of 22 /22
Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015

Embed Size (px)

Text of Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015

 • Raport oglny

  z egzaminu maturalnego 2015

  dla wojewdztwa witokrzyskiego

  OKRGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ODZI

 • 2 Sprawozdanie oglne z egzaminu maturalnego 2015 dla wojewdztwa witokrzyskiego

  Opracowanie

  dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

  Wojciech Czernikiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

  Aleksandra Grabowska (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

  Opieka merytoryczna

  dr Marcin Smolik (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

  Opracowanie techniczne

  Bartosz Kowalewski (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

  Wsppraca

  Beata Dobrosielska (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

  Agata Winiewska (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

  Wydziay Bada i Analiz okrgowych komisji egzaminacyjnych

  Opracowanie dla wojewdztwa witokrzyskiego:

  Magorzata Majchrzak

  Iwona Pecyna

  Okrgowa Komisja Egzaminacyjna w odzi

  ul. Praussa 4, 94-203 d

  tel. (42) 634-91-33, (42) 664-80-50, fax (042) 634-91-54

  e-mail: [email protected]

  www.oke.lodz.pl

 • Sprawozdanie oglne z egzaminu maturalnego 2015 dla wojewdztwa witokrzyskiego 3

  Egzamin maturalny w maju 2015 roku

  1. Organizacja egzaminw

  Zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminw

  sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzajcego

  kwalifikacje zawodowe w 2015 r. pisemne egzaminy maturalne odbyway si od 4 do 22 maja 2015 r.,

  natomiast egzaminy ustne od 4 maja do 29 maja 2015 r. Osoby, ktre z przyczyn losowych nie mogy

  przystpi do ustnych lub pisemnych egzaminw maturalnych w maju, zdaway egzamin w terminie

  dodatkowym od 1 do 17 czerwca, natomiast tym, ktre nie zday jednego egzaminu, a przystpiy do

  wszystkich egzaminw obowizkowych, zosta wyznaczony termin sesji poprawkowej: egzaminw

  pisemnych 25 sierpnia, a egzaminw ustnych od 24 do 28 sierpnia.

  Absolwenci licew oglnoksztaccych oraz technikw, ktrzy ukoczyli szko w 2015 r.,

  obowizkowo przystpowali do egzaminu maturalnego:

  1. w czci ustnej z (a) jzyka polskiego oraz (b) wybranego jzyka obcego nowoytnego

  2. w czci pisemnej z (c) jzyka polskiego, (d) matematyki oraz (e) wybranego jzyka obcego

  nowoytnego.

  Absolwenci szk lub oddziaw z nauczaniem jzyka danej mniejszoci narodowej obowizkowo

  przystpowali rwnie do egzaminu maturalnego z nauczanego jzyka, zarwno w czci ustnej, jak

  i w czci pisemnej. Absolwenci liceum oglnoksztaccego zgodnie z zasadami przeprowadzania

  egzaminu maturalnego w nowej formule, obowizujcej od 2015 r. obowizkowo przystpowali

  rwnie do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym,

  a w przypadku jzykw obcych nowoytnych na poziomie rozszerzonym albo dwujzycznym.

  Na tegoroczn matur przygotowano 123 rodzaje arkuszy egzaminacyjnych do 19 przedmiotw oraz

  39 rnego rodzaju nagra na pytach CD dla zdajcych egzaminy z jzykw obcych nowoytnych,

  historii muzyki i informatyki.

  Prace egzaminacyjne sprawdzali przeszkoleni egzaminatorzy, wpisani do ewidencji egzaminatorw

  okrgowych komisji egzaminacyjnych, stosujc zasady oceniania rozwiza zada ustalone

  w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W tym roku do sprawdzania 50 368 arkuszy powoano 2 874

  egzaminatorw, ktrzy pracowali w 150 zespoach egzaminatorw1. Przeprowadzono rwnie ponad

  20 700 egzaminw ustnych.

  Przebieg egzaminu maturalnego monitorowao 27 obserwatorw: pracownikw kuratoriw owiaty,

  organw prowadzcych, szk wyszych, OKE.

