of 139 /139
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI Anexa nr.2 la OMEdC nr.1847 din 29.08.2007 STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ Calificarea TEHNICIAN ÎN EXPLOATĂRI FORESTIERE DOMENIUL : SILVICULTURĂ NIVELUL 3 AVANSAT 2007

SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Embed Size (px)

DESCRIPTION

spp

Text of SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Page 1: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Anexa nr.2 la OMEdC nr.1847 din 29.08.2007

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

CalificareaTEHNICIAN ÎN EXPLOATĂRI FORESTIERE

DOMENIUL : SILVICULTURĂ

NIVELUL 3 AVANSAT

2007

Page 2: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Autori:ing. Misăilă Dinu –profesor grad didactic I, Grupul Şcolar Silvic Năsăuding. Leca Aristiţa – profesor grad didactic I, Grup Şcolar Silvic Brăneştiing. Cuciurean Cristian – profesor grad didactic I, Grupul Şcolar Silvic Cîmpulung Moldovenesc ing. Apetroaie Ionela : profesor grad didactic I, Colegiul Agricol Fălticeni

2

Page 3: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ

UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE

1. COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎNTR-O LIMBĂ MODERNĂ

2. COMUNICARE PROFESIONALĂ

3. TEHNOLGIA INFORMAŢIEI ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI

4. MANAGEMENTUL PROIECTELOR

5. MANAGEMENTUL CALITĂŢII

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE

6. AMENAJAREA PĂDURILOR

7. MĂSURĂTORI TOPOGRAFICE

8. SILVICULTURĂ

9. MANAGEMENTUL ŞANTIERULUI DE EXPLOATARE

10. MECANIZAREA LUCRĂRILOR DIN EXPLOATARE

11. EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE

12. EVALUAREA MASEI LEMNOASE EXPLOATATE

13. TRANSPORTUL TEHNOLOGIC

14. PREINDUSTRIALIZAREA LEMNULUI

15. PRODUSE NELEMNOSE FORESTIERE

16. MARKETING ÎN EXPLOATĂRILE FORESTIERE

17. ELEMENTE DE ECONOMIE FORESTIERĂ

18. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ ÎN DOMENIUL EXPLOATĂRII

LEMNULUI

3

Page 4: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul unităţii1 1: COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

1.1 Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

1.2 Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise specializate, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

1.3 Exprimă mesaje orale în limbaj complex, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu

1.4 Elaborează mesaje scrise specializate, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu

1.5 Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

1 Prezenta Unitate de competenţă a fost elaborată în conformitate cu Manualul de scriere a unităţilor de competenţă, aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 3974 din 27.04.2005

4

Page 5: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul unităţii 1: COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 1.1 Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global în mesaje orale care folosesc un limbaj complex şi conţin vocabular specializat

(b) Extragerea informaţiilor / detaliilor specifice necesare şi relevante pentru sarcinile de serviciu, din mesaje orale diverse

(c) Identificarea de opinii şi atitudini, şi distingerea lor de informaţii factuale sau de altă natură (legi, idei, concepte)

(d) Identificarea, cu ajutorul conţinutului, intonaţiei şi al sensului implicit, a informaţiilor privind priorităţi şi urgenţe

(e) Identificarea şi utilizarea de indicii verbale, non-verbale şi / sau de asocieri / conexiuni pentru clarificarea sensului unor elemente de vocabular sau de accent nefamiliare

(f) Înţelegerea de instrucţiuni, solicitări şi întrebări orale, care folosesc un limbaj complex şi conţin vocabular specializat, şi realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor obţinute pe cale orală

Condiţii de aplicabilitate:

Contexte Activităţi de serviciu Contexte sociale relevante pentru activitatea profesională (târguri, conferinţe,

întâlniri, şedinţe) Situaţii formale Situaţii informale

Surse şi tipuri de mesaje orale:

Texte care conţin unele elemente de vocabular / de accent nefamiliare, emise la viteză normală, în diverse registre, de lungime variabilă:

mesaje, formale şi informale directe, emise clienţi, colegi sau de cei din jur; discursuri, rapoarte, conferinţe (inclusiv video-conferinţe); prezentări (formale / informale) de produse / servicii; transmisiuni radio şi TV, anunţuri publice; conversaţii telefonice, inclusiv mesaje telefonice înregistrate.

Informaţii obţinute:

ideea principală (sensul global); informaţii, inclusiv numerice, pe teme profesionale: instrucţiuni, solicitări,

întrebări, explicaţii; informaţii factuale, inclusiv numerice, privind specificaţii de procese,

produse şi servicii; opinii, puncte de vedere, atitudini (pro, contra, neutră), priorităţi.

Limbaj: limbaj şi structuri familiare şi mai puţin familiare, în registre sociale şi profesionale uzuale

termeni specifici mesajelor mass media;

5

Page 6: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

vocabular specific cu nivel mediu de specializare, relevant pentru domeniul ocupaţional.

vorbire la viteză normală varietăţi de accent

Moduri de acţiune:

întrebări, intonaţie, limbaj corporal / nonverbal, verificarea sensului prin alte surse;

comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane; acţiuni proprii (realizarea de operaţii, activităţi).

Probe de evaluare

Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi obţină prin ascultare informaţii / detalii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice opinii şi atitudini şi să le distingă de informaţii de altă natură, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice informaţii privind priorităţi şi urgenţe cu ajutorul conţinutului, intonaţiei şi al sensului implicit, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că înţelege instrucţiuni, solicitări şi întrebări şi că este capabil să acţioneze pe baza informaţiei obţinute prin ascultare, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să folosească strategii de înţelegere prin ascultare, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c), (d), (e) şi (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea cel puţin o dată a performanţei pentru fiecare criteriu de performanţă în fiecare dintre condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta.

6

Page 7: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul unităţii 1: COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 1.2: Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise specializate, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea şi localizarea promptă şi corectă de informaţii şi opinii relevante pentru sarcini de serviciu, în texte de specialitate

(b) Identificarea sensului unor elemente de text nefamiliare prin utilizarea de materiale de referinţă şi / sau de asocieri / conexiuni, atunci când este necesar

(c) Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text / din texte diferite, în scopul îndeplinirii unei sarcini de serviciu

(d) Identificarea de şi discriminarea între informaţii factuale, puncte de vedere, opinii şi atitudini

(e) Transferul de informaţii din texte de specialitate în diverse forme de prezentare

(f) Înţelegerea de reglementări, instrucţiuni, şi recomandări specifice din texte care conţin limbaj complex şi specializat şi realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor din astfel de texte de specialitate

Condiţii de aplicabilitate:

Contexte Activităţi profesionale Contexte profesionale formale Contexte profesionale informale Contexte sociale relevante pentru activitatea profesională (târguri,

conferinţe, întâlniri, şedinţe)

Tipuri de text:

Texte, care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, de lungime variabilă:

documente profesionale specifice specializării: manuale, rapoarte, reclame, oferte, fişe tehnice;

texte de popularizare pe teme profesionale: articole de presă, prezentări, reclame, anunţuri;

texte cu conţinut operaţional profesional: corespondenţă, faxuri, circulare, formulare, instrucţiuni cereri, reclamaţii, procese verbale;

Informaţii obţinute:

elemente cheie din documente relevante informaţii factuale, inclusiv numerice, relativ complexe, pe teme de

interes comun; informaţii profesionale: instrucţiuni, explicaţii, date tehnice ale unor

produse şi servicii, evaluări; date privind: materii prime, materiale şi produse finite, operaţii şi

procese tehnologice

Materiale de dicţionare;

7

Page 8: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

referinţă: diagrame şi alte materiale vizuale; instrucţiuni, manuale tehnice, prospecte, baze de date, pagini

Internet.

Forme de prezentare:

tabele, grafice, scheme; prezentări notiţe.

Moduri de acţiune:

comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane; transferul informaţiilor în diverse forme de prezentare; acţiuni proprii: realizarea de operaţii, modificarea unor operaţii,

luarea de decizii.

Probe de evaluare

Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi să localizeze informaţii, detalii şi opinii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate şi strategii de semantizare pentru identificarea sensului, atunci când este necesar, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prelucreze informaţii în diverse moduri, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să discrimineze între intre informaţii factuale, idei, puncte de vedere, opinii şi atitudini, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că înţelege reglementări, instrucţiuni, şi recomandări citite şi că este capabil să acţioneze adecvat pe baza informaţiei obţinute prin lectură, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea cel puţin o dată a performanţei pentru fiecare criteriu de performanţă în fiecare dintre condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta.

În unele cazuri poate fi necesar ca probele de evaluare să includă limite de timp realiste pentru realizarea sarcinilor de lucru, în concordanţă cu cerinţele specifice contextului profesional.

8

Page 9: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul unităţii 1 : COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂCompetenţa 1.3: Exprimă mesaje orale în limbaj complex, în contexte profesionale

semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu

Criterii de performanţă:

(a) Oferirea şi solicitarea, în discuţii, de informaţii şi de instrucţiuni pentru îndeplinirea unei sarcini de serviciu, folosind expresii şi structuri variate

(b) Realizarea de prezentări orale de fapte, idei şi opinii profesionale, pregătite în prealabil, folosind un limbaj specializat corect şi materiale suport adecvate

(c) Formularea clară, precisă şi structurată logic a ideilor, faptelor şi opiniilor şi susţinerea lor cu argumente

(d) Oferirea de clarificări şi explicaţii atunci când informaţia / instrucţiunea nu este corect înţeleasă de ceilalţi

(e) Exprimarea fluentă, cu intonaţie corectă şi într-un registru adecvat contextului

(f) Utilizarea adecvată şi suficient de corectă a unei varietăţi de termeni de specialitate comuni / familiari şi de structuri lingvistice astfel încât să se asigure comunicarea deplină a sensului, chiar dacă există în text unele deficienţele de pronunţie şi / sau intonaţie, de gramatică, şi / sau de registru

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de informaţii: Conversaţii şi prezentări de lungimi variate, care conţin: informaţii factuale (inclusiv numerice), idei, opinii; instrucţiuni, explicaţii, detalii de operare, sfaturi; descrieri şi specificaţii de obiecte, procese, operaţii.

Tipuri de discurs: Discuţii profesionale formale şi informale; Prezentări; Scurte rapoarte profesionale.

Contexte: Contexte profesionale, situaţii specifice în organizaţie, la locului de muncă;

Contexte sociale care au legătură cu profesia (târguri, conferinţe, întâlniri, şedinţe);

Contexte formale şi contexte informale.Tipuri de prezentări: Rapoarte (relatări de evenimente, întâlniri);

Demonstraţii operaţionale; Prezentări detaliate de procese / produse / servicii.

Materiale suport pentru prezentări (dacă / când e necesar)

notiţe, plan de prezentare, documente, fişe de lucru; imagini, grafice, scheme, folii, planşe, obiecte (mostre), modele;

Limbaj: fluent, la viteză normală, în diverse registre; expresii specifice şi structuri variate; vocabular specializat familiar, specific domeniului ocupaţional.

9

Page 10: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Moduri de comunicare:

faţă în faţă, individual sau în grup; la telefon, robot telefonic.

Moduri de acţiune: comunicarea / transmiterea de informaţii / instrucţiuni către interlocutor / i;

susţinerea unei prezentări .

Probe de evaluare

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite informaţii şi instrucţiuni, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze prezentări orale pregătite în prealabil, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b), şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să formuleze clar, precis şi structurat fapte, idei şi opinii şi să le susţină cu argumente, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite clarificări şi explicaţii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să se exprime fluent, cu intonaţie corectă şi într-un registru adecvat contextului, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze adecvat terminologia specifică pentru a se asigura comunicarea deplină a sensului, chiar dacă există unele deficienţe, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru fiecare criteriu de performanţă în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta, o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale.

Prezentările pot avea o durată variată, dar nu mai puţin de 10 minute. Candidaţii vor putea folosi planul de prezentare / notiţele, dar prezentarea va fi liberă şi în nici un caz nu va fi citită.

10

Page 11: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul unităţii 1: COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂCompetenţa 1.4: Elaborează mesaje scrise specializate, în contexte profesionale semnificative,

în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu

Criterii de performanţă:

(a) Completarea de documente şi formulare profesionale specifice sarcinilor de serviciu ale profesiei

(b) Redactarea unor texte funcţionale mai complexe, specifice sarcinilor de serviciu, cu folosirea de expresii şi structuri adecvate variate

(c) Transmiterea în scris, în limbaj specific clar şi precis, de informaţii corecte pe teme din domeniul de specializare

(d) Utilizarea de materiale de referinţă specifice adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite

(e) Elaborarea de texte astfel încât deficienţele de gramatică, ortografie şi / sau de registru nu împiedică înţelegerea deplină a lor

(f) Adecvarea formatului şi limbajului la context, la tipul de text şi la subiect

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri şi formate de documente şi texte funcţionale:

formulare şi alte documente specifice specializării (facturi, facturi pro-forma, oferte, fişe tehnice, fişe de evidenţă, fişe de producţie, documente de evidenţă, specificaţii, evaluări);

corespondenţă profesională: scrisori, note circulare, faxuri, mesaje (inclusiv e-mail);

dări de seamă, procese verbale, minute, referate, rapoarte. formate formale; formate informale.

