Click here to load reader

Spotkanie informacyjne Narodowego Instytutu Wolności ... · PDF fileSpotkanie informacyjne Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju SpołeczeństwaObywatelskiego ... Priorytet

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Spotkanie informacyjne Narodowego Instytutu Wolności ... · PDF fileSpotkanie informacyjne...

/niw.gov.pl/narodowyinstytutwolnosci /niwcrso

Edycja 2019

Spotkanie informacyjne

Narodowego Instytutu Wolnoci

Centrum Rozwoju Spoeczestwa Obywatelskiego

/niw.gov.pl/narodowyinstytutwolnosci /niwcrso

FIO 2014-2020

Czym jest FIO?

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rzdowy Program dotacyjny dla organizacji

pozarzdowych, w ramach ktrego dofinansowywane s projekty wpisujce si w cel jakim

jest zwikszenie zaangaowania obywateli i organizacji pozarzdowych w ycie publiczne.

Na realizacj Programu co roku przeznaczane jest 60 mln z, w tym 57,6 mln z na dotacje

dla organizacji pozarzdowych.

Kto moe uzyska dotacj?

organizacje pozarzdowe m.in. stowarzyszenia (w tym

stowarzyszenia zwyke) i fundacje, a take kluby sportowe

dziaajce w formie stowarzysze;

koa gospody wiejskich;

stowarzyszenia jednostek samorzdu terytorialnego;

spdzielnie socjalne;

spki akcyjne i spki z z.o.o. oraz kluby sportowe

dziaajce w formie spki non profit.

Podmioty uprawnione do aplikowania nie musz posiada

statusu organizacji poytku publicznego (opp).

Aktywne

spoeczestwo

Aktywni

obywatele

Silne organizacje

pozarzdowe

PRIORYTET 2

PRIORYTET 3 PRIORYTET 4

FIO 2014-2020

Kto MOE uzyska dotacj?

Jedna organizacja moe zoy tylko jedn Ofert!

W przypadku organizacji, ktrych oddziay terenowe/okrgowe nie posiadaj osobowoci prawnej, oddziay te mog skada oferty w ramach niniejszego konkursu, po uzyskaniu zgody jednostki macierzystej tj.

penomocnictwa szczeglnego do dziaania w ramach niniejszego konkursu, w imieniu tej jednostki.

Zoenie oferty przez oddzia terenowy nieposiadajcy osobowoci prawnej nie wyczerpuje limitu 1 oferty jednostki macierzystej (zarzdu gwnego) lub pozostaych oddziaw terenowych.

Jednake w ramach jednej osobowoci prawnej oddziay terenowe mog zoy maksymalnie 2 dodatkowe oferty.

1 (zarzd gwny) + 2 (oddziay terenowe nieposiadajce osobowoci prawnej)

FIO 2014-2020

Kto NIE moe uzyska dotacji?

Podmioty publiczne np. jednostki organizacyjne samorzdu terytorialnego, urzdy, agencje publiczne;

Podmioty gospodarcze z wyczeniem organizacji pozarzdowych prowadzcych dziaalno gospodarcz oraz spek non profit;

Osoby prywatne;

Partie polityczne, zwizki zawodowe i organizacje pracodawcw, samorzdy zawodowe, a take fundacje utworzone przez partie polityczne.

Podmioty realizujce zadania koczce si w roku 2019 (projekty dwuletnie) dofinansowane w ramach edycji 2018 FIO, z wyczeniem operatorw FIO regionalnego realizujcych projekty w ramach Priorytetu I.

FIO 2014-2020

Oferta wsplna

Moliwe jest zoenie Oferty przez dwa (lub wicej) podmioty uprawnione do udziau w konkursie mamy wtedy do czynienia z Ofert wspln.

Niedopuszczalne jest skadanie ofert wsplnych, w ktrych Oferentami s oddziay terenowe tej samej organizacji.

Zoenie oferty wsplnej wyklucza moliwo zoenia oferty indywidualnej przez podmiot, ktry bierze udzia w ofercie wsplnej.

Niedozwolone s przepywy finansowe midzy Oferentami realizujcymi zadanie.

W przypadku zoenia oferty wsplnej udzia kadego z Oferentw w cakowitych kosztach zadania publicznego nie moe by niszy ni

10 tys. z.

W przypadku oferty wsplnej na etapie podpisywania umowy niezbdne jest dostarczenie umowy oferty wsplnej midzy Oferentami.

FIO 2014-2020

Partnerzy

W przypadku, kiedy Oferent planuje realizacj projektu wsplnie z partnerami publicznymi lub prywatnymi zastosowanie ma partnerstwo.

W przypadku partnerstwa formalnego niezbdne jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie przesanie do

Narodowego Instytutu Wolnoci - Centrum Rozwoju Spoeczestwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) umowy o partnerstwo

pomidzy Oferentem a Partnerem/Partnerami.

Umowa o partnerstwo powinna przewidywa, e Partnerzy bd aktywnie uczestniczy w realizacji zada przewidzianych

w ofercie. Umowa okreli prawa i obowizki stron w zwizku z realizacj zadania publicznego. Umowa musi by podpisana

przez osoby uprawnione.

Niedozwolone s przepywy finansowe od Oferenta do Partnera.

FIO 2014-2020

Na co mona otrzyma dotacj?

Priorytet 2. Aktywne spoeczestwo

Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w rnych formach angaowa obywateli, dajc im

moliwo aktywnego dziaania oraz czenia aktywnoci ze zdobywaniem wiedzy w sferze dziaa

obywatelskich.

