46
PROGRAM ZA IZVRŠENJE I PRIVREDNO ZAKONODAVSTVO STANDARDNI OBRAZAC UGOVORA O DELU SA PRAVNIM KOMENTARIMA I SMERNICAMA ZA OPŠTU UPOTREBU Septembar, 2013 Ovaj izveštaj je pripremljen zahvalJujući podršci američkog naroda preko Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID) Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 1 -

STANDARDNI OBRAZAC UGOVORA O DELU SA PRAVNIM …kontrata.net/repository/docs/Standard_Form_Contract_Services_SRB_412120.pdf · Iznos od [ ] evra 15 Da li je ovo ugovor o Standardni

  • Upload
    lammien

  • View
    218

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

PROGRAM ZA IZVRŠENJE I PRIVREDNO ZAKONODAVSTVO

STANDARDNI OBRAZAC UGOVORA O DELU SA PRAVNIM KOMENTARIMA I SMERNICAMA

ZA OPŠTU UPOTREBU

Septembar, 2013 Ovaj izveštaj je pripremljen zahvalJujući podršci američkog naroda preko Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj (USAID)

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 1 -

STANDARDNI OBRAZAC UGOVORA O DELU SA PRAVNIM KOMENTARIMA I SMERNICAMA ZA OPŠTU

UPOTREBU Odricanje Odgovornosti Za sadržaj je odgovoran samo Checchi and Company Consulting, Inc. a stavovi autora ne odražavaju neophodno stavova Agencije Sjedinjenih Država za međunarodni razvoj ili Vlade Sjedinjenih Država. Ova publikacija se može reprodukovati, umnožavati ili prenositi elektronski, mehanički, fotokopirati,snimati ili na drukčiji način, pod uslovom da su na svakom napravljenom I distribuiranom primerku jasno naznačeni USAID i Projekat sistema za sprovođenje sporazuma I odluka (SEAD) USAID-a.

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 2 -

Sadržaj

STANDARDNI OBRAZAC UGOVORA O DELU SA PRAVNIM KOMENTARIMA I SMERNICAMA ZA OPŠTU UPOTREBU .................................................................................................................................... - 5 - OPŠTI USLOVI UGOVORA ............................................................................................................. - 11 - 1. Definicije ................................................................................................................................ - 11 - 2. Primena i trajanje ugovora ..................................................................................................... - 12 - 3. Specifikacija i standardi .......................................................................................................... - 13 - 4. Praktični uslovi........................................................................................................................ - 13 - 5. Poverljivost, zaštita podataka i bezbednosni standardi ............................................................ - 14 - 6. Patent i prava intelektualne svojine na dokumentima, itd. ...................................................... - 14 - 7. Carina i porezi ......................................................................................................................... - 15 - 8. Osiguranje .............................................................................................................................. - 16 - 9. Odgovornost za kadar Izvršioca posla ..................................................................................... - 16 - 10. Angažovanje, otpuštanje i/ili smena kadra - Konsultantski ugovor ......................................... - 16 - 11. Dodatne narudžbine ............................................................................................................ - 16 - 12. Obračun, inspekcija i revizija ................................................................................................. - 17 - 13. Zabrana sukobljenih delatnosti i isključivost ......................................................................... - 17 - 14. Cene i plaćanja - uopšteno ................................................................................................... - 18 - 15. Plaćanja – samo kod ugovora sa honorarom ......................................................................... - 19 - 16. Metod ispostavljanja računa/isplate - samo kod ugovora sa honorarom ............................... - 19 - 17. Plaćanja - projekti sa jednokratnim iznosom ........................................................................ - 20 - 18. Stanje mirovanja .................................................................................................................. - 20 - 19. Izmena narudžbine/razlike ................................................................................................... - 20 - 20. Docnja Izvršioca posla u ispunjavanju uslova ......................................................................... - 21 - 21. Obračunata naknada za štetu ................................................................................................ - 21 - 22. Otkaz zbog kršenja uslova ..................................................................................................... - 21 - 23. Otkaz Ugovora po nahođenju ............................................................................................... - 22 - 24. Viša sila ................................................................................................................................ - 22 - 25. Zadatak, podugovor i prednost Ugovora ............................................................................... - 22 - 26. Rešavanje sporova i važeći zakon ......................................................................................... - 23 - 27. Vodeći jezik ........................................................................................................................... - 23 - 28. Obaveštenja .......................................................................................................................... - 23 - 29. Opšte odredbe ..................................................................................................................... - 24 - UPUTSTVO ZA KORISNIKE STANDARDNOG OBRASCA UGOVORA O DELU ..................................... - 27 - 2. Primena i trajanje ugovora ...................................................................................................... - 27 - 3. Specifikacija i standardi .......................................................................................................... - 27 - 4. Praktični uslovi........................................................................................................................ - 28 - 5. Poverljivost, zaštita podataka i bezbednosni standardi ............................................................ - 29 - 6. Patent i prava intelektualne svojine na dokumentima, itd. ...................................................... - 30 - 7. Carina i porezi ......................................................................................................................... - 31 - 8. Osiguranje ............................................................................................................................. - 32 - 9. Odgovornost za kadar Izvršioca posla ..................................................................................... - 32 - 10. Angažovanje, otpuštanje i/ili smena kadra - Konsultantski ugovor ......................................... - 33 - 11. Dodatne narudžbine ............................................................................................................ - 33 - 12. Obračun, inspekcija i revizija ................................................................................................. - 34 - 13. Zabrana sukobljenih delatnosti i isključivost ......................................................................... - 35 - 14. Cene i plaćanja - uopšteno ................................................................................................... - 35 - 15. Plaćanja – samo kod ugovora sa honorarom ......................................................................... - 37 -

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 3 -

16. Metod ispostavljanja računa/isplate - samo kod ugovora sa honorarom ............................... - 37 - 17. Plaćanja - projekti sa jednokratnim iznosom ........................................................................ - 38 - 18. Stanje mirovanja .................................................................................................................. - 38 - 19. Izmena narudžbine/razlike ................................................................................................... - 38 - 20. Docnja Izvršioca posla u ispunjavanju uslova ......................................................................... - 39 - 21. Obračunata naknada za štetu ................................................................................................ - 39 - 22. Otkaz zbog kršenja uslova ..................................................................................................... - 40 - 23. Otkaz Ugovora po nahođenju................................................................................................ - 40 - 24. Viša sila ................................................................................................................................ - 41 - 25. Zadatak, podugovor i prednost Ugovora ............................................................................... - 41 - 26. Rešavanje sporova i važeći zakon ......................................................................................... - 42 - 27. Vodeći jezik .......................................................................................................................... - 43 - 28. Obaveštenja ......................................................................................................................... - 43 - 29. Opšte odredbe ...................................................................................................................... - 43 - OPŠTI PRAVNI KOMENTAR O STANDARDNOM OBRASCU UGOVORA O DELU ............................... - 45 - Dizajnerske agencije ................................................................................................................... - 45 - Usluge marketinga ...................................................................................................................... - 45 - Advokatske/pravne usluge.......................................................................................................... - 45 - Carinski zastupnici ...................................................................................................................... - 46 - Ostali konsultantski dogovori ...................................................................................................... - 46 - Usluge agenta za nekretnine ....................................................................................................... - 46 - Uslovi rada/specifikacija ............................................................................................................. - 46 - Dodatne narudžbine/okvirni dogovor ......................................................................................... - 46 -

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 4 -

STANDARDNI OBRAZAC UGOVORA O DELU SA PRAVNIM KOMENTARIMA I SMERNICAMA ZA OPŠTU UPOTREBU

DATUM: UGOVORNE STRANE: 1. Naručilac posla 2. Izvršilac posla RASPORED: Ovaj Raspored se čita zajedno sa priloženim Opštim rokovima i uslovima, a zatim se detaljno popunjava. Priložene su i Smernice koje se čitaju zajedno sa Opštim rokovima i uslovima. Mogući su dodatni prilozi kao sastavni deo ovog Ugovora. Isti se upisuju u dole navedeni Raspored. Ako prilog postoji, ugovorne strane stavljaju svoje inicijale i isti se navodi dole te prilaže ovim Uslovima.

Broj klauzule Ovde uneti detalje ili izbrisati Da/Ne (po potrebi)

Da li je sledeći

dokument uvršten u ugovor i priložen?

Uslovi rada/tehnička

specifikacija

Da / Ne

Da li je sledeći

dokument uvršten u ugovor i priložen?

Ponuda/predloženi plan

rada

Da / Ne

Da li je sledeći

dokument uvršten u ugovor i priložen?

Ugovorna cena/naknada

Da / Ne

Opis poslova?

(Po potrebi, upućivati se

na prilog kao što je uslovi rada ili tehnička

Da / Ne

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 5 -

specifikacija.)

Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćeni zastupnik izvršioca posla Ime:

Tel:

Faks:

E-pošta:

Ovlašćeni zastupnik naručioca posla

Ime:

Tel:

Faks:

E-pošta:

2.3

Datum početka rada/prvi

nalog

2.3

Datum okončanja

rada/prvi nalog

3.6

Da li je garantni period kraći/duži od 12 meseci

za tehnički period?

Ako jeste, navesti trajanje garancije.

Da / Ne

4.1

Da li postoji neka

dozvola koju bilo koja ugovorna strana mora da pribavi u vezi sa delom?

Da / Ne

4.2

Koje dozvole (ako

postoje) je naručilac posla dužan da pribavi?

4.3

Koje dozvole/licence

(ako postoje) je izvršilac posla dužan da pribavi?

4.2

Da li postoji određena oprema ili nešto drugo

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 6 -

što je naručilac posla dužan da obezbedi?

4.3

Da li je potreban

program aktivnosti koji opisuje izvršavanje

posla?

Da / Ne

4 .3 Koliko često je potrebno ažurirati ovaj program?

Svake [ ] sedmice

4.4

Da li izvršilac posla za naručioca posla pravi

poseban nacrt?

Da / Ne

4.5

Koji su uslovi za usvajanje nacrta?

6

Da li postoje posebna pitanja intelektualne

svojine?

Objasniti ako postoje.

Da / Ne

7 Da li ugovorena cena obuhvata PDV? Da / Ne

8

Osiguranje koje je izvršilac posla dužan da

pribavi.

(i) Odgovornost treće strane:

Iznos od [ ] evra

(iii) Odgovornost poslodavca na osnovu zakona u odgovarajućoj zemlji izvršioca posla ili člana konzorcijuma, ili kako je zakonom predviđeno (ako jeste) za svaki kadar sa

Kosova koji je angažovan

(iv) Profesionalno obeštećenje za poslove izvršioca

Iznos od [ ] evra

10 Da li je ovo ugovor o konsaltingu? Da / Ne

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 7 -

10

Imena glavnih kadrova.

(Nastavak na sledećoj stranici.)

11.1

Da li je ovo okvirnu ugovor, tj. da li se mogu naručiti dodatni poslovi

pod istim?

Da / Ne

11.3

Period u toku kojeg je moguće naručiti dodatne

poslove (2 godine, izuzev ako je ovim

drukčije predviđeno).

11.3

Period u toku kojeg su cene za dodatno

naručene poslove fiksne (2 godine, izuzev ako je

ovim drukčije predviđeno).

11.3

Navesti sve uslove za prilagođavanje cene za

dodatno naručene poslove, npr:

prilagođavanje u skladu sa inflacijom.

11.3

Ovde navesti minimalni iznos (npr: u evrima ili

danima) za dodatno naručivanje poslova.

12

Inspekcija, obračun i revizija – da li se primenjuju neka posebna pravila?

Da / Ne

13

Zabrana sukobljene delatnosti?

Detaljno opisati svaku

delatnost koja je zabranjena.

13.2 Ovde navesti ako je

period zabrane duži od 1 godine.

13.3 Ovde navesti ako je ovo izričiti ugovor. Da / Ne

14.1 Avansno plaćanje? Da / Ne

14.1 Da li je avansno plaćanje

pokriveno bankovnom garancijom?

Da / Ne

14 Iznos avansa.

Iznos od [ ] evra

15 Da li je ovo ugovor o

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 8 -

jednokratnom iznosu ili slobodan ugovor?

Jednokratni iznos / Slobodna cena

15.3 Da li su nadoknadivi

troškovi naplativi pored ugovorne cene/naknade?

Da / Ne

15.4

Koji su nadoknadivi troškovi naplativi?

Putovanje, kopiranje,

slično?

17

Uslovi plaćanja u slučaju ugovora o

jednokratnom iznosu.

[ ] % za[opisati delatnost/izveštaj koji se dostavlja…]

[ ] avansa po isporuci, testu prihvatljivosti, itd.

21 Dnevni procenat za

obračunavanje naknade za štetu.

[ ] % dnevno

21 Maksimalni ukupni

iznos obračunate naknade za štetu.

[ ] % ugovorne cene, npr: 10%

23

Prekid ugovora po nahođenju – navesti

trajanje otkaznog roka ako je isti duži od 30

dana.

25 Dozvoljeni kooperant i glavni kadar kooperanta.

26

Telo za arbitražu koje se koristi sporove? Ovde

navesti jedno od sledećih1.

Privredna komora

Kosova

ili

Američka privredna komora

1 Napomena: Molimo vas da pogledate odeljak 26.3 Uputstvo za korišćenje standardnog obrasca.

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 9 -

26

Da li je zakon na koji se ugovor zasniva kosovski

zakon?

Ako nije, navesti koji je zakon po sredi.

Da / Ne

27 Jezik na kojem se ugovor zaključuje.

28 Obaveštenja

Adresa izvršioca posla:

E-pošta:

Faks:

Tel:

Sedište banke:

E-pošta:

Faks:

Tel:

Ovde navesti da li se

primenjuje ova dodatna klauzula ili briše.

Da li se primenjuje ili se briše?

Klauzula o najboljoj ceni

Ako izvršilac posla drugom naručiocu posla ponudi izvršavanje posla u istom ili manjem obimu, isti je saglasan da snizi cene koje plaća naručilac posla da bi se to odrazilo;

i

Ovde navesti da li se

primenjuje ova dodatna klauzula ili briše.

Da li se primenjuje ili se briše?

Klauzula o izjednačavanju

Ako naručilac posla može da nađe sličan obim odgovarajućeg posla uz sličnu garanciju kod treće strane, izvršilac posla je

saglasan da će izjednačiti isto.

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 10 -

OPŠTI USLOVI UGOVORA Izjave Naručilac posla od Izvršioca posla traži, a Izvršilac posla je saglasan da izvrši određeni posao kako je definisano Rasporedom i svakim prilogom (u daljem tekstu „Posao“). Opšti rokovi i uslovi

1. Definicije U ovom Ugovoru, sledeći termini imaju dole navedeno značenje, izuzev ako je u kontekstu drugačije: „Dodatna porudžbina“ podrazumeva svaku drugu porudžbinu za Robu ili Usluge pod Ugovorom (izuzev Prve porudžbine), kako je predviđeno klauzulom 11. „Udruženo društvo“, kada se radi o pravnom licu, podrazumeva društvo ili subjekat koji kontroliše, koji je pod zajedničkom kontrolom takve Strane ali samo u onom periodu u kojem takva kontrola ili zajednička kontrola postoji. U svrhu takve definicije, „kontrola“ označava vlast određivanja, neposredno ili posredno, politike upravljanja takvim društvom ili subjektom, kroz vlasništvo na većini njegovih akcija sa pravom glasa ili pravo na izbor većine direktora odbora odnosno tela koje obavlja sličnu funkciju posredstvom sporazuma ili na neki drugi način. Isto ne obuhvata treću stranu. „Važeći zakon“ je zakon koji se primenjuje na Kosovu shodno Ustavu Republike Kosova od juna meseca 2008. godine, sa izmenama i dopunama. „Ovlašćeni zastupnik“ je lice navedeno u Rasporedu, a koje lice ima pravo da donosi relevantne odluke o Ugovoru i, ili njegovim izmenama i dopunama. „Izmena zahteva ili Izmena porudžbine“ podrazumeva svaku izmenu zahteva za uslugama ili robom shodno klauzuli 19. Opštih uslova Ugovora. „Datum završetka“označava svaki datum završetka svih poslova, kako je predviđeno Rasporedom. „Poverljivi poslovni podaci“ su svi podaci, specifikacije, dizajni, nacrti, izgledi, mrežni dijagrami, bezbednosna pravila, interna politika, baza podataka naručioca posla, podaci o naručiocu posla, uključujući tu i brojeve i nosioce bankovnih računa, podaci o transakcijama, podaci u vezi sa zakonskim sporovima (bilo onima koji su u toku, bilo koji su mogući ili neizbežni), svojina naručioca posla, potraživanja koja ima naručilac posla ili potraživanja prema naručiocu posla. „Konsultantski ugovor“ označava ugovor čiji je glavni predmet obezbeđivanje stručnog kadra. „Ugovor“ je sporazum sklopljen između naručioca posla i izvršioca posla kojim se izvršilac posla obavezuje da će izvršiti posao, kako je to zabeleženo u obrascu ugovora koji potpisuju ugovorne strane, uključujući sve priloge i dodatke istom, Opšte uslove ugovora, Raspored i sva dokumenta koja su uvršćena upućivanjem na iste u takvim dokumentima. „Radni dan“ je dan na koji banke na Kosovu generalno posluju.

