of 36 /36
Srba Igwatovi} IZLAZE NA DASKE TRI KRAQA OD DANSKE

Srba Igwatovi}MISIDORA: Strobilo, za tu re~ evo ti jedan batak, uvijen dobro i sasvim sve`. (Daje mu zamotuqak) STROBILO: Eh, kad bi dragi bog bio svakoga dana tako milostiv. Pu-sti

 • Upload
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Srba Igwatovi}MISIDORA: Strobilo, za tu re~ evo ti jedan batak, uvijen dobro i sasvim sve`. (Daje mu...

 • Srba Igwatovi}

  IZLAZE NA DASKETRI KRAQAOD DANSKE

 • 72 Srba Igwatovi}

  SRBA IGWATOVI] ro|en je 1946. u Kwa`evcu. Diplomirao je i ma-gistrirao na Filolo{kom fakultetu u Beogradu. Objavio je tridesetakkwiga poezije, proze, eseja, kritika, studija i monografija. Prevo|en je naitalijanski, rumunski i makedonski jezik.

  Igwatovi}eve proze su vrsta humorno-ironi~nog svedo~ewa o vlasti-tom vremenu. Re~ je o kwigama Crv u glavi, kratke pri~e (1988), Kako mi je‘aba uletela u usta ili o samosaznavawu, roman-ogled (1988) i Kad smosvi bili Tito, pri~e (1994, drugo izdawe 1998).

  U dvanaest objavqenih kwiga eseja i kritika Igwatovi} se bavi kla-si~nom i savremenom srpskom kwi`evno{}u, brojnim delima drugih li-teratura, aktuelnim teorijskim i analiti~kim pitawima. Zna~ajnija dela:Salomina ~inija, Doba kola`a, Proza promene – srpska proza 1950-1979,Tekst i svet, Kwi`evnost i novi mit, Hronika pesni~kog ume}a, Desetsrpskih pesnika... Studija o “balkanskom pesniku” Hroni~ar, buntovnik,alhemi~ar, zabavqena delom Joana Flore, objavqena je na srpskom i narumunskom jeziku 1991. Studija o poeziji i slikarstvu Milene Pavlovi}Barili Spajaji}i vale sa zvezdama (zajedno sa Sini{om Risti}em) pojavilase 1998.

  Igwatovi} povremeno pi{e likovne eseje. Wegova kwiga Poetizamstripa (1979) bila je prva kwiga posve}ena stripu koja je objavqena uJugoslaviji. Sa~inio je i uredio likovnu monografiju Dragan Savi}.

  Glavni je urednik beogradske izdava~ke ku}e Apostrof. Dobitnik jeniza kwi`evnih nagrada.

 • Izlaze na daske tri kraqa od Danske 73

  Srba IGWATOVI]

  IZLAZE NA DASKETRI KRAQA OD DANSKE

  LICA

  HAMLET

  STROBILO

  MISIDORA

  GOSPOD

  ANGEL I

  ANGEL II

  DUH HAMLETOVOG OCA

  OFELIJA

  ^UVAR GROBQA

  ASTROLOG

  KRAQ

  STRA@AR

  RUQA

  STARAC I

  STARAC II

  KA[OS

  KOMANDIR STRA@E

  MIHAEL ARHANGEL

  GLASNIK I

  GLASNIK II

  VOJNIK

  FORTINBRAS

  FORTINBRASOVI VOJNICI

  KR^MAR

 • Radwa zapo~iwe u okolini danskog dvora. Hamlet i Strobilo, potomMisidora.

  HAMLET: (Rastreseno)Pu`em kao crv. Crvi ispod mene pu`u. Sve pu`e. I `i-vot pu`e. Pu`e, pu`e, pusti malo rogove... Sasvim samzabludeo. Da prevu~em malo rukom preko ~ela. Gde mi jeyepnica?

  STROBILO: U yepu, mo}ni gospodaru!

  HAMLET: Mene }e vekovima slaviti, bedni crve, a ti pu`e{ takoda me trnci obuzimaju kada se skoro neobja{wivo poja-vi{. Da tvoj otac ne beja{e duh koji te sazda u groznomsparivawu sa telom jo{ uvek so~nim, opletenim `en-skom puti?

  STROBILO: Da duh ja nisam svedo~i ova moja sen. Gle, divni go-spodaru, kako pu`e za mnom, u stopu.

  HAMLET: Da, eto ne~eg sporijeg od smrtnog bi}a. Ali kuda odlutamoja ~ila misao? Zar i to nije prolaznost? Zar tiranijanema hiqade imena, ~ak i onda kada nije vidqiva? Pa-timo. Patimo u ovome blatu i izdaje nas smrtno telo kaoobu}a, kao svaka mrtva tvar {to ne mo`e da podnese pri-sustvo `ive. Na{a usamqenost je potpuna, i {ta ondazna~i tamjan koji }e nam potomstvo prinositi pod nos,onda kada ni nosa ne bude, kada ni~ega ne bude, kadacarstvo na{e bude premaleno od {irine i teskobno odsvemo}i.

  STROBILO: Vedri gospodaru, na{a vazda odana kr~marica nam do-mahuje. Udostojite je pa`we.

  MISIDORA: Lepi prin~e, mu{kar~ino i krvo`deru. Moj vaqani bur-deq uvek se di~io tvojim posetama. Zna~i li to dakonkurencija ja~a i `udi za profitom kada tako nemi-losrdno obilazite na{ prag?

  HAMLET: Danski buyet, verna gra|anko, danski buyet... Kakva sra-mota. Kako u`ivahu moji prijateqi emiri koje sam pose-}ivao u najvedrijoj mladosti... Ali na ovom okrutnom se-veru }ifte uzimaju maha.

  MISIDORA: Vaj, ~ime je opsednut svet nacije, na{a uzdanica i vrti-rep. Tvoja u~enost me je uvek opsedala...

  74 Srba Igwatovi}

 • STROBILO: (Za sebe)Jeste, zbog tog opsedawa navukoh kijavicu, i{ijas, la-ringitis, astmu, {kripawe zglobova i sve vrste ka{qa...Phu, phu, sve dok moj u~eni gospodar zbori s tobom onebeskim tajnama u lo`nici, a ja dre`dim pod pro-zorom...

  MISIDORA: Kako sam `eqna one nauke koju si mi {tedro udeqivao...

  HAMLET: Od zemaqskih stvari sada sam sasvim ~ist. Ja ta{tinusvoju mogu deliti jedino sa samim sobom. Takva je mojazla kob. Pa i ona nesre}nica koja se usu|ivala da po-misli kako moje breme ne|e biti prete{ko, ako ga bu-demo delili, ta glupa~a... Strobilo, kako se be{e zovetaj crv?

  STROBILO: Bestia reptilia?

  HAMLET: Ali ne crv ve} to stvorewe drsko koje `eqa{e da mojunezemaqsku naklonost izmiri sa zemaqskom kobi...

  STROBILO: (Podi`e prega`enog crva)Va{a ~izma, gospodaru, zar po woj da se {iri ova crvqapogan?

  HAMLET: Vaj, Strobilo, ne~ist smo i mi, samo na jednom druga-~ijem, vedrijem i mo}nijem licu.

  MISIDORA: Gospodaru, i moje devojke vas `eqno o~ekuju...

  HAMLET: Ovome svetu ja sam suvi{an. Uz malo oholosti rekao bih– i ovaj svet meni. Ali ja vi{e nemam zemaqske sme-losti. Duh mi se udru`io sa nezemaqskom sferom.

  MISIDORA: (Biju}i istu `icu)A na{a kuhiha u kojoj ste voleli da se krepite posledugih naslada...

  STROBILO: I pre, i pre, draga prijateqice...

  MISIDORA: Strobilo, za tu re~ evo ti jedan batak, uvijen dobro isasvim sve`.(Daje mu zamotuqak)

  STROBILO: Eh, kad bi dragi bog bio svakoga dana tako milostiv. Pu-sti moj gospodar govori i hoda kao po nebesima.

  Izlaze na daske tri kraqa od Danske 75

 • HAMLET: Idi, gre{nice, idi. Znam da }e{ se jednoga dana po-kajati, ali to ne}e biti onako kako bih `eleo...

  Zatamwewe. Pucaju gromovi. Vihor glasova; tutwi, prelama se. Povici:– Vidi sad maglu... – Vidi ki{u, vidi sneg... – Kakva lapavica... – Da tebog sa~uva.

  Scena na nebu. Nebo – smela improvizacija.

  GOSPOD: (Stra{nim glasom)Zaista ima istine i u smrti jednog crva. Ali to mojmiqenik Hamlet, ovoga puta kao da izre~e neko proro-~anstvo... Hodi ovamo, robiwo moja, pri|i onakva kakvabude{ kada umiraju ti...

  MISIDORA: (Avet istawena glasa)Jeste, gospode o~e, priznajem da sam gre{ila. U bludu serodih i `iveh `ivot svoj. Ali, kriva je gospo{tina,vlast je kriva... Zar sam se ja mogla sa~uvati od onogstarog nasilnika i jo{ gr|eg mladog nasilnikaHamleta...

  GOSPOD: Obojica ti bejahu qubavnici?

  MISIDORA: Obojica, Gospodine.

  GOSPOD: I beja{e ti slatko u bludu provoditi `ivot?

  MISIDORA: Slatko i otu`no, Gospodine. Gre{ih kao da gre{im sasamim an|elima.

  GOSPOD: De`urni!

  ANGEL I: Ovde, Gospodine.

  GOSPOD: [mokqo – dropqo, zar se ne ka`e “na slu`bi”!

  ANGEL I: Na slu`bi, Gospodine.