Np. projekty majce na celu rozwj wolontariatu; integracj spoecznoci lokalnej; wspierajce rozwj ekonomii

spoecznej; realizujce aktywne formy integracji spoecznej.

Przykady: tworzenie bankw czasu, dziaania na rzecz seniorw/modziey/osb niepenosprawnych/kibicw,

edukacja i integracja spoecznoci lokalnej wok wsplnej aktywnoci)

FIO 2014-2020

Na co mona otrzyma dotacj?

Priorytet 3. Aktywni obywatele

Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny przyczynia si do wzrostu partycypacji obywateli w

sprawach publicznych.

Np. projekty z zakresu edukacji obywatelskiej; wspierania prowadzenia dziaa straniczych i rzeczniczych;

bezporednie wczanie beneficjentw w ycie publiczne

Przykady: prowadzenie konsultacji spoecznych, tworzenie gminnych/osiedlowych/wiejskich rad

seniorw/modziey/poytku, dziaania zachcajce do uczestnictwa w wyborach itd.)

FIO 2014-2020

Na co mona otrzyma dotacj?

Priorytet 4. Silne organizacje pozarzdowe

Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny w rnych formach przyczynia si do wzmocnienia

potencjau organizacji obywatelskich, w szczeglnoci wspierania przez organizacje federacyjne innych

podmiotw III sektora.

Np. zwikszajce kompetencje organizacji obywatelskich; rozwizujce problemy organizacji pozarzdowych.

Przykady: szkolenia dla innych organizacji, wzmocnienie/rozwj wasnej organizacji, projekty edukacyjne w

celu tworzenia nowych organizacji.

FIO 2014-2020

Wysoko dotacji:

Od 20 tys. z do 300 tys. z.

Termin realizacji zada:

Od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2020 r.

Wymagany wkad wasny:

Wniesienie wkadu wasnego w ramach skadanych ofert nie jest wymagane. NIE JEST TO OCENIANIE

W tym wysoko dotacji przeznaczonej na realizacj w poszczeglnych latach moe wynosi maksymalnie 150 tys. z.

Moliwo realizacji projektw trwajcych do 23 miesicy.

FIO 2014-2020

Wkad wasny

Wniesienie wkadu wasnego w ramach skadanych ofert nie jest wymagane.

Nie jest to oceniane!

FIO 2014-2020

Alokacja rodkw w ramach edycji 2019

FIO 2014-2020

Priorytet

alokacja na rok

2019 w %

Zobowizania z lat

ubiegych na rok

2019

alokacja na rok

2019 w PLN

alokacja na rok

2020 PLN

1 17 10 200 000 - -

2 50 14 900 000 15 100 000 15 000 000

3 20 6 000 000 6 000 000 6 000 000

4 9 2 700 000 2 700 000 2 700 000

SUMA 96 33 800 000 23 800 000 23 700 000

Koszty kwalifikowalne:

Koszty musz by racjonalne, uzasadnione i niezbdne do realizacji zadania. Maksymalny koszt jednostkowy rodka

trwaego: 10.000,00 z brutto.

I.A Koszty merytoryczne, w tym koszty promocji bez limitu.

Wszystkie koszty zwizane z merytoryczn realizacj zadania.

I.B Rozwj instytucjonalny wasnej organizacji do 20% dotacji.

Dziaania zwizane z rozwojem instytucjonalnym wasnej organizacji. Nie musz to by wydatki bezporednio

zwizane z realizacj zadania. Dziaania tego mog obejmowa m.in.:

podnoszenie kompetencji zespou, pozyskiwanie wolontariuszy, budowanie bazy czonkowskiej;

zakup sprztu, wykonanie drobnych remontw nakierowanych na popraw standardu realizacji misji.

II. Koszty administracyjne do 25% kwoty dotacji.

Koszty obsugi zadania publicznego (ksigowo, koordynacja).

FIO 2014-2020

Koszty kwalifikowalne:

Koszty musz by racjonalne, uzasadnione i niezbdne do realizacji zadania.

Maksymalny koszt jednostkowy rodka trwaego: 10.000,00 z brutto.

Rozwj instytucjonalny wasnej organizacji:

Oferent do wysokoci 20% dotacji moe przeznaczy na realizacj dziaa zwizanych z rozwojem instytucjonalnym

wasnej organizacji. Nie musz to by rodki bezporednio zwizane z realizacj zadania.

Dziaania tego mog obejmowa m.in.:

podnoszenie kompetencji zespou, pozyskiwanie wolontariuszy, budowanie bazy czonkowskiej;

zakup sprztu, wykonanie drobnych remontw nakierowanych na popraw standardu realizacji misji.

Koszty administracyjne:

Koszty obsugi zadania publicznego do 25% kwoty dotacji.

FIO 2014-2020

Co jest oceniane?

1. Ocena formalna

Istnieje moliwo odwoania od wyniku oceny do Przewodniczcego Komitetu do spraw Poytku

Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wynikw oceny formalnej, za porednictwem

NIW-CRSO.

FIO 2014-2020

Kryterium formalneMoliwo

odwoania

1 Wypenienie i zoenie oferty on-line za pomoc generatora ofert FIO 2018, dostpnego

na stronie internetowej https://generator.niw.gov.pl/ we wskazanym w ogoszeniu o

konkursie terminie.

Nie

2 Zoenie oferty przez uprawniony podmiot. Tak

Co jest oceniane?

1. Ocena merytoryczna - *NOWE* kryterium OGLNA OCENA POMYSU

FIO 2014-2020

S Pomys szczeglnie wartociowy. Rekomendowany do dofinansowania w pierwszej kolejnoci.

Pomys musi bezporednio wpisy