of 178 /178
UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA ŠKOLSKI KURIKULUM 2019./2020.

ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski...

Page 1: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

ŠKOLSKI KURIKULUM2019./2020.

Opatija, rujan 2019.

Page 2: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJAKumičićeva 14, 51410 OpatijaKLASA: 003-05/19-01/14URBROJ: 2156-23/UG-01-19-02Opatija, 03. listopada 2019. godine

Nastavničko vijeće Ugostiteljske škole Opatija dana 27. rujna 2019., prihvatilo je prijedlog Školskog kurikuluma za školsku godinu 2019./2020. i proslijedilo je Školskom odboru na usvajanje.

Temeljem članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statuta Ugostiteljske škole Opatija, Školski odbor na sjednici održanoj 03. listopada 2019., na prijedlog ravnateljice Ugostiteljske škole Opatija donosi:

ODLUKU

I.Usvaja se Školski kurikulum Ugostiteljske škole Opatija za školsku godinu 2019./2020.

II.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Predsjednik Školskog odbora:Krešimir Brnin, prof.

Ravnateljica:Sibila Roth, mag.cin.

2

Page 3: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

SADRŽAJ

1. POJAM ŠKOLSKOG KURIKULUMA 4

2. MISIJA I VIZIJA ŠKOLE 4

3. UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA – REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI 10

4. OSNOVNI PODACI ŠKOLE 12

4.1. Registracija 14

4.2. Djelatnost škole 14

4.3. Podaci na početku školske godine 2018./2019. 15

5. MEĐUPREDMETNE TEME 16

6. DODATNA NASTAVA 21

7. DOPUNSKA NASTAVA 52

8. IZBORNA NASTAVA 57

9. PROGRAMI IZVANNASTAVNOG I IZVANŠKOLSKOG RADA 79

9.1. Školski projekti 87

9.2. Školski izleti i ekskurzije 117

9.3. Učenička zadruga Ugići 129

9.4. ERASMUS+ 129

9.5. eTwinning 132

9.6. Juvenes Translatores 132

9.7. Pilot portfolio kompetencija za demokratsku kulturu Vijeća Europe 133

9.8. Natjecanje „MAX sucht den Superstar“ 133

3

Page 4: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

1. POJAM ŠKOLSKOG KURIKULUMA

Školski kurikulum odnosi se na načine na koje škole implementiraju Nacionalni okvirni kurikulum uzimajući u obzir odgojno-obrazovne potrebe i prioritete učenika i škole te sredine u kojoj škola djeluje. Nacionalni okvirni kurikulum predstavlja osnovne sastavnice predškolskog, općeg osnovnog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, uključujući odgoj i obrazovanje za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.Školski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih odgojno-obrazovnih programa, realizaciju dodatne i/ili dopunske nastave, projekata škole, razrednoga odjela ili skupine učenika, realizaciju ekskurzija, izleta, izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. Programi školskoga kurikuluma nisu obvezni. Školski kurikulum se odnosi i na stjecanje određenih kompetencija u vidu fakultativnoga predmeta. Fakultativni predmet može biti svaki nastavni predmet koji programski čini produbljeniji i prošireniji sadržaj od dijela koji se nalazi u jezgrovnomu i diferenciranomu kurikulumu. Pod pojmom školski kurikulum podrazumijevaju se i svi sadržaji, procesi, aktivnosti koji su usmjereni na ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja kako bi promovirali intelektualni, osobni, društveni i fizički razvoj učenika.Osim službenih obuhvaća i neformalne programe te obilježja koja stvaraju školski imidž.Glavna zadaća školskog kurikuluma je izgradnja jedinstvenog profila Škole.

2. MISIJA I VIZIJA ŠKOLE

Temeljni smisao sveukupnog djelovanja Ugostiteljske škole je kvalitetan i kreativan odgoj i obrazovanje budućih radnika i studenata koji će se uspješno uključiti na tržište rada ili će upisati željenu visokoškolsku instituciju. Ugostiteljska škola pruža drugačije viđenje nastave, usmjerenost na individualne potrebe svakoga učenika, poticajno učenje i obostranu motivaciju – učenici uče od nastavnika, nastavnici uče od učenika. Zato je Ugostiteljska škola najbolji izbor upravo za one koji žele u području ugostiteljstva i turizma biti najbolji. Učenici nastavljaju razvijati svoju kreativnost, otvorenost i inicijativu. Imaju slobodu izbora i odlučivanja, samostalno biraju izborne sadržaje, osmišljavaju različite izvannastavne aktivnosti i projekte, u radu provode dio svog slobodnog vremena i tako stvaraju školu za sretne učenike. U tome se ogleda posebnost Ugostiteljske škole Opatija.Područja kroz koja promičemo vrijednosti i ostvarujemo ciljeve su:

PODRUČJE CILJEVI NOSITELJI

4

Page 5: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

PROGRAMA

ŽIVOTNO OKRUŽENJE

ŠKOLE

Škola kao nositelj brojnih aktivnosti na gradskoj i županijskoj razini lokalna zajednica koja pruža potporu školi u navedenim aktivnostima (materijalna i

organizacijska potpora u organizaciji) suradnja s kulturnim institucijama suradnja sa Zavodom za zapošljavanje – profesionalno usmjeravanje i savjetovanje međuškolska suradnja (zajedničke akcije, razmjena iskustava i ideja preko županijskih aktiva,

vijeća učenika) međužupanijska školska suradnja (povezivanje sa školama sličnog profila) izdavačka djelatnost suradnja s medijima

RavnateljicaNastavnici

RAZREDNO I ŠKOLSKO OZRAČJE

Razredno ozračje:

poticajnoizdravoradnookruženje suradništvo, uzajamnost, solidarnost, vršnjačko učenje

Međurazredni odnosi:

povezivanje razreda zajedničkim akcijama razvijanje zdrave međurazredne konkurencije

Školsko ozračje:

specifičan školski život koji oblikuje osobe koje u njemu sudjeluju interakcija unutar škole škola koja pruža obiteljsku atmosferu, povjerenje, ljubav i poštovanje, ali istovremeno ne gubi

svoju ozbiljnost i prvotnu zadaću odgoja i obrazovanja.

RavnateljicaPedagoginjaNastavnici

5

Page 6: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

NASTAVA

razvijanje učeničkih kompetencija: komunikacijskih, matematičkih, prirodoznanstvenih, društveno-humanističkih, informatičko-komunikacijskih, tehničko-tehnoloških, socijalnih.

razvijanje spoznaje o potrebi cjeloživotnog učenja motivirajuća nastava – razviti želju za učenjem, učiti kako učiti praćenje i vrednovanje cjelokupnog napretka učenika nastavni sat planiran prema individualnim sposobnostima učenika timski rad nastavnika i učenika razvijanje kulture dogovora i sporazuma različitim sadržajima proširivati etičke i moralne vrijednosti uvažavanje učenikovog predznanja i neposrednog iskustva

RavnateljicaPedagoginjaNastavniciRoditeljiUčenici

ŠKOLSKO VODSTVO

komunikacija na raznim razinama između ravnatelja, stručnih suradnika, razrednika i nastavnika kroz partnerski odnos

školsko vodstvo promovira rad škole i njezinih kvalitetnih nastavnika i učenika u užoj i široj zajednici

u suradnji s nastavnicima i stručnim suradnicima istražuje pravce razvoja odgoja i obrazovanja osigurava uvjete napredovanja svakog učenika (natjecanja, stipendije i sl.) i nastavnika

(stručna usavršavanja, materijalna potpora)

RavnateljicaPedagoginjaNastavniciRoditelji

Čelnici lokalne uprave i

samouprave te gospodarstva

NASTAVNICI I STRUČNI

SURADNICI

stručnousavršavanje iprenošenje stečenih kompetencija primjenjivanje novih metoda u obrazovnom procesu i u izvannastavnim aktivnostima motiviranost međusobnoprihvaćanjeiuvažavanje – poštovanje, ljubaznost, komunikativnost i solidarnost

RavnateljicaPedagoginjaNastavnici

Učenici

povezanost sadržaja predviđenih planom i programom s temeljnim ljudskim vrijednostima – istinoljubivost, poštenje, pravednost, sloboda, ljudskaprava, domoljublje, zaštita okoliša, briga

6

Page 7: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

ODGOJ I OBRAZOVANJE o zdravlju, tradicijska baština, kulturni identitet, multikulturalnost

konkretiziranje općih znanja i povezivanje sa stvarnim životom poticanje kritičkog mišljenja, tolerancije i empatije razvijanje samopouzdanja, samopoštovanja i svijesti o vlastitim potencijalima i granicama

RavnateljicaPedagoginjaNastavnici

RODITELJI I ŠKOLA

suradnja roditelja i škole – obostrana, aktivna, odgovorna uključenost roditelja u školski život - radu školskim tijelima aktivno sudjelovanje na roditeljskim sastancima i individualnim satovima informacija sudjelovanje u dobrotvornim i drugim školskim akcijama izgradnja dobre komunikacije razmjenom iskustava i podrškom u odgoju

RavnateljicaPedagoginjaNastavniciRoditelji

VREDNOVANJE praćenje i vrednovanje smisao vrednovanja – praćenje razvoja, uočavanje i razumijevanje kvalitete rada s ciljem

daljnjega razvoja

Ravnateljica

Povjerenstvo za kvalitetu

7

Page 8: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

U budućnosti je potrebno sa socijalnim partnerima izraditi jasnu viziju potreba za ugostiteljskim kadrovima na opatijskoj rivijeri kako bismo

stvarali radnu snagu koja se neće dulje zadržati na zavodu za zapošljavanje već se odmah zaposliti u nekom od gospodarskih objekata. Na taj

ćemo način, s jedne strane udovoljiti potrebama poslodavaca, a s druge strane obrazovati stručni kadar koji nedostaje na tržištu rada. U suradnji s

Hrvatskom udrugom poslodavaca, Hrvatskom obrtničkom komorom te svim drugim zainteresiranim gospodarskim subjektima, pokrenut ćemo

niz marketinških akcija kako bi se povećao interes učenika za upis u ugostiteljska zanimanja. Između ostalog nastojat ćemo osigurati što veći broj

stipendija za učenike u deficitarnim zanimanjima. Na kraju svake nastavne godine nastojat će se organizirati susreti s predstavnicima

gospodarstva i sindikata kako bi učenike koji se upućuju na tržište rada upoznali s njihovim obvezama i pravima te načinom i mogućnošću

zapošljavanja.Bit će potrebno i sudjelovati na sajmovima kojima će se promovirati ugostiteljsko-turistička zanimanja Škole i mogućnosti

zapošljavanja nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja.

U Školi će se nastojati prikazati učenicima neposredan rad u struci zajedno s vrhunskim stručnjacima iz domene kuharstva, slastičarstva,

barmenstva i sommelierstva. U suradnji s Hrvatskim kuharskim savezom, Udrugom barmena Hrvatske, Hrvatskim sommelier klubom i drugim

srodnim udrugama organizirat ćemo radionice u osnovnim školama kako bismo osnovnoškolcima na licu mjesta približili ugostiteljska

zanimanja. Također, poraditi će se na uvođenju novih strukovnih sadržaja i zanimanja za koja se na tržištu rada javlja sve veći interes. Stoga je

potrebno osmisliti nove nastavne programe, prezentirati ih Agenciji za strukovno obrazovanje, Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa te

nastojati ishodovati sve potrebite dozvole za uvođenje novih zanimanja. U skladu s tim tražit ćemo podršku lokanih i regionalnih vlasti, ali i

ugostiteljsko turističkog gospodarstva, Ministarstva turizma te Hrvatske turističke zajednice.

U svrhu cjeloživotnog učenja i usavršavanja nastavnog osoblja škola će sve svoje uposlenike redovito slati na razna stručna i druga

usavršavanja na svim razinama čime će se osigurati viša kvaliteta nastavnog procesa i modernizacija nastave. Treba napomenuti da će škola

postati članica međunarodne udruge ugostiteljsko turističkih škola Europe (AEHT) koja neprestano radi na edukaciji i stručnom usavršavanju

nastavnog i drugog osoblja europskih škola. U svrhu dodatnog educiranja stručnog nastavnog osoblja u školu ćemo pozvati stručnjake iz

gospodarstva da nam prezentiraju najnovija dostignuća pogotovo u domeni gastronomije. Želja nam je gospodarstvenike uključiti što više u rad

škole. Na taj ćemo način s gospodarstvom uspostaviti užu suradnju koja će nam u budućnosti biti od uzajamne pomoći i koristi.

8

Page 9: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

Optimalno je da škola provodi rad u jednoj smjeni s mogućnošću cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u školi u sklopu dodatne i dopunske

nastave i izvannastavnih aktivnosti za učenike te organiziranja aktivnosti cjeloživotnog obrazovanja za cjelokupnu lokalnu zajednicu. Zbog toga

ćemo u budućem radu u svim prigodama isticati potrebu za izgradnjom novog srednjoškolskog centra u Opatiji. Učenici bi time dobili vrhunske

uvjete da svoje srednjoškolsko obrazovanje provedu prema najvišim mjerilima i standardima Državnog pedagoškog standarda. Uz pomoć

sponzora i donatora obogatit ćemo inventarom prostore za ugostiteljsko posluživanje, kuharstvo i slastičarstvo.

Također, Škola će se posvetiti ponudi komercijalizacije školstva kroz razna stručna usavršavanja ugostiteljsko turističkih djelatnika, a s ciljem

cjeloživotnog učenja. Gospodarstvu bi se ponudili programi osposobljavanja i usavršavanja već izučenih konobara u segmentu: sommelierstvo,

barmenstvo, enologija, strani jezici, priprema kave i drugih napitaka i slično. Za zanimanja kuhar i slastičar ponudila bi se usavršavanja u

segmentu vegetarijanstvo, dijetalna prehrana, makrobiotika, nacionalne kuhinje, ali i novi gastro trendovi u gastronomiji-dizajnirani zalogaji,

fingerfood i sl. Poslije usavršavanja osobe koje prođu određene sadržaje dobili bi potvrdnicu o užoj stručnoj osposobljenosti. Razmišljamo i o

tečaju oposobljenosti za pizzaiola i pekara kao i o održavanju radionica za zainteresirane na temu Bonton za stolom.

Osim toga, u pogledu mreže strukovnih programa, smatra se da postoji previše škola koje nude istovrsne programe, a pri čemu neke škole nemaju

ni potrebna sredstva ni ljudske resurse za održavanje kvalitetne nastave. Stoga bi bilo poželjno na svim razinama čvrsto zagovarati

racionalizaciju mreža srednjih škola u Republici Hrvatskoj, osobito u sektoru turizma i ugostiteljstva. Ugostiteljske škole bi trebale djelovati u

najvećim i najjačim turističkim sredinama kako bi se teoretsko i praktično znanje sustavno nadopunjavalo praktičnom nastavom u

najeminentnijim hotelskim kućama i ugostiteljskim objektima.

9

Page 10: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

3. UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA – REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI

Regionalni centar kompetentnosti (RCK) Ugostiteljske škole Opatija bit će centar izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te

cjeloživotnog učenja u pod sektoru ugostiteljstvo i turizam, koji će biti usmjeren na inovativne metode poučavanja, osposobljavanje i

usavršavanje temeljeno na radu, a u cilju kvalitetnijeg stjecanja znanja i kompetencija njegovih korisnika za tržište rada. Sjedište RCK bit će u

gradu Opatiji, koja je više od 170 godina važno turističko središte na Jadranu. RCK će provoditi učenje temeljno na radu, stručno i inovativno

osposobljavanje i usavršavanje, programe za cjeloživotno učenje za potrebe gospodarskih subjekata i polaznika usklađenih s HKO te

promovirati strukovna zanimanja.

Institucije/ustanove s kojima će RCK surađivati temeljem sklopljenih Ugovora o suradnji (1 sa strukovnom komorom, 1 s fakultetom, 8 s

udrugama, 3 s turističkim zajednicama, 19 s gospodarskim subjektima, 9 s ostalim strukovnim školama iz RH i inozemstva, 1 sa zdravstvenom

ustanovom, 3 s učeničkim domovima, 1 s MUP-om), ključne su za povezivanje gospodarstva i strukovnog obrazovanja. Uloga subjekata s kojima

su sklopljeni Ugovori o suradnji detaljno je opisana u poglavlju 8.

Vizija sveukupnog djelovanja RCK je postati institucijom koja će osnažiti ugostiteljski i turistički sektor te spremno odgovarati na potrebe tržišta

rada. Kroz petogodišnje razdoblje, RCK će unutar šire regije postati prepoznatljiv brand te nositelj uspješnog, poticajnog i kreativnog

obrazovanja i usavršavanja kvalitetnih stručnih kadrova kroz uvođenje inovacija, provođenje modernih strukovnih kurikuluma i projekata te

praćenje europskih i svjetskih ugostiteljskih trendova. Dugoročna vizija RCK je postati središte koje će svojim djelovanjem objediniti sve

subjekte relevantne za razvoj hrvatskog ugostiteljstva i turizma i koji će okupiti srodne institucije i organizacije iz šireg europskog konteksta.

Popularizacija ugostiteljskih zanimanja postići će se vidljivošću i dosljednošću u promicanju izvrsnosti i noviteta u edukaciji.

Misija RCK je kvalitetan i kreativan odgoj i obrazovanje budućih ugostiteljskih i turističkih djelatnika, usmjeravanje sadržaja i metoda rada

individualnim potrebama polaznika i poticajno učenje uz rad. Provodit će se i strukovno obrazovanje osoba s teškoćama u okviru pomoćnih

ugostiteljskih zanimanja. RCK će pružati suvremena znanja kojima će polaznici steći kompetencije konkurentne na tržištu rada uz usavršavanje

10

Page 11: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

nastavnog osoblja, nezaposlenih, mentora kod poslodavaca i ostalih polaznika, a u svrhu cjeloživotnog učenja, stvaranja educiranih i motiviranih

stručnjaka različitih ugostiteljskih i turističkih profila.

RCK će djelovati unutar jednog od najperspektivnijih turističkih područja RH i definirati svoje ciljeve u skladu s potrebama, potencijalima i

strateškim dokumentima na lokalnoj, regionalnoj, ali i nacionalnoj razini. Osnažit će kontinuiranu suradnju s gospodarskim subjektima,

uspostaviti nove buduće suradnje s drugim ustanovama u obrazovanju, visokim učilištima, strukovnim komorama, udrugama, fakultetima,

nastaviti će dobru suradnju s lokalnom zajednicom i širom regijom te promicati tradicijske vrijednosti u gastronomiji i turizmu.

Ugostiteljska škola Opatija aplicirala je na poziv za infrastrukturu i opremanje centara kompetentnosti koji se financira iz Europskog fonda za

regionalni razvoj te na poziv za tzv. „soft aktivnosti“ za uspostavu i rad centara kompetentnosti koji se financira iz Europskog socijalnog fonda.

Od 1. siječnja 2020. godine planiran je početak radova za RCK.

11

Page 12: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

4. OSNOVNI PODACI ŠKOLE

Naziv ustanove: UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA

Oznaka djelatnosti: Odgoj i obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje srednje stručne spreme i nastavak školovanja

Oznaka NKD: 80.220

Adresa: Opatija, Kumičićeva 14

Primorsko-goranska županija

51 410 O P A T I J A

E-mail: [email protected]

Web adresa škole: www.ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr

Predsjednik Školskog odbora: Krešimir Brnin, prof.

Ravnateljica: Sibila Roth,mag.cin.

Brojevi telefona:

Školska zgrada " Gorovo "

051 718 520 - tajnik

051 718 521 - administracija

051 561 260 - računovodstvo

12

Page 13: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

051 561 398 - voditeljica praktične nastave

051 561 399 - zbornica

051 603 140 - ravnateljica

Školska zgrada " Kumičićeva "

051 561 390 - pedagoginja i voditeljica smjene

051 561 393 - zbornica

051 561 391 - školska knjižnica

Broj telefaxa: 051 711 154

Radno vrijeme:

Ravnateljica i administrativno osoblje: 7,00-15,00 sati

Prijem stranaka: 12,00-14,00 sati

13

Page 14: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

4.1. REGISTRACIJA

Upis u sudski registar:

Temeljem rješenja Trgovačkog suda u Rijeci Tt-02/2047-3 od 25. srpnja 2002. godine, Škola je upisana u sudski registar (registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa MBS: 040065112). Državni zavod za statistiku, prema Zakonu o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, Školu je razvrstao u djelatnost "Tehničko stručno srednjoškolsko obrazovanje", brojčana oznaka podrazreda: 80.220, matični broj poslovnog subjekta je: 3839770, a osobni identifikacijski broj 82328508097.

4.2. DJELATNOST ŠKOLE

Ugostiteljska škola Opatija ostvaruje programe iz obrazovnog sektora Turizam i ugostiteljstvo:

1. u trogodišnjem trajanju za redovne učenike PRVIH, DRUGIH I TREĆIH RAZREDA, a prema verifikaciji Ministarstva kulture i prosvjete Republike Hrvatske (kl. ozn: 602-03/92-01-335; ur. br: 532-02-6/3-93-01 od 25. veljače 1993.) i Odluke o izmjenama i dopunama zajedničkog općeobrazovnog i posebnog stručnog dijela Nastavnog plana za zanimanja Konobar, Kuhar i Slastičar u obrazovnom sektoru Turizam i ugostiteljstvo (kl. ozn: 602-03/11-07/00385; ur. br: 533-09-11-0002):

konobar –šifra 071333 kuhar –šifra 071233 slastičar –šifra 092533

2.u četverogodišnjem trajanju za redovne učenike, a prema verifikaciji Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske (klasa: UP/I-602-03/98-01/169., ur. br: 532-02-02/6-98-1 od 10. studenog 1998. godine za zanimanje:

turističko-hotelijerski komercijalist – šifra 070204

14

Page 15: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

Osim odgoja i obrazovanja redovnih učenika za stjecanje srednje stručne spreme, djelatnost škole je i obrazovanje odraslih za stjecanje niže i srednje stručne spreme, kao i prekvalifikacija te osposobljavanje i usavršavanje odraslih.Srednjoškolsko obrazovanje odraslih odobreno je prema riješenju: klasa: UP/I-602-07/01-01/215, ur. br: 532-02-02/6 od 24. travnja 2001. godine. Važno je napomenuti da se od školske godine 2012./2013., a sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, učenicima nakon završenog trečeg razreda omogućava nastavak školovanja u četvrtom razredu u statusu redovnog učenika.

4.3. PODACI NA POČETKU ŠKOLSKE GODINE 2019./2020.:

Broj razrednih odjela: 16 Broj učenika: 346 Broj nastavnika: 38 Ravnatelj i stručni suradnici: 3 Administrativno – tehničko osoblje: 7

15

Page 16: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

5. MEĐUPREDMETNE TEME

Od školske godine 2019./2020. u sve nastavne predmete su implementirane međupredmetne teme. One se ostvaruju međusobnim povezivanjem odgojno-obrazovnih područja i nastavih tema svih nastavnih predmeta. U planiranju ostvarivanja odgojno-obrazovnih očekivanja svih međupredmetnih tema sudjeluju svi predmetni nastavnici i stručni suradnici. Preporuča se suradničko planiranje kako bi se što cjelovitije sve teme ostvarile u pojedinim odgojno-obrazovnim ciklusima. To znači da je potrebno kroz sve nastavne predmete ostvariti odgojno-obrazovna očekivanja svih međupremetnih tema. Unutar svakog nastavnog predmeta ostvarivat će se očekivanja onih međupredmetnih tema koje su mu sadržajem i očekivanjima bliske, a suradničkim planiranjem svih učitelja, nastavnika i suradnika osigurava se ostvarivanje svih međupredmetnih tema kroz određeni odgojno-obrazovni ciklus.

MEĐUPREDMETNA TEMA

SVRHA I OPIS CILJEVI DOMENE

Građanski odgoj i obrazovanje

osposobiti i osnažiti učenike za aktivno i učinkovito obavljanje građanske uloge, što podrazumijeva odgovorne članove razredne, školske, lokalne, nacionalne, europske i globalne zajednice.

-razvijati građansku kompetenciju koja učenicima, kao informiranim, aktivnim i odgovornim članovima društvene društvenih zajednica na svim razinama, omogućuje učinkovito obavljanje građanske uloge-usvojiti znanja o ljudskim pravima, političkim konceptima, procesima i političkim sustavima, te obilježjima demokratske zajednice i načinima sudjelovanja u njezinu političkome i društvenome životu-promicati vrijednosti ljudskih prava (ljudsko dostojanstvo, slobodu, ravnopravnost i solidarnost), demokratska načela u zajednici unutar i izvan školskoga života, razvijati kritičko mišljenje i vještine argumentiranja te komunikacijske vještine potrebne za društveno i političko sudjelovanje u procesu oblikovanja cjelovitoga iskustva aktivnoga građanstva-u demokratskome školskom ozračju i široj demokratskoj zajednici razvijati Ustavom propisane temeljne vrijednosti –

Ljudska pravaDemokracijaDruštvena zajednica

16

Page 17: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

slobodu, jednakost, etičnost, moral, obiteljske vrijednosti i vrijednost braka, nacionalnu ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalnu pravdu, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva i doma, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavinu prava i demokratski višestranački sustav.

