of 52 /52

Spoštovane gospe in gospodje! - Maribor EU projekti za...letak s skupno vstopnico, skupne aktivnosti odnosov z javnost-mi. Sofinanciranjeinvir: EU (Interreg III A): 393.408 EUR MOM:

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Spoštovane gospe in gospodje! - Maribor EU projekti za...letak s skupno vstopnico, skupne...

 • Spoštovane gospe in gospodje!

  Za nadaljnji razvoj mesta Maribor, drugega največ-jega mesta v Sloveniji, je med drugim zelo pomembna skrbna in strokovna priprava projektov, ki bodo mestu dali še bolj prepoznavno in mo-derno podobo ter predvsem nove razvojne priložnosti. V ta namen smo na Mestni ob-čini Maribor ustanovili tudi posebno službo – projektno pisarno, ki je zadolžena za pripravo, vodenje in koordi-nacijo razvojnih projektov. Eden izmed osnovnih name-

  nov te službe je tudi pridobivanje evropskih sredstev iz različnih skladov, ki so na voljo tako v Sloveniji kot v tujini. Mesto je veliko teh sredstev že pridobilo, najpomembnejši EU projekti, ki jih je pridobila Mestna občina Maribor, so slikovito predstavljeni v brošuri, ki je pred vami.

  V prihodnje čakajo Maribor veliki izzivi in odmevni projekti. Eden od njih je Evropska prestolnica kulture 2012, ki za Maribor pred-stavlja tako velik izziv kot tudi priložnost, da Evropi predstavimo ves kulturni potencial in ustvarjalnost, ki ju premoremo. Projekt Scenarij prostorskega razvoja EPK 2012 temelji na preoblikova-nju mestne sredice v atraktivno urbano jedro, v središču pa je reka Drava. Leto kasneje pa bo Maribor še prizorišče vrhunske športne prireditve Zimska univerzijada 2013, ko se bodo na str-minah Pohorja in v okolici pomerili najboljši športniki študenti na svetu.

  Prepričan sem, da bomo z aktivnostmi v prihodnjih letih Evropi in svetu pokazali, da smo sposobni prijavljati projekte, ki zado-stujejo visokim pričakovanjem najrazličnejše javnosti in jih tudi uspešno izvesti ter da bomo na ta način Maribor počasi preob-likovali iz nekdaj industrijskega mesta v mesto kulture, turizma in podjetništva - mesto prijaznih in odprtih ljudi.

  Dear Ladies and Gentlemen!

  For subsequent development of the city of Maribor, the sec-ond largest city in Slovenia, it is among other very important to carefully and profesionally prepare projects, which will give the city a more visible and modern image and in particular, bring new development opportunities. Therefore, we have created a special municipal service - the Project Office, which is respon-sible for preparing, managing and coordinating development projects. One of the main aims of this service is also to acquire financial means from various European funds, which are avail-able in Slovenia and abroad. The city has already obtained many of these funds. The most important EU projects implemented by the Municipality of Maribor are presented in the brochure in front of you.

  Maribor is facing great challenges and high-profile projects.One of them is the European Capital of Culture 2012, which represents the biggest challenge and opportunity to present our cultural potential and creativity to the rest of the Europe. The scenario for the city’s spatial development within the European Capital of Culture focuses on the river Drava as a contemporary centre of the city’s development and is based on the transfor-mation of the city centre into an attractive urban centre. A year later, Maribor will be the scene of top sport event, namely the 2013 Winter Universiade, when the best student athletes will be competing on the slopes of Pohorje and the surroundings.

  I am convinced, our future activities will show Europe and the rest of the world that we are able to apply for projects and suc-cessfully implement them. This way we will slowly transform Maribor from a former industrial city into a city of culture, tour-ism and entrepreneurship - the city of friendly and open peo-ple.

  Franc Kangler, župan / Mayor

 • Uvod

  Ob reorganizaciji mestne uprave Mestne občine Maribor (v na-daljevanju MOM) je bila ustanovljena služba za razvojne pro-jekte in investicije - projektna pisarna (v nadaljevanju projektna pisarna). Sprva je bilo v projektni pisarni zaposlenih pet javnih uslužbencev, danes jih šteje štirinajst. Do kadrovskih okrepitev je prišlo predvsem zaradi dveh prihajajočih projektov - Evropske prestolnice kulture 2012 (v nadaljevanju EPK) in Univerzijade 2013 (v nadaljevanju UNIZ).Projektna pisarna se deli na dva dela, in sicer na:

  • del, ki se ukvarja z investicijami v kulturno in športno infra-strukturo za potrebe izvedbe EPK in UNIZ ter

  • del, ki se ukvarja z »mehkimi« evropskimi projekti, zlasti v ok-viru čezmejnih,transnacionalnih in medregionalnih programov, z neposrednimi kandidaturami v Bruselj (prijavljanje na razpi-se Evropske komisije) ter s sodelovanjem z Balkanom.

  Del službe, ki se ukvarja z evropskimi projekti, je tudi podpo-rna služba za tiste investicijske projekte v okviru EPK in UNIZ, kjer bodo pridobljena evropska sredstva. Kakor hitro so namreč vključena evropska sredstva, so administrativni postopki precej zahtevnejši in je potrebna večja mera pozornosti pri njihovem vodenju. Ta del službe lahko odigra pomembno vlogo na po-dročju evropskih zadev za celotno občino in tudi v širšem okolju (podajanje informacij in sklepanje partnerstev z javnimi zavodi in podjetji, občinami, ki so vključene v EPK pa tudi z ostalimi in-stitucijami in organizacijami (npr. univerze, fakultete, skupnosti občin, itd.). Že sedaj pa razmišljamo o oblikovanju kohezijske politike po letu 2013, ko bo do sredstev upravičena predvsem vzhodna kohezijska regija in bi bilo smiselno določene funkcije pri upravljanju z evropskimi sredstvi prenesti v to regijo. MOM je do sedaj na razpise evropskih sredstev uspešno prijavila več kot trideset projektov, devetnajst jih je zaključenih, ostali so v izva-janju. Ti projekti so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju.

  Introduction

  When reorganizing the city administration of the Municipality of Maribor (hereinafter: MOM) the Service for Development and Investment projects - Project Office (hereinafter referred to asProject Office) was established. Initially five public employeeswere employed, however, due to the projects of the European Capital of Culture 2012 (hereinafter: ECoC) and Universiade 2013 (hereinafter UNIZ), the number was increased by nine more em-ployments. Project Office is divided into two parts, namely:

  • part responsible for the implementation of investment projects for the European Capital of Culture 2012 (EcoC) and Universi-ade 2013 (UNIZ) and

  • part responsible for the implementation of the so called »soft« European projects (direct applications to Brussels, cross-bor-der, interregional and transnational programmess, coopera-tion with the Balkans).

  Part of the service dealing with European projects is also a sup-port service for the investment projects within the ECoC and UNIZ where funding from the EU will be provided. As soon as the European fundings are involved, the administrative procedures are rather more demanding and require a greater measure of attention for the management. The same part of the Service can also play an important role regarding the European affairs for the entire municipality as well as to the wider environment (dissemination of information and consortium building with pub-lic institutions and enterprises, other municipalities, which are included in the ECoC, universities and colleges and other as-sociations. According to the cohesion policy after 2013, mainly Eastern cohesion region of Slovenia will be eligible to receive funding from EU. Therefore it will be also appropriate to apply with certain functions, regarding the management of the Euro-pean funding, to this region. MOM has successfully applied for more than thirty projects, nineteen of them are completed and the rest is in the process of implementation. The projects are presented hereinafter.

  Služba za razvojne projekte in investicije - projektna pisarna

  Development Projects and Investments Service - Project Office

 • Kazalo

  PREGLED ZAKLJUČENIH EVROPSKIH PROJEKTOV

  OVERVIEW OF THE COMPLETED EUROPEAN PROJECTS

  PREGLED EVROPSKIH PROJEKTOV V IZVAJANJU

  OVERVIEW OF THE EUROPEAN PROJECTS IN THE IMPLEMENTATION PROCESS

  ZAKLJUČEK

  CONCLUSION

  9

  31

  49

 • PREGLED ZAKLJUČENIH EVROPSKIH PROJEKTOV

  OVERVIEW OF THE COMPLETED EUROPEAN PROJECTS

 • 10 PREGLED ZAKLJUČENIH EVROPSKIH PROJEKTOV

  1. Bastion - izboljšanje kulturnih in turističnih de-javnosti čezmejnega pomena

  Vsebina projekta:Projekt Bastion je skupni sosedski program Slovenije, Madžar-ske in Hrvaške, ki se je izvajal od leta 2005 do 2007. Glavna cilja projekta Bastion sta izboljšanje kulturnih in turističnih dejav-nosti čezmejnega pomena, kot npr. nacionalno in mednarodno trženje storitev na področju kulture in turizma, razvoj skupnih turističnih storitev in infrastrukture, skupno obveščanje gostov, skupno upravljanje obiska, organizacijo in izvedbo skupnih kul-turnih dogodkov, povečanje ozaveščenosti in spoštovanje razno-likosti kultur.

  Rezultati projekta: Skupna sodobna muzejska razstava, skupen načrt tržnih akcij, skupna internetna stran, skupne prireditve, povezava produkta sodobna muzejska razstava na skupni turistični prostor, skupni letak s skupno vstopnico, skupne aktivnosti odnosov z javnost-mi.