Tipuri de informaţii:

În texte, care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, de lungimi variate:

informaţii factuale de specialitate (inclusiv descrieri şi date tehnice), despre produse şi servicii;

aranjamente şi instrucţiuni de serviciu; idei, opinii, puncte de vedere; raportări privind desfăşurarea unor evenimente, şedinţe, procese.

Limbaj: limbajul specific domeniului de specializare formule de comunicare standardizate, formule de politeţe.

Teme specifice: organizarea locului de muncă; operaţii, activităţi şi procese de producţie; calitatea serviciilor / produselor.

Contexte: Contexte profesionale, situaţii specifice în organizaţie, la locului de muncă;

Contexte sociale care au legătură cu profesia; Contexte formale; Contexte informale.

11

Page 12: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Materiale de referinţă:

dicţionare, glosare de termeni specializaţi / sintagme specifice; documente normative şi tehnice reviste de specialitate, baze de date modele de documente şi formulare.

Probe de evaluare

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil completeze formulare şi documente şi să redacteze texte funcţionale mai complexe, specifice sarcinilor de serviciu, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să transmită, în limbaj specific clar şi precis, informaţii corecte pe teme din domeniul de specializare, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze limba modernă fără deficienţe de gramatică, ortografie şi / sau de registru care să împiedice înţelegerea deplină a textului, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze un format recomandat şi un limbaj adecvat la context, la tipul de text şi la subiect, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru fiecare criteriu de performanţă în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta, o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale.

Probele trebuie să vizeze demonstrarea, cel puţin o dată, a capacităţii de a completa / redacta fiecare dintre tipurile şi formatele de texte (doar cele care sunt specifice domeniului de specializare) prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

La elaborarea de texte se va permite utilizarea dicţionarului şi a altor materiale de referinţă prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

12

Page 13: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul unităţii 1: COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 1.5: Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

Criterii de performanţă:

(a) Participarea cu informaţii factuale şi cu opinii proprii la discuţii profesionale, pe teme legate de sarcini de serviciu

(b) Intermedierea unei conversaţii între un vorbitor al limbii moderne şi un vorbitor al limbii materne

(c) Comunicarea telefonică adecvată, pe teme de interes profesional, în contexte legate de sarcini de serviciu

(d) Elaborarea de corespondenţă profesională în diverse formate şi către diverşi destinatari, în contexte legate de sarcini de serviciu

(e) Verificarea înţelegerii şi solicitarea / oferirea de clarificări / explicaţii când informaţia nu este clar înţeleasă, în conversaţii directe şi telefonice şi în prezentări

(f) Exprimarea clară, fluentă şi adecvată terminologic, cu limbajul şi registrul adaptate la subiect, la context şi la interlocutor / destinatar, cu respectarea convenţiilor şi normelor sociale şi culturale, în funcţie de rol şi de relaţiile cu interlocutorul / destinatarul, în comunicarea orală şi în scris

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de informaţii şi opinii:

informaţii factuale – inclusiv date numerice – pe teme profesionale;

analize, evaluări de: produse, servicii, procese, preferinţe; argumente pro şi contra în susţinerea unor idei / opinii

profesionale personale; ipoteze, predicţii;

Teme: Discuţii profesionale şi conversaţii, comunicări telefonice şi corespondenţă profesională, care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, privind:

probleme de serviciu curente, aranjamente la locul de muncă, cum ar fi planuri, activităţi şi aranjamente operaţionale;

relaţii cu clienţii şi partenerii, negocieri, contractări etc. (în funcţie de specializare);

solicitări şi răspunsuri la solicitări diverse, instrucţiuni, explicaţii;

evaluarea de informaţii, de produse, de servicii.Contexte: a. Discuţii profesionale:

situaţii sociale si profesionale formale şi informale; interviuri individuale sau în grup; întâlniri formale / informale profesionale de rutină, activităţi

profesionale zilnice;b. Comunicare telefonică:

13

Page 14: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

contacte de rutină cu colegi, subalterni, superiori, în activităţi profesionale zilnice;

comunicări formale / informale cu parteneri şi clienţi; interviuri telefonice individuale;

c. Corespondenţă profesională: formală şi informală, legată de sarcini de serviciu; în interiorul organizaţiei: cu subalterni, cu colegi, cu

superiori; în afara organizaţiei: cu clienţi, cu parteneri, cu potenţiali

clienţi / parteneriTipuri şi moduri de interacţiune:

în discuţii profesionale, schimburi de opinii: faţă în faţă, în perechi sau în grupuri mici;

la telefon: apeluri date, apeluri primite, preluare / transmitere de mesaje telefonice;

în scris: scrisori, note circulare, oferte, faxuri, mesaje (inclusiv e-mail).

Limbaj şi convenţii: comunicări directe / telefonice derulate cu viteză normală, formule de iniţiere, întreţinere şi încheiere a unei discuţii

directe / telefonice, limbaj nonverbal formule standard folosite în corespondenţa de diverse tipuri

(scrisori, circulare, fax, email) vocabularul specializat necesar îndeplinirii sarcinilor de

serviciu şi rezolvării situaţiilor previzibile specifice contextelor profesionale.

Probe de evaluareProbe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la discuţii profesionale, în care să prezinte informaţii şi opinii şi să le argumenteze, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să intermedieze conversaţii între un vorbitor al limbii moderne şi un vorbitor al limbii materne, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să comunice telefonic în mod adecvat, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să elaboreze corespondenţă profesională în diverse formate, pe diverse teme şi către diverşi destinatari, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice înţelegerea, să solicite clarificări şi să acţioneze în vederea clarificării, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale, scrise şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze o exprimare clară, fluentă şi adecvată terminologic, cu un limbaj şi registru adaptate la subiect, la

14

Page 15: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

context şi la interlocutor / destinatar, şi respectând convenţii folosite în comunicarea orală şi în scris, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă. Probele se vor elabora astfel încât evaluarea candidaţilor pe această competenţă să fie integrată cu evaluarea pe competenţele de producere (competenţele 3 şi 4).

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru criteriile de performanţă (a) şi (b) în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acestea, o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale.

În cazul convorbirilor telefonice (c), performanţa va fi demonstrată atât pentru apeluri date cât şi pentru apeluri primite.

În cazul corespondenţei (d), probele trebuie să vizeze demonstrarea, cel puţin o dată, a capacităţii de a completa / redacta fiecare dintre tipurile şi formatele de texte (doar cele care sunt specifice domeniului de specializare) prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii 2: COMUNICARE PROFESIONALĂ

Nivel: 3 avansat

15

Page 16: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Valoare credit: 1.0

Competenţe: 2.1 Elaborează strategii pentru o comunicare eficientă

2.2 Aplică tehnici de comunicare orală

2.3 Realizează şi prezintă un raport complex

16

Page 17: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul unităţii 21: COMUNICARE PROFESIONALĂ

Competenţa 2.1: Elaborează strategii pentru o comunicare eficientă

Criterii de performanţă:

(a) Stabilirea scopului comunicării

(b) Identificarea surselor de informaţii

(c) Selectarea metodelor de comunicare adecvate

(d) Identificarea metodelor de verificare a eficienţei comunicării

Condiţii de aplicabilitate:

Scopul comunicării: primirea şi transmiterea informaţiilor, întreţinerea unor discuţii, prezentarea unor informaţii

Surse de informaţii: informaţii interne şi externe, buletine informative, manuale, seminare, rapoarte, procese verbale, publicaţii de specialitate, internet, discuţii, statistici, documentaţie, mass media;

Metode de comunicare: scrise, verbale, audio, informatizate

Metode de verificare a eficienţei: obţinerea feedbeck-ului, documentaţie întocmită corect

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează ca este capabil să elaboreze cel puţin o strategie diferită de comunicare în 2 contexte cu grade de complexitate diferite, conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.

17

Page 18: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul unităţii 2: COMUNICARE PROFESIONALĂ

Competenţa 2.2 Aplică tehnici de comunicare orală

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea strategiilor de ascultare necesare obţinerii informaţiilor

(b) Susţinerea orală a ideilor şi a informaţiilor în faţa unui auditoriu

(c) Argumentarea unui punct de vedere

(d) Facilitarea unei comunicări eficiente

Condiţii de aplicabilitate:

Strategii de ascultare: în funcţie de: situaţie, ocazie, subiectul în cauză, vorbitori, metode de ascultare (activă sau pasivă),

Susţinere: în situaţii formale sau informale, în funcţie de numărul de vorbitori (mare, mic, 2 persoane), prin modulaţia vocii, prin alegerea tonului şi a vocabularului, prin structură, prin comunicare non verbală (gesturi, limbajul trupului, contacul vizual), prin articulare

Argumentare idei clare, relevante, concise, persuasive, adaptate contextului si interlocutorului

Facilitarea

comunicării eficiente: acceptă opinii diferite, încurajează discuţia, asigură posibilitatea de exprimare, oferă feed-back, stimulează creativitatea, încadrarea în timp, viteza vorbirii, adaptarea comunicării la nivelul de înţelegere al auditoriului, folosirea unui suport specific

Probe de evaluare:

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice tehnici de comunicare orală unui auditoriu de dimensiuni medii folosind PowerPoint, să realizeze o discuţie într-un grup mic (de exemplu sa explice sarcini de lucru) şi o discuţie cu o altă persoană (de exemplu să ofere feed-back unei persoane pentru munca realizată), conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.

18

Page 19: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul unităţii 2: COMUNICARE PROFESIONALĂ

Competenţa 2.3: Realizează un raport formal

Criterii de performanţă:

(a) Selectarea informaţiilor necesare temei propuse

(b) Organizarea conţinutului şi structurii raportului

(c) Elaborarea unui raport formal

Condiţii de aplicabilitate:

Selectare: în funcţie de complexitatea temei, publicul ţintă, relevanta,

Organizare: tipul informaţiei, succesiune logica, suportul (grafica, standardul de prezentare, formatul

Raport formal: document coerent, bine structurat, adecvat scopului propus

Probe de evaluare:

Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze un raport formal (de exemplu sa întocmească un raport la sfârşitul realizării unui produs, piesă, activitate), conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.

19

Page 20: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul unităţii 3: TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI

Nivel de calificare 3

Valoare credit 1,0

Competenţe

3.1 Utilizează mijloace moderne de comunicare ( Internet, poşta electronică)

3.2 Proiectează sisteme informatice folosind soft-uri specializate (Access, Visual FoxPro)

3.3 Realizează prezentări de informaţii din domeniul de activitate, în format multimedia

3.4 Elaborează o pagină web pentru o IMM.

20

Page 21: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul unităţii 3: TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI

Competenţa 3.1 Utilizează mijloace moderne de comunicare ( Internet, poşta electronică) Criterii de performanţă

(a) Prezentarea noţiunilor de bază

(b) Selectarea surselor de date pentru documentare şi comunicare

(c) Realizarea unei comunicări în timp real

(d) Utilizarea instrumentelor de administrare a unei agende, calendar personal, liste de sarcini.

Condiţii de aplicabilitate

Noţiuni de bază: reţea de calculatoare, topologi de reţele, reţeaua Internet, browser-ul Internet Explorer, cont personal, adresă personală, domeniu Internet, serviciul de documentare şi informare - WWW, serviciul de comunicare - Chat, serviciul de transfer FPT.

Surse de data: baze de date, bănci de data, modalităţi de obţinere, prezentare şi transmitere a datelor, , motoare de căutare, portalul.

Comunicarea în timp real: sistem conversaţional în timp real Internet Relay Chat, interfaţa mIRC, conectarea la un server de discuţii, canalul de discuţii.

Instrumente de administrare: programul Outlook Express, lansare în execuţie, configurare, serviciul e-mail – Check Mail, agenda de adrese Addresses, gestionarea mesajelor, căutarea prin criterii – Search, descărcarea fişierelor ataşate – Attachment, administrarea cutiilor poştale: Inbox, Sent, Draft, Trash.

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte noţiunile de bază şi să selecteze sursele de date pentru documentare şi comunicare aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze o comunicare în timp real prin conectarea la un canal de discuţii şi să utilizeze instrumente de administrare a serviciului e-mail, a unei agende de adrese, a unei liste de discuţii şi a mesajelor aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d) conform condiţiilor de aplicabilitate.

21

Page 22: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul unităţii 3: TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI

Competenţa 3.2 Proiectează sisteme informatice folosind soft-uri specializate (Access, Visual FoxPro)

Criterii de performanţă

(a) Descrierea şi folosirea diferitelor tipuri de date, structuri de date şi operatorii care intervin în procesul de prelucrare a informaţiei

(b) Organizarea şi prelucrarea datelor cu ajutorul bazelor de date relaţionale

(c) Operarea cu instrumente specifice mediului de gestiune a bazelor de date

(d) Realizarea şi prezentarea unor rapoarte folosind un Sistem de Gestiune a Bazelor de Date

Condiţii de aplicabilitateTipuri de date: numeric, şir de caractere, logic, dată calendaristică, memo.Structuri de date: tabloul de memorie, înregistrarea, fişierul de date, baza de date.Operatori: matematici, relaţionali, de concatenate, logici, operatorii algebrei relaţionale: Select,

Project, Join.