Održivi razvoj

svojim posebnim doprinosima snažno podupire razvoj svih vrijednosti: znanje o funkcioniranju i o složenosti prirodnih sustava te znanje o posljedicama ljudskih aktivnosti, solidarnost prema drugim ljudima, odgovornost prema okolišu te vlastitom i tuđem zdravlju kao i odgovornost prema cjelokupnome životnom okružju i prema budućim generacijama.

-stjecanje znanja o raznolikosti prirode i razumijevanje složenih odnosa između ljudi i okoliša, razvijanje kritičkoga mišljenja te osobne i društvene odgovornosti nužne za održivost.-promišljanje i stjecanje spoznaja o uzrocima i posljedicama ljudskoga utjecaja na prirodu koje pridonose razvoju svih oblika mišljenja, osobito kreativnoga razmišljanja i rješavanja problema.-razvijanje solidarnosti i empatije prema ljudima, odgovornosti prema svim živim bićima i okolišu te motivacije za djelovanje na dobrobit okoliša i svih ljudi.-aktivno djelovanje u školi i zajednici s ciljem prepoznavanja potreba, osmišljavanja primjerenih i inovativnih rješenja i konkretnoga doprinosa zajednici.-poticanje razmišljanja orijentiranoga prema budućnosti i razvijanje osobne odgovornosti prema budućim generacijama, što je preduvjet za stvaranje društva temeljenoga na održivome razvoju.

PovezanostDjelovanjeDobrobit

Osobni i socijalni razvoj

potiče cjelovit razvoj djece i mladih osoba čija je svrha izgradnja zdrave, samopouzdane, kreativne, produktivne, proaktivne, zadovoljne i odgovorne osobe

Učenici će razvijati:sliku o sebi, samopoštovanje i samopouzdanje, prepoznavanje, prihvaćanje i upravljanje svojim emocijama i ponašanjemempatiju te uvažavanje i prihvaćanje različitostisocijalne i komunikacijske vještine, suradnju i timski rad

JaJa i drugiJa i društvo

17

Page 18: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

sposobne za suradnju i doprinos zajednici. To je preduvjet za ostvarivanje svih odgojno-obrazovnih očekivanja i profesionalnoga razvoja.

odgovorno ponašanje prema sebi i drugima u zajednici, donošenje odluka te planiranje obrazovanja, cjeloživotnog učenja i profesionalnog razvoja u suvremenom društvu i svijetu radastrategije rješavanja problema i uspješnog suočavanja sa stresom.

Poduzetnost

vrijednost koja pretpostavlja aktiviranje osobnih potencijala na kreativan, konstruktivan, odgovoran i inovativan način u svrhu prilagodbe promjenjivim okolnostima u različitim područjima života te u različitim društvenim ulogama.

razviti organizacijske i upravljačke sposobnosti (planiranje, provođenje planova, praćenje izvršenja, upravljanje vremenom) te sposobnost donošenja odluka, postavljanje ciljeva i prioriteta, rješavanja problema, timskog rada, vođenja; razviti komunikacijske vještine (međusobne i skupinske, prezentacijske i pregovaračke vještine); upoznati pravila učenja i rada u interkulturalnom okružju;biti otvoren za nove ideje i mogućnosti, stvarati inovativna, konkurentna i kreativna rješenja; stvarati prilike, a ne ih čekati;se upoznati s izradom projektnih prijedloga i upravljanjem projektima;razumjeti ekonomsko okružje, razviti ekonomsku i financijsku pismenost, upoznati se s temeljnim ekonomskim konceptima (stvaranje nove vrijednosti) i ponašati se društveno odgovorno;razviti upornost, pozitivan odnos prema radu i radne navike; razviti sposobnost samoprocjene i kritičkoga mišljenja, definiranja i rješavanja problema;razlikovati i istraživati pojedina zanimanja; usvojiti temeljna znanja iz područja svijeta rada i poslovanja u svrhu razvoja karijere; prepoznavati potrebu i prilike za cjeloživotno učenje.

Promišljaj poduzetničkiDjeluj poduzetničkiEkonomska i financijska pismenost

Uključuje sposobnost -Učenik se koristi različitim strategijama učenja i upravljanja Primjena

18

Page 19: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

Učiti kako učitiučinkovitog upravljanja svojim učenjem, rješavanja problema, usvajanja, obrade i vrednovanja informacija i njihova integriranja u smislene cjeline novog znanja i vještina koje su primjenjive u različitim situacijama – kod kuće, na poslu, u obrazovanju i usavršavanju.

informacijama koje su temelj za razvoj ostalih vrsta pismenosti te za kritički i kreativni pristup rješavanju problema.-Učenik upravlja svojim učenjem tako što postavlja ciljeve učenja, planira i odabire pristup učenju te prati, prilagođava i samovrednuje proces i rezultate učenja.-Učenik prepoznaje vrijednost učenja i pokazuje interes za učenje, prepoznaje svoje motive za učenje, razumije i regulira svoje emocije tako da potiču učenje te razvija pozitivnu sliku o sebi kao učeniku.-Učenik stvara prikladno fizičko i socijalno okružje koje poticajno djeluje na učenje i podržava ga.

strategija učenja i upravljanja informacijamaUpravljanje svojim informacijamaStvaranje okružja za učenje

obuhvaća učinkovito, primjereno, pravodobno,

− primijeniti informacijsku i komunikacijsku tehnologiju za obrazovne, radne i privatne potrebe odgovorno, moralno i sigurno

Funkcionalna i odgovorna

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije

odgovorno i stvaralačko služenje informacijskom i komunikacijskom tehnologijom u svim predmetima, područjima i na svim razinama obrazovanja. Informacijska i komunikacijska tehnologija djeci i mladima bliska je i prihvaćaju je s lakoćom. Objavljivanje i dijeljenje sadržaja, dodavanje vlastitih uradaka, komentara i poveznica, pretraživanje informacija i služenje raznim izvorima načini su na koje oni

rabiti informacijsku i komunikacijsku tehnologiju učinkovito komunicirati i surađivati u digitalnome okružju informirano i kritički vrednovati i odabrati tehnologiju i služiti se tehnologijom primjerenom svrsi upravljati informacijama u digitalnome okružju stvarati i uređivati nove sadržaje te se kreativno izražavati s pomoću digitalnih medija.

uporaba IKT-aKomunikacija i suradnja u digitalnome okružjuIstraživanje i kritičko vrednovanje u digitalnome okružjuStvaralaštvo i inovativnost u digitalnome okružju

19

Page 20: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

sudjeluju u zajednici i ispunjavaju svoje informacijske, društvene i kulturne potrebe.

Zdravlje

razvijanje pozitivnoga stava prema zdravlju i zdravom načinu življenja kako bi se omogućilo postizanje poželjnih tjelesnih, duševnih i društvenih potencijala učenika te njihovo osposobljavanje da sami preuzmu brigu o svojem zdravlju.

usvojiti koncept značenja riječi zdravlje kao važnog čimbenika života čovjeka te preduvjeta i pokazatelja održivoga razvoja društva u cjelini, poticati odgovoran pristup prema osobnom zdravlju te odgovoran i solidaran odnos prema zdravlju drugih ljudi, prepoznati i pravilno izabrati zdrave životne navike i ponašanja, izbjegavati navike i ponašanja štetna za zdravlje i sigurnost te upoznati načine prevencije bolesti, razvijati pravilne vještine i postupke pri ublažavanju posljedica narušenoga zdravljausvojiti znanja i vještine kako pomoći sebi i drugima te kada i kako potražiti stručnu pomoć, usvojiti znanja i vještine o pronalasku, razumijevanju, odabiru i korištenju pouzdanih informacija za unaprjeđenje zdravlja i donošenje zdravstveno ispravnih odluka – poticati zdravstvenu pismenost.usvojiti osnovna znanja i vještine za pozitivan stav i odgovorno ponašanje usmjereno prema zdravlju koje doprinosi očuvanju i unaprjeđenju tjelesnoga, mentalnoga, emocionalnoga i socijalnoga zdravlja te osiguranju i poboljšanju kvalitete života.

Tjelesno zdravljeMentalno i socijalno zdravljePomoć i samopomoć

20

Page 21: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

6. DODATNA NASTAVA

DODATNA NASTAVA – ENGLESKI JEZIK – priprema za državnu maturuRazred: 4aNastavnik: Jasminka Mešter, prof.

BR. GRUPA/ CILJANA SKUPINA UČENIKA

TEMA STANDARDI/ CILJEVI KOMPETENCIJE METODEEVALUACIJA/

VREDNOVANJE

VRIJEME REALIZA

CIJE

Razred podijeljen u dvije grupe

Education

Environment

Učenici mogu saznati što je profesija učitelj, kako naučiti jezik, mogu napisati pismo, esej, mogu sudjelovati u debati.

Učenici mogu objasniti klimatske promjene, recikliranje, opstanak i zagađenje okoliša (kisele kiše).

- osobne kompetencije, komunikacijske, pismeno izražavanje, usmeno izražavanje

- osobne, komunikacijske - pismeno i usmeno izražavanje

- vizualna

- samostalni rad (pisanje pisma, eseja)

- grupni rad - debata

- samostalno izlaganje

- samostalno pisanje brošure i članka za

Stalno praćenje učenikova rada – usmeno praćenje

i ocjenjivanje, osobna

učenikova samoprocjena i

samovrednovanje (osobni portfolio)

Tijekom školske godine

21

Page 22: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

Health & medicine

Učenici mogu objasniti negativne efekte računala na zdravlje, važnost redovnih zdravstvenih pregleda (stomatolog), vegetarijanstvo, alternativne metode liječenja, utjecaj kompjutera na djecu, utjecaj pjenušavih pića.

Učenici mogu započeti svoj posao, mogu obaviti kupovinu, mogu imati svoj džeparac, raditi studentske poslove, obaviti internetsku kupovinu, mogu izbjeći ovisnost o kupovini.

kompetencija (oblikovanje teksta)

- osobne kompetencije - pismeno i usmeno izražavanje, vrednovanje kvalitete

- soc. kompetencije - zajednički rad

- osobne -komunikacijske

- socijalne - kupovina, trošenje novca, raspoređivanje novca, kako ne biti ovisan o kupovini

uč. novine

- samostalno izlaganje

- prezentacija pred grupom

- samostalno pisanje izvješća, e-maila

- samostalno izlaganje

- diskusija

- rad u paru

- samostalni rad

- samostalno pisanje zamolbe i biografije CV

- samostalno

22

Page 23: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

Business

izlaganje- pričanje priče- prezentacija -grupni rad - diskusija

DODATNA NASTAVA – NJEMAČKI JEZIK – priprema za državnu maturuRazred: 4aNastavnik: Ines Pranjić, prof.

Radni Redni Nastavna cjelina / tema / Cilj nastavne jedinice Nastavne Sociološki Korelacija s

Mjesectjedan

broj sata jedinica (vježbe) (zadaće za učenike) Ishodi -učenik će... metode i oblici drugim

Napomena

oblici rada predmetima

Predstavljanje nastavnog

prepoznati stečeno gradivo u pismu i govoru, te obogatiti vokabular uz pomoć novog teksta, ponoviti jezične zakonitosti (Grammatik)

plana i programa: ponavljanje stečenog gradiva u prethodnim razredima, usvajanje novog vokabulara, vježbe frontalni,

RUJAN 1. 1. Uvodni sat razgovorIndividualni

23

Page 24: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

Predstavljanje pribora za rad

Ponavljanje gradiva

Učenici se kratko predstave usmeno i pismeno uz pomoć zadanog teksta razgovor, frontalni i

RUJAN 1. 2. Udžbenici: Team Deutsch 1,2,3,4

prezentiranje

individualni

Ponoviti i prisjetiti se ponoviti i

gradiva obrađenog u prisjetiti se gradiva razgovor, frontalni,

Marketing u turizmu,Organizacij

a poslovanja poduzeća u

ugostiteljstvu,Računovodsto i

kontrola,Hrvatski jezik.Engleski jezik,Talijanski

jezik,Francuski jezik

RUJAN 2. 3. Ponavljanje i podsjećanje prethodnim razredima; i stručnog

rad na tekstu

individualni

na gradivo iz prethodnih težište na stručnom vokabulara iz i radnim u paru razreda vokabularu prethodnih listovima razreda

Uvesti temu obitelj,opisati svoju obitelj,članove obitelji i njihova znaimanja

znati navesti članove uže i šire obitelji, što su po struci i ukratko opisati život u obitelji

24

Page 25: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

razgovor, frontalni,

RUJAN 2. 4. Meine Familie (obitelj)

pisanje,individualni

Hrvatski jezikEngleski jezikTalijanski jezikFrancuski jezik

povezivanje Uvježbavanje vještine slušati anketu o

Mein Hobby slušanja, čitanja i kratke konverzacijske vježbe hobijima slušanje, frontalni,

RUJAN 3. 5.

i rješavati pisanje, individualni

Hrvatski jezikEngleski jezikTalijanski jezikFrancuski jezik

zadatke dopunjavanja čitanje

i odgovora na pitanja, prepoznati već usvojeni i razlikovati novo- stečeni vokabular

Ponavljanje imenica- članova

raspoznati, tvoriti,primjeniti

razgovor, vježbanje, pisanje frontalni,

RUJAN 3. 6. Substantive individualni

Hrv. jez.,Engl. jez.,

Tali. jez.,Fran. jez.

pravilno upotrijebiti zadataka

imenice Slušanje, uvježbavanje slušati i čitati

25

Page 26: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

dijalog čitanja te samostalnog po ulogama, rješa- slušanje, frontalni,

RUJAN 4. 7. Sport,Sportarten vođenja dijaloga vati zadatke čitanje, individualni Hrvatski jezik

dopunjavanja, rješavanje u paru moći voditi zadataka, kratke dijaloge o razgovor

Športu i športskim aktivnostima

ponoviti već usvojeni razgovor, frontalni,

RUJAN 4. 8. Die Reisen der deutschen Čitanje i analiza teksta vokabular vezan čitanje sindividualni

OPP, Marketing u turizmu

Jugendlichen (Putovanja uz temu putovanja, razumijeva-

mladih u Njemačkoj) prepoznati i njem, razlikovati novo- stečeni, dovršiti rečenice ponoviti pravila, razgovor,

primijeniti naučeno, rješavanje frontalni,

LISTO-PAD 5. 9. „Weil“ Satze Ponavljanje „weil“

rečenica i vježbe obrazložiti zadataka,individualni

Hrv. jez. ,Eng. jez,,Fran. jez.,,Tal. jez.

odabrano pisanje u paru Rješavanje zadataka kao rješavati zadatke rješavanje uvod u temu; povezivanja slike i zadataka, frontalni, LISTO-PAD 5. 10. Im Hotel (U hotelu) Čitanje i analiza

prospektnih riječi, dopuniti čitanje,individualni

OPP, Marketing u turizmu

26

Page 27: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

Ein Hotel beschreiben tekstova rečenice, izbaciti (Opisati hotel) "uljeza" u nizu riječi, čitati

prospektne tekstove

i usvojiti novi vokabular, ispuniti tablicu rješavati zadatke rješavanje dopunjavanja, zadataka, frontalni, LISTO-PAD 6. 11. Informationen über Hotel- Osnovne Informacije o odgovora na razgovor

individualni

OPP, Marketing u turizmu

Einrichtungen und Dienst- hotelskim sadržajima ipitanja uz ponuđene u paru

leistungen uslugama i opis lokacije predloške,

(Informacije o hotelskim hotelanaučiti dati osnovne

sadržajima i uslugama) informacije o hotelu

pomoću govornih uzoraka raspoznati razgovor, prijedloge, rješavanje frontalni, Hrvatski

LISTO-PAD 6. 12. Wechselpräpositionen

Upotreba prijedloga s dativom

prepoznati upotrebu zadataka,

individualni jezik

(Prijedlozi s dativom i i akuzativom i pravilno ih u paru Engleski

akuzativom) upotrijebiti prilikom jezik

rješavnja zadataka rješavati zadatke, pisanje,

primjenjivati čitanje,individualni

27

Page 28: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

LISTO-PAD 7. 13. Gefuhlschaos pravila, razgovor u paru,

Kratki pisani sastav o osjećajima,ljubavi obrazložiti grupni

Hrv. jezik,Eng. jezik, Fran. jez.,Tal. jez.

naučeno, primijeniti novi vokabular

Riješiti zadane zadatke pisanje

individualni Hrvatski jezik

LISTO-PAD 7. 14. Modalverben

Ponavljanje modalnih glagola

uočiti, analizirati i frontalni,

LISTO-PAD 8. 15.

PrateritumPonavljanje prošlih vremena ispraviti pogreške rješavanje

individualni

Hrv. jez.,Eng. jez.,Fran. jez,,Tal. jez.

zadataka, u paru pisanje

Primijeniti prošlo vrijeme u tekstu pisanje

individualni

Hrv. jez., ,Eng. jez.,Fran.jez.,Tal. jez.

LISTO-PAD 8. 16.

Meine Sommerferien

Kratki pisani sastav o ljetnim praznicima u prošlom vremenu (Prateritum)

28

Page 29: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

čitati tekst i anali- čitanje,

zirati tablice, pisanje,individualni Poznavanje

STUDENI 9. 17. Prapositionen im Dativ und Akkusativ

Ponavlanje dativa i akusativa razgovor frontalni, robe i prehrana

u paru, Ugostiteljsko grupni posluživanje

rješavati zadatke pisanje, individualni

u udžbeniku i čitanje, frontalni Hrvatski jezik STUDENI 9. 18. Beste Freunde Čitanje i analiza teksta uvesti se u temu, rješavanje čitati i razumjeti zadataka, tekst, usvojiti novi razgovor vokabular

STUDENI 10. 19. RelativsatzeUsvajanje odnosnih rečenica čitati tekst, čitanje,

individualni Hrvatski jezik

U dativu rješavati zadatke, pisanje. frontalni,

29

Page 30: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

individualni

Hrv. jez., Eng.jez.Fran.jez., Tal.jez.

STUDENI 10. 20. Grammatikest Kratka pisana provjera znanja iz jezika pisanje

STUDENI 11. 21. Jobs fur dich?Tema: kako zaraditi novac? slušanje,pisanje, pisanje,

individualni Hrvatski jezik

rješavanje u paru, Engleski jezik zadataka, frontalni razgovor

Je li dobivaš đeparac,koliko,kada?

slušanje s razumijevanjem (CD)pisanje razgovor, frontalni, Hrvatski jezik

STUDENI 11. 22. Taschengeld čitanje, individualni

rješavanje zadataka

Uvesti učenike u novu cjelinu,

odgovarati na pitanja, razgovor, frontalni, Ugostiteljsko

STUDENI 12. 23. Speise- und Getränkekartenaučiti razlikovati jelovnik i rješavati zadatke, rješavanje

individualni posluživanje

(Jelovnik i karta pića) meni-kartu, upoznati se s prisjetiti se jela od zadataka, u paru Kuharstvo  

30

Page 31: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

vrstama jelovnika i menija, mesa i ribe, pisanje

ponoviti jela od mesa i ribe ponoviti dijelove

menija odgovarati na razgovor, frontalni, Ugostiteljsko

STUDENI 12. 24. Getränkekarte (Karta pića) Upoznavanje s kartama i pitanja, rješavanjeindividualni posluživanje

Perfekt -Wiederholung vrstama pića, preporučiti rješavati zadatke, zadataka, grupni određeno piće uz neko primijeniti jelo, ponavljanje perfekta naučene gram. strukture

Slušanje, čitanje te dopunjavati dijalog pisanje,individualni Ugostiteljsko

PROSI- 13. 25. Bestellung nach der Kartesamostalno vođenje dijaloga pomoću jelovnika, razgovor grupni, posluživanje

NAC (Narudžba pomoću karte) u restoranu, dopunjavanjeprimijeniti i ponoviti u paru

dijaloga, sastavljanje karte naučeno,

jela i pića (kao dom. zadaća) proširiti vokabular,

samostalno sastavljati karte jela i pića

Prepoznati pridjeve u rečenici

Slušanje (CD) i vježbe čitanje,

individualni

Hrv. jez., Eng. Jez., Fran. Jez., Tal. Jez.

PROSI- 13. 26. Adjektive razgovor, u paru, NAC rješavanje zadataka

31

Page 32: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

PROSI-

14. 27.

Welt der TechnikUsvajanje novog vokabulara

usvojiti novi vokabular i primijeniti ga u govoru

Pisanje,govor

individualni

Računovodstvo i kontrola

NAC

PROSI-

14. 28.

Zeig dein Talent!Usvajanje novog vokabulara

Usvojiti novi vokabular i primijeniti ga u govoru razgovor, frontalni,

Hrv. jez., Eng. jez., Fran. jez., Tal. jez.

NAC rješavanjeindividualni

zadataka, pisanje

PROSI- 15. 29. Wein und BierUpoznavanje s vrstama vina čitati podatke s čitanje,

individualni Ugostiteljsko

NAC (Vino i pivo) i piva; preporuka vina uz etiketa vina, razgovor, frontalni, posluživanje određeno jelo naučiti neke rješavanje grupni pridjeve vezane uz zadataka u opis vina, naučiti udžbeniku, preporučiti vrstu vina uz jelo, znati nabrojati neke vrste piva PROSI- 15. 30. Frohe Weihnachten: Obilježavanje blagdana, naučiti čestitati čitanje, frontalni, Hrvatski jezik NAC Glückwünsche, Sitten, običaji i pjesme kod nas blagdane, čitati slušanje, grupni,

32

Page 33: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

Bräuche,

Lieder...i na njemačkom govornom tekstove na temu razgovor

individualni

(Sretan Božić: čestitke, području blagdana, slušati običaji, pjesme... pjesme proširiti i strukturirati SIJEČANJ 16. 31. Meine Winterferien Opis zimskih praznika vokabular vezan razgovor, frontalni,

(Moji zimski praznici) i ponavljanje perfekta za slobodno pisanjeindividualni Hrvatski jezik

vrijeme, raspoznati i pravilno tvoriti

rečenice u perfektu

opisati zimske praznike-zadaća SIJEČANJ 16. 32. Wiederholung Ponavljanje gradiva iz rješavati zadatke, razgovor, frontalni, strukovni

(Ponavljanje) prvog polugodišta odgovarati na rješavanjeindividualni predmeti

pitanja, ponoviti zadataka, u paru, pravila, primijeniti pisanje grupni naučeno SIJEČANJ 17. 33. Willkommen in Kroatien Čitanje i analiza teksta čitati tekst, čitanje, frontalni, Turistički

(Dobrodošli u Hrvatsku) usvojiti novi pisanje,individualni zemljopis

vokabular, rješavanje u paru rješavati zadatke zadataka

spajanja u udžbeniku,

33

Page 34: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

davati kratke odgovore na pitanja

čitati tekst, čitanje,individualni

SIJEČANJ 17. 34.Willkommen in Deutschland Čitanje i analiza teksta uvježbavati novi pisanje, u paru, Turistički

(Dobrodošli u Njemačku) vokabular, ispuniti razgovor, grupni zemljopis tablicu o Hrvatskoj, rješavanje pronaći podatke zadataka

u tekstu, odgovarati

na pitanja

čitati i razumjeti čitanje, individualni Turistički

SIJEČANJ 18. 35. Kroatische Küche Čitanje i analiza teksta tekst, proširiti razgovor, frontalni, zemljopis, (Hrvatska kuhinja) novostečeni pisanje, u paru Kuharstvo vokabular, odgovoriti na pitanja, povezati sliku i nazive hrv. specijaliteta

čitati i razumjeti čitanje,individualni Turistički

SIJEČANJ 18. 36. Deutsche KücheUtvrđivanje i analiza teksta tekst, primjenjivati razgovor, frontalni, zemljopis,

(Njemačka kuhinja) novostečeni pisanje, u paru, Kuharstvo vokabular, grupni rješavati zadatke, odgovarati na pitanja razgovarati o razgovor, frontalni,

34

Page 35: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

VELJAČA 19. 37. Kroatische Spezialitäten Razgovor o specijalitetima hrvatskim čitanje, grupni (Hrvatski specijaliteti) hrvatske kuhinje, obrada specijalitetima, pisanje, u paru,

nekih recepata-dodatniistražiti najpoznatije

individualni

materijalirecepte i obraditi ih

opisati restoran pisanje,individualni

VELJAČA 19. 38. Im Nationalrestaurant Opis restorana pomoću pomoću zadanih razgovor, frontalni, Kuharstvo "Podravska klet" zadanih riječi i slike riječi, primjenjivati slušanje

(u nacionalnom restoranu strategije rješavanja

"Podravska klet") zadataka T/N,

uvježbavati vještinu

slušanja čitati i razumjeti

VELJAČA 20. 39.Rezepte aus der kroatischen Čitanje i analiza recepta recept, uvježbati