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 11 -

„Ugovorna cena“ je, u slučaju ugovora sa jednokratnom cenom, cena utvrđena za prvu porudžbinu ili za svaku dodatnu porudžbinu, kako je predviđeno. „Dan“ označava kalendarski dan. „Rezultat“ označava svaki rezultat posla. „Honorar“ označava naknadu pod ugovorom koja je zasnovana na jediničnoj ceni posla, poput naknade po satu ili danu. „OUU“ označava Opšte uslove ugovora. „Prva porudžbina“ označava prvu porudžbinu robe/usluga prema javnom pozivu i kako je priloženo uz Raspored (isključujući, radi otklanjanja zabune, dodatne porudžbine). „Jednokratni iznos“ označava nepromenljiv ili fiksni iznos za ostvarivanje rezultata. Plaćanje ne zavisi od vremena koje se utroši na ostvarivanje rezultata. „Ugovorna strana“ je naručilac posla odnosno izvršilac posla, a Ugovorne strane označavaju i jednog i drugog. „Kadar“na osnovu konsultantskog ugovora označava lica koja izvršilac posla angažuje, ili svaki kooperant, a koja su posebno angažovana za obavljanje posla ili dela posla. Strani kadar označava lica koja, u vreme angažovanja, imaju prebivalište van Kosova. Glavni kadar označava kadar iz rasporeda ugovora, ili javnog poziva izvršioca posla, poput „glavnih stručnjaka“, „glavnog kadra“, ili sličnih termina. „Nadoknadivi troškovi“ su troškovi za koje izvršilac posla i njegov kada mogu, prema određenim ugovorima i ako je to predviđeno rasporedom, da traže naknadu od naručioca posla, poput troškova putovanja, fotokopiranja ili prevođenja. Delokrug i metoda zahtevanja naknade za takve troškove utvrđuje se u rasporedu. „Raspored“ označava posebne uslove ugovora, kojima se menjaju ili dopunjuju opšti uslovi ugovora. „Posao" označava rad koji izvršilac posla obavlja za naručioca posla, shodno ovom ugovoru i na osnovu uslova rada, specifikacija ili predloga. „Kooperant“ je svako lice ili subjekat koji je zaključio ugovor sa izvršiocem posla za obavljanje dela posla. „Datum početka“ je datum utvrđen u rasporedu, tj. posebnim uslovima ugovora, ili ako takav datum nije određen, datum o kojem naručilac posla obavesti izvršioca posla a na koji posao počinje. „Uslovi poslova“ označavaju uslove kojima se objašnjavaju detalji posla. „Treća strana“ označava svaku treću stranu ili subjekat osim naručioca posla, izvršioca posla ili kooperanta.

2. Primena i trajanje ugovora 2.2. Ugovor stupa na snagu nakon što ga Ugovorne strane potpišu.. Ovaj Ugovor ostaje na snazi do otkaza pod uslovima klauzule 22. i klauzule 23, izuzev ako Raspored predviđa da Ugovor ističe u određenom roku.

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 12 -

2.3. Izvršilac posla počinje da izvršava posao na datum početka i dužan je da isti završi do datuma završetka.

3. Specifikacija i standardi 3.1. Izvršilac posla je saglasan da će Naručiocu posla izvršiti Posao u skladu sa ovim Ugovorom, prema specifikaciji i kako je utvrđeno relevantnim Rasporedom/prilogom. S vremena na vreme, moguće je izvršiti izmene i dopune kroz napismeni dogovor između Ugovornih strana i u skladu sa ovim Ugovorom, uključujući tu i postupak izmene porudžbine. 3.2. Izvršilac posla je saglasan da će Posao za Naručioca posla izvršavati marljivo, uz odgovarajuću pažnju i veštinu, efikasno i ekonomično, i u skladu sa opšte prihvaćenih profesionalnim tehnikama i praksama, i važećim zakonom. 3.4. Ako Izvršilac posla obavlja određeni tehnički posao, isti jemči kvalitet svog rada u periodu od najmanje 12 meseci, ili u dužem periodu koji je predviđen Rasporedom. To znači da ako se rezultat pokaže neispravnim u tom periodu, onda je Izvršilac posla u obavezi da blagovremeno izvrši ispravku i bez naplate, ili u slučaju da ne izvrši ispravku, da Naručiocu posla nadoknadi svaki nastali gubitak. 3.5. Izvršilac posla jemči da je poštovanje dužnosti i odgovornosti koje ima u skladu sa ovim ugovorom presudno, uključujući izvršavanje Posla pre svakog datuma završetka. 3.6. Izvršilac posla je dužan da primenjuje praksu zdravog i etičkog upravljanja, da koristi odgovarajuću tehnologiju te bezbednu i delotvornu opremu, mašineriju, materijal i metode. 3.7. Ako je Izvršilac posla savetnik, isti je dužan da uvek dela kao pouzdani savetnik Naručioca posla u vezi sa svim stvarima koje se odnose na ovaj Ugovor ili na Posao koji se istim ugovara. Izvršilac posla je dužan da u smislu izvršenja ovog Ugovora, u svakom trenutku podržava i čuva legitimne interese Naručioca posla u svakom radu sa kooperantima ili trećim stranama, te da objavi svaki finansijski interes koji Izvršilac posla ili njegova bliža porodica ima u vezi sa svakom transakcijom ili diskusijom, kao i svaki sukob interesa koji nastane u radu za drugog klijenta. Izvršilac posla i njegov kadar dužni su da poštuju svaki industrijski kodeks ponašanja koji se odnosi na takve stručnjake u njihovoj matičnoj zemlji.

4. Praktični uslovi 4.1. Izvršilac posla je dužan da obezbedi svaku odgovarajuću licencu ili dozvolu koja je potrebna za izvršenje Posla, uključujući svaku licencu za rad i svaku carinsku dozvolu ili dozvolu za ulazak, boravak i rad koja je potrebna stranom kadru, izuzev ako je drukčije predviđeno Rasporedom. 4.2. Izvršilac posla je dužan da obezbedi odgovarajući kancelarijski prostor, opremu, kadar i alat, u skladu sa obavezama koje isti ima na osnovu Rasporeda. 4.3. Izvršilac posla je dužan da ovlašćenom zastupniku ili rukovodiocu projekta Naručioca posla dostavi na usvajanje program koji sadrži opšte metode, uslove, nalog i rok za svaki posao, ako je to predviđeno Rasporedom i u roku koji je istim predviđen. Izvršilac posla je dužan da ažurira program najmanje jednom u 2 sedmice, ili u roku koji je predviđen Rasporedom. Odobrenje ovlašćenog zastupnika/rukovodioca projekta koje isti da programu ne menja obaveze Izvršioca posla. Izvršilac posla može da revidira program i da ga ponovo podnese ovlašćenom zastupniku/rukovodiocu projekta u svakom trenutku. Revidirani program sadrži objašnjenje o uticaju svakog izmenjenog zahteva.

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 13 -

4.4. Izvršilac posla je dužan da ovlašćenom zastupniku Naručioca posla na usvajanje dostavi nacrt/dizajn, kada Raspored ili specifikacija/uslovi rada predviđaju da u sklopu Posla Izvršilac posla proizvode izrađuje posebno za naručioca posla. Nacrt/dizajn mora biti zadovoljavajući za Naručioca posla i dovoljno detaljan da bi odrazio prikladnost dizajna, te da sadrži svaki priručnik za rad i održavanje radi kontinuiranog rada i održavanja proizvoda. Međutim, odobrenje koje Naručilac posla da za svaki nacrt/dizajn ne oslobađa Izvršioca posla od odgovornosti za grešku koju isti ima, odnosno od dužnosti koje Izvršilac posla ima pod ovim Ugovorom.

5. Poverljivost, zaštita podataka i bezbednosni standardi 5.1. Svaka Ugovorna strana je saglasna da će čuvati poverljivost svih poslovno poverljivih podataka sve dok ti podaci imaju privrednu vrednost, odnosno najmanje 3 godine od datuma završetka. Ugovorne strane su saglasne da neće koristiti te poslovno poverljive podatke, izuzev ako je to predviđeno radi ispunjenja uslova ugovora ili korišćenja te održavanja posla ili svakog proizvoda. Međutim, ova obaveza o poverljivosti ne važi ako su podaci u datom trenutku:

(a) javni; ili (b) poznati strani koja prima podatke na način koji ne predstavlja kršenje ovog Ugovora; ili (c) potrebni sudu ili na osnovu zakona.

5.2. Kada Izvršilac posla dođe u kontakt sa ličnim podacima pod ovim Ugovorom, a Naručilac posla upravlja tim podacima ili ih čuva, Izvršilac posla je saglasan da će poštovati Zakon o zaštiti ličnih podataka (2010/03-L-172) u vezi sa tim ličnim podacima, i saglasan je da će te lične podatke obrađivati samo striktno u skladu sa uputstvima Potrošača. 5.3. Tokom izvršavanja Posla, Izvršilac posla je dužan da uloži sve razumne napore u čuvanje poverljivih poslovnih podataka i da poštuje svaki bezbednosni uslov Naručioca posla, uključujući fizičke uslove, identitet i IT standarde. 5.4. Ako je došlo do kršenja klauzule 5. ili ako je prekršena bezbednost odnosno poverljivost podataka, Izvršilac posla je dužan da odmah obavesti ovlašćenog zastupnika Naručioca posla te da sarađuje sa Naručiocem posla oko rešavanja svakog problema, i to bez naplate. 5.5. Izvršilac posla je odgovoran za sigurnost svih aktivnosti u prostorijama Naručioca posla. Isti je dužan da preduzme sve moguće korake radi smanjenja do najmanje moguće mere ometanja korisnika prostorija, trećih strana, javnosti i okruženja, te da se pridržava svih uslova sektora obezbeđenja Naručioca posla.

6. Patent i prava intelektualne svojine na dokumentima, itd. 6.1. Izvršilac posla ne stiče nijedno pravo nad crtežima, specifikaciji ili logou koji Naručilac posla da Izvršiocu posla. Oprema, softver, dokumenta ili druge stvari koje Naručilac posla stavi na raspolaganju Izvršiocu posla, ili koje Izvršilac posla kupi sredstvima koje obezbedi Naručilac posla, ostaju svojina Naručioca posla ili trećeg sopstvenika. Svojina se propisno obeležava i vraća odnosno isporučuje Naručiocu posla po isteku ili otkazu Ugovora odnosno srodnog projekta, zajedno sa punim inventarom. 6.2. (a) Zavisno od klauzule 6. stava 2. tačke (b) iz daljeg teksta OUU, svi planovi, nacrti, specifikacije, dizajni, izveštaji, ostala dokumenta i softver, a koje Izvršilac posla posebno pripremi za Naručioca posla prema ovom Ugovoru („Proizvodi“) pripisuju se Naručiocu posla i postaju njegova svojina.

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 14 -

(b) Ako Rezultat ili Posao pod ovim Ugovorom(i) nije proizveden posebno za Naručioca posla ili (ii) ako sadrži elemente koje je Izvršilac posla uobičajeno upotrebljavao bilo pre datuma zaključenja Ugovora bilo pre dana kada je Izvršilac posla počeo da radi za Naručioca posla (šta god je pre) ili (iii) ako sadrži gotov softver treće strane, onda ovim Izvršilac posla daje ili je saglasan da će u sklopu Ugovorne cene pribaviti neopozivu, trajnu, bezuslovnu, licencu bez materijalnih obaveza Naručiocu posla i njegovim udruženim društvima radi korišćenja Rezultata ili rezultata Posla. (c) Izvršilac posla je dužan da, najkasnije po otkazu ili isteku ovog Ugovora, Naručiocu posla dostavi svu srodnu dokumentaciju, svaki dizajn, rezultate/izvorni kod u vezi sa Proizvodima te da omogući održavanje istih, kao i potpisane originale odnosno po potrebi kopije licenci iz tačke (b), zajedno sa detaljima predmeta koje obuhvata licenca i zajedno sa detaljnim inventarom svih predmeta pomenutih u klauzuli 6. stavu 2. OUU. 6.3. Naručilac posla jemči da je ovlašćen da daje prava iz klauzule 6. stava 1. i klauzule 6. stava 2. i to bez tereta i potraživanja. 6.4. Izvršilac posla je dužan da Naručiocu posla, njegovim zastupnicima, naslednicima i licima koje isti odredi, nadoknadi sve troškove, sva potraživanja i sve rashode (uključujući ali ne ograničavajući se na opravdane zakonske troškove) koji nastanu zbog nekog potraživanja ili navoda da Posao ili njegov rezultat krše neki patent, tržišnu marku, autorsko pravo, pravo industrijskog dizajna treće strane ili neko drugo pravo intelektualne svojine, ili ako su suprotni klauzuli 6. stavu 1. i klauzuli 6. stavu 3. 6.5. U slučaju da je Naručilac posla predmet svakog takvog potraživanja ili navoda iz stava 6. tačke 4. odnosno u slučaju da se sa time upozna, onda je isti dužan da Izvršioca posla obavesti bez nepotrebnog odlaganja, a pod uslovom da Izvršilac posla ima dovoljno sredstva da isplati nadoknadu pod klauzulom 6. stavom 4. Naručilac posla je saglasan da Izvršiocu posla prepusti „kontrolu nad potraživanjem“ na taj način da Izvršilac posla može da reši potraživanje ili spor, i da Naručilac posla neće činiti ustupke ili kompromise bez saglasnosti Izvršioca posla. Naručilac posla je saglasan da primeni svako razumno „rešenje“ o kojem ga Izvršilac posla obavesti radi izbegavanja povrede, pod uslovom da to ne utiče na rad odnosno da ne stvara nenadoknadive troškove Naručiocu posla. 6.6. Ako Posao krši prava treće stranke na način na koji nije moguće naći praktično rešenje gore opisanu povredu i ako se Posao ili Rezultat i dalje može koristiti, onda je Izvršilac posla saglasan da Naručiocu posla nadoknadi troškove za Posao/Rezultat koji je istim obuhvaćen na osnovu linearne amortizacije. 6.7. Odgovornost Izvršioca posla pod klauzulom 6. ograničava se na 5 miliona evra.

7. Carina i porezi 7.1. Izvršilac posla je dužan da se, ako je to predviđeno zakonom na Kosovu, registruje kod Poreske uprave Kosova radi dobijanja fiskalnog broja. Ako Izvršilac posla nema fiskalni broj i ako Naručilac posla smatra da je isti predviđen zakonom, Naručilac posla može da zadrži porez koji se naplaćuje za plaćanje a koji predstavlja korporativni porez/porez na dohodak Izvršioca posla kao njegov poreski doprinos i Izvršilac posla ne može da poveća bruto cenu da bi se to pokrilo. 7.2. Navedena cena ne obuhvata PDV, koji se može naplatiti pored navedene cene, prema važećoj stopi na osnovu kosovskog zakona. Naručilac posla Izvršiocu posla plaća svaki PDV ili drugi porez, carinu ili PDV samo ako mu Izvršilac posla dostavi odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje da je plaćanje dospelo, kao i svoj PDV i fiskalni broj.

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 15 -

8. Osiguranje Izvršilac posla je u obavezi da (i) pribavi i održava, te da od svakog kooperanta zatraži da pribavi i održava, o svom trošku (ili trošku kooperanta, šta god je izvodljivo), osiguranje od rizika, i da prema uslovima Rasporeda i zakona (ii) na zahtev Naručioca posla, istom dostavi uverenje da je takvo osiguranje pribavljeno i održavano, te da je tekuća premija za takvo osiguranje plaćena.

9. Odgovornost za kadar Izvršioca posla 9.1. Izvršilac posla je isključivo odgovoran za svoj kadar, zaposlene, kooperante i njihov kadar, kao i za svako njihovo delo. Izvršilac posla je ovim saglasan da će Naručiocu posla, njegovom kadru ili klijentima nadoknaditi štetu od svakog potraživanja prema Naručiocu posla, njegovom kadru ili klijentima zbog povrede ovog ugovora koju izvrši ili zbog dela koje izvrši njegov kadar ili kadar njegovih kooperanta. 9.2. Kadar Izvršioca posla i njegovih kooperanta u odgovornosti su Izvršioca posla, te isti ne stiče nikakva prava iz radnog odnosa ili prava slična pravima iz radnog odnosa sa Naručiocem posla ili u vezi sa njim, u toku ili posle isteka ovog Ugovora. Izvršilac posla je dužan da Naručiocu posla nadoknadi sve troškove, sva potraživanja ili rashode koje Naručiocu posla uzrokuje kadar Izvršioca posla ili njegovih kooperanta a koji su u vezi sa njihovim radnim odnosom ili drugim statusom, ili koji su rezultat uslova koje obezbedi Izvršilac posla ili kooperant.