  Sofinanciranje in vir:EU (Interreg III A): 393.408 EURMOM: 57.231 EURSkupna vrednost:450.639 EURPredviden začetek in zaključek projekta:2005 - 2007

  1. Bastion - – improving cultural and tourist acti-vities of cross-border interest

  Project content:Project Bastion is a joint neighbourhood programme carried out by Slovenia, Hungary and Croatia and it was performed from 2005 till 2007. The main objectives of project Bastion is to enhance cultural and tourism activities of cross-border sig-nificance, such as: to market domestically and internationally,services in the field of culture and tourism, to develop commontourism services and infrastructure, to provide joint information services and joint management of visitors, to organise and carry out joint cultural events, to enhance awareness and respect for cultural diversity.

  Results of the project: A joint modern museum exhibition, a single plan of marketing activities, a single web site, co-hosted events, an association of the product - the modern museum exhibition - to the common tourism space, a single leaflet and a single entrance ticket, jointactivities in public relations.

  Co-financing and resources:EU (Interreg III A): 393.408 EURMOM: 57.231 EURTotal amount:450.639 EURStart and the end of the project:2005 - 2007

 • 11OVERVIEW OF THE COMPLETED EUROPEAN PROJECTS

  2. Ecoprofit international - krepitev ekološke učin-kovitosti podjetij

  Vsebina projekta:Projekt Ecoprofit je razvilo mesto Gradec z namenom krepitveekološke učinkovitosti v podjetjih in doseganja zakonskih obvez, kar lahko prinaša tudi pozitivne ekonomske učinke. Glavni na-men projekta je prenos znanja na partnerska mesta, s čimer se zmanjšajo vplivi na okolje. Težišče projekta je bilo usmerjeno h krepitvi malih in srednje velikih podjetij z uvajanjem inovativnih, integriranih in okolju prijaznih tehnologij. Vzpostavljeno je so-delovanje med lokalno upravo in gospodarstvom kot predvideva Lokalna agenda 21, namen sodelovanja pa je bil izboljšati tudi kakovost življenja v mestu.

  Rezultati projekta: Osnovni in nadaljevalni program za skupno enaindvajset podjetij iz Maribora, Ruš, Slovenske Bistrice, Ptuja in Lenarta. Izvedenih je bilo več tematskih delavnic, podjetja so sodelovala tudi s stro-kovnimi svetovalci in ob zaključku projekta pripravila poročilo ter načrt gospodarjenja z odpadki. V okviru doseženih rezultatov in izvedenih ukrepov je bilo trinajstim podjetjem podeljeno prizna-nje »Ecoprofit podjetje«.

  Sofinanciranje in vir:EU (Interreg III C): 160.000 EURMOM: 13.220 EURSodelujoča podjetja: 19.230 EURSodelujoče občine: 2.550 EURSkupna vrednost:1.560.000 EUR, v MOM: 195.000 EURPredviden začetek in zaključek projekta:2/2003 – 9/2006

  2. Ecoprofit international - Enhancing the eco-ef-ficiency of enterprises

  Project content:Ecoprofit project was developed by City of Graz with the inten-tion to strengthen the ecological effectiveness of enterprises and achieving the legal obligations, which could benefit as posi-tive economic effects. The main purpose of the project was the knowledge transfer on the partner cities and by that decreasing the effects to the environment. Gravity point of the project was oriented towards strengthening the small and medium enter-prises with implementing the new integrated and environmental friendly technologies. A cooperation between local government and economy was established, according to the Local agenda 21 and also to improve the quality of life in the city.

  Results of the project: Basic and Advanced programme for a total of twentyone compa-nies from Maribor, Ruše, Slovenska Bistrica, Ptuj and Lenart. Ac-cording to the thematic workshops, companies also worked with professional advisors and prepared a report and plan of waste management at the end of the project. Regarding the achieved results and implemented measures, thirteen companies were granted with the recognition of »Ecoprofit company«.

  Co-financing and resources:EU (Interreg III C): 160.000 EURMOM: 13.220 EURParticipating enterprises: 19.230 EURParticipating municipalities: 2.550 EURTotal amount:1.560.000 EUR, in MOM: 195.000 EURStart and the end of the project:2/2003 – 9/2006

 • 12 PREGLED ZAKLJUČENIH EVROPSKIH PROJEKTOV

  3. Euresun - učinkovita raba obnovljive energije za trajnostno okolje

  Vsebina projekta:Uvajanje energetskega knjigovodstva in ozaveščanje javnosti o učinkoviti rabi energije, da bi dosegli manjšo porabo energije v zgradbah v javni lasti z dolgoročnim ciljem postopnega zmanjša-nja emisij in energetske odvisnosti. Oskrbnike stavb, energetske managerje in širšo javnost se seznanja s pilotno izvedbo vzpo-stavitve energetskega knjigovodstva, ki se izvaja na osnovni šoli Martina Konšaka v Mariboru tekom projekta.

  Rezultati projekta: Izvedba delavnic, tiskovnih konferenc in objav v medijih na temo »rezultati varčevanja z energijo« kakor tudi na temo »obnov-ljivi viri energije«. Seznanjanje ciljnih skupin s smernicami EU o učinkoviti rabi energije in o možnostih varčevanja z energijo tudi brez večjih vlaganj v obnovo zgradb. Izdana je zgibanka za šolarje o učinkoviti rabi energije in priročnik o energetskem knjigovodstvu za informacijo o spremljanju rabe energije po iz-vedenih ukrepih za zmanjšanje porabe energije.

  Sofinanciranje in vir:EU (ESRR): 1.092.943 EURMOM: 543.836 EURSkupna vrednost:1.603.074 EURPredviden začetek in zaključek projekta:6/2007 – 3/2008

  3. Euresun - efficient use of renewable energy forsustainable environment

  Project content:Introduction of energy accounting and raising public awareness of energy efficiency to achieve lower energy consumption inpublic institutions with the goal of progressively reducing emis-sions and energy dependence. To note the Superintendents of buildings, energy managers and the general public about the pi-lot implementation of energy accounting, which is implemented in primary school Martin Konšak in Maribor during the project.

  Results of the project: Workshops, press conferences and publications in the media on the results of energy saving as well as renewable energy. To note the target groups with EU directives on energy efficiencyand energy-saving potential, even without major investments in reconstruction of buildings. Issued leaflet for pupils on theefficient use of energy and the energy guide books for informa-tion on the monitoring of energy consumption as a result of measures to reduce energy consumption.

  Co-financing and resources:EU (ERDF): 1.092.943 EURMOM: 543.836 EURTotal amount:1.603.074 EURStart and the end of the project:6/2007 – 3/2008

 • 13OVERVIEW OF THE COMPLETED EUROPEAN PROJECTS

  4. Obnova »Karantene« - prenova objekta

  Vsebina projekta:Prenova in oživitev zapuščenega objekta »KARANTENA« na ob-močju nekdanje kaznilnice. Večnamenski center bo prvenstveno namenjen neprofitni izobraževalni kulturni dejavnosti društev innjihovih krovnih organizacij, neprofitnim družbenim dejavnostimin tudi gospodarski dejavnosti.

  Rezultati projekta: Celovita prenova objekta »KARANTENA« v bivši kaznilnici, go-stinski lokal, info prostor in info točka s podrobno ponudbo kul-turnih in turističnih prireditev v mestu ter različen promocijski material.

  Sofinanciranje in vir:EU (ESRR): 1.092.943 EURMOM: 543.836 EURSkupna vrednost:1.603.074 EURPredviden začetek in zaključek projekta:4/2007 – 9/2008

  4. Recovery of »Karantena« - the facility renova-tion

  Project content:Renovation and revitalization of abandoned facility »KARANTE-NA« the former prison. Multi-purpouse center will be primarily aimed at non-profit educational cultural activities of societiesand their umbrella organizations, non-profit social activities andeconomic activities.

  Results of the project: Complete renovation of the facility »KARANTENA« in the former prison with the restaurant, info room and info point with the de-tailed offer of cultural and tourist events in the city and different promotional materials.

  Co-financing and resources:EU (ERDF): 1.092.943 EURMOM: 543.836 EUR Total amount:1.603.074 EURStart and the end of the project:4/2007 – 9/2008

 • 14 PREGLED ZAKLJUČENIH EVROPSKIH PROJEKTOV

  5. Pomoč za zaposlovanje dolgotrajno brezposel-nih žensk

  Vsebina projekta:Povečanje stopnje zaposlenosti dolgotrajno brezposelnih žensk s spodbujanjem zaposlovanja v obliki subvencij za zaposlitev, kar bo prispevalo tudi k dvigu stopnje zaposlenosti v tem raz-redu delovno aktivnih. Cilj javnega razpisa je tudi prispevati k uveljavljanju koncepta enakih možnosti.

  Rezultati projekta: Zaposlitev dveh delavk za določen čas, 18 mesecev (v MOM), s pomočjo sofinanciranja ESS.

  Sofinanciranje in vir:EU (ESS): 26.477 EURSkupna vrednost:28.375 EURPredviden začetek in zaključek projekta:5/2006 – 10/2007

  5. Employment aid for long-term unemployed wo-men

  Project content:Increase of the employment rate of long-term unemployed women by promoting employment in the form of subsidies for employment which will also contribute to raise the employment rates in this class of economically active people. The project also contributed to the implementation of the concept of equal opportunities.

  Results of the project: Fixed-term employment of two female workers for 18 months (in MOM) with the co-financing from ESS.