Organizare date: definire a bazei de date relaţionale, creare şi corelare a tabelelor, codificare a câmpurilor, condiţia de integritate referenţială.

Prelucrare date: introducere a datelor, proiectare a formularelor.

Instrumente: căutare în baza de date, sortare şi filtrare a înregistrărilor după criterii date, prelucrări statistice.

Rapoarte: definire a interogărilor, codul SQL, creare a interogărilor, proiectare a rapoartelor.Probe de evaluare

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie tipuri de date, structuri de date, operatorii specifici acestora, să organizeze şi prelucreze date cu ajutorul bazelor de date relaţionale, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască şi să opereze cu instrumente specifice Sistemelor de gestiune a bazelor de date, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze şi să prezinte un raport folosind un SGBD, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d), conform condiţiilor de aplicabilitate.

22

Page 23: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul unităţii 3: TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI

Competenţa 3.3 Realizează prezentări de informaţii din domeniul de activitate, în format multimedia

Criterii de performanţă

(a) Prezentarea tehnicilor specifice softuri-lor multimedia

(b) Schiţarea unei prezentări multimedia pentru un produs sau IMM

(c) Realizarea unei aplicaţii multimedia în Microsoft Power Point

(d) Distribuţia unei prezentări multimedia;

Condiţii de aplicabilitate

Tehnici specifice: hipertext, hipermedia, hiperlegătură, protocolul http, analiza, proiectarea, programarea reprezentării multimedia a informaţiei, producţia, testarea şi documentarea, distribuţia produsului multimedia.

Prezentare multimedia: folosirea tehnicilor de animaţie, tranziţie, comentarii verbale, butoane pentru acţiuni, inserarea clipurilor video şi audio, hiperlegăturile.

Aplicaţie: interfaţa Power Point, moduri de vizualizare, inserare de imagini şi diagrame (memoria clipboard, protocolul OLE), adăugarea efectelor de animaţie, tranziţie şi a efectului de temporizare, folosirea hiperlegăturilor.

Distribuţia prezentării: inscripţionarea prezentării pe un CD cu un CD-Writer, folosirea serviciului World Wide Web, browser-ul Internet Explorer.

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tehnicile specifice multimedia şi să schiţeze o prezentare multimedia pentru un produs sau o IMM, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze o aplicaţie multimedia în Microsoft Power Point şi să distribuie această aplicaţie, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d), conform condiţiilor de aplicabilitate.

23

Page 24: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul unităţii 3: TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI

Competenţa 3.4 : Elaborează o pagină web pentru o IMM

Criterii de performanţă

(a) Utilizarea comenzilor din codul HTML pentru realizarea unei pagini web

(b) Aplicarea modalităţilor de realizare a hiper-legăturilor

(c) Proiectarea unei pagini web pentru o organizaţie din domeniul de activitate

(d) Respectarea etapelor necesare pentru găzduirea unui website

Condiţii de aplicabilitate

Comenzi din codul HTML: comenzi pentru corp de literă, mărime, stil, culoare, obţinerea culorii, inserarea imaginilor, modificarea proprietăţilor imaginii, poziţionare, încadrare în text, formatarea unui fundal sau a unei teme.

Hiper-legături: realizare a unei legături pe un text, pe o imagine, mapare a unei imagini, salvare a mai multor documente ca pagini web, viteza de încărcare, claritatea informaţiilor.

Pagina web: utilizare a cadrelor în documente HTML, inserare a imaginilor, elementelor multimedia, elemente de conţinut, text, liste, tabele, sunete, casete de dialog, casete combinate, browser-ul Internet Explorer.

Etape: cumpărarea domeniului, alegere a furnizorului de servicii Internet, cunoaştere a posibilităţilor de încărcare a datelor pe un server web (FTP, http), cunoaştere a elementelor de securizare a informaţiei.

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze comenzi HTML şi să aplice modalităţile de realizare a hiperlegăturilor, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să proiecteze o pagină web pentru o organizaţie din domeniul de activitate şi să respecte etapele necesare pentru găzduirea unui website, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d), conform condiţiilor de aplicabilitate.

24

Page 25: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul unităţii 4: MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

4.1 Identifică mediul de proiect.

4.2 Planifică proiectul.

4.3 Implementează proiectul.

4.4 Monitorizează proiectul.

4.5 Utilizează software specializat în managementul proiectelor.

25

Page 26: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul unităţii 4: MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Competenţa 4.1: Identifică mediul de proiect.

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea necesităţii proiectului.

(b) Elaborarea fazelor proiectului.

(c) Estimarea rezultatelor proiectului.

Condiţii de aplicabilitate:

Necesitatea proiectului: scop, rezultate aşteptate, estimarea resurse implicate, estimarea bugetului, justificare economică.

Faze proiect: concepţie, planificare, realizare, încheiere, feedback, modificare.

Estimarea rezultatelor: metode statistice, indicatori, standarde de calitate.

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze necesitatea elaborării proiectului, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze fazele proiectului, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să estimeze rezultatele proiectului, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

26

Page 27: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul unităţii 4: MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Competenţa 4.2: Planifică proiectul.

Criterii de performanţă:

(a) Definirea pachetelor de activităţi

(b) Alocarea de resurse materiale şi umane

(c) Pregătirea echipei de lucru

(d) Elaborarea proiectului şi obţinerea documentelor specifice în conformitate cu standardele/ metodologiile în vigoare.

Condiţii de aplicabilitate:

Pachete de activităţi: studii de piaţă, analize de nevoi (swot), contacte cu furnizorii de servicii şi produse, achiziţii de produse şi servicii in funcţie de specificul proiectului

Echipa de lucru: managerul de proiect, echipa financiară, specialişti pe diferite domenii, şef serviciu achiziţii

Documentelor specifice: bordul de proiect, planul de proiect, listă de produse, planul de iniţiere al proiectului

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează, prin elaborarea si prezentarea unui raport, că este capabil să definească pachetele de activităţi, să aloce resurse materiale şi umane, să pregătească echipa de proiect, să elaboreze proiectul în conformitate cu standardele în vigoare conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

27

Page 28: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul unităţii 4: MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Competenţa 4.3: Implementează proiectul

Criterii de performanţă:

(a) Lansarea proiectului.

(b) Asigurarea încadrării în termenele stabilite în planul de proiect .

(c) Întocmirea documentaţiei de proiect.

(d) Livrarea produsului/ serviciului conform cerinţelor specificate în documentaţia de proiect.

Condiţii de aplicabilitate: Produs-serviciu: rezultatul/ rezultatele obţinute în urma finalizării proiectului

Documentaţie de proiect: raport de sfârşit de etapă, raport de progres, registru de probleme, recomandări de acţiune

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează, prin întocmirea unui plan de lansare, că este capabil să lanseze proiectul, conform criteriului (a) de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin reprezentare grafică, că este capabil să asigure încadrarea în timp, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze şi săîntocmească documentaţia de proiect, conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să livreze produsul / serviciul, conform criteriilor de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

28

Page 29: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul unităţii 4: MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Competenţa 4.4: Monitorizează proiectul

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea riscurilor in funcţie de sursele de risc şi consemnarea în documente specifice.

(b) Gestionarea schimbărilor şi crearea documentelor specifice.

(c) Analizarea rezultatelor proiectului şi impactului aplicării.

(d) Asigurarea feed-back-ului.

Condiţii de aplicabilitate:

Riscuri: de bussines, de proiect

Surse de risc: asociate cu costurile, programarea calendaristică şi execuţia în toate fazele ciclului de viaţă.

Documente specifice: registru de schimbări, cerere de schimbare, registru de riscuri, plan de managementul riscurilor.

Analiza rezultatelor: comparare cu estimările, standarde, beneficii obţinute.

Feed-back: reevaluarea activităţilor, revizuirea procedurilor, măsuri ameliorative

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin efectuarea unei analize de risc, că este capabil să analizeze riscurile proiectului, conform criteriului (a) de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin elaborarea documentelor specifice managementului schimbării, că este capabil să gestioneze schimbările, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze şi să asigure feed-back-ul, conform criteriilor de performanţă (c) şi (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

29

Page 30: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul unităţii 4: MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Competenţa 4.5: Utilizează software specializat în managementul proiectelor.

Criterii de performanţă:

(a) Planificarea proiectului utilizând aplicaţii software specializate.

(b) Utilizarea aplicaţiilor software specializate pentru reprezentarea proiectelor.

(c) Interpretarea rezultatelor obţinute.

Condiţii de aplicabilitate:

Aplicaţii software: Programe de calcul tabelar, de planificare, de calcul simbolic şi statistic

Rezultate: grafice, schite, şabloane/rapoarte de prezentare, diagrame.

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să planificarea proiectului utilizând aplicaţii software specializate, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze aplicaţiile software specializate pentru reprezentarea proiectelor, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să interpreteze rezultatele obţinute, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

30

Page 31: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul unităţii 5: MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

5.1 Precizează principiile de management al calităţii

5.2 Efectuează controlul statistic

5.3 Acţionează pentru menţinerea sistemului de asigurarea calităţii

5.4 Aplică tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii

31

Page 32: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul unităţii 5: MANAGEMENTUL CALITĂŢII____________________________________________________________________________

Competenţa 5.1: Precizează principiile de management al calităţii____________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Definirea principiilor de management al calităţii

(b) Indicarea funcţiilor managementului calităţii

Condiţii de aplicabilitate:

Principiile managementului calităţii: orientarea către client, leadership, implicarea personalului, abordarea procesuala, abordarea sistemului de către management, îmbunătăţirea continuă, abordarea concretă in luarea deciziilor, relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii

Funcţiile managementului calităţii planificarea calităţii, organizarea activităţilor referitoare la

calitate, coordonarea activităţilor referitoare la calitate, antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calităţii, ţinerea sub control a calităţii, asigurarea calităţii, îmbunătăţirea calităţii

Probe de evaluare

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească principiile de management al calităţii, sa indice funcţiile managementului calităţii, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

32

Page 33: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul unităţii 5: MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Competenţa 5.2: Efectuează controlul statistic

Criterii de performanţă:

(a) Precizarea elementelor controlului statistic

(b) Indicarea si aplicarea etapelor controlului statistic

(c) Implementarea măsurilor care se impun în urma efectuării controlului statistic

Condiţii de aplicabilitate:

Elementele controlului statistic: caracteristica controlată, lot, mărime eşantion, reguli de extragere a eşantionului, plan de control, grad de severitate, nivel de calitate acceptabil (AQL), cifra de acceptare, cifra de respingere

Etape ale controlului statistic: extragerea eşantionului, determinarea caracteristicii conform procedurii specifice, compararea caracteristicii controlate cu condiţiile din standarde, identificarea defectelor, compararea numărului de defecte identificate cu cifra de acceptare/de respingere

Măsuri: acceptare/ respingere lot de produsetrecerea la alt plan de control (alt grad de severitate, AQL)

Probe de evaluare

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze elementele controlului statistic conform criteriului de performanţă (a) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil să indice si sa aplice etapele controlului statistic, conform criteriului de performanţă (b), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să implementeze măsurile care se impun în urma efectuării controlului statistic, conform criteriului de performanţă (c), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

33

Page 34: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul unităţii 5: MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Competenţa 5.3: Acţionează pentru menţinerea sistemului de asigurarea calităţii

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea cerinţelor pentru implementarea unui sistem de asigurarea calităţii

(b) Interpretarea unui audit de calitate (intern/ extern dat)

(c) Evaluarea factorilor care afectează costurile calităţii

Condiţii de aplicabilitate:

Cerinţe: proceduri, manualul calităţii, satisfacerea clienţilor, costuri, standarde de firmă, legislaţie, feed-back, grafice de documentare

Audit de calitate (intern/ extern dat) pe metode statistice, mentenanţă, planificarea întreţinerii, urmărirea parametrilor de funcţionare

Factori care afectează costurile calităţii: rebuturi, recondiţionări, reparaţii, produse neconforme, reclamaţii clienţi, produse returnate, penalizări pentru întârziere, despăgubiri pentru daune

Probe de evaluare

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice cerinţele pentru implementarea unui sistem de asigurarea calităţii conform criteriului de performanţă (a) şi in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil interpreteze un audit de calitate intern şi extern dat, conform criteriului de performanţă (b), ]n concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează, prin elaborarea şi prezentarea unui raport, că este capabil să evalueze factorii care afectează costurile calităţii conform criteriului de performanţă (c), ]n concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

34

Page 35: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul unităţii 5: MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Competenţa 5.4: Aplică tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii

Criterii de performanţă:

(a) Definirea conceptului de îmbunătăţire continuă a calităţii

(b) Utilizarea Ghidului pentru îmbunătăţire a calităţii

(c) Stabilirea strategiilor de îmbunătăţire a calităţii

(d) Aplicarea instrumentelor de îmbunătăţire a calităţii

Condiţii de aplicabilitate :

Strategii de îmbunătăţire a calităţii: strategia Kaizen, Ciclul PEVA (planifică-execută-verifică-acţionează), principiul “zero defecte”

Ghid pentru îmbunătăţirea calităţii: conform standardului ISO 9004-4 şi standardelor ISO specifice domeniului de activitate

Instrumente de îmbunătăţirea calităţii: instrumente ajutătoare (brainstorming, stratificare, metoda întrebărilor), instrumentele calităţii (grafice, diagrame, histograme, fise de control statistic)

Probe de evaluare

Probe orale /scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească conceptul de îmbunătăţire continuă a calităţii, conform criteriilor de performanţă (a) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze Ghidul pentru îmbunătăţirea calităţii, conform criteriului de performanţă (b), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil sa stabileasca strategiile si sa aplice instrumentele de imbunatatire a calitatii conform criteriului de performanţă (c) si (d), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Titlul Unităţii 6: AMENAJAREA PĂDURILOR

35

Page 36: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1,0

Competenţe:

6.1 Investighează bazele de amenajare a pădurilor

6.2 Analizează dinamica fondului de producţie

6.3 Operează în amenajament lucrările executate

Titlul Unităţii 6: AMENAJAREA PĂDURILOR

36

Page 37: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Competenţa 6.1: Investighează bazele de amenajare a pădurilor

Criterii de performanţă:

a. Analizarea bazelor de amenajare a pădurilor specifice pădurilor de codru regulat .b. Analizarea bazelor de amenajare specifice pădurilor de crâng .

