Click here to load reader

St řediska ekologick é výchovy Ekologick á výchova v · PDF file1 St řediska ekologick é výchovy Michal Medek @lipka. cz Lipka – školsk é za řízen í pro environment

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of St řediska ekologick é výchovy Ekologick á výchova v · PDF file1...

 • 1

  StStediska ekologickediska ekologick vchovyvchovy

  Michal MedekMichal [email protected]@lipka.lipka.czcz

  Lipka Lipka kolskkolsk zazazenzen pro pro environmentenvironmentlnln vzdvzdllvvnn

  www.lipka.www.lipka.czcz

  EkologickEkologick vchova v pojetvchova v pojet LipkyLipky

  Lipka pispv k osvojovn ohleduplnjch, mnkonzumnch a odpovdnjch postoj lid k prod a

  inspiruje k clevdom aktivn pi o ivotn prosted.

  EKOLOGICK VUKOV PROGRAMEKOLOGICK VUKOV PROGRAM

  je minimln dvouhodinov vchovn vzdlvacproces, kter zpravidla probh mimo kolu a je kon-cipovn tak, aby zpestil uivo zkladn nebo stednkoly o ekologick rozmr. Ekologick vukov pro-gramy jsou souhrnnm oznaenm program s obsa-hem environmentlnm (ivotnprosteovm) eko-logickm (s. stricto), prodovdnm a ochranskm.

  Pro ekologick vukov programy je pznan vy-uvn prvk souvislostnho, problmovho a pro-jektovho vyuovn; estetick, pracovn i dramatic-k vchovy. Draz je kladen na odbornou rove a aktulnost poskytovanc informac, rozvjen tvoivo-sti, komunikace a tmov prce, na osvojovn ekolo-gickho mylen, aktivizaci k een problm a na o-bohacovn k o praktick poznatky zskvan kon-taktem s prodninami, aktivnm pobytem v ternu atp.

  EKOPEDAGOGOVO OSMEROEKOPEDAGOGOVO OSMEROmetodickmetodick doporudoporuenen pro ppro ppravu a vedenpravu a veden ekologickch vukovch programekologickch vukovch program (EVP)(EVP)

  1) EVP m pesn vymezen cl s jasnm ekologickm rozmrem a drazem na souvislosti: mme ujasnno, co chceme dtem sdlit, co je nauit, k emu je zskat, o co by mly bt po absolvovn EVP "chytej"; dovedeme zcela konkrtn formulovat "co ekologickho" program pin. Psemn pprava by mla bt po dkladnm praktickm oven EVP dopracovna do podoby metodickho listu tak, aby program mohli vyuovat nejen jeho autoi; uvan uebn pomcky by mly bt originln, kvalitn, estetick a peliv zhotoven.

  2) EVP je vdy odborn sprvn a aktuln. Sname se vzjemn vyvaovat lokln, regionln a globln pohledy na een problm. Za dnch okolnost nepodvme chybn, zkreslujc i neppustn zjednoduujc informace. Soulad mezi sdlovanmi a skutenmi postoji lektora zvyuje dvryhodnost a innost jeho psoben.

  3) Obsah EVP navazuje na osnovy vyuovacch pedmt a podle monostzahrnuje nmty, jak v danm tmatu pokraovat ve kole. Zeteln nvaznost EVP na uebn osnovy a na vzdlvac standardy je potebn ke zdvodnn asti k na programu, ale i pro motivaci pedagoga k nvtv stediska. Je vhodn ujasnit roli doprovzejcho uitele pedem, a to i z hlediska nslednho vyuit navtvenho EVP v dalm vyuovn. Vytrvale usilujeme o zptnou vazbu v podob kritickch nzor uitelna obsah a formu EVP.

 • 2

  EKOPEDAGOGOVO OSMEROEKOPEDAGOGOVO OSMEROmetodickmetodick doporudoporuenen pro ppro ppravu a vedenpravu a veden ekologickch vukovch programekologickch vukovch program (EVP)(EVP)

  4) Ekopedagogov nezahlcuj dti a neohromuj celm objemem svch vdomost, naopak dbaj na to, aby pokud mono kad k ml v prbhu programu pleitost formulovat a vyjdit svj nzor i npad. Je velmi dleit, aby se ke slovu opakovannedostvali jen nejasertivnj ci, ale i ti pomalej a mn pohotov. Souasnpeujeme o prosted vhodn k rozvjen schopnost naslouchat druhmu, prbnoceujeme vekerou kladnou aktivitu, ukznnost a dobrou snahu dt.

