou tvorbu. I kdy se nepochybn ada motiv a slov dostala do lidov slo vesnosti zsluhou Frantovch prv, je teba si klst tak otzku, zda naopak lidov slovesnost sama neovlivnila_ tuto skladbu. Za zvl zdail pokldm vbv vklad, pro Frantova prva mohla vzniknout

  prv v Plzni. Autor ukazuje, e jde o projev rozpornosti vyvel ve strnul a jednoznan katolick Plzni ovldan vrstvou patricij, asto bigotnch a hami

  nch" (str. 190). Z protireforman lite

  ratury vznikl v Plzni upozoruje vb hlavn na rozvjen historicko-psmck tradice, na sbratelskou innost, kter do chovala i opisy naich nejstarch pam tek (Stehlk) a na projevy, kter stran esk nrodnosti a jazyku (Balbnovy styky s Tannerem, Frozn, Fiklsciher).

  U z uvedench poznmek je patrno, e vb udlal kus uiten prce nejen pro poznn literrnho vvoje Plzn, ale pro literrn historii vbec. Jeho pnos je o to

  vt, e ke vem jevm literrnho ivota Plzn pistupuje s velkou kritinost, take vid oste i zpory (hlavn v souvislosti s asnm piklonnm Plzn ke katolictv).

  Je ovem otzka (a to se netk u jen prce vbovy, ale cel knihy), zda ne

  mly bt vklady o rznch jevech so

  cilnho, politickho a kulturnho ivota Plzn uspodny tak, aby se dostalo jed notlivmu jevu vdy plynulho vkladu (tj. aby v jedn kapitole byl vyloen nap. cel politick vvoj, v jin cel vvoj literrn ap.). Pisplo by to i vt plas tinosti vkladu. Je tak koda, e se na

  publikaci nenael lep papr. Zdeka Tich

  Eugen Pauliny, Slovesnos a kultrny jazyk Velkej Moravy. Bratislava, SVKL, 1964, 243 s.

  e vdeckch publikac s velkomorav skou tematikou, vyvolan 1100. vrom

  pchodu byzantsk mise cyrilometodjsk na Velkou Moravu, neustala ani po jubilej nm. roce. Brnnsk filosoick fakulta vy dala nap. sbornk studi z oboru archeo

  logie, historie, filologie, djin vtvarnho umn a djin hudby (Magna Moravla, 1965), Moravsk muzeum v Brn obrzkov almanach s popularizujcm zamenm

  [Velk Morava, 1965), SAV sbornk mate ril z vdeck konference podan v r. 1963 Archeologickm stavem [Grofi mahren, 1966) atp. V souboru tto pro dukce osvtlujc problematiku Velk Mo

  ravy z hlediska rznch vdnch obor a discipln m vznamn msto kniha E. Paulinyho, Slovesnosf a kultrny jazyk Vel'kej Moravy (vyla potkem r. 1965 s vroenm 1964), kter pin souhrnn pohled filologa na nae 9. stolet.

  Dlo je rozvreno do t st, v nich

  jsou v chronologickm sledu pedvedeny hlavn vvojov etapy velkomoravsk kul turn aktivity: obdob pedcyrilometodj sk, obdob cyrilometodjsk a obdob doznvn cyrilometodjskho kulturnho dn po smrti Metodjov.

  V prvn sti sleduje autor stopy ran feudlnch vztah v jazyce (hlavn na z klad toponymie), nartv iv obraz

  pedkesanskch kulturnch jazykovch styl (obadnch projev a formul, za

  kn, jednacho stylu, verovanch tvar

  lidovch i feudln poezie profesionlnch zpvk igric"), jejich odraz, dozvuky, nebo ohlasy nachz v