Condiţii de aplicabilitate:

Bazele de amenajare: regimul , compoziţia –ţel , tratamentul , exploatabilitatea , ciclul de producţie

Mijloace necesare pentru analizare : proiecte de amenajament, norme tehnice de amenajare a

pădurilor, hărţi amenajistice

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––

Probe de evaluare

Probe practice/scrise/orale privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să analizeze bazele de amenajare conform precizărilor criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi condiţiilor de aplicabilitate

Titlul Unităţii 6: AMENAJAREA PĂDURILOR

37

Page 38: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Competenţa 6.2: Analizează dinamica fondului de producţie

Criterii de performanţă:

a. Determinarea dinamicii fondului de producţieb. Determinarea creşterilor arboretelor .c. Verificarea unităţilor amenajistice de parcurs cu lucrări silvotehnice de exploatare .

Condiţii de aplicabilitate:

Mijloace utilizate pentru dinamica fondului de producţie: tabele de cubaj, biometria arborilor şi arboretelor, norme tehnice

pentru amenajarea pădurilorDinamica fondului deproducţie: pe clase de vârstă, clase de diametreCreşteri : curentă periodică , medie anuală a producţiei totale

Unităţi amenajistice ce vor fi parcurse cu lucrări de exploatare după planul decenal, planul lucrărilor de îngrijire, planul lucrărilor de regenerare, planul instalaţiilor şi construcţiilor, planul de recoltare a produselor accesorii

Probe de evaluare

Probă practică, orală şi scrisă privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să determine dinamica fondului de producţie şi creşterile arboretelor conform precizărilor criteriilor de performanţă(a) şi (b) şi condiţiilor de aplicabilitate

Probă practică şi orală privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să verifice după amenajament unităţile amenajistice de parcurs cu lucrări silvotehnice de exploatare conform precizărilor criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate .

Titlul Unităţii 6: AMENAJAREA PĂDURILOR

Competenţa 6.3: Operează în amenajament lucrările executate

38

Page 39: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Criterii de performanţă:

a. Verificarea lucrărilor de exploatare executate, din documentaţia ocolului silvic .b. Analizarea gospodăririi din trecut .c. Completarea în amenajament a lucrărilor executate .

Condiţii de aplicabilitate:

Documentaţie: amenajament, harta arboretelor, harta tipurilor de pădure, harta tipurilor de lucrări şi a exploatării, hărţi administrative

Verificarea lucrărilor silvotehnice: din amenajamenteAnaliza gospodăririi din trecut : din amenajamente

Probe de evaluare:

Probă practică şi orală privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să verifice lucrările silvotehnice executate din documentaţia ocolului silvic conform precizărilor criteriului de performanţă(a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probă orală şi scrisă privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să analizeze gospodărirea din trecut conform precizărilor criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probă scrisă şi orală privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să evidenţieze în amenajament lucrările executate conform precizărilor criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Titlul Unităţii 7 : MĂSURĂTORI TOPOGRAFICE

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1, 0

39

Page 40: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Competenţe:

7.1 Coordonează lucrările de marcare, semnalizare şi

jalonare.

7.2 Coordonează lucrările de ridicare în plan şi trasare .

7.3 Determină suprafeţele raportate în plan .

7.4 Coordonează lucrările de nivelment topografic .

7.5 Aplică lucrări de redactare a planurilor şi hărţilor topografice.

Titlul Unităţii 7: MĂSURĂTORI TOPOGRAFICE

Competenţa 7.1: Coordonează lucrările de marcare, semnalizare şi jalonare .

40

Page 41: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Criterii de performanţă :

a. Supravegherea marcării punctelor caracteristice ale detaliilor topografice . b. Verificarea semnalizării punctelor topografice marcate . c. Asigurarea jalonării aliniamentelor .d. Verificarea trasării aliniamentelor perpendiculare Condiţii de aplicabilitate:

Elemente folosite la marcare , jalonareşi semnalizare : ţăruşi, borne, sfoară, jalon, semnal în cutie, semnal în arbore, semnal

piramidă , jaloane, echereMetode de marcare : cu un ţăruş, cu doi ţăruşi, în subsol cu cărămidă cu cruce Metode de jalonare : peste deal, peste vale, pe teren drept

Probe de evaluare:

Probe practice/scrise/orale privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să supravegheze marcarea punctelor caracteristice ale detaliilor topografice, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice/scrise/orale privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să verifice semnalizarea punctelor topografice marcate, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice/scrise/orale privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să asigure jalonarea aliniamentelor, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice/scrise/orale privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să verifice trasarea aliniamentelor perpendiculare, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Titlul Unităţii 7: MĂSURĂTORI TOPOGRAFICE

Competenţa 7.2 : Coordonează lucrările de ridicare în plan şi trasare

Criterii de performanţă :

a. Monitorizarea lucrărilor de determinare a distanţelor şi unghiurilor .b. Supravegherea procesului de îndesire a reţelei geodezice .c. Verificarea modului de executare a drumuirilor şi radierilor .

41

Page 42: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

d. Verificarea modului de executare a trasărilore. Utilizarea tehnologiei prelucrării informaţiei la ridicări în plan şi trasări.

Condiţii de aplicabilitate:

Instrumente utilizate: teodolite, busole topografice , stadii, jaloane, ţăruşi, rulete , panglici de oţel

Metode de îndesire prin intersecţii : intersecţie înainte, înapoi , combinatăMetode de drumuire : drumuire sprijinită, drumuire închisă pe punctul de plecare,

drumuire cu staţii sărite, drumuire cu staţii curente Metode de radiere : radieri combinate cu elemente de distanţă, radieri cu calculul

coordonatelor punctelor de radiere, radieri fără calculul coordonatelor punctelor de radiere.

Metode de trasare : trasare polară, trasarea prin construcţii de figuri geometrice, deschiderea de linii prin pădure

Tehnologia informaţiei : colectarea , stocarea , prelucrarea datelor , software specializate Probe de evaluare:

Probe practice/scrise/orale privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să monitorizeze lucrările de determinare a distanţelor şi unghiurilor, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice/scrise/orale privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să supravegheze îndesirea reţelei geodezice, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice/scrise/orale privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să verifice executarea drumuirilor şi radierilor, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice/scrise/orale privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să verifice executarea trasărilor, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice/scrise/orale privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să utilizeze tehnologia prelucrării informaţiei la ridicările în plan şi trasări , aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Titlul Unităţii 7: MĂSURĂTORI TOPOGRAFICE

Competenţa 7.3 : Determină suprafeţele raportate în plan

Criterii de performanţă :

a. Verificarea raportării suprafeţelor ridicate în plan .b. Organizarea lucrărilor de parcelări şi detaşări de suprafeţe.c. Determinarea suprafeţelor raportate.

42

Page 43: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

d. Utilizarea tehnologiei prelucrării informaţiei la raportare şi calculul suprafeţelor.

Condiţii de aplicabilitate:

Instrumente : teodolit,ruletă, panglică de oţel, busolă topografică, riglă, raportor, coordonatografe, planimetre, planşete

Metode de parcelare: grafică, prin punct obligat , paralelă.Metode de calcul asuprafeţelor : grafice, mecanice, numerice Tehnologia informaţiei : colectarea , stocarea , prelucrarea datelor , software specializate

Probe de evaluare :

Probe practice/scrise/orale privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să verifice raportarea suprafeţelor ridicate în plan , aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice/scrise/orale privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să organizeze lucrările de parcelare şi detaşări de suprafeţe , aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice/scrise/orale privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să determine suprafeţele raportate , aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice/scrise/orale privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să utilizeze tehnologia prelucrării informaţiei la lucrările de raportare şi calcul al suprafeţelor , aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Titlul Unităţii 7: MĂSURĂTORI TOPOGRAFICE

Competenţa 7.4 : Coordonează lucrările de nivelment topografic

Criterii de performanţă :

a. Verificarea modul de determinare a cotelor şi a diferenţelor de nivelb. Verificarea modul de determinare a formelor de relief pe planuri şi hărţi .c. Utilizarea tehnologiei prelucrării informaţiei la executarea lucrărilor de nivelment

43

Page 44: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Condiţii de aplicabilitate:

Tip de nivelment : geometric, trigonometric, barometric, hidrostaticMetode: drumuiri, radieri, profile.Tehnologia informaţiei : colectarea , stocarea , prelucrarea datelor , software specializat

Probe de evaluare

Probe practice/scrise/orale privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să verifice modul de determinare a cotelor cotele şi diferenţelor de nivel , aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice/scrise/orale privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să verifice modul de determinare a formeor de relief pe planuri şi hărţi, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice/scrise/orale privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să utilizeze tehnologia prelucrării informaţiei la executarea lucrărilor de nivelment , aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Titlul Unităţii 7: MĂSURĂTORI TOPOGRAFICE

Competenţa 7.5: Aplică lucrări de redactare şi analiză a planurilor şi hărţilor topografice.

Criterii de performanţă:

a. Redactarea hărţilor şi planurilor topografice .b. Studierea planurilor şi hărţilor topografice c. Utilizarea planurilor şi hărţilor topografice la lucrările de exploatare a masei lemnoase .

Condiţii de aplicabilitate:

44

Page 45: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Redactarea : stabilirea formatului hârtiei, trasarea axelor de coordonate, raportarea punctelor, limite şi detalii, semne convenţionale, relieful terenului, colorarea şi scrierea

Studierea : analiza şi interpretarea semnelor convenţionale, culorilor, elementelor prinse în legendă

Utilizarea planurilor şi hărţilor : la proiectarea procesului tehnologic de exploatare: orientare în teren,

amplasarea masei lemnoase

Probe de evaluare

Probe scrise/orale/practice privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să redacteze hărţi şi planuri topografice, conform precizărilor din criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice/orale/practice privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să studieze planurile şi hărţile topografice , conform precizărilor din criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice/orale/practice privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să utilizeze planurile şi hărţile topografice la lucrările de exploatare forestieră , conform precizărilor din criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Titlul Unităţii 8 : SILVICULTURA

Nivel : 3 avansat

Valoare credit : 1,5

Competenţe : 8.1 Determină speciile forestiere .

8.2 Determină natura produselor lemnoase forestiere

8.3 Stabileşte condiţiile de regenerare ale pădurii

45

Page 46: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

8.4 Determină stadiile şi etapele de dezvoltare ale arborilor şi arboretelor

8.5 Stabileşte condiţiile de aplicare a lucrărilor de îngrijire şi conducere

Titlul Unităţii 8: SILVICULTURA

Competenţa 8.1: Determină speciile forestiere

Criterii de performanţă :a. Identificarea speciilor forestiere după mărime.b. Identificarea speciilor forestiere din punct de vedere morfologic.c. Încadrarea sistematică a speciilor forestiere .d. Distribuirea vegetaţiei forestiere pe etaje de vegetaţie .e. Stabilirea cerinţelor ecologice ale speciilor forestiere.f. Stabilirea importanţei speciilor forestiere.