  5) V rmci EVP vyuvme mj. tak aktivizujc a interaktivn metody zaloenna vzjemn spoluprci a komunikaci dt. Dbme na vyvenost, pestrost a rovnomrn zastoupen jednotlivch soust EVP - vzdlvacch, pohybovch, hravch a soutivch, pemlivch i tvoivch, tzn. tvoivch nejen "rukama" (s monostpmho kontaktu s materilem, vyzkouen pracovnho postupu, vtvarnch technik ap.), ale i tvoivch "hlavou" (nap. objevovn a een problm, vyhodnocovn a formulovn zvr, uvdomovn si plurality nzor - vce monch nhled a eenjednoho problmu aj.). Z ryze praktickch dvod nen vhodn zaazovat stejnou aktivitu do rznch program. Co nejvce podporujeme tmovou prci a aktivn zapojen vech len skupiny, vybzme k een problmu spolenmi silami. Osvdenou metodou souvislostnho uen je i tzv. "pidrcvn" neboli jemn navdn k pochopensouvislost pomoc clench otzek, pmr apod.

  EKOPEDAGOGOVO OSMEROEKOPEDAGOGOVO OSMEROmetodickmetodick doporudoporuenen pro ppro ppravu a vedenpravu a veden ekologickch vukovch programekologickch vukovch program (EVP)(EVP)

  6) Pi EVP nejradji vyuvme originln uebn pomcky. Mus-li se konat program v interiru, provozujeme ho v co nejpjemnjm prosted. Hned od zatku navozujeme atmosfru obousmrn komunikace, sdlme zkladn daje o programu, pedstavme lektory i stedisko (vetn mstnch zvyklost z oblasti domcekologie), ujasnme pravidla chovn a zpsob vzjemn komunikace (svolvac a uklidovac povely ap.). Co nejhojnji vyuvme pmho kontaktu s prodou, s ivmi i neivmi prodninami, ukzkami rznch vvojovch a fenologickch stadi, pobytovch znamen ap. Hojn zaazujeme prci s prodnmi materily a umoujeme dtem vyzkouet jednodu zpsoby jejich zpracovn (nap. mlet obil, vroba tvarohu, filcovn vlny, spdn ov vlny, prce na jednoduchm textilnm stvku, tvoen z keramick hlny, ust, slmy, prout apod.)..

  7) Soust EVP je vdy zvren opakovn s aktivn ast dt, kdy jedno tma opakujeme rznmi zpsoby - sout, hrou, besedou, dramatickou etudou, pokusem, ppravou "televizn reporte" i prbhem "vdeck konference" apod. S nvaznmi tmaty zanme a po oven, e pedchoz tma bylo dostaten pochopeno.V ppad poteby jet strunm zvrenm shrnutm znovu pipomeneme probransouvislosti. Reakce a vsledky dt pi opakovn jsou do znan mry vysvdenm spnosti lektor, mohou tak bt inspirac doprovzejcmu uiteli. Kadou lekci je vhodn zeteln ukonit.

  EKOPEDAGOGOVO OSMEROEKOPEDAGOGOVO OSMEROmetodickmetodick doporudoporuenen pro ppro ppravu a vedenpravu a veden ekologickch vukovch programekologickch vukovch program (EVP)(EVP)

  8) Kad astnk si z EVP zpravidla odndom vlastnorun vrobek, vlastnorunzasazenou rostlinu v kelmku i jin vtvor. Doprovzejcm uitelm, ale i starm km, je vhodn poskytnout nap. letk s aktulnmi informacemi o stavu ivotnho prosted v regionu, pehled pipravovanch akc stediska ekologickvchovy pro veejnost, pozvnky do krouk, zloky s informacemi souvisejcmi s vukovm programem ap.

  Stedisko ekologick vchovy je neziskov organizace (nesttnnebo pspvkov), kter poskytuje sluby pro koly kolsk zazenv oblasti ekologick vchovy a vzdlvn, ppadn dal sluby. Zejmna se jedn o: vukov programy, semine, exkurze a kurzypro pedagogick pracovnky i studenty uitelstv.