  GOSPOD: Tako, pa sad ubri{i nos i saslu{aj ovu droqu. Treba}enam i to za nebeski proces protiv one huqe i smrduqe,onog veleizdajnika i bogaqa Hamleta. Uskoro }emo gaimati pred na{im licem. Samo jo{ da prikupimo sve do-kaze. A ovu zatim spusti natrag. Samo, pazi, }u{ni jeme|u qude bez sviwarija.

  Zatamwewe. Iznova vihor glasova. Sada i kre{tawe, cika. To neuki an-|eo sprovodi Misidoru nanovo me|u smrtne.

  76 Srba Igwatovi}

 • Strobilo i pre|a{wi, na istom mestu.

  STROBILO: Gle, gle! Zablejah se ko jagwe{ce kad izgubi sisu. Gde jemoj gospodar?

  MISIDORA: Oh, nesvestica. Glava me zanese i zaboravih o~as nawegovu svetlost, gospodara princa na{ega, mladog Ham-leta.

  HAMLET: I kada se bude{ kajala, seti se i mene gre{noga, kojibejah jedan od uzlova na tvome skromnom putu... Nebeskooko bdi nad nama. I onda kada smo tu`ni, i kada smoradosni, pa i onda kada nas ophrvaju tegobne `ivotne po-trep{tine.

  STROBILO: (Za sebe)E, vrag mu materi - kada moj gospodar ovako o~ima pre-vr}e i skrsti ruke na grudima, to vam je kao kad decahvataju sojke... Prevelika mudrost i prevelika ludostpod ruku se dr`e, govorila je moja baba, `enska veomaizobra`ena. A kad me je vo{tila, uvek mi je govorila:Zla te majka rodila, moj zlo}o! U zao ~as na put iza{ao!Zla ti se ki{a nad glavom slomila. Zlog gospodara zazlo slu`io... I sve tako.

  HAMLET: Ali pusti razgovori ko puste sawe... Do|u i odlete. Na{put te`i istini. A ona se mo`e dosti}i samo }utawem.Mirno}om. Tugom. Usamqeno{}u. ]uti ~ak i onda kadati je najte`e, te{ko kao posle umokca od belog luka. Te-{ko kao posle pijanke od devet dana. Te{ko kao {to jete{ko stvoru koji ide za plugom i plu`i zajedno sa `i-votiwom po vas dan... To je }utawe koje treba dosti}i.Evo, draga gra|anko, neka se rastanemo sa ovim dobrimnaukom... Ko zna, mo`da nam se putevi vi{e ne}e nisastati... Daj, barem, da te obdarim.(Tra`i po yepu)Svega jedan zlatnik... danski buyet... gra|anko.(Otka~i omawi orden sa svojih bogato dekorisanih pr-sa)Zaslu`no stvorewe, gledaju}i tvoju tro{nost i po-gubost spoznao sam vlastitu tro{nost i nemo}... Za tezasluge primi ovo odli~je.

  Izlaze na daske tri kraqa od Danske 77

 • Zatamwewe. [tropot nogu po {qunku i {qisak kada nai|u na baru.Svetlo. Promena scene. Hamlet i Strobilo u hodu.

  STROBILO: (Kaskaju}i za Hamletom)Kuda, kuda, dobri gospodaru?

  HAMLET: Na grobqe, crve, na grobqe nas vodi ovaj tu`ni put.Kupi malo cve}a. Idemo da razmi{qamo o ve~nosti.

  STROBILO: Zar pre ru~ka?

  HAMLET: Pre `drawa i pre varewa, sa tim je svr{eno.

  STROBILO: Pa, onda da umremo.

  HAMLET: Do|i, smrti. Ja te o~ekujem. Vedra ~ela i nepomi~nihusana. Ni zadrhtati ne}u. Ja sam te shvatio. Ja sam tepriznao. Ja te o~ekujem.(Strobilu)Idemo da skru{eno mislimo na na{e budu|e seni...

  STROBILO: [to bih voleo da mi sen bude }ure}a, a glava senkasviwske.

  HAMLET: Nisi pogre{io, nisi mnogo pogre{io, robe moj. Zveri-we glave nosimo na ramenima. @ivimo kao zveri.Kajawe nam je la`no. Uteha kupqena.

  STROBILO: Mo`emo ne{to i da kupimo, samo neka gospodin ka`e.Kredita imamo jo{ kod Hancla i sina, ali oni svene{to bajato dr`e, sami salamur...

  HAMLET: Posledwi zlatnik neka bude utro{en na buket ru`a.Neka ru`e osve`avaju dah umrlih.

  Scena na nebu. Zvu~ni efekti. Zatamwewe pa rasvetqewe. Gospodgovori u istoj pozi i sa istog mesta.

  GOSPOD: Pripazi, de... Ti, ti, tebi govorim, blesowo. Oborimalo teleskope i `drakni, pa mi dojavi kuda se ona dva{mokqana sada landraju.

  ANGEL I: Kao da su na grobqe skrenuli...

  GOSPOD: De, de...

  ANGEL I: Pro|o{e pored rakiyinice.

  78 Srba Igwatovi}

 • GOSPOD: [ta tu biva?

  ANGEL I: Onaj nesretni Strobilo, muwa ga spr`ila, ukradesviwsku {unku sa prozora.

  GOSPOD: Upi{i, upi{i to, de, na wegov ra~un. A Hamlet...

  ANGEL I: Ne vide to. Ide i jednako gore gleda.

  GOSPOD: Da on to nas ne {pijunira kojim slu~ajem... ^uj, ti...Ka`i ostalim trapavcima da zgomilaju malo oblake...Ako zatreba, i pomokri ih malo.

  ANGEL II: Gospodine, toliko su poderani da ih sami |avo ne mo`ezakrpiti...

  GOSPOD: Ku{uj, marvo... Kako sme{ da spomiwe{ tu skleroti~nu`ivotiwu {to trune u na{em najja~em kavezu!

  ANGEL II: Oprostite, Gospodine.

  GOSPOD: Dobro, de, pa nisam ja ba{ nakraj srca. Jeste li mu dalidana{wu porciju batina?

  ANGEL IiANGEL II: Jesmo, Gospodine.

  GOSPOD: I jesu li mu se skratili rogovi?

  ANGEL II: Nisu, Gospodine. Ali zato opade dva triliona dlaka srepa.

  GOSPOD: Dobro je, dobro je. Jednoga dana }emo mu i rep kratiti,ali tako da i rogovi prestanu da se obnavqaju. [ta sadaradi?

  ANGEL I: ^ita, Gospodine.

  GOSPOD: ^ita, smesta da mu se oduzme kwiga. A {ta ~ita?

  ANGEL II: Nekakvog {to se jo{ nije ni rodio. Ka`e da se tu ne znako koga ~ita. Stavi dlan pred o~i i mrdne usnama... [ap-}e, {ap}e... Vidi se da ~ita.

  GOSPOD: Da}u ja wemu {apca-lapca, jakako. I koje ime spomiwe?

  ANGEL I: Dosto... Dostojni... Tako nekako. Fjodor, reklo bi se.

  GOSPOD: Zapamti to dobro - da ga prokunemo prvom zgodom.

  ANGEL II: [ta jo{ da se preduzme?

  Izlaze na daske tri kraqa od Danske 79

 • GOSPOD: ^im vidite da ~ita, udri po dlanu... pedeset packi, izcuga... Izbrisa}u ja wemu to ~itawe s dlana. Dosta je onnas zafrkavao crnom magijom, hiromantijom, demoni-ja{tvom i drugim nakaznim ve{tinama.(Angelu I)Motri{ li jo{ dole? Pribele`i sve zna~ajno. Ima}emoga kao na dlanu, pa onda u avan, pa tucaj, tucaj, sve powemu...

  Zatamwewe. Hamlet i Strobilo na grobqu. Svetlo

  HAMLET: Na grobqu smo, rajska seni. Priklawam ti se danas kaonikada ranije. Kao {to nikada nikog nisam qubio, etokako ti se zakliwem... I ove ru`e tebi su namewene.Zdrobi}u ih u prah kada se osu{e, kao {to sam zdrobio,vaj, i tvoju uspomenu. A svi koji me kasnije budu opona-{ali neka zapamte taj prizor i kako {ta vaqa ~initi.Strobilo, daj buket.

  STROBILO: O, gospodine, ja zaista nisam ni {trpnuo ni ~upnuo. Be-ja{e ne{to zaostale zaire, jo{ od ju~era{wice...

  HAMLET: Slugo, dosta uvijawa, gde je buket?

  STROBILO: Buketi}, buketi}. Buke. Buka. Gde je? Ama, zar ga je adpro`drao?

  HAMLET: Buket amo!

  STROBILO: Ostade, propade...

  HAMLET: Za frkli} rakije izdade me, podli sine!

  STROBILO: Bejahu dva, gospodine.

  HAMLET: Pra{tala bi ti le|a i glavuya sada da moj um ne te`ivi{wem umu. Nedostojni crve, provaqena utrobo, `dra-}e tebe crvi onako kako ti sada mene `dere{.

  STROBILO: Kuku mene, bednog mene, gde izdadoh gospodara, vi{wegslugu, vazda smernog, ne~ist ja, huqa, podlac!

  DUH HAMLETOVOG OCA:

  (Proviruju}i iz groba)Sine moj, uzvi{ena du{o, ~ujem da sada propoveda{istiniti nauk. Ali znaj da je to meni svejedno.

  80 Srba Igwatovi}

 • HAMLET: O, dobri o~e, kakav iznenadan susret. Smr{ao si mi,vala. A i pla{ti ti je prqav. Kako te sa`aqevam! Dajmi zagrobnu pouku bar sada, kada ve} to ne u~iniredovnim putem.