  Co-financing and resources:EU (ESF): 26.477 EUR MOM: 1.898 EURTotal amount:28.375 EURStart and the end of the project:5/2006 – 10/2007

 • 15OVERVIEW OF THE COMPLETED EUROPEAN PROJECTS

  6. Prenova osrednjega športno-prireditvenega sta-diona Ljudski vrt (I. faza)

  Vsebina projekta:V I. fazi je predvidena gradnja betonskega obroča nad obsto-ječim okvirjem sedanjega stadiona, po dokončanju del pa bo stadion Ljudski vrt imel skupno trinajsttisoč pokritih sedišč. Iz-vedena je bila odstranitev starega objekta, potekala pa je tudi priprava gradbišča in temeljenje za postavljanje konstrukcije novih tribun.

  Rezultati projekta: Izgrajen betonski obroč nad obstoječim okvirjem sedanjega sta-diona, odstranjen stari objekt, postavljene konstrukcije za nove tribune.

  Sofinanciranje in vir:EU (ESRR): 3.254.882 EURSVLR: 1.084.960 EURMOM: 5.151.894 EURZMŠD Branik: 375.563 EURSkupna vrednost:9.867.300 EURPredviden začetek in zaključek projekta:5/2006 – 10/2007

  6. Renovation of the central sports and event's sta-dium »Ljudski vrt« (Phase 1)

  Project content:1st phase is the construction of the concrete ring above the ex-isting framework of the current stadium. After completion of the stadium, the »Ljudski vrt« will provide a total of thirteenthou-sand covered seats. Removing the old building held, the prepa-ration of site and foundation for setting construction of new platforms.

  Results of the project: Concrete ring was built above the existing framework of the current stadium, the old facility was removed, a set design for the new platform.

  Co-financing and resources:EU (ERDF): 3.254.882 EURSVLR: 1.084.960 EURMOM: 5.151.894 EURZMŠD Branik: 375.563 EURTotal amount:9.867.300 EURStart and the end of the project:5/2006 – 10/2007

 • 16 PREGLED ZAKLJUČENIH EVROPSKIH PROJEKTOV

  7. PRIME - zasebne investicije v projekte trajnost-ne energetike

  Vsebina projekta:Podpiranje in pospeševanje zasebnih investicij v projekte traj-nostne energetike, še posebej pri celostnih ukrepih za učinkovi-to rabo in rabo obnovljivih virov energije pri pogodbenem finan-ciranju energetskih storitev.

  Rezultati projekta: Izvajanje projekta v Mariboru poteka v sodelovanju z Energet-sko agencijo za Podravje – zavodom za trajnostno rabo energije. V okviru projekta so bili izvedeni energetski pregledi izbranih stavb v Mariboru. Ocenjena je bila njihova primernost za iz-vajanje ukrepov glede na postavljena merila (velikost stavbe, starost, porabljena energija). Hkrati so se izvajale aktivnosti za informiranje in obveščanje učiteljev, otrok in staršev o učinkoviti in trajnostni rabi energije ter možnostih rabe obnovljivih virov energije.

  Sofinanciranje in vir:EU: 353.727 EUR MOM: 353.727 EURSkupna vrednost:707.454 EURPredviden začetek in zaključek projekta:2005 - 2007

  7. PRIME - PRivate Investments Move Ecopower

  Project content:Supporting and promoting private investments in sustainable energy projects, especially at comprehensive measures for ef-fective use of renewable energy sources at contract financing ofenergy services.

  Results of the project: Implementation of the project takes place in Maribor in coopera-tion with the Energy Agency Podravje - institution for the sus-tainable use of energy. According to the project energy audits of selected buildings has been carried out in Maribor. The es-timated was its suitability for implementation of measures was also evaluated in relation to the set criteria (size of the building, age, energy consumed). At the same time the activities for pro-motion of effective and sustainable use of energy and possibili-ties of use in renewable energy was disseminate to teachers, children and parents.

  Co-financing and resources:EU: 353.727 EUR MOM: 353.727 EURTotal amount:707.454 EURStart and the end of the project:2005 - 2007

 • 17OVERVIEW OF THE COMPLETED EUROPEAN PROJECTS

  8. Projekt izgradnje ceste Ledina TAM - Proizvod-na cona Te5 TEZNO: 1. faza ceste »LEDINA« TAM vključno s komunalno infrastrukturo

  Vsebina projekta:Celotna cona Te5 Tezno je največja cona v Podravju in zado-šča merilom cone strateškega pomena. Izgradnja Ceste Ledina omogoča pogoje za opremljanje zemljišč v naslednjih fazah iz-gradnje in s tem pogoje za širitev cone.

  Rezultati projekta: V okviru projekta so potekale aktivnosti za izvedbo investicije v izgradnjo ceste: odkup dela zemljišč za križišča; izgradnja ceste; izgradnja kanalizacijskega omrežja, plinovod – zaščita cevi; iz-gradnja vodovoda - vodovodnega cevovoda v cesti ter uličnega cevovoda s priključitvijo na obstoječ cevovod; izgradnja električ-nega omrežja – gradnja javne razsvetljave na skupni površini za pešce in kolesarje; izgradnja telekomunikacijskega omrežja - za-ščita in prestavitev obstoječega TK omrežja in izgradnja novega omrežja s priključkom na obstoječe omrežje.

  Sofinanciranje in vir:EU (ESRR): 810.320 EUR MOM: 486.192 EURSkupna vrednost:1.296.512 EURPredviden začetek in zaključek projekta:11/2005 - 10/2006

  8. The project of building road Ledina TAM - Pro-duction Zone Te5 TEZNO: phase 1 of the road »LEDINA« TAM including municipal infrastruc-ture

  Project content:Te5 Tezno zone is the largest zone in Podravje and fulfills thecriteria zone of strategic importance. Building of the »Ledina« TAM road creates the conditions for a land use (communal infra-structure) in the next stages of construction and the conditions for the expansion of the business zone.

  Results of the project: The project activities were held for the investment in the con-struction of the road: buying a land for intersection, construc-tion of roads, construction of sewerage network, gas-pipeline - the protection of pipes, construction of water supply - wa-ter pipeline by connecting to existing pipelines, construction of power grid - construction of public lighting in the area for pedestrians and cyclists; construction of a telecommunications network - the protection of TC and to move the existing network and construction of new network, which will connect to existing networks.

  Co-financing and resources:EU (ERDF): 810.320 EUR MOM: 486.192 EURTotal amount:1.296.512 EURStart and the end of the project:11/2005 - 10/2006

 • 18 PREGLED ZAKLJUČENIH EVROPSKIH PROJEKTOV

  9. SCIPARK - znanstveni park

  Vsebina projekta:Izdelava celovitega konceptualnega načrta in enotne strategije vzpostavitve ustreznega okolja - znanstvenega parka v Mariboru in Osijeku za izboljšanje inovacijske aktivnosti, za pospeševanje rasti in razvoja tehnoloških in storitvenih podjetij, povečevanje sodelovanja med podjetji in univerzami. Dodatni cilj je pripraviti strategijo širitve rezultatov projekta SCIPARK na druga čezmejna območja in tudi tam spodbuditi nastanek znanstvenih parkov.

  Rezultati projekta: Izdelava poslovnega načrta na lokacijah Maribor in Osijek, vključno s študijo upravičenosti, specifikacijo relevantnih sto-ritev in vrednotenjem ključnih podjetij za ustanovitev skupnih R&R enot; priprava celovite urbanistično-arhitekturne idejne za-snove znanstvenega parka na lokacijah Maribor in Osijek; iden-tifikacija šest do osem ključnih vsebinskih področij za ustanovi-tev skupnih R&R enot; definiranje strategije doseganja kritičnemase podjetij ter čezmejnega mreženja in podrobna zasnova ene skupne R&R enote s področja IKT vključno z identifikacijočezmejnih partnerjev in zasnovo programa R&R aktivnosti; Izde-lava skupne enotne strategije vzpostavitve znanstvenega parka v Mariboru in Osijeku. Diseminacija rezultatov projekta javnosti in specifičnim ciljnim skupinam ter priprava načrta skupnega na-stopa na drugih čezmejnih območjih (z že vnaprej identificiranimprvim kandidatom - občino Peč, Madžarska).

  Sofinanciranje in vir:EU (Interreg III A): 120.156 EUR SVLR: 27.533 EUR MOM: 12.519 EURSkupna vrednost:160.208 EURPredviden začetek in zaključek projekta:11/2006 (aktivnosti so se pričele 2/2007) - 2/2008

  9. SCIPARK - Science Park

  Project content:Conceptual design of a comprehensive plan and a single strat-egy of a proper environment - science park in Maribor and Osi-jek (Croatia) to improve their innovation activities. An additional aim is to prepare the enlargement strategy of SCIPARK project results to other cross-border areas.

  Results of the project: Prepared business plan in locations Maribor and Osijek with the feasibility study of the relevant service specification and evalua-tion of key businesses to set up the joint R&D units. Preparation of a comprehensive urban-architectural brief for a design sci-ence park in Maribor locations and Osijek with the identificationof six to eight key content areas for establishment of joint R&D units. Defined strategy for achieving a critical mass of enter-prises and cross-border networking and the detailed design of a joint R&D units in the field of ICT including the identificationof cross-border partners and designing R&D activities. Prepa-ration of a joint strategy to establish science park in Maribor, Osijek with the dissemination of project results to specific targetgroups and the preparation of the joint plan for other border areas (with already identified first candidate - the municipalityof Pecz, Hungary).

  Co-financing and resources:EU (Interreg III A): 120.156 EUR SVLR: 27.533 EUR MOM: 12.519 EURTotal amount:160.208 EURStart and the end of the project:11/2006 (activities started in 2/2007) - 2/2008

 • 19OVERVIEW OF THE COMPLETED EUROPEAN PROJECTS

  10. Skupen model upravljanja zavarovanih območij Kamenjak Pohorje - KaPo

  Vsebina projekta:Aktivno delovanje na področju trajnostnega upravljanja zava-rovanih območij Kamenjak in medulinski arhipelag ter Pohor-je. Projekt temelji na prenosu dobrih praks, skupnih modelov upravljanja in intenzivnem vzajemnem sodelovanju vseh part-nerjev na projektu.

