14
ПРОШЕТКА СРЕДНОВАРДАРСКИОТ ВЕРЗИЈА десна страна на која завршува регион 8 - 18.06.2012

Srednovardarski - REKLAMI 8 (18.06.2012)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Macedonia, tourism

Citation preview

Page 1: Srednovardarski - REKLAMI 8 (18.06.2012)

ПРОШЕТКА

СРЕДНОВАРДАРСКИОТ

ВЕРЗИЈА

десна страна на којазавршува регион

8 - 18.06.2012

Page 2: Srednovardarski - REKLAMI 8 (18.06.2012)

Мотелот е идеално место за

организирање деловни и свечени ручеци,

конференции, семинари и преставува синоним за

удобност, гостопримство и убавина. Располага со

35 соби, од кои 10 еднокреветни, 24 двокреветни

и еден апартман, сите опремени со телевизија,

телефон, интернет, клима-уред и луксузно

опремени бањи.

Мотелот располага со сала за свадби и други

свечености за 500 гости, ресторан за 50 гости,

летна тераса и кујна која може да опслужи 800

гости.

Во мотелот може да се вкуси

интернационална и македонска кујна подготвена

од врвни и искусни готвачи. Мотелот располага и

со камп за 80-100 камп-приколки и паркинг-

простор за 200 возила.

Македонија

Македонија

English text Мотелот е идеално место за организирање

деловни и свечени ручеци, конференции, семинари и преставува синоним

за удобност, гостопримство и убавина. Располага со 35 соби, од кои 10

еднокреветни, 24 двокреветни и еден апартман, сите опремени со

телевизија, телефон, интернет, клима-уред и луксузно опремени бањи.

Мотелот располага со сала за свадби и други свечености за 500 гости,

ресторан за 50 гости, летна тераса и кујна која може да опслужи 800 гости.

Во мотелот може да се вкуси интернационална и македонска

кујна подготвена од врвни и искусни готвачи. Мотелот располага и со камп

за 80-100 камп-приколки и паркинг-простор за 200 возила.

Македонија

Македонија

+ 3 8 9 4 3

+ 3 8 9 7 8

215 9 0 0

4 2 6 9 8 0

MOTEL

MAKEDONIJA

Луксузен и модерен мотел, кој се наоѓа на автопатот

во непосредна близина на Велес, на коридорот од граничните

премини Табановце (кон Србија) и Богородица (кон Грција) - на 100

километри од Богородица и 78 километри од Табановце.

Александар

Велики,

с. Долно Каласлари

ВЕЛЕС

village Dolno Kalaslari

VELES

English text

,

Луксузен и модерен мотел, кој се

наоѓа на автопатот во

непосредна близина на Велес, на коридорот од

граничните премини Табановце (кон Србија) и

Богородица (кон Грција) - на 100 километри од

Богородица и 78 километри од Табановце.

Александар Велики

Page 3: Srednovardarski - REKLAMI 8 (18.06.2012)
Page 4: Srednovardarski - REKLAMI 8 (18.06.2012)

Винаријата ИЗВОРНО е мала, нопрестижна семејна винарија сместенаво уникатните предели на ВрановскотоПоле во Велешкото виногорје. Вовинаријата виното се произведува натрадиционален македонски начин -рачно, начин на кој виното го правелеи нашите дедовци.

Производството на вино започнува одсамото кроење на виновата лоза сошто се десеткуваат приносите и сеобезбедува висок квалитет насуровината што мора да ги исполнивисоките критериуми и стандардипоставени од винаријата. Затоа какопо обичај бербите на виновата лозазапочнуваат во ноември(невообичаено за нашето виногорје) ија гарантираат уникатноста и високиотквалитет на вината кои пленат сосвоите натурални вкусови и ароми.

Куриозитет на винаријата се ВИПвината направени со етикети по желбана рестораните или компаниите(сонивно лого, етикета, деликатеси вомени или рекламен материјал).

,

,

,

,,

,

-,

English text,

,

,, ,

,

- ,

Винаријата ИЗВОРНО е мала, но престижна семејнавинарија сместена во уникатните предели на Врановското Поле воВелешкото виногорје. Во винаријата виното се произведува натрадиционален македонски начин - рачно, начин на кој виното гоправеле и нашите дедовци.