  Uniewaniono 8 egzaminw wszystkie z powodu wniesienia lub korzystania przez zdajcego w sali

  egzaminacyjnej z urzdzenia telekomunikacyjnego. Maturzyci, ktrym uniewaniono egzaminy,

  nie mogli przystpi do sesji poprawkowej w sierpniu. Bd mogli poprawia je dopiero za rok.

  Rozdanie wiadectw dojrzaoci odbyo si w szkoach 30 czerwca 2015 r.

  1 Dane dotyczce egzaminatorw oraz liczby zespow podano cznie dla okrgu OKE d.

 • 4 Sprawozdanie oglne z egzaminu maturalnego 2015 dla wojewdztwa witokrzyskiego

  2. Informacja o populacji zdajcych

  Do egzaminw z wszystkich przedmiotw obowizkowych w czci ustnej i czci pisemnej

  egzaminu maturalnego w maju 2015 roku przystpio 10 212 tegorocznych absolwentw szk

  ponadgimnazjalnych, w tym 6 357 osb w formule od roku 2014/2015, a 3 855 osb w formule do

  roku 2013/2014.

  Do egzaminu przystpili rwnie absolwenci z lat ubiegych, ktrzy dotychczas nie uzyskali

  wiadectwa dojrzaoci, oraz tacy, ktrzy uzyskali wiadectwo we wczeniejszych latach, a w maju

  2015 r. przystpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyszenia wyniku

  egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.

  Do egzaminu przystpio 12 005 tegorocznych absolwentw licew oglnoksztaccych, 5 450

  technikw oraz 99 absolwentw, ktrzy ukoczyli technika uzupeniajce.

  Na Wykresie 1. przedstawiono procentowy udzia absolwentw rnych typw szk, ktrzy zdawali

  egzamin maturalny w 2015 roku.

  Wykres 1. Odsetek zdajcych egzamin maturalny w poszczeglnych typach szk

  63,86%

  0,30%

  34,99%

  0,85% 0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  licea oglnoksztacce licea profilowane technika technika uzupeniajce

 • Sprawozdanie oglne z egzaminu maturalnego 2015 dla wojewdztwa witokrzyskiego 5

  3. Informacja o wyborach przedmiotw egzaminacyjnych

  3.1. Wybr przedmiotw obowizkowych

  Wszyscy ubiegajcy si o wiadectwo dojrzaoci obowizkowo zdawali egzamin z nastpujcych

  przedmiotw: jzyk polski (pisemny i ustny), matematyka (tylko pisemny) i wybrany jzyk obcy

  nowoytny (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpaski, woski egzamin ustny i pisemny).

  Najczciej wybieranym jzykiem obcym na egzaminie by jzyk angielski (por. Wykres 2.).

  Wykres 2. Wybr jzykw obcych nowoytnych jako przedmiotw obowizkowych

  Jzyk angielski jako przedmiot obowizkowy zdawao 9 414 osb, jzyk niemiecki 657, jzyk

  rosyjski 199, jzyk francuski 13, jzyk hiszpaski 9, jzyk woski 18 osb.

  92,0%

  5,6% 1,9% 0,5%

  90,3%

  7,6% 2,0% 0,2%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  jzyk angielski jezyk niemiecki jzyk rosyjski pozostae

  Nowa matura Stara matura

 • 6 Sprawozdanie oglne z egzaminu maturalnego 2015 dla wojewdztwa witokrzyskiego

  3.2. Wybr przedmiotw dodatkowych i poziomu zdawania egzaminu

  Absolwenci zdajcy egzamin w nowej formule obowizkowo przystpowali do jednego przedmiotu

  dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Ponadto mogli przystpi do egzaminu z 5 kolejnych

  przedmiotw dodatkowych. Natomiast absolwenci, ktrzy zdawali egzamin w starej formule nie

  musieli przystpowa do egzaminw z przedmiotw dodatkowych. Wybory przedmiotw

  dodatkowych przez maturzystw prezentuje Wykres 3.