Küche "Pute mit Mlinci" i proširiti naučeni

(Recepti hrvatske kuhinje) vokabular, rješavati

zadatke spajanja i dopunjavanja

Prepoznati buduće vrijeme u tekstu, prepričati ga u kratkim rečenicama čitanje,

individualni

VELJAČA 20. 40. Zukunftponavljanje budućeg vremena pisanje, grupni

Hrv. jez., Eng. jez., Fran. jez., Tal., jez.

razgovor

35

Page 36: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

Koristiti buduće vrijeme : kratki sastav

individualni

VELJAČA 21. 41. Meine ZuknuftsplaneKratki sastav u budućem vremenu pisanje frontalni Hrvatski jezik

čitati i razumjeti čitanje,individualni

VELJAČA 21. 42. Mohnkuchen Obrada recepta recept, proširiti i pisanje, u paru Kuharstvo sa (Makovnjača) strukturirati razgovor slastičarstvom vokabular

prevoditi zadane pisanje,individualni

VELJAČA 22. 43. Übersetzung undPrevođenje zadanih rečenica

rečenice, odgovarati razgovor, frontalni Kuharstvo

Wiederholung (Prijevod i i ponavljanje cjelinena pitanja, rješavati

ponavljanje) zadatke raspoznati i slušanje, frontalni,

VELJAČA 22. 44.Komperativ und Superlativ vor dem Nomen

Ponavljanje gramatičke strukture

pravilno upotrijebiti pisanje,

individualni Hrvatski

komperativ i superlativ razgovor, u paru jezik,

rješavanje Engleski zadataka jezik

OŽUJAK 23. 45. Meine MusikweltUsvajanje novog vokabulara riješiti zadani tekst pisanje

individualni Hrvatski jezik

36

Page 37: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

razgovor,

OŽUJAK 23. 46.Der Konjunktiv mit wurde + Infinitiv

Ponavljanje gramatičke strukture uočiti, analizirati i rješavanje

individualni

Pravilno upotrebiti infinitiv zadataka, frontalni Hrvatski jezik

pisanje čitati tekst, razgovor, frontalni

OŽUJAK 24. 47. Essen und Trinken inUpoznavanje s prehrambenim razumjeti ga, čitanje,

individualni

deutschsprachigen Ländern navikama ljudi u zemljama proširiti vokabular, rješavanje grupni

(Prehrambene navike u njemačkog govornog upoznati se s zadataka, zemljama njemačkog područja prehrambenim govornog područja) navikama drugih ljudi prezentirati razgovor, frontalni,

OŽUJAK 24. 48.Deutsche und österreichische Prezentacija učenika pripremljenu pisanje, grupni, Turistički

Küche (Njemačka i prezentaciju, bilježenje, u paru zemljopis,

austrijska kuhinja) razvijati vještinuprezentiranje Kuharstvo

pisanja, bilježenja,

govorenja-prezentiranja

prezentirati razgovor, frontalni, Turistički OŽUJAK 25. 49. Ausländische Küchen in Prezentacija učenika pripremljenu pisanje, grupni, zemljopis,

deutschsprachigen Ländern prezentaciju, bilježenje, u paru Kuharstvo

(Inozemne kuhinje razvijati vještinuprezenti-ranje

u zemljama njemačkog pisanja, bilježenja,

37

Page 38: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

govornog područja) govorenja-prezenti-

ranja

OŽUJAK 25. 50.Rezepte aus verschiedenen Upoznavanje s receptima

upoznati se s raznim razgovor, frontalni,

Turistički zemljopis,Kuharstvo

Länderniz različitih zemalja i njihova kuhinjama, čitati i pisanje,

individualni

obrada razumjeti recepte, čitanje rješavati zadatke, proširiti vokabular prisjetiti se pravila razgovor, OŽUJAK 26. 51. Passiv in Rezepten Ponavljanje i uvježbavanje za tvorbu pasiva, pisanje, frontalni, Hrvatski

tvorbe i primjene pasiva u prepoznati pasivne rješavanjeindividualni jezik

receptima rečenice u recepti- zadataka grupni Engleski me, pravilno jezik upotrijebiti naučene strukture čitati i razumjeti razgovor, frontalni,

OŽUJAK 26. 52. Im Café (U kavani) Uvod u novu cjelinu, kratki tekst, pisanje,individualni OPP

razlikovanje riječi café i pomoću asocijacija slušanje, u paru Ugostiteljsko Kaffehaus, upoznavanje ne temu kavane rješavanje posluživanje s jelima i pićima u kavani doći do značenja zadataka riječi café i Kaffe- haus, upoznati se s jelima i pićima koja se nude u kavani frontalni,

38

Page 39: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

TRAVANJ 27. 53. Wo lebst du?

Kratka pisana provjera znanja

Ukratko opisati svoj život

individualni Turistički

Zemljopis, Hrvatski jezik

pitanje čitanje, frontalni, TRAVANJ 27. 54. Frei Wahl Usvajanje novi vokabulara razgovor, grupni, Hrvatski jezik prezentacija igrokaza

čitati i razumjeti čitanje,individualni

TRAVANJ 28. 55. Mehlspeisen - Rezepte Čitanje i obrada recepta recept, proširiti i pisanje, frontalni, Kuharstvo/ (Recepti za slatka jela) "Salzburger Nockerln" strukturirati Slastičarstvo

vokabular, rješavati

zadatke spajanja i dopunjavanja čitati i obraditi čitanje, grupni, TRAVANJ 28. 56.

Kaiserschmarrn / Sachertorte

Čitanje i obrada recepata u recepte u grupnom pisanje, Kuharstvo/

(Carski drobljenac i grupama radu, pronaći razgovor, Slastičarstvo Sacher-torta) značenje novih riječi, znati

39

Page 40: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

objasniti kako se koji recept priprema ponoviti pravila, razgovor, frontalni, TRAVANJ 29. 57. Infinitiv, Passiv und "man" Ponavljanje gramatičkih

primjeniti naučeno, pisanje,

individualni Hrvatski

in Rezepten struktura u receptima obrazložiti u paru jezik odabrano, Engleski rješavati zadatke, jezik čitati recepte, čitanje, frontalni, TRAVANJ 29. 58. In der Bar (U baru)

Obrada kratkih recepata za

upoznati se s nekim pisanje,

individualni Ugostiteljsko

barske mješavine cocktailima i razgovor, u paru posluživanje

osnovnim sastojcima

prezentirati razgovor, frontalni, TRAVANJ 30. 59. Unsere Gäste (Naši gosti)

Upoznavanje s prehrambenim pripremljenu pisanje,

individualni Hrvatski jezik

navikama stranih gostiju - prezentaciju, bilježenje, grupni

prezentacije učenika razvijati vještinuPrezenti-ranje

pisanja, bilježenja, govorenja - prezentiranja

TRAVANJ 30. 60.

Meine bester/e Freund/ in

Kratki pisani tekst o najboljem/ najboljoj prijatelju/prijateljici

Napisati tekst o prijateljstvu pisanje

individualni

Hrv. jez., Eng. jez., Fran. jez. Tal. jez.

SVIBANJ 31. 61. Berlin Usvajanja novog uočiti, analizirati razgovor, Hrvatski jezik

40

Page 41: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

vokabulara i ispraviti pogreške rješavanje zadataka, pisanje

SVIBANJ 31. 62. Reklamationen in der Upoznavanje s najčešćim čitati najčešće razgovor, frontalni, Recepcijsko poslovanje

Gastronomiereklamacijama u gastronomiji reklamacije u rješavanje

individualni

(Reklamacije u gastronomiji) gastronomiji, zadataka, u paru

davati svoje pisanje prijedloge iz prakse, rješavati

zadatke i primijeniti

naučeno (weil-und wenn-Sätze)

SVIBANJ 32. 63.Behandeln von Reklamationen

Stručna obrada reklamacija naučiti reagirati na rješavanje u paru,

(Obrada reklamacija) na hranu u restoranu pritužbe gostiju, zadataka, grupni,Recepsicjko poslovanje

upotrebljavati razgovor, frontalni govorne uzorke, pisanje primjenjivati naučene jezične strukture

SVIBANJ 32. 64.

Zusammenfassung von neuen Vokabeln und Grammatik

Ponoviti stečeno gradivo uz pomoć kratkih usmenih zadataka

U razgovoru s učenicima kratko ponoviti stečeno gradivo razgovor

individualni

41

Page 42: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

frontalni

Naziv dodatne nastave: EKO GRUPA

Ime i prezime voditelja: Mario Nosić, prof.

Razred: svi prvi razredi

Planirani broj učenika 15

Planirani broj sati tjedno 1

Ciljevi dodatne nastave Razvijanje ekološke svijesti kod učenika

Način realizacije dodatne nastave Proširivanje i produbljivanje nastavnih sadržaja predviđenih nastavnim

planom i programom, obilježavanje svih važnih događaja vezanih uz ekologiju te

zaštitu okoliša i zdravlja ljudi.

Vremenski okviri dodatne nastave Svaki tjedan po jedan školski sat

Osnovna namjena dodatne nastave Produbljivanje znanja

Troškovnik detaljni za dodatnu nastavu Oko 50,00 kuna za kopiranje potrebnog materijala.

Način vrednovanja dodatne nastave Postignuti rezultati učenika na kraju nastavne godine.

42

Page 43: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

Kurikulum za dodatnu nastavu „VJERONAUČNA SKUPINA“ za sve razrede u usmjerenju konobar, kuhar, slastičar i turističko-hotelijerski komercijalist u školskoj godini 2019./2020. – Maja Šimičić Roksandić, vjeroučiteljica

1. VJERONAUČNA OLIMPIJADA.

aktivnost, program i/ili projekt VJERONAUČNA OLIMPIJADA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

temeljita obrada teme (građa za ovogodišnju olimpijadu bit će objavljena u mjesecu listopadu) -postizanje cjelovitog općeljudskog i vjerskog odgoja učenika

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

razvijanje navike za temeljito upoznavanje ponuđene teme razvijanje natjecateljskog duha

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova 

odgovornost

Maja Šimičić Roksandić

Biti svjedokom vjere i ohrabrivati učenike u postizanju uspjeha.

43

Page 44: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

obrada ponuđene teme po tematskim cjelinama, pitanjima i odgovorima uz pomoć didaktičkih pomagala prezentacije usmenim i vizualnim načinom razgovori analiza tekstova i fotografija grupnim i individualnim radom kvizovima znanja

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta 1 sat tjedno u šk. godini 2019./2020., po ustanovljenom rasporedu.

način vrednovanja i način korištenja rezultata 

vrednovanja

vrednovanje u grupnoj cjelini usmena analiza i praktična primjena periodični kvizovi znanja natjecanje zalaganje kultura međusobnog komuniciranja sudjelovanje na školskom i županijskom natjecanju

detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta fotokopirni papir (50 kn)

troškovi sudjelovanja natjecanja (po učeniku oko 30 kn)

2. HUMANITARNE AKTIVNOSTI

44

Page 45: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

aktivnost, program i/ili projekt HUMANITARNE AKTIVNOSTI

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

upoznavanje sa socijalnim ustanovama koje djeluju u našoj lokalnoj zajednici jačanje senzibiliziranosti za socijalni angažman postizanje cjelovitog općeljudskog i socijalnog odgoja učenika usmjeravanje vlastitih znanja, komentencija i vještina za općedruštvenu korisnost

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

razvijanje osjećaja za osobe u potrebi razvijanje socijalne osvještenosti ostvarivanje volonterskog rada u zajedništvu s vršnjacima

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova 

odgovornost

Maja Šimičić Roksandić

Usmjeravanje i vođenje aktivnosti, te koordinacija između ustanova i učenika, osluškivanje aktualnih potreba u društvu i osmišljavanje akcija zajedno s učenicima.

45

Page 46: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

upoznavanje s određenim ustanovama koje se bave socijalnim angažmanom izrada volonterskih tablica i raspodjela učenika po centrima razgovori o potrebama analiza moguće pomoći potrebitim sugrađanima grupno i individualno volontiranje organizacija predavanja radnika i predstavnika humanitarnih organizacija i ustanova

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta aktivnosti su inkorporirane u rad dodatne skupine „Vjeronaučna skupina“ - 1 sat tjedno u šk. godini

2019./2020., po ustanovljenom rasporedu.

način vrednovanja i način korištenja rezultata 

vrednovanja

vrednovanje u grupnoj cjelini usmena analiza i praktična primjena izrada materijala za humanitarne buvljake nabavka namirnica za Socijalnu samoposlugu zalaganje kultura međusobnog komuniciranja sudjelovanje u projaktima iznošenje dojmova nakon provedene akcije

detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta

fotokopirni papir (10 kn) potrebni materijali za izradu suvenira, poklona, čestitki (korištenje reciklažnih materijala) školski pribor (ljepilo, papiri, silikon…)-pronalaženje donatora za potrebni pribor troškovi odlaska do mjesta volontiranja (po učeniku oko 20 kn)

46

Page 47: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

3. SAKRO OPATIJA

aktivnost, program i/ili projekt SAKRO OPATIJA

ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta

objediniti kulturno, povijesno, vjersko i tradicijsko nasljeđe u svrhu obrazovanja i odgoja za vjersku toleranciju stvaranje novog suvremenog pristupa povijesnim i sakralnim vrijednostima

namjena aktivnosti, programa i/ili projekta

upoznavanje s kultornim i vjerskim znamenitostima svoga kraja razvijanje ekumanskog duha prepoznavanje turističkih atrakcija koje su neiskorištene u našim turističkim zajednicima stvaranje suradnje s turističkim zajednicima, muzejima, kulturnim ustanovama

nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova 

odgovornost

Maja Šimičić Roksandić

- upućivati učenike u obradu određenog lokaliteta te koordinirati samostalno istraživanje učenika. - organizirati posjete i stručna predavanja u skolpu projekata Rijeka EPK 20202.

47

Page 48: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta

obrada povijesnog, kulturnog i vjerskog značaja pojedinih sakralnih objekata prezentacije usmenim i vizualnim načinom ostalim učenicima posjeti znamenitostima analiza tekstova i fotografija grupni i individualni radovi

vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta aktivnosti su inkorporirane u rad dodatne skupine „Vjeronaučna skupina“ - 1 sat tjedno u šk. godini

2019./2020., po ustanovljenom rasporedu.

način vrednovanja i način korištenja rezultata 

vrednovanja

vrednovanje u grupi usmena analiza i praktična primjena periodični kvizovi znanja izrada ppt prezentacija i seminarskih radova

detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta troškovi odlaska do lokaliteta (učenici sami snose troškove prijevoza)

4. SURADNJA S TIJELIMA I UREDIMA RIJEČKE NADBISKUPIJE

48

Page 49: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

Vjeroučiteljica će nastojati uključiti učenike u kulturna i socijalna događanja na nivou Nadbiskupije u suradnji s raznim uredima i tijelima unutar Riječke nadbiskupije uklopivši mogućnosti „Vjeronaučne skupine“ planu i programu rada Pastoralnog plana Riječke nadbiskupije za pastoralnu godinu 2019/20.

a) suradnja s misijskim uredom Riječke nadbiskupijeb) odlazak na promocije knjiga, koncerte duhovne glazbe, dramske prikaze, molitvene inicijativec) sudjelovanje u događajima u organizaciji Pastorala za mlade Riječke nadbiskupijed) sudjelovanje u događajima koje organizira Katoličko akademsko društvo „Sv. Jeronim“

Maja Šimičić Roksandić, mag.theol.

DODATNA NASTAVA - SEKCIJA BARMENA I BARISTA

49

Page 50: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

50

ZANIMANJEVRIJEME REALIZACIJEBROJ UČENIKANOSITELJ SEKCIJE

CILJEVIMETODE I OBLICI RADA

OČEKIVANJA MT

SEKCIJA BARMENA

- 1 ŠKOLSKI SAT

- GODIŠNJE 35 SATI

- UČENICI (konobari, turističko-hotelijerski komercijalisti)

Voditelj sekcije:

Krešimir Brnin, prof.

SEKCIJA BARISTA

- 1 ŠKOLSKI SAT

- GODIŠNJE 35 SATI

- UČENICI (konobari, turističko-hotelijerski komercijalisti)

Voditelj sekcije:

Krešimir Brnin, prof.

- Dodatno zainteresirati učenike za zanimanje barmen

- Educirati učenike za usavršavanje znanja pripremanja i posluživanja raznih mješanih pića

- Upoznati učenike sa svim vrstama pića

- Učenike educirati za samostalni rad s barskom čašom, ručnim tresačem (shakerom) i električnim mikserom (blenderom)

- Pripremiti učenike za natjecanja školskog, državnog i međunarodnog karaktera.

- Dodatno zainteresirati učenike za zanimanje barista

- Educirati učenike za izradu vrhunskog espresa i napitaka na bazi kave, svladavanje tehnike izrade, prezentacije i ukrašavanje kave.

- Upoznati učenike s uzgojem, čuvanjem i preradom raznih vrsta svjetskih kava

- Frontalan rad

- Individualan rad

- Samostalni rad

- Grupni rad

- PowerPoint prezentacija

- Realizacija

programa s Udrugom konobara i barmena Hrvatske

- Frontalan rad

- Individualan rad

- Samostalni rad

- Grupni rad

- PowerPoint prezentacija

- Realizacija programa s CaffeM d.o.o. (Domagoj Trusić)

uku A.4/5.2.uku C.4/5.1.uku C.4/5.1.uku C.4/5.2.pod A.5.3.B.5.1.Aodr B.5.3.

Page 51: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

7. DOPUNSKA NASTAVA

Za učenike kojima je potreban pomoć u učenju škola će organizirati dopunsku nastavu. Dopunska nastava će se organizirati na određeno vrijeme kada takav oblik pomoći učenicima bude potreban. U školskom kurikulumu planirana je dopunska nastava iz predmeta za koje nam iskustvo govori da bi možda tijekom godine bila potrebna. Stoga navodimo prijedlog kurikuluma iz mnogih drugih predmetnih sadržaja, a ovisno o potrebama i željama učenika uvrstit ćemo ih tijekom nastavne godine.

Naziv dopunske nastave: GOSPODARSKA MATEMATIKAIme i prezime voditelja: Ivica Matić, prof.Zanimanje i razred: konobar, kuhar, slastičar 1., 2., i 3. razrediPlanirani broj učenika: 15Planirani broj sati tjedno: 1Ciljevi dopunske nastave Pomoć u učenju i uspješnom svladavanju sadržaja matematike.

Način realizacije dopunske nastave Individualizirani pristup, učenje kroz igru, suradničko učenje.

Vremenski okviri dopunske nastave ovisno o potrebama učenika

Osnovna namjena dopunske nastave Pomoć u učenju i svladavanju nastavnih sadržaja matematike onim učenicima koji ne mogu pratiti redovni nastavni program s očekivanom razinom znanja i uspjeha.

Troškovnik detaljni za dopunsku nastavu 50,00 kuna po učeniku za potrebe kopiranja i printanja dodatnog materijala za rad.

Način vrednovanja dopunske nastave Individualno praćenje uspješnosti usvajanja planiranih sadržaja za svakog učenika.

Način korištenja rezultata vrednovanja dopunske nastave Rezultati će se koristiti u cilju što uspješnije realizacije nastave matematike.

51

Page 52: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

Naziv dopunske nastave: HRVATSKI JEZIKIme i prezime voditelja: Slobodanka Orešković, prof; Ivana Grandić, prof; Dajana Ljubičić, prof., Ines Pranjić, prof.

Zanimanje i razred: Konobar, kuhar, slastičar – 1, 2 i 3. razred

Planirani broj učenika 15

Planirani broj sati tjedno: 1

Ciljevi dopunske nastave Pomoć u učenju i uspješnom svladavanju sadržaja hrvatskog jezika.

Način realizacije dopunske nastave Individualizirani pristup, stvaralački rad, učenje kroz igru.

Vremenski okviri dopunske nastave ovisno o potrebama učenika

Osnovna namjena dopunske nastave Pomoć u učenju i svladavanju nastavnih sadržaja, te nadoknađivanje znanja učenicima koji ne mogu pratiti redovni nastavni program.

Dopunska nastava namijenjena je učenicima koji teže svladavaju određene nastavne sadržaje, koji se teže koncentriraju na satu, koji su zbog bolesti izostali s obrade određenog gradiva… Ona se prilagođava sposobnostima učenika i temeljni princip prema kojem se radi je individualni pristup i dopunjavanje i svladavanje gradiva korak po korak.

Troškovnik detaljni za dopunsku nastavu Za potrebe kopiranja i printanja dodatnog materijala potrebno je cca. 50,00 kuna po učeniku.

Način vrednovanja dopunske nastave Individualno praćenje uspješnosti usvajanja planiranih sadržaja.

Način korištenja rezultata vrednovanja dopunske nastave Rezultati će se koristiti za što uspješniju realizaciju nastavnog plana i programa.

52

Page 53: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

Naziv dopunske nastave: ENGLESKI JEZIKIme i prezime voditelja: Mario Lozančić, prof; Katarina Krištić, prof., Jasminka Mešter, prof.Zanimanje i razred: Konobar, kuhar, slastičar – 1, 2 i 3. razred

Planirani broj učenika: 15

Planirani broj sati tjedno: 1

Ciljevi dopunske nastave Pomoći djeci pri svladavanju gradiva, razvijanje samopouzdanja.

Način realizacije dopunske nastave Individualizirano kroz rad na tekstu, razgovora i slušanje.

Vremenski okviri dopunske nastave ovisno o potrebama učenika

Osnovna namjena dopunske nastave Za učenike koji ne prate redoviti nastavni program s očekivanom razinom uspjeha.

Troškovnik detaljni za dopunsku nastavu U nastavi dopunske nastave nema nekih većih financijskih troškova izuzev troškovi fotokopiranja potrebnih dodatnih materijala.

Način vrednovanja dopunske nastaveIndividualno praćenje uspješnosti usvajanja planiranih sadržaja.

53

Page 54: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

Naziv dopunske nastave: NJEMAČKI JEZIK

Ime i prezime voditelja: Mirela Kožul, prof.; Ines Pranjić, prof.

Zanimanje i razred: konobar, kuhar, slastičar – prvi i drugi razredi

Planirani broj učenika 15

Planirani broj sati tjedno: 1

Ciljevi dopunske nastave Pomoć djeci pri svladavanju gradiva, razvijanje samopouzdanja.

Način realizacije dopunske nastave Primjenjuju se različiti oblici i metode rada.

Vremenski okviri dopunske nastave ovisno o potrebama učenika

Osnovna namjena dopunske nastave Za učenike koji ne prate uspješno redoviti nastavni program

Način vrednovanja dopunske nastave Individualno praćenje uspješnosti usvajanja planiranih sadržaja.

Način korištenja rezultata vrednovanja dopunske nastave Za osobne analize radi poboljšanja rada.

54

Page 55: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

Naziv dopunske nastave: TALIJANSKI JEZIK

Ime i prezime voditelja: Danijela Valenta, prof., Suzana Hranuelli-Jezidžić

Zanimanje i razred: Konobar, kuhar, slastičar – 1, 2 i 3. razreda

Planirani broj učenika15

Planirani broj sati tjedno1

Ciljevi dopunske nastave Pomoć u učenju i svladavanju nastavnog gradiva iz talijanskoga jezika.

Način realizacije dopunske nastave Primjenjuju se različiti oblici metoda i rada.

Vremenski okviri dopunske nastave ovisno o potrebama učenika

Osnovna namjena dopunske nastave Namijenjen je učenicima koji teže svladavaju nastavnu građu iz talijanskoga jezika.

Način vrednovanja dopunske nastave Lakše provjere tijekom nastavne godine

Način korištenja rezultata vrednovanja izborne nastave Ocjena s dodatne nastave trebala bi na učenika djelovati motivirajuće.

55

Page 56: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

8. IZBORNA NASTAVA

Kurikulum za izbornu nastavu vjeronauka za sve razrede u usmjerenju konobar, kuhar, slastičar i turističko-hotelijerski komercijalist u školskoj godini 2019./2020. – Maja Šimičić Roksandić, vjeroučiteljica

.