Производството на вино започнува од самото кроење на виновата лозасо што се десеткуваат приносите и се обезбедува висок квалитет насуровината што мора да ги исполни високите критериуми и стандардипоставени од винаријата. Затоа како по обичај бербите на виноваталоза започнуваат во ноември (невообичаено за нашето виногорје) и јагарантираат уникатноста и високиот квалитет на вината кои пленат сосвоите натурални вкусови и ароми.

Куриозитет на винаријата се ВИП вината направени со етикети пожелба на рестораните или компаниите(со нивно лого, етикета,деликатеси во мени или рекламен материјал).

Вината можат да секупат или нарачаат одсопствените винотеки,некои подобро снабденимаркети и во повеќето елитниресторани во Македонија.

+389+389

7770

901 169594 307

English text Вината можатда се купат или нарачаат одсопствените винотеки, некоиподобро снабдени маркетии во повеќето елитнирестораниво Македонија.

Page 5: Srednovardarski - REKLAMI 8 (18.06.2012)

Во центарот на Велес, во стариот Офицерскидом, ќе го најдете најпознатиот ресторан- бренд за вкусно подготвени јадења. Вопрекрасен амбиент исполнет со убава музика,тука ќе ги поминете најубавите и највеселитемоменти. Предвиден за 500 до 600 гости, овдевистински можете да го видите целиот град.

СнупиВо центарот на Велес, во стариот Офицерскидом, ќе го најдете најпознатиот ресторан- бренд за вкусно подготвени јадења. Вопрекрасен амбиент исполнет со убава музика,тука ќе ги поминете најубавите и највеселитемоменти. Предвиден за 500 до 600 гости, овдевистински можете да го видите целиот град.

Снупи

Доколку сакате да јадете нештопобрзо, на само 300 метри подолуод ресторанот ќе го најдетепица фаст-фуд каде ќе гивкусите најубавите сендвичи, пиции познатите велешки пастрмајлии.

СнупиСнупи,

Доколку сакате да јадете нештопобрзо, на само 300 метри подолуод ресторанот ќе го најдетепица фаст-фуд каде ќе гивкусите најубавите сендвичи, пиции познатите велешки пастрмајлии.

СнупиСнупи,

ул. Благој Ѓоревбр. 67, Велесул. Благој Ѓоревбр. 67, Велес

SNUPIr e s t a u r a n t

ул. Благој Ѓоревбр. 34, Велес

ул. Благој Ѓоревбр. 34, Велес

+389 34 239 255

Page 6: Srednovardarski - REKLAMI 8 (18.06.2012)

Со сопствени насади од сортите Cabernet Sauvignon, Merlot,Pinot Noir, Pinot Grigo, на надморска висина од 550 метрипод падините на Кожуф Планина, каде се спојувамедитеранската со континенталната клима засадени на 50години необработлива земја, посебните карактеристики натероар му даваат на виното исклучителен квалитет. Во 2007година винаријата премина кон органски начин напроизводство, а во 2009 година се стекна со сертификат заСтатус-Органско со што стана првата винарија воМакедонија која произведува вино добиено од органскогрозје, сертифицирано за еднаквост со Регулативата (ЕС)834/2007 и Законот за органско земјоделско производство.

,

,

Со сопствени насади од сортите Cabernet Sauvignon, Merlot,Pinot Noir, Pinot Grigo, на надморска висина од 550 метрипод падините на Кожуф Планина, каде се спојувамедитеранската со континенталната клима засадени на 50години необработлива земја, посебните карактеристики натероар му даваат на виното исклучителен квалитет. Во 2007година винаријата премина кон органски начин напроизводство, а во 2009 година се стекна со сертификат за

Статус-Органско со што стана прватавинарија во Македонија која произведувавино добиено од органско грозје,сертифицирано за еднаквост соРегулативата (ЕС) 834/2007 и Законот заорганско земјоделско производство.