  PAVUPAVUINAINASdruSdruenen ststedisek ekologickedisek ekologick vchovyvchovy

  Podmnky lenstv (hodin/rok):

  lenstv dn pidruen

  kurzy pro pedagogy 30 15a studenty uitelstv

  vukovprogramy 60 30

  celkem nejmn 250 --

  - reprezentovala stediska EV- propagovala ekologickou

  vchovu- zabezpeovala informan

  servis pro leny

  Byla zaloena v roce 1996 aby:

 • 3

  LENOV SDRUEN PAVUINA (k 1.2.2006)

  KRLOVHRADECK KRAJ 13 SEVER, Horn Marov 13a SEVER - pracovit Hradec Krlov STECK KRAJ 13b SEVER - pracovit Litomice Podkrunohorsk zoopark Chomutovxx RRVS Rumburk 31. Obansk sdruen ovk, KrupkaPARDUBICK KRAJ14 Ekocentrum PALETA, Pardubice14aEkocentrum PALETA, poboka Oucmanice 14b Ekocentrum PALETA, poboka Chrudim KRAJ VYSOINA 15 Chaloupky, Knice, 15a Chaloupky- pracovitOstrvek, Velk Mezi JIHOMORAVSK KRAJ 16 LIPKA - kolsk zazen pro environmentln vzdlvn, Brno, Lipov 20, 16a Lipka - pracovitRozmarnek, Brno 16b Lipka - pracovit Rychta Krsensko 16c Lipka - pracovit Lesn kola Jezrko 17 Rezekvtek, Brno 18 CEV Plava, SOP, Mikulov 19 VIS Bl Karpaty, Vesel nad Moravou 28 CEV pi stedisku volnho asu. Hodonn 35 EkoCentrum Brno ZLNSK KRAJ 20 ALCEDO - stedisko volnho asu Vsetn 21 Kosenka, SOP, Valask Klobouky 22 Planorbis Krom, SOP 23 Ekocentrum tylstek OLOMOUCK KRAJ 24 Slukov, Horka nad Moravou 25 Dm dt a mldee a zazen pro dal vzdlvn pedagogickch pracovnk Vila Doris umperk MORAVSKOSLEZSK KRAJ 26 Vita, Ostrava 26a Vita - pracovit Tinec 26b Vita - ternn SEV Hrava 26c Vita - ternn stedisko Horn Lomn 26d Vita - ternn stedisko Vlkovice 26e Vita - pracovitOrlov 27 Obansk sdruen Hjenka 38 Eko-info centrum, Ostrava

  PRAHA 1 EkocentrumPodhoub 2 Z HnutBrontosaurus Boti 36 Zem -obansk sdruen, Praha 37Ekodomov, Sdruen TEREZA STEDOESK KRAJ 3 ZO SOP Vlaim 4 TOM Javory ernuc 5 Kivokltsko, o.p.s. IVS Budy 32 SEV Kladno-abrna 39 ZO SOP Polabsk ekocentrumJIHOESK KRAJ 6 Dpatka, Prachatice 7 CEGV Cassiopeia, eskBudjovice8 SEV pek, SOP, esk Krumlov PLZESK KRAJ 9 Ametyst, Plze LIBERECK KRAJ 10Statutrn msto Liberec 11Spolenost ptel prody Liberec 12 STREVLIK., Oldichov v Hjch 33 SEV esk rj, Turnov

  Lipka kolsk zazen pro environmentln vzdlvn, Brno

  - status: pspvkov organizace krajskho adu (dm dt)

  - poboky: 4- rozpoet:50% Jihomoravsk kraj

  2.5% magistrt msta Brna16% pjmy z vukovch program

  - zamstnanci: 40 lid = 26 vazk

  Sluby:Jednodenn vukov programyPobytov vukov programyTernn exkurzeVzdlvn pedagogV vukaKrouky a klubyAkce a poradenstv pro veejnost

  CASE STUDY - Some figures about LIPKA, Brno

  Age Groups at Lipka's EP school year 1999/2000

  6 to 833%

  9 to 1145%

  over 147%

  12 to 1415%

  Jednodenn ekologick vukov programy na Lipce - tmatick zamen (2005)

  0

  2000

  4000

  6000

  8000

  10000

  12000

  14000

  16000

  18000

  20000

  Jezrko Rozmarnek Lipov Rychta

  pracovit

  as

  tnk

  oh

  od

  iny

  ostatn

  regionln

  tradice, emesla

  ternn exkurze

  prodovdn

  environmentalistika

  Teachers Training

  CASE STUDY - Some activities of LIPKA, Brno

  Clubs Conservation

 • 4

  CASE STUDY - LIPKA, Brno

  Main difference between Lipka and other Czech urban CEEs:- Lipka does not deal with kindergartens except several courses for teachers. - Lipka does not make campaigns for a third party - Lipka pays attention to training of future teachers.- Lipka is devoted to practical conservation work.

  What are the problems we see in the work of CEEs:

Search related