  Rezultati projekta: Mestna občina Maribor je pripravila deset delavnic za različne ciljne skupine, zloženke ter brošure na temo ozaveščanja ciljnih skupin (lokalno prebivalstvo in institucije, šolarji, dijaki, študen-ti, obiskovalci) na temo aktivnejšega upravljanja zavarovanih območij.

  Sofinanciranje in vir:EU (Interreg IIIA): 102.479 EUR Ostali partnerji (občina Hoče-Slivnica): 12.518 EUR Skupna vrednost:115.152 EURPredviden začetek in zaključek projekta:1/2007 - 2/2008

  10. Joint management model of protected areas Kamenjak Pohorje - KaPo

  Project content:Active work on the field of sustainable management of protectedareas Kamenjak Medulin archipelago and Pohorje. The project is based on the transfer of best practices, joint management models and intensive mutual cooperation of all partners on the project.

  Results of the project: City municipality of Maribor prepared ten workshops with leaf-lets and brochures on the subject of awareness raising of tar-get groups (local communities and institutions, pupils, students, visitors) on more active management of protected areas.

  Co-financing and resources:EU (Interreg IIIA): 102.479 EUR Other partners (municipality Hoče-Slivnica): 12.518 EUR Total amount:115.152 EURStart and the end of the project:1/2007 - 2/2008

 • 20 PREGLED ZAKLJUČENIH EVROPSKIH PROJEKTOV

  11. Tusec IP - Tehnike ocenjevanja tal v urbanih naseljih - implementiranje v sisteme planira-nja

  Vsebina projekta:Namen projekta je izdelati metodo za ocenjevanje tal, ki jo bo mogoče uporabiti pri postopkih načrtovanja v občinah na ob-močju Alp.

  Rezultati projekta: Zbrani podatki za izdelavo metode, pregled zahtev uporabnikov, preizkušanje metode v različnih študijskih in pilotnih projektih, razvoj in preizkušanje strategij za uporabo metode v praksi, in-formiranje javnosti.

  Sofinanciranje in vir:EU (Interreg III B): 868.360 EUR MOM: administrativni stroški Skupna vrednost:1.998.882 EURPredviden začetek in zaključek projekta:9/2003 - 8/2006

  11. Tusec IP - Technique of Urban Soil Evaluation in City Regions – Implementation in Planning procedure

  Project content:To develop a method for assessing urban soil that can be used in planning procedures in the city municipalities located in the Alps.

  Results of the project: Collected data for setting up the method, review of user de-mands, tests of the method in different studies and pilot projects, development and testing of the strategies for using the method in practice, press releases.

  Co-financing and resources:EU (Interreg III B): 868.360 EUR MOM: administrative costs Total amount:1.998.882 EURStart and the end of the project:9/2003 - 8/2006

 • 21OVERVIEW OF THE COMPLETED EUROPEAN PROJECTS

  12. Via urbium - vsebinsko usklajen program turi-stične, kulinarične in kulturne ponudbe

  Vsebina projekta:Projekt gradi na podobnostih in dolgoletni tradiciji sodelovanja regij: Maribora v Sloveniji, Szombathelyja na Madžarskem in Va-raždina na Hrvaškem.

  Rezultati projekta: Izdelan skupni spletni portal s vsebinsko usklajenim programom turistične, kulinarične in kulturne ponudbe.

  Sofinanciranje in vir:EU (Interreg IV C): 16.739 EUR SVLR: 56.538 EURMOM: 219.832 EURSkupna vrednost:302.405 EURPredviden začetek in zaključek projekta:11/2006 - 1/2008

  12. Via urbium - coordinated programme of tou-rist, gastronomic and cultural offer

  Project content:The project builds on the similarities and the long tradition of cooperation among Regions of Maribor in Slovenia, Szombathely in Hungary and Varazdin in Croatia.

  Results of the project: Joint web portal with content coordinated programme of tourist, gastronomic and cultural offer.

  Co-financing and resources:EU (Interreg IV C): 16.739 EUR SVLR: 56.538 EURMOM: 219.832 EURTotal amount:302.405 EURStart and the end of the project:11/2006 - 1/2008

 • 22 PREGLED ZAKLJUČENIH EVROPSKIH PROJEKTOV

  13. Vinsko kulturna pot nadvojvode Janeza od Grad-ca do Maribora

  Vsebina projekta:Krepitev turistične, kulturnozgodovinske in vinogradniške po-nudbe v okviru čezmejnega sodelovanja z Avstrijo.

  Rezultati projekta: Pokritje projekta na področju jugovzhodnega dela avstrijske Štajerske in območja Slovenije s seznanjanjem širše in strokov-ne javnosti o življenju in delovanju nadvojvode Janeza ter manj znanih graških slikarjev Kreuzer. Dediščina iz preteklosti je zdru-žena v skupno turistično ponudbo in predstavljena v prenovljeni Hiši Stare trte na Lentu.

  Sofinanciranje in vir:V celoti EU (Interreg) Skupna vrednost:319.152 EURPredviden začetek in zaključek projekta:2006 - 2007

  13. Wine Cultural Route of Archduke Johann from Graz to Maribor

  Project content:Strengthening tourism, cultural and wine offerings within the cross-border cooperation with Austria.

  Results of the project: Project was covered in the Eastern part of Styria and Slovenia with promotion to the wider and professional public about the life and activities of Archduke Johann from Graz and lesser-known painters Kreuzer. The legacy is united in the joint tourist offer and presented in the renovated House of Old Vine on Lent.

  Co-financing and resources:Total amount EU (Interreg) Total amount:319.152 EUR Start and the end of the project:2006 - 2007

 • 23OVERVIEW OF THE COMPLETED EUROPEAN PROJECTS

  14. Projekt rekonstrukcije ceste Kamnica-Spodnja Kungota

  Vsebina projekta:Obnova 5,4 km ceste v Kamnici in Spodnji Kungoti. Na cesti s poselitvijo bodo poleg ceste izgrajeni tudi pločniki, kanalizacija, javna razsvetljava in avtobusna postajališča.

  Rezultati projekta: Izboljšati prometno infrastrukturo ter prometno varnost zaradi spodbujanja turističnega in gospodarskega razvoja v regiji z vidi-ka razvoja turizma kakor tudi ohranjanja poselitve. V neposredni bližini je izletniška točka Urban, znana po številnih turističnih kmetijah in vinotočih. V okviru projekta se izvaja rekonstrukcija dotrajanega cestišča, izgradnja kolesarske steze, izgradnja ploč-nika z javno razsvetljavo in avtobusnim postajališčem, izgradnja fekalne kanalizacije ter izgradnja meteorne kanalizacije.

  Sofinanciranje in vir:EU (ESRR): 2.953.750 EUR MOM: 1.180.000 EUR Občina Kungota: 850.000 EURSkupna vrednost:4.983.750 EURPredviden začetek in zaključek projekta:2007 - 2009

  14. Road reconstruction project Kamnica-Spodnja Kungota

  Project content:Recovery and renovation of 5,4 km of road in Kamnica and Spodnja Kungota. Renovation will also include the pavements, sewery, street lighting and bus stations.

  Results of the project: Improved transport infrastructure and road safety in order to promote tourism and economic development in the region as well as the preservation of the settlement Sp. Kungota. Nearby there is a popular torist point Urban, famous for its many tour-ist farms and wineries. According to the implementation of the project a reconstruction will be made for deteriorated pave-ments, construction of bicycle lanes, sidewalk construction of public lighting and bus stations, construction of faecal and rain sewage.

  Co-financing and resources:EU (ERDF): 2.953.750 EUR MOM: 1.180.000 EUR Kungota municipality: 850.000 EURTotal amount:4.983.750 EURStart and the end of the project:2007 - 2009

 • 24 PREGLED ZAKLJUČENIH EVROPSKIH PROJEKTOV

  15. EnergaP - Energetska agencija za Podravje

  Vsebina projekta:Ustanovitev Energetske agencije za Podravje, ki za MOM izvaja razne programe in projekte na področju učinkovite rabe energije (URE) in rabe obnovljivih virov energije (OVE), ki predstavlja potencial za razvoj mesta. Agencija skupaj s strokovnjaki pri-pravlja učinkovito energetsko strategijo in postavlja temelje za njeno izvajanje v Podravju.

  Rezultati projekta: Delovanje na področju MOM in petnajst sosednjih občin: Be-nedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše, Sv. Ana in Šentilj. Dol-goročno zagotavljanje redne dobave energije za gospodinjstva in podjetja po primerni ceni in ob upoštevanju varovanja okolja. V skladu s cilji, ki jih je v svojih dokumentih predstavila Evrop-ska komisija, se z delovanjem na lokalni ravni in s promocijo učinkovite rabe energije skuša zmanjšati emisije CO2 in prispe-vati delež k zmanjšanju porabe energije za 20% do leta 2010. Prispevek bo tudi v večji uporabi obnovljivih virov energije in doseganju cilja, ki predvideva delež obnovljivih virov pri pridobi-vanju energije v višini 12% do leta 2010. Agencija deluje tudi na področju trajnostnega prometa in zmanjševanja onesnaževanja zraka zaradi prometa. Z izvajanjem ukrepov na lokalni ravni želi doseči, da bodo alternativna goriva, vključno z biogorivi pred-stavljala vsaj 20% porabe goriva v osebnih avtomobilih in tovor-njakih do leta 2020.