Condiţii de aplicabilitate :

46

Page 47: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Mărimea speciilor forestiere : subarbuşti, arbuşti, arboriMorfologia speciilor forestiere: vor fi identificate speciile forestiere după rădăcină, tulpină,

scoarţă, lemn, lujeri, muguri, frunze, flori, fructe, seminţe Sistematica speciilor forestiere: speciile forestiere vor fi încadrate în familii, genuri, specii,

subspeciiDistribuirea vegetaţiei : încadrarea altitudinală a speciilor forestiere Caracteristicile ecologice : cerinţele speciilor forestiere faţă de lumină, sol, căldură ,

umiditateImportanţa speciilor forestiere : silviculturală şi economică

Probe de evaluare :Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice speciile forestiere după mărime, conform criteriului de performanţă a, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice speciile forestiere din punct de vedere morfologic, conform criteriului de performanţă b, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să încadreze speciile forestiere din punct de vedere sistematic, conform criteriului de performanţă c, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze distribuirea vegetaţiei forestiere pe etaje de vegetaţie, conform criteriului de performanţă d, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să stabilească cerinţele ecologice ale speciilor forestiere, conform criteriului de performanţă e, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să stabilească importanţa speciilor forestiere, conform criteriului de performanţă f, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .Titlul Unităţii 8 : SILVICULTURA

Competenţa 8.2: Determină natura produselor lemnoase forestiere

Criterii de performanţă :

a. Identificarea produselor rezultate din tăierile de regenerareb. Identificarea produselor rezultate din tăierile de îngrijire şi conducerec. Identificarea produselor rezultate din tăierile de igienă şi accidentale

Condiţii de aplicabilitate :

47

Page 48: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Tăieri de regenerare : produse principaleTăieri de îngrijire şi conducere : produse secundareTăieri de igienă şi accidentale : produse accidentale

Probe de evaluare :

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice produsele lemnoase rezultate în urma tăierilor de regenerare, conform criteriului de performanţă a, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice să identifice produsele lemnoase rezultate în urma tăierilor de îngrijire şi conducere, conform criteriului de performanţă b, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice produsele lemnoase rezultate în urma tăierilor de igienă, conform criteriului de performanţă c, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Titlul Unităţii 8: SILVICULTURA

Competenţa 8.3: Stabileşte condiţiile de regenerare ale pădurii

Criterii de performanţă :

a. Stabilirea regimului de cultură al unei păduri .b. Identificarea tipului de regenerare.c. Identificarea tăierilor de regenerare aplicabile în funcţie de regimul de cultură .

Condiţii de aplicabilitate :

Regimul de cultură : regim de codru, regim de crângTipul de regenerare : germinativă, vegetativă Tăieri de regenerare : specifice regenerării pe teren descoperit

48

Page 49: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

specifice regenerării sub masiv specifice regenerării la margine de masiv

Probe de evaluare :

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să stabilească regimul de cultură al unei păduri, conform criteriului de performanţă a, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tipul de regenerare, conform criteriului de performanţă b, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice tăierile de regenerare aplicabile în funcţie de regimul de cultură, conform criteriului de performanţă c, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Titlul Unităţii 8: SILVICULTURA

Competenţa 8.4: Determină stadiile şi etapele de dezvoltare ale arborilor şi arboretelor

Criterii de performanţă :

a. Identificarea caracteristicilor arboretelor .b. Identificarea etapelor de dezvoltare a arborilor şi arboretelor .c. Identificarea stadiilor de dezvoltare ale arboretelor

Condiţii de aplicabilitate :

Caracteristici : structurale şi calitative Etape de dezvoltare ale arborelui : embrionară, tinereţii, maturităţii, bătrâneţiiEtape de dezvoltare ale arboretelor : tinereţii,maturităţii, bătrâneţii

49

Page 50: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Stadiile de dezvoltare ale arboretelor : seminţiş, desiş, nuieliş – prăjiniş, păriş, codrişor, codru mijlociu, codru bătrân

Probe de evaluare :

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice caracteristicile arboretelor, conform criteriului de performanţă a, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice etapele de dezvoltare ale arborilor şi arboretelor, conform criteriului de performanţă b, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice stadiile de dezvoltare ale arboretelor, conform criteriului de performanţă c, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Titlul Unităţii 8: SILVICULTURA

Competenţa 8.5: Stabileşte condiţiile de aplicare a lucrărilor de îngrijire şi conducere

Criterii de performanţă :

a. Identificarea condiţiilor de aplicare a degajărilor .b. Identificarea condiţiilor de aplicare a curăţirilor.c. Identificarea condiţiilor de aplicare a răriturilor .

Condiţii de aplicabilitate :

Degajări : tehnica de execuţie, epoca de aplicare, vârsta şi periodicitateaCurăţiri : tehnica de execuţie, epoca de aplicare, vârsta şi periodicitatea, intensitatea curăţirilorRărituri : tipuri de rărituri, tehnica de execuţie, epoca de aplicare, vârsta şi periodicitatea,

intensitatea răriturilor

50

Page 51: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Probe de evaluare :

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifica condiţiile de aplicare a degajărilor, conform criteriului de performanţă a, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifica condiţiile de aplicare a curăţirilor, conform criteriului de performanţă a, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifica condiţiile de aplicare a răriturilor, conform criteriului de performanţă a, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Titlul Unităţii 9 : MANAGEMENTUL ŞANTIERULUI DE EXPLOATARE

Nivel : 3 avansat

Valoare credit : 1,0

Competenţe :

9.1 Coordonează activitatea de pregătire a şantierelor de exploatare

9.2 Stabileşte consumurile tehnologice în exploatarea pădurilor .

9.3 Aplică legislaţia specifică procesului tehnologic de exploatare .

51

Page 52: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul Unităţii 9 : MANAGEMENTUL ŞANTIERULUI DE EXPLOATARE

Competenţa 9.1: Coordonează activitatea de pregătire a şantierelor de exploatare .

Criterii de performanţă :

a. Întocmirea documentaţiei tehnico-economice şi de gestiune .b. Stabilirea necesarului de resurse materiale şi umane .c. Programarea lucrărilor de întreţinere a utilajelor folosite la exploatare .d. Verificarea modului de executare a lucrărilor mecanizate în cadrul procesului tehnologic de

exploatare .e. Planificarea lucrărilor specifice procesului tehnologic de exploatare

Condiţii de aplicabilitate :

Documentaţia

52

Page 53: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

tehnico-economică : deviz de execuţie a procesului de producţie fişa de calcul a normelor de timp şi a tarifelor de recoltare centralizatorul devizelor de execuţie fişa lucrărilor de deservire a procesului de producţie fişa de calcul a necesarului de combustibil fişa de calcul a necesarului de utilaje şi de forţă de muncă

fişa de organizare a procesului de producţie şi de muncă bon de vânzare , foaia de transport, avizul de expediţie, Documente de gestiune : actul de punere în valoare, contractul de vânzare – cumpărare a masei

lemnoase, autorizaţia de exploatare a lemnului, procesul verbal de predare – primire a parchetului spre exploatare , actul de control al exploatării, procesul verbal de reprimire a parchetului

Resurse materiale: unelte, utilaje, combustibil, lubrifianţiResurse umane : recoltare, colectare, platforma primară, transport, conform calculelor de

programareLucrări de întreţinere : periodice şi permanenteVerificarea modului de executare a lucrărilor: verificarea prin sondaj, verificarea în ansambluPlanificarea lucrărilor : calculul numărului de zile necesare pe operaţii, graficul calendaristic de

desfăşurare a lucrărilor Probe de evaluare :

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să întocmească documentaţia tehnico-economică şi de gestiune, conform criteriului de performanţă a, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să stabilească necesarul de resurse materiale şi umane, conform criteriului de performanţă b, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să programeze lucrările de întreţinere a utilajelor folosite la exploatare, conform criteriului de performanţă c, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice modul de executare a lucrărilor mecanizate în cadrul procesului tehnologic de exploatare, conform criteriului de performanţă d, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să planifice lucrările specifice procesului tehnologic de exploatare, conform criteriului de performanţă e, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

53

Page 54: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul Unităţii 9: MANAGEMENTUL ŞANTIERULUI DE EXPLOATARE

Competenţa 9.2: Stabileşte consumurile tehnologice în exploatarea pădurilor.

Criterii de performanţă :

a. Identificarea factorilor care influenţează pierderile tehnologiceb. Stabilirea indicilor de consum tehnologicc. Stabilirea categoriilor de consumuri tehnologice . Condiţii de aplicabilitate :

Factori : specia forestieră, condiţiile de lucruIndici de consum : procentual în funcţie de volumul intrat în operaţieCategorii de consum tehnologic : la recoltare, colectare, manipulare, transport

Probe de evaluare :

54

Page 55: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice factorii care influenţează pierderile tehnologice, conform criteriului de performanţă a, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să stabilească indicii de consum tehnologic, conform criteriului de performanţă b, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să stabilească categoriile de consumuri tehnologice, conform criteriului de performanţă c, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Titlul Unităţii 9 : MANAGEMENTUL ŞANTIERULUI DE EXPLOATARE

Competenţa 9.3: Aplică legislaţia specifică procesului tehnologic de exploatare

Criterii de performanţă :

a. Aplicarea normelor privind programarea în timp a procesului tehnologic de exploatare .b. Aplicarea regulilor de exploatare a masei lemnoase forestierec. Verificarea actelor de punere în valoare a masei lemnoase d. Aplicarea legislaţiei şi reglementărilor silvice în vigoare .

Condiţii de aplicabilitate :

Programarea în timp : termene şi perioade de exploatare .Reguli privind: autorizarea şi predarea parchetelor spre exploatare, regulile silvice ce

trebuie respectate la exploatare, curăţarea parchetelor, reprimirea parchetelor, evitarea prejudiciilor

Actul de punere în valoare : verificări în funcţie de înălţimea medie, diametrul de bază şi clasa de calitate pentru arborii marcaţi

55

Page 56: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Legislaţie şi reglementări : Codul Silvic, Statutul personalului silvic, legea privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, Reglementări Europene privind licenţa pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană, Regulamentul Consiliului Europei privind sprijinul pentru dezvoltare rurală ( extras pentru păduri ), documente de provenienţă, documente însoţitoare pentru transport

Probe de evaluare :

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aplice normele privind programarea în timp a procesului tehnologic de exploatare, conform criteriului de performanţă a, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aplice reglementările de exploatare a masei lemnoase, conform criteriului de performanţă b, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice actul de punere în valoare, conform criteriului de performanţă c, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Titlul Unităţii 10: MECANIZAREA LUCRĂRILOR DE EXPLOATARE

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1.5

Competenţe: 10.1 Coordonează lucrările mecanizate de exploatare a masei lemnoase.

10.2 Monitorizează procesul de deservire a lucrărilor mecanizate de exploatare a masei lemnoase .

10.3 Monitorizează lucrările mecanizate de exploatare a masei lemnoase .

56

Page 57: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul Unităţii 10 : MECANIZAREA LUCRĂRILOR DE EXPLOATARE

Competenţa 10.1: Coordonează lucrările mecanizate de exploatare a masei lemnoase.

Criterii de performanţă :

a. Verificarea respectării ordinii tehnologice a lucrărilor mecanizate.b. Analizarea condiţiilor de accesibilitate în diverse situaţii de teren şi arboret . c. Stabilirea necesarului de mijloace mecanice în funcţie de lucrările de executatd. Verificarea respectării normelor specifice de sănătate şi securitate în muncă

Condiţii de aplicabilitate:

Ordine tehnologică: derularea lucrărilor conform instrucţiunilor tehnice în vigoare în funcţie de condiţiile concrete din teren

Accesibilitate: corelarea situaţiei de teren şi arboret cu parametri tehnici de funcţionare a utilajelor

Necesar demijloace mecanice: norme de timp şi producţieSănătate şi securitate

57

Page 58: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

În muncă: instrucţiuni privind respectarea regulilor de protecţia muncii la lucrările de exploatare mecanizate

Probe de evaluare

Probă orală/scrisă/practică privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să verifice ordinea tehnologică de efectuare a lucrărilor mecanizate şi să stabilească necesarul de mijloace mecanice conform precizărilor criteriilor (a) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probă orală/scrisă/practică privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să analizeze condiţiile de accesibilitate în diverse situaţii de teren şi să verifice respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă conform criteriilor (b) şi (d) şi precizărilor privind aplicabilitatea criteriilor de performanţă.

Titlul Unităţii 10: MECANIZAREA LUCRĂRILOR DE EXPLOATARE

Competenţa 10.2 : Monitorizează procesul de deservire a lucrărilor mecanizate de exploatare a masei lemnoase .

Criterii de performanţă :

a. Monitorizarea documentelor specifice de evidenţă a lucrărilor mecanizate de exploatare a pădurilor .

b. Stabilirea consumului de combustibil şi lubrifianţi la mijloacele mecanizate utilizate şi a necesarului de piese de schimb

c. Monitorizarea lucrărilor de întreţinere periodică .

Condiţii de aplicabilitate:

Documente : fişe de evidenţă a lucrărilor zilnice

Consum: normativele în vigoare privind consumul de combustibil şi lubrifianţi, situaţia concretă din teren

58

Page 59: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Întreţinere: cartea tehnică a utilajului , instrucţiuni de exploatare

Materiale folosite laîntreţinerea periodică: set de scule pentru repararea uneltelor si echipamentelor forestiere

Probe de evaluare :

Probă orală/scrisă/practică privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să monitorizeze documentele specifice de evidenţă a lucrărilor mecanizate conform precizărilor criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probă orală/scrisă/practică privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să stabilească consumul de combustibil şi lubrifianţi şi necesarul de piese de schimb şi să monitorizeze lucrările de întreţinere periodice conform precizărilor criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Titlul Unităţii 10 : MECANIZAREA LUCRĂRILOR DE EXPLOATARE

Competenţa 10.3 : Monitorizează lucrările mecanizate de exploatare a masei lemnoase .