  Wykres 3. Liczba wybranych przedmiotw dodatkowych

  Z jzyka polskiego do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym w nowej formule przystpio

  1 215 osb, a w starej formule 102 osoby. Na zdawanie egzaminu z matematyki na poziomie

  rozszerzonym w nowej formule zdecydowao si 1 839 maturzystw, a w starej formule 320.

  Rwnie jzyki obce nowoytne mogy by zdawane jako przedmioty dodatkowe. Na Wykresie 4.

  przedstawiono wybory jzykw obcych w 2015 r. jako przedmiotw dodatkowych na poziomie

  rozszerzonym.

  0%

  33%

  38%

  24%

  5%

  66%

  23%

  9%

  2% 1% 0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  tylko przedmiotyobowizkowe

  1 przedmiotdodatkowy

  2 przedmiotydodatkowe

  3 przedmiotydodatkowe

  4 i wicejprzedmiotwdodatkowych

  Nowa matura Stara matura

 • Sprawozdanie oglne z egzaminu maturalnego 2015 dla wojewdztwa witokrzyskiego 7

  Wykres 4. Wybr jzykw obcych nowoytnych na poziomie rozszerzonym

  Spord przedmiotw przedstawionych na Wykresie 5. i Wykresie 6. najwiksz popularnoci wrd

  zdajcych cieszyy si egzaminy z biologii (2 341 osb), geografii (2 173 osoby), chemii

  (1 666 osb) oraz wiedzy o spoeczestwie 1 337 osb).

  Wykres 5. Wybr przedmiotw dodatkowych na poziomie podstawowym

  2828

  197 63 18 13 13

  510

  14 3 2 2 3 0

  500

  1000

  1500

  2000

  2500

  3000

  3500

  jzyk angielski jezyk niemiecki jzyk rosyjski jzyk francuski jezyk hiszpaski jzyk woski

  Nowa matura Stara matura

  441

  206

  53

  145

  191

  35 14 4

  52

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  400

  450

  500

  geografia biologia chemia fizyka i

  astronomia

  wiedza o

  spoeczestwie

  historia historia sztuki filozofia informatyka

  Stara matura PP

 • 8 Sprawozdanie oglne z egzaminu maturalnego 2015 dla wojewdztwa witokrzyskiego

  Wykres 6. Wybr przedmiotw dodatkowych na poziomie rozszerzonym

  Przedmioty zdawane jako dodatkowe nie miay progu zaliczenia. Od roku szkolnego 2009/2010

  mona przystpi do egzaminu z maksymalnie szeciu przedmiotw dodatkowych.

  Informacje o wyborze poziomu egzaminw z pozostaych przedmiotw zostay podane w poniszej

  tabeli.

  Tabela 1. Wybr poziomw egzaminw z pozostaych przedmiotw (nieprzedstawionych na diagramie)

  Przedmiot

  Liczba zdajcych

  Nowa formua Stara formua

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  poziom

  podstawowy

  poziom

  rozszerzony

  Historia muzyki - 2 - -

  Wiedza o tacu - - - -

  Jzyk aciski

  i kultura antyczna - 10 1 1

  Jzyk biaoruski - - - -

  Jzyk litewski - - - -

  Jzyk ukraiski - - - -

  Jzyk kaszubski - - - -

  Jzyk emkowski - - - -

  Wybory przedmiotw dodatkowych byy podyktowane najczciej wymaganiami rekrutacyjnymi

  wyszych uczelni.

  1630 1655

  1136

  524

  1063

  470

  55 18 50 102

  480 477

  36 83 36 36 2 23 0

  200

  400

  600

  800

  1000

  1200

  1400

  1600

  1800

  2000

  geografia biologia chemia fizyka/fizyka i

  astronomia

  wiedza o

  spoeczestwie

  historia historia sztuki filozofia informatyka

  Nowa matura PR Stara matura PR

 • Sprawozdanie oglne z egzaminu maturalnego 2015 dla wojewdztwa witokrzyskiego 9

  4. Informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2015 roku

  4.1. Zdawalno egzaminu maturalnego

  Spord absolwentw z 2015 r., ktrzy w maju przystpili do wszystkich egzaminw obowizkowych,

  wiadectwo dojrzaoci uzyskao 75% zdajcych (por. Tabele 2. i 3.).