IZVEDBENI PROGRAM NASTAVNOG PREDMETA KATOLIČKOG VJERONAUKA ZA SREDNJU ŠKOLU

ELEMENTI I MJERILA PRAĆENJA, PROVJERAVANJA IOCJENJIVANJA UČENIKA U NASTAVI VJERONAUKA

ZNANJE – usvojenost programskog sadržaja na svim razinama: spoznajno-informativnoj, doživljajno-iskustvenoj, djelatno-iskustvenoj razini

STVARALAČKO IZRAŽAVANJE - usmeno, pismeno, likovno, glazbeno, scensko, audiovizualno, molitveno i drugo; aktivnostKULTURA MEĐUSOBNOG KOMUNICIRANJA - stavovi, usvajanje vrjednota, komunikacijska kultura: finoća, pažnja i poštovanje u međusobnim odnosima, ZALAGANJE - sloboda i kreativnost vlastite osobnosti, motiviranost, marljivost, zalaganje, ponašanje, vladanje

Znanje Stvaralačko izražavanje Zalaganje Kultura međusobnog komuniciranja

ODLIČAN  5 ODLIČAN  5 ODLIČAN  5 ODLIČAN  5

1. Učenik u potpunosti razumije vjeronaučne sadržaje i može ih objasniti

2. Učenik odlično razlikuje bitno od manje bitnog…, uspješno povezuje

1. Učenik rado sudjeluje u različitim oblicima SI, daje inicijative i uočava bit sadržaja

2. Učenik izvrsno povezuje vjeronaučne sadržaje kroz oblike SI

1. Učenik se uvijek trudi razumjeti vjeronaučne sadržaje i druge učenike

2. Učenik se odgovorno odnosi prema postavljenim zadacima,

1. Učenik ima razvijenu primjerenu kulturu komuniciranja, izvrsno surađuje s vjeroučiteljem i ostalim učenicima

2. Učenik je pažljiv i ljubazan prema

56

Page 57: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

gradivo s konkretnim životnim situacijama

3. Učenik precizno i argumentirano izražava svoje mišljenje i stavove…

U…

3. Učenik precizno i argumentirano obrazlaže svoje mišljenje i stavove kroz različite oblike SI

ističe se svojom aktivnošću i interesom za rad

3. Učenik odlično povezuje nastavne sadržaje, uvažava svačije mišljenje i stavove

drugima, uzornog ponašanja i primjerenom komunikacijom

3. Učenik je tolerantan u komunikaciji, rado pomaže drugima i uvažava ih, pozitivno djeluje na ostale učenike

VRLO DOBAR  4 VRLO DOBAR  4 VRLO DOBAR  4 VRLO DOBAR  4

1. Učenik vrlo dobro razumije vjeronaučne sadržaje i može ih objasniti uz mali poticaj

2. Učenik vrlo dobro primjenjuje svoje znanje u pismenom i usmenom izražavanju uz malo više vremena i truda

3. Učenik prilično dobro i precizno izražava svoje mišljenje i stavove uz malo više napora i truda

1. Učenik rado prihvaća sudjelovanje u pojedinim oblicima SI

2. Učenik vrlo dobro primjenjuje pojedine oblike SI uz manji poticaj vjeroučitelja

3. Učenik solidno izražava svoje mišljenje i stavove kroz različite oblike SI

Učenik ponekada sudjeluje u stvaranju novih oblika SI

1. Učenik dosta dobro sudjeluje u različitim aktivnostima na satu i pokazuje interes za sadržaje

2. Učenik pokazuje volju za razumijevanjem vjeronaučnih sadržaja

3. Učenik je često aktivan na satu i trudi se izvršavati svoje obveze

1. Učenik se trudi pokazati toleranciju prema različitim mišljenjima i stavovima

2. Učenik vrlo dobro primjenjuje dogovorena pravila komunikacije na satu vjeronauka

3. Učenik se uglavnom pristojno izražava uz rijetke korekcije vjeroučitelja

DOBAR  3 DOBAR  3 DOBAR  3 DOBAR  3

1. Učenik prosječno razumije vjeronaučne sadržaje, potrebna mu je povremena pomoć vjeroučitelja

2. Učenik uglavnom povezuje pojedine dijelove vjeronaučnog gradiva uz povremenu pomoć vjeroučitelja

3. Učenik povremeno izražava svoje mišljenje o vjeronaučnim sadržajima uz manju pomoć vjeroučitelja

1. Učenik pokazuje prosječnu sposobnost SI, potrebna mu je povremena pomoć i poticaj vjeroučitelja

2. Učenik površno razumije upute i načine pojedinih oblika SI, potrebna mu je dodatna pomoć vjeroučitelja

3. Učenik se površno stvaralački izražava, potreban mu je poticaj vjeroučitelja

1. Učenik pokazuje prosječno zanimanje za vjeronaučne sadržaje, pristojnog je ponašanja uz povremene poticaje vjeroučitelja

2. Učenik se povremeno uključuje u rad, djelomično izvršava svoje obveze, često mu je potreban poticaj vjeroučitelja

1. Učeniku je potreban poticaj za primjerenije ponašanje i izražavanje

2. Učenik pokazuje osrednje razumijevanje drugačijih mišljenja i stavova

3. Učenik dobro primjenjuje dogovorena pravila komunikacije na satu uz manju pomoć

57

Page 58: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

3. Učenik je površan u radu, uz čest poticaj vjeroučitelja uključuje se u suradnju s drugim učenicima

vjeroučitelja

DOVOLJAN  2 DOVOLJAN  2 DOVOLJAN  2 DOVOLJAN  2

1. Učenik pokazuje jako površno poznavanje vjeronaučnog gradiva, zamjenjuje pojmove, imena i događaje

2. Učenik teško razumije vjeronaučno gradivo, potreban mu je stalni poticaj i nadzor njegovog rada

3. Učenik teško i vrlo rijetko izražava svoje mišljenje, pasivno sudjeluje u svim oblicima rada

1. Učenik rijetko pokazuje razumijevanje i interes za pojedine oblike SI, potrebna mu je stalna pomoć vjeroučitelja

2. Učenik vrlo rijetko pokazuje spremnost da se stvaralački izrazi, potrebna mu je konstantna pomoć vjeroučitelja

3. Učenik pokazuje minimalan interes prema stvaralačkom izražavanju, djelomično izražava postavljene zadatke samo uz veliku pomoć vjeroučitelja

1. Učenik je rijetko spreman izvršiti svoje obveze, potrebno mu je davati stalne dodatne upute za rad

2. Učenik pasivno prati nastavu i rijetko pokazuje interes za suradnju i uključivanje u nastavni proces

3. Učenik vrlo rijetko izražava svoje mišljenje i stavove unatoč stalnim poticajima vjeroučitelja

1. Učenika rijetko izražava ljubaznost i poštovanje prema drugima, redovito ga treba poticati na pozitivniju verbalnu i neverbalnu komunikaciju

2. Učenik rijetko pokazuje volju za slušanjem i razumijevanjem drugih te rijetko prihvaća pomoć vjeroučitelja

3. Učenik rijetko primjenjuje dogovorena pravila komunikacije u razredu, redovito ga treba poticati na poštivanje i ljubaznost prema drugima

NEDOVOLJAN  1 NEDOVOLJAN  1 NEDOVOLJAN  1 NEDOVOLJAN  1

1.Učenik ne pokazuje minimalno poznavanje vjeronaučnog gradiva

2.Učenik odbija svaku aktivnost i

1. Učenik ne pokazuje minimalan interes za bilo koji oblik SI, ne reagira na poticaje vjeroučitelja

1. Učenik odbija svaku aktivnost i suradnju na satu, ne pokazuje minimalan trud za izvršavanje

1. Učenik ne pokazuje razumijevanje prema drugim, redovito vrijeđa druge učenike

58

Page 59: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

suradnju na satu3. Učenik iskrivljuje pojmove, činjenice,

imena i događaje zadanih vjeronaučnih sadržaja

2. Učenik odbija sudjelovati svakom obliku SI, ne uspijeva se izraziti niti uz pomoć i poticaj vjeroučitelja

3. Učenik odbija svaki oblik samostalnog SI

školskih obveza2. Učenik redovito odbija sudjelovati

u aktivnostima na satu 3. Učenik redovito odbija suradnju s

drugim učenicima

2. Učenik redovito odbija svaki oblik suradnje i pozitivne komunikacije s drugima

3. Učenik se redovito neprimjereno i nepristojno izražava

1. 1. ČETVEROGODIŠNJA ZANIMANJA

ŠKOLA: Ugostiteljska škola, OpatijaOBRAZOVANJE: Turističko hotelijerski komercijalistNASTAVNI PREDMET: Katolički vjeronaukTJEDNI BROJ SATI: 1GODIŠNJI BROJ SATI: 35 (u završnoj godini 32)ŠKOLSKA GODINA: 2019./2020.

Katolički vjeronauk kao predmet u četverogodišnjim srednjim školama omogućuje učenicima stjecanje religioznih sposobnosti koje obuhvaćaju: Razumijevanje čovjeka kao religioznog bića i otvorenost za religiozno shvaćanje stvarnosti Posvješćivanje vlastite religioznosti i vjere i sposobnost njezina izražavanja na osobnoj i zajedničkoj razini Poznavanje sadržaja kršćanske vjere Sposobnost kritičkog propitivanja i prosudbe različitih oblika religioznog i vjerskog mišljenja i ponašanja Upoznavanje s drugim religijama, konfesijama i svjetonazorima, promicanje ekumenizma, te usvajanje stava dijaloga i tolerancije

PRVO GODIŠTE SREDNJE ŠKOLECILJ:

59

Page 60: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

Obuhvatiti sve strane čovjekova bića, njegovo razmišljanje, osjećaje, postupanje i vjeru. Proširiti njihove egzistencijalno-religiozne vidike. Poticati da budu zauzeti graditelji vlastitog života na temelju osobnog suočenja s Isusom Kristom koji je Alfa i Omega, Početak i Svršetak cjelokupne stvarnosti.TEMATSKE CJELINE:

- U POTRAZI ZA SMISLOM ŽIVOTA- ČOVJEK - RELIGIOZNO BIĆE- KRŠĆANSKA OBJAVA I SVETO PISMO- ISUS KRIST - VRHUNAC OBJAVE- TAJNA STVARANJA - GOVOR ZNANOSTI I GOVOR VJERE

DRUGO GODIŠTE SREDNJE ŠKOLECILJ:Sustavno i cjelovito, ekumensko i dijaloško upoznavanje katoličke vjere na informativno-spoznajnoj, doživljajnoj i djelatnoj razini. Svrha nastave drugog vjeronaučnog godišta je djeci omogućiti dublji susret s glavnim istinama i činjenicama kršćanske vjere i u njima razvijati spremnost na djelovanje u skladu s vjerom. Cilj mu je učvršćivati i produbljivati temeljni osjećaj povjerenja u Boga i razvijati stav radosna prihvaćanja vjerničkog života, osobito stoga jer nas Bog, Isusov i naš Otac ljubi i poziva da budemo njegovi prijatelji i njegova dobra djeca. Učenici upoznaju Crkvu koja nastavlja Kristovo djelo kroz povijest; produbljuju spoznaju o obitelji, prijateljstvu, ljubavi, religioznim pokretima, slobodi i savjesti u kontekstu slobodnog i kritičkog suočavanja sa stvarnošću i traganju za osobnim identitetom.TEMATSKE CJELINE:

- SLOBODA – IZBOR I ODGOVORNOST- ŽIVOT S CRKVOM I U CRKVI- ZAJEDNICA KOJA OSLOBAĐA I SLUŽI – POVIJEST CRKVE- S CRKVOM NA PUTU VJERE I SLOBODE - MOLITVA, SLAVLJE, SVJEDOČENJE

TREĆE GODIŠTE SREDNJE ŠKOLECILJ:Uputiti učenike na razvoj etičko moralne svijesti i savjesti kroz evanđeoske vrednote i aktivno sakramentalno življenje, te tako ostvarivati Kraljevstvo Božje u svom zvanju i zanimanju. Uputiti na stvaranje etičko-moralne svijesti i savjesti koja uključuje teorijsko opravdanje univerzalnih vrijednosti i osjećaj dužnosti da svoje djelovanje uskladi s prirodnim zakonom. Uvidjeti da Božji zakon može biti od velike pomoći

60

Page 61: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

u procesu stvaranja uravnotežene i cjelovite ljudske osobnosti, jer potiče na odgovornost pred Bogom u dosljednosti prema sebi i drugima. Isticati i uputiti na vrednovanje dostojanstva života i osobe, obitelji i braka, dobara i Istine, u svjetlu Božje osloboditeljske Objave.TEMATSKE CJELINE:

- KRŠĆANSKO POIMANJE ČOVJEKA- ČOVJEK - MORALNO BIĆE- LJUBAV PREMA BOGU I BLIŽNJEMU - TEMELJI KRŠĆANSKE MORALNOSTI- "MUŠKO I ŽENSKO STVORI IH"- DOSTOJANSTVO LJUDSKOGA ŽIVOTA- ŽIVJETI U ISTINI

ČETVRTO GODIŠTE SREDNJE ŠKOLECILJ:Uvoditi u otkrivanje milosnog i spasenjskog Božjeg djelovanja u sakramentima. Živjeti sakramentalnu dimenziju. Prepoznati osobni poziv i uključiti se u “borbu” za novi svijet, “bolji svijet”, pravednije društvo, ljudske odnose kako bi već ovdje na zemlji zasjalo “u punini” Kraljevstvo Božje.TEMATSKE CJELINE:

- SUVREMENI ČOVJEK PRED PITANJEM BOGA- BIBLIJSKA SLIKA BOGA I ISKUSTVO BOGA- LJUDSKI RAD I STVARALAŠTVO- IZAZOVI ZNANSTVENO-TEHNIČKOG NAPRETKA- KRŠĆANSKA NADA U BUDUĆNOST

1. 2. TROGODIŠNJA ZANIMANJA

ŠKOLA: Ugostiteljska škola, OpatijaOBRAZOVANJE: Kuhar, konobar, slastičarNASTAVNI PREDMET: Katolički vjeronauk

61

Page 62: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

TJEDNI BROJ SATI: 1GODIŠNJI BROJ SATI: 35 (u završnoj godini 32)ŠKOLSKA GODINA: 2019./2020.

PRVO GODIŠTE SREDENJE ŠKOLECILJ:U novoj sredini prepoznati i izgraditi vlastite stavove temeljene na opće moralnim kršćanskim načelima. Senzibilizirati učenike za prepoznavanje važnosti religiozne dimenzije života, te upoznati razlike među ponudama na religioznom “tržištu” i utvrditi vlastito katoličko opredjeljenjeTEMATSKE CJELINE:

- U POTRAZI ZA SMISLOM ŽIVOTA- ČOVJEK - RELIGIOZNO BIĆE- KRŠĆANSKA OBJAVA I SVETO PISMO- ISUS KRIST - VRHUNAC OBJAVE- TAJNA STVARANJA - GOVOR ZNANOSTI I GOVOR VJERE

DRUGO GODIŠTE SREDNJE ŠKOLECILJ:Upoznati se sa nastankom i razvojem katoličke Crkve. Uočiti njezinu važnost i nužnost zajednice vjernika u kojoj se lakše živi i prepoznaje nauka Crkve. Prepoznati utjecaj Crkve na rast i razvoj Hrvatskog naroda kroz povijest. Posvijestiti nužnost vlastitog angažmana unutar zajednice i društva.TEMATSKE CJELINE I TEME :

- SLOBODA – IZBOR I ODGOVORNOST- ŽIVOT S CRKVOM I U CRKVI- ZAJEDNICA KOJA OSLOBAĐA I SLUŽI – POVIJEST CRKVE - S CRKVOM NA PUTU VJERE I SLOBODE –

MOLITVA, SLAVLJE, SVJEDOČENJE

TREĆE GODIŠTE SREDNJE ŠKOLECILJ:

62

Page 63: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

Stvaranje etičko-moralne svijesti, te osjećaja dužnosti djelovanja u skladu s istom. Pronalazak vrijednosti koje vode do ostvarenja čovjeka, stavljanje Isus Krista kao primjera čovječnosti, te senzibiliziranje za probleme društva u kojem učenici žive i poticaj na aktivnost u sladu sa kršćanskom suodgovornošću..TEMATSKE CJELINE I TEME:

- KRŠĆANSKO POIMANJE ČOVJEKA I TEMELJI MORALNOSTI- LJUBAV PREMA BOGU I BLIŽNJEMU – TEMELJI KRŠĆANSKE

MORALNOSTI- MUŠKO I ŽENSKO STVORI IH- LJUDSKI RAD I STVARALAŠTVO- DOSTOJANSTVO LJUDSKOG ŽIVOTA

PLAN IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SKLOPU NASTAVNOG PREDMETA RIMOKATOLIČKOG VJERONAUKA U ŠKOLASKOJ GODINI 2019./20.

RUJAN: Misno slavlje za početak školske godine

Ciljevi: - Donošenje odluka za narednu školsku godinu- Osvješćivanje zadataka koji se stavljaju pred učenike- Traženje Božjeg blagoslova u radu koji slijedi u šk. god 2019./2020.

LISTOPAD:

Posjet centru za mlade Bl. Miroslav BulešićCijevi: - Stvaranje zajedništva i međusobne podrške među mladima

- Upoznavanje drugih ljudi, njihovog pogleda na život, iskustava življenja vjere- Upoznavanje s aktivnostima mladih katolika na nivou grada i države

STUDENI: Priprema za vjeronaučnu olimpijadu

63

Page 64: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

- Prijava i odabir učenika koji će sudjelovati na natjecanju iz vjeronauka- Upoznavanje učenika s temom, literaturom i konceptom natjecanja

PROSINAC: Karitativna akcija Hrvatskog caritasa  „Za tisuću radosti“

U sklopu akcije nacionalnog caritasa i naši se učenici planiraju odazvati tradicionalnoj akciji koja uoči Božića skuplja sredstva za najsiromašnije obitelji i učenike.Ciljevi: - Rušenje potrošačkog predblagdanskog mentaliteta

- Stvaranje senzibiliteta za potrebe dugih Predbožićna duhovna obnova za srednjoškolce u organizaciji Riječke nadbiskupije

Ciljevi: - Priprema za blagdan Božića- Poticanje stvaranja duhovnog identiteta- Stvaranje iskustva zajedničkog slavljenja bez opijata i galame

SIJEĆANJ: 27. siječnja 2018. Obilježavanje dana sjećanja na Holokaust

Za učenike i nastavnike škole planira se održati je kratka akademija u povodu Dana sjećanja na Holokaust. Ciljevi: - Upoznati se sa strahotama tijekom Drugog svjetskog rata

- Stvarati ozračje tolerancije i suživota- Uočavanje da se mora učiti iz povijesti, kako se ona ne bi ponovila- Senzibiliziranje za prava manjina, subkultura i rasa

VELJAČA: Školska razina natjecanja iz vjeronauka „Vjeronaučna olimpijada“Ciljevi: - Proširenje znanja na području vjere i religiozne kulture

- Jačanje natjecateljskog duha i želje za novim saznanjima- Produbljivanje vjerskih tema

OŽUJAK: Županijska razina natjecanja iz vjeronauka „Vjeronaučna olimpijada“

Ciljevi: - Predstavljanje škole na županijskoj razini

- Dublje poznavanje s temom- Stvaranje ozračja zajedništva i međusobne potpore članova ekipe koji predstavljanju školu

64

Page 65: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

Planinarski križni put Ciljevi: - Upoznati se s načinom moljenja križnog puta

- Stvoriti nove spoznaje o opatijskom kraju i brdu Učki- Promicati zdrav život

TRAVANJ:1. Preduskrsna duhovna obnova za srednjoškolce

Tradicionalna preduskrsna duhovna obnova za studentsku i srednjoškolsku mladež održava se u sklopu ureda za mlade Riječke nadbiskupije.Ciljevi: - Jačati osjećaj priprema za blagdane uz sakramente, posebice ispovijed

- Promišljanje nad svojim postupcima- Upoznavanje mladih sa sličnim razmišljanjem- Duhovno jačanje

SVIBANJ:2. Metropolitanski susret mladih

Ciljevi: - Susret s drugim mladima u vidu jačanja osjećaja vjerske pripadnosti i stvaranje radosnog zajedništva- Senzibiliziranje za uključivanje u život šire zajednice- Osnaživanje molitvenog i sakramentalnog života

LIPANJ:3. Duhovsko bdijenje

Ciljevi: - Prepoznavanje Duha Svetoga kao vodiča u kršćanskom životu

- Zajednička molitva - Prihvaćanje Crkve kao osnovne zajednice i prostora za rast u vjeri

TIJEKOM NASTAVNE GODINE:4. Hodočašće

Učenici planiraju posjetiti neko od svetišta u vidu jačanja unutar crkvenog zajedništva i jačanja molitvene svijesti. U planu su manje duhovne obnove na području Riječke nadbiskupije, te jedna velika duhovna obnova u trajanju od četiri dana u kući susreta Tabor, Samobor.

5. Biskupijski susret mladih

65

Page 66: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

Svake godine se organizira susret srednjoškolaca i studenata na biskupijskom ili nacionalnom nivou. Susret je jednodnevni ili dvodnevni, a sastoji se od upoznavanja znamenitosti naše zemlje, molitve i igre.

6. Volontiranje u sklopu Socijalne samoposluge RijekaUčenici se upoznaju s potrebama šire društvene zajednice, te sudjeluju u kreiranju stvarnosti i konkretnoj pomoći onima kojima je to potrebno.Planirane akcije:a) „5 kruhova i 2 ribe“b) volontiranje u trgovačkim centrima i na Korzu s ciljem informiranja o radu Socijalne samoposlugec) akcija „Mladi protiv gladi“d) humanitarni malonogometni turnirie) volonteri i korisnici kao gosti na satu vjeronauka

7. Projekt „5 kruhova i 2 ribe“Projekt „5 kruha i 2 ribice“ nastao je u Ugostiteljskoj školi Opatija u želji da za korizmu napravimo nešto dobro i plemenito. Budući da je sve više učenika i njihovih roditelja socijalno ugroženo i nisu u mogućnosti novčano pomoći drugima, odlučili smo od „ničega“ pokušati stvoriti „nešto“. Iz istog je razloga i projekt dobio ime po događaju u kojem je Isus iz vrlo malo namirnica uspio nahraniti veliko mnoštvo. U vjeri da Bogu ništa nije nemoguće, željeli smo ponuditi ono što nam je na raspolaganju: naše vrijeme, kulinarska znanja, vjeru i dobru volju. Nadam se da ćemo uz Vašu i Božju pomoć uspjeti nahraniti one kojima je to najpotrebnije.

Učenici su u razdoblju korizme napisali molitve, te izabrali recepte za razne prigode okupljanja oko obiteljskog stola preuzete iz knjige „Iz padela naših nona“ ravnatelja škole Damjana Miletića koja je rezultat rada nastavnika struke u Ugostiteljskoj školi Opatija, te od njih sastavili knjižicu koja može služiti kao vodič kroz obiteljska blagdanska okupljanja. Knjižica sadrži petnaestak prigodnih recepata i molitava, te stare običaje pod geslom „Ča se jilo na blagdani“ autora Ive Jardasa koji su također objavljeni u istoimenoj knjizi.

U okviru nastavnog plana za zanimanja konobar, kuhar, slastičar i turističko hotelijerski komercijalist u općeobrazovnom dijelu predviđena je izborna nastava od jednog školskog sata. Izborna nastava je obvezna, a učenici mogu birati, s obzirom na svoje sklonosti i želje, vjeronauk ili etiku. Dodatna mogućnost učenicima u izboru vjeronauka je u tome da je vjeronauk u školi konfesionalni, tako da učenici mogu slobodno izabrati, s obzirom na njihovu vjeroispovijest, rimokatolički, pravoslavni, islamski i dr. vjeronauk.

Kurikulum za izbornu nastavu ETIKE za sve razrede u usmjerenju konobar, kuhar, slastičar i turističko-hotelijerski komercijalist u

66

Page 67: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

školskoj godini 2019./2020. – Ana Žarković, prof.; Maja Šimičić Roksandić, prof.

ČETVEROGODIŠNJI PROGRAM – TURISTIČKO-HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST

TJEDNI BROJ SATI: 1GODIŠNJI BROJ SATI: 35 (završni razred 32 sata)ŠKOLSKA GODINA: 2019./2020.

1. RAZRED

UDŽBENIK: Lukić, Katinić, Ćurko, Zec, "Etika 1", ŠK, Zagreb, 2014.

OPIS PREDMETA: Razviti kompetencije moralne prosudbe te usvajanje obrazaca moralnog ponašanja. Uvesti učenike u situacije koje uključuju moralne konflikte za koje nemaju gotove odgovore i do kojih trebaju doći razložnim sučeljavanjem različitih stajališta.

OPĆI CILJEVI I ZADACI: razviti sposobnost analize teksta etičke problematike, te argumentirano, temeljem razumijevanja općih načela etičkog prosuđivanja,

iskazati vlastiti odnos prema iznesenim idejama i stavovima naučiti prepoznati etičku problematiku unutar povijesti filozofije, tako da učenik može različite sustave vrijednosti pojedinih misaonih

razdoblja smjestiti u povijesni kontekst kulturnih i religijskih tradicija razviti sposobnost filozofskog shvaćanja svijeta povezivanjem znanja iz različitih područja naučiti učenike razlikovati temeljne etičke probleme prirodnih znanosti, posebno biologije, medicine i informacijskih znanosti, te njihov

utjecaj na individualni i socijalni život potaknuti učenike na samostalno kritičko razmišljanje kao i uočavanje važnosti preciznog izražavanja vlastitih misli, argumentiranog

raspravljanja i toleriranja različitog mišljenja pomoći učenicima u traženju, razvijanju i osvještavanju vlastitog moralnog identiteta

67

Page 68: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

razviti sposobnost suočavanja sa situacijama koje uključuju moralne dileme i konflikte, te u tom smislu, razviti sposobnost učenika da impulzivna rješenja zamjenjuju racionalnim shvaćanjem

pokušati uskladiti vrijednosni sustav s etičkim djelovanjem mladog čovjekosposobiti učenike za moralnu prosudbu vlastitog djelovanja, kao i djelovanja drugih, te za osmišljavanje etičkih rješenja za ispravno i dobro djelovanje

TEMATSKE CJELINE:I. Uvod u etikuII. U potrazi za identitetomIII. Prepreke u potraziIV. Ciljevi – lažni, prividni, istinskiV. Orijentiri i zamke na putuVI. Odgovornost za sebe, prirodu i druge

2. RAZRED

UDŽBENIK: Marušić Brezetić D., Ćurko B. „Ja, mi, oni... udžbenik etike za drugi razred srednjih škola“, Profil, Zagreb, 2010.

