Click here to load reader

Spotkanie informacyjne

  • View
    68

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2009. Spotkanie informacyjne. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Violetta Pluta. Poznań , 3 września 2009 r. Działanie 8.1 PO IG – dla kogo ?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Spotkanie informacyjne

PowerPoint PresentationSpotkanie informacyjne
Violetta Pluta
2009
*
Dziaanie 8.1 PO IG – dla kogo ?
mikro- i mae firmy prowadzce dziaalno gospodarcz nie duej ni 1 rok od dnia rejestracji
z rónych bran, o rónych specjalnociach, niekoniecznie posiadajcy wiedz i zasoby IT
z pomysem na rokujcy sukces e-biznes oparty na modelu wiadczcym e-usugi
licz si nowe pomysy, zapenianie istniejcych nisz i potrzeb – a nie klonowanie znanych modeli
Pozna, 3 wrzenia 2009 r.
Dziaanie 8.1 PO IG – definicja e-usugi
Rozporzdzenie MRR dla dziaania 8.1 i 8.2 PO IG
Przez e-usug naley rozumie usug wiadczon:
w sposób zautomatyzowany przez uycie technologii informacyjnych,
za pomoc systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych,
na indywidualne danie usugobiorcy,
Pozna, 3 wrzenia 2009 r.
Usuga elektroniczna jest wykonywana:
automatycznie (w czasie rzeczywistym)!
drog elektroniczn (sie publiczna)!
Dziaanie 8.1 PO IG - doprecyzowanie definicji e-usugi
Pozna, 3 wrzenia 2009 r.
Usugi informatyczne, techniczne, doradcze, itp.
Dziaanie 8.1 PO IG – na co dofinansowanie?
rodki trwae, wartoci niematerialne i prawne
Wynagrodzenia, szkolenia pracowników
Najem i eksploatacja pomieszcze
Promocja biznesu i projektu
Dziaanie 8.1 PO IG – ile dla firmy?
Max: równowarto 200 000 EUR
Max: refundacja 85% wartoci projektu
Wydatki kwalifikowane: od 20 tys. do 1 mln z
Finansowanie do 24 miesicy dziaalnoci
Jedna dotacja na jedn firm!
Budet do rozdysponowania w latach 2008-2013: 390 mln EUR
Pozna, 3 wrzenia 2009 r.
Dziaanie 8.1 PO IG – jak si przygotowa ?
rzetelnie opisany model biznesowy (kto paci?)
okrelenie grup docelowych
Pozna, 3 wrzenia 2009 r.
Dziaanie 8.1 POIG - wane wyjtki
W dziaaniu 8.1 PO IG wsparciu nie podlegaj projekty majce na celu:
obrót handlowy produktami (e-handel produktami, take cyfrowymi !!!)
wiadczenie usug poczty elektronicznej
wiadczenie usug zwizanych z rejestracj i utrzymaniem domen internetowych
Pozna, 3 wrzenia 2009 r.
Otwarty katalog tzw. kosztów ogólnych, w tym:
usugi pomocnicze (np. telekomunikacja)
materiay biurowe i eksploatacyjne
najem i eksploatacja pomieszcze
Dziaanie 8.1 PO IG – nowoci 2009 r.
Pozna, 3 wrzenia 2009 r.
SZKOLENIA – wszystkie, byle uzasadnione i niezbdne dla celu projektu 8.1
CZYLI:
Dziaanie 8.1 PO IG – nowoci 2009 r.
Pozna, 3 wrzenia 2009 r.
NOWA KATEGORIA WYDATKÓW KWALIF.: obsuga instrumentów zabezpieczajcych realizacj umowy (np. weksel)
CZYLI:
Dziaanie 8.1 PO IG – nowoci 2009 r.
Pozna, 3 wrzenia 2009 r.
Zdjty wymóg utrzymania trwaoci projektu w tym samym województwie
ALE UWAGA:
Pozna, 3 wrzenia 2009 r.
Spóki kapitaowe w organizacji mog skada wniosek (po zawarciu umowy sp. z o.o. lub sporzdzeniu statutu s.a.)
ALE UWAGA:
KRS, NIP i REGON bd niezbdne do zawarcia umowy o dofinansowanie!
Dziaanie 8.1 PO IG – nowoci 2009 r.
Pozna, 3 wrzenia 2009 r.
Dziaanie 8.1 PO IG - dotychczasowe nabory
Od 15 wrzenia do 26 wrzenia 2008 r.,
Od 2 marca do 5 marca 2009 r.
Od 13 lipca do 16 lipca 2009 r.
Wszystkie nabory zostay zamknite przed wyznaczonym terminem ze wzgldu na przekroczenie dostpnej alokacji
W ramach ww. naborów zoono ponad 2600 wniosków o wartoci dofinansowania ponad 1,5 mld z (na ok. 411 mln z)