  Sofinanciranje in vir:EU: 195.000 EURMOM: 142.307 EUR MOP, TOM, Elektro MB: 25.000 EURSkupna vrednost:392.307 EURPredviden začetek in zaključek projekta:6/2006 - 6/2009

  15. EnergaP - Energy Agency Podravje

  Project content:Establishment of the Energy Agency Podravje which implements various programs and projects on energy efficiency (RUE) andthe use of renewable energy sources (RES), which represents the potential for development of the city. The Agency is, to-gether with experts, preparing an effective energy strategy and lays the foundation for its implementation in Podravje.

  Results of the project: Operating in MOM and 15 neighboring communities: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše, St. Ana and Šentilj. Assuring the long-term energy supply for households and businesses at a reason-able price and having regard to environmental protection. In accordance with the objectives set by the documents of the European Commission, with local operation and the promotion of energy efficiency aims to reduce CO2 emissions and contrib-ute to reducing the energy consumption by 20% by 2010. The contribution will be also in increased use of renewable energy and achieving the objective of providing the increased share of renewable energy of 12% by 2010. The Agency also works to promote sustainable transport and reducing air pollution caused by traffic. With the implementation of measures at the locallevel, the agency strives to achieve the 20% use of alternative fuels, including biofuels in passenger cars and trucks by 2020.

  Co-financing and resources:EU (Interreg IIIA): 102.479 EUR EU: 195.000 EURMOM: 142.307 EUR MOP, TOM, Elektro MB: 25.000 EURTotal amount:392.307 EURStart and the end of the project:6/2006 - 6/2009

 • 25OVERVIEW OF THE COMPLETED EUROPEAN PROJECTS

  16. e-Regija - e-GJI: Regionalni kataster gospo-darske javne infrastrukture

  Vsebina projekta:Vzpostavitev katastra javne infrastrukture za Štajersko pokra-jino; sprotno evidentiranje objektov gospodarske javne infra-strukture v regiji.

  Rezultati projekta: Vzpostavitev katastra gospodarske javne infrastrukture in za-gotavljanje sprotnega evidentiranja objektov gospodarske javne infrastrukture v regiji in s tem vzpostavitev osnovnih pogojev za gospodarjenje in razvoj gospodarske javne infrastrukture na tem področju. Obenem pa tudi zagotoviti dobre podatke o gospodarski javni infrastrukturi, ki bodo v naslednjih letih zelo pomembni za dobro gospodarjenje z infrastrukturo.

  Sofinanciranje in vir:EU: 578.850 EUR MOM: 152.250 EUR Ostale občine: 86.100 EUR Skupna vrednost:817.200 EURPredviden začetek in zaključek projekta:5/2007 - 9/2009

  16. e-Region - e-GJI: Regional Cadastre of public infrastructure

  Project content:The establishment of the public infrastructure cadastre for the Styria region with ongoing surveillance of public infrastructure facilities in the region.

  Results of the project: The establishment of the public infrastructure cadastre and to provide ongoing records of facilities of public infrastructure in the region and thus create the basis for the management and development of public infrastructure in this area. At the same time also to provide useful information on the public infrastruc-ture which will be very important for good management of infra-structure in coming years.

  Co-financing and resources:EU: 578.850 EUR MOM: 152.250 EUR Other communities: 86.100 EURTotal amount:817.200 EURStart and the end of the project:5/2007 - 9/2009

 • 26 PREGLED ZAKLJUČENIH EVROPSKIH PROJEKTOV

  17. Krožišče na Titovi cesti C-4

  Vsebina projekta:Izvedba krožišča na Titovi cesti C-4 po začetku gradnje druge faze trgovskega centra Europark. Povezava krožišča z novo iz-grajeno cestno povezavo med vhodom v Europark in navezavo na krožišče.

  Rezultati projekta: Izvedena urgentna prometna povezava z Univerzitetnim klinič-nim centrom Maribor, urejen neposredni prometni dostop do centralne cone in območja Europarka ter povečanje pretočnosti Titove ceste.

  Sofinanciranje in vir:EU: 930.000 EURMOM: 1.090.000 EURSkupna vrednost:2.020.000 EURPredviden začetek in zaključek projekta:6/2008 - 4/2009

  17. Rundabout C-4 on Titova cesta

  Project content:Implementation of roundabout C-4 on Titova cesta after the second phase of construction of Europark shopping center. Roundabout is linked to the newly constructed road with the entrance to the Europark.

  Results of the project: Implementation of the emergency transportation to the Univer-sity medical centre of Maribor, regulation of the direct trafficaccess to the central zone of Europark and increased fluidity oftraffic of Titova cesta.

  Co-financing and resources:EU: 930.000 EURMOM: 1.090.000 EURTotal amount:2.020.000 EURStart and the end of the project:6/2008 - 4/2009

 • 27OVERVIEW OF THE COMPLETED EUROPEAN PROJECTS

  18. Prenova in dograditev kulturnega doma Kamni-ca - nakup opreme

  Vsebina projekta:Nakup notranje opreme in izvedba gradbenih del ter izvedba študije akustike dvorane.

  Rezultati projekta: Prenovljen in dograjen objekt KD Kamnica.

  Sofinanciranje in vir:EU (ESRR): 128.873 EURMOM: 180.423 EURSkupna vrednost:309.295 EURPredviden začetek in zaključek projekta:9/2008 - 6/2009

  18. Renovation and completion of Cultural centre Kamnica - purchase of equipment

  Project content:Purchase of internal equipment, realization of the building works with study of the acoustic of the hall.

  Results of the project: Renovation and completion of KD Kamnica with purchase of re-lated equipment.

  Co-financing and resources:EU (ERDF): 128.873 EURMOM: 180.423 EURTotal amount:309.295 EURStart and the end of the project:9/2008 - 6/2009

 • 28 PREGLED ZAKLJUČENIH EVROPSKIH PROJEKTOV

  19. Obnova kulturnega spomenika Naskov dvorec v MB

  Vsebina projekta:Fizična prenova objekta kulturne dediščine Naskovega oz. Ve-trinjskega dvorca in ustanovitev kulturno turističnega centra.

  Rezultati projekta: Nakup dela objekta Naskovega dvorca, izdelava konservatorske-ga programa ter investicijske, projektne in gradbene dokumen-tacije, izvedba gradenj in zunanjega urejanja objekta. Z obnov-ljenim kulturnim spomenikom se bo povečala turistično kulturna atraktivnost dvorca in mestnega jedra.

  Sofinanciranje in vir:EU (ESRR): 2.075.516 EUR MOM: 1.154.365 EURSkupna vrednost:3.229.881 EURPredviden začetek in zaključek projekta:6/2007 - 11/2009

  19. The renewal of the cultural monument Nasko's mansion in MB

  Project content:Renovation of the building’s cultural heritage Nasko’s or Vetrin-je’s mansion and the establishment of a cultural tourist destina-tion.

  Results of the project: Purchase of part of the Nasko’s mansion building, making of conservator programme with all the related documentation (in-vestment, project and construction works), implementation of construction works and installation of external regulation. With a renewed cultural monument a city of Maribor will increase tourism and cultural attraction.

  Co-financing and resources:EU (ERDF): 2.075.516 EUR MOM: 1.154.365 EURTotal amount:3.229.881 EURStart and the end of the project:6/2007 - 11/2009

 • 29OVERVIEW OF THE COMPLETED EUROPEAN PROJECTS

  20. Prenova pohorske vzpenjače - 1. in 2. faza

  Vsebina projekta:Popolna prenova dotrajane pohorske vzpenjače.

  Rezultati projekta: Novi temelji, stebri vzpenjače z gondolami in spremljajočo infra-strukturo (postaje itd.).

  Sofinanciranje in vir:ESRR (MG): 4.200.000 EUROstalo ŠCP in MOMSkupna vrednost:12.000.000 EURPredviden začetek in zaključek projekta:9/2009 - 12/2009 (1. faza)4/2010 - 9/2011 (2. faza)

  20. Renovation of the Pohorje cable railway - Pha-se 1 and 2

  Project content:Complete renovation of the worn Pohorje cable car.

  Results of the project: New foundation, railway pillars with supporting infrastructure.

  Co-financing and resources:ERDF (MG): 4.200.000 EURThe rest from ŠCP and MOMTotal amount:12.000.000 EURStart and the end of the project:9/2009 - 12/2009 (Phase 1)4/2010 - 9/2011 (Phase 2)

 • PREGLED EVROPSKIH PROJEKTOV V IZVAJANJU

  OVERVIEW OF THE EUROPEAN PROJECTSIN THE IMPLEMENTATION PROCESS

 • 32 PREGLED EVROPSKIH PROJEKTOVV IZVAJANJU

  1. Added Value - povečanje uporabne vrednosti al-ternativnih prevozov

  Vsebina projekta:Cilj projekta je s pomočjo raznih metod obveščanja in informi-ranja povečati uporabno vrednost že izvedenim investicijam na področju alternativnih prevozov - promocija javnega prometa in kolesarstva.

  Rezultati projekta: Pripravljena brošura z informacijami o alternativnih prevoznih sredstvih, izdelane informativne table z načrti voznih linij in avtobusnimi postajališči, izdelane informativne table z načrtom kolesarskih poti, izvedene novinarske konference in delavnice za občane z raznimi predavanji na teme kot so kvaliteta zraka in varstvo pred hrupom, trajnostna mobilnost ter likovni in foto-grafski natečaji za otroke in mladino ter izmenjava izkušenj z ostalimi partnerji v projektu. V letu 2008 smo v okviru projekta Added Value izvedli dve pomembnejši akciji in sicer svetovni dan varstva okolja - 5. junij in Evropski teden mobilnosti (ETM).