CILJ PREDMETA:Stjecanje teorijskih znanja iz vrijednosnog normativnog područja koje se odnosi na međuljudske odnose i komunikaciju te razvoj svijesti o moralnoj odgovornosti prema sebi i uzajamnosti prema zajednici.Kritičko promišljanje o problemima suvremenog života.OPĆI CILJEVI I ZADACI:

razviti sposobnost analize teksta etičke problematike, te argumentirano, temeljem razumijevanja općih načela etičkog prosuđivanja, iskazati vlastiti odnos prema iznesenim idejama i stavovima

naučiti prepoznati etičku problematiku unutar povijesti filozofije, tako da učenik može različite sustave vrijednosti pojedinih misaonih razdoblja smjestiti u povijesni kontekst kulturnih i religijskih tradicija

razviti sposobnost filozofskog shvaćanja svijeta povezivanjem znanja iz različitih područja

68

Page 69: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

naučiti učenike razlikovati temeljne etičke probleme prirodnih znanosti, posebno biologije, medicine i informacijskih znanosti, te njihov utjecaj na individualni i socijalni život

potaknuti učenike na samostalno kritičko razmišljanje kao i uočavanje važnosti preciznog izražavanja vlastitih misli, argumentiranog raspravljanja i toleriranja različitog mišljenja

pomoći učenicima u traženju, razvijanju i osvještavanju vlastitog moralnog identiteta razviti sposobnost suočavanja sa situacijama koje uključuju moralne dileme i konflikte, te u tom smislu, razviti sposobnost učenika da

impulzivna rješenja zamjenjuju racionalnim shvaćanjem pokušati uskladiti vrijednosni sustav s etičkim djelovanjem mladog čovjeka osposobiti učenike za moralnu prosudbu vlastitog djelovanja, kao i djelovanja drugih, te za osmišljavanje etičkih rješenja za ispravno i

dobro djelovanje razviti sposobnost filozofskog shvaćanja svijeta povezivanjem znanja iz različitih područja potaknuti učenike na samostalno kritičko razmišljanje uočavanje važnosti preciznog izražavanja vlastitih misli, argumentiranog raspravljanja i toleriranja različitog mišljenja pomoći učeniku u traženju vlastitog identiteta pokušati uskladiti vrijednosni sustav s etičkim djelovanjem mladog čovjeka identificirati izabrane pojmove iz područja primijenjene etike razumjeti osnovne probleme suvremene etike raspraviti različita moralna načela djelovanja objasniti razloge moralnih sukoba analizom konfliktnih situacija preispitati vlastite stavove ovladati umijećem filozofske argumentacije

TEMATSKE CJELINE:I. Čovjek u odnosimaII. Sukobi u odnosimaIII. Reguliranje odnosaIV. Odnosi u društvu i u državi

69

Page 70: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

V. Globalizacija

3. RAZRED

UDŽBENIK: Reškovac, T., „Bioetika, udžbenik etike za treći razred srednjih škola“, Profil, Zagreb, 2008.

OPIS PREDMETA: Razviti kompetencije moralne prosudbe te usvajanje obrazaca moralnog ponašanja. Uvesti učenike u situacije koje uključuju moralne konflikte za koje nemaju gotove odgovore i do kojih trebaju doći razložnim sučeljavanjem različitih stajališta.

OPĆI CILJEVI I ZADACI: razviti sposobnost analize teksta etičke problematike, te argumentirano, temeljem razumijevanja općih načela etičkog prosuđivanja,

iskazati vlastiti odnos prema iznesenim idejama i stavovima naučiti prepoznati etičku problematiku unutar povijesti filozofije, tako da učenik može različite sustave vrijednosti pojedinih misaonih

razdoblja smjestiti u povijesni kontekst kulturnih i religijskih tradicija razviti sposobnost filozofskog shvaćanja svijeta povezivanjem znanja iz različitih područja naučiti učenike razlikovati temeljne etičke probleme prirodnih znanosti, posebno biologije, medicine i informacijskih znanosti, te njihov

utjecaj na individualni i socijalni život potaknuti učenike na samostalno kritičko razmišljanje kao i uočavanje važnosti preciznog izražavanja vlastitih misli, argumentiranog

raspravljanja i toleriranja različitog mišljenja pomoći učenicima u traženju, razvijanju i osvještavanju vlastitog moralnog identiteta razviti sposobnost suočavanja sa situacijama koje uključuju moralne dileme i konflikte, te u tom smislu, razviti sposobnost učenika da

impulzivna rješenja zamjenjuju racionalnim shvaćanjem pokušati uskladiti vrijednosni sustav s etičkim djelovanjem mladog čovjeka osposobiti učenike za moralnu prosudbu vlastitog djelovanja,

kao i djelovanja drugih, te za osmišljavanje etičkih rješenja za ispravno i dobro djelovanje

TEMATSKE CJELINE:

70

Page 71: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

I. Čovjek, priroda i etikaII. Ekologija – Misli globalno, djeluj lokalnoIII. Napredak i održivi razvojIV. Čovjek i biljkeV. Čovjek i životinjeVI. Stvaranje životaVII. Stvaranje čovjekaVIII. Liječenje i transplantacijaIX. PobačajX. Pitanje smrtiXI. Pravednost i pravoXII. Etika i politikaXIII. Etika i novinarstvoXIV. Vrijednosti i njihovo ozbiljenje

4. RAZRED

UDŽBENIK: P. Jakopec, "Etika 4.“, Školska knjiga, Zagreb, 2014.

OPIS PREDMETA Osnovni je svrha nastavnog predmeta etike, kao filozofske discipline koja se bavi moralnim pitanjima, i koja nastoji analizirati utemeljenost sadržaja moralnih normi i ispravnost moralnih načela, sustavnim poučavanjem i jasnim prenošenjem predviđenih nastavnih sadržaja potaknuti učenike na kritičko promišljanje o problemima suvremenog života, te da kroz stjecanja znanja o terminologiji, koncepcijama i problemima etike kao filozofske discipline razviju sposobnost za moralno prosuđivanje, etičko argumentiranje i moralno poželjnu životnu orijentaciju.

OPĆI CILJEVI I ZADACI:

71

Page 72: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

razviti sposobnost analize teksta etičke problematike, te argumentirano, temeljem razumijevanja općih načela etičkog prosuđivanja, iskazati vlastiti odnos prema idejama i stavovima iznesenim u istom

razviti sposobnost razumijevanja etičke problematike unutar povijesti filozofije, tako da učenik može različite sustave vrijednosti različitih misaonih razdoblja smjestiti u povijesni kontekst različitih kulturnih i religioznih tradicija

razviti sposobnost filozofskog shvaćanja svijeta povezivanjem znanja iz različitih područja naučiti učenike razlikovati temeljne etičke probleme razvitka prirodnih znanosti, posebno biologije, medicine, informacijskih znanosti, te

njihov utjecaj na individualni i socijalni život potaknuti učenike na samostalno kritičko razmišljanje uočavanje važnosti preciznog izražavanja vlastitih misli, argumentiranog raspravljanja i toleriranja različitog mišljenja pomoći učeniku u traženju vlastitog identiteta potaknuti učenike da razvijaju i osvještavaju vlastiti moralni identitet kako bi se bolje snalazio u suvremenom svijetu razviti sposobnost suočavanja sa situacijama koje uključuju moralne dileme i konflikte, te u tom smislu, razviti sposobnost učenika da

impulzivna rješenja zamjenjuju racionalnim shvaćanjem pokušati uskladiti vrijednosni sustav s etičkim djelovanjem mladog čovjeka razviti sposobnost kod učenika da mogu donositi moralne prosudbe o vlastitom djelovanju, kao i o djelovanju drugih, te predlagati etička

rješenja za ispravno i dobro djelovanje

TEMATSKE CJELINE:I. Moral i etikaII. Ljudsko iskustvo i etičko gledišteIII. Predmet, struktura i područja etičkog prosuđivanjaIV. Etičko opravdanje moralnog djelovanjaV. Etička argumentacija i etičke teorije

1.2. TROGODIŠNJI PROGRAM – KUHAR, KONOBAR, SLASTIČAR

72

Page 73: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

TJEDNI BROJ SATI: 1GODIŠNJI BROJ SATI: 35 (završni razred 32 sata)ŠKOLSKA GODINA: 2019./2020.

1. RAZRED

UDŽBENIK: Lukić, Katinić, Ćurko, Zec, "Etika 1", ŠK, Zagreb, 2014.

OPIS PREDMETA: Razviti kompetencije moralne prosudbe te usvajanje obrazaca moralnog ponašanja. Uvesti učenike u situacije koje uključuju moralne konflikte za koje nemaju gotove odgovore i do kojih trebaju doći razložnim sučeljavanjem različitih stajališta.

OPĆI CILJEVI I ZADACI: razviti sposobnost analize teksta etičke problematike, te argumentirano, temeljem razumijevanja općih načela etičkog prosuđivanja,

iskazati vlastiti odnos prema iznesenim idejama i stavovima naučiti prepoznati etičku problematiku unutar povijesti filozofije, tako da učenik može različite sustave vrijednosti pojedinih misaonih

razdoblja smjestiti u povijesni kontekst kulturnih i religijskih tradicija razviti sposobnost filozofskog shvaćanja svijeta povezivanjem znanja iz različitih područja naučiti učenike razlikovati temeljne etičke probleme prirodnih znanosti, posebno biologije, medicine i informacijskih znanosti, te njihov

utjecaj na individualni i socijalni život potaknuti učenike na samostalno kritičko razmišljanje kao i uočavanje važnosti preciznog izražavanja vlastitih misli, argumentiranog

raspravljanja i toleriranja različitog mišljenja pomoći učenicima u traženju, razvijanju i osvještavanju vlastitog moralnog identiteta razviti sposobnost suočavanja sa situacijama koje uključuju moralne dileme i konflikte, te u tom smislu, razviti sposobnost učenika da

impulzivna rješenja zamjenjuju racionalnim shvaćanjem

73

Page 74: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

pokušati uskladiti vrijednosni sustav s etičkim djelovanjem mladog čovjekosposobiti učenike za moralnu prosudbu vlastitog djelovanja, kao i djelovanja drugih, te za osmišljavanje etičkih rješenja za ispravno i dobro djelovanje

TEMATSKE CJELINE:I. Uvod u etikuII. U potrazi za identitetomIII. Prepreke u potraziIV. Ciljevi – lažni, prividni, istinskiV. Orijentiri i zamke na putuVI. Odgovornost za sebe, prirodu i druge

2. RAZRED

UDŽBENIK: Marušić Brezetić D., Ćurko B. „Ja, mi, oni... udžbenik etike za drugi razred srednjih škola“, Profil, Zagreb, 2010.

CILJ PREDMETA:Stjecanje teorijskih znanja iz vrijednosnog normativnog područja koje se odnosi na međuljudske odnose i komunikaciju te razvoj svijesti o moralnoj odgovornosti prema sebi i uzajamnosti prema zajednici.Kritičko promišljanje o problemima suvremenog života.

OPĆI CILJEVI I ZADACI: razviti sposobnost analize teksta etičke problematike, te argumentirano, temeljem razumijevanja općih načela etičkog prosuđivanja,

iskazati vlastiti odnos prema iznesenim idejama i stavovima naučiti prepoznati etičku problematiku unutar povijesti filozofije, tako da učenik može različite sustave vrijednosti pojedinih misaonih

razdoblja smjestiti u povijesni kontekst kulturnih i religijskih tradicija razviti sposobnost filozofskog shvaćanja svijeta povezivanjem znanja iz različitih područja

74

Page 75: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

naučiti učenike razlikovati temeljne etičke probleme prirodnih znanosti, posebno biologije, medicine i informacijskih znanosti, te njihov utjecaj na individualni i socijalni život

potaknuti učenike na samostalno kritičko razmišljanje kao i uočavanje važnosti preciznog izražavanja vlastitih misli, argumentiranog raspravljanja i toleriranja različitog mišljenja

pomoći učenicima u traženju, razvijanju i osvještavanju vlastitog moralnog identiteta razviti sposobnost suočavanja sa situacijama koje uključuju moralne dileme i konflikte, te u tom smislu, razviti sposobnost učenika da

impulzivna rješenja zamjenjuju racionalnim shvaćanjem pokušati uskladiti vrijednosni sustav s etičkim djelovanjem mladog čovjeka osposobiti učenike za moralnu prosudbu vlastitog djelovanja, kao i djelovanja drugih, te za osmišljavanje etičkih rješenja za ispravno i

dobro djelovanje razviti sposobnost filozofskog shvaćanja svijeta povezivanjem znanja iz različitih područja potaknuti učenike na samostalno kritičko razmišljanje uočavanje važnosti preciznog izražavanja vlastitih misli, argumentiranog raspravljanja i toleriranja različitog mišljenja pomoći učeniku u traženju vlastitog identiteta pokušati uskladiti vrijednosni sustav s etičkim djelovanjem mladog čovjeka identificirati izabrane pojmove iz područja primijenjene etike razumjeti osnovne probleme suvremene etike raspraviti različita moralna načela djelovanja objasniti razloge moralnih sukoba analizom konfliktnih situacija preispitati vlastite stavove ovladati umijećem filozofske argumentacije

TEMATSKE CJELINE:I. Čovjek u odnosimaII. Sukobi u odnosimaIII. Reguliranje odnosa

75

Page 76: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

IV. Odnosi u društvu i u državiV. Globalizacija

3. RAZRED

UDŽBENIK: Reškovac, T., „Bioetika, udžbenik etike za treći razred srednjih škola“, Profil, Zagreb, 2008.

OPIS PREDMETA: Razviti kompetencije moralne prosudbe te usvajanje obrazaca moralnog ponašanja. Uvesti učenike u situacije koje uključuju moralne konflikte za koje nemaju gotove odgovore i do kojih trebaju doći razložnim sučeljavanjem različitih stajališta.

OPĆI CILJEVI I ZADACI: razviti sposobnost analize teksta etičke problematike, te argumentirano, temeljem razumijevanja općih načela etičkog prosuđivanja,

iskazati vlastiti odnos prema iznesenim idejama i stavovima naučiti prepoznati etičku problematiku unutar povijesti filozofije, tako da učenik može različite sustave vrijednosti pojedinih misaonih

razdoblja smjestiti u povijesni kontekst kulturnih i religijskih tradicija razviti sposobnost filozofskog shvaćanja svijeta povezivanjem znanja iz različitih područja naučiti učenike razlikovati temeljne etičke probleme prirodnih znanosti, posebno biologije, medicine i informacijskih znanosti, te njihov

utjecaj na individualni i socijalni život potaknuti učenike na samostalno kritičko razmišljanje kao i uočavanje važnosti preciznog izražavanja vlastitih misli, argumentiranog

raspravljanja i toleriranja različitog mišljenja pomoći učenicima u traženju, razvijanju i osvještavanju vlastitog moralnog identiteta razviti sposobnost suočavanja sa situacijama koje uključuju moralne dileme i konflikte, te u tom smislu, razviti sposobnost učenika da

impulzivna rješenja zamjenjuju racionalnim shvaćanjem pokušati uskladiti vrijednosni sustav s etičkim djelovanjem mladog čovjeka osposobiti učenike za moralnu prosudbu vlastitog djelovanja,

kao i djelovanja drugih, te za osmišljavanje etičkih rješenja za ispravno i dobro djelovanje

76

Page 77: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

TEMATSKE CJELINE:I. Čovjek, priroda i etikaII. Ekologija – Misli globalno, djeluj lokalnoIII. Napredak i održivi razvojIV. Čovjek i biljkeV. Čovjek i životinjeVI. Stvaranje životaVII. Stvaranje čovjekaVIII. Liječenje i transplantacijaIX. PobačajX. Pitanje smrtiXI. Pravednost i pravoXII. Etika i politikaXIII. Etika i novinarstvoXIV. Vrijednosti i njihovo ozbiljenje

9. PROGRAMI IZVANNASTAVNOG I IZVANŠKOLSKOG RADA

77

Page 78: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

PODRUČJA

VRIJEME REALIZACIJE

NOSITELJI AKTIVNOSTI

CILJEVISTANDARDI/KOMPETENCIJE (RAZVIJAJU SE KROZ SVE NAVEDENE SADRŽAJE KOJI SU MEĐUSOBNO POVEZANI

HUMANITARNIM KARAKTEROM)

Suradnja s Gradskim Crvenim križom:

Solidarnost na djelu

Listopad 2019.

Nositelji: Maja Šimičić Roksandić, prof.,

Jelena Barić, prof.

Sudionici: Svi učenici škole

Dobrovoljno darivanje krvi

Veljača 2020.

Nositelj: Jelena Barić, prof.

Sudionici: Učenici - punoljetni

Natjecanje Mladeži

- prikupljanje novca u humanitarne svrhe - pomoć potrebitima

- omogućiti provođenje humanitarnih akcija

- poticanje volonterskog rada

- senzibilizacija lokalne zajednice

- promicanje humanitarnih zadaća Crvenog križa među učenicima Škole

KOGNITIVNE, INOVATIVNE

razvijati osjetljivost za problemeučenik će moći prepoznati, postaviti, razumjeti, interpretirati i riješiti problem odnosno situaciju

razvijati imaginaciju - otvorenost za nove ideje

proizvođenje novih idejaučenik će moći - razmotriti i prihvatiti tuđe ideje

- osmisliti vlastite ideje

razvijati stvaralačku sloboduučenik će imati inicijativu, bit će samostalan u pristupu i rješavanju problema

kreativno traženje rješenjaučenik će biti radoznao, maštovit, originalan, hrabar, fleksibilan...

78

Page 79: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

Crvenog križa

I. polugodište

Nositelj:Jelena Barić, prof.

Liječnik Doma zdravlja Opatija

Sudionici: Učenici volonteri

Projekt Zdrava i pravilna prehrana za velike i male

Tijekom školske godine

Nositelj: Damir Perman, nast. kuharstva

Sudionici: učenici škole, Gradsko društvo Crvenog križa Opatija, Klub 60+

Suradnja s Društvom naša djeca Opatija i drugim Udrugama –

volontiranje:

tijekom nastavne godine

Nositelj: Jelena Barić, prof.

Vijeće učenika

- spasiti ili produžiti život nepoznatim primateljima

- osposobiti učenike za pomoć unesrećenima

željom da se trgovanje ljudima iskorijeni jer je to jedan od najvećih zala koji se javlja u svijetu

- poticanje volonterskog rada

- organizirano provođenje slobodnog vremena

- kreativni susreti- zajedničko stvaranje i druženje

- integracija i inkluzija učenika s teškoćama u razvoju

- senzibilizacija lokalne zajednice

moći će pronalaziti različite puteve rješavanja situacije

razvijati kritičko mišljenje učenik će kritički promišljati i procjenjivati i na taj način dolaziti do optimalnih rješenja

moći će donositi odluke primjerene datoj situaciji

razvijati samokritičnostučenik će biti spreman odbaciti vlastite ideje koje ne dovode do rješenja

evaluacija najboljeg rješenja učenik će moći prosuditi je li rješenje dovelo do željenog cilja odnosno. primjenjljivost rješenja u konkretnoj životnoj situaciji

EMOCIONALNE

osvijestiti svoje i tuđe emocijeučenik će moći prepoznati i imenovati vlastite osjećaje kao i osjećaje druge osobe

razvijati empatijuučenik će se moći uživjeti u položaj druge osobe kako bi je bolje

79

Page 80: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

Sudionici: Učenici volonteri

«Mala škola demokracije»

tijekom nastavne godine

Nositelj: Milan Vignjević, prof.

Radionice i predavanja u školi

Sudionici: Skupina od 15 učenika

- poticanje učenike na slobodno izražavanje svojih ideja i poruka. U demokratskom svijetu politička izobrazba mladih postala je neizostavna sastavnica svake izobrazbe

- sudjelovanje i doprinošenje demokratskom ozračju u svoje okruženje

- razvijanje strpljivosti, upornosti, timskog rada i logičkog zaključivanja

- korisno provođenje slobodnog vremena uz istraživanje demokracije kroz prizmu mladih

- razvijanje građanskog domoljublja vezano uz ustrojstvo, zakone i političku kulturu u RH

- razvijanje sposobnosti za sudjelovanje u političkom životu, izborima, višestranačkom sustavu na vlasti, u parlamentu te lokalnoj upravi i samoupravi

- razvijanje svijest o ljudskim pravima i njihovom

razumio; bit će sposoban suosjećati s njom

moći će sagledati svijet očima druge osobe (kognitivna kompetencija)

razvijati altruizamučenikovo ponašanje bit će dobrovoljno i nesebično s namjerom da pomogne drugoj osobi

emocionalna zrelostučenik će kontrolirati svoje emocije i upravljati raspoloženjima ("hladne glave" moći će reagirati u situacijama konfrontacije mišljenja)

KOMUNIKACIJSKE

razvijati komunikacijske vještine (verbalne i neverbalne)

učenik će imati uvid u vlastite načine komuniciranja ali i u načine komuniciranja drugih osoba

osvijestiti pogreške u verbalnoj komunikaciji i

80

Page 81: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

«Novinarska grupa –

izrada Školskog lista UŠ»

tijekom nastavne godine

Nositelji: Ivana Grandić, prof.

Slobodanka Orešković, prof.

Dajana Ljubičić, prof.

Mira Matan, prof.

Literarne i novinarske radionice

primjerenom razvoju

- pružiti informacije o radu škole, novostima, uspjesima vezanim uz redovan rad škole, izvannastavne aktivnosti, radove učenika

- razvijati komunikacijske sposobnosti i prenošenje informacija

- razvijati sposobnosti korištenja aplikacija grafičkih programa i korištenje opreme – računala

- poticati timski rad, kritičko mišljenje i kreativnost

naučiti kako ih ispravitiučenik će moći jasno i uvjerljivo izražavati svoje misli, ideje i prijedloge; bit će svjestan kvalitete poruke koju odašilje sugovorniku

osvijestiti ulogu govora tijela u svakodnevnoj komunikaciji

učenik će moći prepoznati

- pozitivan i negativan govor tijela

razvijati kulturu komuniciranjaučenik će razviti i usvojiti asertivno ponašanje što će dovesti do uspješne i kvalitetne komunikacije s različitim ljudima

SOCIJALNE

razvijati sposobnost uspostavljanja međuljudskih odnosa (razvoj socijalnih vještina)

učenik će moći primijeniti usvojene socijalne vještine te će moći uspješno djelovati u različitim socijalnim – životnim- situacijama

razvijati svijesti o nužnosti uvažavanja osobnih razlika

učenik će moći uočiti, uvažiti i prihvatiti različitost

razvijati pozitivnu sliku o osobama s teškoćama u

81

ŠKOLSKI LIST

Page 82: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

Sudionici: Skupina od 15 učenika

«Volonterski klub»

tijekom nastavne godine

Nositelji: Jelena Barić, prof.

Vijeće učenika

Volonterski rad u školi i drugim institucijama

Sudionici: Volonteri-skupina od 20 učenika

- pomoći onoj skupini ljudi ili djece u društvu kojima je pomoć najpotrebnija

- upoznati važnost i svrhu volonterizma i humanog djelovanja u široj društvenoj zajednici

- humanitarnim radom uljepšati slobodno vrijeme i život onih kojima je takva pomoć potrebita

razvojuučenik će moći i željeti pružati podršku slabijima i nemoćnima

razvijati osjetljivost za potrebe drugih ljudiučenik će moći razumjeti druge ljude, uvažavati tuđe mišljenje i potrebe pa će biti poželjan sugovornik

razvijati osjećaj ravnopravnostiučenik će druge osobe doživljavati kao ravnopravne osobe koje se međusobno ne ugrožavaju već poštuju

učenje tolerancije i kompromisa učenik će biti spreman uvažiti mišljenje drugih i znat će rješavati problem pregovaranjem, dogovaranjem (moći će uspješno izbjeći nezdrave konfliktne situacije)

naučiti konstruktivno rješavati sukobeučenik će moći sagledati problem, razumjeti uzroke, tražiti rješenja i primjeniti različite strategije rješavanja sukoba koje je usvojio i koje je sposoban primijeniti

jačanje grupne povezanostiučenik će imati razvijen osjećaj pripadnosti i moći će graditi odnos uzajamnog povjerenja

82

Page 83: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

«Kreativna radionica»

tijekom nastavne godine

Nositelj: Ana Žarković, prof.