Pozna, 3 wrzenia 2009 r.
Dziaanie 8.1 PO IG – I nabór 2009 r.
Wykres1
dolnolskie
dolnolskie
dolnolskie
dolnolskie
dolnolskie
dolnolskie
dolnolskie
kujawsko-pomorskie
kujawsko-pomorskie
kujawsko-pomorskie
kujawsko-pomorskie
kujawsko-pomorskie
kujawsko-pomorskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubelskie
lubelskie
lubelskie
lubelskie
lubelskie
lubelskie
lubuskie
lubuskie
lubuskie
lubuskie
lubuskie
lubuskie
lubuskie
ódzkie
ódzkie
ódzkie
ódzkie
ódzkie
ódzkie
ódzkie
maopolskie
maopolskie
maopolskie
maopolskie
maopolskie
maopolskie
maopolskie
mazowieckie
mazowieckie
mazowieckie
mazowieckie
mazowieckie
mazowieckie
mazowieckie
opolskie
opolskie
opolskie
opolskie
opolskie
opolskie
opolskie
podkarpackie
podkarpackie
podkarpackie
podkarpackie
podkarpackie
podkarpackie
podkarpackie
podlaskie
podlaskie
podlaskie
podlaskie
podlaskie
podlaskie
podlaskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie
lskie
lskie
lskie
lskie
lskie
lskie
lskie
witokrzyskie
witokrzyskie
witokrzyskie
witokrzyskie
witokrzyskie
witokrzyskie
witokrzyskie
warmisko-mazurskie
warmisko-mazurskie
warmisko-mazurskie
warmisko-mazurskie
warmisko-mazurskie
warmisko-mazurskie
warmisko-mazurskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
Razem wnioskowane dofinansowanie
Ocena formalna ilo negat
ilo wniosków, które pozytywnie przeszy ocen merytoryczn
69
43
16
23
13
7
26
24
9
12
12
6
32
26
16
108
87
59
255
209
114
9
8
6
25
21
7
16
12
5
65
45
11
58
55
42
6
5
2
24
15
3
81
78
41
15
9
4
Arkusz1
Razem wnioskowane dofinansowanie
Ocena formalna ilo negat
ilo wniosków, które pozytywnie przeszy ocen merytoryczn
Ocena merytoryczna kwota rekomendowana
Ocena merytoryczna ilo nieREKO
Razem wnioskowane dofinansowanie
Ocena formalna ilo negat
Ocena merytoryczna ilo REKO
Ocena merytoryczna kwota rekomendowana
Ocena merytoryczna ilo nieREKO
Razem wnioskowane dofinansowanie
23
14
10
10
15
13
10
7
10
0
62
0
53
44
9
5
42
37
13
12
19
16
35
29
5
5
8
7
48
48
15
7
Arkusz2
Razem wnioskowane dofinansowanie
Ocena formalna ilo negat
ilo wniosków, które pozytywnie przeszy ocen merytoryczn
Arkusz3
Dziaanie 8.1 PO IG – II nabór 2009 r.
Nazwa województwa
dolnolskie
100
kujawsko-pomorskie
22
lubelskie
47
lubuskie
29
ódzkie
47
maopolskie
146
mazowieckie
464
opolskie
21
podkarpackie
43
podlaskie
22
pomorskie
95
lskie
95
witokrzyskie
32
warmisko-mazurskie
22
wielkopolskie
116
zachodniopomorskie
28
Pozna, 3 wrzenia 2009 r.
Dziaanie 8.1 PO IG – ocena wniosków (na podstawie I rundy 2008 r. oraz I rundy 2009 r.)
Wykres2
0.2138181818
0.3636363636
0.4225454545
Arkusz1
581
42%
1375
Arkusz1
Arkusz2
Arkusz3
ogoszenie rundy II: 29 czerwca 2009 r.
nabór: od 13 lipca do 16 lipca 2009 r.
ogoszenie rundy III: 12 padziernika 2009 r.
nabór: od 26 padziernika (max do 13 listopada)
2009 r.
Pozna, 3 wrzenia 2009 r.
www.web.gov.pl – wsparcie dla ludzi z pomysem na e-biznes
W portalu mona znale:
przykady przedsiwzi e-biznesowych, które si powiody dziki dofinansowaniu ze rodków UE,
wskazówki, jak napisa biznes plan,
dziesi kroków do samodzielnego zoenia wniosku o dotacj i…
sze najczstszych bdów przy jego skadaniu
oraz wiele cennych rad, jak rozwija i promowa swój pomys na e-usugi
i elektroniczne dziaania B2B
0
50
100
150
200
250
300
dolnolskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
ódzkie
maopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
lskie
witokrzyskie
warmisko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie