SRPS EN 13001-1- EN 13001_1_2004

  • View
    711

  • Download
    11

Embed Size (px)

Text of SRPS EN 13001-1- EN 13001_1_2004

EVROPSKISTANDARD EUROPEANSTANDARD NORMEEUROPENNE EUROPISCHENORMICS53.020.20

SRPS EN130011xxxx 2008 Identiansa: EN130011:2004+AC:2006

Verzijanasrpskomjeziku (prevodsaengleskeverzije)

Bezbednostdizalica Konstrukcijauopte Deo1: OptiprincipiizahteviCranesafety Generaldesign Part1:Generalprinciples andrequirements

Scuritdesappareilsdelevage chargesuspendue Conception gnralePartie 1:Principesgnrauxetprescriptions

Kransicherheit Konstruktionallgemein Teil1:Allgemeine PrinzipienundAnforderungen

OvajevropskistandardodobriojeCEN02.marta2004. laniceCENobaveznesudasepridravajuInternihpravilaCEN/CENELECukojimasudefinisaniuslovipod kojima ovaj evropski standard, bez izmena, stie status nacionalnog standarda. Aurirani spiskovi i bibliografskereferencekojeseodnosenatenacionalnestandardemogusedobitiod Centralnogsekretarijataili odlanicaCEN. Ovajevropskistandardpostojiutrizvanineverzije(naengleskom,francuskominemakomjeziku).Verzijana nekom drugom jeziku, nastala prevoenjem na nacionalni jezik pod odgovornou lanice CEN i prijavljena Centralnomsekretarijatu,imaististatuskaozvanineverzije. laniceCENsunacionalneorganizacijezastandardizacijuAustrije, Belgije,Kipra,ekeRepublike,Danske, Estonije, Finske, Francuske, Nemake, Grke, Maarske, Islanda, Irske, Italije, Latvije, Litvanije, Luksemburga, Malte, Holandije, Norveke, Poljske, Portugala, Slovake, Slovenije, panije, vedske, vajcarskeiUjedinjenogKraljevstva.

EVROPSKIKOMITETZASTANDARDIZACIJU EUROPEANCOMMITTEEFORSTANDARDIZATION C O M I T E U R O P E N D E N O R M A L I S A T I O N E U R O P I S C H E S K O M I T E E F R N O R M U N G

Centralnisekretarijat:ruedeStassart,36B1050Brussels

2004CEN Svapravareprodukcijeikomunikacijeubilokomoblikuinabilokojinain Ref.oznake: EN130011:2004E, zadravajulaniceCENusvimzemljama. EN130011:2004/AC:2006E

1

Prevodnasrpskijezik

Sadraj

Strana xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Predgovor Uvod. 1 2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.7.1 4.2.7.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 Oblastvaenja.................................................................................................................. Standardinakojeseovajstandardpoziva.................................................................... Termini,definicije,simboliiskraenice ........................................................................ Terminiidefinicije ........................................................................................................... Simboliiskraenice......................................................................................................... Zahtevii/ilimeresigurnosti............................................................................................ Opte.................................................................................................................................. Raunskidokazi............................................................................................................... Optiprincipi ................................................................................................................... Modelidizalicai optereenja ......................................................................................... Simulacijadejstava optereenja .................................................................................... Kombinacijeoptereenjaidejstva optereenja ........................................................... Graninastanja ............................................................................................................... Dokaz kompetentnosti .................................................................................................... Metodedokaza kompetentnosti ..................................................................................... Metodagraninogstanja ................................................................................................ Metodadozvoljenognapona .......................................................................................... Klasifikacija ..................................................................................................................... Opte ................................................................................................................................. Ukupnibrojeviradnihciklusa ....................................................................................... Prosenalinearna(translatorna) iliugaonapomeranja ............................................. Uestanostoptereenja.................................................................................................. Pozicioniranjetereta...................................................................................................... Vremenskitokovi(istorije)napona .............................................................................. Opte................................................................................................................................ Uestanosticiklusanapona........................................................................................... Transformacijaregistrovanihciklusanaponauciklusesakonstantnimsrednjim naponomilikonstantnimodnosomnapona................................................................... Klasifikacijavremenskihtokova (istorija)napona.......................................................

PrilogA (informativan)Izborpogodnegrupestandardazadizalicezadatuprimenu ........... PrilogZA(informativan)OdnosovogevropskogstandardasaSutinskimzahtevima DirektiveEU98/37/EC ................................................................................................... Bibliografija ....................................................................................................................................