Radionice, plakati

Sudionici: Skupina od 10 do 15 učenika

«Kazališna pretplata za mladež i obilazak kazališta»

tijekom nastavne godine i tijekom sezone u HNK Ivan Zajc Rijeka

Nositelj aktivnosti. Ivana Grandić, prof.

Sudionici: Skupina od 10 učenika

- razvijanje kreativnosti, pozitivnog odnosa prema radu (aktivnost, samoinicijativnost, samostalnost, suradnja, timski rad, originalnost u izražavanju)

- razvijati kreativnost "uranjajući" u okoliš i kulturnu baštinu korištenjem prirodnih i otpadnih materijala

- obilazak Narodnog kazališta Ivan pl. Zajc u Rijeci u pratnji stručnog vodiča iz kazališne propagande.

- razvijati senzibilitet učenika, glazbenu interpretaciju te glazbeni ukus

- približiti učenicima scensku umjetnost, ali i obogatiti nastavni proces iz hrvatskog jezika i

naučiti kako se oduprijeti pritisku grupeučenik će biti samostalan, imat će svoje mišljenje i otvoreno će izražavati vlastite ideje i stavove

POSLOVNO- MENADŽERSKE

razvijati osjećaj za timski rad učenik će imati razvijen osjećaj za zajedničke interese, bit će spreman na uzajamno pomaganje i suradnju

razvijati sposobnost uvjeravanja i vođenja drugihbiti vođa i biti vođen

razvijati organizacijske sposobnosti učenik će biti osposobljen za planiranje, izradu rokova, podjelu zadataka, praćenje provođenja aktivnosti

razvijanje poduzetničkog duha

83

Page 84: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

književnosti učenik će biti spreman preuzeti rizik i odgovornost

OSOBNE

optimalan razvoj osobnih potencijala:učenik će stvoriti pozitivnu sliku o sebi; bit će pun samopouzdanja i samopoštovanja; osjećat će se uspješnim

pronalaziti ravnotežu između slobode i disciplineučenik će osvijestiti da ima slobodu izbora, odlučivanja i djelovanja, ali i da postoje pravila koja vrijede za druge pa tako i za njega (restitucija); učenik će jačati samoodgovornost, a okolina će ga cijeniti i uvažavati

razvijati unutarnju (intrinzičnu) motivacijuučenik će imati pozitivan stav prema aktivnosti, više će se zalagati, pokazat će inicijativu i kreativnost

zadovoljiti vlastite potrebe za afirmacijom i osjećajem vlastite kompetencije

učenik će osvijestiti svoje snage, znat će u čemu je dobar odnosno loš, dobit će pohvale i osjećat će se dobro

razvijanje optimizmaučenik će vjerovati u pozitivne ishode

84

Page 85: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

naučiti nositi se s vlastitim stresomučenik će naučiti raditi pod pritiskom te kako humorom i optimizmom smanjiti stres

85

Page 86: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

9.1. ŠKOLSKI PROJEKTI

1) Školski kurikulum za projekt «BOŽIĆNI KOLAČI – radionica s građanstvom»

BR. GRUPA/ CILJANA SKUPINA UČENIKA

TEMA

TROŠKOVNIK STANDARDI / CILJEVI

KOMPETENCIJEMETODE EVALUACIJA/

VREDNOVANJE

VRIJEME

REALIZACIJE

«BOŽIĆNI KOLAĆI s građanstvom»

Školsko stručno vijeće kuharstva i slastičarstva Ugostiteljske škole Opatija, odabrani učenici

Sudionici: skupina od ukupno 8 polaznika

Troškovi izrade plakata i panoa:

1.500,00 kn

Troškovi radionice: 2.000,00 kn

Troškovi sitnog inventara:

1.000,00 kn

-promocija zanimanja slastičar

- naučiti pripremati slastice

- izrada i prezentacija modernih slastica prilagođenih domaćinstvu

- stjecanje znanja i vještina za timski rad, analize i zaključivanje

- razvijanje prezentacijskih i govorničkih vještina

- socijalizacija

- afirmacija

-praktični rad

-radionice

-rad u skupinama

-razgovor

-diskusija

-promocija znanja i sposobnosti učenika Ugostiteljske škole Opatija

-dodatno pozicioniranje Škole kao centra izvrsnosti za izobrazbu kadrova osposobljenih za sve zadatke komercijalnih i nekomercijalnih objekata prehrane i planiranja prehrane javnosti

Prosinac, 2019.

86

Page 87: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

2) Školski kurikulum za projekt «ZVJEZDICE MEĐU ZVIJEZDAMA»

BR. GRUPA/ CILJANA SKUPINA UČENIKA

TEMATROŠKOVNIK STANDARDI /

CILJEVI KOMPETENCIJEMETODE EVALUACIJA/

VREDNOVANJE

VRIJEME

REALIZACIJE

«Zvjezdice među zvijezdama»

Nositelji aktivnosti:

Sibila Roth, mag.cin.

Školsko stručno vijeće ugostiteljskog posluživanja

Školsko stručno vijeće kuharstva i slastičarstva

Školsko stručno vijeće hrvatskog jezika

Sudionici: Skupina od 30 učenika

Troškovi otkrivanja

Zvjedica i zvijezdi

cca 5 000,00 kn

- korištenjem različitih medija dolaženje do novih spoznaja

- upoznati javnost s osobama koje su zadužile opatijsko ugostiteljstvo kroz povijest, ali i s najboljim učenicima naše Škole

- promovirati ugostiteljsko turistička zanimanja

- izraziti trajnu zahvalnost i poštovanje učenicima/učenicama koji su do sada, ali i koji će ubuduće biti proglašavani učenikom/učenicom generacije

- stjecanje znanja i vještina za samostalan rad, analize i zaključivanje

- razvijanje sposobnosti zaključivanja

- na osnovi poznatih podataka znati formirati vlastitu ideju, osmisliti i realizirati projekt

- rad na tekstu: pronalaženje i proučavanje stručne literature, prikupljanje informacija putem interneta

- praktični rad

- radionice

- rad u skupinama

- razgovor

- diskusija

- projektna nastava

- trajno obilježavanje vrijednosti djela osoba koje su utkale jedan dio života u povijest Ugostiteljske škole Opatija

- stvaranje branda Ugostiteljske škole Opatija, kao prve takve ustanove u RH koja učenike stimulira i nagrađuje na taj način

- dodatno pozicioniranje Ugostiteljske škole kao centra izvrsnosti za izobrazbu kadrova za ugostiteljstvo i turizma

listopad 2019.

87

Page 88: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

3) Školski  kurikulum za projekt «Zdrava i pravilna prehrana za male i velike »  

BR. GRUPA/ CILJANA SKUPINA UČENIKA

TEMATROŠKOVNIK STANDARDI / CILJEVI KOMPETENCIJE METODE EVALUACIJA/

VREDNOVANJEVRIJEME

REALIZACIJE

Zdrava i pravilna prehrana za male i velike

Školsko stručno vijeće kuharstva i slastičarstva Ugostiteljske škole Opatija

Gradsko društvoCrvenog križ Opatija Klub 60 +

Dječji vrtić Opatija

Osnovna škola Rikard Katalinić Jeretov

Sudionici: skupina od ukupno 10 učenika kuhara i slastičara iz Ugostiteljske škole Opatija

Troškovi izrade plakata i panoa:3000,00 kn

Troškovi uvježbavanja menija u školi 15.000,00 kn

Troškovi prezentiranja ponude u Ugostiteljskoj školi u Opatiji 15.000,00 kn

-načela prehrane očuvanja zdravlja

-ljekovita hrana za svaki krvožilni sustav

-preporučeni unos energije i nutrienata

-prehrana po dobnim skupinama

-analizirati hranu koja može naškoditi a koja može spriječiti bolesti arterija i srca / pretilost

-dietoterapija

-primjeri jelovnika sa mogućom primjenom u vrtićima, školama, domovima za djecu i odrasle, turističkoj ponudi i individualnim kućnim primjenama

-radionice sa ciljem usvajanja smjernica

- stjecanje znanja i vještina za timski rad, analize i zaključivanje

- praktična provedba stečenih znanja korelacije predmeta poznavanje robe i kuharstva/slastičarstva

- razvijanje prezentacijskih i govorničkih vještina

- razvijanje poduzetničkih vještina

-praktični rad

-radionice

-rad u skupinama

-razgovor

-diskusija

-projektna nastava

-promocija znanja i sposobnosti učenika Ugostiteljske škole Opatija

-dodatno pozicioniranje Škole kao centra izvrsnosti za izobrazbu kadrova osposobljenih za sve zadatke komercijalnih i nekomercijalnih objekata prehrane i planiranja zdrave prehrane javnosti

Tijekom školske godine

88

Page 89: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

4) Školski kurikulum za projekt „ALUMNI KLUB UGOSTITELJSKE ŠKOLE OPATIJA“

Alumni klubovi su dobrovoljna udruženja bivših studenata nekog sveučilišta ili pojedinih odsjeka, a klubovi postoje i u pojedinim školama. Riječ alumni je latinskog porijekla (štićenik; oblik u množini alumnus), a označava bivšeg pripadnika neke ustanove, najčešće sveučilišta, koji ostaje u vezi s tom ustanovom. Ugostiteljska škola je od ove školske godine odlučila osnovati svoj Alumni klub, odnosno dobrovoljno udruženje bivših učenika Ugostiteljske škole Opatija, čime bi se uspostavila trajna veza između Škole, sadašnjih i nekadašnjih učenika.Ciljevi:

- Uspostavljanje i održavanje veze između Ugostiteljske škole Opatija i učenika koji su maturirali u Školi,- Razvijanje suradnje s ustanovama, tvrtkama i organizacijama u kojima su zaposleni bivši učenici Škole,- Promocija i unapređivanje kvalitete Škole,- Poticanje međusobnog umrežavanja na stručnoj razini,- Uspostavljanje kontakata s Alumni klubovima u zemlji i inozemstvu,- Razvoj kreativnih sposobnosti kod sadašnjih učenika (prilikom osmišljavanja aktivnosti i susreta s članovima Kluba)

Način realizacije:- Organiziranje i realiziranje susreta sadašnjih učenika i nastavnika s osobama koje su maturirale u Ugostiteljskoj školi Opatija- Organiziranje stručnih ili sportskih susreta, kao i obilježavanje za Školu značajnih datuma,- Realiziranje različitih programa i projekata u kojima bi bili uključeni bivši učenici,- Provođenje intervjua od strane sadašnjih učenika s bivšim učenicima koji su poznatiji u javnom životu te objavljivanje teksta na web

stranici Škole ili školskom listu UŠ,- Organiziranje okruglih stolova o značajnim pitanjima i problemima unutar ugostiteljske struke,- Prikupljanje mišljenja članova Alumni kluba o bitnim pitanjima u svezi razvoja Škole,- Organiziranje tematskih tribina zanimljive za sadašnje učenike, članove Kluba i javnost

Za Alumni klub se planira napisati zaseban statut, a učenici bi imali zadatak osmisliti ime i logo Kluba. Članom bi se postalo ispunjavanjem pristupnice. Postojat će razne pogodnosti za članove i redovito će biti informirani o tekućim aktivnostima i razvojnim planovima Škole. Također, Škola bi članovima sustavno pružila stručnu i drugu pomoć kroz razne projekte i slično.Ukoliko bi se inicijativa pokazala uspješnom, pristupilo bi se postupku osnivanja i registracije Alumni kluba.

89

Page 90: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

5) Školski kurikulum za projekt „UPOZNAJ MOJ KRAJ OKOM, SRCEM I NEPCEM“

Voditelji projekta: Majda Šimunić, Aleksandra Miljević, Ljiljana Mikinac

Vrijeme trajanja: Školska 2019/2020. godina

Svjesni činjenice da je turizam najvažnija djelatnost u Republici Hrvatskoj, došli smo na ideju ovog projekta. Radimo s djecom koja se obrazuju za zanimanje kuhar, slastičar, konobar i turističko hotelijerski komercijalist i želja nam je istaknuti važnost svih tih zanimanja za cjelovitost turističkog proizvoda neke destinacije.

Obzirom na činjenicu složenosti samog turističkog proizvoda, koji obuhvaća ne samo sunce, more i ugostiteljski objekt, već i kulturno povijesnu baštinu, ponajprije običaje, tradiciju, legende, enogastronomsku ponudu, različite aktivnosti na području destinacije, manifestacije i još mnogo toga. Cilj nam je da znanja naših učenika navedenih zanimanja pridonesu kompletiranju prezentacije pojedine destinacije.

1. KAKO JE ZAMIŠLJENSvaki naš gost (turist, izletnik) želi udahnuti djelić atmosfere za vrijeme svog boravka u destinaciji. Stoga veliku ulogu imaju turistički

djelatnici (turistički vodiči, ugostiteljski djelatnici), ali i lokalno stanovništvo. Ideja našeg projekta u prvoj godini realizacije je odabrati dvije ili tri destinacije na području Kvarnera. Učenici bi istraživali sve prethodno navedene elemente turističkog proizvoda što bi iskoristili za snimanje kratkog video uratka koji bi poslužio kao promotivni materijal.

Isti će poslužiti za usavršavanje nastave učenika, a želja nam je ponuditi taj materijal i turističkoj zajednici mjesta prikazanih u video uratku za prezentacije destinacije na jedan maštovit i drugačiji način. Željeli bismo prikazati koliko je dionika uključeno u finalni turistički proizvod počevši od obrazovnih institucija, ugostitelja, opg-ova, obrtnika, lokalnog stanovništva i mnogih drugih. U nastavku projekta želja nam je povezati se sa zajednicom turističkih vodiča gdje bi naši učenici, uz njihovu pratnju, prezentirali destinaciju na hrvatskom i na stranim jezicima (engleski, njemački, talijanski, francuski).

2. KOJI SU NAŠI CILJEVI

90

Page 91: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

Kod učenika probuditi svijest o važnosti ugostiteljskih zanimanja Približiti učenicima značenje kompleksnosti turističkog proizvoda Pobuditi kod učenika želju za inovativnošću i kreativnošću Razviti senzibilitet za očuvanje kulturno povijesne baštine Upoznati učenike sa zaboravljanim bogatstvom običaja i tradicije Kvarnerskog kraja Oživjeti stare recepte i pripreme tradicionalnih jela i slastica Povezati teorijska znanja s praktičnim radom Potaknuti učenike na usavršavanje komunikacijskih vještina, poduzetničkih pothvata, brendiranje, promocije

3. KAKO ĆEMO REALIZIRATI NAŠ PROJEKTRealizacija našeg projekta obuhvaća sljedeće faze:

1.faza – odabir skupine učenika koji bi htjeli sudjelovati u projektu (naglasak na stručnosti i komunikaciji)

2. faza – podjela radnih zadataka učenicima:

Odabrati grupu za prikupljanje i sistematizaciju inormacija Odabrati grupu učenika za snimanje Odabrati grupu učenika za pripremu gastronomskog dijela Odabrati grupu za prezentacijski dio

3.faza – odabir triju destinacija koje će učenici istražiti

4. faza – povezivanje s lokalnim stanovništvom u prikupljanju legendi i starih recepata

5. faza – povezivanje s lokalnim institucijama

6. faza – izlazak na teren i snimanje materijala

7. faza – montiranje snimljenih materijala u video uradak

91

Page 92: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

8. faza – predstavljanje finalnog proizvoda uz poziv lokalnoj upravi i samoupravi, lokalnoj televiziji, novinarima, uz degustaciju autohtonih jela, te ponuda proizvoda naše učeničke zadruge „Ugići“

9. faza – povezivanje s turističkim zajednicama i zajednicom turističkih vodiča sa željom stvaranja suradnje

4. PODRUČJE RADA

Određivanje područja rada istraživanja (destinacije, istražiti gastronomsku ponudu, zanemarene i zaboravljene običaje i zanate) Prikupljanje stručne literature Suradnja s ugostiteljima, lokalnim stanovništvom, kulturnim institucijama,... Suradnja s jedinicama lokalne uprave i samouprave i turističkim zajednicama

5. AKTIVNOSTI

Izučavanje stručne literature i znanja prenesena usmenom predajom, Spravljanje gastro ponude Prijevod odabranog materijala na strani jezik (u prvoj fazi projekta: engleski jezik) Snimanje i montaža video uratka

Organizacija i priprema prezentacije realiziranog projekta

92

Page 93: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

6) Projekt IZBOR UČENIKA/CE GODINE I NAJBOLJEG RAZREDA

U cilju bolje motiviranosti učenika škole, na kraju nastavne godine će se proglašavati učenik/ca nastavne godine. Zbog motivacije drugih učenika organizirat će se i proglašavanje najboljeg razreda na kraju nastavne godine. Najbolji razred će od strane Nastavničkog vijeća biti nagrađen s jednim nenastavnim danom koji učenici mogu iskoristiti za izlet ili posjet izložbi, hotelu i slično, a sve s ciljem dodatne edukacije. Najbolji učenik će dobiti pohvalnicu škole.

7) Projekt GATUS

Ove školske godine naša škola učestvuje na međunarodnom susretu ugostiteljsko turističkih škola s područja bivše Jugoslavije, koje će se održati u Poreču, od 10. do 13. listopada 2019. godine. Na susretu se očekuju škole iz Republike Slovenije, Bosne i Hrecegovine, Srbije, Makedonije, Crne Gore i Hrvatske. To je jedan od najboljih načina kako srušiti predrasude među mladim ljudima te širiti multikulturalnost, ali i dodatno pozicionirati našu školu kao centar izvrsnosti za obrazovanje kadrova za potrebe ugostiteljstva i turizma van granica naše zemlje.

8) Projekt UČITELJI MENTORI - NAŠI PRIJATELJI KUHARI

Nositelj projekta: nast. kuharstva i slastičarstvaŠkolska godina: 2019./2020.Projekt je namijenjen učenicima smjera kuhar, 1., 2., i 3., godina koji su željni stjecanja dodatnih znanja i vještina na radionicama najboljih voditelja kuhinja s područja Kvarnera gdje će oni predstavljati svoja znanja i umijeća uz kuhanje u kabinetima Ugostiteljske škole Opatija(mentori sami financiraju svoju radionicu).Svrha i cilj projekta:

93

Page 94: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

prijenos znanja i vještina na učenike razvoj profesionalnog identiteta gdje mentor ima važnu ulogu u prijenosu i izfradnji profesionalnog ponašanja potaknut razmišljanje o planiranju i razvijanju vlastite karijere primjena teoretskog i praktičnog dijela nastave u praksu lakše razumijevanje zahtjevnosti i složenosti gastronomije poticanje talentiranih učenika za daljnje učenje, osobni rast i razvoj.

Mentori predstavljaju svoje kuhinje, specifičnosti, različitosti ili jela od odabranih namirnica. Cilj je nadogradnja na nastavni plan i program predmeta kuharstva na razini 1., 2., 3., razreda.

Projekt sadrži sedam radionica koje se međusobno razlikuju i održavaju tijekom školske 2019./ 2020. godine.

94

Page 95: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

9) Školski kurikulum projekta "Kuhamo i mi"

BR. GRUPA/ CILJANA SKUPINA UČENIKA

TEMA

TROŠKOVNIK STANDARDI / CILJEVI KOMPETENCIJEMETODE EVALUACIJA/

VREDNOVANJE

VRIJEME

REALIZACIJE

Kuhamo i mi

Nositelji aktivnosti:Dajana Ljubičić, prof.Odabrani učenici Ugostiteljske škole

3.000,00 kn

-pronalaženje zanimljivih receptura i pripremanje jela

-prijepis recepata i stvaranje ilustracija

-tiskanje kuharice koju su osmislili i ilustrirali učenici

-korelacija s predmetom Hrvatski jezik – osmišljavanje i korištenje aforizama u kuharici

- stjecanje znanja i vještina za samostalan rad

- na osnovi poznatih podataka znati formirati vlastitu ideju, osmisliti i realizirati projekt

- poučavanje učenika životnim vještinama

- diskusija

- rad na tekstu

- grupni rad

- praktični rad

-Prezentiranje kuharice i pripremljenih jela ostalim učenicima Škole, nastavnicima i javnosti

Tijekom školske godine

95

Page 96: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

10) Školski kurikulum za projekt «OPATIJSKI FESTIVAL ČOKOLADE»

BR. GRUPA/ CILJANA SKUPINA UČENIKA

TEMA

TROŠKOVNIK STANDARDI / CILJEVI KOMPETENCIJE METODEEVALUACIJA/

VREDNOVANJE

VRIJEME

REALIZACIJE

«OPATIJSKI FESTIVAL ČOKOLADE»

Školsko stručno vijeće kuharstva i slastičarstva Ugostiteljske škole Opatija, odabrani učenici 2E i 3E razreda,

Sudionici: skupina od ukupno 8 polaznika učenika slastičata

Troškovi radionice: 3.000,00 kn

Troškovi sitnog inventara:

1.000,00 kn

-naučiti temeljne postupke obrade i temperiranja čokolade

- pripremiti čokoladne delicije sa pravim čokoladama

- Stjecanje vještina u izradi pralina i čokoladnih deserata

- Stjecanje vještina obrade i temperiranja čokolade

- stjecanje znanja i vještina za timski rad, analize i zaključivanje

- razvijanje prezentacijskih i govorničkih vještina

- afirmacija

-praktični rad

-radionice

-rad u skupinama

-razgovor

-diskusija

-promocija znanja i sposobnosti učenika Ugostiteljske škole Opatija

-dodatno pozicioniranje Škole kao centra izvrsnosti za izobrazbu kadrova osposobljenih za sve zadatke komercijalnih i nekomercijalnih objekata prehrane i planiranja prehrane javnosti

Prosinac, 2019.

96

Page 97: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

11) Školski kurikulum za projekt «Poznati umjetnici – slavni gosti Opatije»

BR. GRUPA/ CILJANA SKUPINA UČENIKA

TEMATROŠKOVNIK STANDARDI / CILJEVI KOMPETENCIJE METODE EVALUACIJA/

VREDNOVANJEVRIJEME

REALIZACIJE

Poznati umjetnici- Slavni gosti Opatije Troškovi izrade

plakata i panoa:1000,00 kn

Troškovi uvježbavanja menija u školi 1.000,00 kn

Troškovi prezentiranja ponude u Ugostiteljskoj školi u Opatiji 3.000,00 kn

Učenici će se radeći u grupama ili individualno:

- Istražiti i upoznati i prezentirati biografije umjetnika: Anton P. Čehov, Gustav Mahler i Isadora Duncan

- Istražiti i saznati o njihovom stvaralaštvu i umjetničkom radu

Čehov – književnostMahler – glazbaDuncan – ples

- Njihovo stvaralaštvo povezati s njihovom matičnom zemljom i materinjim jezikom (korelacija s

- stjecanje znanja i vještina za timski rad, analize i zaključivanje

- praktična provedba stečenih znanja korelacije predmeta poznavanje robe i kuharstva/slastičarstva

- razvijanje prezentacijskih i govorničkih vještina

- razvijanje poduzetničkih vještina

-praktični rad

-radionice

-rad u skupinama

-razgovor

-diskusija

-projektna nastava

-promocija znanja i sposobnosti učenika Ugostiteljske škole Opatija

-dodatno pozicioniranje Škole kao centra izvrsnosti za izobrazbu kadrova osposobljenih za sve zadatke komercijalnih i nekomercijalnih objekata prehrane i planiranja zdrave prehrane javnosti

Tijekom školske godine

Na kraju nastavne godine prezentacija projekta

97

Page 98: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

Nositelj projekta je Aktiv hrvatskog jezika a sudjeluju

Aktiv ekonomske grupe predmetaAktiv stranih jezikaAktiv posluživanjaAktiv kuharstvaAktiv

Sudionici: skupina od ukupno 10 učenika iz 3.a razreda iz Ugostiteljske škole Opatija

Aktivom jezika)- na satovima

ekonomske grupe predmeta učit će i istraživat materijale o povijesti razvoja turizma i turističke ponude, smještaja u vrijeme boravka slavnih ličnosti u Opatiji

- u okviru radionica ugostiteljskog posluživanja upoznati se s jelovnicima njihova vremena i načinom prezentacije hrane i pića i prezentirati naučeno na završnoj prezentaciji

- u okviru rada i istraživanja u predmetu kuharstva pronaći recepte i pripremiti jela koja su se nekad pripremala za slavne goste

- istraživati,

98

Page 99: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

sakupljati, sistematizirati podatke i informacije i prezentirati ih na kraju cijelog projekta putem prezentacija, plakata i programa u kojem će sudjelovati svi učenici i njihovi mentori gdje bi se osim prezentacije jela i pića tog vremena, prezentirala i umjetnička djela slavnih gostiju:

- čitanje djela A.P.Čehova na ruskom i na hrvatskom jeziku

- izvedba Mahlerovih glazbenih točaka

- plesna točka na spomen Isadore Duncan

99

Page 100: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

12) školski kurikulum za projekt "Predavanje za učenike ugostiteljskog posluživanja i kuharstva"

Nositelji: Nikolina Marčelja Petrc, prof. Krešimir Brnin, prof.