  DUH: Kakva pouka? Sve je to tandaramandara. Ho}u osvetu!Ho}u vrelu krv. Stewem i prevr}em se u svojim zemnimostacima, bludim neosve}en, a moj sin kao {mokqadolazi da nari~e nad mojom seni.Udri po kraqu i kraqici! Proburazi ih! Rascopaj imglavuye! Pij im krv. Ra{~ere~i ih kowima. A kada okon-~a{ dr`avni udar, podigni im spomenik u ~ast dobrevladavine. Ho}u wihove glave u levoj, a ma~ u desnojruci.

  STROBILO: (Za sebe)Danska, zemqa oceubica i ~edomorki. A i ovaj se poma-mio. Pred smrt mi je pretio {ibama i jo{ mu nije dostakrvi.

  HAMLET: Patio sam, bludni~io, pijan~io. Spremao osvetu. Kovaozavere. I u snu krv sam im pio. Java mi be{e ~emer, no}otrov. Grizao sam jastuke zubima. Danska je krvava mora!Ali, gle! Smirewe u|e u du{u moju i sada ho}u da sa timprekinem.

  DUH: Jo{ si oklevalo, {mokqa, nedono{~e. Vaj meni kad neostavih za sobom vaqan plod. ^emu onda dekreti itestamenti! Ostadoh neokajan ja u carstvu seni.(I{~ezne)

  HAMLET: Ovo nije dobar znak, nikako nije. Na moj novi put ve}padaju mra~ne senke. Mora}u ponovo astrologu, na save-tovawe. Odr`a}emo jednu kratku i preciznu konferen-ciju. Sada zvezde imaju mo} nad nama. Idem. Od sudbineniko ne ute~e nikad. Ima neke istine u padu svake zvezdei padu svakog lista. Hrlim, hrlim, mome umnomsavetodavcu.(Odlazi)

  STROBILO: I ja }u za wim, da malo motrim iz prikrajka.

  OFELIJA: (Duh koji se pomaqa iz groba)Gle, malo sam usnila. I kao da ~uh u snu glas moganevernog dragana. Ali, gde bi to bio on. Tri godine mevarao sa bedinerkama, dadiqama, seqan~icama,

  Izlaze na daske tri kraqa od Danske 81

 • kr~maricama i drugim prostim svetom. Zadah kr~me ibelog luka beja{e mu dra`i od mojih klavirskihpreludija. Jadna ja, {ta sam mogla kad majka mi be{edvorska dama, a otac dvoranih, ohol i ta{t.“To tebi prili~i”, koliko sam samo puta ~ula. “Ti ide{u baletsku {kolu. Ti u~i{ stane jezike. Hodaj smerno igledaj duboko. Nikni nikom, gde okom, ti skokom.” I svetako. Vaj, moja mladosti, ko bi se mene setio.

  DUH HAMLETOVOG OCA:K meni, k meni do|i ti snahice. Odi da provodimo grob-qanski blud. Oduvek sam govorio da je Hamlet {mokqa.Samo mi, dr~ne starine, jo{ uvek znamo da cenimo mla-dost.

  OFELIJA: Nikad mira od wihovog pokvarenog soja. Glednite ga sa-mo.

  DUH HAMLETOVOG OCA:Snajka, primakni se, deder.

  ^UVARGROBQA:

  ^ut, matori! ]ut ti, device!(Duhovi i{~ezavaju)I ovo mi je posao. Neprestano smirujem duhove. Jo{ dami nije ove glogovine,(Ma{e prutom)i sam bih davno po{andrcao.(Potegne rakiju)Klo, klo, `ivela mu~enica! Frkli} u trbu{~i}. Ovuparcelu sam smirio. Gle, sad se tamo yapaju. Odo ja odma.

  Promena scene. Hamlet kod astrologa. Fantasti~ni detaqi - puwenesove, lisi~ji repovi, gavranovo krilo, neobi~ne sprave, retorte, ep-ruvete, starostavne kwige.

  HAMLET: Veleu~eni, ~uj moje skromne re~i. Duhovi me vijaju, magde bio. @ivot mi je ni{tavan - sen, senka, seni.Avetiwe mi plaze jezike ~ak i kada poku{avam dapribavim ~asak mira u lo`nici. Duh moga oca tra`iosvetu. Sawam krv. ^itave lokve, burad, kace. Sawamsvoju majku ra{~ere~enu. Gle, ja je ~ere~im, ovim ru-kama.

  82 Srba Igwatovi}

 • ASTROLOG: Da vidimo dlan. O, ta linija, ovde, vidi, prin~e, kako jeduboka. Sasvim dobro duboka. I kako je duga~ka. Tvoj `i-vot se ne bli`i svome smiraju. Ali zla dela te opsedajupo pravu nasle|a. Pedeset zlatnika!

  HAMLET: U~eni, da pedeset nije odvi{e?

  ASTROLOG: Trideset za pro{lu i dvadeset za ovu vizitu.

  HAMLET: Neka tako bude. Stavite to na ra~un. Izgleda da sam ba{sada na tragu jedne zaradice. Po{to `ivota imam uizobiqu, kako va{a u~enost govori, to vam i dug ne}ebiti neispla}en. Prst sudbe kao da mi se sa jednakomuporno{}u prikazuje. Zavera, krv i smrt. Mali dr`avniudar i na{a apana`a vi{e ne}e biti skromna kaoyeparac za prazni~ni provod strvoderskog {egrta. Ali,pst! Ja vas upu}ujem u najskrovitije tajne. Nikom nire~i. I va{a primawa }e biti znatno uve}ana ukolikoishod bude vaqan.

  ASTROLOG: Va{a visost me pla{i.

  HAMLET: Bez brige, ~ak i moj neverni sluga dr`i da sam lud. Poprestonici pri~aju da ve} haluciniram od mnogog u`i-vawa gorkih trava. Bedne budale. Dr`avni udar je napragu. A onda - dr`ava, to sam ja!

  ASTROLOG: Va{a visoka sudbina poznata mi je jo{ od prve prilikekada sam, duboko po~a{}en, bacio pogled na va{ dlan.Ipak, treba `iveti. Pet zlatnika bi mi u tome zaistapomoglo.

  HAMLET: Posla}u vam ih po Strobilu. Moja kesa je u wega.(Odlazi)

  ASTROLOG: Prin~evski nikogovi}. Svakoga dana nove ludosti. [tare~e: novac }e doneti Strobilo. Onda, zbogom mojih petcekina.

  Zatamwewe. Potom kraqevski vrt. Kraq {eta sam, zatim mu se pri-kqu~uje Strobilo.

  STROBILO: Gde je taj kraq? Kad god je potreban, nema ga kao ni op-{tinskog stra`ara ili kakvog ugojenog dvori{nogma~ka. O, taj je ve} sve u{io po ludosti. Matora blenakoja se span|ala sa Hamletovom materom, gospom na{egpokojnog vladara kome Bog du{icu da prosti. Danas ga

  Izlaze na daske tri kraqa od Danske 83

 • videh pa kao samu smrt da sam video. Ali, be{e iwegovo! A sada ova druga blena pu`e oko te krvo`derke,majke Hamletove, pokoj i wenoj du{i kada kucne ~as.Ka`u da su je rakijom pojili dok je bila u kolevci!Takve `enske svet jo{ ne vide.

  KRAQ: Dooo|i, qubavi! Tvoj mali macan u`eleo te se od prek-ju~e i nakju~e. [ta si danas ru~ala? Piletine! E, e, ba{piletine... Danski buyet, danski buyet, gospo|o! ^ak nikraq ne jede svakoga dana piletine. To mora da se zna naovome visokom domu. Na{e tr`i{te je preskupo. Opetrastu cene vo}a i povr}a. Posledwu salatu imali smopre pola godine. Ali, to je zdravo. Ne treba preterivatis vitaminima. Hlepca i vodice, vesela du{ica. Ili takonekako. Pa, nije ni va`no, ne mora ni kraq ba{ sve dazna. A gde si ti?

  STROBILO: Ovde, visosti, ovde je tvoj verni rob.

  KRAQ: Znam da si mi verna. Znam, qubavi istinita i `iva!Cveti}u mog vrta. Radosti `i}a mi mla|anog. Macantvoj odavno te tra`i. Gde si, kuco! Vau! Vau!

  STROBILO: Oduvek veran svojim zakonitim gospodarima do|oh dane{to do{apnem u tvoje pametno uho...

  KRAQ: A, a, to nije kraqica... Dripci jedni. Sluge nedostojneovog doma, dokle }ete da mi se motate oko nogu? Ho}etemalo dr`avnih tajni? E, ba{ da vam ih ne dam. Ja samnajve}a dr`avna tajna.

  STROBILO: Pa ovaj ba{ nikako da me prepozna. To sam ja, Strobilo.

  KRAQ: Dru`e iz detiwstva, ti do|e da me pohodi{! Do|i,Tobio, veliki vojvodo Saksonije, Pa {to mi nisi pisao,te da te o~ekujem sa svim po~astima, nego ovako iza|ohpred tebe. Pa i ve~erica je mogla da se pripravi.Gospo|a mi se razume u |akonije da joj ravne nadalekonema... Jest, jest, divan ste svet vi Saksonci. A nasdvojica u istom internatu pro}erdasmo mla|ane dane , udoba kada smo bili lepi kao novoro|en~ad. Brat moj,onaj ubica, zna{ ga ve}, {to me htede otrovati, amagre{kom iskapi moju ~a{u, ma kakvu ~a{u, {ta jatrabuwam, be{e to okanica... E, dru`e moj, taj ti je ve}negde visoko u nebesima... Ili duboko u Tartaru, gde }e inama biti kraj, ve} kako se kome zalomi!