,

,

продажен салон:ул. Орце Николов бр. 190/4-2

Sale adress:Orce Nikolov 190/4-2

t/f: 02 3092 641070 394 216info vinarijagrkov.com.mk

СКОПЈЕ

SKOPJE

@

www.vinarijagrkov.com.mk

Мотел-ресторанотсе наоѓа на

исклучувањето од автопатотСкопје-Велес. Високостилскимотел кој располага со 11 соби,сите климатизирани и опременисо сателитска телевизија,сопствена бања, мини-бар и WiFiинтернет. Мотелот располага и соконференциска сала со капацитетод 40 гости за секаков видсеминари и состаноци.

МонтенегроРивијера

,

Мотел-ресторанот се наоѓа наисклучувањето од автопатот Скопје-Велес. Високостилскимотел кој располага со 11 соби, сите климатизирани иопремени со сателитска телевизија, сопствена бања,мини-бар и WiFi интернет. Мотелот располага и соконференциска сала со капацитет од 40 гости за секаковвид семинари и состаноци.

Монтенегро Ривијера

,

m o t e l - r e s t a u r a n t

ВЕЛЕСул. Скопски пат бб

VELESSkopski pat NN

+389 43+389 43

389 43+389

+

212 223212 666

212 22470 216 789

:f

M o n t e n e g r o R i v i j e r a @ g m a i l . c o m

MONTENEGRORiviera

Се наоѓа до новатаградска болница воКавадарци. Раб тивеќе девет години.

Во ресторанот сеподготвуваат сите

рибни специјалитети(пастрмајка, крап,сом), пржени и на

скара. Специјалитетна ресторанот е

и.

Капацитетот е 50седишта внатре и 40

надвор.

o

селско месо

тиквешка тава

Се наоѓа до новатаградска болница воКавадарци. Раб ти веќедевет години. Воресторанот сеподготвуваат сите рибниспецијалитети(пастрмајка, крап, сом),пржени и на скара.Специјалитет наресторанот еи .Капацитетот е 50 седиштавнатре и 40 надвор.

o

селско месо

тиквешка тава

r e s t a u r a n t

ул. Шишка бр. 124

КАВАДАРЦИ

ул. Шишка бр. 124

КАВАДАРЦИ

BISTRO

+389 43

+389 71

417 350

219 896

Се наоѓа во новиот центар наКавадарци. Работи од 1980

година. Во ресторанот сеподготвуваат сите видови риба

на скара, како и пржена риба,морски плодови, пици,

пастрамајлии, традиционалнимакедонски јадења и

разновидни салати.

Специјалитет на ресторанот еи

. Капацитетот е 150места внатре и 50 места надвор.

пица Ексклузив бифтекЕксклузив

Се наоѓа во новиот центар наКавадарци. Работи од 1980година. Во ресторанот сеподготвуваат сите видови рибана скара, како и пржена риба,морски плодови, пици,пастрамајлии, традиционалнимакедонски јадења иразновидни салати.

Специјалитет на ресторанот еи

. Капацитетот е 150места внатре и 50 места надвор.

пица Ексклузив бифтекЕксклузив

бул Македонија бб,. КАВАДАРЦИ

r e s t a u r a n t

бул Македонија бб,. КАВАДАРЦИ

Exclusive+389 43 +389 70411 561 239 259

Page 7: Srednovardarski - REKLAMI 8 (18.06.2012)

Деновите поминати на патување се најубавитеденови од годината и токму затоа е особенозначајно на секој клиент да му пристапиме соособено внимание и да се обидеме да гипретвориме плановите и соништата вореалност. За да бидеме што подобри ипоуспешни, никогаш не забораваме декаденес луѓето с помалку веруваат на слаткитезборови, а многу повеќе на добрите дела и навистината. Ние оставаме за нас да зборуваатнашите туристи. Проверете зошто тие токмунам ни веруваат.

ww

w.

at

l a

n

t i

k

t u

r

s.

co

m

Деновите поминати напатување се најубавитеденови од годината и токмузатоа е особено значајно насекој клиент да мупристапиме со особеновнимание и да се обидемеда ги претвориме плановитеи соништата во реалност. Зада бидеме што подобри ипоуспешни, никогаш незабораваме дека денеслуѓето с помалку веруваатна слатките зборови, амногу повеќе на добритедела и на вистината. Ниеоставаме за нас дазборуваат нашите туристи.Проверете зошто тие токмунам ни веруваат.