Predavanje za učenike ugostiteljskog posluživanja i kuharstva -Studeni/prosinac, 2019.Naziv: Visoka gastronomija – neobičan spoj jednostavnih i lako dostupnih namirnica sa vrhunskim vinimaPredavači: Aleksandra Miljević, mag.oec., Vanja Cimerman, ing.vinarstvaOpis: Korištenje začinskog bilja, tartufa, jestivog cvijeća, samoniklog bilja i algi u kreiranju originalnih tematskih ribljih i mesnih jela uz odgovarajuću vinsku pratnju. Njegovanje tradicionalnog stila pripreme namirnica usko povezanog s modernom mediteranskom kuhinjom.

Predavanje za učenike ugostiteljskog posluživanja – 1. razred, usmjerenje konobar -Siječanj, 2020.Naziv: Bonton konobaraPredavač: Savo GrozdanićOpis: Izgled, ponašanje i stručna znanja konobara, kao jedan od najvažnijih čimbenika vlastititog i poslovnog uspjeha ugostiteljskog objekta.

Predavanje za učenike ugostiteljskog posluživanja – 3. razred, usmjerenje konobar Veljača-Travanj, 2020.Naziv: Predavanje o cognacu, whiskey-u i pjenušavim vinimaPredavač: Jadranko SmokrovićOpis: Svojstva i primjena najpoznatijih pića iz skupina cognaca, whiskey-a te pjenušavih vina. Načini posluživanja, uzimajući u obzir preporuke proizvođača. Upoznavanje učenika s načinima proizvodnje

Predavanje za učenike ugostiteljskog posluživanja – 2. razred, usmjerenje konobar Ožujak-svibanj, 2020.Naziv: Predavanje o kaviPredavač: Domagoj TrusićOpis: Teoretsko i praktično predavanje o proizvodnji i pripremi kave na suvremen način.

100

Page 101: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

13) školski kurikulum za projekt "SAKRO OPATIJA"

Projekt želi objediniti kulturno, povijesno, vjersko i tradicijsko nasljeđe u svrhu obrazovanja i odgoja za vjersku toleranciju, ali i u stvaranju novog suvremenog pristupa povijesnim i sakralnim vrijednostima. Naime, sve staro nije dosadno, a može biti kroz neposredan heuristički metodički pristup interesantno i vrlo zapaženo, posebno uz pomagala multimedije. Cilj je sakralnu baštinu približiti na način da postanemo svjesni da je ona dio Grada, dio nas kao građana, ali i nas kao vjernika te da određuje naš dostojanstven kršćanski život i naš životni stav.

Krajnji cilj projekta bio bi objava svojevrsnog "Sakralnog turističkog vodiča".Podijeli bi među zainteresiranim učenicima najvažnije crkve i dogovorili koje ćemo posjetiti s učenicima i pripremiti gotove materijale koji bi ponudili loklanoj zajednici.

U prvom djelu prijekta učenici su već posjetili crkcu sv. Jakova i susreli se s župnikom, p.Ivanom Tambolašem, a pod vodstvom vjeroučiteljice Maje Šimičić Roksandić. Učenici su posjetili crkvu te upoznali jedni druge s raznim područjima koje su proučavali (povijest imena Opatija, povijest župe, umjetnine u crkvi, sadašnje stanje župe).

Prilikom posjeta župi imali su mogućnost susreta s župnikom kojemu su mogli postaviti dodatna pitanja u slučaju nejasnoća. Posljednji tjedan projekta učenici su se osvrnuli na posjet crkvi sv. Jakova, izrazili svoje dojmove i napisali molitve u kojima zahvaljuju za povijest preko koje je radosna vijest došla do njih, kršćansku kulturu njihovog kraja i mole za oživljavanje tih vrijednosti u današnjem svijetu.

Druga etapa projekta (šk. god. 2019/20.) pretpostavlja izradu sakralnih brošura o istaknutim sakralnim objektima u Opatijskom dekanatu. Nakon izrade brošura je bila prezentirana na tri razine : vjeroučenici, koordinatori projekta i stručno vijeće vjeroučitelja. Na taj način objedinili bi struku, turističko podneblje, vjeru, kulturu i suradnju s lokalnom

Osnovni cilj projekta je upoznavanje s sakralnom kulturnom baštinom grada Opatije i okolice,a ide u tri razine:6. Učenici Ugostiteljske škole:

Učenici se samostalno, uz pomoć nastavnice vjeronauka, pripremaju za prezentiranje sakralne kulturne baštine Opatije s naglaskom na crkve Opatijskog dekanata

7. Stručno vijeće vjeroučitelja Riječke nadbiskupije: Nastavnicima se prezentira njihov rad prilikom čega se mogu upoznati s kršćanskom kulturom Opatije i senzibilizirati za promicanje iste, te ih se poziva na suradnju u davanju sugestija i pružanju pomoći prilikom zadnje faze projekta.

8. Izrada priručnika u sklopu projekta Rijeka EPK 2020.:

101

Page 102: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

Učenicima se prilazi s gotovim materijalima koje mogu koristiti u prezentaciji grada Rijeke i Opatije, te važnim kulturnim spomenicima.

14) školski kurikulum za korelacijski projekt školskog knjižničara, pedagoga, profesora geografije, kuharstva i ugostiteljskog posluživanja s temom "Medvjeđi luk – hrana i lijek"

Autorica i voditeljica: Mira Matan, prof. i dipl. knjižničarSudionici: u sklopu šireg projekta Nacionalne i sveučilišne knjižnice – Zelene knjižnice, grupa knjižničara-istraživača, učenici 2.C, 2.D, 2.E, 3.E razreda (kuhari), prof. Capan, prof. Marčelja Petrc, prof. Ribarić, pedagoginja.

Cilj:- istražiti i ucrtati na karti nalazišta medvjeđeg luka u bližoj okolici, osobito na terenu Parka prirode Učka.- proširiti spoznaje informacijama iz područja priroda, ekologija, zemljopis, kuharstvo, građanski odgoj (predavanje, pano izložba, rasprava u školskoj knjižnici na temu Medvjeđi luk – hrana i lijek, javna izložba)- na primjeru pokazati razliku između medvjeđeg luka i otrovnih biljaka s kojima ga zamjenjuju neiskusni birači i na taj način doprinijeti očuvanju ljudskog života i zdravlja- priprema kuharskih specijaliteta i ljekovitih pripravaka od medvjeđeg luka koji bi se pripremili u školi i prodavali preko školske zadruge i plasirali na tržište, a posebno preko opatijskih hotela, dućana i uz podršku Turističke zajednice Opatija.- upoznavanje gastronomske tradicije našeg podneblja i kreiranje recepata i ljekovitih pripravaka- priprema po istoj recepturi građanstvu Opatije i turistima.- njegovanje pravila zdrave prehrane u smislu promicanja zdravlja i kreiranje zanimljivih recepata za gastronomsku ponudu- upoznavanje vještina kuharskog umijeća- pripremanje jela tehnoloških postupcima- razvijanje ekološke svijesti kod učenika – odgovorno ponašanje prema prirodi i okolišu (primjena Građanskog odgoja na djelu)- osposobljavanje u korištenju izvora znanja i razvijanje samostalnosti u radu, poticanje istraživačkog-projektnog učenja i timskog rada- suradnja s ugostiteljskim objektima Opatije i šire- davanje dodatne ponude na području Grada i razvoju Grada općenito.

Metode:

102

Page 103: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

- predavanje na temu Medvjeđi luk – hrana i lijek – Mira Matan, prof. i dipl. knjižničar- probna priprema jela (isprobati nekoliko varijanti i izabrati najbolju)- ugostiteljsko posluživanje (odabir pića koja se sljubljuju s jelima od medvjeđeg luka i način posluživanja – za javnost)- u prostoru škole – prezentacija i degustacija jela od medvjeđeg luka- izdavanje brošure Medvjeđi luk – hrana i lijek.

Nositelji aktivnosti:- Knjižnica – Mira Matan, prof.- Kuharstvo – Davor Capan, nast.- Ugostiteljsko posluživanje – Nikolina Marčelja Petrc, prof.- Geografija – Jelena Ribarić, prof.- Građanski odgoj – Jelena Barić, prof.

Vremenik aktivnosti: tijekom školske godine 2019./2020. – najviše tijekom travnja 2020.

Troškovnik:-materijal za izložbu: 1000 kuna; tiskanje brošure: 4600 kuna; materijal za kuhare: 500 kuna; sastojci i materijal za ljekovite pripravke: 500 kuna; terenska nastava: 400 kuna; Sveukupno: 7000 kuna.Način vrednovanja i način korištenja rezultata:-praćenje komentara i prijedloga posjetitelja predavanja, izložbe, web stranica-zadovoljstvo učenika i profesora postignutim projektom (evaluacija)

103

Page 104: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

15) školski kurikulum za projekt "Čitateljski klub Uš"

Što je čitateljski klub ?

Čitateljski klub je mjesto susreta ljubitelja čitanja i oblik neformalnog druženja

Ciljevi: -promicanje čitanja radi užitka

             - vježbanje socijalnih vještina (slušanje, uvažavanje)  

             - kreativno izražavanje

Aktivnosti :

izrada top liste knjiga

razgovor o knjigama davanje preporuka bilježenje i vrednovanje pročitanog

Način rada:

Svi članovi čitaju isti naslov. Komentirati možeš jednu rečenicu, citirati ono što ti se svidjelo, umetnuti fotografije koje su te na to podsjetile, napisati pjesmu, nacrtati strip…. Slobodno napiši da ti se nešto nije svidjelo, da nema smisla ili je dosadno.

Svoje mišljenje moraš objasniti i/ ili argumentirati. Moguće je sudjelovanje gostiju i povremenih članova Način razgovora o knjizi u čitateljskoj grupi nije formalan, kao u nastavi književnosti, nije riječ o formalnoj interpretaciji. Članovi u grupi

imaju priliku iznijeti svoje vlastite doživljaje, mišljenja o pročitanom, mijenjati perspektive. Razgovor je usmjeren na tekst i na ono što taj tekst izaziva u čitatelju. Veličina grupe i pravilo o međusobnom uvažavanju omogućuju da svi jednako sudjeluju i da se sva mišljenja poštuju, što pozitivno utječe na razvijanje sposobnosti izražavanja, samopouzdanja u iznošenju mišljenja pred drugima i argumentiranja. Razgovor je spontan, često skače s teme na temu, po nekoj neuhvatljivoj unutrašnjoj logici asocijacija. Moderator brine da se rasprava s digresija pravovremeno vraća na pravi put

104

Page 105: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

Osnivanje:

Školska godina 2019./2020. Klub ima 8 stalnih članova Sastanke ćemo održavati prema dogovoru- otprilike jednom mjesečno

Tko bira knjige koje se čitaju?

• Prema dogovoru; dobro je da u početku postojanja kluba knjige predlaže voditelj, a dobro je i da se s vremenom i članovi kluba motiviraju za to. Važno je na kraju svakog sastanka jasno definirati od koga se očekuje da za idući put pripremi prijedloge naslova.

Koliko dugo traje rasprava?

• Onoliko koliko je knjiga poticajna za raspravu, koliko je voditelj dobro pripremljen, koliko su članovi razgovorljivi i poticajni jedni drugima; oko sat i 30 minuta.

Tko vodi rasprave čitateljskog kluba?

• Raspravu vodi voditelj čitateljskog kluba / moderator. Moderator može biti odrasla stručna osoba (knjižničar, profesor, student…), netko od članova kluba ili se rasprava može moderirati i suradnjom odrasle stručne osobe i nekog od članova kluba.

Cilj rasprava:

• Raspraviti o pročitanoj knjizi na neobavezan, ali konstruktivan način i uz to se dobro zabaviti. Različitost mišljenja članova nerijetko dovodi do žustre i zanimljive rasprave, a komentira se sve što se članovima učini zanimljivim tijekom čitanja - stil pisanja, karakterizacija likova, odnosi među likovima, osjećaj koji se javi tijekom čitanja knjige, lijepe misli koje potiču buru naših misli… 

Postoji li mogućnost upoznavanja autora?

105

Page 106: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

• Da, i autori vole susrete s čitateljskim klubovima jer su svi članovi kluba pročitali barem jedno autorovo djelo prije dolaska pa imaju o čemu razgovarati, a to rijetko doživljavaju na uobičajenim predstavljanjima knjiga.

Što dobivaš članstvom u čitateljskom klubu?

korisno i kvalitetno provedeno slobodno vrijeme! ostvaruješ pravo na kritičko mišljenje! vježbaš argumentirano raspravljati! bogatiš svoj rječnik! imaš priliku pokazati svoju kreativnost! jačaš samopouzdanje! vježbaš biti dio grupe, a to nije isto kao biti sam! upoznaješ nove ljude sličnih interesa, stječeš nove prijatelje! zabavljaš se čitajući! jedva čekaš svaku sljedeću raspravu!

106

Page 107: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

16) školski kurikulum za projekt "Kuhajmo zdravo"

NOSITELJI AKTIVNOSTI:Školsko stručno vijeće kuharstva i slastičarstva, voditelji prof. Jasna Visković i Marko Pađen,, skupina od ukupno 10 polaznikaTROŠKOVNIK:-Troškovi izrade plakata: 1.500,00 kn-Troškovi radionice: 3.000,00 knCILJEVI:-promocija zanimanja slastičara i kuhara-priprema jela na zdraviji način-naučiti temeljne postupke obrade namirnica-izrada i prezentacija jela i slastica na moderan načinKOMPETENCIJE:-stjecanje vještina u izradi pralina i čokoladnih deserata-stjecanje vještina obrade i temperiranja čokolade-socijalizacija-afirmacija-stjecanje znanja i vještina za timski radMETODE:-praktični rad-radionice-rad u skupinama-razgovor, diskusijaEVALUACIJA:-promocija znanja i sposobnosti učenika Ugostiteljske škole Opatija -dodatno pozicioniranje Škole kao centra za izobrazbu kadrova osposobljenih za sve zadatke komercijalnih i nekomercijalnih objekata prehrane i planiranja prehrane javnostiREALIZACIJA: prosinac 2019.

107

Page 108: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

17) školski kurikulum za projekt Osmišljavanje suvenira vezano uz naš kraj- Izrada likera

Vrijeme trajanja projekta: Školska 2019/2020. godina

Suvenir-simbol lokalnog identiteta i promotor turizma.Suveniri se pojavljuju kao neodvojivi dio planirane i organizirane razvojne strategije određenog lokaliteta.Što čini suvenir dobrim?

To mora biti predmet koji je malen, jeftin, prepoznatljiv za kraj, tradicijski i autohton, sa jasnom uporabnom vrijednošću. Suveniri imaju nekoliko važnih funkcija:

Ekonomsku, turističku,kulturnu, identitetsku, ekološku.Iako mala destinacija, Hrvatska ima potencijala za razvoj dobrog suvenira. Potencijal leži u bogatoj i iznimno raznolikoj tradiciji. Kupnja

suvenira je zadnji korak koji putnik poduzima na nekom putovanju. To je nešto što će ga podsjećati na destinaciju, na njene ljepote, mirise i okuse. Upravo zbog toga želimo ponuditi mirise i okuse našeg predivnog opatijskog kraja kroz sliker-teranino kao suvenir .

Keksi bi bili spravljeni po tradicionalnim receptima naših nona, a naglasak je na tradicionalnim i autohtonim namirnicama našeg kraja. U nastavku našeg projekta proširili bi se i na druge vrste likera ( čemu se jako nadamo).Suvenir znači sjećanje koje se u obliku predmeta veže za neko mjesto i njegova je vrijednost sentimentalna. Suvenir ima namjenu smjestiti

unutar sadašnjosti sliku nekih prošlih vremena. I to mi želimo postići našim suvenirom.

Cilj, metode i očekivani rezultatiSvjesni smo činjenice da je turistički proizvod vrlo složen proizvod. Čine ga prijevoz, usluga u ugostiteljskim objektima, manifestacije,

baština i još puno toga. Suveniri su neizostavan dio turističkog proizvoda Hrvatske, te jedan od promotora destinacije.Koji su naši ciljevi:

Upoznati učenike sa važnošću kvalitetnog, autohtonog suvenira Sa darovitim učenicima istraživati resurse našeg kraja koji mogu postati ideja za izradu originalnog suvenira Prikupljati stare recepte naših nona Uključivati učenike u pripremu našeg likera Poticati učenike na inovativnost i kreativnost u struci Poticati na inovativnost i kreativnost pri izradi ambalaže

108

Page 109: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

Raditi sa učenicima na njihovim komunikacijskim vještinama, poduzetničkim vještinama (otvaranje obrt, suvenirnica – kreiranje brenda)

Kako ćemo realizirati naš projekt?Realizacija našeg projekta obuhvaćala bi sljedeće faze:1. faza Odabir skupine učenika koji bi sudjelovali u projektu ( akcent je na stručnosti i komunikaciji)2. faza Istraživanje vezano uz tradicionalne recepture „naših nona“3. faza Priprema likera4. faza Osmišljavanje ambalaže5. faza Izbor poruka( prijevod), koje bi bile na našem suveniru6. faza Na događanjima u kojima sudjeluje naša škola, te na smotrama školskih zadruga, promovirati suvenir

Aktivnosti Istražiti važnost suvenira u turističkoj ponudi Hrvatske Istražiti što se sve u Hrvatskoj nudi kao originalni turistički suvenir Prikupljanje recepata Osmišljavanje pisanih poruka Suradnja sa turističkom zajednicom Priprema i prezentacija suvenira

Koristi od projekta 1. Otvaranje prostora za aktivno sudjelovanje svih zainteresiranih u proces obrazovanja i poduzetništva:

Učenici Poduzetnici ( naši nekadašnji učenici i nerijetko roditelji naših sadašnjih učenika) Nastavnici

2. Učenje o vrijednost tradicije našeg kraja, te njeno uključivanje u turističku ponudu

3. Povezivanje škole i poduzetništva čime se grad Opatija ponovno dokazuje kao grad širokih pogleda, grad Europe

109

Page 110: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

4. Značaj poučavanja o odgovornosti u poduzetničkim projektima, naročito u ugostiteljstvu i turizmu koje će učenici moći primijeniti kao budući poduzetnici.

5. Nastojanja nositelja predloženog projekta da se školski imidž Ugostiteljske škole Opatija, kao kvalitetne škole prepozna kao značajan za Grad Opatiju

6. STVARANJE TEMELJA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE SADAŠNJEG UČENIKA

Financijski plan:-Očekivani prihodi od grada/županije- 5000kn-vlastita sredstva, donacije – 1000 kn

Rashodi:1. Materijal za izradu likera – 1 500 kn2. Kupnja ambalaže, te materijala za ukrašavanje ambalaže – 1 200 kn3. Izrada pozivnica, zahvalnica, ukrasnih kartica – 700 kn4. Nagrada za učenike(izlet, večera)- 2000 kn5. Prikupljanje recepta(putni troškovi, troškovi telefoniranja) – 400 kn

110

Page 111: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

18) školski kurikulum za projekt "Izrada domaće tjestenine"

Voditelji projekta: Mladenka Žibert i Davor CapanVrijeme trajanja projekta: Školska 2019./2020. godinaNajstariji poznati recept za tjesteninu zapisan je u Kini, 2000 g. pr. KristaPrema tom receptu, tjestenina se izrađivala od pšeničnog brašna, jaja i vode i služila se s mesom peradi. Taj je podatak manje poznat iako je tjestenina danas jedan od najznačajnijih simbola mediteranske kuhinje.

Cilj, metode i očekivani rezultati Cilj projekta jest promocija rada učeničke zadruge Ugići lokalnoj zajednici i suradnja s ugovorenim poduzetnicima.Proizvodnjom domaće tjestenine (ravioli, pljukanci, šurlice, njoki,,,).Proizvedena tjestenina bila bi dostupna po nižoj cijeni no u prodavaonicama lokalne zajednice kako bi bila dostupna osobama slabijeg imovinskog statusa. Učenici zadrugari prodavali bi tjesteninu uoči prigodnih priredbi u školi, Božićni sajam u Opatiji i drugim događanjima).Očekuje se da će tijekom provođenja projekta učenici usvojiti vještinu izrade domaće tjestenine, razvijati motoriku ruku te da će steći radne navike. Stjecanjem novih znanja, iskustava i razvijanjem novih navika i sposobnosti od učenika valja očekivati mijenjanje stavova prema uobičajenim načinima korištenja slobodnog vremena. Budući da će proizvod biti dostupan po povoljnoj cijeni nego u lokalnim prodavaonicama, učenici će nakon ovog projekta biti senzibiliraniji za socijalno ugroženije skupine ljudi. Također očekujemo dovoljan broj sredstava za proizvodnju tjestenine, daljnje usavršavanje proizvoda i veliku zainteresiranost učenika za ovakvu vrstu .

Koji su naši ciljevi: Upoznati učenike sa važnošću izrade kvalitetnog autohtonog proizvoda Sa darovitim učenicima istraživati tržište i potrebe našeg kraja za prezentaciju i prodaju domaćeg proizvoda Prikupljati informacije o kvaliteti proizvoda Uključivati učenike u proizvodnju domaće tjestenine Poticati učenike na inovativnost i kreativnost u struci Poticati na inovativnost i kreativnost pri izradi ambalaže

Realizacija našeg projekta obuhvaćala bi sljedeće faze:

111

Page 112: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

- Opremanje kabineta kuharstava potrebnim strojevima i alatima za izradu domaćeg proizvoda od tijesta-Odabir skupine učenika koji bi sudjelovali u projektu ( akcent je na stručnosti i komunikaciji)

- Istraživanje tržišta - Izrada domaće tjestenine - Deklariranje proizvoda i izgled ambalaže - Na događanjima u kojima sudjeluje naša škola,te na smotrama školskih zadruga, promovirati tjesteninuAktivnosti

Istražiti važnost domaćeg proizvoda u gastronomskoj ponudiSuradnja sa ugostiteljskim objektima i lokalnom zajednicomPriprema i prezentacija proizvoda

Koristi od projekta 7. Otvaranje prostora za aktivno sudjelovanje svih zainteresiranih u proces obrazovanja i poduzetništva:

Učenici Poduzetnici Nastavnici

2. Prepoznavanje i uvrštavanje domaćeg proizvoda u gastronomsku ponudu

Financijski plan:Očekivani prihodi-Ulaganja u osnovna sredstva -Šok frizer za brzo zaleđivanje 15.000,00 kn-Vakumirka 7,000,00 kn-Hladnjak za duboko zamrzavanje 4.000,00 kn-Sitni inventar 5.000,00 kn

19) školski kurikulum za Europski projekt "Gospodarstvenik i obrtnik – partneri škole"

112

Page 113: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

BR. GRUPA/ CILJANA SKUPINA UČENIKA

TEMATROŠKOVNIK STANDARDI / CILJEVI KOMPETENCIJE METODE EVALUACIJA/

VREDNOVANJEVRIJEME

REALIZACIJE

GOSPODARSTVENIK I OBRTNIK PARTNERI ŠKOLI Specijalist mediteranske kuhinje sa naglaskom na hrvatsku mediteransku gastronomsku baštinu

Ugostiteljske škole OpatijaIObrtnici i GospodarstveniciPGŽ-e

Sudionici: skupina od ukupno 10 učenika kuhara i slastičara iz Ugostiteljske škole OpatijaSudionici: skupina od ukupno 20 polaznika

Troškovi u radionicama kroz uvježbavanja polaznika6000 kuna

Troškovi izrade skripte4000 kuna

-načela mediteranske prehrane

- prezentaciji aktualnih trendova u gastronomiji mediterana

-prezentaciji hrvatske gastronomske baštine

- praktično usvajanje vještina pripremanja i prigotavljanja pojedinih vrsta jela i to iz skupina: hladnih predjela, juha, toplih predjela, gotovih mesnih i ribljih jela s dodacima na bazi tijesta, smjesa, povrća ili voća, te salata i toplih i hladnih slastica

-jelovnici sa primjenom u turističkoj ponudi

- stjecanje znanja i vještina za timski rad, analize i zaključivanje

- praktična provedba stečenih znanja korelacije predmeta poznavanje robe i kuharstva/slastičarstva

- razvijanje prezentacijskih i govorničkih vještina

- razvijanje poduzetničkih vještina

-praktični rad

-radionice

-rad u skupinama

-razgovor

-diskusija

-projektna nastava

-promocija znanja i sposobnosti polaznika

-dodatno pozicioniranje Škole kao centra izvrsnosti za izobrazbu kadrova osposobljenih za sve zadatke komercijalnih i nekomercijalnih objekata prehrane i planiranja zdrave prehrane javnosti

Tijekom školske godine

20) školski kurikulum za projekt "Rijeka 2020"

113

Page 114: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

Cilj: 1. -promocija Ugostiteljske škole Opatija -povezivanje škole i lokalne -popularizacija ugostiteljskih zanimanja -razvoj turističke ponude grada i županije-povezivanje s ugostiteljima koji bi u svojoj ponudi imali te slastice i koktela

Aktivnosti: - izrada slastice sa simbolima Rijeke -spravljanje koktela u skladu s temama: voda, luka, različitosti-učenici istražuju povijest Rijeke i pronalaze tipične simbole grada Rijeke koji se mogu iskoristiti za izradu slastice i koktela-uvježbavanje izrade slastice i koktela-prezentacija koktela i slastice

Sudionici: Voditelji projekta su prof. Slobodanka Orešković i prof. Ivana Grandić, prof -profesori stranih jezika-stručni nastavnici slastičarstva i posluživanja

Trajanje: -siječanj 2020. godine do lipanja 2020. godineOčekivani rezultati

-razvoj svijesti o važnosti povezivanja kulture i turizma

Ciljane skupine: Učenici naše škole, djelatnici u području ugostiteljstva i turizma, ugostiteljstva i turizma, građanstvo..