Criterii de performanţă :

a. Verificarea calităţii lucrărilor executate .b. Analizarea eficienţei utilizării utilajelor şi echipamentelor în condiţii specifice de lucru .c. Investigarea soluţiilor de îmbunătăţire a performanţelor utilajelor şi echipamentelor .d. Verificarea modului de respectare a operaţiilor şi fazelor tehnologice şi a securităţii şi

sănătăţii în muncă .

Condiţii de aplicabilitate :

Calitatea lucrărilor: verificare prin sondaj, verificarea lucrării în ansamblu Eficienţa utilizării : respectarea documentaţiei întocmite pentru procesul tehnologic Îmbunătăţirea performanţelor : utilaje şi echipamente moderne care să corespundă condiţiilor de lucru

59

Page 60: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Operaţii şi faze: norme şi normative specifice

Probe de evaluare :

Probă orală/scrisă/practică privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să verifice calitatea lucrărilor executate, şi modul de respectare a procesului tehnologic şi a protecţiei muncii conform precizărilor criteriilor (a) şi (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probă orală/scrisă/practică privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să analizeze eficienţa utilizării utilajelor şi să investigheze soluţiile de îmbunătăţire a performanţelor conform precizărilor criteriilor (b), (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Titlul Unităţii 11: EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE

Nivel : 3 avansat

Valoare credit : 2,0

Competenţe :

11.1 Coordonează lucrările de recoltare a masei lemnoase .

11.2 Coordonează lucrările de colectare a masei lemnoase .

11.3 Coordonează lucrările din platforma primară .

11.4 Coordonează activităţile de instruire şi aplicare a normelor de securitate şi

sănătate în muncă la lucrările de exploatare a masei lemnoase.

60

Page 61: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul Unităţii 11 : EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE

Competenţa 11.1 : Coordonează lucrările de recoltare a masei lemnoase .

Criterii de performanţă :

a. Supravegherea lucrărilor de pregătire a doborârii arborelui .b. Supravegherea lucrărilor de doborâre a arborelui.c. Supravegherea lucrărilor de fasonare a arborelui după doborâre .

Condiţii de aplicabilitate :

Pregătirea doborârii arborelui: pregătirea locului de muncă, alegerea direcţiei de doborâre, amenajarea potecilor de refugiu, înlăturarea lăbărţărilor

Doborârea arborelui : executarea tapei, tăierea din partea opusă tapei, dezaninarea arborelui, cojirea şi netezirea cioatelor

Fasonarea arborelui doborât : curăţarea de crăci şi cepuri, secţionarea, macrosortarea, fasonarea lemnului mărunt

Resurse umane : pentru doborâre, fasonare

Probe de evaluare :

61

Page 62: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să supravegheze lucrările de pregătire a doborârii arborelui, conform criteriului de performanţă a, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să supravegheze lucrările de doborâre a arborelui, conform criteriului de performanţă b, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să supravegheze lucrările de fasonare a arborelui după doborâre , conform criteriului de performanţă c, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Titlul Unităţii 11: EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE

Competenţa 11.2 : Coordonează lucrările de colectare a masei lemnoase .

Criterii de performanţă :

a. Stabilirea modalităţilor de colectare a masei lemnoase în parchet .b. Stabilirea necesarului de resurse materiale şi umane folosite la colectarea

masei lemnoasec. Coordonarea activităţii de colectare a masei lemnoase

Condiţii de aplicabilitate :

Modalităţi de colectare: corhănit, colectare cu tractorul, colectare cu funicularul, colectare manuală

Resurse materiale şi resurse umane : calculul necesarului de utilaje şi de forţă de muncă folosite la colectareActivităţi de colectare : adunatul scosul şi apropiatul lemnului

Probe de evaluare :

62

Page 63: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să stabilească modalităţile de colectare, conform criteriului de performanţă a, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să stabilească necesarul de resurse materiale şi umane, conform criteriului de performanţă b, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să coordoneze activităţile de colectare a masei lemnoase, conform criteriului de performanţă c, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Titlul Unităţii 11 : EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE

Competenţa 11.3 : Coordonează lucrările din platformele primare

Criterii de performanţă :

a. Coordonarea lucrărilor de amenajare şi compartimentare a platformei primare .b. Coordonarea lucrărilor din platforma primară .c. Stabilirea necesarului de mijloace mecanizate folosite în platforma primară .

Condiţii de aplicabilitate :

Amanjare compartimentare : spaţiu pentru lemn rotund, crăci, manipulare, fasonare şi stivuire Lucrări din platformă: descărcare, manipulare, fasonare, stivuire şi încărcare Mijloace mecanizate : calculul necesarului de utilaje şi de forţă de muncă folosite în

platforma primarăOrganizare: echipe de lucru, distribuirea sarcinilor, resurse materialeProbe de evaluare :

63

Page 64: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să coordoneze lucrările de amenajare şi compartimentare din platforma primară , conform criteriului de performanţă a, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să coordoneze lucrările din platforma primară, conform criteriului de performanţă b, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să stabilească necesarul de mijloace mecanizate folosite în platforma primară, conform criteriului de performanţă c , în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Titlul Unităţii 11 : EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE

Competenţa 11.4 : Coordonează activităţile de instruire şi aplicare a normelor de securitate şi sănătate în muncă la lucrările de exploatare a masei lemnoase.

Criterii de performanţă :

a. Verificarea respectării normelor de sănătate şi securitate în muncă la recoltarea masei lemnoase .

b. Verificarea respectării normelor de sănătate şi securitate în muncă în procesul tehnologic de colectare a masei lemnoase.

c. Verificarea respectării normelor de sănătate şi securitate în muncă în platformele primare .

Condiţii de aplicabilitate :

Recoltarea masei lemnoase: - la lucrările de recoltare executate în condiţii normale, la extragerea şi fasonarea arborilor doborâţi de vânt, la extragerea arborilor aninaţi, la lucrările de căzănire ;- starea tehnică a utilajelor înainte de începerea lucrărilor şi pe parcursul efectuării doborârii

64

Page 65: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

- echipamente de protecţie a muncii la recoltarea arborelui conform normativelor în vigoare

Colectarea masei lemnoase: la colectarea cu mijloace manuale şi mijloace mecanizate: corhănitul lemnului cu ţapina, adunatul lemnului cu braţele, colectarea cu atelaje, îngrijirea animalelor, colectarea lemnului cu tractorul, colectarea cu troliul autopropulsat pe şenile, colectarea cu instalaţii cu cablu

Platformele primare : la curăţarea de crăci şi secţionarea lemnului, pregătirea lemnului pentru încărcare, încărcarea lemnului în mijloace de transport

Probe de evaluare :

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă la recoltarea masei lemnoase , conform criteriului de performanţă a, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă la colectarea masei lemnoase conform criteriului de performanţă b, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă în platformele primare, conform criteriului de performanţă c, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Titlul Unităţii 12: EVALUAREA MASEI LEMNOASE EXPLOATATE

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1,0

Competenţe:

12.1 Gestionează masa lemnoasă din şantierul de exploatare .

12.2 Organizează lucrările de sortare a masei lemnoase exploatate .

12.3 Organizează lucrările de evaluare a masei lemnoase exploatate .

65

Page 66: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul Unităţii 12: EVALUAREA MASEI LEMNOASE EXPLOATATE

Competenţa 12.1: Gestionează masa lemnoasă din şantierul de exploatare.

Criterii de performanţă :

a. Verificarea actelor de punere în valoare .b. Pregătirea parchetelor pentru exploatare .c. Controlul şi reprimirea parchetelor exploatate .

Condiţii de aplicabilitate:

Verificare : diametre, înălţimi şi clase de calitate a arborilor pe piciorPregătirea parchetelor : eşalonarea tăierilor, autorizarea parchetelor, predarea primirea

parchetelor, lucrări tehnico-administrativeControlul : conform normelor silvice în vigoareReprimirea : în condiţii normale şi în condiţii speciale

Probe de evaluare:

66

Page 67: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Probă practică/scrisă/practică privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să verifice actele de punere în valoare, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probă practică şi scrisă privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să pregătească parchetul pentru exploatare, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probă practică şi scrisă privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să controleze şi să reprimească parchetul de exploatare, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Titlul Unităţii 12: EVALUAREA MASEI LEMNOASE EXPLOATATE

Competenţa 12.2: Organizează lucrările de sortare a masei lemnoase exploatate.

Criterii de performanţă :

a. Identificarea defectelor lemnului.b. Aplicarea principiilor şi criteriilor de sortare .c. Sortarea masei lemnoase .

Condiţii de aplicabilitate:

Defectele lemnului : de formă , de structură, găuri, galerii, coloraţii, alteraţii, alte categorii de defecte

Principii şi criterii de sortare : valorificarea integrală, complexă şi superioară Sortarea : primară, dimensională şi industrială

Probe de evaluare :

67

Page 68: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Probă practică/ orală/scrisă privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să identifice defectele lemnului conform criteriilor de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate

Probă practică/ orală/scrisă privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să aplice principiile şi criteriile de sortare conform ,criteriilor de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate

Probă practică/ orală/scrisă privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să sorteze masa lemnoasă, conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate

Titlul Unităţii 12: EVALUAREA MASEI LEMNOASE EXPLOATATE

Competenţa 12.3: Organizează lucrările de evaluare a masei lemnoase exploatate.

Criterii de performanţă :

a. Organizarea lucrărilor de determinare a volumului lemnului doborât .

b. Organizarea lucrărilor de determinare a volumului lemnului aşezat în figuri.

c. Completarea documentelor cu regim special privind evaluarea masei lemnoase .

Condiţii de aplicabilitate:Volumul lemnului doborât . măsurare lungimilor, grosimilor, cubarea propriu-zisăLemn aşezat în figuri : lemn rotund şi despicat aşezat în steri, coajă, crăci, lemn de

buturugă, mangalOrganizare lucrări : echipe de lucru, distribuire sarcini, resurse materiale Documente cu regim special: foaie de transport, aviz de expediţie, bon de vânzare cumpărare

Probe de evaluare :

68

Page 69: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Probă practică/ orală/scrisă privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil organizeze lucrările de determinare a volumului lemnului doborât, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probă practică/ orală/scrisă privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să organizeze lucrările de determinare a volumului lemnului aşezat în figuri, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probă practică/ orală/scrisă privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să completeze documentele cu regim special, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Titlul Unităţii 13 : TRANSPORTUL TEHNOLOGIC

Nivel : 3 avansat

Valoare credit : 1,0

Competenţe : 13.1 Organizează activitatea de transport a masei lemnoase

13.2 Monitorizează respectarea a normelor de sănătate şi securitate în muncă la transportul masei lemnoase

13.3 Coordonează activitatea de întreţinere şi reparaţie a drumurilor forestiere şi căilor de acces

69

Page 70: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul Unităţii 13: TRANSPORTUL TEHNOLOGIC

Competenţa 13.1 : Organizează activitatea de transport a masei lemnoase

Criterii de performanţă :

a. Coordonarea activităţii de încărcare a lemnului .b. Coordonarea activităţii de transport propriu-zis .c. Coordonarea activităţii de descărcare a masei lemnoase .d. Stabilirea formaţiilor de lucru pentru activitatea de transport a masei lemnoase . Condiţii de aplicabilitate :

Încărcarea maseilemnoase : cu mijloace mecanice şi mijloace manuale, autoîncărcareTransport propriu zis : distanţe de transport, mijloace şi utilaje de transport, eficienţă

economicăDescărcarea masei lemnoase : instalaţii de descărcare, descărcare cu IFRON, autodescărcare,

descărcare manuală

70

Page 71: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Formaţii de lucru : specifice activităţilor de încărcare, transport şi descărcare

Probe de evaluare :

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să coordoneze activitatea de încărcare a lemnului, conform criteriului de performanţă a, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să coordoneze activitatea de transport a lemnului, conform criteriului de performanţă b, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să coordoneze activitatea de descărcare a masei lemnoase, conform criteriului de performanţă c, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să stabilească formaţiile de lucru, conform criteriului de performanţă d, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Titlul Unităţii 13: TRANSPORTUL TEHNOLOGIC

Competenţa 13.2 : Monitorizează respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă la transportul masei lemnoase

Criterii de performanţă :

a. Verificarea activităţii de aplicare a normelor de igienă şi securitate a muncii la încărcareb. Verificarea activităţii de aplicare a normelor de igienă şi securitate a muncii pe timpul

transportului propriu-zis.c. Verificarea activităţii de aplicare a normelor de igienă şi securitate a muncii la descărcarea

masei lemnoase .