  84 Srba Igwatovi}

 • STROBILO: Strobilo sam ja i nudim ti opsanu tajnu...

  KRAQ: Odmah, odmah, ima}emo ve~ericu bajnu... @ena mi ru~alapilence pa ostalo jo{ svakome po krilce. Krilce meni,krilce tebi, ko je gladan - vrag mu babi! Kako vi samolepe pesmice imate, e, e, dobri moj. Da sam samo znao daje ovako opasno na tronu sedeti i krunicu i skiptardr`ati sam bih ispio onu gorku ~a{u koja ne be{e mojomkrivicom bratu namewena. Sam je popio, niko mu nijeskrivio. A ja sam kraq... Bi}e{, bi}e{ i ti... ^uo sam dakod vas no` lako izlazi iz kanije...

  STROBILO: O}e da te zakoqu ko vrapca! O}e da ti ko`u gule! O}e dati bradu ~upaju! Jar~e matori! Na glavnom trgu, po{tote izbi~uju svi kowu{ari, koliko god da ih ima. Kla}ete bradvom i sekirom a ko`u }e ti {taviti nakovwem.Ubice ve} o{tre bode`e. Yelati pletu ve{ala. Smrt tije za vratom, a um u petama. Strobilo ti to dojavqa, dazna{ pa da plati{!

  KRAQ: (Ci~i)Besne ti gliste, na, na... Na lud kamen stao, glavu svojurascopao. Puj! Puj! Puj! Ode! Ode! A ne do|e! Ne va`ise, ne va`i se! [to god reko, sebi reko! @iv ja bio iodnio! I tvoj kamen pohodio!(Be`i)

  STROBILO: E, ovde smo sve uprskali... Izdajnik sam od ro|ewa, zlami kapa naopaka. Ba{ mi se ne da da {i}arim. Moramopet da budem glupak veran, pa makar qubio papak i ~a-powak. \avle, |avle, dobri brale, du{a i{te da se pazarkapari{e.(Odlazi)

  Zatamwewe. Hamlet na istom mestu na kome se pojavio i na po~etku.Svetlo.

  HAMLET: Sada sedoh ja zaveru da skujem. Ve} je kujem. Opasan sam,znajte. Kod mene nema ni trt, ni mrt – ili `ivot, ilismrt. Pa makar meni prvom. Kujem, kujem. O `ivotuodlu~ujem. Sve }u ja vas pod petu, pa ovako, trupa, trapa.Gde su sad va{e glave. Na |ubretu, na |ubretu!

  Izlaze na daske tri kraqa od Danske 85

 • STROBILO: (Zadihano)Gospodaru! Gospodaru! Eno ona matora luda, va{ stric,prequbnik i bratoubica, ni{tak jedan, sprema se dapo{aqe stra`e da vas uapse. Otkucala bra}a da vi,gospodaru, na wih o}ete da potrgnete no`!

  HAMLET: Kakav no`, kakve krvave misli! U tamnici tela smrt-noga ja, smrtni stvor, ve~nosti se priklawam. I glavamoja, gle, kao na pawu stoji tu. Pa da i ne naredi ti, sambih ti je darovao.

  STROBILO: Nema vere u gu{tere. Prin~e, dosta sa pretvarawem. Nebudi noj, prin~e moj! Prin~e, be`mo sad, ina~e nas ~ekazemni lad!

  HAMLET: Ne govori u stihovima, govori br`e, ka`i sve jasno, daodmah znam {ta se sprema. Ina~e odoh me| guje i akrepeda se mojim telom ba{ vaqano krepe.

  STROBILO: No`ice mi podrhtavaju od straha za tebe, prin~eHamlete! Ru~ice mi se zaledile kao u februaru. Idu,prin~e, da nas apse! Be`mo smesta!

  HAMLET: Moja suverena prava }e pobediti, verni Strobilo!

  STROBILO: Ta kakva suverena prava, ta ovde je sve sam goli ubica!(Pokret rukom prema publici)

  HAMLET: E, onda }emo ih izazvati na dvoboj!

  STROBILO: U zao ~as ta misao po nas!

  HAMLET: U dobri ~as presveta promisao vodi nas!

  STROBILO: Bo`e, ludosti!

  HAMLET: [ta ja mogu, niko ne mo`e i ne}e mo}i. Ja sam princ oddrevne loze, istinite misli i prave hrabrosti.

  STRA@AR: (Dolaze}i spoqa, pra}en ruqom)I naredi gospodar na{, danski kraq, da se sumwiva licasmesta proteraju! Da zakon svuda opet zavlada! Da pravdagoni krivdu po tragu i netragu! Da se iskoreni svakozlo! Da se ve{aju lopovi, a posle otpuste! Dolepijanice! @iveli rodoqubi!

  RUQA: Ura! Ura! @iveo! Nek `ivi! Ba{! Hleba! Vina! Sviwe-tine! Da se opet otvore javne ku}e! Da se zabrane svizborovi koji nisu oko ~a{e! Otvorite trkali{ta!Ho}emo uli~nu svirku! @iveli praznici! Ura, kraq!Dole wegovi neprijateqi. Vi{e somuna! I vina!

  86 Srba Igwatovi}

 • HAMLET: Izrabqeni narode! Diko Danske! Vi ste u pravu! Uveksam govorio da ste vi u pravu! I sada vam ka`em: narod jeu pravu. Sramna tiranija koju sam trpeo sa `alo{}u sadase bli`i neslavnom kraju. Kraq, koji to nije! Kraqicakoja je izdala svoga po bogu mu`a zar mo`e da bdi nadpotrebama naroda! Ja znam da narod pati. Uvek sam toznao. ^ak i onda kada se nisam usu|ivao da to poka`em.Narode moj! Uzdanici i uzdanice! Sa vama sam bio, savama }u i smrt da delim. Ne mo`e se vi{e trpeti sramnijaram. Dodijalo je i bogu i qudima. A kada to ja ka`em,znajte da je tako. Nikada vam jo{ nisam govorio, nikadavas nisam lagao! Tako mi jedine qubavi! Tako mi zvezdevodiqe! Rasterajte stra`u, dajte tog raskraqa amo! Gnevnaroda je gnev bo`ji i mi }emo mu suditi! Ja prvi, madami je blizak rod, ne}u ni prstom maknuti da ga za{titimod va{eg pravednog gneva. U pakao sa wim! U pakao sawom! @iveo Hamlet, va{ kraq!

  RUQA: @iveo Hamlet, novi ludi kraq! @ivela wegova pre-svetla peta. Sada }e biti `drawa! Brzo da proslavimo!Prin~e, kraqu, kamo pi}e? Razvalite sve kr~me! Pro-valite u kasapnice... Dovedite `enske! Imamo kraqa!Vi{e dostojanstva! Kraqa na ramena! Kraqa u ~elosovre! Daj taj batak! A ti ~uturu mrdni od usta! Kraq danazdravi! Nazdravi kraqu! @ivo dr`avni udar!

  HAMLET: Narode moj, odu{evqewe treba kanalisati, ina~e namnamera mo`e da ugine u za~etku. Onaj uzurpator je jo{`iv!

  RUQA: U pakao sa wim, pa dosta!

  HAMLET: U odsudnim momentima treba sa~uvati pribranost. Sadavaqa da budemo svi prisebni... Svi na svojim mestima.Svako da zna svoje du`nosti. Sekire i no`eve u {ake!Pobijte svu gradsku i dvorsku stra`u! Krenimo na dvor!

  STARAC I: Kraqu, na{to `urba. Pa on je ionako ve} abdicirao.Skoro da je svaka opasnost minula.

  STARAC II: Opasnost minula? Tako govore budale. Kraqu, ~uj mojsavet: obe}aj zlato iz dvorca vojnicima ako ubiju kraqai kraqicu, a duple plate kada smaknu svoje stare{ine.Ina~e ba{ tvoje glave ne}e biti!

  Izlaze na daske tri kraqa od Danske 87

 • HAMLET: Tako je, verni podanici... Uvek sam govorio da ste vi upravu. Moja vladavina bi}e na prvom mestu blaga. Nadrugom mestu – bi}e dostojna na{ih vekovnih tradicija.Moramo da vaspostavimo drevnu slavu Danske! A kako dato postignemo? Kulturom i lepotom, ka`em vam ja.Kulturom me|usobnih odnosa, kulturom u obra}awuvlastima, kulturom u podani~kim du`nostima! Jednomre~i: kulturom i emancipacijom svih nas i svakogpojedinca, kako u domu, tako i na ulici, u kafani, zastolom, pred decom, u porodici...

  RUQA: (Prekida ga)@iveo kraq preporoditeq! Jedimo pristojno i pijmopristojno i na{a slava bi}e uz nas. Kakav ~as sre}ekucnu iznebuha! Jo{ Danska nije propala! Pove}ajmodanski buyet! Skinimo suvi{ne glave stanovnika, to jemoj predlog!(Glas iz ruqe)

  HAMLET: Ni{ta lak{e! Hej ti! Gde je taj savetodavac? Brzo sepoka`i. Izgurajte ga ovamo! Pri|i! Pri|i!

  RUQA: Klekni i poqubi ~apowak zakonskom gospodaru! Hajde,ulizico, sad poka`i {ta zna{.([utiraju ga)Spremite mu pristojnu om~u.

  HAMLET: Ko si ti?

  KA[OS: Obu}arski {egrt, gospodine.

  HAMLET: Kako ti je ime?

  KA[OS: Ka{os, qubiteq dobre ka{e, gospodaru.

  HAMLET: Ti nisi moj podanik, Ka{ose?

  KA[OS: Ja sam iz daleka. Ali Danska mi je milija od svega. Wenasudbina je i moja. Ti si moj zakoniti gospodar i spremansam da ti verno slu`im.