10. Angažovanje, otpuštanje i/ili smena kadra - Konsultantski ugovor Ova klauzula se primenjuje u vezi sa Konsultantskim ugovorom (kako je predviđeno Rasporedom). 10.1. Izvršilac posla je u obavezu da uposli ili angažuje i obezbedi kvalifikovan i iskusan kadar i kooperante koji su neophodni za izvršavanje Posla. 10.2. Glavni kadar naveden prema položaju i imenu u Rasporedu ovim ima odobrenje Naručioca posla. U pogledu drugog kadra kojeg Izvršilac posla predloži za izvršavanje Posla, isti je dužan da Naručiocu posla dostavi na pregled i usvajanje primerak radne biografije svakog pojedinca. Ako Naručilac posla ne uloži pismeni prigovor (u kojem se navode razlozi odbijanja) u roku od 10 dana d dana prijema radne biografije, smatra se da je isti odobrio angažovanje datog kadra kao glavnog kadra. 10.3. Bez pismene saglasnosti ovlašćenog zastupnika Naručioca posla glavni kadar se ne može menjati. Izvršilac posla je dužan da za zamenu blagovremeno obezbedi lice sa jednakim ili boljim kvalifikacijama, uz poštovanje gore navedenog postupka odobravanja, ako nastane potreba da se glavni kadar zameni, iz razloga koji je van svake njegove kontrole. 10.4. Izvršilac posla je dužan da, na pismeni zahtev Naručioca posla u kojem je naveden osnov, da hitno zameni lice sa kvalifikacijama i iskustvom koje je prihvatljivo za Naručioca posla, ako je Naručilac posla (i) otkrio da je neki kadar grubo prekršio dužnosti ili optužen za izvršeno krivično delo, ili (ii) ako ima osnovan razlog da bude nezadovoljan učinkom nekog kadra. Za odobravanje zamene kadra koristi se postupak iz klauzule 10. stava 2.

11. Dodatne narudžbine

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 16 -

11.1. Ova klauzula se primenjuje ako je na osnovu Rasporeda ili iz konteksta Ugovora jasno da je ovo okvirni ugovor, kroz koji Naručilac posla može da s vremena na vreme dodatno naruči posao. Ova klauzula se primenjuje i u odnosu na svaki posao koji je naručen pored prve narudžbine. U drugom slučaju, upućivanje na posao se ne odnosi na prvu narudžbinu. 11.2. Naručilac posla ima pravo da dodatno naruči posao pod ovim ugovor u periodu od najmanje 2 godine od njegovog potpisivanja, ili u periodu koji je predviđen Rasporedom, ako je isto predviđeno Rasporedom. Dodatna narudžbina se šalje uz poštovanje minimalnog roka za narudžbinu (roka za narudžbinu) utvrđenog Rasporedom. 11.3. Cena dodatne narudžbine utvrđuje se u Rasporedu, ili ako ista nije utvrđena, u periodu od 2 godine, odnosno u periodu utvrđenom u Rasporedu, primenjuje se prvobitna cena. 11.4. Svaki minimalni iznos dodatne narudžbine, odnosno svaki dodatni uslov narudžbine, navodi se u Rasporedu. 11.5. Rokovi i tačna priroda Posla kojeg izvršava Izvršilac posla utvrđuje Naručilac posla a uputstva se dostavljaju u pisanom obliku sa potpisom ovlašćenog zastupnika pre nego što svaki radni zadatak („Zadatak“) počne. Uputstvima se utvrđuje priroda Zadatka, mesto i, po potrebi, procenjeni broj sati za izvršenje, kao i rok za dostavljanje svakog izveštaja u vezi sa datim zadatkom. Izvršilac posla je dužan da dostavi odgovor o približnom broju sati potrebnom za izvršavanja Zadatka, predloženom kadru (uz saglasnost za angažovanje kadra osim glavnog kadra), kao i o obračunu verovatnih troškova. Posle toga, ako se ne slaže sa predloženim troškovima, periodima i rokovima, Naručilac posla to napismeno izjavljuje i ima pravo da otkaže narudžbinu posla. 11.6. Izvršilac posla ne sme da započne nikakav posao koji bi podvlačio izmenu zahteva ili dodatnu porudžbinu, bez pismenog uputstva ili pismene potvrde ovlašćenog predstavnika Naručioca posla. Ako to uradi, isti rizikuje mogućnost da posao ne bude isplaćen. 11.7. Izvršilac posla je dužan da poštuje svaki rok koji utvrdi Naručilac posla za Zadatak/Posao iz dodatne narudžbine, izuzev: (a) ako je zahtev podnesen u roku kraćem od 8 dana te ako za Izvršioca posla nije moguće da izvrši Zadatak uz tako kratak rok; ili (b) ako vremenski period koji utvrdi Naručilac posla nije prihvatljiv, u kom slučaju Izvršilac posla ima pravo prigovora na takav Zadatak uz blagovremeno podnošenje pismenog obaveštenje Naručiocu posla. Ugovorne strane se mogu saglasiti oko drugih rokova ili procena.

12. Obračun, inspekcija i revizija Izvršilac posla je u obavezi da vodi precizan i sistematski obračun i evidenciju u vezi sa ovde predviđenim Poslom, u skladu sa međunarodno prihvatljivim načelima obračuna, i u obliku i detalju koji će jasno prikazati svaku za određeno vreme relevantnu naplatu i trošak i osnov za isto (uključujući osnov koji je posebno predviđen Rasporedom), i (ii) dužan je da Naručiocu posla odnosno predstavniku kojeg isti odredi, dozvoli uvid u istu i kopije iste, kao i da revizori koje angažuje Naručilac posla izvrše reviziju iste, periodično i u periodu od 1 godine od isteka ili otkaza ovog Ugovora, i (iii) dužan je da istom licu ili licima dozvoli uvid u svoj obračun i evidenciju a koja se odnosi na njegov rad, te da dozvoli revizorima koje angažuje Naručilac posla i na njegov zahtev, da izvrše reviziju iste.

13. Zabrana sukobljenih delatnosti i isključivost

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 17 -

13.1. Izvršilac posla ne sme, i dužan je da obezbedi da njegov kadar, kooperant i njegov kadar, i udružena društva, nisu uključeni, bilo posredno bilo neposredno, u nijedno poslovanje ili stručnu delatnost na Kosovu ili drugde koja bi bila u sukobu sa delatnošću koja im je dodeljena pod ovim Ugovorom, uključujući svaku delatnost zabranjenu Rasporedom. 13.2. Ovo ograničenje traje do isteka Ugovora i 12 meseci nakon njegovog isteka, odnosno u dužem periodu ako je to predviđeno Rasporedom. 13.3. Ovo nije izričit Ugovor te u tom smislu Naručilac posla slobodno može da se obrati drugim izvršiocima posla.

14. Cene i plaćanja - uopšteno 14.1. Avans se isplaćuje ako je isti predviđen Rasporedom, pod uslovom da je, ako je to određeno Rasporedom, pribavljena odgovarajuća bankovna garancija za avans a koja je prihvatljiva za Naručioca posla. Naručilac posla avans koji isplati nadoknađuje oduzimanjem iznosa koji je srazmeran uplaćenom iznosu od iznosa koji je dospeo za plaćanje Izvršiocu posla srazmerno periodu do datuma završetka, izuzev ako je drukčije određeno Rasporedom. 14.2. Izvršilac posla se obavezuje da će avans koristiti samo za plaćanje materijala, robe, karti za let, avansa za kadar i druga plaćanja koja su posebno potrebna za izvršavanje Posla, i dužan je da, na zahtev, dostavi odgovarajuću dokumentaciju kojom isto dokazuje. 14.3. Uplata se vrši samo na račun koji pismeno odobri ovlašćeni zastupnik prema Ugovoru, i samo na ime Izvršioca posla. 14.4. Ovaj Ugovor podrazumeva plaćanje ili (a) honorara, (b) jednokratne sume, ili (c) oba, kako je predviđeno Rasporedom ugovora i rasporedom plaćanja. 14.5. Ugovorna cena ostaje ista do isteka Ugovora, ili u periodu koji je određen Rasporedom, izuzev ako je drukčije određeno Rasporedom. 14.6. Naknada za Izvršioca posla, kako je predviđeno u Rasporedu ovog Ugovora, predstavlja jedinu naknadu za Izvršioca posla u vezi sa ovim Ugovorom ili Poslom i Izvršilac posla ne sme da prihvati i dužan je da obezbedi da njegova udružena privredna društva, kooperanti i zaposleni ne prihvate, neposredno ili posredno, za sopstvenu korist, nikakvu trgovinsku maržu, popust ili slično plaćanje u vezi sa delatnostima koje proizilaze iz ovog Ugovora, ili u vezi sa uslugama, odnosno prilikom ispunjavanja svojih obaveza. 14.7. Druga plaćanja pored avansa vrše se u skladu sa Rasporedom, ili ako nisu predviđena Rasporedom, onda nakon izvršenja Posla, ali tek nakon dostavljanja valjanog računa. 14.8. Izvršilac posla Naručiocu posla podnosi zahtev za isplatu napismeno, zajedno sa računom koji, po potrebi, opisuje izvršeni Posao, i sa dokumentima podnesenim shodno OUU i nakon ispunjenja drugih obaveza predviđenih Ugovorom, uključujući klauzule od 15. do 17. dole. 14.9. Naručilac je dužan da uplatu Izvršiocu posla izvrši blagovremeno, odnosno u svakom slučaju najkasnije u roku od 30 dana od dana kada Izvršilac posla podnese valjan račun ili zahtev. Ako Naručilac posla kasni sa uplatom više od 3 dana, onda Izvršilac posla ima pravo da, putem računa, Naručiocu posla naplati kamatu za zadocnelu uplatu od dana kada je počela docnja do stvarne uplate, po prosečnoj stopi kosovskih banaka za ulazak u minus, kako je utvrđeno u najskorijoj publikaciji Centralne banke Kosova, pre dana kada je uplata dospela.

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 18 -

14.10. Svaka cena se određuje u evrima, izuzev ako je drukčije određeno Rasporedom, i uplate se vrše evrima, izuzev ako je drukčije određeno Rasporedom. 14.11. Ovim Ugovorom nije predviđena minimalna cena, izuzev ako je suprotno očigledno (i izuzev u vezi sa prvom porudžbinom).

15. Plaćanja – samo kod ugovora sa honorarom Ova klauzula se odnosi na ugovore sa honorarom/projektima (šta god je predviđeno u Rasporedu), izuzev ako je drukčije određeno u Rasporedu. 15.1. Naručilac posla je dužan da Izvršiocu posla izvrši uplatu na osnovu dela Rasporeda uz Ugovor, koji se odnosi na plaćanje (za honorar ili nadoknadive troškove). 15.2. Naknada za kadar se određuje na osnovu vremena koje je taj kadar stvarno proveo izvršavajući Posao posle efektivnog datuma. Stopa naknade koja se primenjuje u vezi sa kadrom koji je obezbeđen kao zamena na osnovu klauzule 12, kao i svi nadoknadivi troškovi čiju nadoknadu Izvršilac posla želi da traži zbog te zamene, predmet su prethodnog pismenog odobrenja Naručioca posla. Izuzev ako Naručilac posla pristane na suprotno, (i) Izvršilac posla snosi sve troškove putovanja i druge troškove koji nastanu ili su sporedni kod svakog otpuštanja i/ili zamene kadra, i (ii) naknada koja se plaća kadru obezbeđenom za zamenu ne sme biti veća od naknade koja bi se isplatila zamenjenom kadru. 15.3. Glavni kadar nema pravo na isplatu od Naručioca posla za prekovremeni rad, niti na plaćeno bolovanje ili odsustvo radi odmora; te stvari pokriva naknada koju Izvršilac posla isplaćuje. Glavni kadar može uzeti odsustvo uz prethodno odobrenje Izvršioca posla, koji je dužan da obezbedi da zbog odsustva napredak Posla ne docni kao i odgovarajući nadzor istog. 15.4. Isplata nadoknadivih troškova – u visini koja je predviđena Rasporedom (a koja nije uključena u visinu honorara) – vrši se za one troškove koje stvarno i opravdano ima Izvršilac posla tokom izvršavanja Posla, a koji su predviđeni Rasporedom i za koje je potrebno dostaviti odgovarajući dokaz, poput valjane poreske priznanice.

16. Metod ispostavljanja računa/isplate - samo kod ugovora sa honorarom 16.1. Izvršilac posla Naručiocu posla, što je pre moguće, odnosno najkasnije u roku od 30 dana po isteku kalendarskog meseca u kojem je Posao izvršen, dostavlja detaljan izveštaj koji sadrži sledeće: (a) Količinu utrošenog vremena/ostale naplative jedinice kadra u prethodnom mesecu; i (b) Nadoknadive troškove, zajedno sa potkrepljujućim dokazom (npr: priznanica, raspored, obrazac naloga, itd.). Nadoknadivi troškovi prikazani u valuti osim evra pretvaraju se prema bankovnoj stopi na dan na koji je izveštaj podnesen, izuzev ako je drukčije predviđeno Rasporedom. 16.2. Naručilac posla Izvršiocu posla isplaćuje svaki dospeli iznos u roku od 30 dana od dana prijema dokaza iz klauzule 16. stava 1. OUU; ako samo deo mesečnog izveštaja nije potkrepljen ili ako nije u skladu sa Ugovorom, ostatak se isplaćuje. Naručilac posla dodaje ili oduzima svaku razliku između iznosa prikazanog u potkrepljenim dokumentima i iznosa potraživanog u izveštaju. 16.3. Ugovorne strane vrše procenu svakog izveštaja, potraživanja i plaćanja radi poravnanja svakog neizmirenog potraživanja ili plaćanja, i to na kraju svakog projekta, odnosno najkasnije poslednjeg

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 19 -

dana meseca novembra svake godine, i vrše ispravku na osnovu dodatnih podataka koji su podneseni. Izvršilac posla je dužan da svaki iznos koji je Naručilac posla isplatio a koji je veći od iznosa koji je stvarno dospeo u skladu sa odredbama ovog Ugovora refundira u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva. Svaki takav zahtev za refundaciju podnosi se u roku od 12 meseci po isteku Ugovora.

17. Plaćanja - projekti sa jednokratnim iznosom Ova klauzula se primenjuje na ugovore sa jednokratnim iznosom. Iznos za plaćanje se utvrđuje u Rasporedu, kao i rokovi plaćanja, a ako isto nije određeno Rasporedom, u roku od 30 dana od dana kada je sledeće izvršeno: (i) Dostavljanje i potpisivanje potvrđeno zadovoljavajućeg okončanog rezultata, ili podnošenje izveštaja kako je predviđeno Rasporedom; i (ii) Dostavljanje valjane i originalne poreske priznanice.

18. Stanje mirovanja 18.1. Naručilac posla može da stavi na mirovanje Posao ili da odloži Posao uz pismeno obaveštenje. 18.2. Ako docnja zbog odlaganja nije krivica Izvršioca posla ili kršenja ugovora, onda je Naručilac posla dužan da na pravičan način prilagodi datum završetka i/ili isplate (koja odražava Ugovornu cenu) u skladu sa dodatnim troškovima koje Izvršilac posla ima. Izvršilac posla nema pravo sticanja koristi od takve docnje zbog odlaganja. Ako se odlaganje ili stanje mirovanja nastavi duže od 120 dana, onda Izvršilac posla može da otkaže Posao uz otkazni rok od 30 dana o kojem obaveštava Naručioca posla.

19. Izmena narudžbine/razlike 19.1. Svaka strana ima pravo da u svakom trenutku, uz pismeni zahtev („zahtev za izmenu“) ovlašćenom zastupniku druge strane, u skladu sa klauzulom o obaveštenjima iz OUU, dostavi zahtev za promenu uslova rada ili sličnog, u vezi sa rokovima, metodologijom ili obimom Posla. Ugovorna strana koja podnosi zahtev za izmenu dužna je da dostavi odgovarajuće podneske u vezi sa rokovnim i troškovnim implikacijama zahteva za izmenu. 19.2. Druga strana je dužna da na takav zahtev za izmenu odgovori u roku od 10 dana od dana dostavljanja istog (ili u prihvatljivom kraćem roku ako je zahtev za izmenu prepoznat kao hitan) sa detaljima ili odgovorima u vezi sa svim rokovnim ili troškovnim implikacijama. 19.3. Svaka troškovna ili rokovna implikacija koju iznese neka od Ugovornih strana, mora biti u skladu sa Ugovorom i njegovim Rasporedom, uključujući svaki honorar i nadoknadive troškove istog. 19.4. Ugovorna strana koja podnosi zahtev za izmenu dužna je da odgovori da li želi da nastavi i da li se slaže sa odgovorom; po potrebi vode se dodatni razgovori. 19.5. Ako se obe Ugovorne strane slože sa zahtevom za izmenu, isti se sastavlja napismeno i numeriše u obrascu zamenske narudžbine a obe Ugovorne strane ga potpisuju (u daljem tekstu „zamenska narudžbina“), koja zamenska narudžbina zatim poslate sastavni deo Ugovora. 19.6. Zamenska narudžbina se ne sme koristiti u svrhu zamene nijednog zakonskog roka ili uslova. Izmene i dopune zakonskih rokova i uslova mogu da izvrše samo ovlašćeni zastupnici.