ул. Илинденска бб

/ : +389 43

info atlantikturs.comatlantik_kav yahoo.com

I

t f

КАВАДАРЦИ

420 885;412 885; 413 885

@@

lindenska NNKAVADARCI

Ли

це

нц

аА

Lice

nce

A

TR

AV

EL

AG

EN

CY

ATLANTICTOURS

PubBlue

+389 75 416-336

ул. Цано Поп Ристов бб

КАВАДАРЦИ

Cano Pop Ristov NN

KAVADARCI

Тука можете да ги најдете најдобрите

вина од Тиквешијата, произведени

од најквалитетните сорти грозје,

создадени за најпрефинетите

вкусови на консументите на вина.

ул. Елпида Караманди

+389 43

КАВАДАРЦИ

50 050

Elpida Karamandi KAVADARCI

Тука можете да ги најдете

најдобрите вина од Тиквешијата,

произведени од најквалитетните

сорти грозје, создадени за

најпрефинетите вкусови на

GOSTILNICA

restaurant

VINSKA

KU]A EMI

wine

HOUSE EMI

Формирана во 1996 година,функционира како

прва такси компанија воКавадарци, с до 2001година, кога ја отворасвојата агенција запатување, за посредувањена автобуски и авионскикарти, како и за изнајмувањеминибуси и автобуси воземјата и во странство.

ЕкстраФормирана во 1996 година,

функционира какопрва такси компанија воКавадарци, с до 2001година, кога ја отворасвојата агенција запатување, за посредувањена автобуски и авионскикарти, како и за изнајмувањеминибуси и автобуси воземјата и во странство.

Екстра

Extratravel agencyKavadarci

info@ www.ekstrabus.com.mkekstrabus.com.mk

+389 42 420 020

Page 8: Srednovardarski - REKLAMI 8 (18.06.2012)

Во тивка атмосфера, прекрасен амбиенти со квалитетна услуга, хотелотовозможува пријатен и незаборавенпрестој во Неготино. Располага со 20еднокреветни и 30 двокреветни соби,како и седум апартмани. Собите секомплетно климатизирани и со ДВД,кабелска телевизија,мини-бар, безжиченинтернет. На располагање од 24 часа стоисервис со услуги за перење и пеглањеоблека. Освен стандардниот

хотелот нуди можност заи услуги Хотел т

располага со три посебни сали опремениза одржување семинари, а располага и соресторанска сала со капацитет за 500лица, бар, сала за состаноци со капацитетза 40 лица, интернет-кафе, летна тераса,базен и со сопствен паркинг сосовремени уреди за набљудување.

bedbreakfast, halfboard full board . o

HOTEL

[email protected]

Во тивка атмосфера, прекрасен амбиент и соквалитетна услуга, хотелот овозможувапријатен и незаборавен престој во Неготино.Располага со 20 еднокреветни и 30двокреветни соби, како и седум апартмани.Собите се комплетно климатизирани и соДВД, кабелска телевизија,мини-бар,безжичен интернет. На располагање од 24часа стои сервис со услуги за перење ипеглање облека. Освен стандардниот

хотелот нуди можност заи услуги Хотел т располага со трипосебни сали опремени за одржувањесеминари, а располага и со ресторанска саласо капацитет за 500 лица, бар, сала засостаноци со капацитет за 40 лица,интернет-кафе, летна тераса, базен и сосопствен паркинг со современи уреди занабљудување.

bedbreakfast, half board

full board . o

Park

w w w. h o t e l p a r k . c o m . m k

Конаците во манастирот во Неготиноимаат приземје и кат и располагаат со голем бројпростории. Источната страна на конаците, којапретставува лице на објектот, е свртена концрквата и целосно е поврзана со чардаци ииздадени балкони, од кои се шири прекрасенпоглед кон реката Вардар. Денес, овиереконструирани конаци можат да се искористатза повеќе намени: за преноќевалиште на туристии верници, за разни собири на научни работници,ликовни творци, поети.

Св. Ѓорѓија

Конациво манастирот Св. Ѓорѓија

Неготино

+3

89

4

33

60

0

91

Konaksof monastery St. Gjorgija

NegotinoКонаците во манастирот во Неготиноимаат приземје и кат и располагаат со големброј простории. Источната страна на конаците,која претставува лице на објектот, е свртена концрквата и целосно е поврзана со чардаци ииздадени балкони, од кои се шири прекрасенпоглед кон реката Вардар. Денес, овиереконструирани конаци можат да се искористатза повеќе намени: за преноќевалиште натуристи и верници, за разни собири на научниработници, ликовни творци, поети.

Св. Ѓорѓија

The DUDIN winery is founded in

1989 and was completely

modernized in 2004 and

equipped with latest and most

advanced technology in wine

production. The winery is owned

by the Dudin family and it has a

goal to produce only high quality

wines like: Merlot, Cabernet

Sauvignon, Chardonnay,

Sauvignon Blanc, Riesling, Merlot

Barrique and Chardonnay

Barrique. We have received

golden awards for quality for all

our wines.

The DUDIN winery is founded in 1989

and was completely modernized in

2004 and equipped with latest and

most advanced technology in wine

production. The winery is owned by

the Dudin family and it has a goal to

produce only high quality wines like:

Merlot, Cabernet Sauvignon,

Chardonnay, Sauvignon Blanc,

Riesling, Merlot Barrique and

Chardonnay Barrique. We have

received golden awards for quality for

all our wines.

ул. Ацо Аџиилов бб

+389 43 368 506

Aco Adjiilov NN

fax: 368 800

НЕГОТИНО

NEGOTINO

[email protected]

dudinwinery.com.mk

Page 9: Srednovardarski - REKLAMI 8 (18.06.2012)

Се наоѓа на градскиот пазар во Неготино. Воресторанот се приготвуваат сите видови скара,селско месо, повеќе видови печено месојагнешко, телешко, свинско како и познатиот

телешки мускул на домашен начин нудиможност и за испорака на домашна адреса.Специјалитет е

. Во ресторанот се одржуваатразни свечености и настани. Располага сокапацитет од 110 места внатре и 50 надвор.

( ),, a

пржено свинско месо надомашен начин

ул. Јане Сандански бр. 2

НЕГОТИНО

Jane Sandanski 2

NEGOTINOСе наоѓа на градскиот пазар во Неготино. Воресторанот се приготвуваат сите видови скара,

селско месо, повеќе видови печено месојагнешко, телешко, свинско како и познатиот

телешки мускул на домашен начин нудиможност и за испорака на домашна адреса.

Специјалитет е. Во ресторанот се одржуваат

разни свечености и настани. Располага сокапацитет од 110 места внатре и 50 надвор.

( ),, a

пржено свинско месо надомашен начинSofra

restaurant+389 76 500 177

Ресторанот работи на задоволство напосетителот. Плени со прекрасниотамбиент, одличната храна и богатиотизбор пијалаци, како и со услужниотперсонал. Се нудат голем избордомашни и интернационалнијадења, свежо подготвени од тимискусни готвачи. Тука можат да сепробаат национални македонскисалати, супи, многу специјалитети сомесо, тестенини, неготински пити ипастрамајлии. Ресторанот располагасо капацитет од 100 места и се наоѓаво центарот на градот.