  Tabela 2. Zdawalno egzaminu w kraju (maj 2015 r.)

  Liczba zdajcych, ktrzy przystpili do wszystkich

  egzaminw obowizkowych 10 212 100% w tym:

  osb, ktre zday egzamin 7 671 75% osb, ktre miay prawo przystpienia do egzaminu

  poprawkowego w sierpniu br. 1 818 18%

  osb, ktre nie zday egzaminu maturalnego z wicej ni

  jednego przedmiotu 723 7%

  Wykres 7. Zdawalno egzaminu

  75%

  84%

  61%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  Ogem Nowa matura Stara matura

 • 10 Sprawozdanie oglne z egzaminu maturalnego 2015 dla wojewdztwa witokrzyskiego

  Tabela 3. Zdawalno egzaminu w wojewdztwach (maj 2015 r.)

  Wojewdztwo Absolwenci z 2015 r.

  Odsetek sukcesw

  dolnolskie 73%

  kujawsko-pomorskie 73%

  lubelskie 73%

  lubuskie 76%

  dzkie 74%

  maopolskie 77%

  mazowieckie 75%

  opolskie 75%

  podkarpackie 75%

  podlaskie 75%

  pomorskie 73%

  lskie 76%

  witokrzyskie 75%

  warmisko-mazurskie 71%

  wielkopolskie 73%

  zachodniopomorskie 70%

  kraj 74%

  Zdawalno egzaminu bya rna w rnych typach szk. Odsetek zdajcych, ktrzy otrzymali

  wiadectwo w rnych typach szk, przedstawia Wykres 8.

  Wykres 8. Zdawalno egzaminu maturalnego w rnych typach szk

  Wykres 9. przedstawia zdawalno egzaminw w szkoach publicznych i niepublicznych.

  82% 84%

  64%

  10%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  licea oglnoksztacce licea profilowane technika technikauzupeniajce

 • Sprawozdanie oglne z egzaminu maturalnego 2015 dla wojewdztwa witokrzyskiego 11

  Wykres 9. Zdawalno egzaminu maturalnego w szkoach publicznych i niepublicznych

  Rnica midzy zdawalnoci w szkoach publicznych i niepublicznych jest spowodowana duym

  odsetkiem wrd szk niepublicznych uzupeniajcych szk dla dorosych, ktre statystycznie

  uzyskuj nisze wyniki (por. Wykres 8.).

  Spord maturzystw okoo 18% nie zdao jednego z piciu obowizkowych egzaminw. Te osoby

  miay prawo do zdawania tego egzaminu w sesji poprawkowej w sierpniu tego roku, natomiast jedna

  osoba nie zdaa wszystkich piciu egzaminw obowizkowych (por. Wykres 10.

  i Wykres 11.).

  Wykres 10. Podzia maturzystw ze wzgldu na liczb niezdanych egzaminw nowa matura

  78%

  31%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  szkoy publiczne szkoy niepubliczne

  83,58%

  12,36%

  2,83% 1,07%

  0,16%

  wszystkie obowizkowe zdane

  jeden obowizkowy niezdany

  dwa obowizkowe niezdane

  trzy obowizkowe niezdane

  cztery obowizkowe niezdane

 • 12 Sprawozdanie oglne z egzaminu maturalnego 2015 dla wojewdztwa witokrzyskiego

  Wykres 11. Podzia maturzystw ze wzgldu na liczb niezdanych egzaminw stara matura

  Spord maturzystw, ktrzy nie otrzymali wiadectwa dojrzaoci, najwicej (2 176 osb) nie zdao

  egzaminu z matematyki. 283 osoby nie zday egzaminu z jzyka polskiego w czci ustnej i/lub

  w czci pisemnej (Wykres 12. i Wykres 13.).