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 20 -

20. Docnja Izvršioca posla u ispunjavanju uslova 20.1. Izvršilac posla izvršava Posao i isporučuje robu u skladu sa datumom završetka i uz striktno poštovanje vremenskog rasporeda kojeg Naručilac posla navede u Rasporedu uz Ugovor, tender, ili kako je prihvaćeno u prvoj narudžbini. 20.2. Ako se Izvršilac posla ili njegov kooperant u nekom trenutku tokom ispunjavanja uslova Ugovora, suoči sa uslovima koji narušavaju blagovremenu isporuku robe i izvršenje Posla, Izvršilac posla je dužan da odmah napismeno obavesti Naručioca posla o činjenici koja uzrokuje docnju, o verovatnom trajanju docnje, kao i o njenim uzrocima. Što je pre moguće nakon prijema obaveštenja od Izvršioca posla, Naručilac posla ocenjuje situaciju i po sopstvenom nahođenju odlučuje da li će produžiti rok Izvršiocu posla za ispunjenje uslova, uz ili bez obračunate naknade za štetu, u kom slučaju produžetak ratifikuju Ugovorne strane izmenom i dopunom Ugovora.

21. Obračunata naknada za štetu 21.1. Zavisno od više sile, ako Izvršilac posla ne izvrši Posao u roku predviđenom Ugovorom ili do datuma isporuke, Naručilac posla, bez štete po druge pravne lekove na osnovu Ugovora (i u slučaju da sam Naručilac posla nije izazvao propust), oduzima određeni iznos od Ugovorne cene na ime obračunate naknade za štetu, a koji je jednak procentu navedenom u Rasporedu neizvršenog Posla za svaki dan docnje, do isporuke ili ispunjenja uslova. Taj iznos ne sme biti veći od najvišeg iznosa koji se oduzima prema procentu navedenom u Rasporedu. Ako neizvršeni Posao sprečava Naručioca posla da koristi drugi posao pod ovim Ugovorom, onda se procenat obračunava prema vrednosti celokupnog predmetnog Posla. 21.2. Isplata obračunate naknade za štetu nije na štetu nijednog prava na potraživanje druge naknade za štetu, odnosno drugih zakonskih prava protiv Izvršioca posla, s tim da se iznos isplaćene naknade oduzima u toj visini da bi se prikazala svaka isplaćena naknada štete.

22. Otkaz zbog kršenja uslova 22.1. Naručilac posla, bez štete po svaki drugi pravni lek za kršenje Ugovora, uz pismeno obaveštenje o prekršenim uslovima koje šalje drugoj strani, može da otkaže ovaj Ugovor u celosti ili delimično ako je Izvršilac posla, prema mišljenju Naručioca posla, uključen u korupciju ili prevaru prilikom konkurisanja za ili tokom izvršenja Ugovora. U svrhu ove klauzule: „Korupcija“ označava ponudu, davanje, primanje ili traženje vrednih stvari radi uticanja na nekoga u procesu nabavke ili izvršenja Ugovora. „Prevara“ označava pogrešno predstavljanje činjenica da bi se uticalo na proces nabavke ili izvršenje Ugovora na štetu Naručioca posla, i obuhvata tajni dogovor koji je nedopušten u tenderu (pre ili posle prijavljivanja na tender) smišljen da se postigne cena na tenderu koja je veštačka i nekonkurentna, kao i da bi se Naručiocu posla uskratile prednosti slobodne i otvorene konkurencije. 22.2. Ugovorna strana može da otkaže Ugovor u slučaju:

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 21 -

a. nesolventnosti druge strane ili pokretanja stečaja protiv Ugovorne strane pred sudom kojeg isti odobri, ili ako druga strana nije u stanju da otplati svoja dugovanja, ili ako poverenik traži izvršenje naslova protiv druge strane; b. materijalnog kršenja Ugovora koje izvrši druga strana ili skupa manjih povreda koje su zajedno materijalne. U slučaju kršenja koje je moguće ispraviti, Ugovorna strana koja nije prekršila Ugovor drugoj strani koja je prekršila Ugovor daje pismeno obaveštenje o povredi i rok od 7 dana (odnosno duži rok koji se navodi u obaveštenju) za ispravku povrede, a u slučaju da ista nije ispravljena Ugovor se otkazuje. Ugovorna strana može da odmah otkaže Ugovor u slučaju materijalne povrede koju nije moguće ispraviti. 22.3. Svaka strana ima pravo da, osim ili pored otkaza Ugovora, traži naknadu štete od druge strane zbog kršenja Ugovora koje izvrši druga strana a koje je bilo kog karaktera pod ovim Ugovorom. Svaka strana je dužna i da drugoj strani nadoknadi sve troškove, sva potraživanja ili rashode koje ista mora da plati trećoj strani zbog kršenja Ugovora koje izvrši strana koja plaća naknadu.

23. Otkaz Ugovora po nahođenju 23. 1. Naručilac posla, nakon što pismeno obavesti Izvršioca posla, ima pravo da otkaže Ugovor, u celosti ili delimično (uključujući svaku pojedinačnu narudžbinu), u svakom trenutku i po sopstvenom nahođenju, uz otkazni rok od 30 dana, izuzev ako je drukčije određeno Rasporedom. U obaveštenju o otkaznom roku se navodi da se Ugovor otkazuje po sopstvenom nahođenju Naručioca posla, u smislu da se rad Izvršioca posla pod Ugovorom otkazuje, kao i dan kada otkaz Ugovora stupa na snagu. 23.2. U slučaju otkaza Ugovora po nahođenju, Naručilac posla je dužan da prema uslovima Ugovora izvrši svaku isplatu za zadovoljavajuće izvršen Posao ili nadoknadive troškove nastale pre efektivnog datuma otkaza.

24. Viša sila 24.1. Bez obzira na odredbe klauzula u vezi sa docnjom ili otkaza Ugovora zbog kršenja istog, nijedna Ugovorna strana nije odgovorna pod ovim Ugovorom ako su docnja u izvršavanju Ugovora ili drugi propust da se ispune obaveze iz Ugovora nastali zbog više sile. 24.2. U svrhu ove klauzule, „viša sila“ označava događaj koji je van kontrole date strane, koji nije predvidiv, i koji nije nastao krivicom ili nemarom te strane. Takav događaj može da obuhvati, ali nije ograničen na, delanje Naručioca posla u njegovom suverenom svojstvu, rat ili revoluciju, požar, poplavu, epidemiju, karantin i embargo na prevoz robe. 24.3. Ako nastane viša sila, pogođena strana je dužna da drugu stranu odmah napismeno obavesti o takvom stanju i uzroku. Izvršilac posla nastavlja da izvršava svoje obaveze pod Ugovorom sve dok je to razumno praktično i nastavlja da traži sve druge razumne načine za izvršenje Ugovora a koje ne sprečava nastala viša sila, izuzev ako je pismeno uputstvo Naručioca posla drukčije.

25. Zadatak, podugovor i prednost Ugovora 25.1. Izvršilac posla ne sme, u celosti ili delimično, da svoje obaveze iz ovog Ugovora dodeljuje drugome, izuzev ako za to postoji prethodna pismena saglasnost Naručioca posla, a koja saglasnost se ne sme neopravdano uskraćivati ili docniti.

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 22 -

25.2. Naručilac posla ima pravo da svoje obaveze iz ovog Ugovora dodeli svakom naslednom subjektu, svojinu na koju se ovaj Ugovor odnosi ili udruženom privrednom društvu, odnosno drugom društvu, uz saglasnost Izvršioca posla, a koja saglasnost se ne sme neopravdano uskraćivati. 25.3. Osim toga, udružena privredna društva Naručioca posla imaju pravo da u svakom slučaju koriste prednosti rezultata ovog Ugovora. 25.4. Rasporedom se određuju postojeći i dozvoljeni kooperanti i njihov glavni kadar. 25.5. Ovlašćeni zastupnik Naručioca posla napismeno ovlašćuje izbor dodatnih kooperanata, kao i materijalne rokove i uslove podugovora, i to pre izvršenja podugovora. 25.6. Izvršilac posla u svakom slučaju ostaje u celosti odgovoran za usluge koje kooperant i njegov kadar obavljaju prema ovom Ugovoru.

26. Rešavanje sporova i važeći zakon 26.1. Ovaj Ugovor se rukovodi kosovskim zakonima. 26.2. U slučaju spora pod ovim Ugovorom, svaka strana drugoj strani može da uruči pismeno obaveštenje, kojim se spor upućuje na posredovanje pod priznatog telo za posredovanje na Kosovu a koje telo je registrovano pred Komisijom za posredovanje na Kosovu, i koje ima licencu Ministarstva pravde Kosova. 26.3. Ako se spor ne reši u roku od 30 dana od dana uručivanja obaveštenja o upućivanju spora na posredovanje, onda Ugovorne strane svaki spor ili potraživanje u vezi sa Ugovorom, uključujući njegov otkaz ili njegovu valjanost, rešavaju pod okriljem Centra za alternativno rešavanje sporova, bilo pred Američkom privrednom komorom na Kosovu bilo pred Privrednom komorom Kosova (kako je određeno Rasporedom), u skladu sa tada važećim pravilima za arbitražu na Kosovu a kojima se služi data komora.2 Arbitraža se održava u Prištini na jeziku na kojem je ovaj Ugovor sačinjen, a održava je jedan arbitar, izuzev ako je drukčije određeno Rasporedom.

27. Vodeći jezik U slučaju da je ovaj Ugovor sačinjen na nekoliko jezika, vodeći jezik je jezik koji je određen u Rasporedu, ili ako takav jezik nije određen Rasporedom, engleski jezik. Isti se tumači na jeziku koji je na taj način određen. Svi dopisi u druga dokumentacija u vezi sa pravnim terminima Ugovora koje Ugovorne strane razmenjuju pišu se na istom jeziku.

28. Obaveštenja Obaveštenja pod ovim Ugovorom podnose se strani u pisanom obliku zajedno sa podacima iz Rasporeda ili svakim zamenskim podatkom o kojem je podneto pismeno obaveštenje. Obaveštenje se drugoj strani može poslati e-poštom ako je adresa e-pošte navedena u Rasporedu, pod uslovom da je primljena „potvrda o prijemu“ ili da je dostavljen neki drugi dokaz o prijemu – npr: ako primalac odgovori. Ako adresa e-pošte nije navedena, onda se obaveštenje šalje drugim sredstvima, kao što su

2 Napomena: Molimo vas da pogledate odeljak 26.3 Uputstvo za korišćenje standardnog obrasca.

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 23 -

pošta ili lična dostava. Obaveštenje o povredi ili otkazu Ugovora, ili o upućivanju spora na posredovanje ili arbitražu, podnosi se lično ili preporučenom poštom, i ne može se poslati samo e-poštom.

29. Opšte odredbe 29.1. Ako se bilo koja strana odrekne odgovornosti za povredu ili neizvršenje Ugovora, prava ili pravnog leka pod ovim Ugovorom, te svake upotrebe trgovine ili toka poslovanja ili rada, isto ne podrazumeva neprestano odricanje od odgovornosti za svaku drugu povredu ili neizvršenje Ugovora, odnosno odricanje od prava ili pravnog leka te drugih uslova Ugovora, izuzev i kada je odricanje izraženo u pisanom obliku i kada to obe strane potpišu. 29.2. Nijedna treća strana nema nijedno niti može iskoristiti neko pravo pod ovim Ugovorom bez saglasnosti ugovornih strana. 29.3. Ako arbitar smatra da je neka odredba Ugovora protivpravna, nevaljana ili neizvršiva, preostale odredbe ostaju na snazi i dejstvu u celosti. 29.4. Ovi OUU primenjuju se u smislu da isti ne zamenjuju odredbe drugih delova Ugovora. Posebno, Raspored zamenjuje i preovlađuje nad OUU. Obrazac Ugovora, Raspored i OUU zamenjuju svaki termin tipski rađenog ugovora, odnosno standardne uslove Izvršioca posla. 29.5. Nijedan sporazum kojim se pokušava da se izmene, prilagode, spore, objasne ili dopune rokovi ili uslovi ovog Ugovora nije obavezujući za strane, izuzev i kada je to učinjeno napismeno i kada obe strane to potpišu. 29.6. U slučaju sukoba termina ili značenja bilo kog dela teksta ovog Ugovora te svakog priloženog dokumenta i njegovog sastavnog dela, termin ili značenje glavnog teksta ovog Ugovora ima prednost. Naslovi ovog Ugovora služe samo radi lakšeg upućivanja i nemaju nikakav značaj za tumačenje ovog Ugovora. 29.7. Ugovor sadrži puno razumevanje strana, utvrđuje punu podelu rizika između istih te čini potpunu i isključivu izjavu rokova i uslova sporazuma istih u vezi sa stvarima iz Ugovora. Sve ranije pregovore, dogovore, razumevanja i usmene i pisane sporazume u vezi sa Ugovorom sada zamenjuje ovaj Ugovor.

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 24 -

Ugovorne strane su potpisale i datirale Ugovor u daljem tekstu. 1. Za i u ime Naručioca posla Naručilac posla ______________________ Dana: ______________________ 2. Za i u ime Izvršioca posla Ovlašćeni zastupnik Izvršioca posla ______________________ Dana: ______________________

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 25 -

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 26 -

UPUTSTVO ZA KORISNIKE STANDARDNOG OBRASCA UGOVORA O DELU Uputstvo za korisnike standardnog obrasca ugovora o delu daje objašnjenja za svaku klauzulu i stav svake klauzule obuhvaćene u delu Opšti rokovi i uslovi ovog obrasca. Kada je to potrebno, uputstvo za primenu takođe, obuhvata reference kosovskih zakona. Objašnjenja i reference imaju za cilj da korisnicima daju uputstva za tumačenje klauzula u delu Opšti rokovi i uslovi. S obzirom da se obligacioni odnosi razlikuju, Opšti rokovi i uslovi uz standardni obrazac ugovora prilagođavaju se posebnim uslovima naručioca posla/izvršioca posla. Ni standardni obrazac ni uputstvo za primenu, niti pravni komentar ne zamenjuju savet i stav kvalifikovanog pravnika specijalizovanog za ugovore o delu. RASPORED Ovaj Raspored se čita zajedno sa priloženim Opštim uslovima ugovora, a zatim se detaljno popunjava. Uz Opšte uslove ugovora priložene su i Smernice. Moguća su dodatna dokumenta kao sastavni deo ovog Ugovora a koja se upisuju u dole navedeni Raspored. Ako su dokumenta dodata, ugovorne strane stavljaju svoje inicijale i isti se navodi dole te prilaže uz Raspored. Raspored se pažljivo popunjava. Raspored ima prednost u odnosu na Opšte uslove ugovora (OUU). Pored toga, da bi se izbegli sporovi u vezi sa karakterom, kvalitetom i rokovima za izvršenje Posla, svaka specifikacija i svi uslovi rada prilažu se i beleže u Rasporedu; ta dokumenta i ti uslovi rada čine deo Ugovora.

2. Primena i trajanje ugovora 2.2. Ugovor stupa na snagu nakon što ga Ugovorne strane potpišu.. Ovaj Ugovor ostaje na snazi do otkaza pod uslovima klauzule 22. i klauzule 23, izuzev ako Raspored predviđa da Ugovor ističe u određenom roku. 2.3. Izvršilac posla počinje da izvršava posao na datum početka i dužan je da isti završi do datuma završetka. Ako želite da odredite datum isteka ugovor, unesite ovaj datum u rasporedu. U suprotnom, ugovor ostaje na snazi dok ga ugovorna strane proaktivno ne otkaže.

3. Specifikacija i standardi 3.1. Izvršilac posla je saglasan da će Naručiocu posla izvršiti Posao u skladu sa ovim Ugovorom, prema specifikaciji i kako je utvrđeno relevantnim Rasporedom/prilogom. S vremena na vreme, moguće je izvršiti izmene i dopune kroz napismeni dogovor između Ugovornih strana i u skladu sa ovim Ugovorom, uključujući tu i postupak izmene porudžbine. 3.2. Izvršilac posla je saglasan da će Posao za Naručioca posla izvršavati marljivo, uz odgovarajuću pažnju i veštinu, efikasno i ekonomično, i u skladu sa opšte prihvaćenih profesionalnim tehnikama i praksama, i važećim zakonom.