Condiţii de aplicabilitate :

Norme de igienă şi securitate la încărcare, descărcare şi transport propriu-zis : dotarea cu echipamente de protecţie specifice, prelucrarea normelor specificeNorme de igienă şi securitate a muncii specifice utilajelor folosite la încărcare, transport-propriu zis şi descărcare

Probe de evaluare :

71

Page 72: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice activităţile de aplicare a normelor de igienă şi securitate a muncii, la încărcarea, transport şi descărcarea masei lemnoase, conform criteriilor de performanţă a, b şi c în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Titlul Unităţii 13: TRANSPORTUL TEHNOLOGIC

Competenţa 13.3 Coordonează activitatea de întreţinere şi reparaţie a drumurilor forestiere şi căilor de acces

Criterii de performanţă:

a. Coordonarea activităţii de verificare a stării drumurilor forestiere pe timp de vară şi de iarnă

b. Stabilirea tipurilor de lucrări de întreţinere şi reparaţie .c. Planificarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţie drumurilor

Condiţii de aplicabilitate:

Coordonare verificare: după profilul iniţial, echipe de verificare, Tipuri de lucrări: - planificate: de întreţinere, de reparaţii curente, de reparaţii capitale; - accidentale: datorate unor cauze neprevăzutePlanificarea lucrărilor: graficul lucrărilor, adoptarea situaţiei în cazul lucrărilor

accidentale

Probe de evaluare:

72

Page 73: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Probe practice, orale şi scrise privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să coordoneze activităţile de verificare a stării drumurilor forestiere pe timp de vară şi de iarnă în raport cu profilul iniţial conform precizărilor criteriului de performanţă a şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi practice privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să stabilească tipurile de lucrări de întreţinere şi reparaţie conform precizărilor criteriului de performanţă b şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale privind de performanţa elevului de a demonstra că este capabil să planifice lucrările de întreţinere şi reparaţie a drumurilor forestiere conform precizărilor criteriului de performanţă c şi condiţiilor de aplicabilitate.

Titlul Unităţii 14: PREINDUSTRIALIZAREA LEMNULUI

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1,5

Competenţe:

14.1 Coordonează operaţiile din depozitul de buşteni

14.2 Coordonează fluxul tehnologic în hala de fabricaţie

14.3 Verifică asigurarea calităţii cherestelei

73

Page 74: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul Unităţii 14: PREINDUSTRIALIZAREA LEMNULUI

Competenţa 14.1 Coordonează operaţiile din depozitul de buşteni

Criterii de performanţă:

a. Verificarea întocmirea documentelor de evidenţăb. Monitorizarea operaţiilor de pregătire a buştenilor pentru debitarea lor în cheresteac. Valorificarea optimă a buştenilor prin operaţiile de pregătire_______________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate:

Documente de evidenţă: aviz de expediţie, registre de evidenţă a materiei prime pregătiteOperaţii de pregătire: descărcare, recepţie cantitativă şi calitativă, sortare, retezare,

secţionare, cojire, detectare incluziuni metaliceValorificare: pierderi minime la retezare, secţionare, cojire

Probe de evaluare

74

Page 75: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să completeze documentele de evidenţă, conform criteriului de performanţă a şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească operaţiile de pregătire a buştenilor pentru debitarea lor în cherestea, conform criteriului de performanţă b şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice gradul de valorificare a buştenilor la operaţiile pregătitoare, conform criteriului de performanţă c şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate.

Titlul Unităţii 14: PREINDUSTRIALIZAREA LEMNULUI

Competenţa 14. 2 Coordonează fluxul tehnologic în hala de fabricaţie

Criterii de performanţă:

a. Monitorizearea aplicării sistemelor de debitare .b. Elaborarea modelelor de tăiere c. Asigurarea funcţionării utilajelor la parametri optimi_______________________________________________________________________________Condiţii de aplicabilitate:

Sisteme de debitare: pe plin, pe prismă, pe sferturi, nordică, slavonăElaborare modele: în funcţie de specificaţiile comenzilor, specia lemnoasă, calitatea şi

diametrul buştenilorUtilaje pentru debitare: gatere verticale, orizontale şi ferăstraie panglicăAsigurarea funcţionăriiutilajelor: verificarea stării şi montării sculelor, corelarea vitezelor de avans

cu diametrele buştenilor, reglarea şi întreţinerea corespunzătoare a utilajelor, ascuţire şi montarea corectă a pânzelor

75

Page 76: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Probe de evaluare

Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească sistemul de debitare, conform criteriului de performanţă a şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze modele de tăiere, conform criteriului de performanţă b şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure funcţionarea utilajelor la parametri optimi, conform criteriului de performanţă c şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate.

Titlul Unităţii 14: PREINDUSTRIALIZAREA LEMNULUI

Competenţa 14. 3 Urmăreşte asigurarea calităţii cherestelei

Criterii de performanţă:

a. Prelucrarea cherestelei bruteb. Sortarea cherestelei în funcţie de defectele de fabricaţiec. Repartizarea cherestelei pe sortimente, în condiţii de siguranţă_____________________________________________________________________Condiţii de aplicabilitate:

Operaţii şi utilaje: operaţii de secţionare, tivire şi spintecare, executate la ferăstraie circulare de secţionat şi spintecat

Defecte de fabricaţie: de dimensionare a cherestelei (neparalelismul canturilor, feţelor, capetelor), de formă (curbura, arcuirea, răsucirea, ondularea feţelor, rizuri, aşchiere)Criterii de repartizare: specificaţiile comenzilor, clasa de calitate, sortimente

Probe de evaluare

76

Page 77: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească operaţiile şi utilajele pentru prelucrarea cherestelei, conform criteriului de performanţă a şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice defectele de fabricaţie a cherestelei, pe baza cărora se efectuează sortarea cherestele, conform criteriului de performanţă b şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze repartizarea cherestelei pe sortimente, conform criteriului de performanţă c şi a precizărilor privind condiţiile de aplicabilitate.

Titlul Unităţii 15: PRODUSE NELEMNOASE FORESTIERE

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1,0

Competenţe: 15.1 Analizează principalele produse ale pădurii

15.2 Organizează activităţile de recoltare şi colectare a produselor pădurii

15.3 Organizează activităţile de valorificare a produselor pădurii

15.4 Organizarea activităţilor specifice obţinerii împletiturilor din nuiele

77

Page 78: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul Unităţii 15: PRODUSE NELEMNOASE FORESTIERE

Competenţa 15.1: Analizează principalele produse ale pădurii

Criterii de performanţă:

a. Stabilirea produselor pădurii folosite în industria alimentară b. Stabilirea produselor pădurii folosite în industria chimicăc. Stabilirea produselor pădurii folosite în industria mică, artizanat şi uz

gospodărescd. Stabilirea produselor pădurii folosite în agrozootehnie

Condiţii de aplicabilitate :

Produse folosite în industria alimentară : fructe de pădure, ciuperci comestibile, seminţe , sevăProduse folosite în industria chimică : colofoniu, terebentină, taninuri, medicamente, uleiuri eterice,, lacuri,

latexuri , ceruri vegetaleProduse folosite în industria

78

Page 79: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

mică, artizanală şi de uz gospodăresc : nuiele pentru împletituri, fibre liberiene, pomi de iarnă, cetină, conuriProduse folosite în industria agrozootehnie : seminţe, frunzare, ierburi, cetină

Probe de evaluare :

Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească produsele pădurii utilizate în industria alimentară conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească produsele pădurii utilizate în industria chimică conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească produsele pădurii utilizate în industria mică, artizanat şi uz gospodăresc, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească produsele pădurii utilizate în agrozootehnie conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Titlul Unităţii 15: PRODUSE NELEMNOASE FORESTIERE

Competenţa 15.2: Organizează activităţile de recoltare şi colectare a produselor pădurii

Criterii de performanţă:

a. Investigarea cantitativă şi calitativă a produselor păduriib. Coordonarea activităţilor de pregătire a resurselor materiale şi umanec. Organizarea punctelor de colectare

Condiţii de aplicabilitate :

Investigarea calitativă şi cantitativă : prognoza fructificaţiei, zone de recoltareActivităţi de pregătire : resurse umane – recrutarea forţei de muncă, condiţii de cazare, hrană,

igienă şi protecţie a muncii resurse materiale pentru recoltare, colectare şi transportPuncte de colectare : amplasare, dotare, securitate, activităţi specifice : recepţie , sortare,

ambalare, semiconservare , păstrare până la expediţie

Probe de evaluare :

79

Page 80: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să investigheze cantitativ şi calitativ produsele pădurii conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze activităţile de pregătire a resurselor materiale şi umane conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să organizeze punctele de colectare conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Titlul Unităţii 15: PRODUSE NELEMNOASE FORESTIERE

Competenţa 15.3: Organizează activităţile de valorificare a produselor pădurii

Criterii de performanţă:

a. Organizarea spaţiului în centrele de valorificare a produselor păduriib. Coordonarea activităţilor de pregătire a resurselor materiale şi umanec. Stabilirea produselor ce pot fi obţinute în urma prelucrării

Condiţii de aplicabilitate :

Organizarea spaţiului : hale pentru prelucrare, spaţii frigorifice, dogării, magazii, depozite, platforme, spaţiu administrativActivităţi de pregătire : resurse umane – recrutarea forţei de muncă, igienă şi protecţie a muncii

resurse materiale pentru recepţie, sortare, prelucrare, păstrare, ambalare, livrare

Produse obţinute din prelucrarea fructelor de pădure, ciupercilor comestibile, sevei, colofoniului, terebentinei, taninurilor, uleiurilor eterice, latexurilor şi cerurilor vegetale, nuielelor, pomilor de iarnă, cetinei, conurilor

80

Page 81: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Probe de evaluare :

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să organizeze spaţiul în centrele de valorificare a produselor pădurii conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze activităţile de pregătire a resurselor materiale şi umane conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească produsele ce pot fi obţinute în urma prelucrării conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Titlul Unităţii 15: PRODUSE NELEMNOASE FORESTIERE

Competenţa 15.4: Organizarea activităţilor specifice obţinerii împletiturilor din nuiele

Criterii de performanţă:

a. Asigurarea resurselor materiale şi umaneb. Organizarea activităţilor de obţinere a nuielelor c. Condiţionarea nuielelor d. Supravegherea confecţionării împletiturilor

Condiţii de aplicabilitate :

Resurse : pentru recoltat, prelucrat, valorificat, spaţii specifice activităţilor Obţinerea nuielelor : alegerea terenului, pregătirea solului, butăşirea, întreţinerea

culturilor, recoltarea şi depozitarea nuielelor, înlocuirea cioatelor mamă

Condiţionarea : sortarea nuielelor, pregătirea pentru cojire, cojirea, despicarea, uscarea

81

Page 82: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Împletituri : articole, spălarea împletiturilor, sulfitarea, uscarea, lăcuirea, depozitarea

Probe de evaluare :

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure resursele materiale şi umane conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să organizeze activităţile de obţinere a nuielelor conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să condiţioneze nuielele conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să supravegheze confecţionarea nuielelor conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Titlul Unităţii 16 : MARKETING ÎN EXPLOATĂRILE FORESTIERE

Nivel : 3 avansat

Valoare credit : 1,0

Competenţe : 16 1 Stabileşte sortimentele de masă lemnoasă comercializate pe piaţa internă şi externă

16.2 Comercializează sortimentele de masă lemnoasă

16.3 Elaborează un plan de afaceri pentru exploatarea masei lemnoase

16.4 Asigură evidenţa şi gestiunea economică a şantierelor de exploatare

82

Page 83: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul Unităţii 16: MARKETING ÎN EXPLOATĂRILE FORESTIERE

Competenţa 16.1: Stabileşte sortimentele de masă lemnoasă comercializate pe piaţa internă şi externă

Criterii de performanţă :

a. Identificarea sortimentelor ce pot rezulta din specii de foioase, în funcţie de diametrul la capătul gros

b. Identificarea sortimentelor ce pot rezulta din specii de răşinoase, în funcţie de diametrul la capătul gros

Condiţii de aplicabilitate :

Specii de foioase : lemn de lucru (furnir estetic, furnir tehnic, cherestea, lemn de mină, stâlpi TTE, lemn pentru chibrituri, creioane, construcţii , lemn pentru mangalizare)

lemn de foc, coaja

83

Page 84: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Specii de răşinoase : lemn de lucru ( buşteni de rezonanţă, furnir estetic, buşteni claviatură, furnir

tehnic, cherestea, celuloză, lemn mină, stâlpi TTE, manele, prăjini ) lemn de foc, coaja

Probe de evaluare :

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice sortimentele ce pot rezulta din specii de foioase, în funcţie de diametrul la capătul gros, conform criteriului de performanţă a, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice sortimentele ce pot rezulta din specii de răşinoase, în funcţie de diametrul la capătul gros, conform criteriului de performanţă b, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Titlul Unităţii 16 : MARKETING ÎN EXPLOATĂRILE FORESTIERE

Competenţa 16.2: Comercializează sortimentele de masă lemnoasă

Criterii de performanţă :

a. Dotarea cu mijloace de muncă şi echipamente necesare exploatării şi comercializării masei lemnoase .

b. Identificarea condiţiilor necesare pentru comercializarea masei lemnoase .c. Identificarea condiţiilor de participare la licitaţii .