  Sofinanciranje in vir:EU (Intelligent Energy Executive Programme): 49.000 EUR MOM: 60.000 EURSkupna vrednost:109.000 EURPredviden začetek in zaključek projekta:11/2007 - 10/2010

  1. Added Value - increase the utility value of alter-native transport

  Project content:The project aims at using various methods of communication and information useful to increase the value of the investments already carried out in the field of alternative transport - promo-tion of public transport and cycling.

  Results of the project: Prepared brochure with information on alternative means of transport, information boards and route plans bus shelters de-signed; information boards designed with the plan cycle routes, press conferences and workshops held for persons with various lectures on topics such as air quality, noise protection, sustain-able mobility with art and photography contests for children and young people and sharing experiences with other partners in the project. In 2008, two major campaign were performed through the World Day of environmental protection – 5th June and the European Mobility Week (EMW).

  Co-financing and resources:EU (Intelligent Energy Executive Programme): 49.000 EUR MOM: 60.000 EURTotal amount:109.000 EURStart and the end of the project:11/2007 - 10/2010

 • 33OVERVIEW OF THE EUROPEAN PROJECTS

  IN THE IMPLEMENTATION PROCESS

  2. Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pit-no vodo

  Vsebina projekta:Izgradnja manjkajočih vodovodov in zaščita vodnih virov (MOM, Miklavž, Hoče, Ruše, Selnica).

  Rezultati projekta: Vzpostavitev novih in obnova obstoječih infrastrukturnih ob-jektov in naprav za zagotavljanje redne in kvalitetne oskrbe prebivalcev severovzhodne Slovenije s pitno vodo, zagotavlja-nje kvalitetnega vodovodnega omrežja s primernimi materiali cevovodov, odpravljanje nevarnosti posameznih in epidemičnih okužb zaradi neprimerne vode, zagotavljanje večje racionalno-sti in učinkovitosti poslovanja z zmanjšanjem stroškov popravil zaradi prelomov, omogočanje priključitve novih uporabnikov na javno vodovodno omrežje in hidravlična izboljšava delovanja vo-dooskrbnega sistema. V II. fazi bo izveden sistem aktivne za-ščite črpališč pitne vode na Vrbanskem platoju, ki je največji vir pitne vode v severovzhodni Sloveniji.

  Sofinanciranje in vir:EU (Kohezijski sklad): 35.000.000 EURSkupna vrednost:35.000.000 EURPredviden začetek in zaključek projekta:2007 - 2013

  2. Comprehensive supply of Northeast Slovenia with drinking water

  Project content:Construction of missing water pipelines and protection of the water sources (MOM, Miklavž, Hoče, Ruše, Selnica).

  Results of the project: Establishment of new and renewal of existing infrastructure facilities to ensure regular and quality supply of the drinking water for the population in northeastern Slovenia; provision of quality water supply networks with suitable pipeline materials; eliminating the risk of individual and epidemic infections due to inadequate water; ensuring greater rationality and efficiency ofoperations by reducing the costs repair of pipe breaks; allow-ing the connection of new users to the public water distribution system and hydraulic improvement of drinking water supply. In phase 2 a system of active protection of drinking water wells will be implemented in Vrbanski plateau, which is the largest source of drinking water in northeastern Slovenia.

  Co-financing and resources:EU (Cohesion Fund): 35.000.000 EURTotal amount:35.000.000 EURStart and the end of the project:2007 - 2013

 • 34 PREGLED EVROPSKIH PROJEKTOVV IZVAJANJU

  3. Citeair II - Skupna informacija k evropskemu zra-ku

  Vsebina projekta:Projekt CITEAIR II je nadgradnja projekta CITEAIR, ki je po-tekal v okviru programa INTERREG III C. Namen projekta je priprava primerov dobre prakse, njihovo testiranje in uporaba v partnerskih mestih.

  Rezultati projekta: Razviti primere dobre prakse za naslednja tri področja:- vrednotenje vpliva prometa na onesnaženost zraka - prometni

  indikator: s pripravo prometnega indikatorja bo možna primer-java vplivov prometa med različno velikimi mesti.

  - izdelava katastra emisij v zrak vključno s CO2: za učinkovito izvajanje ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti zraka je po-trebno poznati vire onesnaževanja in njihove emisije v zrak.

  - model za napoved onesnaženosti zraka v mestu: z napovedjo onesnaženosti zraka lahko skupine, kot so otroci in oboleli, ob-vestimo, kdaj ni primerno, da se odpravijo ven in izvedemo tudi ukrepe, ki bi takšno stanje preprečili.

  Sofinanciranje in vir:EU (Interreg IV C): 55.250 EURSVLR: 6.500 EURMOM: 3.250 EURSkupna vrednost:65.000 EURPredviden začetek in zaključek projekta:10/2008 - 9/2011

  3. Citeair II - Joint information to the European air

  Project content:CITEAIR II project is the upgrading project CITEAIR held under INTERREG III C. The project aims to prepare examples of good practice, their testing and their use in the partner cities.

  Results of the project: To develop examples of good practice for the following three areas:- Evaluating the impact of transport on air pollution - transport

  indicator: the preparation of the traffic indicator will comparethe effects of traffic between the different major cities.

  - Creation of the cadastre of emissions to air including CO2: to reduce air pollution is necessary to know the sources of pollu-tion and their emissions into the air.

  - Model for predicting air pollution in the city: the forecast of air pollution may be benefit to the risk target groups such aschildren and the sick people to notify them when it is not ap-propriate to go out.

  Co-financing and resources:EU (Interreg IV C): 55.250 EURSVLR: 6.500 EURMOM: 3.250 EURTotal amount:65.000 EURStart and the end of the project:10/2008 - 9/2011

 • 35OVERVIEW OF THE EUROPEAN PROJECTS

  IN THE IMPLEMENTATION PROCESS

  4. City network - Maribor-Gradec

  Vsebina projekta:Čezmejni program povezovanja različnih področij MOM v pove-zavi s sorodnimi področji graške občine.

  Rezultati projekta: Prenos dobrih praks med obema mestoma, predvsem na po-dročju varstva okolja in zelenih površin, gospodarstva in razvoja mest ter urejanja prostora. V okviru projekta so predvidene tudi institucionalne izmenjave ter razna izobraževanja in usposablja-nja zaposlenih v obeh mestnih upravah, s katerimi bomo izbolj-šali komunikacijo in sodelovanje med mestnima upravama.

  Sofinanciranje in vir:EU (ESRR): 1.823.168 EURMOM: 57.350 EURSVLR: 114.701 EURPartner 1, Partner 2: 149.684 EUR Skupna vrednost:2.144.903 EURPredviden začetek in zaključek projekta:2009 - 2013

  4. City network - Maribor-Graz

  Project content:Cross-border integration of the different programme areas of MOM in conjunction with related areas of Graz

  Results of the project: Transfer of good practices between the two cities, especially in the field of environmental protection and green space, economy,urban development and planning. The project is also provided for institutional exchange, various education and training of employees, which will improve communication and cooperation between both municipal administrations.

  Co-financing and resources:EU (ERDF): 1.823.168 EURMOM: 57.350 EURSVLR: 114.701 EURPartner 1, Partner 2: 149.684 EURTotal amount:2.144.903 EURStart and the end of the project:2009 - 2013

 • 36 PREGLED EVROPSKIH PROJEKTOVV IZVAJANJU

  5. Evropska prestolnica kulture 2012

  Vsebina projekta:Maribor bo v okviru projekta EPK 2012 s partnerskimi mesti Mur-sko Soboto, Novim mestom, Ptujem, Slovenj Gradcem in Vele-njem promoviral bogastvo evropskih kultur ter skozi zavest o vrednosti kulturnih različnosti gradil medsebojno razumevanje in skupno evropsko identiteto.

  Rezultati projekta: Maribor je s partnerskimi mesti (celotna vzhodna kohezijska re-gija) v fazi pridobivanja:- 30 obnovljenih spomeniško zaščitenih objektov - 7 novogradenj za kulturne in sorodne vsebine- 7 novih rezidenčnih centrov za umetnike- 5 novih centrov kreativnih industrij- 1 nov muzej na prostem (skansen)- 3 nove mreže s področja umetnosti in premične kulturne dediščine- 1 nova evropska mreža multimedijskih centrov- 58 novih programov s področja kulturne dediščine, arheologi-

  je, umetnosti, AV, filma in izobraževanja- 90 mednarodnih koprodukcijskih projektov v času EPK 2012- 8 novih kulturnih in turističnih poti- 1 digitalni celostni informacijski produkt- 10 novih projektov s področja socialne vključenosti- 2 nova projekta s področja multikulturnega sožitja- 1 nov mednarodni projekt s področja globalne kulture miru- 3 novi projekti v okviru Natura 2000 - 13 investicij v prometno infrastrukturo- 31 drugih investicij (turizem, rekreacija, izobraževanje).

  Sofinanciranje in vir:Če nominirana mesta izpolnijo določene pogoje, lahko prido-bijo nagrado Meline Mercouri za kakovostno izvedbo projekta v višini 1,5 mio EUR, sicer pa za pripravo in izvedbo kulturnih programov v okviru projekta EPK ni sredstev za neposredno fi-nanciranje programov ali s projektom povezanih investicij oz. drugih stroškov.Skupna vrednost:Ocena potrebnih sredstev je temeljila na izkušnjah drugih mest, nosilcev nominacije EPK. Skupni znesek potrebnih sredstev za pripravo, organizacijo in izvedbo programov je bil ocenjen na:57.423.000 EUR, od tega v MOM na 28.095.000 EUR.Predviden začetek in zaključek projekta:2008 - 2012

  5. European Capital of Culture 2012

  Project content:According to the ECoC 2012 project, Maribor and partner cities Murska Sobota, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec and Velenje will promote the richness of European cultures in order to build mutual understanding through the recognition of the value of cultural diversity and European identity.