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 27 -

3.4. Ako Izvršilac posla obavlja određeni tehnički posao, isti jemči kvalitet svog rada u periodu od najmanje 12 meseci, ili u dužem periodu koji je predviđen Rasporedom. To znači da ako se rezultat pokaže neispravnim u tom periodu, onda je Izvršilac posla u obavezi da blagovremeno izvrši ispravku i bez naplate, ili u slučaju da ne izvrši ispravku, da Naručiocu posla nadoknadi svaki nastali gubitak. 3.5. Izvršilac posla jemči da je poštovanje dužnosti i odgovornosti koje ima u skladu sa ovim ugovorom presudno, uključujući izvršavanje Posla pre svakog datuma završetka. 3.6. Izvršilac posla je dužan da primenjuje praksu zdravog i etičkog upravljanja, da koristi odgovarajuću tehnologiju te bezbednu i delotvornu opremu, mašineriju, materijal i metode. 3.7. Ako je Izvršilac posla savetnik, isti je dužan da uvek dela kao pouzdani savetnik Naručioca posla u vezi sa svim stvarima koje se odnose na ovaj Ugovor ili na Posao koji se istim ugovara. Izvršilac posla je dužan da u smislu izvršenja ovog Ugovora, u svakom trenutku podržava i čuva legitimne interese Naručioca posla u svakom radu sa kooperantima ili trećim stranama, te da objavi svaki finansijski interes koji Izvršilac posla ili njegova bliža porodica ima u vezi sa svakom transakcijom ili diskusijom, kao i svaki sukob interesa koji nastane u radu za drugog klijenta. Izvršilac posla i njegov kadar dužni su da poštuju svaki industrijski kodeks ponašanja koji se odnosi na takve stručnjake u njihovoj matičnoj zemlji. Ova klauzula utvrđuje opšte standarde posla, ali se ti standardi mogu pojasniti i odrediti upućivanjem na uslove rada ili pisane specifikacije, koje se takođe, mogu priložiti uz Raspored i navesti u njemu, uz to da ugovorne strane unesu i svoje inicijale. Klauzula 3. stav 8. jasno predviđa da ako će izvršilac posla delati kao savetnik, isti uvek mora postupati u najboljem interesu naručioca posla, uprkos svakom mogućem sukobu interesa.

4. Praktični uslovi 4.1. Izvršilac posla je dužan da obezbedi svaku odgovarajuću licencu ili dozvolu koja je potrebna za izvršenje Posla, uključujući svaku licencu za rad i svaku carinsku dozvolu ili dozvolu za ulazak, boravak i rad koja je potrebna stranom kadru, izuzev ako je drukčije predviđeno Rasporedom. Ova se klauzula posebno odnosi na ovlašćene zastupnike, kao što su carinski i geodetski zastupnici. 4.2. Izvršilac posla je dužan da obezbedi odgovarajući kancelarijski prostor, opremu, kadar i alat, u skladu sa obavezama koje isti ima na osnovu Rasporeda. Ako je naručilac posla u obavezi da obezbedi kancelarijski prostor, alat, ili da stavi na raspolaganje kadar, potrebno je navesti ove posebne uslove u rasporedu. 4.3. Izvršilac posla je dužan da ovlašćenom zastupniku ili rukovodiocu projekta Naručioca posla dostavi na usvajanje program koji sadrži opšte metode, uslove, nalog i rok za svaki posao, ako je to predviđeno Rasporedom i u roku koji je istim predviđen. Izvršilac posla je dužan da ažurira program najmanje jednom u 2 sedmice, ili u roku koji je predviđen Rasporedom. Odobrenje ovlašćenog zastupnika/rukovodioca projekta koje isti da programu ne menja obaveze Izvršioca posla. Izvršilac posla može da revidira program i da ga ponovo podnese ovlašćenom zastupniku/rukovodiocu projekta u svakom trenutku. Revidirani program sadrži objašnjenje o uticaju svakog izmenjenog zahteva.

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 28 -

Izrada programa omogućava obema stranama da organizuju svoje poslove. Međutim, izvršilac posla je i dalje u obavezi da odredi odgovarajući raspored za svoj rad a propust ugovornih strana da zajedno izrade program ne oslobađa izvršioca posla obaveze u slučaju kršenja ugovora. 4.4. Izvršilac posla je dužan da ovlašćenom zastupniku Naručioca posla na usvajanje dostavi nacrt/dizajn, kada Raspored ili specifikacija/uslovi rada predviđaju da u sklopu Posla Izvršilac posla proizvode izrađuje posebno za naručioca posla. Nacrt/dizajn mora biti zadovoljavajući za Naručioca posla i dovoljno detaljan da bi odrazio prikladnost dizajna, te da sadrži svaki priručnik za rad i održavanje radi kontinuiranog rada i održavanja proizvoda. Međutim, odobrenje koje Naručilac posla da za svaki nacrt/dizajn ne oslobađa Izvršioca posla od odgovornosti za grešku koju isti ima, odnosno od dužnosti koje Izvršilac posla ima pod ovim Ugovorom.

5. Poverljivost, zaštita podataka i bezbednosni standardi 5.1. Svaka Ugovorna strana je saglasna da će čuvati poverljivost svih poslovno poverljivih podataka sve dok ti podaci imaju privrednu vrednost, odnosno najmanje 3 godine od datuma završetka. Ugovorne strane su saglasne da neće koristiti te poslovno poverljive podatke, izuzev ako je to predviđeno radi ispunjenja uslova ugovora ili korišćenja te održavanja posla ili svakog proizvoda. Međutim, ova obaveza o poverljivosti ne važi ako su podaci u datom trenutku:

(a) javni; ili (b) poznati strani koja prima podatke na način koji ne predstavlja kršenje ovog Ugovora; ili (c) potrebni sudu ili na osnovu zakona.

Na kraju, ova obaveza u najvećoj mogućoj meri štiti naručioca posla, pošto će izvršilac posla verovatnije doći u kontakt sa poverljivim podacima naručioca posla. 5.2. Kada Izvršilac posla dođe u kontakt sa ličnim podacima pod ovim Ugovorom, a Naručilac posla upravlja tim podacima ili ih čuva, Izvršilac posla je saglasan da će poštovati Zakon o zaštiti ličnih podataka (2010/03-L-172) u vezi sa tim ličnim podacima, i saglasan je da će te lične podatke obrađivati samo striktno u skladu sa uputstvima Potrošača. Ova klauzula je predviđena kosovskim zakonom o zaštiti ličnih podataka (2010/03-L-172), koji je sa druge strane zasnovan na Direktivi EU o zaštiti ličnih podataka. Ista obezbeđuje da ugovarač koji ima pristup podacima o zaposlenima ili klijentima naručioca posla ne koristi iste u svrhu marketinga ili drugo. Kršenje ove klauzule predstavlja krivično delo. 5.3. Tokom izvršavanja Posla, Izvršilac posla je dužan da uloži sve razumne napore u čuvanje poverljivih poslovnih podataka i da poštuje svaki bezbednosni uslov Naručioca posla, uključujući fizičke uslove, identitet i IT standarde. 5.4. Ako je došlo do kršenja klauzule 5. ili ako je prekršena bezbednost odnosno poverljivost podataka, Izvršilac posla je dužan da odmah obavesti ovlašćenog zastupnika Naručioca posla te da sarađuje sa Naručiocem posla oko rešavanja svakog problema, i to bez naplate. 5.5. Izvršilac posla je odgovoran za sigurnost svih aktivnosti u prostorijama Naručioca posla. Isti je dužan da preduzme sve moguće korake radi smanjenja do najmanje moguće mere ometanja korisnika prostorija, trećih strana, javnosti i okruženja, te da se pridržava svih uslova sektora obezbeđenja Naručioca posla.

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 29 -

Ova klauzula jasno predviđa da je izvršilac posla dužan da preduzme odgovarajuće mere zdravstvene zaštite i zaštite bezbednosti na radu, na lokaciji naručioca posla.

6. Patent i prava intelektualne svojine na dokumentima, itd. 6.1. Izvršilac posla ne stiče nijedno pravo nad crtežima, specifikaciji ili logou koji Naručilac posla da Izvršiocu posla. Oprema, softver, dokumenta ili druge stvari koje Naručilac posla stavi na raspolaganju Izvršiocu posla, ili koje Izvršilac posla kupi sredstvima koje obezbedi Naručilac posla, ostaju svojina Naručioca posla ili trećeg sopstvenika. Svojina se propisno obeležava i vraća odnosno isporučuje Naručiocu posla po isteku ili otkazu Ugovora odnosno srodnog projekta, zajedno sa punim inventarom.

6.2. (a) Zavisno od klauzule 6. stava 2. tačke (b) iz daljeg teksta OUU, svi planovi, nacrti, specifikacije, dizajni, izveštaji, ostala dokumenta i softver, a koje Izvršilac posla posebno pripremi za Naručioca posla prema ovom Ugovoru („Proizvodi“) pripisuju se Naručiocu posla i postaju njegova svojina. (b) Ako Rezultat ili Posao pod ovim Ugovorom(i) nije proizveden posebno za Naručioca posla ili (ii) ako sadrži elemente koje je Izvršilac posla uobičajeno upotrebljavao bilo pre datuma zaključenja Ugovora bilo pre dana kada je Izvršilac posla počeo da radi za Naručioca posla (šta god je pre) ili (iii) ako sadrži gotov softver treće strane, onda ovim Izvršilac posla daje ili je saglasan da će u sklopu Ugovorne cene pribaviti neopozivu, trajnu, bezuslovnu, licencu bez materijalnih obaveza Naručiocu posla i njegovim udruženim društvima radi korišćenja Rezultata ili rezultata Posla. (c) Izvršilac posla je dužan da, najkasnije po otkazu ili isteku ovog Ugovora, Naručiocu posla dostavi svu srodnu dokumentaciju, svaki dizajn, rezultate/izvorni kod u vezi sa Proizvodima te da omogući održavanje istih, kao i potpisane originale odnosno po potrebi kopije licenci iz tačke (b), zajedno sa detaljima predmeta koje obuhvata licenca i zajedno sa detaljnim inventarom svih predmeta pomenutih u klauzuli 6. stavu 2. OUU.

Ova klauzula nastoji da reši teško pitanje. Nije preporučljivo da dva različita lica zajednički imaju prava intelektualne svojine. U stvari, tako nešto može uništiti zaštitu preko trećih strana. Stoga, jedna strana mora posedovati a druga nositi licencu za intelektualnu svojinu. Pod ovim ugovorom, izvršilac posla koji mora da iznova koristi nešto za više klijenata u sklopu svog poslovanja, mora posedovati prava intelektualne svojine. Davanjem neograničene dozvole naručiocu posla, naručilac posla dobija nešto manje od istih prava. Ako, međutim, postoji nešto što je posebno stvoreno za naručioca posla, poput dizajna/tržišne marke koju izradi marketinška agencija, onda je naručilac posla u obavezi da bude sopstvenik iste. 6.3. Naručilac posla jemči da je ovlašćen da daje prava iz klauzule 6. stava 1. i klauzule 6. stava 2. i to bez tereta i potraživanja. Ako naručilac posla plaća posao ili rezultat posebno namenjen njemu, poput dizajna, tržišne marke ili licence za softver, onda naručilac posla mora biti siguran da isto nije protivpravno kopirano, ili predmet ugovornih ograničenja od strane nekog drugog lica. Klauzula 6. stav 3. nastoji da to obezbedi; ako nastane problem, onda je izvršilac posla dužan da nadoknadi štetu naručiocu posla prema klauzuli 5. stavu 4. 6.4. Izvršilac posla je dužan da Naručiocu posla, njegovim zastupnicima, naslednicima i licima koje isti odredi, nadoknadi sve troškove, sva potraživanja i sve rashode (uključujući ali ne ograničavajući se na opravdane zakonske troškove) koji nastanu zbog nekog potraživanja ili navoda da Posao ili njegov rezultat krše neki patent, tržišnu marku, autorsko pravo, pravo industrijskog dizajna treće strane ili neko drugo pravo intelektualne svojine, ili ako su suprotni klauzuli 6. stavu 1. i klauzuli 6. stavu 3.

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 30 -

6.5. U slučaju da je Naručilac posla predmet svakog takvog potraživanja ili navoda iz stava 6. tačke 4. odnosno u slučaju da se sa time upozna, onda je isti dužan da Izvršioca posla obavesti bez nepotrebnog odlaganja, a pod uslovom da Izvršilac posla ima dovoljno sredstva da isplati nadoknadu pod klauzulom 6. stavom 4. Naručilac posla je saglasan da Izvršiocu posla prepusti „kontrolu nad potraživanjem“ na taj način da Izvršilac posla može da reši potraživanje ili spor, i da Naručilac posla neće činiti ustupke ili kompromise bez saglasnosti Izvršioca posla. Naručilac posla je saglasan da primeni svako razumno „rešenje“ o kojem ga Izvršilac posla obavesti radi izbegavanja povrede, pod uslovom da to ne utiče na rad odnosno da ne stvara nenadoknadive troškove Naručiocu posla. Pošto je izvršilac posla dužan da plati nadoknadu naručiocu posla, izvršilac posla je zadužen za svaki zakonski postupak koji se vodi sa trećom stranom. Problem u vezi sa pravima treće strane može nastati ponekad bez namere izvršioca posla da prekrši prava intelektualne svojine neke druge strane; bez obzira na to, izvršilac posla je i dalje dužan da nadoknadi štetu naručiocu posla ali i da pronađe rešenje za problem. U praksi, pronalaženje rešenja je važnije od nadoknade, ako taj problem sprečava naručioca posla da obavlja svoje poslovanje. 6.6. Ako Posao krši prava treće stranke na način na koji nije moguće naći praktično rešenje gore opisanu povredu i ako se Posao ili Rezultat i dalje može koristiti, onda je Izvršilac posla saglasan da Naručiocu posla nadoknadi troškove za Posao/Rezultat koji je istim obuhvaćen na osnovu linearne amortizacije. Ova klauzula utvrđuje uslove finansijske naknade između izvršioca posla i naručioca posla, u smislu kršenja prava intelektualne svojine. 6.7. Odgovornost Izvršioca posla pod klauzulom 6. ograničava se na 5 miliona evra. Da bi se smanjio rizik po izvršioca posla i pomoglo da pribavi osiguranje, odgovornost izvršioca posla je ograničena.

7. Carina i porezi 7.1. Izvršilac posla je dužan da se, ako je to predviđeno zakonom na Kosovu, registruje kod Poreske uprave Kosova radi dobijanja fiskalnog broja. Ako Izvršilac posla nema fiskalni broj i ako Naručilac posla smatra da je isti predviđen zakonom, Naručilac posla može da zadrži porez koji se naplaćuje za plaćanje a koji predstavlja korporativni porez/porez na dohodak Izvršioca posla kao njegov poreski doprinos i Izvršilac posla ne može da poveća bruto cenu da bi se to pokrilo. Ova klauzula je u skladu sa kosovskim zakonom o porezu; član 35. stav 2. Zakona o porezu na lični dohodak (Zakon br. 03/L-162) i član 29. Zakona o korporativnom porezu na dohodak (Zakon br. 03/L-162) predviđaju registraciju i plaćanje poreza na dohodak poreskoj upravi Kosova ako izvršilac posla ima bilo „stalno sedište“, na osnovu člana 35. stava 2 (poput građevinskog zemljišta ili objekta), bilo da se posao izvršava u periodu od ukupno 90 dana ili više u periodu od 12 meseci. Zakon predviđa više uslova u vezi sa registracijom. Na osnovu člana 41. stava 1. Zakona o porezu na lični dohodak i člana 31. stava 1. Zakona o korporativnom porezu na dohodak, od plaćanja koja naručilac posla vrši zabavljačima, poput pevačima ili glumcima, zadržava se porez na lični dohoda, bez obzira na trajanje posla i na to da li zabavljač ima stalno sedište u vezi sa delatnošću koju obavlja. Poreska stopa iznosi 5 %. Na osnovu člana 41. stava 2. Zakona o porezu na lični dohodak i člana 31. stava 2. Zakona o korporativnom porezu na dohodak, od plaćanja drugim nerezidentima oduzima se porez na dohoda u

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 31 -

visini od 5 % ako je iznos 5000 evra ili više u kalendarskoj godini i ako ne postoji stalno sedište. Primalac uplate dobija uverenje u određenom obliku, kojim se potvrđuje iznos poreza koji je oduzet. 7.2. Navedena cena ne obuhvata PDV, koji se može naplatiti pored navedene cene, prema važećoj stopi na osnovu kosovskog zakona. Naručilac posla Izvršiocu posla plaća svaki PDV ili drugi porez, carinu ili PDV samo ako mu Izvršilac posla dostavi odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje da je plaćanje dospelo, kao i svoj PDV i fiskalni broj. Uobičajeno je da se cene koje preduzeća ugovore navode u neto iznosu bez PDV-a, jer preduzeća od izvršioca posla mogu da oduzmu PDV kao doprinos za PDV od PDV koji ona plaćaju. PDV nije poslovni porez već porez koji na kraju plaća krajnji korisnik a koji se naplaćuje preko preduzeća. Na osnovu Zakona o PDV-u br. 03/L-146, preduzeće se registruje za PDV i ima fiskalni broj i PDV broj koji naznačuje na svojoj dokumentaciji pre naplate PDV-a, kao i druge važne podatke koji se unose na njegov računa za PDV, poput naziva preduzeća i stavki plaćanja, PDV-a i stope PDV-a koja se primenjuje.