Evaluacija: Obavila bi se po završetku projektaPotrebna financijska sredstva (Troškovi)

1. materijalni troškovi (namjernice)……..5.000,00 kn2. voditelji (rad)………………………….3.000,00 kn3. rad suradnika…………………………..3.000,00 kn4. Ukupno ……………………………… 11.000,00 kn

21) školski kurikulum za projekt "HNK Rijeka prijatelj djece – HNK Rijeka prijatelj ugostiteljske škole Opatija"

114

Page 115: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

Voditelji projekta: Sibila Roth, ravnateljica, Ljiljana Mikinac, mag.oec, Majda Šimunić, mag.oecMentori: Krešimir Brnin, Mladenka Žibert, Damir Perman, Davor Capan, Ivona Lazić, Aleksandra Miljević, Nikolina Marčelja, Ljiljana Mikinac, Majda Šimunić

Priča o suradnji HNK Rijeke s djecom pokrenuta je 2013.godine u suradnji s Upravnim odjelom za školstvo i obrazovanje PGŽ-a. Od školske godine 2019./2020. dijelom ovog projekta postaje i Ugostiteljska škola Opatija.

Cilj suradnje je poticanje mladeži na aktivno bavljenje sportom i sportskim aktivnostima, privlačenje novih članova i navijača našeg najdražeg kluba te promocija ugostiteljskih i turističkih zanimanja. Svjesni smo činjenice sve manjeg broja kvalitetnih stručnih radnika u ugostiteljstvu i turizmu te smanjenog interesa učenika za upis u strukovne škole. Stoga vjerujemo da će ova hvale vrijedna suradnja imati pozitivan odjek.

Kako je zamišljena suradnja HNK Rijeka – Ugostiteljska škola OpatijaUgostiteljska škola Opatija ima dugu tradiciju obrazovanja kadrova u području ugostiteljstva i turizma i ponosni smo na 90. rođendan koji

slavimo ove godine. HNK Rijeka od 1946. godine predstavlja ponos našeg kraja, te se veselimo ovom prijateljstvu.Ideja HNK Rijeke je da se u vrijeme održavanja sportskih susreta na stadionu Rujevica, u predviđenim prostorima, predstavnici kluba,

sponzori, vjerni navijači HNK Rijeke te gosti upoznaju i sklope neke nove poslovne suradnje. Zamišljeno je da se u vrijeme prije početka utakmice, za vrijeme poluvremena te nakon utakmice gosti i predstavnici kluba druže uz gastronomsku ponudu koju će pripremati i posluživati učenici i mentori Ugostiteljske škole Opatija. Naglasak je stavljen na autohtonim namirnicama te tradicionalnim jelima spravljenim na moderan način.Zadaci:

Prema kalendaru utakmica učenici Ugostiteljske škole Opatija (kuhari, slastičari), će uz pratnju svojih mentora pripremati jela i slastice Učenici konobari i njihovi mentori gostima će posluživati pripremljena jela Učenici će sa HNK Rijeka potpisali ugovore za obavljanje praktične nastave HNK Rijeka će osigurati potreban krupni i sitni inventar potreban za posluživanje Promocija Ugostiteljske škole Opatija kroz medijski prostor, snimanje promo filma

9.2. ŠKOLSKI IZLETI I EKSKURZIJE

115

Page 116: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

NAZIV IZVANUČIONIČKE NASTAVE: LA FRANCOPHONIE (DANI FRANKOFONIJE)

VODITELJ AKTIVNOSTI: Danijela Valenta, prof.francuskog i talijanskog jezika

CILJEVI AKTIVNOSTI

razvijanje interkulturalne kompetencije

obogaćivanje svijesti o vlastitoj i drugim kulturama

poticanje komunikacije na stranom jeziku

upoznavanje francuske kinematografije, glazbene i/ili kulinarske kulture

aktivno učenje jezika

NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI: sudjelovanje u kulturnim aktivnostima povodom Dana frankofonije (kinopredstava, predavanje,gastronomska događanja...) prema tekućem rasporedu Društva hrvatsko-francuskog prijateljstva

VREMENIK AKTIVNOSTI: Prema kalendaru događanja kulturnih aktivnosti u mjesecu ožujku

TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI:Ulaznice za prisustvovanje kulturnim manifestacijama, kino ulaznice su besplatne

NAČIN VREDNOVANJA I NAČIN KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA:Kratak esej na francuskom jeziku o kulturnim događanjima kojima su prisustvovali, napisati kritičko mišljenje koje će biti povratna informacija Društvu hrvatsko-francuskog prijateljstva o organiziranim kulturnim zbivanjima; informacije o nastavku učenja francuskog jezika u Hrvatskoj i mogućnosti strudiranja u Francuskoj.

NAZIV IZVANUČIONIČKE NASTAVE: MATURALNO PUTOVANJE UČENIKA 2.b, 2.c, 2.d, 2.e i 3.a razreda

VODITELJI / PRATITELJI: profesori i razrednici 2.b,c,d,e i 3.a razreda i pratitelji putovanja

116

Page 117: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

NAMJENA PROJEKTA

• buđenje interesa za različite narode i kulture

• uočavanje razlike između različitih kultura, naroda, povijesnih i geografskih obilježja

• stjecanje iskustvenih spoznaja te upoznavanje s poslovanjem i organizacijom rada velikih i malih hotelskih kuća te raznih vrsta privatnog smještaja u inozemstvu

NAČIN REALIZACIJE

•Za realizaciju svih oblika izvanučioničke nastave potrebna je pisana suglasnost dvije trećine roditelja učenika razrednog odjela

• Imenovanje Povjerenstva za provedbu javnog poziva i izbor tri najpovoljnije ponude

• Roditelji daju pisanu suglasnost za odlazak učenika na maturalno putovanje

• Izlet financiraju roditelji/skrbnici učenika

• Odaziv je dobrovoljan

VRIJEME REALIZACIJE:Kraj lipnja – početak srpnja ili kraj kolovoza – početak rujna 2020. godine

ODGOJNO-OBRAZOVNI CILJEVI I ISHODI

upoznavanje kulturno-povijesnih znamenitosti odabranog kraja

upoznavanje s poslovanjem i radom ugostiteljskih objekata u inozemstvu

primjena kompetencija - jezičnih, umjetničkih, društvenih

razumijevanje i poštivanje različitosti

promicanje tolerancije među različitim narodima i kulturama

117

Page 118: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

promicanje individualne i međusobne odgovornosti

TROŠKOVNIK: Prema odabiru najpovoljnije ponude turističkih agencija sukladno Pravilniku o organizaciji školskih izleta i ekskurzija

NAČIN PRAĆENJA I VREDNOVANJA

Izrada tematskih plakata

Izložba fotografija

Samovrednovanje

NAZIV IZVANUČIONIČKE NASTAVE: JEDNODNEVNI IZLET NA SAJAM KNJIGA INTERLIBER U ZAGREB

VODITELJI / PRATITELJI: Dajana Ljubičić, prof.

NAMJENA PROJEKTA

118

Page 119: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

• buđenje interesa kod učenika za knjigama i čitanjem

• upoznavanje sa kulturno-povijesnim spomenicima Grada Zagreba

• stjecanje iskustvenih spoznaja

NAČIN REALIZACIJE

•Za realizaciju svih oblika izvanučioničke nastave potrebna je pisana suglasnost roditelja učenika razrednog odjela

• Izlet financiraju roditelji/skrbnici učenika

• Odaziv je dobrovoljan

VRIJEME REALIZACIJE: sredina mjeseca studenoga 2018. godine

TROŠKOVNIK: Prema odabiru najpovoljnije ponude turističkih agencija.

NAČIN PRAĆENJA I VREDNOVANJA

Izrada tematskih plakata

Izložba fotografija

NAZIV IZVANUČIONIČKE NASTAVE: JEDNODNEVNI IZLET U ISTRU – PUTEVIMA GLAGOLJAŠA

VODITELJI / PRATITELJI: Ivana Grandić, prof.

NAMJENA PROJEKTA

- Posjet središtima hrvatske srednjovjekovne glagoljske književnosti na području Istre

119

Page 120: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

- Usvajanje najvažnijih informacija o našem prvom pismu koje nas je uvelo u europske kulturne krugove- Obilazak srednjovjekovnih istarskih utvrda

NAČIN REALIZACIJE

- Za realizaciju svih oblika izvanučioničke nastave potrebna je pisana suglasnost roditelja učenika razrednog odjela- Izlet financiraju roditelji/skrbnici učenika- Odaziv je dobrovoljan

VRIJEME REALIZACIJE: drugo polugodište

TROŠKOVNIK: Prema odabiru najpovoljnijeg autobusnog prijevoznika.

NAČIN PRAĆENJA I VREDNOVANJA

Izrada tematskih plakata, pisanje izvješća.

NAZIV IZVANUČIONIČKE NASTAVE: JEDNODNEVNI IZLET U SMILJAN

VODITELJI / PRATITELJI: Ivana Grandić, prof.

NAMJENA PROJEKTA

- Razgledavanje Muzeja Nikola Tesla

120

Page 121: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

- Usvajanje najvažnijih informacija o našem znanstveniku- Obilazak okolnih mjesta

NAČIN REALIZACIJE

- Za realizaciju svih oblika izvanučioničke nastave potrebna je pisana suglasnost roditelja učenika razrednog odjela- Izlet financiraju roditelji/skrbnici učenika- Odaziv je dobrovoljan

VRIJEME REALIZACIJE: drugo polugodište

TROŠKOVNIK: Prema odabiru najpovoljnijeg autobusnog prijevoznika.

NAČIN PRAĆENJA I VREDNOVANJA

Izrada tematskih plakata, pisanje izvješća.

NAZIV IZVANUČIONIČKE NASTAVE: POSJET VILI RUŽIĆ

VODITELJI / PRATITELJI: Dajana Ljubičić, prof.

NAMJENA PROJEKTA

- Posjet vili u kojoj su smještene spomenička knjižnica i zbirka Mažuranić-Brlić-Ružić

121

Page 122: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

- Usvajanje najvažnijih informacija o poznatoj hrvatskoj plemićkoj obitelji, njezinim najistaknutijim članovima i njihovomstvaralaštvu- Obilazak vile uz stučno vodstvo

NAČIN REALIZACIJE

- Za realizaciju svih oblika izvanučioničke nastave potrebna je pisana suglasnost roditelja učenika razrednog odjela- Odaziv je dobrovoljan

VRIJEME REALIZACIJE: prvo polugodište

NAČIN PRAĆENJA I VREDNOVANJA

Izrada tematskih plakata, pisanje izvješća.

NAZIV IZVANUČIONIČKE NASTAVE: KAZALIŠNE PREDSTAVE ZA UČENIKE

VODITELJI / PRATITELJI: Dajana Ljubičić, prof.

NAMJENA PROJEKTA

- Odlazak na tri kazališne predstave prema dogovoru nastavnika i učenika

122

Page 123: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

NAČIN REALIZACIJE

- Za realizaciju svih oblika izvanučioničke nastave potrebna je pisana suglasnost roditelja učenika razrednog odjela- Odaziv je dobrovoljan

VRIJEME REALIZACIJE: prvo polugodište

NAČIN PRAĆENJA I VREDNOVANJA

Izrada tematskih plakata, pisanje izvješća.

NAZIV IZVANUČIONIČKE NASTAVE: ODLAZAK UČENIKA NA IZLOŽBE

VODITELJI / PRATITELJI: Ana Žarković, prof.

NAMJENA PROJEKTA

123

Page 124: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

- Odlazak na razne umjetničke izložbe prema dogovoru nastavnika i učenika

NAČIN REALIZACIJE

- Za realizaciju svih oblika izvanučioničke nastave potrebna je pisana suglasnost roditelja učenika razrednog odjela- Odaziv je dobrovoljan

VRIJEME REALIZACIJE: tijekom školske godine

NAČIN PRAĆENJA I VREDNOVANJA

Izrada tematskih plakata, pisanje izvješća.

NAZIV IZVANUČIONIČKE NASTAVE: ODLAZAK U ART KINO

VODITELJI / PRATITELJI: Ivana Grandić, prof.

NAMJENA PROJEKTA

- Odlazak na filmske projekcije prema dogovoru nastavnika i učenika

124

Page 125: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

NAČIN REALIZACIJE

- Za realizaciju svih oblika izvanučioničke nastave potrebna je pisana suglasnost roditelja učenika razrednog odjela- Odaziv je dobrovoljan

VRIJEME REALIZACIJE: prvo polugodište

NAČIN PRAĆENJA I VREDNOVANJA

Izrada tematskih plakata, pisanje izvješća.

NAZIV IZVANUČIONIČKE NASTAVE: JEDNODNEVNI IZLET U ZABAVNI PARK (GARDALAND, ISTRALANDIA)

VODITELJI / PRATITELJI: Jasminka Mešter, prof., Katarina Krištić, prof., Sanja Ljubičić

NAMJENA PROJEKTA:

- jačanje i razvijanje odnosa i komunikacije između pojedinih učenika i unutar razreda kroz druženje i zabavu

125

Page 126: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

- razvijanje vještina međusobnog ophođenja i općenito pristojnog ophođenja na školskom izletu

- razvijanje svijesti o pripadnosti grupi, razredu ili generaciji

- uvježbavanje komunikacije na stranim jezicima (sa zaposlenicima parka, ostalim posjetiteljima, itd.).

- namijenjeno učenicima drugih razreda

NAČIN REALIZACIJE

- Za realizaciju svih oblika izvanučioničke nastave potrebna je pisana suglasnost roditelja učenika razrednog odjela

- Odaziv je dobrovoljan

VRIJEME REALIZACIJE: tijekom školske godine

NAČIN PRAĆENJA I VREDNOVANJA

Izrada tematskih plakata, pisanje izvješća.

NAZIV IZVANUČIONIČKE NASTAVE: POSJET PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI KRAŠ

VODITELJI / PRATITELJI: Mario Nosić, prof.

NAMJENA PROJEKTA:

126

Page 127: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

- produbljivanja znanja iz proizvodnje čokolade, keksa i bombona što se redovito obrađuje u programima svih smjerova na predmetu Poznavanje

robe i prehrana, upoznavanje s procesom proizvodnje od sirovine do gotovog proizvoda

NAČIN REALIZACIJE

- Za realizaciju svih oblika izvanučioničke nastave potrebna je pisana suglasnost roditelja učenika razrednog odjela

- Odaziv je dobrovoljan

VRIJEME REALIZACIJE: tijekom školske godine

NAČIN PRAĆENJA I VREDNOVANJA

Izrada tematskih plakata, pisanje izvješća.

9.3. UČENIČKA ZADRUGA "UGIĆI"

127

Page 128: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

Posebno se ponosimo radom Učeničke zadruge Ugići u sklopu koje učenici kroz tri sekcije pokazuju i razvijaju svoju kreativnost. Članovi gastrosekcije vrijedno istražuju gastronomsku tradiciju svoga kraja te znanja pretaču u izvrsne džemove, med, likere, ručno rađene kekse, kroštule, fritule i dr. Svi učenici i nastavnici škole člavovi su učeničke zadruge. Zadruga je osnovana 29. kolovoza 2015. godine i do sada smo sudjelovali na svim smotrama. Zadruga se na sajmovima i smotrama predstavlja sljedećim proizvodima: džem od šljiva, džem od mandarina, džem od jabuka i dunja, cvijetni med, medica, rakija komovica s koromačem, rakija komovica s rutom i limunom, rakija komovica s kaduljom, rakija komovica s majčinom dušicom i limunom, liker od borovnice, domaći ručno rađeni keksi, kroštule, fritule, suveniri, magneti, privjesci i sl.

9.4. ERASMUS+

Uključili smo se u projekt razmjene učenika i po mogućnosti nastavnika koji bi se provodio u jednoj od zemalja Europske Unije. Ove školske godine planiramo projekt stručne razmjene učenika u suradnji s jednom od ugostiteljskih škola iz Slovenije. Projekt nosi naziv "Povezanost hrvatske i tradicionalne slovenske gastronomije" i podrazumijeva razmjenu 10 učenika Ugostiteljske škole Opatija u pratnji jednog nastavnika. Planiramo ga provesti do 31. kolovoza 2019. godine, a nositelji projekta su nastavnici Ivona Lazić i Mario Nosić.

9.4.1. Projekt "Razmjena iskustva je ključ uspjeha"

Projekt Razmjena iskustva je ključ uspjeha:

Nositelji programa: Ivona Lazić, mag. oec. Krešimir Brnin, prof Davor Capan, nast.

Ciljevi projekta: - razmjena iskustva - međunarodna suradnja - upoznati se s novim ili drugačijim metodama rada - pridobiti profesionalna iskustva i stručnost

128

Page 129: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

- širenje međusobnog prijateljstva i povezivanje zemalja regije

Sažetak sadržaja projekta: Ugostiteljska škola Opatija ostvaruje programe iz obrazovnog sektora Turizam i ugostiteljstvo u trogodišnjem trajanju

za zanimanja kuhar, slastičar i konobar te u četverogodišnjem trajanju za zanimanje turističko-hotelijerski komercijalist.

Škola je već nekoliko puta sudjelovala u razmjenama učenika u pratnji nastavnika te raznim projektima. Tijekom boravka u partnerskim školama

i destinacijama imali su priliku upoznati se s novim ili drugačijim metodama rada i poučavanja što je znatno doprinijelo poboljšavanju njihovih

znanja i kompetencija.

Smatramo kako je međunarodna razmjena jedan od ključnih elemenata uspjeha. Stoga je u okviru ovog projekta planirana razmjena skupine od

10 učenika u pratnji dva mentora na dvije različite destinacije na području regije jugoistočne Europe. Što bi ukupno iznosilo 20 učenika i četiri

mentora iz škole, a realizacija projekta predviđena je do kraja kalendarske 2020 godine. Koordinatori iz škole bili bi nastavnici Ugostiteljskog

posluživanja te nastavnik Kuharstva i slastičarstva.

Po povratku iz destinacija učenici bi dobili zadatak u školi pripremiti tradicionalni obrok vezan uz regiju u kojoj su boravili za vrijeme razmjene.

Učenici partnerskih škola koji bi stigli k nama, praktičnu nastavu bi obavljali u Milenij hotelima za čiji bi smještaj, boravak i obavljanje

praktične nastave, uz koordinatore iz škole, bila zadužena jedna osoba iz Milenij hotela.

Projekt podržava provedbu praktične nastave u hotelima visoke kategorije u zemljama regije jugoistočne Europe. Iz škole bi u pratnji učenika bili

nastavnici mentori, a u obavljanju praktične nastave u hotelima rad bi nadgledali stručnjaci kuharstva i gastronomije kao i ugostiteljstva i

turizma. Dakle, projekt predviđa razmjenu učenika, koji će na taj način pridobiti prije svega profesionalna iskustva i stručnost, a uz to i razmjenu

iskustava za koje smatramo da su ključ uspjeha.

Ovim projektom želimo sudjelovati u svakodnevnom radu s učenicima, na području praktične nastave, jer primjećujemo potrebu za iskustvom

stečenim radom u ugostiteljskim objektima. Također smatramo kako je važnost razmjene u širenju međusobnih prijateljstava, kao i na

povezanosti država regije, te njegovanje kulture, tradicije i običaja.

129

Page 130: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

Projekt će nam omogućiti upoznavanje gastronomije, posebno tradicionalne kuhinje, što je važno jer veliki broj turista s područja regije

svakodnevno boravi u našoj županiji tijekom cijele godine. Tako nastavnici mogu podići nivo rada na satima praktične nastave u školi, a učenici

steći iskustvo, razviti stručne kompetencije i obogatiti društveni život novim poznanstvima, a jednoga dana po završetku srednjoškolskog

obrazovanja postati kvalitetni kvalificirani ugostiteljski djelatnici.

Planirani rashodi:

Prijevoz učenika i mentora u destinaciju: 20.000,00 kuna

Smještaj u destinaciji: 15.000,00 kuna

Prehrana u destinaciji 5.000,00 kuna

Naknada mentorima 5.000,00 kuna

Materijal i sirovine 15.000,00 kuna (inventar, troškovi namirnica za organizaciju ručka)

Usluge telefona  300,00 kuna (pozivi u inozemstvo)

Ostalo 700,00 kuna (pokloni, tekuće potrepštine)

Ukupno: 56.000,00 kuna

9.5. eTwinning

eTwinning je zajednica škola u Europi, odnosno nudi platformu za odgojno–obrazovne djelatnike (učitelje, ravnatelje, knjižničare, itd.) koji rade u školama i dječjim vrtićima europskih država sudionica eTwinninga. Putem ove platforme članovi mogu postati dijelom obrazovne

130

Page 131: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

zajednice u Europi. Promiče se suradnja europskih škola putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija pružajući pritom podršku, alate i usluge za škole. Jedan od ciljeva eTwinning projekta je poboljšati sposobnosti učitelja u radu s ICT-om i učiniti ICT dijelom svakodnevnog života u razredu. Od početka studenoga 2016. godine do srpnja 2017. godine naša škola je, uz Ugostiteljsku školu iz Poljske, suosnivač i jedan od dva koordinatora međunarodnog online eTwinning projekta „Mind your diet“ („Razmisli o svojoj prehrani“). Temeljna ideja za ovaj projekt je potekla iz naše škole i nastao je s ciljem da učenicima pomogne u pronalaženju pouzdanih izvora informacija o pravilnoj prehrani. U školskoj godini 2018./2019. realiziran je novi eTwinning projekt na temu „Morski dijamanti“, a nositelji projekta su Mario Nosić, prof. biologije, Danijela Valenta, prof. talijanskog i francuskog jezika, Vesna Slaviček, prof. povijesti i Jelena Ribarić, prof. geografije. Cilj projekta bio je istražiti ribe na Mediteranu te njihovo značenje u ljudskoj prehrani te ulogu u pravilnoj prehrani. Za školsku godinu 2019/2020. je planirana realizacija novog eTwinning projekta „Food Bank“ (Banka hrane). Koordinator ovog međunarodnog projekta  je Mario Nosić, prof. poznavanja robe i prehrane te biologije s higijenom i ekologijom. U projekt će vjerojatno biti uključen još jedan nastavnik/ -ca iz naše škole, a od ostalih država vjerojatno Španjolska i Rumunjska.

9.6. Juvenes Translatores

Natjecanje u prevođenju ‘Juvenes Translatores’(za 17-godišnje učenike srednjih škola)

U cilju promicanja učenja jezika i poticanja mladih na prevoditeljsku karijeru 21. studenog 2019. godine održat će se 13. natjecanje u prevođenju pod nazivom ‘Juvenes Translatores’. Ove će se godine natjecanje prvi put održati na internetu, istodobno u svim zemljama. U natjecanju sudjeluju učenici iz cijele Europske unije, a zadatak im je prevesti po jednu stranicu teksta s bilo kojeg od 24 službena jezika EU-a na drugi. Pobjednici ( po jedan iz svake zemlje EU-a) zajedno sa svojim nastavnicima i roditeljima bit će pozvani u Bruxelles kako bi u proljeće 2020. sudjelovali u svečanoj dodjeli nagrada u sjedištu Komisije. Stručno vijeće stranih jezika naše škole prijavilo se na navedeno natjecanje, čime će učenici dobiti priliku pokazati svoje prevodilačke vještine.

9.7. Pilot portfolio kompetencija za demokratsku kuluru Vijeća Europe

131

Page 132: ss-ugostiteljska-opatija.skole.hrss-ugostiteljska-opatija.skole.hr/upload/ss... · Web viewŠkolski kurikulum se odnosi na ponudu fakultativnih nastavnih predmeta i/ili modula i drugih

Nositelj: Danijela Valenta, prof. i 4.A razredVrijeme održavanja: prvo polugodište 2019./2020.Aktivnosti: Radi se s odabranim razredom od početka školske godine do kraja listopada koristeći portfolio svaki tjedan, ovisno o raspoloživosti  vremena. Portfolio je alat namijenjen pružanju podrške nastavnicima i učenicima/mladima u opisivanju, dokumentiranju i analizi razvoja kompetencija za demokratsku kulturu tijekom određenog razdoblja.

9.8. Natjecanje „MAX sucht den Superstar“

Nositelj: Ines Pranjić, prof.Aktivnosti: natjecanje učenika u njemačkom jeziku u organizaciji Gospodarske škole VaraždinVrijeme održavanja: studeni 2019. godine

132