Condiţii de aplicabilitate :

Dotare materială : maşini pentru transport masă lemnoasă, mijloace de exploatare şi scos la drum auto, echipamente de protecţie

Condiţii de comercializare : dotare materială şi financiară corespunzătoare, forţă de muncă calificată

84

Page 85: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Condiţii pentru participare la licitaţii : date pentru identificarea agentului economic, înregistrarea solicitării de participare, documente de existenţă legală a firmei, certificat de bonitate financiară, atestat de exploatare, cazier tehnic de exploatare

Probe de evaluare :

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să se doteze cu mijloace şi echipamente de muncă necesare exploatării şi comercializării masei lemnoase, conform criteriului de performanţă a, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice condiţiile necesare pentru comercializarea masei lemnoase, conform criteriului de performanţă b, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice condiţiile necesare pentru participare la licitaţii, conform criteriului de performanţă c, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Titlul Unităţii 16 : MARKETING ÎN EXPLOATĂRILE FORESTIERE

Competenţa 16.3 : Elaborează un plan de afaceri pentru exploatarea masei lemnoase

Criterii de performanţă:

a. Alegerea unei oportunităţi de afaceri luând în considerare riscurile, resursele şi legislaţia specifice exploatărilor forestiere

b. Elaborarea unui plan de afaceri simpluc. Prezentarea şi justificarea planului de afaceri

Condiţii de aplicabilitate

Riscuri: analizarea riscurilor, scenarii posibileResurse: plan financiar, repartizarea bugetului, alocarea resurselor, identificarea resurselor financiare, subvenţii, abilităţiLegislaţie: sănătate şi securitatea muncii, probleme de mediu, legislaţia muncii, drept comercial , legislaţia silvicăPlan: structură, organizare, management, informaţii, clienţi şi furnizori,

85

Page 86: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

resurse umane, logistică

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să aleagă o oportunitate de afaceri , conform criteriului de performanţă a, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să elaboreze un plan de afaceri, conform criteriului de performanţă b, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte şi să justifice planul de afaceri , conform criteriului de performanţă c, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Titlul Unităţii 16: MARKETING ÎN EXPLOATĂRILE FORESTIERE

Competenţa 16.4 : Asigură evidenţa şi gestiunea economică a şantierelor de exploatare .

Criterii de performanţă:

a. Investigarea documentelor de evidenţă economicăb. Asigurarea normelor de elaborare şi manipulare a documentaţiei economice.c. Efectuarea calculului economicd. Stabilirea preţurilor şi tarifelore. Determinarea obligaţiilor fiscale

Condiţii de aplicabilitate:

Identifică documentele : după regimul de tipărire, după regimul de utilizare, după modul de întocmire, după destinaţie sau funcţie, după circuit, după conţinut, după felul gestiunii, verificare de formă şi de fond a documentelor, termene de păstrare, reguli de păstrare

Norme privind întocmirea, corectarea, circulaţia, gestionarea, contabilizarea şi reconstruirea documentelor

86

Page 87: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Calculul economic : costuri, principii pentru determinarea costurilor Preţuri şi tarife : preţul producătorului, preţul de livrare, preţul cu ridicata, preţul cu

amănuntulObligaţii fiscale : impozite, taxe, baza de calcul, cota de impozitare, facilităţi fiscale

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să investigheze documentele de evidenţă economică, conform criteriului de performanţă a, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să asigure normele de elaborare şi manipulare a documentaţiei, conform criteriului de performanţă b, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să efectueze un calcul economic, conform criteriului de performanţă c, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să stabilească preţuri şi tarife, conform criteriului de performanţă d, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Probe orale/scrise/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să determine obligaţiile fiscale, conform criteriului de performanţă e, în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate .

Titlul Unităţii 17 : ELEMENTE DE ECONOMIE FORESTIERĂ

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1,0

Competenţe:

17.1 Precizează concepte fundamentale ale economiei de piaţă17.2 Utilizează analize cost – beneficiu în vederea alocării optime a resurselor

de lemn.17.3 Precizează factorii care condiţionează comerţul cu lemn

87

Page 88: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul Unităţii 17: ELEMENTE DE ECONOMIE FORESTIERĂ

Competenţa 17.1: Precizează concepte fundamentale ale economiei de piaţă Criterii de performanţă:

a. Analizarea sintagmei „ jocul cererii şi ofertei” în vederea realizării unui profit cât mai mare

b. Precizarea importanţa eficienţei informaţionale pentru buna funcţionare a logisticii forestiere

c. Analizarea particularităţilor ofertei de lemn dintr-o pădure amenajată .

Condiţii de aplicabilitate:

Concepte economice : cerere, ofertă, piaţăFactori care determină importanţa logisticii forestiere : transportul lemnului, ritmul recoltării lemnului şi condiţiile de lucru din

şantierele de exploatare, recoltarea lemnului şi regenerarea păduriiParticularităţi ale ofertei de lemn într-o pădure

88

Page 89: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

amenajată : recoltare continuă, perioadă de timp nedeterminată, cantităţile depind de structura pădurii şi mai puţin de cerere.

Probe de evaluare:

Probe scrise/orale/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să analizeze sintagma „ jocul cererii şi ofertei” în vederea realizării unui profit cât mai mare aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (a) cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise/orale/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze importanţa eficienţei informaţionale pentru buna funcţionare a logisticii forestiere aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (b) cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise/orale/practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să analizeze particularităţile ofertei de lemn dintr-o pădure amenajată , aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (c) cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate .

89

Page 90: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul Unităţii 17: ELEMENTE DE ECONOMIE FORESTIERĂ

Competenţa 17.2: Utilizează analize cost – beneficiu în vederea alocării optime a resurselor de lemn..

Criterii de performanţă:

a. Precizarea etapelor analizei cost - beneficiu .b. Analizarea indicatorilor sintetici ai eficienţei şi specificul unei astfel de analize pentru

silvicultură.c. Analizarea costului informaţiei şi costul lipsei de informaţii pentru managementul

forestier.

Condiţii de aplicabilitate:

Etapele ACB : stabilirea actorilor, alegerea de proiecte alternative, selectarea indicatorilor fizici şi valorici din analize, estimarea impacturilor cantitative, actualizarea rezultatelor, costuri şi beneficii pentru fiecare alternativă, alegerea alternativei cu cel mai mare beneficiu social.

Indicatori sintetici ai eficienţei economice : profitul, rata internă de revenire, costul specificActivităţi silvice generatoarede costuri mari: punere în valoare, amenajare, regenerare, exploatare neraţională

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise de evaluare din care să rezulte capacitatea candidatului de a preciza etapele analizei cost - beneficiu conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate..

Probe orale/scrise/practice de evaluare din care să rezulte capacitatea candidatului de a analiza indicatorii sintetici ai eficienţei şi specificul unei astfel de analize pentru silvicultură, conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/scrise/practice de evaluare din care să rezulte capacitatea candidatului de a analiza costul informaţiei şi costul lipsei de informaţii pentru managementul forestier, conform criteriului de performanţă (c) cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

90

Page 91: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul Unităţii 17: ELEMENTE DE ECONOMIE FORESTIERĂ

Competenţa 17.3: Analizează principalele caracteristici ale pieţei lemnului

Criterii de performanţă:

a. Precizarea factorilor care condiţionează comerţul cu lemnb. Compararea metodelor de licitarec. Precizarea factorilor care diferenţiază preţurile de adjudecare a masei lemnoase.

Condiţii de aplicabilitate:

Factori care condiţioneazăcomerţul cu lemn : modele economice, preţul unicMetode de licitare pentru masa lemnoasă : licitaţia dublă închisă, , licitaţia reversibilă, licitaţia olandeză,

licitaţia englezească, licitaţia închisăFactori de diferenţiere a preţurilor de adjudecare : grupe de specii şi sortimente dimensionale

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizează factorii care condiţionează comerţul cu lemn aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (a) cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil compare metodele de licitare aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (b) cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze factorii care diferenţiază preţurile de adjudecare a masei lemnoase aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (c) cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Titlul Unităţii 18 : SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ ÎN DOMENIUL EXPLOATĂRII LEMNULUI

91

Page 92: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1,0

Competenţe:

18.1 Supraveghează aplicarea legislaţiei privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor la exploatarea produselor forestiere .

18.2 Planifică acţiuni de evitare a riscurilor legate de sănătatea şi securitatea locului de muncă în lucrările de exploatare a produselor forestiere .

18.3 Coordonează activităţile în caz de accident la locul de muncă pentru lucrările de exploatare .

92

Page 93: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul Unităţii 18: SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ ÎN DOMENIUL EXPLOATĂRII LEMNULUI

Competenţa 18.1: Supraveghează aplicarea legislaţiei privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă şi prevenirea şi stingerea incendiilor la exploatarea produselor forestiere .

Criterii de performanţă:

a. Informarea persoanelor din subordine asupra riscurilor la care acestea sunt expuse în exploatarea masei lemnoase .

b. Monitorizarea modului de aplicare a măsurilor de sănătate şi securitate a muncii la locul de muncă .

c. Verificareafuncţionării permanente şi corecte a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie .

Condiţii de aplicabilitate :

Informare: instructaje iniţiale, curente, periodice, afişe, filme, cataloage, broşuri, pliante

Control: fişa individuală de instructaj, echipamente de lucru şi protecţie, trusă de prim ajutor, materiale igienico-sanitare

Sisteme şi dispozitive de protecţie: specifice lucrărilor de exploatare

Probe de evaluare :

Probe practice/orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să informeze persoanele din subordine asupra riscurilor legate de locul de muncă conform criteriului de performanţă (a) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Probe practice/orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să monitorizeze modul de aplicare a măsurilor de sănătate şi securitate a muncii conform criteriului de performanţă (b) acoperind aria de aplicabilitate specificată

Probe practice/orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie conform criteriului de performanţă (c) acoperind aria de aplicabilitate specificată

93

Page 94: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul Unităţii 18: SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ ÎN DOMENIUL EXPLOATĂRII LEMNULUI

Competenţa 18.2: Planifică acţiuni de evitare a riscurilor legate de sănătatea şi securitatea locului de muncă în lucrările de exploatare a produselor forestiere .

Criterii de performanţă:

a. Monitorizarea locurilor de muncă periculoase în cazul lucrărilor de exploatare .b. Monitorizarea situaţiilor deosebite din sectorul supravegheat .c. Coordonarea acţiunilor de simulare a pericolelor şi accidentelor .d. Stabilirea necesarului de echipament individual de protecţie la lucrările de exploatare .

Condiţii de aplicabilitate :

Monitorizare : jurnale, registre, statistici Situaţii deosebite: accidente de muncă la lucrările de exploatareAcţiuni de simulare : în caz de accidente sau pericole naturale sau provocate Stabilire necesar echipament: periodic în funcţie de durata de utilizare şi gradul de uzură,

pentru activităţile desfăşurate în cadrul lucrărilor de exploatare

Probe de evaluare :

Probe practice/scrise/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să monitorizeze locurile de muncă periculoase conform criteriului de performanţă (a) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Probe practice/scrise/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să monitorizeze situaţiile deosebite conform criteriului de performanţă (b), acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Probe practice/scrise/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze acţiuni de simulare conform criteriului de performanţă (c), acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Probe practice/scrise/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească necesarul de echipamente de protecţie conform criteriului de performanţă (d), acoperind aria de aplicabilitate specificată.

94

Page 95: SPP_Nivel 3avansat_Tehnician Exploatari Forestiere

Titlul Unităţii 18: SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ ÎN DOMENIUL EXPLOATĂRII LEMNULUI

Competenţa 18.3: Coordonează activităţile în caz de accident la locul de muncă pentru lucrările de exploatare .

Criterii de performanţă:

a. Coordonarea o acţiune în caz de accident la locul de muncă .b. Coordonarea echipelor de intervenţie şi asigurarea echipamentelor de prim ajutor.c. Monitorizarea intervenţiei în caz de accident .

Condiţii de aplicabilitate :

Plan de acţiune: eliminarea cauzelor, evacuarea accidentaţilor, anunţarea organelor abilitate

Sarcini: individuale şi de grupEvaluare: corectitudinea intervenţiei, încadrarea în timp, viteză de

reacţie, estimarea pagubelorMateriale de prim ajutor: set de prim ajutor pentru lucrările din silvicultura

Probe de evaluare :

Probe practice/scrise/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze o acţiune conform criteriului de performanţă (a) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Probe practice/scrise/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze echipe de intervenţie şi echipamentele de prim ajutor conform criteriului de performanţă (b) acoperind aria de aplicabilitate specificată .

Probe practice/scrise/orale prin simulare prin care elevul demonstrează că este capabil să monitorizeze intervenţiile în caz de accident conform criteriului de performanţă (c) acoperind aria de aplicabilitate specificată

95