8. Osiguranje Izvršilac posla je u obavezi da (i) pribavi i održava, te da od svakog kooperanta zatraži da pribavi i održava, o svom trošku (ili trošku kooperanta, šta god je izvodljivo), osiguranje od rizika, i da prema uslovima Rasporeda i zakona (ii) na zahtev Naručioca posla, istom dostavi uverenje da je takvo osiguranje pribavljeno i održavano, te da je tekuća premija za takvo osiguranje plaćena. Naručilac posla je bolje zaštićen od povrede koju izvrši izvršilac posla, od nesreće ili odgovornosti ako izvršilac posla ima osiguranje. Osiguranje može da obuhvati:

(i) Osiguranje od poslodavčeve odgovornosti Ovakva vrsta osiguranja pokriva odgovornost izvršioca posla prema njegovim zaposlenima za naknadu ako zaposleni pretrpi nesreću koja, na primer, utiče na sposobnost zaposlenog da radi u budućnosti i izdržava svoju porodicu. Dobar naručilac posla bi možda želeo da zna da li izvršilac posla ima takvu vrstu osiguranja. (ii) Osiguranje od javne odgovornosti Ovakva vrsta osiguranja pokriva odgovornost izvršioca posla prema članovima javnosti i prema zaposlenima kod izvršioca posla a koji pretrpe nesreću zbog nemara izvršioca posla ili propusta da preduzme mere predostrožnosti, npr: na radu ili u objektu. Na Kosovu trenutno postoji zakon koji od preduzeća zahteva da imaju takvo osiguranje. (iii) Osiguranje za profesionalno obeštećenje Ovakva vrsta osiguranja pokriva odgovornost izvršioca posla prema svojim klijentima, kao što je naručilac posla, za greške koje napravi. Mogu ga koristiti stručnjaci, poput lekarskih stručnjaka ili advokata, ali se ne koristi često na Kosovu.

9. Odgovornost za kadar Izvršioca posla 9.1. Izvršilac posla je isključivo odgovoran za svoj kadar, zaposlene, kooperante i njihov kadar, kao i za svako njihovo delo. Izvršilac posla je ovim saglasan da će Naručiocu posla, njegovom kadru ili klijentima nadoknaditi štetu od svakog potraživanja prema Naručiocu posla, njegovom kadru ili klijentima zbog povrede ovog ugovora koju izvrši ili zbog dela koje izvrši njegov kadar ili kadar njegovih kooperanta.

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 32 -

9.2. Kadar Izvršioca posla i njegovih kooperanta u odgovornosti su Izvršioca posla, te isti ne stiče nikakva prava iz radnog odnosa ili prava slična pravima iz radnog odnosa sa Naručiocem posla ili u vezi sa njim, u toku ili posle isteka ovog Ugovora. Izvršilac posla je dužan da Naručiocu posla nadoknadi sve troškove, sva potraživanja ili rashode koje Naručiocu posla uzrokuje kadar Izvršioca posla ili njegovih kooperanta a koji su u vezi sa njihovim radnim odnosom ili drugim statusom, ili koji su rezultat uslova koje obezbedi Izvršilac posla ili kooperant.

10. Angažovanje, otpuštanje i/ili smena kadra - Konsultantski ugovor Ova klauzula se primenjuje u vezi sa Konsultantskim ugovorom (kako je predviđeno Rasporedom). 10.1. Izvršilac posla je u obavezu da uposli ili angažuje i obezbedi kvalifikovan i iskusan kadar i kooperante koji su neophodni za izvršavanje Posla. 10.2. Glavni kadar naveden prema položaju i imenu u Rasporedu ovim ima odobrenje Naručioca posla. U pogledu drugog kadra kojeg Izvršilac posla predloži za izvršavanje Posla, isti je dužan da Naručiocu posla dostavi na pregled i usvajanje primerak radne biografije svakog pojedinca. Ako Naručilac posla ne uloži pismeni prigovor (u kojem se navode razlozi odbijanja) u roku od 10 dana d dana prijema radne biografije, smatra se da je isti odobrio angažovanje datog kadra kao glavnog kadra. 10.3. Bez pismene saglasnosti ovlašćenog zastupnika Naručioca posla glavni kadar se ne može menjati. Izvršilac posla je dužan da za zamenu blagovremeno obezbedi lice sa jednakim ili boljim kvalifikacijama, uz poštovanje gore navedenog postupka odobravanja, ako nastane potreba da se glavni kadar zameni, iz razloga koji je van svake njegove kontrole. 10.4. Izvršilac posla je dužan da, na pismeni zahtev Naručioca posla u kojem je naveden osnov, da hitno zameni lice sa kvalifikacijama i iskustvom koje je prihvatljivo za Naručioca posla, ako je Naručilac posla (i) otkrio da je neki kadar grubo prekršio dužnosti ili optužen za izvršeno krivično delo, ili (ii) ako ima osnovan razlog da bude nezadovoljan učinkom nekog kadra. Za odobravanje zamene kadra koristi se postupak iz klauzule 10. stava 2. Ova klauzula govori o činjenici da se kod konsultantskog ugovora izvršilac posla bira zbog određenih lica koje angažuje u projektu; angažovanje tih ljudi je važno. Ove klauzule obavezuju izvršioca posla da angažuje lica koja su navedena u rasporedu, ili da ih zameni licima koja su prihvatljiva za naručioca posla. U praksi, naručilac posla može da odbije zamenu koju predloži izvršilac posla, ili da pregovara o razlici u ceni ako je u zameni potrebno angažovati manje kvalifikovan kadar.

11. Dodatne narudžbine 11.1. Ova klauzula se primenjuje ako je na osnovu Rasporeda ili iz konteksta Ugovora jasno da je ovo okvirni ugovor, kroz koji Naručilac posla može da s vremena na vreme dodatno naruči posao. Ova klauzula se primenjuje i u odnosu na svaki posao koji je naručen pored prve narudžbine. U drugom slučaju, upućivanje na posao se ne odnosi na prvu narudžbinu. 11.2. Naručilac posla ima pravo da dodatno naruči posao pod ovim ugovor u periodu od najmanje 2 godine od njegovog potpisivanja, ili u periodu koji je predviđen Rasporedom, ako je isto predviđeno Rasporedom. Dodatna narudžbina se šalje uz poštovanje minimalnog roka za narudžbinu (roka za narudžbinu) utvrđenog Rasporedom.

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 33 -

11.3. Cena dodatne narudžbine utvrđuje se u Rasporedu, ili ako ista nije utvrđena, u periodu od 2 godine, odnosno u periodu utvrđenom u Rasporedu, primenjuje se prvobitna cena. 11.4. Svaki minimalni iznos dodatne narudžbine, odnosno svaki dodatni uslov narudžbine, navodi se u Rasporedu. 11.5. Rokovi i tačna priroda Posla kojeg izvršava Izvršilac posla utvrđuje Naručilac posla a uputstva se dostavljaju u pisanom obliku sa potpisom ovlašćenog zastupnika pre nego što svaki radni zadatak („Zadatak“) počne. Uputstvima se utvrđuje priroda Zadatka, mesto i, po potrebi, procenjeni broj sati za izvršenje, kao i rok za dostavljanje svakog izveštaja u vezi sa datim zadatkom. Izvršilac posla je dužan da dostavi odgovor o približnom broju sati potrebnom za izvršavanja Zadatka, predloženom kadru (uz saglasnost za angažovanje kadra osim glavnog kadra), kao i o obračunu verovatnih troškova. Posle toga, ako se ne slaže sa predloženim troškovima, periodima i rokovima, Naručilac posla to napismeno izjavljuje i ima pravo da otkaže narudžbinu posla. 11.6. Izvršilac posla ne sme da započne nikakav posao koji bi podvlačio izmenu zahteva ili dodatnu porudžbinu, bez pismenog uputstva ili pismene potvrde ovlašćenog predstavnika Naručioca posla. Ako to uradi, isti rizikuje mogućnost da posao ne bude isplaćen. 11.7. Izvršilac posla je dužan da poštuje svaki rok koji utvrdi Naručilac posla za Zadatak/Posao iz dodatne narudžbine, izuzev:

(a) ako je zahtev podnesen u roku kraćem od 8 dana te ako za Izvršioca posla nije moguće da izvrši Zadatak uz tako kratak rok; ili (b) ako vremenski period koji utvrdi Naručilac posla nije prihvatljiv, u kom slučaju Izvršilac posla ima pravo prigovora na takav Zadatak uz blagovremeno podnošenje pismenog obaveštenje Naručiocu posla. Ugovorne strane se mogu saglasiti oko drugih rokova ili procena.

Mnoga preduzeća periodičnu angažuju izvršioca posla za određeni posao. Bilo bi potrebno suviše vremena da se zaključuju odvojeni ugovori za svaki deo posla. Ova klauzula stoga, omogućava da se ovaj ugovor koristi kao okvirni ugovor: svaka stavka posla spada pod uslove ugovora. Izvršilac posla je saglasan da će u budućnosti obavljati deo posla za naručioca posla ako je unapred obavešten i pod uslovom da su rokovi i period obaveštenja unapred dovoljni. Dogovor o takvom postupku treba potpisati – izjavu o prirodi posla, datumu završetka, glavnom kadru a svaku cenu za budući rad treba dokumentovati i obezbediti. U suprotnom, predviđena ugovorna cena važi u periodu od 2 godine. Moguće je izraditi i uvrstiti klauzula koja predviđa povećanje cene posla posle 2 godine, u skladu sa inflacijom.

12. Obračun, inspekcija i revizija Izvršilac posla je u obavezi da vodi precizan i sistematski obračun i evidenciju u vezi sa ovde predviđenim Poslom, u skladu sa međunarodno prihvatljivim načelima obračuna, i u obliku i detalju koji će jasno prikazati svaku za određeno vreme relevantnu naplatu i trošak i osnov za isto (uključujući osnov koji je posebno predviđen Rasporedom), i (ii) dužan je da Naručiocu posla odnosno predstavniku kojeg isti odredi, dozvoli uvid u istu i kopije iste, kao i da revizori koje angažuje Naručilac posla izvrše reviziju iste, periodično i u periodu od 1 godine od isteka ili otkaza ovog Ugovora, i (iii) dužan je da istom licu ili licima dozvoli uvid u svoj obračun i evidenciju a koja se odnosi na njegov rad, te da dozvoli revizorima koje angažuje Naručilac posla i na njegov zahtev, da izvrše reviziju iste.

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 34 -

Ova klauzula predviđa situaciju u kojoj se cene izvršioca posla zasnivaju na njegovim sopstvenim cenama rada.

13. Zabrana sukobljenih delatnosti i isključivost 13.1. Izvršilac posla ne sme, i dužan je da obezbedi da njegov kadar, kooperant i njegov kadar, i udružena društva, nisu uključeni, bilo posredno bilo neposredno, u nijedno poslovanje ili stručnu delatnost na Kosovu ili drugde koja bi bila u sukobu sa delatnošću koja im je dodeljena pod ovim Ugovorom, uključujući svaku delatnost zabranjenu Rasporedom. Ova klauzula pojašnjava da izvršilac posla neće postupati na način koji dovodi do stvaranja sukoba interesa. Na primer, advokat ili agent za nekretnine ne može istovremeno da zastupa i izvršioca posla i naručioca posla. 13.2. Ovo ograničenje traje do isteka Ugovora i 12 meseci nakon njegovog isteka, odnosno u dužem periodu ako je to predviđeno Rasporedom. 13.3. Ovo nije izričit Ugovor te u tom smislu Naručilac posla slobodno može da se obrati drugim izvršiocima posla.

14. Cene i plaćanja - uopšteno 14.1. Avans se isplaćuje ako je isti predviđen Rasporedom, pod uslovom da je, ako je to određeno Rasporedom, pribavljena odgovarajuća bankovna garancija za avans a koja je prihvatljiva za Naručioca posla. Naručilac posla avans koji isplati nadoknađuje oduzimanjem iznosa koji je srazmeran uplaćenom iznosu od iznosa koji je dospeo za plaćanje Izvršiocu posla srazmerno periodu do datuma završetka, izuzev ako je drukčije određeno Rasporedom. 14.2. Izvršilac posla se obavezuje da će avans koristiti samo za plaćanje materijala, robe, karti za let, avansa za kadar i druga plaćanja koja su posebno potrebna za izvršavanje Posla, i dužan je da, na zahtev, dostavi odgovarajuću dokumentaciju kojom isto dokazuje. Avansno plaćanje svakog posla unapred predstavlja rizik po naručioca posla u smislu da izvršilac posla neće ispuniti uslove te da će naručilac posla izgubiti novac. Iz tog razloga, naručilac posla može insistirati na bankovnoj garanciji da bi pokrio gubitke u takvom slučaju. Međutim, bankovne garancije su skupe pa su iste potrebne samo ako se to predvidi Rasporedom. 14.3. Uplata se vrši samo na račun koji pismeno odobri ovlašćeni zastupnik prema Ugovoru, i samo na ime Izvršioca posla. Uplata na račun treće strane osim na račun izvršioca posla obično predstavlja probleme za finansijsku i poresku reviziju naručioca posla. Revizori mogu da prihvate uplate trećoj strani ako je za to predviđeno jasno obrazloženje koje napismeno usaglase obe ugovorne strane. 14.4. Ovaj Ugovor podrazumeva plaćanje ili (a) honorara, (b) jednokratne sume, ili (c) oba, kako je predviđeno Rasporedom ugovora i rasporedom plaćanja. Ugovor sa jednokratnim iznosom se primenjuje kada postoji fiksna cena, bez obzira na količinu vremena koje izvršilac posla potroši da ispuni svoj zadatak. Ugovor sa jednokratnim iznosom predstavlja najmanji rizik po naručioca posla, ali ga možda izvršilac posla neće prihvatiti ako posao

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 35 -

koji se traži nije dovoljno jasan, ili ako vreme koje će biti potrebno da se posao obavi nije jasno. Iz tog razloga, neki stručnjaci, poput advokata, mogu naplatiti posao koji obavljaju po satu ili danu. 14.5. Ugovorna cena ostaje ista do isteka Ugovora, ili u periodu koji je određen Rasporedom, izuzev ako je drukčije određeno Rasporedom. 14.6. Naknada za Izvršioca posla, kako je predviđeno u Rasporedu ovog Ugovora, predstavlja jedinu naknadu za Izvršioca posla u vezi sa ovim Ugovorom ili Poslom i Izvršilac posla ne sme da prihvati i dužan je da obezbedi da njegova udružena privredna društva, kooperanti i zaposleni ne prihvate, neposredno ili posredno, za sopstvenu korist, nikakvu trgovinsku maržu, popust ili slično plaćanje u vezi sa delatnostima koje proizilaze iz ovog Ugovora, ili u vezi sa uslugama, odnosno prilikom ispunjavanja svojih obaveza. Ova klauzula jasno predviđa da izvršilac posla ne može da prihvati narudžbinu ili plaćanje od drugih, kao od kooperanata, bez saglasnosti naručioca posla. 14.7. Druga plaćanja pored avansa vrše se u skladu sa Rasporedom, ili ako nisu predviđena Rasporedom, onda nakon izvršenja Posla, ali tek nakon dostavljanja valjanog računa. Na osnovu kosovskog zakona o porezu, račun sadrži naziv preduzeća izvršioca posla, broj, fiskalni broj, adresu, broj PDV-a i cenu, kao i odvojeni PDV (uključujući stopu PDV-a) da bi isti bio valjan. Račun se mora potpisati, iako mnogi strani računi sada mogu biti elektronski i bez pečata, pošto to smanjuje administrativne troškove. 14.8. Izvršilac posla Naručiocu posla podnosi zahtev za isplatu napismeno, zajedno sa računom koji, po potrebi, opisuje izvršeni Posao, i sa dokumentima podnesenim shodno OUU i nakon ispunjenja drugih obaveza predviđenih Ugovorom, uključujući klauzule od 15. do 17. dole. 14.9. Naručilac je dužan da uplatu Izvršiocu posla izvrši blagovremeno, odnosno u svakom slučaju najkasnije u roku od 30 dana od dana kada Izvršilac posla podnese valjan račun ili zahtev. Ako Naručilac posla kasni sa uplatom više od 3 dana, onda Izvršilac posla ima pravo da, putem računa, Naručiocu posla naplati kamatu za zadocnelu uplatu od dana kada je počela docnja do stvarne uplate, po prosečnoj stopi kosovskih banaka za ulazak u minus, kako je utvrđeno u najskorijoj publikaciji Centralne banke Kosova, pre dana kada je uplata dospela. Uplata u roku od 30 dana predstavlja odgovarajuću praksu na osnovu pravila EU o kasnijem plaćanju. Plaćanje izvršioca posla posle tog roka može uzrokovati probleme izvršiocu posla u smislu protoka novca, što u dugoročnom smislu nije od koristi za nijednu ugovornu stranu. Ovakva stopa za ulaz u minus od 01.09.2011. god. iznosi oko 12 % godišnje. Stopa se može pronaći na: www.bqk-kos.org/. Obrađeni primer: Ako naručilac posla ne izvrši uplatu od 1000 evra na dan 01.09.2011. godine, onda dospela kamata na dan 31.12.2011. god. iznosi 12 % / 365 (dana) x 1000 evra = 0,3287 dnevno * (30 + 31 + 30 + 31), tj. 122 dana = 40,1 evro ukupne dospele kamate. 14.10. Svaka cena se određuje u evrima, izuzev ako je drukčije određeno Rasporedom, i uplate se vrše evrima, izuzev ako je drukčije određeno Rasporedom. Ako izaberete da cenu navedete u valuti koja nije evro, onda se stopa razmene predviđa u klauzuli 16. stavu 1. tačci (b). 14.11. Ovim Ugovorom nije predviđena minimalna cena, izuzev ako je suprotno očigledno (i izuzev u vezi sa prvom porudžbinom).