  HAMLET: Ka{ose, verna slugo, ba{ si me tronuo. Dajte jedan no`!

  KA[OS: Ne! ne! Bi}u veran! Umem da pravim odli~ne ~izme.Budi milostiv, gospodaru, i ima}e{ najboqe ~izme uDanskoj!

  HAMLET: Dajte no`!

  88 Srba Igwatovi}

 • KA[OS: @ali}u se mojim kraqevima. Ti i ne zna{ kako su onimo}ni i koliko ih ima. Greh }e pasti na tvoju du{u! Amo`e da izbije i rat. Ti ne zna{ koliko smo ratobornii koliko nas ima.

  HAMLET: Primi ovaj no` kao znak moje milosti i tvoje budu}emo}i. Imenujem te prvim ministrom.

  RUQA: @iveo kraq Hamlet! @iveo prvi ministar Ka{os!

  HAMLET: A sada po{to smo obavili te formalnosti, smestaorganizuj napad na dvor. Za tri sata ho}u da imamwihove glave pred sobom. A ako ne bude wih, ima}emotvoju glavu, sasvim sigurno. Posle }emo pa`qivo darazmotrimo kakve si to `albe svojim kraqevima spo-miwao.

  KA[OS: Napred, huqe! Bacajte te ~a{e! No`eve i sekire u {akepa da vas vidim u bojnom stroju. Tako mi slavnih predakapokaza}u ja vama {ta je gra|anski rat! Uvucite tetrbu{ine. Ostavqajte krigle. Sada vaqa dedovina da sebrani! Strojevim korakom napred mar{! Pravac – dvor!Kraqa i kraqicu meni. Da se vidi {ta je trud i ratnave{tina.

  HAMLET: Tako, tako, verni podanici. Slu{ajte ovog mog ~oveka inapred dok ja ne{to ne prezalogajim.

  Topot brojnih koraka. Ne{to iza toga pojavquje se Strobilo.

  STROBILO: A tako ti, maj~in sine! A kamo meni jedno ministar-stvo? Pa ja sam ti pelene prao i za ruku te vodio, a timeni ba{ ni{ta. Te{ko mojoj starosti kod takveprin~evske bezo~nosti.

  HAMLET: Dosta, Strobilo. Ima}e{ penzijicu i ku}icu.

  STROBILO: Kakva penzijica, kakva ku}ica. O}u ja bar jedno mini-starstvo. Da se i neko od roda mog oca jednom uzdigne.Dosta smo bili prila`e i trbuhoborci. Ministarstvoil mi odma uzmi glavu!

  HAMLET: Ne}e mo}i, ne}e mo}i. Ve} sam sva ministarstva ispla-nirao.

  STROBILO: Onda daj da budem barem glavni poreznik.

  Izlaze na daske tri kraqa od Danske 89

 • HAMLET: Vraga, i to je zauzeto.

  STROBILO: A ku}arine i mostarine?

  HAMLET: Ni{ta od tog.

  STROBILO: Pa {ta }u onda ja?

  HAMLET: Pusti}u te da povremeno ubere{ crkveni porez.

  STROBILO: Daj jo{ ne{to, vaqda sam zaslu`io...

  HAMLET: I daqe }e{ biti moj prvi sluga.

  STROBILO: Malo, malo...

  HAMLET: I dobi}e{ pravo da ubira{ glavnu pija~nu taksu, makaru naturi!

  STROBILO: Jo{ ~alabr~ak!

  HAMLET: Tebi je, izgleda, malo i pola moga kraqevstva!

  STROBILO: Daj mi jo{ jednu invalidninu i jednu dr`avnu nagradu...

  HAMLET: Ima}e{.

  STROBILO: I onda koju sitniju titulicu...

  HAMLET: E, ba{ da ne dobije{ ni jednu titulu!

  STROBILO: Onda mi daj da budem upravnik kojeg narodnog dobra.

  HAMLET: Imenujem te po~asnim upravnikom glavne tamnice.

  STROBILO: I malo da nadgledam kovnicu novca...

  HAMLET: Prvi zlatnik iskovan sa mojim likom za tebe je...

  STROBILO: Dao ti bog dobra, dobri kraqu.

  HAMLET: Uzmi jedno kraqevsko kupusi{te.

  STROBILO: Kamo sre}e da dobijem jedan kraqevski sviwac!

  HAMLET: A ho}e{ li kraqevsku {amar~inu?

  STROBILO: Hvala na milosti i po~asti, zadovoqan sam darovima.Vernost }e mi stostruko porasti. Dok mi moral nijespao odoh da pomognem na{oj vernoj vojsci.

  90 Srba Igwatovi}

 • Scena na dvoru. Bedem iznad glavne kapije.

  KRAQ: Lupe`i, buntovnici, izdajice i krivokletnici! I to sumi neki podanici. Krenuli na zakonitog vladara. E, sad}emo da vidimo. Ova glava jo{ nije za smetli{te. Zarsam ja gradio komforni presto da mi ga preotme prvabitanga kojoj se prohte da se malo poigra kraqevstva. Aja, jok! Komandira stra`e ovamo!

  KOMANDIRSTRA@E:

  Na slu`bi, dobri kraqu!

  KRAQ: Ti zna{ {ta se po gradu spravqa?

  KOMANDIR: Znam, visosti.

  KRAQ: I {ta si do sada u~inio?

  KOMANDIR: Povedoh pregovore, gospodaru.

  KRAQ: Kakvi pregovori! Da}u ja tebi. Smesta da se odbije svakodomun|avawe iza mojih le|a. Organizovati nu`nuodbranu. Tegove na vrata. Stolove. Stolice. Di`imobarikade. U kanal da se sipa voda. Vrela voda na zidove.Rastopqena smola, zapaqena ku~ina. Trice i ku~ine. Sveda si odmah u~inio. Ina~e se javi yelatu!

  KOMANDIR: Dobro, gospodaru, ali ja nisam hteo da otklonim mo-gu}nost mirnog sre|ivawa odnosa. Ma~ mora da }uti kaddiplomatija zbori.

  KRAQ: Ti me izdaje{, znam ja {ta se doga|a. Sad }u da te ve`em.Priznaj sve, smesta.

  KOMANDIR: Nude dvadeset hiqada zlatnika da im otvorim kapije, ideo plena u dvoru.

  KRAQ: Kuku! Kuku! A ti? [ta tra`i{ od mene?

  KOMANDIR: Sva|a {kodi, sva|a {kodi, dobri kraqu...

  KRAQ: Smesta ka`i {ta ti tra`i{ ina~e provali{e kapije.Prepuza{e zidove, natako{e me na ra`aw! Ra`wem }u jatebe! Govori, podli slugo!

  KOMANDIR: Krupne re~i, krupne re~i, gospodaru! Wih predvodisposobni izdajnik, prvi ministar Ka{os, a vi treba dapredvodite nas...

  Izlaze na daske tri kraqa od Danske 91

 • KRAQ: Znam ja {ta ti smera{.

  KOMANDIR: Vojnici ve} tri meseca ne primi{e platu.

  KRAQ: Ali ti si dobio. Dobio si ~ak i vi{e no {to sizaslu`io, kako se sada vidi.

  KOMANDIR: Ni{ta se sada ne vidi, gospodaru, sem onih ubica tamo,preko zida, {to klepaju lestve da nasrnu na na{ jarak ibedem.

  KRAQ: Svakome po pola zlatnika, a tebi pedeset.

  KOMANDIR: Ne vaqa biti {krt u ozbiqnim prilikama.

  KRAQ: Svakome po pet zlatnika i novu kapu. A na kapi poperce. Zar to nije lepo od mene? Hajde, pristani.

  KOMANDIR: Kraqu, ve} ~ujem udarce po na{oj glavnoj kapiji.

  KRAQ: Ima{ sto zlatnika, ima{ sto zlatnika! Zar to nijedovoqno?

  KOMANDIR: Daj barem po pedeset svakom tvom slugi, a meni petstotina, za po~etak.

  KRAQ: Pa to je gore nego krv da se lije!

  KOMANDIR: Lele, koliko ih je na poqu ispod grada!

  KRAQ: Ima{ pet stotina, izdajico!

  KOMANDIR: Ni za dve hiqade im vi{e ne bih poturio glavu da jemiluju nayacima.

  KRAQ: Ka`i posledwu cenu, krvopijo, mozak svoj, dao bog,popio!

  KOMANDIR: Meni tri hiqade a vojnicima po stotinu. Nova ode}a iobu}a. Oklopi da se iskrpe. Meni nov kow mesto onerage {to je uginula prirodnom smr}u i u dubokojstarosti. Mojoj qubavnici titula dvorske dame. A meni,kraqu, dajte va{ prsten i imenujte me glavno-komanduju}im u bici {to predstoji.

  KRAQ: Dobro, de! Ali ~im se ja odmaknem vadi taj ma~ i kre}i!Mnogo se poga|a{ oko jedne jedine bitke.

  KOMANDIR: Kakva bitka, ovo je rat.

  KRAQ: Neka ti bude. Samo, pazi – zatri svu tu kopilad. AHamleta meni. Ja }u da mu sudim. Moral trupa di`i,razvijaj zastave. Neka bude rata, neka bude huke!

  92 Srba Igwatovi}

 • Zatamwewe. Trube, dobo{i. Nejasni poklici. Svetlo. Gospod u obla-cima, gnevan veoma.

  GOSPOD: [mogqini sinovi, luda~ki porode! Zar se tako situa-cija ispu{ta iz ruku! [ibao vas demon repom! Vi stelu|i od one lude Hamleta! Zar on da bude kraq sada kadasam hteo da mu smrsim konce. \avo vas klepnuo kopitom,{ta li!

