STANDARDIZACIJA TESTOV ZA DOLOؤŒITEV 2016. 5. 13.آ  Grobin B. Standardizacija testov za doloؤچitev antioksidacijskega

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of STANDARDIZACIJA TESTOV ZA DOLOؤŒITEV 2016. 5. 13.آ  Grobin B. Standardizacija testov za...

 • 1

  UNIVERZA V LJUBLJANI

  BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

  ODDELEK ZA ŽIVILSTVO

  Blaž GROBIN

  STANDARDIZACIJA TESTOV ZA DOLOČITEV

  ANTIOKSIDACIJSKEGA POTENCIALA

  MAGISTRSKO DELO

  Magistrski študij - 2. stopnja Živilstvo

  Ljubljana, 2016

 • 2

  UNIVERZA V LJUBLJANI

  BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

  ODDELEK ZA ŽIVILSTVO

  Blaž GROBIN

  STANDARDIZACIJA TESTOV ZA DOLOČITEV ANTIOKSIDACIJSKEGA

  POTENCIALA

  MAGISTRSKO DELO

  Magistrski študij - 2. stopnja Živilstvo

  STANDARDIZATION OF THE ASSAYS FOR THE EVALUATION OF

  ANTIOXIDANT POTENTIAL

  M. Sc. THESIS

  Master Study Programmes: Field Food Science and Technology

  Ljubljana, 2016

 • Grobin B. Standardizacija testov za določitev antioksidacijskega potenciala.

  Magistrsko delo (Du2). Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2016 II

  Magistrsko delo je zaključek magistrskega študijskega programa 2. stopnje Živilstvo. Delo

  je bilo opravljeno na Katedri za biokemijo in kemijo živil na Oddelku za živilstvo

  Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

  Komisija za študij 1. in 2. stopnje je za mentorja magistrskega dela imenovala izr. prof. dr.

  Blaža Cigića, za somentorico izr. prof. dr. Heleno Abramovič in za recenzentko prof. dr. Leo

  Demšar

  Mentor: izr. prof. dr. Blaž CIGIĆ

  Somentorica: izr. prof. dr. Helena ABRAMOVIČ

  Recenzentka: prof. dr. Lea DEMŠAR

  Komisija za oceno in zagovor:

  Predsednik:

  Član:

  Član:

  Član:

  Datum zagovora:

  Podpisani izjavljam, da je naloga rezultat lastnega raziskovalnega dela. Izjavljam, da je

  elektronski izvod identičen tiskanemu. Na univerzo neodplačno, neizključno, prostorsko in

  časovno nemejeno prenašam pravici shranitve avtorskega dela v elektronski obliki in

  reproduciranja ter pravico omogočanja javnega dostopa do avtorskega dela na svetovnem

  spletu preko Digitalne knjižnice Biotehniške fakultete.

  Blaž Grobin

 • Grobin B. Standardizacija testov za določitev antioksidacijskega potenciala.

  Magistrsko delo (Du2). Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2016 III

  KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA

  ŠD Du2

  DK UDK 663.094.3.097.8:5771:543.637(043)=163.6

  KG živila/čaj/kava/pivo/jabolčni sok/ prehransko dopolnilo/antioksidanti/analizne

  metode/ABTS/DPPH/Folin-Ciocalteu

  AV GROBIN, Blaž dipl. inž. živ. in preh. (UN)

  SA CIGIĆ, Blaž (mentor) / ABRAMOVIČ, Helena (somentorica) / DEMŠAR, Lea

  (recenzentka)

  KZ SI-1000 Ljubljana, Jamnikarjeva 101

  ZA Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo

  LI 2016

  IN STANDARDIZACIJA TESTOV ZA DOLOČITEV ANTIOKSIDACIJSKEGA

  POTENCIALA

  TD Magistrsko delo (Magistrski študij - 2. stopnja Živilstvo)

  OP XII, 58 str., 18 pregl., 28 sl., 12 pril., 121 vir

  IJ sl

  JI sl/en

  AI V okviru magistrske naloge smo analizirali vpliv izbora metode in sestave topila na

  reaktivnost modelnih antioksidantov in vzorcev pijač ter prehranskih dopolnil v prisotnosti

  2,2'-azino-bis-3-etilbenzotiazolin-6-sulfonske kisline (ABTS), 2,2-difenil-1-pikrilhidrazila

  (DPPH) in Folin-Ciocalteau (FC) reagenta. Ugotovili smo, da imata tako izbor testa kot

  sestava topila velik vpliv na reaktivnost modelnih antioksidantov, z izjemo 6-hidroksi-