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 36 -

15. Plaćanja – samo kod ugovora sa honorarom Ova klauzula se odnosi na ugovore sa honorarom/projektima (šta god je predviđeno u Rasporedu), izuzev ako je drukčije određeno u Rasporedu. 15.1. Naručilac posla je dužan da Izvršiocu posla izvrši uplatu na osnovu dela Rasporeda uz Ugovor, koji se odnosi na plaćanje (za honorar ili nadoknadive troškove). 15.2. Naknada za kadar se određuje na osnovu vremena koje je taj kadar stvarno proveo izvršavajući Posao posle efektivnog datuma. Stopa naknade koja se primenjuje u vezi sa kadrom koji je obezbeđen kao zamena na osnovu klauzule 12, kao i svi nadoknadivi troškovi čiju nadoknadu Izvršilac posla želi da traži zbog te zamene, predmet su prethodnog pismenog odobrenja Naručioca posla. Izuzev ako Naručilac posla pristane na suprotno, (i) Izvršilac posla snosi sve troškove putovanja i druge troškove koji nastanu ili su sporedni kod svakog otpuštanja i/ili zamene kadra, i (ii) naknada koja se plaća kadru obezbeđenom za zamenu ne sme biti veća od naknade koja bi se isplatila zamenjenom kadru. Kod nekih ugovora troškovi poput troškova putovanja, fotokopiranja ili prevođenja, čine deo ukupne cene iz ugovora. Kod drugih ugovora, takvi troškovi se naplaćuju kao nadoknadivi troškovi, pored ugovorene cene. 15.3. Glavni kadar nema pravo na isplatu od Naručioca posla za prekovremeni rad, niti na plaćeno bolovanje ili odsustvo radi odmora; te stvari pokriva naknada koju Izvršilac posla isplaćuje. Glavni kadar može uzeti odsustvo uz prethodno odobrenje Izvršioca posla, koji je dužan da obezbedi da zbog odsustva napredak Posla ne docni kao i odgovarajući nadzor istog. Ova klauzula jasno predviđa da je izvršilac posla odgovoran finansijski prema svom kadru i da isti ne može da prenese troškove za kadar. 15.4. Isplata nadoknadivih troškova – u visini koja je predviđena Rasporedom (a koja nije uključena u visinu honorara) – vrši se za one troškove koje stvarno i opravdano ima Izvršilac posla tokom izvršavanja Posla, a koji su predviđeni Rasporedom i za koje je potrebno dostaviti odgovarajući dokaz, poput valjane poreske priznanice.

16. Metod ispostavljanja računa/isplate - samo kod ugovora sa honorarom 16.1. Izvršilac posla Naručiocu posla, što je pre moguće, odnosno najkasnije u roku od 30 dana po isteku kalendarskog meseca u kojem je Posao izvršen, dostavlja detaljan izveštaj koji sadrži sledeće:

(a) Količinu utrošenog vremena/ostale naplative jedinice kadra u prethodnom mesecu; i (b) Nadoknadive troškove, zajedno sa potkrepljujućim dokazom (npr: priznanica, raspored, obrazac naloga, itd.). Nadoknadivi troškovi prikazani u valuti osim evra pretvaraju se prema bankovnoj stopi na dan na koji je izveštaj podnesen, izuzev ako je drukčije predviđeno Rasporedom.

16.2. Naručilac posla Izvršiocu posla isplaćuje svaki dospeli iznos u roku od 30 dana od dana prijema dokaza iz klauzule 16. stava 1. OUU; ako samo deo mesečnog izveštaja nije potkrepljen ili ako nije u skladu sa Ugovorom, ostatak se isplaćuje. Naručilac posla dodaje ili oduzima svaku razliku između iznosa prikazanog u potkrepljenim dokumentima i iznosa potraživanog u izveštaju.

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 37 -

16.3. Ugovorne strane vrše procenu svakog izveštaja, potraživanja i plaćanja radi poravnanja svakog neizmirenog potraživanja ili plaćanja, i to na kraju svakog projekta, odnosno najkasnije poslednjeg dana meseca novembra svake godine, i vrše ispravku na osnovu dodatnih podataka koji su podneseni. Izvršilac posla je dužan da svaki iznos koji je Naručilac posla isplatio a koji je veći od iznosa koji je stvarno dospeo u skladu sa odredbama ovog Ugovora refundira u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva. Svaki takav zahtev za refundaciju podnosi se u roku od 12 meseci po isteku Ugovora. Cilj klauzule 16. stava 3. je da spreči svako kasnije potraživanje ili spor i da naručiocu posla i izvršiocu posla jasno predoči njihov finansijski položaj.

17. Plaćanja - projekti sa jednokratnim iznosom Ova klauzula se primenjuje na ugovore sa jednokratnim iznosom. Iznos za plaćanje se utvrđuje u Rasporedu, kao i rokovi plaćanja, a ako isto nije određeno Rasporedom, u roku od 30 dana od dana kada je sledeće izvršeno:

(i) Dostavljanje i potpisivanje potvrđeno zadovoljavajućeg okončanog rezultata, ili podnošenje izveštaja kako je predviđeno Rasporedom; i (ii) Dostavljanje valjane i originalne poreske priznanice.

Ako je za ostvarivanje rezultata potrebno vreme, ili ako ugovor obuhvata više faza ili rezultata, onda je prikladno povezati uplate sa određenim fazama ili rezultatima razgraničenjem faza/događaja/rezultata kako isto odgovara plaćanju prema rasporedu.

18. Stanje mirovanja 18.1. Naručilac posla može da stavi na mirovanje Posao ili da odloži Posao uz pismeno obaveštenje. 18.2. Ako docnja zbog odlaganja nije krivica Izvršioca posla ili kršenja ugovora, onda je Naručilac posla dužan da na pravičan način prilagodi datum završetka i/ili isplate (koja odražava Ugovornu cenu) u skladu sa dodatnim troškovima koje Izvršilac posla ima. Izvršilac posla nema pravo sticanja koristi od takve docnje zbog odlaganja. Ako se odlaganje ili stanje mirovanja nastavi duže od 120 dana, onda Izvršilac posla može da otkaže Posao uz otkazni rok od 30 dana o kojem obaveštava Naručioca posla. Stanje mirovanja može biti neophodno zbog spoljašnjih događaja, kao što su vremenske prilike, kriza u poslovanju, docnja drugog naručioca posla ili preko potrebno dodatno planiranje. Takvi događaji su retko dovoljni da bi se kvalifikovali kao viša sila, zbog čega se obe ugovorne strane moraju saglasiti sa odlaganjem posla. Međutim, ako će to odlaganje uzrokovati troškove izvršiocu posla, onda je potrebno podmiriti te troškove a klauzula 18. stav 2. predviđa neke parametre za takvo podmirenje.

19. Izmena narudžbine/razlike 19.1. Svaka strana ima pravo da u svakom trenutku, uz pismeni zahtev („zahtev za izmenu“) ovlašćenom zastupniku druge strane, u skladu sa klauzulom o obaveštenjima iz OUU, dostavi zahtev za promenu uslova rada ili sličnog, u vezi sa rokovima, metodologijom ili obimom Posla. Ugovorna strana koja podnosi zahtev za izmenu dužna je da dostavi odgovarajuće podneske u vezi sa rokovnim i troškovnim implikacijama zahteva za izmenu.

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 38 -

19.2. Druga strana je dužna da na takav zahtev za izmenu odgovori u roku od 10 dana od dana dostavljanja istog (ili u prihvatljivom kraćem roku ako je zahtev za izmenu prepoznat kao hitan) sa detaljima ili odgovorima u vezi sa svim rokovnim ili troškovnim implikacijama. 19.3. Svaka troškovna ili rokovna implikacija koju iznese neka od Ugovornih strana, mora biti u skladu sa Ugovorom i njegovim Rasporedom, uključujući svaki honorar i nadoknadive troškove istog. 19.4. Ugovorna strana koja podnosi zahtev za izmenu dužna je da odgovori da li želi da nastavi i da li se slaže sa odgovorom; po potrebi vode se dodatni razgovori. 19.5. Ako se obe Ugovorne strane slože sa zahtevom za izmenu, isti se sastavlja napismeno i numeriše u obrascu zamenske narudžbine a obe Ugovorne strane ga potpisuju (u daljem tekstu „zamenska narudžbina“), koja zamenska narudžbina zatim poslate sastavni deo Ugovora. 19.6. Zamenska narudžbina se ne sme koristiti u svrhu zamene nijednog zakonskog roka ili uslova. Izmene i dopune zakonskih rokova i uslova mogu da izvrše samo ovlašćeni zastupnici. Mnogi uslovi ugovora se u određenom trenutku moraju promeniti. Ova klauzula utvrđuje uslove za unošenje takvih promena. Uobičajeno je da ugovorne strane prvo iznesu sugestije o neophodnim promenama a onda da usaglašene promene unesu u dokument koji zatim potpisuju.

20. Docnja Izvršioca posla u ispunjavanju uslova 20.1. Izvršilac posla izvršava Posao i isporučuje robu u skladu sa datumom završetka i uz striktno poštovanje vremenskog rasporeda kojeg Naručilac posla navede u Rasporedu uz Ugovor, tender, ili kako je prihvaćeno u prvoj narudžbini. 20.2. Ako se Izvršilac posla ili njegov kooperant u nekom trenutku tokom ispunjavanja uslova Ugovora, suoči sa uslovima koji narušavaju blagovremenu isporuku robe i izvršenje Posla, Izvršilac posla je dužan da odmah napismeno obavesti Naručioca posla o činjenici koja uzrokuje docnju, o verovatnom trajanju docnje, kao i o njenim uzrocima. Što je pre moguće nakon prijema obaveštenja od Izvršioca posla, Naručilac posla ocenjuje situaciju i po sopstvenom nahođenju odlučuje da li će produžiti rok Izvršiocu posla za ispunjenje uslova, uz ili bez obračunate naknade za štetu, u kom slučaju produžetak ratifikuju Ugovorne strane izmenom i dopunom Ugovora.

21. Obračunata naknada za štetu 21.1. Zavisno od više sile, ako Izvršilac posla ne izvrši Posao u roku predviđenom Ugovorom ili do datuma isporuke, Naručilac posla, bez štete po druge pravne lekove na osnovu Ugovora (i u slučaju da sam Naručilac posla nije izazvao propust), oduzima određeni iznos od Ugovorne cene na ime obračunate naknade za štetu, a koji je jednak procentu navedenom u Rasporedu neizvršenog Posla za svaki dan docnje, do isporuke ili ispunjenja uslova. Taj iznos ne sme biti veći od najvišeg iznosa koji se oduzima prema procentu navedenom u Rasporedu. Ako neizvršeni Posao sprečava Naručioca posla da koristi drugi posao pod ovim Ugovorom, onda se procenat obračunava prema vrednosti celokupnog predmetnog Posla. 21.2. Isplata obračunate naknade za štetu nije na štetu nijednog prava na potraživanje druge naknade za štetu, odnosno drugih zakonskih prava protiv Izvršioca posla, s tim da se iznos isplaćene naknade oduzima u toj visini da bi se prikazala svaka isplaćena naknada štete.

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 39 -

Klauzula 20. i klauzula 21. govore o docnji i naknadi za docnju. Ugovor predviđa isplatu određene sume na ime naknade za štetu (utvrđene rasporedom) za svaki dan docnje rezultata, itd. Rasporedom se može predvideti i drugačiji rok. Da bi se izvršilac posla zaštitio od nepotrebnih gubitaka, ugovorom se predviđa najviši iznos od 10 % od ukupnog.

22. Otkaz zbog kršenja uslova 22.1. Naručilac posla, bez štete po svaki drugi pravni lek za kršenje Ugovora, uz pismeno obaveštenje o prekršenim uslovima koje šalje drugoj strani, može da otkaže ovaj Ugovor u celosti ili delimično ako je Izvršilac posla, prema mišljenju Naručioca posla, uključen u korupciju ili prevaru prilikom konkurisanja za ili tokom izvršenja Ugovora. U svrhu ove klauzule: „Korupcija“ označava ponudu, davanje, primanje ili traženje vrednih stvari radi uticanja na nekoga u procesu nabavke ili izvršenja Ugovora. „Prevara“ označava pogrešno predstavljanje činjenica da bi se uticalo na proces nabavke ili izvršenje Ugovora na štetu Naručioca posla, i obuhvata tajni dogovor koji je nedopušten u tenderu (pre ili posle prijavljivanja na tender) smišljen da se postigne cena na tenderu koja je veštačka i nekonkurentna, kao i da bi se Naručiocu posla uskratile prednosti slobodne i otvorene konkurencije. 22.2. Ugovorna strana može da otkaže Ugovor u slučaju:

a. nesolventnosti druge strane ili pokretanja stečaja protiv Ugovorne strane pred sudom kojeg isti odobri, ili ako druga strana nije u stanju da otplati svoja dugovanja, ili ako poverenik traži izvršenje naslova protiv druge strane; b. materijalnog kršenja Ugovora koje izvrši druga strana ili skupa manjih povreda koje su zajedno materijalne. U slučaju kršenja koje je moguće ispraviti, Ugovorna strana koja nije prekršila Ugovor drugoj strani koja je prekršila Ugovor daje pismeno obaveštenje o povredi i rok od 7 dana (odnosno duži rok koji se navodi u obaveštenju) za ispravku povrede, a u slučaju da ista nije ispravljena Ugovor se otkazuje. Ugovorna strana može da odmah otkaže Ugovor u slučaju materijalne povrede koju nije moguće ispraviti.

22.3. Svaka strana ima pravo da, osim ili pored otkaza Ugovora, traži naknadu štete od druge strane zbog kršenja Ugovora koje izvrši druga strana a koje je bilo kog karaktera pod ovim Ugovorom. Svaka strana je dužna i da drugoj strani nadoknadi sve troškove, sva potraživanja ili rashode koje ista mora da plati trećoj strani zbog kršenja Ugovora koje izvrši strana koja plaća naknadu. Ova klauzula govori o tome šta se dešava ako određena strana prekrši ugovor, kao i kada je otkaz zbog povrede ugovora prikladan.

23. Otkaz Ugovora po nahođenju 23. 1. Naručilac posla, nakon što pismeno obavesti Izvršioca posla, ima pravo da otkaže Ugovor, u celosti ili delimično (uključujući svaku pojedinačnu narudžbinu), u svakom trenutku i po sopstvenom nahođenju, uz otkazni rok od 30 dana, izuzev ako je drukčije određeno Rasporedom. U obaveštenju o otkaznom roku se navodi da se Ugovor otkazuje po sopstvenom

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 40 -

nahođenju Naručioca posla, u smislu da se rad Izvršioca posla pod Ugovorom otkazuje, kao i dan kada otkaz Ugovora stupa na snagu. 23.2. U slučaju otkaza Ugovora po nahođenju, Naručilac posla je dužan da prema uslovima Ugovora izvrši svaku isplatu za zadovoljavajuće izvršen Posao ili nadoknadive troškove nastale pre efektivnog datuma otkaza. Ova klauzula predviđa pravo naručioca posla da otkaže ugovor bez i kada uzrok nije kršenje ugovora koje je izvršio izvršilac posla. Ona predviđa otkazni rok od 30 dana, ali se u rasporedu može predvideti i kraći ili duži rok.

