473

Click here to load reader

Stari Bosanski Tekstovi Mehmedalija Mak Dizdar 1969

Embed Size (px)

DESCRIPTION

historija

Citation preview

BI BLIOTEKAKULTURNO odbor' HUSEINTAHMISCIC RISTOTR[FKOVlC Urednik RISTOTRIFKOVrC Nacrttakot1ice DRAGANDlMlTRI,TEV! C MAKDIZDAR STARIBOSANSKI TEKSTOVI . SVJETLOST, .IZD\,\VACKO.RREDUZEOE.SAIHAJEVO 1969. , NEKAJEVIDIMOVSAKOME .. . KOMUSEPODOBA! .. . (Izstarihbosanskihpovetja) , UVOD I oSTARIMBOSANSKIMTEKSTOVI MA setipoloajukrajnjezemljeistoka izloenepremazapaduikrajnjezemljezapada okrenutekaistoku,Bosnajeoduvijekbilara-skrsnica1'aznih.interesai raznuv rsnihuti-caja.Takvanjenasituacijaodrazilaseitinj enoj starojpismenosti,knjievnostiiumjetnosti.Ukoje vrijemeprijedvanaestogvi jekaknjievni Tadtiovojzemlji,ikakvejeprirodebio,tekoje danasutvrditi.Pretpostavljasedajeuporedosa ilatinskimpismomposLijepokrtavanja stanovnitvaprodorisfavenskepi-smenosti,1'asp1'ostiranjeknjievnostitLome tod-skomduhu,amodai'T'aZVijanjeknjievnostiti takvojtradiciji.Poloskudnimspomenicimakojisu saC:-u.vanidodanasposlijevie-vjekovnognjihovog unitavanja jeprisustvo pismako-jimsusesluilistanovnicibosansk.o-humskogpo- latinskog,glagoljiceiVje-rovatnosuprvadvapisma osvajampozicije veomamno,anjihovprodor'iegzistencijazavisili sulOddominacijejedneilidrugecrkve,iti zapadne. pismoostaviloje tragovau Humu,aLatinica'uBosni.IakoprisutnisvedoXV vijeka,tragovi pismamnogosuoskudniji od latinice.Latinskinatpisievidentiranisu'tLperiodu bosanskogsrednjegvijekananekimcrkvenimgra-nanovcimai bosans1oihvla-dara,nanadgrobnim kraljeva,itd.Humski kneevitLXIIabosanskibanoviikraljevi uX IViXV,!imali,suposebnelatinskekancelarije II osposobljenezadiplomatskeprepisk esa zapadnimzeml jamaiprimorskimgradovima.Sa sLavenskomslubomucrkviprodireislavensko pismo,glagoljicai alatinicaseupotreMja-vasamosvremenam.avrijemei'tLspecijalnimslu- (v.P. Ku1t:umaistorijaBiH,Sa-r ajev o1966). V.jeizniomiljenjedajejedanodnaj-starijihinajvani ji hglagol j skihspomenika Marij anSkonastaonajugozapadunae zemlje.Akoovajcrkvernrukopis,napisanoblom glagolj icomlinijekasnijeod kaobosanski,dvarukopisaufragmen-timaizX IIvijeka, odlomakiMihano-odlomak, suiumnogomeneosporni svjedociglagolj skepismenostiicrkveneknjievno-stina Bosne,odnosnoHuma.Ovispome-nicipisanisupoltwbl omglagoljicom,kojajena prelazu.izoMe, lU,uglatu,zapadnuglago-ljicu,tejezbognjeneosobenostiuposljednje vrijemenazivajuibosanskomgLagol jicom.Usta-rijeglagoljskerukopisesrps1whrvatskerecenzije, koji bipripadalipo'SVojim ipaleograjskim osobinama(Jvojbosanskojgrupi,pribroj anje1J1,-davnojojedanr ukapis,Sijllitski.odlomakPopi-smubi'ovajspomenikpripadaoXIIapo neJoim elementimarnovij egnarodnoggo-voraspadaobiuXIIIvi.jeka. V jeMvatnojeiprijeiposlijeSplitskogodlom-kabiloivieiraznovrsniji hcrkvenihspomenika lLglagoljskompismu,alidanasnemanikakvihn e-posrednihdokazakojimbiseovapretpostavka moglautvrdim.Stavie,SplitskimadJ.omkomprekida selanacglagoljskihrukopisazaduiperiod.Dokaz daglagoljskaknjievnostovog i paknije presahlanalazimolLnekimrukopisima skrajaXIViiz prvepolOVineXV Vijeka,na marginamasubosans1oidijacizapisivatiglagoljske gloselurukopisuAlpostolaSrpskeakademi.jenauka uBeogradu,urukopisu. iu 12 ZJbarnikukrstijaninaRadosava,kojisedanasna-lazitl.Vatikanu],ajo potvrdazatoje'u Hrvojevommisalu,/.oojije 1403.i1415.za vojvodubosanskogihercegasplitskogHrvo-ja pisaodijakButko.Daje pismobil'o'ltupotrebitf.crkviivannje, dokazujujoiepigrajinam.e1vohkola-pidarnihspom.e71lika(natpistLcrkvitlKijevd.ma kodPrijed01'aizXI -XIIvijeka,izvjesnisimboli uoblikuslovanaKulinovoj skra-jaXIIiliXIIIvijeka,zapisukamenuiz okoUneBanjalukeXVvijeka,anakodLjubukogskrajaXiliXIvijeka primjetnisutL tekstuglagoljskiuticaji). Ako'sejoopodsjetimokakojedavnodasu.skorosvispomenici, odMi-roslavlj evog pl'episiva1'1lisaglagoljskih pr edloaka,'onda prihvatitikaosigurnunjenicudasetokomsrednjegvijekatLbo-sanskojpismenostiiknjievMstJi11.jegovalaiglagoljskatradicija,kaovrloci j enjena.duhovnai kulturnabatina.Glagoljicajenajvjerovatnije'Osta-lauupotr ebikaocrkvenopiS'JTl,()tLkriluCrkve bosanske.K ad'ajepadomBosnepropalaiova cnkvenao'rgan;izaci.ja,iz'upotrebejenestaloligla-gol j skopismo. Upotreba pismabilajemnogostra-nijairasp-t1ostranjenija.ZatojetibrojSpomenika pismenosti 1knjievnosti iraznovrsni-ji,madajegolembrojrukopisauniten'lLvievj e-kovnomprocjepu neprijateljskihcrkava, zapadnei testalmh,'ttepflestanih invazijatirkasnijihstogodinjihturskih pohoda.Daje ovdjeuupotrebinedugoiza njenogprodiranjabiomeduBosnomi Dubrovnikom, dazna vsaki koj'ije zakon bil: Ako'i mak Oj'upravdunaBonja-ninu- dagapozovepredg