ул. Страшо Пинџур бр. 40

НЕГОТИНО

Strasho Pindzur 40

NEGOTINO

Ресторанот работи на задоволство напосетителот. Плени со прекрасниотамбиент, одличната храна и богатиотизбор пијалаци, како и со услужниотперсонал. Се нудат голем избордомашни и интернационалнијадења, свежо подготвени од тимискусни готвачи. Тука можат да сепробаат национални македонскисалати, супи, многу специјалитети сомесо, тестенини, неготински пити ипастрамајлии. Ресторанот располагасо капацитет од 100 места и се наоѓаво центарот на градот.

restoran

restaurant

^ARDAK

+389 43 363 000+389 71 390 398

CHARDAK

Page 10: Srednovardarski - REKLAMI 8 (18.06.2012)

PizzaEMA-VI

+389 43 365 150

Разновидна италијанска кујна, пастии пици. Ентериерот нуди максималнаинтимност и опуштеност на секојгостин со пријатен звук на домашна истранска музика. Се организираатсекаков вид свечености. Покрајразновидноста на јадењата, сеслужат разновидни видови пијалации висококвалитетни вина.

ул. Ацо Аџи Илов бр. 33 ул. Ацо Аџи Илов бр. 33

Неготино Неготино

Разновидна италијанска кујна, пастии пици. Ентериерот нуди максималнаинтимност и опуштеност на секојгостин со пријатен звук на домашна истранска музика. Се организираатсекаков вид свечености. Покрајразновидноста на јадењата, сеслужат разновидни видови пијалации висококвалитетни вина.

Се наоѓа во центарот на ДемирКапија и работи од далечната 1950година. Во ресторанот сеподготвуваат сите видови скара,пити и пастрамајлии. Ресторанотрасполага со сместувачкикапацитет од три двокреветни, дведвокреветни и две петтокреветнисоби и еден апартман, убавоопремен и со поглед кончаршијата. Ресторанот располагасо капацитет од 70 места внатре и80 места во летната бавча.

Се наоѓа во центарот на Демир Капија иработи од далечната 1950 година. Воресторанот се подготвуваат сите видовискара, пити и пастрамајлии. Ресторанотрасполага со сместувачки капацитет одтри двокреветни, две двокреветни и двепеттокреветни соби и еден апартман,убаво опремен и со поглед кон чаршијата.Ресторанот располага со капацитет од 70места внатре и 80 места во летната бавча.

РЕСТОРАН

ул. Маршал Тито бб, Демир Капија

ул. Маршал Тито бб, Демир Капија

RESTAURANT

Lovec

+389

77

580

236

Lovec

Се наоѓа во центарот наДемир Капија и работи од2007 година. Се приготвуваатсите видови скара. Вотоплите денови нудипрекрасна тераса, којарасполага со капацитет од 64места, додека внатре имакапацитет за 40 места.

Се наоѓа во центарот наДемир Капија и работи од2007 година. Се приготвуваатсите видови скара. Вотоплите денови нудипрекрасна тераса, којарасполага со капацитет од 64места, додека внатре имакапацитет за 40 места.

ул.

Ма

рш

ал

Тито

бб

ДЕ

МИ

РК

АП

ИЈА

ул.

Ма

рш

ал

Тито

бб

ДЕ

МИ

РК

АП

ИЈА

restaurant

+389

7270

8 019

DUKAT M

Се наоѓа во центарот на Демир Капија иработи од 1990 година. Се подготвуваатповеќе видови скара (плескавици,ќебапи, вешалици, кременадли).Специјалитет на куќата е .Капацитетот е 50 места во внатрешниоти 20 места во надворешниот дел.

печен сом

ул. Маршал Тито бр. 22 ДЕМИР КАПИЈА Marshal Tito 22 DEMIR KAPIJA

+389 75 656 017

ШУПЕЛ SHUPELСе наоѓа во центарот на Демир Капија иработи од 1990 година. Се подготвуваатповеќе видови скара (плескавици,ќебапи, вешалици, кременадли).Специјалитет на куќата е .Капацитетот е 50 места во внатрешниоти 20 места во надворешниот дел.

печен сом

ре

ст

ор

ан

re

st

au

ra

nt

Page 11: Srednovardarski - REKLAMI 8 (18.06.2012)

На 15 километри од Неготино, односно седум километри одДемир Капија, од спротивната страна на реката Вардар се наоѓаселото Бистренци, каде се чувствува влијанието наконтиненталната и медитеранската клима, а протокот начистиот воздух од Демиркаписката Клисура овозможува високоеколошка средина. На ова исклучително погодно поднебје заодгледување винова лоза се наоѓаат плантажите на Винарската визба

во сопственост на семејството Симонови.