24. Viša sila 24.1. Bez obzira na odredbe klauzula u vezi sa docnjom ili otkaza Ugovora zbog kršenja istog, nijedna Ugovorna strana nije odgovorna pod ovim Ugovorom ako su docnja u izvršavanju Ugovora ili drugi propust da se ispune obaveze iz Ugovora nastali zbog više sile. 24.2. U svrhu ove klauzule, „viša sila“ označava događaj koji je van kontrole date strane, koji nije predvidiv, i koji nije nastao krivicom ili nemarom te strane. Takav događaj može da obuhvati, ali nije ograničen na, delanje Naručioca posla u njegovom suverenom svojstvu, rat ili revoluciju, požar, poplavu, epidemiju, karantin i embargo na prevoz robe. 24.3. Ako nastane viša sila, pogođena strana je dužna da drugu stranu odmah napismeno obavesti o takvom stanju i uzroku. Izvršilac posla nastavlja da izvršava svoje obaveze pod Ugovorom sve dok je to razumno praktično i nastavlja da traži sve druge razumne načine za izvršenje Ugovora a koje ne sprečava nastala viša sila, izuzev ako je pismeno uputstvo Naručioca posla drukčije.

25. Zadatak, podugovor i prednost Ugovora 25.1. Izvršilac posla ne sme, u celosti ili delimično, da svoje obaveze iz ovog Ugovora dodeljuje drugome, izuzev ako za to postoji prethodna pismena saglasnost Naručioca posla, a koja saglasnost se ne sme neopravdano uskraćivati ili docniti. Ova klauzula odražava činjenicu da je naručilac posla posebno izabrao izvršioca posla za izvršenje posla, tako da nije prikladno da izvršilac posla iste promeni bez saglasnosti naručioca posla. 25.2. Naručilac posla ima pravo da svoje obaveze iz ovog Ugovora dodeli svakom naslednom subjektu, svojinu na koju se ovaj Ugovor odnosi ili udruženom privrednom društvu, odnosno drugom društvu, uz saglasnost Izvršioca posla, a koja saglasnost se ne sme neopravdano uskraćivati. Ponekad se aktiva preduzeća kupuje ili prodaje. Ova klauzula predviđa da ako je svojina naručioca posla kupljena ili prodata, onda se ovaj ugovor sa preduzećem nastavlja. Osim toga, veća preduzeća se ponekad prestrukturišu i obuhvataju grupna preduzeća, tako da se ovaj ugovor može preneti na njih, a kako je predviđeno klauzulom 25. stavom 5. ta preduzeća imaju pravo da koriste prednosti ugovora. 25.3. Osim toga, udružena privredna društva Naručioca posla imaju pravo da u svakom slučaju koriste prednosti rezultata ovog Ugovora. 25.4. Rasporedom se određuju postojeći i dozvoljeni kooperanti i njihov glavni kadar.

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 41 -

Izvršilac posla se često pažljivo bira zbog čega prelazak na kooperanta može biti osetljiva stvar i obično je potrebna saglasnost naručioca posla. 25.5. Ovlašćeni zastupnik Naručioca posla napismeno ovlašćuje izbor dodatnih kooperanata, kao i materijalne rokove i uslove podugovora, i to pre izvršenja podugovora. 25.6. Izvršilac posla u svakom slučaju ostaje u celosti odgovoran za usluge koje kooperant i njegov kadar obavljaju prema ovom Ugovoru.

26. Rešavanje sporova i važeći zakon 26.1. Ovaj Ugovor se rukovodi kosovskim zakonima. 26.2. U slučaju spora pod ovim Ugovorom, svaka strana drugoj strani može da uruči pismeno obaveštenje, kojim se spor upućuje na posredovanje pod priznatog telo za posredovanje na Kosovu a koje telo je registrovano pred Komisijom za posredovanje na Kosovu, i koje ima licencu Ministarstva pravde Kosova. Posredovanje je neobavezujući postupak za rešavanje sporova u strukturnom okruženju sa posrednikom i bez formalnosti sudskog postupka. Uobičajeno je da se radi lakšeg posredovanja koristi nezavisna organizacija za posredovanje. Na Kosovu trenutno postoje dva takva udruženja – Centar za alternativno rešavanje sporova pri Privrednoj komori Kosova i pri Američkoj privrednoj komori - Error! Hyperlink reference not valid.. Posredovanje je privatno, pošto javnost nema pravo da prisustvuje. Iako je za posredovanje naveden kratak rok (30 dana), u praksi se rok za posredovanje može produžiti uzajamnim dogovorom ugovornih strana ako posredovanje teče dobro; stoga, preporučljivo je da se odredi kraći rok da bi se izbegla docnja oko pokretanja arbitraže gde je, npr: jasno da je stvar spora nemogućnost ili odbijanje da se neopravdano ne plaća zakupnina. Posredovanje je priznato na Kosovu Zakonom o posredovanju, DL-048-2008. 26.3. Ako se spor ne reši u roku od 30 dana od dana uručivanja obaveštenja o upućivanju spora na posredovanje, onda Ugovorne strane svaki spor ili potraživanje u vezi sa Ugovorom, uključujući njegov otkaz ili njegovu valjanost, rešavaju pod okriljem Centra za alternativno rešavanje sporova, bilo pred Američkom privrednom komorom na Kosovu bilo pred Privrednom komorom Kosova (kako je određeno Rasporedom), u skladu sa tada važećim pravilima za arbitražu na Kosovu a kojima se služi data komora. Pažnja: U skladu sa Zakonom o Zaštiti Potrošača, nepravedna ugovorna odredba može se smatrati i ona odredba koja isključuje ili ograničava pravo potrošača da ostvari svoja prava iz ugovora pred sudom. Kao rezultat toga, svaki ugovor koji predviđa rešavanje sporova pred arbitražom, i u kojem je stranka - potrošač, može se smatrati nepravedim i biti če upučen na sud. Kao rezultat, arbitraža se ne može koristiti kao sredstvo rešavanja sporova u slučaju da je jedna od stranaka u tom ugovoru potrošač. Arbitraža je alternativa formalnom i sudskom postupku. Na Kosovu je priznata Zakonom o arbitraži, br. 02/L-75, iz 2007. god. Zbog docnje u kosovskim sudovima i raspoloživosti više žalbenih mehanizama, arbitraža je trenutno brža, fleksibilnija i pogodnija za rešavanje privrednih sporova. Arbitraža je privatna jer javnost nema pravo da prisustvuje, a ishod arbitraže (nazvan odluka) može

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 42 -

ostati poverljiv. Trenutno na Kosovu postoje dva organa koja se bave arbitražom – Centar za alternativno rešavanje sporova pri Privrednoj komori Kosova i pri Američkoj privrednoj komori (http://adr-ks.org/). Idealno bi bilo da se izabere jedan organ za arbitražu i da se navede u rasporedu, tako da ne bude zabune koji će organ nadgledati arbitražu. Ako izbor organa za arbitražu nije naveden u rasporedu, onda postoji rizik da arbitraža bude „arbitraža stvorena samo za tu priliku“, što znači da neće imati rukovodeću strukturu. To može povećati docnju i stvoriti zabunu. Ugovorne strane slobodno odlučuju koju će od dve komore da izaberu. Arbitraža se održava u Prištini na jeziku na kojem je ovaj Ugovor sačinjen, a održava je jedan arbitar, izuzev ako je drukčije određeno Rasporedom. Iako je moguće imati tri arbitra u postupku arbitraže, to bi bilo veoma skupo i ne bi bilo prikladno za rešavanje spora koji proiziđe iz ugovora o delu. Tri arbitra bi bili prikladnija opcija za krupnije i veoma složene ugovore ili transakcije.

27. Vodeći jezik U slučaju da je ovaj Ugovor sačinjen na nekoliko jezika, vodeći jezik je jezik koji je određen u Rasporedu, ili ako takav jezik nije određen Rasporedom, engleski jezik. Isti se tumači na jeziku koji je na taj način određen. Svi dopisi u druga dokumentacija u vezi sa pravnim terminima Ugovora koje Ugovorne strane razmenjuju pišu se na istom jeziku.

28. Obaveštenja Obaveštenja pod ovim Ugovorom podnose se strani u pisanom obliku zajedno sa podacima iz Rasporeda ili svakim zamenskim podatkom o kojem je podneto pismeno obaveštenje. Obaveštenje se drugoj strani može poslati e-poštom ako je adresa e-pošte navedena u Rasporedu, pod uslovom da je primljena „potvrda o prijemu“ ili da je dostavljen neki drugi dokaz o prijemu – npr: ako primalac odgovori. Ako adresa e-pošte nije navedena, onda se obaveštenje šalje drugim sredstvima, kao što su pošta ili lična dostava. Obaveštenje o povredi ili otkazu Ugovora, ili o upućivanju spora na posredovanje ili arbitražu, podnosi se lično ili preporučenom poštom, i ne može se poslati samo e-poštom.

29. Opšte odredbe 29.1. Ako se bilo koja strana odrekne odgovornosti za povredu ili neizvršenje Ugovora, prava ili pravnog leka pod ovim Ugovorom, te svake upotrebe trgovine ili toka poslovanja ili rada, isto ne podrazumeva neprestano odricanje od odgovornosti za svaku drugu povredu ili neizvršenje Ugovora, odnosno odricanje od prava ili pravnog leka te drugih uslova Ugovora, izuzev i kada je odricanje izraženo u pisanom obliku i kada to obe strane potpišu. 29.2. Nijedna treća strana nema nijedno niti može iskoristiti neko pravo pod ovim Ugovorom bez saglasnosti ugovornih strana. Ova klauzula, sprečava treću stranu, poput zaposlenog bilo koje ugovorne strane, ili člana javnosti, da stiče korist od ovog ugovora i da ga izvršava protiv jedne od ugovornih strana. 29.3. Ako arbitar smatra da je neka odredba Ugovora protivpravna, nevaljana ili neizvršiva, preostale odredbe ostaju na snazi i dejstvu u celosti.

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 43 -

29.4. Ovi OUU primenjuju se u smislu da isti ne zamenjuju odredbe drugih delova Ugovora. Posebno, Raspored zamenjuje i preovlađuje nad OUU. Obrazac Ugovora, Raspored i OUU zamenjuju svaki termin tipski rađenog ugovora, odnosno standardne uslove Izvršioca posla. 29.5. Nijedan sporazum kojim se pokušava da se izmene, prilagode, spore, objasne ili dopune rokovi ili uslovi ovog Ugovora nije obavezujući za strane, izuzev i kada je to učinjeno napismeno i kada obe strane to potpišu. 29.6. U slučaju sukoba termina ili značenja bilo kog dela teksta ovog Ugovora te svakog priloženog dokumenta i njegovog sastavnog dela, termin ili značenje glavnog teksta ovog Ugovora ima prednost. Naslovi ovog Ugovora služe samo radi lakšeg upućivanja i nemaju nikakav značaj za tumačenje ovog Ugovora. 29.7. Ugovor sadrži puno razumevanje strana, utvrđuje punu podelu rizika između istih te čini potpunu i isključivu izjavu rokova i uslova sporazuma istih u vezi sa stvarima iz Ugovora. Sve ranije pregovore, dogovore, razumevanja i usmene i pisane sporazume u vezi sa Ugovorom sada zamenjuje ovaj Ugovor.

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 44 -

OPŠTI PRAVNI KOMENTAR O STANDARDNOM OBRASCU UGOVORA O DELU U daljem tekstu dati su opšti komentari u vezi sa korišćenjem standardnog obrasca ugovora o delu. Ti komentari nisu predviđeni kao potpuno i obuhvatno objašnjenje kosovskog zakona, odnosno stvari u vezi sa ugovorom već predstavljaju sažetak glavnih i uobičajenih pravnih pitanja koja utiču na posao, osim na posao iz radnog odnosa. Okolnosti mogu varirati, zakon se može promeniti a pravni savet treba potražiti u određenom slučaju. Takođe, postoje posebne odredbe ili stvari koje nisu pomenute u daljem tekstu. Ovaj ugovor o delu se može koristiti za opšte poslove potrebne preduzeću a koje ne proizilaze iz radnog odnosa (za šta je prikladan ugovor o radu) Uslovi plaćanja (honorar ili jednokratni iznos) glavna su promena, kao i značaj glavnog kadra ili suprotno. Vrste poslova/usluga za koje se ugovor može upotrebiti obuhvataju:

Dizajnerske agencije Ugovori sa jednokratnim iznosom obično su najpogodniji za posao ugovoren sa dizajnerskom agencijom. Agencija bi trebalo da dostavi dizajn naručiocu posla na odobrenje, na osnovu klauzule 4. stava 4. Vlasništvo nad odgovarajućim pravom intelektualne svojine bi obično trebalo da se prenese na osnovu klauzule 5. stava 1. Obično je prikladno izvršiti uplatu po efektivnom prenosu tih prava.

Usluge marketinga Ugovor sa jednokratnim iznosom, sa plaćanjima u vezi sa određenim rezultatima kao što su oglasna mesta, obično je odgovarajući za ovakve dogovore. Avans treba platiti samo ako se medijski kanali moraju platiti unapred. Dogovor može obuhvatiti fiksnu maržu iznad stvarnog troška, a klauzula 12. predviđa evidentiranje računa za ovakvu vrstu ugovora.

Advokatske/pravne usluge Pravne usluge se mogu plaćati po rezultatu, kao prisustvovanje na sudskom ročištu, dostavljanje pisma,ili podnošenje, ili po satu/danu. Ako se plaća po satu/danu, uobičajeno je da naručilac posla zatraži detaljan izveštaj o satima/danima i odgovarajućim aktivnostima, i da bude obavešten ako/kada račun dostigne određenu visinu, tako da naručilac posla ne bude iznenađen. Klauzula 12. se odnosi na evidentiranje računa, izuzev ako se plaća taksa sudu. Plaćanje može zavisiti od uspeha, poput procenta od iznosa naknade. U slučaju uslovljenog plaćanja, potrebno je u rasporedu ili u okviru odvojenog pisanog ovlašćena, jasno navesti prava izvršioca posla na poravnanje ili predstavljanje u ime naručioca posla, tako da konsultant ne prekorači svoja ovlašćenja. Uobičajeno je i preporučljivo da se kod ugovora o delu advokata/pravnika navede glavni kadar. Obračun, savetovanje o porezu ili usluge revizije. Isti uslovi važe i za advokate/pravnike.

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 45 -

Geodetske usluge, premer ili katastarske usluge. Ovi poslovi se obično plaćaju jednokratno, nakon što su određeni poslovi obavljeni. Isti mogu da obuhvate materijalno nadoknadive troškove, poput katastarskih taksi, a koje je možda potrebno platiti unapred.

Carinski zastupnici Jednokratno plaćanje je idealno za angažovanje carinskog zastupnika, a izvršava se po obavljenom poslu. Međutim, ako zastupnik ugovori plaćanje carine za preduzeće neposredno preko njegovog računa (često zbog problema oko plaćanja na granici), zastupnik može da zatraži plaćanje preko računa. Klauzula 12. je stoga, vrlo značajna i za ovakvu vrstu dogovora.

Ostali konsultantski dogovori Ovi mogu biti plaćani honorarno ili jednokratno. Bitno je precizno navesti traženi ishod i/ili rezultat, i povezati plaćanje sa tim ishodom i rezultatom.

Usluge agenta za nekretnine Agentu za nekretnine se obično plaća procenat od cene prodate imovine ili zakupa koji je ugovoren ugovorom. Prikladno je navesti u rasporedu da se taj procenat isplaćuje tek nakon što je naručilac posla isplatio prodavca ili zakupodavca. U slučaju zakupa, plaćanje agenta se ponekad vrši tek nakon što se zakupac useli u zakupljene prostorije i/ili nakon što plati zakup za najmanje 3 meseca.

Uslovi rada/specifikacija Najvažniji deo ugovora o delu, pored cene i uslova plaćanja, jeste istinski dogovor o tome šta je to što se dela i/ili što izvršilac posla obavlja. Stoga, od suštinskog značaja za ugovor jeste prilaganje pisane specifikacije i uslova rada, uz detalje o datumu završetka. Ugovorne strane mogu i da pojasne svaki praktični uslov, poput toga ko obezbeđuje kancelarijski prostor, alat ili dokumenta.

Dodatne narudžbine/okvirni dogovor Ugovor je osmišljen tako da se koristi kao okvirni dogovor za više različitih poslova. Ako se koristi kao okvirni dogovor, potrebno je napraviti dodatnu narudžbinu a naručilac posla mora hitno prihvatiti ili odbiti uslove ugovora za drugačije poslove.

Standardni obrazac ugovora o delu sa pravnim komentarima i smernicama za opštu upotrebu - 46 -