  2,5,7,8-tetrametilkroman-2-karboksilne kisline (Troloks), ki smo ga posledično uporabili kot

  standard za določitev antioksidativnega potenciala (AOP). Pri analizi kinetičnega poteka

  reakcije vzorcev v ABTS in DPPH testih smo ugotovili, da hitri sledi počasna faza, ki v

  večini primerov tudi po treh urah še ni zaključena. Vsem vzorcem smo po enourni inkubaciji

  določili AOP z različnimi metodami in ugotovili velika odstopanja v odvisnosti od izbora

  testa in topila. Največje razlike smo ugotovili pri svetlem pivu, kjer je bil razpon AOP več

  kot 7-kraten, najmanjše pa pri zelenem čaju, kjer je največji določen AOP približno

  dvakratnik najmanjšega. V povprečju smo največje AOP določili s FC metodo, najmanjše

  pa z DPPH metodo v metanolu. Korelacijska analiza je razkrila veliko stopnjo korelacije v

  okviru DPPH in ABTS testov. Rezultati FC testa pa najbolje korelirajo z ABTS in DPPH

  testi, ki so izvedeni pri pH 7,4. Izbor metode ima podoben vpliv na reaktivnost strukturno

  podobnih vzorcev, saj je v takšnih primerih stopnja korelacije zelo velika.

 • Grobin B. Standardizacija testov za določitev antioksidacijskega potenciala.

  Magistrsko delo (Du2). Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2016 IV

  KEY WORDS DOCUMENTATION

  ND Du2

  DC UDC 663.094.3.097.8:5771:543.637(043)=163.6

  CX foods/tea/coffee/beer/apple juice/ dietary supplements/antioxidants/analitycal

  methods/ABTS/DPPH/Folin-Ciocalteu

  AU GROBIN, Blaž

  AA CIGIĆ, Blaž (supervisor) / ABRAMOVIČ, Helena (co-advisor) / DEMŠAR, Lea

  (reviewer)

  PP SI-1000 Ljubljana, Jamnikarjeva 101

  PB University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Food Science and

  Technology

  PY 2016

  TY STANDARDIZATION OF THE ASSAYS FOR THE EVALUATION OF

  ANTIOXIDANT POTENTIAL

  DT M. Sc. Thesis (Master Study Programmes: Field Food Science and Technology)

  NO XII, 58 p., 18 tab., 28 fig., 12 ann., 121 ref.

  LA sl

  Al sl/en

  AB In the master's thesis, we have analysed the influence of the selected method and

  composition of the solvent on the reactivity of model antioxidants, liquid samples

  and dietary supplements in the presence of 2,2'-azino-bis-3-etilbenzotiazolin-6-

  sulfonic acid (ABTS), 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) and the Folin-

  Ciocalteu (FC) reagent. We have found that both, different tests and solvents have a

  large influence on the reactivity of model antioxidant, with the exception of 6-

  hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid (Trolox), which was

  consequently used as a standard for determining the antioxidant potential (AOP). In

  analyzing the kinetic reaction of samples in ABTS and DPPH tests we found that

  rapid phase is followed by slow one that in most cases after three hours has not been

  completed. The AOP of samples was determined with different methods after one-

  hour incubation. A large deviation between the AOP values depending on the

  selection of the test and the solvent was observed. The largest difference (more than

  7-fold) of AOP was found in the light beer, and the smallest in green tea, where the

  highest AOP is approximately twice the higher of the smallest one. In average we

  determine the largest AOP in FC method and the smallest AOP with DPPH method

  in methanol. Correlation analysis revealed a high degree of correlation within DPPH

  and ABTS tests. The results of FC test have the highest correlation with ABTS and

  DPPH tests at pH 7.4. The selection of the method has a similar effect on the

  reactivity of structurally similar samples and in such cases the degree of correlation

  is very high.

 • Grobin B. Standardizacija testov za določitev antioksidacijskega potenciala.

  Magistrsko delo (Du2). Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2016 V

  KAZALO VSEBINE

  KLJUČNA DOKUMENTACIJSKA INFORMACIJA ................................................ III

  KEY WORDS DOCUMENTATION .............................................................................. IV

  KAZALO VSEBINE .......................................................................................................... V

  KAZALO PREGLEDNIC ............................................................................................. VIII

  KAZALO SLIK ................................................................................................................. IX

  KAZALO PRILOG ........................................................................................................... XI

  OKRAJŠAVE IN SIMBOLI .......................................................................................... XII

  1 UVOD ....................................................................................................................... 1

  1.1 NAMEN DELA ......................................................................................................... 1 1.2 DELOVNE HIPOTEZE ............................................................................................ 1 2 PREGLED OBJAV ................................................................................................. 2

  2.1 OKSIDACIJA IN ANTIOKSIDANTI ...................................................................... 2 2.2 RADIKALI ................................................................................................................ 2

  2.3 ANTIOKSIDANTI V ANALIZIRANIH VZORCIH ................................................ 2

  2.3.1 Zeleni in črni čaj ...............