  Wykres 12. Udzia procentowy niezdanych egzaminw z przedmiotw obowizkowych nowa

  matura

  61,17%

  26,77%

  9,57%

  2,15% 0,31% 0,03%

  wszystkie obowizkowe zdane

  jeden obowizkowy niezdany

  dwa obowizkowe niezdane

  trzy obowizkowe niezdane

  cztery obowizkowe niezdane

  pi obowizkowych niezdanych

  11%

  1%

  18%

  3% 66%

  jzyk polski - pisemny

  jzyk polski - ustny

  jzyk obcy obowizkowy - pisemny

  jzyk obcy obowizkowy - ustny

  matematyka

 • Sprawozdanie oglne z egzaminu maturalnego 2015 dla wojewdztwa witokrzyskiego 13

  Wykres 13. Udzia procentowy niezdanych egzaminw z przedmiotw obowizkowych stara matura

  Na Wykresach 14. i 15. przedstawiono zdawalno egzaminw z przedmiotw obowizkowych

  odpowiednio w czci pisemnej oraz w czci ustnej.

  Wykres 14. Zdawalno egzaminw z przedmiotw obowizkowych egzamin pisemny

  6% 0,4%

  27%

  6%

  61%

  jzyk polski - pisemny

  jzyk polski - ustny

  jzyk obcy obowizkowy - pisemny

  jzyk obcy obowizkowy - ustny

  matematyka

  98%

  86%

  96% 99% 100%

  96% 100% 100%

  97%

  67%

  85% 86%

  100%

  92%

  100%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  jzyk polski matematyka jzyk

  angielski

  jzyk

  niemiecki

  jzyk

  francuski

  jzyk rosyjski jzyk

  hiszpaski

  jzyk woski

  Nowa matura Stara matura

 • 14 Sprawozdanie oglne z egzaminu maturalnego 2015 dla wojewdztwa witokrzyskiego

  Wykres 15. Zdawalno egzaminw z przedmiotw obowizkowych egzamin ustny

  Obowizkowy egzamin w czci ustnej jest przeprowadzany z jzyka polskiego, jzykw obcych

  nowoytnych oraz z jzykw mniejszoci narodowych. Dla tych egzaminw nie okrela si poziomu.

  Ta cz egzaminu maturalnego jest oceniana w szkole przez dwuosobowe zespoy egzaminatorw.

  W skad zespou nie moe wchodzi nauczyciel, ktry w ostatnim roku prowadzi zajcia z danego

  przedmiotu, a jeden z czonkw zespou musi by zatrudniony w innej szkole.

  4.2. rednie wyniki egzaminw pisemnych z poszczeglnych przedmiotw

  rednie wyniki egzaminw z poszczeglnych przedmiotw byy zrnicowane. Z egzaminw

  pisemnych zdawanych na poziomie podstawowym zdajcy uzyskali wyniki w granicach 26%79%

  maksymalnej liczby punktw. Dla wikszoci przedmiotw wynik na poziomie rozszerzonym jest

  wyszy ni na poziomie podstawowym, co wiadczy o dobrej ocenie swoich moliwoci i wiadomym

  wyborze poziomu egzaminu. Szczegowe dane przedstawiono na Wykresie 16., 17. i 18.

  99,7% 99% 99% 100% 100% 100%

  92%

  99,8% 97% 98%

  100% 99% 100%

  0,0%

  10,0%

  20,0%

  30,0%

  40,0%

  50,0%

  60,0%

  70,0%

  80,0%

  90,0%

  100,0%

  jzyk polski jzyk angielski jzyk niemiecki jzyk francuski jzyk rosyjski jzyk

  hiszpaski

  jzyk woski

  Nowa matura Stara matura

 • Sprawozdanie oglne z egzaminu maturalnego 2015 dla wojewdztwa witokrzyskiego 15