  Results of the project: in the process of establishment:- 30 restored buildings - protected monuments- 7 new buildings for cultural and related content- 7 new centres for resident artists- 5 new centres of creative industries- 1 new museum in the open air (Skansen)- 3 new networks in the field of art and mobile cultural heritage- 1 new European network of multimedia centres- 58 new programs in the field of cultural heritage, archeology,

  art, AV, film and education- 90 international co-production projects at the time of ECoC

  2012- 8 new cultural and tourist routes- 1 integrated Digital Information Product- 10 new projects in the area of social inclusion- 2 new project in the field of multicultural coexistence- 1 new international project in the field of global culture of

  peace- 3 new projects in the framework of Natura 2000- 13 investment in transport infrastructure- 31 other investment (tourism, recreation, education).

  Co-financing and resources:If the nominated cities meet certain conditions, they could re-ceive the Melina Mercouri Prize for the quality execution of the project in amount of of 1,5 mio EUR. Otherwise the investments and other costs are not the subject of direct financing of theECOC related investments or programmes.Total amount:Assessment of resources was based on the experience of other cities – the ECoC nominees. The total amount of funds needed to prepare, organize and implement has been estimated at: 57.423.000 EUR of which the MOM to 28.095.000 EUR.Start and the end of the project:2008 - 2012

 • 37OVERVIEW OF THE EUROPEAN PROJECTS

  IN THE IMPLEMENTATION PROCESS

  6. Investicija na preostalem delu območja Kultur-nega centra Pekarna - »Gustav«, »Lubadar«, »MC« (III. faza)

  Vsebina projekta:Projekt je del obnove Kulturnega centra »Pekarna«. Investicija v dvorane »Gustav«, »Lubadar« in »MC« (prenova objekta III. faza).

  Rezultati projekta: Prenova objekta s pripadajočo infrastrukturo.

  Sofinanciranje in vir:EU (ESRR): 3.486.212 EURMOM: 1.437.307 EURSkupna vrednost:Predvideno: 4.923.519 EURPredviden začetek in zaključek projekta:9/2009 - 9/2011

  6. The investment in the rest of the Cultural centre area »Pekarna« - halls »Gustav«, »Lubadar« and »MC« (Phase 3)

  Project content:Project is the part of renovation of the Cultural centre »Pekar-na«. The investment and adaptation of the rest of the »Pekarna« - halls »Gustav«, »Lubadar« and »MC« (Phase 3) with related infrastructure.

  Results of the project: Renovation of the facility with associated infrastructure.

  Co-financing and resources:EU (ERDF): 3.486.212 EURMOM: 1.437.307 EURTotal amount:Provided approximately: 4.923.519 EURStart and the end of the project:9/2009 - 9/2011

 • 38 PREGLED EVROPSKIH PROJEKTOVV IZVAJANJU

  7. Investicija v kulturno infrastrukturo - »Hladilni-ca« (Kulturni center »Pekarna«, II. faza)

  Vsebina projekta:Projekt je del obnove Kulturnega centra »Pekarna«. Investicija v kulturno infrastrukturo objekta Hladilnica (II. faza).

  Rezultati projekta: Prenova objekta s pripadajočo infrastrukturo.

  Sofinanciranje in vir:EU (ESRR): 4.057.389 EURMOM: 1.672.497 EURSkupna vrednost:Predvideno: 5.729.886 EURPredviden začetek in zaključek projekta:9/2009 - 9/2011

  7. Investment in cultural infrastructure - »Hladil-nica« (Cultural centre »Pekarna« Phase 2)

  Project content:Project is the part of renovation of the Cultural centre »Pekar-na«. The investment and adaptation of the »Pekarna« object called »Hladilnica« (Phase 2) with related infrastructure.

  Results of the project: Renovation of the facility with associated infrastructure.

  Co-financing and resources:EU (ERDF): 4.057.389 EURMOM: 1.672.497 EURTotal amount:Provided approximately: 5.729.886 EURStart and the end of the project:9/2009 - 9/2011

 • 39OVERVIEW OF THE EUROPEAN PROJECTS

  IN THE IMPLEMENTATION PROCESS

  8. Investicija v mladinsko turistično infrastruktu-ro-upravna zgradba (Kulturnega centra »Pekar-na«, I. faza

  Vsebina projekta:Projekt je del obnove kulturnega centra »Pekarna«. Investicija v mladinsko turistično-upravno zgradbo.

  Rezultati projekta: Prenova objekta s pripadajočo infrastrukturo.

  Sofinanciranje in vir:EU (ESRR): 680.000 EUR SLO: 120.000 EURSkupna vrednost:1.590.614 EURPredviden začetek in zaključek projekta:2009 - 2011

  8. The investment in youth tourism infrastructure-office building (Cultural centre »Pekarna« Phase1)

  Project content:The project is part of the reconstruction of Cultural centre »Pekarna«. The investment in youth tourist-administration building.

  Results of the project: Renovation of the facility with associated infrastructure.

  Co-financing and resources:EU (ERDF): 680.000 EUR SLO: 120.000 EURTotal amount:1.590.614 EURStart and the end of the project:2009 - 2011

 • 40 PREGLED EVROPSKIH PROJEKTOVV IZVAJANJU

  9. Lutkovno gledališče

  Vsebina projekta:Obnova Minoritskega samostana in izgradnja Lutkovnega gle-dališča Maribor.

  Rezultati projekta: Sanacijska dela na objektu Minoriti-Lutkovno gledališče. V ok-viru tega so bili že opravljeni arheološki pregledi, izvajajo se gradbena dela. Hkrati potekajo tudi vsa elektro in strojno in-stalacijska dela. Z novo investicijo bo Lutkovnemu gledališču Maribor zagotovljena infrastruktura, ki bo omogočila ustrezne pogoje dela zaposlenim, obiskovalcem in kulturni javnosti mesta ter regije pa dvig kakovosti in obsega ponudbe lutkovne gleda-liške produkcije.

  Sofinanciranje in vir:EU: 6.409.827 EUR Ministrstvo za kulturo: 2.793.878 EUR MOM: 4.968.836 EURSkupna vrednost:14.172.541 EURPredviden začetek in zaključek projekta:6/2007 - 9/2010

  9. Puppet theatre

  Project content:Minorite Monastery reconstruction and construction of Puppet Theatre Maribor.

  Results of the project: Adaptation works on Minorite monastery with the construction of Puppet Theater are being implemented. The archaeological examinations were already carried out and all the construction work with all electrical and mechanical installation works are in progress. The new investment will ensure the necessary infra-structure for puppet theatre in Maribor, which will allow ade-quate working conditions of employees and visitors. The cultural public of Maribor and the whole Podravje region will increase the quality and quantity of puppet theater production.

  Co-financing and resources:EU: 6.409.827 EUR Ministry of Culture: 2.793.878 EUR MOM: 4.968.836 EURTotal amount:14.172.541 EURStart and the end of the project:6/2007 - 9/2010

 • 41OVERVIEW OF THE EUROPEAN PROJECTS

  IN THE IMPLEMENTATION PROCESS

  10. Projekt MINUS 3%

  Vsebina projekta:S partnerji iz petih EU držav (Avstrija, Irska, Švedska, Slovaška in Slovenija) je prijavljen projekt z naslovom »Primeri dobre prakse za implementacijo Evropske direktive o energetski učinkovitosti in energetskih storitvah« na razpis za sofinanciranje s strani Ev-ropske komisije – program Inteligentna energija Evropa.

  Rezultati projekta: Primeri dobre prakse za implementacijo Evropske direktive o energetski učinkovitosti in energetskih storitvah – cilj: letno 3% zmanjšanje porabe energije v stavbah v javni lasti. Mesta, ki bodo to dosegla, bodo predstavljena kot vzor drugim evropskim mestom. Ključni strateški cilj je tudi vpliv starejše, izkušenejše mestne administracije in politikov, ki bi bili idejni voditelji v smis-lu spodbujanja energetske učinkovitosti in energetskih storitev. Dodaten cilj je tudi prispevati k pravnim in zakonskim spremem-bam znotraj lokalne in nacionalne vlade, ki bo vzpostavila ener-getsko učinkovitost in energetske storitve.

  Sofinanciranje in vir:Celotni projekt EU (Intelligent Energy Europe): 759.099 EURUdeležba MOM (EU): 39.316 EURSkupna vrednost:Celotni projekt: 1.012.135 EUR V MOM: 52.422 EURPredviden začetek in zaključek projekta:9/2008 - 9/2011

  10. Project MINUS 3%

  Project content:Partners from five EU countries (Austria, Ireland, Sweden, Slo-vakia and Slovenia) applied the project entitled »Examples of good practice for the implementation of european directive on energy efficiency and energy services« to the call by the Eu-ropean Commission Programme called »The Intelligent Energy Europe.

  Results of the project: Examples of good practice for the implementation of European directives on energy efficiency and energy services - the goal:an annual 3% reduction in energy consumption in buildings in public ownership. Cities that will achieve this goal be presented as a model example for other European cities. A key strategic objective is to achieve the impact of senior experienced city ad-ministration and politicians who could be the ideological leaders in terms of promoting energy efficiency and energy services.Another goal is also to contribute to legal and legislative chang-es within local and national governments that will establish en-ergy efficiency and energy services.