Моменталниот капацитет на винаријата е 65.000 литри годишно.Производството се состои од висококвалитетни сортнивина од сортите вранец, кабарне, смедеревка и ризлинг.Вината на винаријата може да гинајдете во винотеката во Битола.

Тиквешко Сонце 2008

Тиквешко Сонце 2008Тиквешко Сонце

На 15 километри одНеготино, односно седумкилометри од ДемирКапија, од спротивнатастрана на реката Вардар сенаоѓа селото Бистренци,каде се чувствувавлијанието наконтиненталната имедитеранската клима, апротокот на чистиот воздуход Демиркаписката Клисураовозможува високоеколошка средина. На оваисклучително погодноподнебје за одгледувањевинова лоза се наоѓаатплантажите на Винарскатавизбаво сопственост насемејството Симонови.

Моменталниот капацитет навинаријата е 65.000 литригодишно. Производството сесостои од висококвалитетнисортни вина од сортитевранец, кабарне,

Тиквешко Сонце 2008

Tikve{ko

Tikveshko

sonce

sonce

2008

+389 75 867-238

2008

В и н а р с к а в и з б а

с. БистренциДЕМИР КАПИЈА

с. БистренциДЕМИР КАПИЈА

V i n e Y a r d

Page 12: Srednovardarski - REKLAMI 8 (18.06.2012)

Винаријата, сопственост насемејството Еленови, односнокомпанијата АГРОПИН, еоснована во 2002 година изафаќа површина од 4.000 м .Најпознат бренд на винаријатае , штопотрошувачите можат да гонајдат во 10 варијанти:Sauvignon, Merlot, Pinot Noir,Vranec, Cuve, Rose, Riesling,Chardonney, Sauvignon Blanc,сите во пакувања од по 0,75Годишното производство навинаријата е 6 милиони литри.

Историјата на винаријатазапочнува со кралотАлександар Караѓорѓевиќ, којангажирал двајца францускиексперти, кои Демир Капија јаодредиле како најдоброподнебје за производство навино. Во 1928 година кралот гокупил имотот и започнал да јагради винаријата. За својатасопруга, кралицата Марија,изградил вила, во која таапрестојувала неколку пати.Пред винаријата поставил двескулптури. Кралот сакал тоа дабидат два лава како симбол намоќ, но желба на кралицатабила тоа да бидат Кријатиди,симбол на младост и убавина.

2

Вила Марија

l.

I

Винаријата, сопственост насемејството Еленови, односнокомпанијата АГРОПИН, еоснована во 2002 година изафаќа површина од 4.000 м .Најпознат бренд на винаријатае , штопотрошувачите можат да гонајдат во 10 варијанти:Sauvignon, Merlot, Pinot Noir,Vranec, Cuve, Rose, Riesling,Chardonney, Sauvignon Blanc,сите во пакувања од по 0,75Годишното производство навинаријата е 6 милиони литри.

Историјата на винаријатазапочнува со кралотАлександар Караѓорѓевиќ, којангажирал двајца францускиексперти, кои Демир Капија јаодредиле како најдоброподнебје за производство навино. Во 1928 година кралот гокупил имотот и започнал да јагради винаријата. За својатасопруга, кралицата Марија,изградил вила, во која таапрестојувала неколку пати.Пред винаријата поставил двескулптури. Кралот сакал тоа дабидат два лава како симбол намоќ, но желба на кралицатабила тоа да бидат Кријатиди,симбол на младост и убавина.

2

Вила Марија

l.

I

ул.

Ив

оЛ

ол

аР

иб

ар

бб

ДЕ

МИ

РК

АП

ИЈА

ул.

Ив

оЛ

ол

аР

иб

ар

бб

ДЕ

МИ

РК

АП

ИЈА

Winery

Page 13: Srednovardarski - REKLAMI 8 (18.06.2012)

ЛИСТА НА ОБЈЕКТИМинистерство за економија

Page 14: Srednovardarski - REKLAMI 8 (18.06.2012)

НОВ РЕГИОНлева страна на која

почнува следниот регион