  Wykres 16. rednie wyniki z poszczeglnych przedmiotw egzamin pisemny na poziomie

  podstawowym

  74%

  73%

  72%

  74%

  64%

  66%

  73%

  57%

  44%

  30%

  42%

  26%

  48%

  48%

  28%

  30%

  58%

  65%

  49%

  51%

  53%

  79%

  41%

  36%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

  biologia

  chemia

  filozofia

  fizyka

  geografia

  historia

  historia sztuki

  informatyka

  jzyk angielski

  jzyk francuski

  jzyk hiszpaski

  jzyk niemiecki

  jzyk polski

  jzyk rosyjski

  jzyk woski

  matematyka

  wiedza o spoeczestwie

  Stara matura PP Nowa matura PP

 • 16 Sprawozdanie oglne z egzaminu maturalnego 2015 dla wojewdztwa witokrzyskiego

  Wykres 17. rednie wyniki z poszczeglnych przedmiotw egzamin pisemny na poziomie

  rozszerzonym

  45%

  53%

  54%

  41%

  41%

  52%

  12%

  49%

  41%

  62%

  50%

  61%

  37%

  61%

  59%

  59%

  58%

  41%

  27%

  59%

  57%

  76%

  31%

  41%

  44%

  48%

  42%

  64%

  87%

  86%

  60%

  59%

  63%

  83%

  31%

  29%

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  biologia

  chemia

  filozofia

  fizyka

  geografia

  historia

  historia muzyki

  historia sztuki

  informatyka

  jzyk angielski

  jzyk francuski

  jzyk hiszpaski

  jzyk aciski i kultura antyczna

  jzyk niemiecki

  jzyk polski

  jzyk rosyjski

  jzyk woski

  matematyka

  wiedza o spoeczestwie

  Stara matura PR Nowa matura PR

 • Sprawozdanie oglne z egzaminu maturalnego 2015 dla wojewdztwa witokrzyskiego 17

  Wykres 18. rednie wyniki egzamin ustny

  Egzamin maturalny w sierpniu 2015 roku

  Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2015 roku przystpio 2 337 absolwentw.

  Byy to osoby, ktre przystpiy do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotw

  obowizkowych w czci ustnej i czci pisemnej i nie zday egzaminu wycznie z jednego

  przedmiotu w czci ustnej albo w czci pisemnej. wiadectwo dojrzaoci uzyskao 874 osoby, czyli

  37% przystpujcych do tego egzaminu. Tegoroczni absolwenci 1 642 osoby stanowili 70%

  wszystkich zdajcych egzamin w sesji poprawkowej. Odsetek sukcesw w tej grupie zdajcych na

  egzaminie wynis odpowiednio 76% (jzyk polski), 40% (matematyka), 73% (jzyk angielski),

  83% (jzyk niemiecki), 33% (jzyk rosyjski).

  Egzamin maturalny w maju, czerwcu i sierpniu 2015 roku

  Tabela 4. Tegoroczni absolwenci, ktrzy przystpili do egzaminw z wszystkich przedmiotw

  obowizkowych w maju, czerwcu i sierpniu 2015 r. odsetek sukcesw

  Wszyscy zdajcy

  w tym: absolwenci

  przystpujcy do egzaminu maturalnego

  w nowej formule

  absolwenci

  przystpujcy do egzaminu maturalnego

  w starej formule

  Liczba zdajcych, ktrzy przystpili do

  wszystkich egzaminw obowizkowych 10 236 100% 6 368 100% 3 868 100%

  w tym:

  osb, ktre zday egzamin 8 480 83% 5 854 92% 2 626 68%

  osb, ktre nie zday egzaminu

  maturalnego 1 756 17% 514 8% 1 242 32%

  69% 70% 72% 73%

  76% 78% 78%

  67%

  55% 56%

  47%

  57%

  94%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  jzyk polski jzykangielski

  jzykniemiecki

  jzykfrancuski

  jzyk rosyjski jzykhiszpaski

  jzyk woski

  Nowa matura Stara matura

 • 18 Sprawozdanie oglne z egzaminu maturalnego 2015 dla wojewdztwa witokrzyskiego