  ANGEL I: Oprostite, Gospodine!

  GOSPOD: Ne}e{ vi{e ti, majci, biti arhan|eo! Ovamo ta krila!Mar{ u magacin!

  ANGEL I: Na slu`bi, Gospodine!(Otr~i)

  GOSPOD: Izve{taji mi kasne. ^im malo zadremam da se okrepimod kakvog nebeskog ru~ka ispadnu same sviwarije. Mojavojska izgubi svako strahopo{tovawe i poblesave odtaroka, pokera, tre{eta, ajnca, {napsa, tablaneta i`andara. Ovamo! Ti, ti, tebi govorim, repowo! Smestada zatrubi{ u tu tvoju trubetinu i da objavi{ op{tumobilizaciju nebeske vojske.

  ANGEL II: (Trubi kroz sklopqene {ake)

  GOSPOD: Gde je taj Mihael?

  MIHAELARHANGEL: Zdravo, otac Bog. Tu sam, pozad tebe.

  GOSPOD: Kada }e{ nau~iti da govori{ po regulama.

  MIHAEL: Odma, odma, sad kimnem po tim gegulama, da vide tebe,otac Bog!

  GOSPOD: Ti si pijan ko tresak!

  MIHAEL: [to jes, jes. Sam pijan, ama nisam lud, otac Bog.

  GOSPOD: Smesta da si se istreznio.

  MIHAEL: Da mi o~ita{ jednu molitvu za mamurluk.

  GOSPOD: Kakva molitva, kakvi bakra~i! Prekrsti se triput izazovi moje ime i odmah }e da te pro|e.(Pauza)@ivotiwo, pa ti ne ume{ ni da se prekrsti{, oca ti.

  Izlaze na daske tri kraqa od Danske 93

 • MIHAEL: Oca nemam, majka nemam, otac Bog. Ti mi bude{ kako ocai majka.

  GOSPOD: Koja li suklata postavi ovo zvere za zapovednika mojevojske? Svuda vidim izdaju, svuda |avolske kanye.

  ANGEL II: O~e, u tome i jeste stvar. Demon nadigra tvoje vrlevojnike u svim zemaqskim i nezemaqskim igrama sakartama, kockom, yepnim ruletom pa do broja dlaka utvojoj bradi!

  GOSPOD: [tene, zar sad to da mi ka`e{. Tako on uni{tava moralmojih trupa. Za{to ga nisi {ibao?

  ANGEL II: [ibao sam ja wega, ali {iba sad ba{ kao da mu prija.

  GOSPOD: Jesi li mu ~itao svete kwige?

  ANGEL II: Jesam, Gospodine.

  GOSPOD: I {ta on ka`e?

  ANGEL II: Amen, amen ka`e.

  GOSPOD: Vidi drskosti obu~ene u dlaku. Odmah da se zamenikorba~, mora da je i wega zama|ijao. Vojsci da se ~itavelika molitva, svi u pokornosti da zazivqu ime moje.Gde je ona marva Mihael?

  ANGEL II: Zaspao ti pod prestolom, Gospodine.

  GOSPOD: Sad }emo da ga probudimo jednim posve}enim {utom.

  MIHAEL: Nemo, oca Bog! Sam sawao ne{to lepo, oca Bog.

  GOSPOD: Smesta da skupi{ vojsku, nebo da zagrmi, muwa da sine,stvor ~ove~iji da drhti!

  MIHAEL: Bude, oca. Bude sve, nema briga da te brine.

  GOSPOD: [ta sad radi ona `ivotiwa Hamlet?

  ANGEL II: Jede i pije kao da nikad nije, Gospodine. Ne izbija izkr~me.

  GOSPOD: A vojska wegova?

  ANGEL II: Predvo|eni Ka{osom provali{e gradski bedem.

  GOSPOD: Ne vaqa, ne vaqa. Dok se ja ovde majem sa vama oni dole~uda ~ine. Gde je Strobilo?

  ANGEL II: Dok se okolo bitka bije, on otpozadi potkopava riznicui sprema se da provali do blaga.

  94 Srba Igwatovi}

 • GOSPOD: E, taj ~ova mi se mal~ice i dopada. Bi}e i od wegane{to. [ta vidi{ jo{?

  ANGEL II: Kraq drhti u kuli, a mater Hamletova, ona buko`dera,r{um ~ini gde god se pojavi.

  GOSPOD: @ena da joj nema para. Znam ja to. Neka ratuju, nekaratuju. Bi}e im mir sla|i, ~e{}e }e pomiwati moje ime.Da se zapamti! Ni{ta nije simpati~no tako kao kakavmali rati}. Obe strane se zakliwu, a ja u`ivam iseirim. Posle me jo{ vi{e hvale i zazivqu. Moja mo}raste, a demonova opada. Wegova nemo} me zabavqa.Zlo}u mogu da iskoristim kako ho}u, a sav greh ide nawega. Fino, fino. Ko bi se, sem mene, toga setio? Sadsamo treba sa~ekati pravi trenutak da se obznani na{eprisustvo.

  Zatamwewe. Hamlet, na pre|a{wem mestu.

  HAMLET: Kako napreduju moji verni podanici?

  STARAC I: Ne mo`e biti boqe, gospodaru.

  STARAC II: Ne mo`e biti boqe, ne mo`e biti boqe, tako govorebudale. Bojim se neke izdaje ili nesagledivog ~ina. OnajStrobilo dovoqan je da smuti ne jednu ru`u nego i samupresvetu promisao.

  HAMLET: Bogato ga obdarih. No on i ne sluti {ta mu pripremam.

  STARAC II: Gde li taj sada rovari?

  GLASNIK I: U`as, izdaja! Kraqu, Strobilo pokvari sve!

  HAMLET: [ta biva, pri~aj, pa da i du{a da ti je u nosu?

  GLASNIK I: Taman smo provalili zid i zapo~eli megan u prvomdvori{tu... O, kraqu, koliko qutih rana zadobih ti jatu... Kakvi buboci!

  HAMLET: Nagrada sledi, sada pripovedi!

  GLASNIK I: Huqa Strobilo u riznicu za|e straga i tu se pokopasvaka na{a nada!

  HAMLET: Vaj, izdaje, vaj, izdajnika! Na ve{ala }e ~im bude pri-lika.

  Izlaze na daske tri kraqa od Danske 95

 • GLASNIK I: Podanici ti smesta ostave bojno poqe i u gomili navaleda na ahare dowe.

  HAMLET: Govori, dok ti jezik ne i{~upah! Nikad jo{ ne bejah natakvih mukah!

  GLASNIK I: Bojno poqe ostade na materi ti i kraqu, a tvoji poda-nici po zlatu, po o~evini tvojoj, sada se gu`vaju ivaqaju.

  HAMLET: Pqa~ka u toku! Gde mi je ma~?

  STARAC I: Na boku, kraqu, na boku!

  HAMLET: Li~no idem izdajnike da sredim pa makar pao u bojunesrazmernom. Glava mi drhti, na ma~u titra, sudba jemoja sada vrlo hitra!

  GLASNIK II: Slava, gospodaru! Kakav trijumf! Fortuno! Ima da sepamti i potomstvu peva uve~e kraj vatre pre no narodzeva.

  HAMLET: [ta sad bi?

  GLASNIK II: U riznici na|o{e gomile trulog li{}a. Narod serazgnevi pa na dvor nasrnu. Sad }e biti sva{ta!

  HAMLET: Tako, tako, nek skapa stari tvrdac! Neka mu {krtarewedo|e u podgrlac! @iva ga hvatajte, da nam blago izda!Gde li ga sakri, matora {mizla? Glasnika oba, sadapohitajte, sve`e izve{taje smesta doturajte!

  STARAC I: Vidi se sada na ~ijoj strani je Bog!

  HAMLET: Kakav Bog! Sve to u~ini Strobilo. Bo`ja ga ru~icablagoslovila. Ja mu li~no u{i i{~upao. Pa ipak miuslugu u~ini, taj podli tuwavko. Da}u mu jo{ dve titule.Neka bude Lizoguz glavni, vojvoda od Sanitarije!

  STROBILO: (Ulazi)Bog te blagoslovio za te re~i, dobri kraqu!

  HAMLET: @iva zveri, ti `deravcu, sad ti derem odmah ko`u!

  STROBILO: Ja nevera nikad bio nisam, nit sam bio nit }u ikad biti.Nevera se tebi domun|ava, name{ta se da u krilu spava.Ovaj starac {to ne vredi zlatnik uputi me da riznicusru{im. Re~e meni: naredba je takva, od Hamleta, odna{ega kraqa! Da se blaga domognemo svojski za oru`jei za hranu vojski!

  96 Srba Igwatovi}

 • STARAC I: E, tako mi brade moje sede ja ne rekoh {to huqa sadsvede.

  HAMLET: Ima ne~eg trulog u dr`avi Danskoj! Pamet mi zastaje,kako da presudim? Da vas stavim na ispit! Priznawe daiznudim? Ili da sve to obavimo u miru? Pri~awa dosta!Ponovo da se dela. Oklope da na|emo, da odenemo tela.Vaqa se prima}i bojnom poqu da ohrabrimo ~ete ukona~nom juri{u.

  Odlaze. Zatamwewe. Puno zvukova, jecaji, krici, odjeci no}ne bitke.Lagano svetlo. Dve prilike se sudaraju uz je~awe i prokliwawe.

  HAMLET: Vrag ti glavu pozobao!

  STROBILO: ]uti, izdajni~e, ne odaj na{ polo`aj nikom!

  HAMLET: Sam si izdajnik, i ja }u da ti sudim.

  STROBILO: Ne budi lud. Pa zna{ da sam od na{ih.