  Co-financing and resources:Entire project EU (Intelligent Energy Europe): 759.099 EURMOM participation (EU): 39.316 EURTotal amount:Entire project: 1.012.135 EUR In MOM: 52.422 EURStart and the end of the project:9/2008 - 9/2011

 • 42 PREGLED EVROPSKIH PROJEKTOVV IZVAJANJU

  11. Odvajanje in čiščenje voda na območju MB-širše prispevno območje centralne čistilne na-prave

  Vsebina projekta:Izgradnja manjkajoče kanalizacije in malih čistilnih naprav. Opti-mizacija hidravličnih modelov (MOM, Miklavž, Hoče, Duplek).

  Rezultati projekta: Izgradnja manjkajoče komunalne infrastrukture.

  Sofinanciranje in vir:EU (Kohezijski sklad)Skupna vrednost:36.000.000 EURPredviden začetek in zaključek projekta:2007 - 2013

  11. Draining and water clearing on the MB area-wider contribution area of central wastewater treatment facility

  Project content:Construction of the missing sewage and small wastewater treat-ment facilities. Optimisation of the hydraulic models (MOM, Miklavž, Hoče, Duplek).

  Results of the project: Construction of the missing communal infrastructure.

  Co-financing and resources:EU (Cohesion Fund)Total amount:36.000.000 EUR Start and the end of the project:2007 - 2013

 • 43OVERVIEW OF THE EUROPEAN PROJECTS

  IN THE IMPLEMENTATION PROCESS

  12. PIMMS TRANSFER

  Vsebina projekta:Prenos dobrih praks na področju planiranja učinkovitega javne-ga potniškega prevoza, izobraževanja uslužbencev mestne upra-ve na področju trajnostne mobilnosti, prenosa dobrih praks na področju javno zasebnega partnerstva za javni potniški prevoz, izboljšanja mobilnosti invalidov, slepih in slabovidnih, ozavešča-nja in informiranja širše javnosti o prometnem stanju ter ukrepih za izboljšanje prometa v mestu.

  Rezultati projekta: Prenos dobrih praks na področju načrtovanja javnega potniške-ga prometa - trajnostna mobilnost.

  Sofinanciranje in vir:EU (ESRR): 143.241 EURSVLR: 16.852 EURMOM: 8.426 EURSkupna vrednost:Celotni projekt: 3.296.956 EURMOM: 168.519 EURPredviden začetek in zaključek projekta:2007 - 2013

  12. PIMMS TRANSFER

  Project content:Transfer of good practices on effective planning of public pas-senger transport, education of city government officials onsustainable mobility, transfer of good practices on public-pri-vate partnership for public transport, improving the mobility of persons with disabilities, blind and visually impaired, education and informing the general public on the transport situation and measures to improve traffic in the city.

  Results of the project: Transfer of good practises on planning of public passenger transport - sustainable mobility.

  Co-financing and resources:EU (ERDF): 143.241 EURSVLR: 16.852 EURMOM: 8.426 EURTotal amount:Total project: 3.296.956 EURMOM: 168.519 EURStart and the end of the project:2007 - 2013

 • 44 PREGLED EVROPSKIH PROJEKTOVV IZVAJANJU

  13. Q-AGEING

  Vsebina projekta:Projekt je nastal s sodelovanjem devetih evropskih mest in organizacij s ciljem izboljšati življenjske in delovne pogoje sta-rejših. Namen projekta je najti učinkovite rešitve za obdobje, ki se začne po letih aktivne vključenosti na trgu dela.

  Rezultati projekta: Primer dobre prakse za partnerske organizacije ter za države članice in mesta v EU glede izboljšanja kakovosti ponudbe javnih toritev s prilagodtvijo teh potrebam starejših in vzpostavitvijo novega urbanega okolja, ki upošteva nove potrebe, ki so pove-zane s spremenjenim življenjskim slogom starejših.

  Sofinanciranje in vir:EU (ESRR): 98.983 EURMOM: 17.467 EURSkupna vrednost:116.450 EURPredviden začetek in zaključek projekta:12/2008 - 1/2012

  13. Q-AGEING

  Project content:Project started with the cooperation of nine EU cities and organ-izations with the goal to improve living and working conditions of senior inhabitants. Purpose of the project is to find effectivesolutions for the period after the active inclusion on the labour market.

  Results of the project: Good practise examples for partner organizations and for EU cities about improving and adapting the quality of the public services to the needs of senior population with establishment of the new urban environment which takes into consideration new needs connected with the altered lifestyle of the senior population.

  Co-financing and resources:EU (ERDF): 98.983 EURMOM: 17.467 EURTotal amount:116.450 EURStart and the end of the project:12/2008 - 1/2012

 • 45OVERVIEW OF THE EUROPEAN PROJECTS

  IN THE IMPLEMENTATION PROCESS

  14. URBACT II: Active A.G.E.

  Vsebina projekta:Povezovanje evropskih mest z namenom ustvariti pogoje za aktivnejše vključevanje starajoče populacije v projekte urbane prenove mestnih jeder.

  Rezultati projekta: Izmenjava izkušenj med mesti in podpora EU strokovnjakov, priprava lokalnega akcijskega načrta za aktivnejše vključevanje starajoče populacije v projekte urbane prenove mestnih jeder.

  Sofinanciranje in vir:EU (ESRR): 48.050 EUR MOM: 10.400 EURSkupna vrednost:58.450 EURPredviden začetek in zaključek projekta:6/2008 - 6/2011

  14. URBACT II: Active A.G.E.

  Project content:Connecting EU cities with aim to create conditions for active inclusion of the senior population in projects of urban renova-tion of city centres.

  Results of the project: Exchange of experience among the EU cities and support of EU experts to prepare the local action plan for active inclusion of the ageing population in projects of urban renovation of city centres.

  Co-financing and resources:EU (ERDF): 48.050 EUR MOM: 10.400 EURTotal amount:58.450 EURStart and the end of the project:6/2008 - 6/2011

 • 46 PREGLED EVROPSKIH PROJEKTOVV IZVAJANJU

  15. URBACT II: FIN-URB-ACT

  Vsebina projekta:Povezovanje partnerskih mest iz Evrope z namenom ustvariti pogoje za financiranje malih in srednje velikih podjetij (v Maribo-ru na področju kulture in turizma - v povezavi z EPK 2012).

  Rezultati projekta: Ustanovljene lokalne podporne skupine v vsakem od dvanajst evropskih mest, izmenjava izkušenj med skupinami, podpora EU strokovnjakov, priprava lokalnega akcijskega načrta na področju pogojev za financiranje malih in srednjih podjetij (v MB na po-dročju kulture in turizma).

  Sofinanciranje in vir:EU (ESRR): 43.600 EURMOM: 10.900 EURSkupna vrednost:54.500 EURPredviden začetek in zaključek projekta:6/2008 - 6/2011

  15. URBACT II: FIN-URB-ACT

  Project content:Connecting partner EU cities with aim to create conditions for financing small and medium enterprises (in Maribor on the fieldof tourism and culture - in connection with ECoC 2012).

  Results of the project: Establishment of local support groups in each of twelve euro-pean cities, exchange of experience among the groups and sup-port of EU experts to prepare the local action plan for creating the conditions to finance small and medium enterprises (in MBon the field of tourism and culture).

  Co-financing and resources:EU (ERDF): 43.600 EURMOM: 10.900 EURTotal amount:54.500 EURStart and the end of the project:6/2008 - 6/2011

 • ZAKLJUČEK

  CONCLUSION

 • V prihodnjih letih bo Mestna občina Maribor zaradi izvedbe pro-jekta Evropska prestolnica kulture investirala predvsem v kul-turne objekte, kot so: Umetnostna galerija Maribor, Evropsko gledališče, Centralna mestna knjižnica, obnovo mestnih stolpov in mestnih trgov ter drugih sorodnih projektov ter programov na področju kulture. Poleg tega bomo skušali evropska sredstva pridobiti še za projekte na temo invalidov ter slepih in slabo-vidnih oseb, za izgradnjo kolesarskih stez, obnovo mestnega akvarija-terarija ter za druge projekte, predvsem s področja trajnostne mobilnosti, varstva okolja in energetike.

  Due to the European Capital of Culture project, the municipal-ity of Maribor will primarily invest into cultural facilities, such as: Maribor Art Gallery, European Theatre, Central City Library, City Towers, town squares and other related projects with cul-tural programmes. In this respect we will try to acquire Euro-pean fundings for projects regarding disabled, blind or visually impaired people, for the construction of bicycle lanes, recon-struction of the city aquarium-terrarium and for other projects, mainly in the field of sustainable mobility, environmental protec-tion and energy.

  Služba za razvojne projekte in investicije

  projektna pisarna / Office of Project development

  Kontakt / Contact:

  mag. Monika Kirbišvodja službe / Head of Office

  Tel.: +386 (0)2 22 01 475E-mail: [email protected]

  ZAKLJUČEK / CONCLUSION

 • Izdajatelj:Mestna občina Maribor - Služba za razvojne projekte in investicije

  (SRPI MOM)

  Urednika:mag. Tadej Kurent in Nina Djurovič (SRPI MOM)

  Lektorirali:Katja Lenič Šalamun (svetovalka župana MOM)

  in mag. Jasmina Dolinšek (SRPI MOM)

  Oblikovanje:Altius d.o.o.

  Fotografije:Marko Petrej, Bogdan Zelnik, Branko Ritonja, slikovni arhiv MOM

  in slikovna dokumentacija projektov MOM

  Naklada: 1000 kom.