  Tabela 5. Zdawalno egzaminw z poszczeglnych przedmiotw w maju, czerwcu i sierpniu 2015

  roku dla tegorocznych absolwentw

  Przedmiot Poziom

  egzaminu Odsetek sukcesw

  wszyscy zdajcy

  w tym: absolwenci

  przystpujcy do

  egzaminu maturalnego

  w nowej formule

  absolwenci

  przystpujcy do

  egzaminu maturalnego

  w starej formule

  jzyk polski P 98% 98% 97%

  matematyka P 84% 92% 71%

  jzyk angielski P 93% 97% 88%

  jzyk francuski P 93% 92% 100%

  jzyk hiszpaski P 100% 100% -

  jzyk niemiecki P 95% 99% 91%

  jzyk rosyjski P 95% 96% 95%

  jzyk woski P 100% 100% 100%

 • Sprawozdanie oglne z egzaminu maturalnego 2015 dla wojewdztwa witokrzyskiego 19

  Tabela 6. Parametry statystyczne wynikw egzaminw z poszczeglnych przedmiotw dla licew

  oglnoksztaccych

  Przedmiot Poziom

  egzaminu

  Liczba

  zdajcych

  **

  Parametry statystyczne (wynikw wyraonych w %) Odsetek

  sukcesw

  *** Minimum Maksimum Mediana rednia Odchylenie

  standardowe

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  jzyk polski P* 6 362 0 100 66 64 16 98%

  R* 1 215 0 100 60 59 22

  jzyk

  biaoruski

  P 0 - - - - -

  R 0 - - - - -

  jzyk litewski P 0 - - - - -

  R 0 - - - - -

  jzyk

  ukraiski

  P 0 - - - - -

  R 0 - - - - -

  matematyka P 6 366 0 100 56 57 25 86%****

  R 1 839 0 100 38 41 23

  jzyk angielski P 5 851 6 100 78 74 22 96%****

  R 2 828 8 100 62 62 21

  jzyk

  francuski

  P 12 34 100 83 73 22 100%

  R 18 18 76 51 50 20

  jzyk

  hiszpaski

  P 9 30 96 80 72 22 100%

  R 13 10 92 60 61 24

  jzyk

  niemiecki

  P 358 24 100 78 74 19 99%

  R 197 0 100 60 61 21

  jzyk rosyjski P 120 18 100 68 66 19 96%

  R 63 12 100 62 59 24

  jzyk woski P 13 34 98 74 73 21 100%

  R 13 16 90 64 58 24

  biologia R 1 655 0 100 43 45 25

  chemia R 1 136 0 100 55 53 27

  filozofia R 18 12 100 51 54 22

  fizyka R 524 3 100 38 41 19

  geografia R 1 630 0 100 38 41 19

  historia R 470 6 100 52 52 19

  historia

  muzyki R 2 11 13 12 12 1

  historia sztuki R 55 5 100 49 49 25

  informatyka R 50 8 100 39 41 19

  jzyk

  kaszubski R 0 - - - - -

 • 20 Sprawozdanie oglne z egzaminu maturalnego 2015 dla wojewdztwa witokrzyskiego

  Przedmiot Poziom

  egzaminu

  Liczba

  zdajcych

  **

  Parametry statystyczne (wynikw wyraonych w %) Odsetek sukcesw

  *** Minimum Maksimum Mediana rednia Odchylenie

  standardowe

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  jzyk aciski

  i kultura

  antyczna

  R 10 25 57 38 37 9

  jzyk

  emkowski R 0 - - - - -

  wiedza o

  spoeczestwie R 1 063 0 100 22 27 19

  * P poziom podstawowy; R poziom rozszerzony.

  ** Dane w kolumnach 3.8. dotycz wszystkich tegorocznych absolwentw.

  *** Dane w kolumnie 9. dotycz wycznie tegorocznych absolwentw, ktrzy przystpili do egzaminw z wszystkich

  przedmiotw obowizkowych.