  HAMLET: Kojih na{ih? Koga ti slu`i{?

  STROBILO: Kraqa na{ega, svaka mu slava i hvala, milost i ~astmeni i ovaj no` tebi.(Potegne no`)

  HAMLET: Polako, budalino! Mogao si me i ubiti tim no`em.Ovako }u ti ja presuditi.

  STROBILO: Milost, milost! Pra{taj `ivot i slu`i}u te verno kao{to sam slu`io gospodara princa Hamleta.

  HAMLET: To si ti, vrli Strobilo!

  STROBILO: Gospodaru Hamlete!

  HAMLET: Kakav ~udan susret. Posle tolike slave i ~asti i bojakrvavoga evo nas kako se {uwamo kao dve huqe na ovomrazboji{tu. Strobilo, dragi, zna{ li bar ko je pobedio?Mi ili oni?

  STROBILO: Trebalo bi da smo mi, ali mo`da su i oni.

  HAMLET: Dovraga. Glava me boli. Ne mogu ni{ta da shvatim.Bitka je bila i krvca se lila, a tada sam utonuo u mrak.Sedimo, Strobilo, i dok ~ekamo malo mese~ine, da bi sei{ta moglo razabrati, pri~aj mi kako se odvijao na{

  Izlaze na daske tri kraqa od Danske 97

 • rat dostojan opevawa. [ta Ahilej zna~i spram Hektora,{ta li Hektor kraj verna Strobila? Pri~aj, gorim odnestrpqewa da sve saznam. Jer, ka`em ti, na moj um se utrenutku spustila mra~na zvezda, zvezda izdaje, hitnutanekom crnom, nebeskom rukom, i ja zaboravih sve isnevah do duboko u no}. A tada se probudih i krenuh davidim {ta se zbilo, da spoznam bedu ili na{u novu slavui mo}.

  STROBILO: Slabo ti ja mogu pomo}i. I mene povitlaju u tommete`u. Tada utekoh u ~estar podno dvora. U smrdqivomsviwcu probdeh vreme. Od sramote i stida kosa miposede.

  HAMLET: Onda da spavamo. To jest, ja. A ti u izvidnicu. Kraq tinare|uje, mora{ da slu{a{ ako `eli{ da sa~uva{ sveone titule koje sam ti darovao.

  STROBILO: Idem, ali mi se ko`a nabira na {iqak!

  HAMLET: Ni{ta ne brigaj, to je dobar znak.(Zaspi)

  STROBILO: U izvidnice se ne {aqe budu}i ministar. Ali do}i }e imoj ~as, do}i!(Odlazi)

  Svi}e. Trube, dozivi izdaleka, zveckawe oru`ja, topot nogu. Mala grupaprilazi usnulom Hamletu.

  KA[OS: Gospodaru, kraqu Hamlete. Zao san u zao ~as. Ustajte da~ujete strahotu od novosti. Izma~e nam kraq jutrosrano prema granici jer u dr`avu upade i krenu sve`etrupe na sve nas glavom ona huqa stostruka, For-tinbras!

  HAMLET: Danska ima novog pretendenta. Stra{na je to vest.Stra{na li bu|ewa. Hej, Strobilo!

  KA[OS: Taj je ve} podbrusio pete.

  VOJNIK: Meni se ~ini da opkoqavaju mesto ovo.

  HAMLET: Be`mo pre no nam zapevaju posmrtno slovo.

  KA[OS: Gospodaru, smesta na|i spas.

  HAMLET: Nek Strobilo razmi{qa i za nas. Be`imo wegovimtragom. Narod }e uvek biti uz nas. @ivela Danska! DoleFortinbras!

  98 Srba Igwatovi}

 • Glavna kapija dvora. Uz zvuke truba ulazi Fortinbras sa jakom prat-wom.

  FORTINBRAS: Klisnu{e pacovi. Nova }e borba sa wima, kad tad, da seotvori. Danska ne mo`e imati tri kraqa. Ja zakonnisam, al zato mi je ruka gvozdena. Vojnici vi~ite:@ivela Danska! @ivela pobeda!

  Vojnici i ruqa: @ivela Danska! @ivela na{a pobeda.

  FORTINBRAS: (Ruqi)Pokojnog vam kraqa da osvetim ~ast naumio sam. A sapodanicima do|oh da stvorim malo reda kod vas. Ime-nujem se privremenim danskim kraqem.

  RUQA: @iveo privremeni danski kraq! Dole Hamlet i bagra!Sna{la ih beda svaka! Imamo novog kraqa, u oklopu!Imamo kraqa junaka!

  FORTINBRAS: Bacite im koji moj zlatnik. Neka se vidi kako ja Danskuqubim.

  Du`e zatamwewe. Muzika. Mar{evi. Doga|a se posle vi{e dana.

  HAMLET: (Gaze}i kroz no})Kakva pomr~ina, drugari. O blatu da i ne pri~am. Dawuspavamo, no}u be`imo po Strobilovom tragu. Gde li naszavede taj prokletnik?

  KA[OS: Gospodaru, nije mi jasno za{to misli{ da smo mu natragu?

  HAMLET: Mo`da i nije wegov, ali trag novca jeste. U gu`vawuonom odnese nam kasu!

  VOJNIK: Kao da je kr~ma negde u blizini. Miri{u ov~etina ibeli lukac, kraqu!

  HAMLET: Vaqa da se svrati. Lupe`u kr~marski, smesta vrataotvori!

  KR^MAR: Velmo`na gospodo, na uslugu vam dvori!

  HAMLET: Vrata zatvaraj, zakupili smo sva mesta. Iznesi jela,iznesti testa!

  Izlaze na daske tri kraqa od Danske 99

 • KR^MAR: Bogu hvala, dobih goste prave! Ne ko onaj drowa {to prevas pristi`e. Ode}a mu smrdi, a ~im zine la`e.

  HAMLET: Smesta nam ga izdaj. Gonimo ga danima. Oru`nici smokraqevi, a to je lupe` nad lupe`ima.

  KA[OS: Kako bi bilo da ga u yak spetqam?

  HAMLET: U yak, u yak! Kr~maru, daj jedan yak smesta.

  Odlaze van scene. Lupa i vika. Strobilov glas.

  STROBILO: Upomo}, hri{}ani! Robe me i koqu! Po{tenog trgovca!Ho}u `ivot da izgubim! Zlatnu glavu svoju!

  HAMLET: Spomiwe zlato. Dr` wegove torbe!

  STROBILO: Ne}u ih predati bez samrtne borbe!

  VOJNIK: Mazni ga jo{ jednom!

  Izvode Strobila dr`e}i ga izme|u sebe.

  HAMLET: Kr~maru, dobro u`e daj!

  KR^MAR: Nije mi usluge platio.

  HAMLET: Dobi}e{ i nagradu ~im om~u huqi nataknemo i ispu-nimo pravdu.

  Zatamwewe. Gone Strobila izme|u sebe.

  HAMLET: Od mene pobe`e, podlacu gadni. Ipak }e moja ruka da tisudi.

  STROBILO: Neka me barem zlatnici iskupe.

  HAMLET: Plen od moje o~evine.

  STROBILO: Spasih ga savesno od nasiqa svih.

  HAMLET: Ti, najve}i nasilnik!

  STROBILO: Znao sam da }emo se sresti.

  HAMLET: Kad zastanemo i prebrojimo {ta je u vre}ama mo`da }uti se i smilovati.

  Zastanu i posedaju.

  STROBILO: Kad ja po|oh kao kona~ar, da vam ugoda do~ek pripremimi skupim najamnu vojsku...

  HAMLET: Lepe su ti re~i.

  100 Srba Igwatovi}

 • STROBILO: ^uh da Danska stewe pod nasilnikom Fortinbrasom.Tada se moje srce uzbuni, zatalasa se plamen u grudima ire{ih da odolim svim napastima.

  HAMLET: [ta li rade moji podanici verni?

  STROBILO: ^ekaju tvoj glas i od tebe spas.

  HAMLET: (Posko~i)Okre}i natrag iz ovih stopa! Dajte mi oru`je, dajte mikowa!

  STROBILO: Obuzdaj pravednu `estinu, kraqu moj! Ja treba da svepripremim za quti boj!

  HAMLET: Tako je, skupqaj najamnike. Bi}e{ glavnokomaduju}i.Kaznimo izdajnike!

  STROBILO: Po~nimo od ovoga!(Pokazuje na Ka{osa)

  KA[OS: Wegove optu`be zvu~e ludo.

  STROBILO: Trpajte ga u yak. Neka se poka`e u borbi, na delu. Datamo vidimo wegovu glavu smelu.

  Trpaju Ka{osa u yak.

  HAMLET: Sad napred, Strobilo. Novac ne {tedi. Vojsku da sku-pimo, pa {ta usledi!

  Zatamwewe. Mar{evi. Vojni~ke psovke. Trupe u mar{u. Svetlo.

  HAMLET: Najamnici su tu, vreme je da se ve}a.

  STROBILO: Ratnim se planom um moj bavi.

  HAMLET: Pri~aj jer me spopada stotine muka. O, {to me otac mojza rat ne {kolova!

  STROBILO: Bacimo im jabuku da na wu nasrnu, a onda ih najamnicimaudrimo ko boqke u trbuhu!

  HAMLET: Po~iwem da shvatam. [ta jabuka da bude?

  STROBILO: Ti, kraqu!

  HAMLET: Radi{ mi o glavi! Ne pecam se ja na tu udicu!

  STROBILO: Onda im poturimo dr`avnu blagajnu.

  Izlaze na daske tri kraqa od Danske 101

 • HAMLET: Ni to ne}e i}i.

  STROBILO: Ne mora da bude puna.