2

Predgovor Ovaj dokument (EN 130012:2004) pripremio je tehniki komitet CEN/TC 147 Dizalice Bezbednost,sekretarijatkojivodiBSI(Institucijabritanskihstandarda). Ovomevropskomstandardumorabitidatstatusnacionalnogstandarda,biloobjavljivanjemidentinog teksta,bilokaododatak,najkasnijedojuna2005.godine,anacionalnistandardikojisuukonfliktusa njimmorajubitipovueninajkasnijedojuna2005.godine. U skladu sa Internim pravilima CEN/CENELEC, nacionalne organizacije za standardizaciju sledeih drava obavezne su da primene ovaj evropski standard: Austrija, Belgija, eka Republika, Kipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemaka, Grka, Island, Irska, Italija, Latvija, Litvanija, Luksemburg,Malta,Holandija,Norveka,Poljska,Portugalija,Slovaka,Slovenija,panija,vedska, vajcarskaiUjedinjenoKraljevstvo. Ovajevropski pripremljenjepodmandatomkojijeEvropskakomisijaiEvropskaasocijacijaslobodne trgovine(EFTA)dalaCEN,ionpodravasutinskezahteveDirektiveEU98/37. ZavezusadirektivomEU 98/37videtiinformativniPrilog ZA,kojijeintegralnideoovogdokumenta. Prilog Ajeinformativan. OvajevropskistandardjedeoEN13001.Ostalidelovisukaotosledi: Deo1:Optiprincipiizahtevi Deo2:Dejstvaoptereenja Deo3.1:Graninastanjaidokazkompetencijeelinihkonstrukcija Deo3.2:Graninastanjaidokazkompetencijekomponentizavoenjeueta Deo3.3:Graninastanjaidokazkompetencijekontaktatoak/ina Deo3.4:Graninastanjaidokazkompetencijemehanizama

3

0 Uvod Ovaj evropski standard pripremljen je da bude harmonizovani standard koji obezbeuje nain da se mehanika konstrukcija i teorijska verifikacija dizalica usaglase sa sutinskim zahtevima zdravlja i bezbednostiDirektive za maine, kako jedopunjeno. Ovaj standard takoeuspostavlja vezu izmeu korisnika (kupca) i konstruktora, kao i izmeu konstruktora i proizvoaa komponenti, kako bi se uspostavilaosnovazaizbordizalicaikomponenti. OvajevropskistandardjestandardtipaC,kakojetoutvrenouEN 1070. U oblasti vaenja ovog standarda navedene su obuhvaene maine i obim do kog su pokrivene opasnosti. KadaseodredbeovogstandardatipaCrazlikujuodonihutvrenihustandardimatipaAiB,odredbe ovog standarda tipa C imaju prednost nad odredbama drugih standarda, za maine konstruisane i izraeneuskladusaodredbamaovogstandardatipaC. 1 Oblastvaenja Ovajevropskistandardtreba dasekoristizajednosadelovima2i3,teoni kaotakvi specificirajuopte uslove, zahteve i metode za spreavanje mehanikih opasnosti kod dizalica, konstrukcijom i teorijskomproverom.Deo3jetekufazipredlogaupotrebadelova1i2neuslovljavaobjavljivanje dela3. NAPOMENA: Posebni zahtevi za pojedine tipove dizalica navedeni su u odgovarajuim evropskim standardimazapojedinetipovedizalica. Sledilistaznaajnihopasnihsituacijaidogaajakojibimoglirezultovatiopasnouzaosobeutoku normalneupotrebe,kaoipredvidljiveneadekvatneupotrebe.lan4ovogstandardaneophodanjeza umanjenjeiliotklanjanjerizikapovezanihsasledeimopasnostima: * a) nestabilnostkaokrutogteladizaliceilinjenihdelova(naginjanje ,pomeranje), b) prekoraenjegraninihvrednostivrstoe(nagranici teenja,prekidne,zamorne), c) elastinanestabilnostdizaliceilinjenihdelova(izvijanje,izboavanje), d) prekoraenjegraninihvrednostitemperaturematerijalailikomponenti, e) prekoraenjegraninihvrednostideformacija. Ovaj evropski standard primenljiv je za dizalice koje su proizvedene nakon dana prihvatanja ovog standarda od strane CEN i predstavlja referentnu osnovu za evropske standarde za pojedine tipove dizalica. 2 Standardinakojeseovajstandardpoziva Ovajevropskistandardukljuuje,datiranimilinedatiranimreferencijama,odredbepreuzeteizdrugih propisa. Ove normativne referencije citirane su na odgovarajuim mestima u tekstu, a ovde su navedene. Za datirane referencije, kasnije dopune ili izmene istih, primenjuju se na ovaj evropski standard samo ako suu njega ukljuene amandmanom ili revizijom istog. Za nedatirane referencije primenjujeseposlednjeizdanjeiste(ukljuujuiiamandmane): ENISO121001:2003,BezbednostmainaOsnovnikoncepti,optiprincipikonstruisanjaDeo1: Osnovnaterminolog

Search related