  **** W sierpniu uzyskano wskanik odpowiednio: matematyka 92%, j. angielski 97%.

 • Sprawozdanie oglne z egzaminu maturalnego 2015 dla wojewdztwa witokrzyskiego 21

  Tabela 7. Parametry statystyczne wynikw egzaminw z poszczeglnych przedmiotw dla absolwentw

  przystpujcych do egzaminu w starej formule

  Przedmiot Poziom

  egzaminu

  Liczba

  zdajcych

  **

  Parametry statystyczne (wynikw wyraonych w %) Odsetek

  sukcesw

  *** Minimum Maksimum Mediana rednia Odchylenie

  standardowe

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  jzyk polski P* 3 950 3 91 51 51 14 97%

  R* 102 0 93 60 59 14

  jzyk

  biaoruski

  P 0 - - - - -

  R 0 - - - - -

  jzyk litewski P 0 - - - - -

  R 0 - - - - -

  jzyk

  ukraiski

  P 0 - - - - -

  R 0 - - - - -

  matematyka P 3 950 2 100 38 41 21 67%****

  R 320 0 86 25 31 23

  jzyk

  angielski

  P 3 578 6 100 57 58 25 85%****

  R 510 16 98 65 64 17

  jzyk

  francuski

  P 1 94 100%

  R 2 75 98 87 87 12

  jzyk

  hiszpaski

  P 6 39 76 72 65 13 -

  R 2 81 91 86 86 5

  jzyk

  niemiecki

  P 332 13 99 48 49 18 86%****

  R 14 36 86 60 60 14

  jzyk rosyjski P 82 20 98 52 53 18 92%****

  R 3 44 93 53 63 21

  jzyk woski P 6 38 98 94 79 23 100%

  R 3 79 87 84 83 3

  biologia P 206 20 86 42 44 14

  R 480 3 98 63 59 21

  chemia P 53 4 86 24 30 20

  R 477 0 93 62 57 22

  filozofia P 4 32 56 40 42 9

  R 2 68 84 76 76 8

  fizyka

  i astronomia

  P 145 6 76 22 26 16

  R 36 3 93 26 31 22

  geografia P 441 8 86 48 48 15

  R 102 3 80 40 41 17

 • 22 Sprawozdanie oglne z egzaminu maturalnego 2015 dla wojewdztwa witokrzyskiego

  Przedmiot Poziom

  egzaminu

  Liczba

  zdajcych

  **

  Parametry statystyczne (wynikw wyraonych w %) Odsetek sukcesw

  *** Minimum Maksimum Mediana rednia Odchylenie

  standardowe

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  historia P 35 20 72 47 48 13

  R 36 12 78 40 44 18

  historia

  muzyki

  P 0 - - - - -

  R 0 - - - - -

  historia sztuki P 14 13 46 27 28 10

  R 36 20 88 46 48 18

  informatyka P 52 4 80 26 30 18

  R 23 6 82 40 42 24

  jzyk

  kaszubski

  P 0 - - - - -

  R 0 - - - - -

  jzyk aciski

  i kultura

  antyczna

  P 1 35

  R 1 18

  jzyk

  emkowski

  P 0 - - - - -

  R 0 - - - - -

  wiedza o

  spoeczestwie

  P 191 9 72 34 36 11

  R 83 4 64 26 29 16

  wiedza o tacu P 0 - - - - -

  R 0 - - - - -

  * P poziom podstawowy; R poziom rozszerzony.

  ** Dane i parametry statystyczne dla przedmiotw obowizkowych (oznaczonych kolorem fioletowym) w kolumnach 3.8.

  dotycz wszystkich tegorocznych absolwentw. Dane i parametry statystyczne dla pozostaych przedmiotw w kolumnach

  3.8. dotycz wszystkich przystpujcych do danego egzaminu.

  *** Dane w kolumnie 9. dotycz wycznie tegorocznych absolwentw, ktrzy przystpili do egzaminw z wszystkich

  przedmiotw obowizkowych.

  **** W sierpniu uzyskano wskaniki odpowiednio: matematyka 71%, j. angielski 88%, j. niemiecki 91%, j. rosyjski 95%.