  HAMLET: Tako je ve} boqe. Podvala je podvala.

  STROBILO: Puna suvog li{}a i ne{to zlata preko. Pomo}u na{ihqudi javimo im gde si je smestio.

  HAMLET: E, to je boqe. Idi i pripremi.

  Strobilo odlazi.

  HAMLET: Imam ja i li~ni ratni plan. Nek u pravoj blagajni,umesto blaga, drema zato~eni Ka{os. Strobilov planprozreh odjednom.(Odvezuje vre}u i {utira je)

  HAMLET: Izlazi, Ka{ose, verna slugo.

  KA[OS: Jest, sad kad mi namestiste dva-tri rebra. Ba{ ne}u!

  HAMLET: Da si iza{ao {to pre i {to boqe.

  KA[OS: Meni je dobro i ovako.

  HAMLET: Ponovo si dobio moje poverewe. Izlazi. Imam misijunamewenu samo tebi!

  KA[OS: (Proviri iz vre}e)

  HAMLET: Darujem ti drugu vre}u.

  KA[OS: (Zavla~i se natrag)Iz jedne tamnice u drugu, goru. Podlost i licemerjevladaju na dvoru.

  HAMLET: Prelazi{ u vre}u gde beja{e kasa.

  KA[OS: Zaista, ba{ u praznu vre}u?

  HAMLET: Blago }u sakriti. Ja ne verujem Strobilu.

  Ka{os izlazi iz vre}e.

  KA[OS: Kad je tako, evo ruke moje. Slu{a}u te mnogo boqe noranije, visosti.

  HAMLET: Namesnik }e{ biti u zemqi gnusnog Fortinbrasa ~im gabacimo na kolena. Osveta, stra{na osveta!

  Ka{os ulazi u vre}u. Hamlet odnosi zlatnike.

  102 Srba Igwatovi}

 • STROBILO: Maj~ice beslovesna! Nisi ti tek tako mene rodila da bime buzdovanima mlatili i kopqima bu{ili. Bitka }ebiti ne~uvena, preslavna. A {ta mi vredi ako poginem!Da me spevaju u pesmama? Primih Fortinbrasove uhode idare. Samo, treba zbrinuti i Hamletove zlatnike.Blagajnikom glavnim sam }u da se stvorim. Smesta odohpo vre}u, za blagom ve} gorim. Nek se budale s obestrane tuku. Odoh sa kasom, tako mi Svete Deve!

  Grabi yak sa Ka{osom.

  STROBILO: Hamletovi zlatnici kao da se mno`e. [to su du`e uvre}i, sve su te`i. Sa vre}om }u da probdim sudbonosne~ase. Bitka se ve} sprema, po~uj ove glase!

  Zatamwewe. Ratna huka iza scene, topot kopita i poklici. Preko scenepretr~avaju obe vojske, gu{awe, jauk umiru}ih. Rasvetqewe...

  HAMLET: ([epa zbog povre|ene noge)Opet krv se lila. Jaoh! Nogo, no`ice! Ni be`ati mi sene da. [ta u~ini neverni Strobilo! U ruke krvopijiFortinbrasu me predade, rawenog i napu{tenog. Alineko ide? Sad }u da legnem i da se na~inim mrtvim, pa davidimo {ta sledi.

  FORTINBRAS:(S povre|enom rukom i zamotanom glavom ulazi s drugestrane)Izdaja me skoli. Pobego{e pa`evi, vitezovi i doglavni-ci. Ostadoh sam samcit, u slici i prilici. Juh! Juh! Lele!Zar sudbina je vladaoca da mu u nevoqi prostak ko`uodere? Sad }u da legnem naspram ovog mrtvaca i da sena~inim mrtav. Pa {ta mi sudba donese.(Legne potrbu{ke naspram Hamleta)

  HAMLET: (Koji je ~uo samo mrmqawe, pridigne se i progleda)Vitez je neki, i to tu|i.

  Fortinbras se malo pomeri, Hamlet opet brzo prilegne.

  FORTINBRAS: Od ovog mrca zapahuje me neki smrad. [ta je sad, tu je.Vaqa da se podnese.(Za`muri)

  HAMLET: Kad bih mogao da se do~epam ode}e ove huqe, pa da sekroz tu|u vojsku provu~em bezbednije.

  Izlaze na daske tri kraqa od Danske 103

 • FORTINBRAS: (Gleda)S protivni~ke je strane. Da mu smaknem ogrta~ i oznaku,mo`da bih mogao da se prodenem kroz Hamletovu vojskujaku.

  ^uju se koraci van scene. Hamlet i Fortinbras le`e nepomi~no. UlaziStrobilo koji vu~e poznati veliki yak.

  STROBILO: Bi {ta bi. Mada ne znam {ta je bilo. Mutno ne{to.Mnogo je vojske izginulo. Vidi le{eve ove. Pado{e udvoboju stra{nom. Ko zna koji od wih beja{e krvo-`edniji. Dohvati{e se i iskrvari{e zajedno, jedan po-red drugog.

  [utira Fortinbrasa i Hamleta.

  STROBILO: Do{o vam crni petak. Ako kad ste budale. Kod mene jezlato, a budale nek hrane mrave.

  Sedne le|ima okrenut “mrtvacima” i dre{i yak.

  STROBILO: Ala je to zapetqano. Pa {ta mora da se odre{i. Sayakom se te{ko be`i, sa punom kesom se leti. Uze}u tekza potrebu, a ostalo da se sakrije. Vaqa misliti na spas,a novac na sigurnije. Za bele dane. Za bele poklade imrsni utorak. Eto, odre{ih yak.

  Strpa ruku unutra i izvu~e Ka{osa za kosu. Obojica vri{te. Ska~u ibe`e svako na drugu stranu. Hamlet i Fortinbras se podi`u na kolena igledaju jedan drugog s nevericom.

  FORTINBRAS: (Glasom la`no sigurnim i srda~nim, u stvari punimzebwe)Otkud ti, brati}u Hamlete?

  HAMLET: A tebe, dragi Fortinbrase, kakvo dobro nanese?

  FORTINBRAS: Moji pozdravi, susede, otkad se nismo sreli!

  HAMLET: Odavno, odavno, rastavi{e nas godine i svet beli.

  FORTINBRAS: A zavadile nas neverne sluge, psi im kosti jeli.

  HAMLET: Podlac Strobilo i huqa Ka{os zatrova{e moju pitomunarav.

  FORTINBRAS: Savetnici moji, zmije zle, na tebe me digo{e, vaj, onesre}e!

  104 Srba Igwatovi}

 • HAMLET: Duboko `alim ovaj zli udes.

  FORTINBRAS: Predla`em da na wima iskalimo pravedni bes. Zarpodanici smeju da obmawuju vladare?

  HAMLET: Ne, tako mi vrline i pravde!

  FORTINBRAS: Plemenita krv mora da se ~uva. Za{to smo kraqevi negoda se razumemo? Hodi da te poqubim u oba uva i obraza.

  HAMLET: Privinu}u te na ove uzbu|ene grudi. Dru`e mili, kraqu,visosti!

  FORTINBRAS: Zakliwem ti se na ve~no prijateqstvo. Sam }u tipomo}i da podigne{ oboreni presto.

  HAMLET: Tvoje re~i poti~u iz srca. Vidim da u wemu nebeskapravda grca.

  FORTINBRAS: Predla`em sve~ano hiqadugodi{wi mir.

  HAMLET: Qubim ti ~asno lice. Hiqadu godina ti bio `iv!

  FORTINBRAS: Ime ti spomiwano u narodima svim!

  HAMLET: Kakvog te sada vidim, uvek tako svetlog da te vidim!

  FORTINBRAS: A huqe oko nas kazni}emo iz sve snage.

  HAMLET: Da im vi{e nikada na pamet ne padne da izme|u dvapravedna kraqa rovare, smi{qaju spletke, kuju zavere!

  FORTINBRAS: ^estito zbori{, mili Hamlete!

  HAMLET: Srce se moje oko tvog plete!

  FORTINBRAS: Na{a }e kraqevstva biti zona mira.

  HAMLET: Pi{imo ugovor, potpisujmo, da ~itav svet sazna.

  Pribli`avaju se jedan drugom, i daqe na kolenima.

  FORTINBRAS: Daj da te poqubim za te svete re~i!

  HAMLET: Da stegnemo desnice za ovaj dogovor sveva`e}i!

  FORTINBRAS: Kako }e sada tek podanici da nas vole!

  HAMLET: Kakve }em samo pesme o nama da se stvore!

  Pribli`iv{i se sasvim obojica potegnu no`eve, udaraju jedan drugog,okre}u se i na kolenima be`e ka ivicama pozornice.

  Izlaze na daske tri kraqa od Danske 105

 • HAMLET: Ovome se nisam nadao od tebe, podli mirotvor~e!

  FORTINBRAS: Ni ja od tebe, prqavo {tene!

  Umiru u dva grozna ropca.

  Poluzatamwewe. Vojnici u raznim uniformama, uz trube i dobo{e,prolaze u dnu scene. Pogrebni mar{evi. Tu`ne pesme. Rasvetqewe.

  Hamlet i Fortinbras ustaju, cirkuskim pokretima poka`u publicibezopasne pozori{ne no`eve, bez o{trica. Prilaze jedan drugome irukuju se. Potom se dugo i srda~no qube u oba obraza. Preme}u}i se prekoruku (“zvezda”), uz prigodne povike “Hopa! Cupa!” nestaju sa sceneodlaze}i u suprotnim pravcima.

  KRAJ

  106 Srba Igwatovi}

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName (http://www.color.org) /PDFXTrapped /Unknown

  /Description >>> setdistillerparams> setpagedevice