SPORT, NE KOMPJUTER - vreme.rs .36 VREME 28/06/12 LETNJI RASPUST 2012 “To je cela ï¬ lozoï¬ ja ovog kampa: da se deca dobro provedu u pokretu, da ne provode letnji raspust

 • View
  225

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SPORT, NE KOMPJUTER - vreme.rs .36 VREME 28/06/12 LETNJI RASPUST 2012 “To je cela...

 • VREME BEOGRADA

  SPORT, NE KOMPJUTER

  naziv je za ovogodinje besplatne kampove i kolice u koje se rado ide iako je raspust, a poinju poetkom jula i zavravaju se krajem avgusta. Nije potrebno da budete vunderkind, odlika ili atletski

  graeni, vano je da matate i da elite da stvarate, da se druite, upoznajete svet oko sebe i otkrivate svoje mogunosti

  naida

  i vano je d

 • 36 VREME 28/06/12

  LETNJI RASPUST 2012

  To je cela fi lozofi ja ovog kampa: da se deca dobro provedu u pokretu, da ne provode letnji raspust ispred kompjutera i da u svemu tome budu bezbedna, kae Ranko Ruin, organizator kampa na Adi Ciganliji

  U sportskom balonu u blizini Veslakog kluba Crvena zvezda na Adi Ciganliji je u petak 22. juna bilo prilino sparno. To, meutim, nije smetalo acima nekoliko be-ogradskih osnovnih kola. Uvebavali su rukomet. Ivan, ak pe-tog razreda osnovne kole Ivo Andri iz Rakovice, nakon to je iz trka pogodio gol, zadihano objanjava da mu to to ima prili-ku da veba rukomet sa pravim trenerom mnogo znai jer je za samo nekoliko sati nauio mnogo vie nego u celom petom ra-zredu. Ovde je bolje jer se ne radi za ocenu, pa nije strano ako pogreim. Tako se bolje ui, kae Ivan.

  Napolju, na terenu za odbojku na pesku, Ljubica i njene dru-garice iz O Branko opi sa Vidikovca kau da su i prole go-dine bile u sportskom kampu na Adi. Volimo da dolazimo u kamp. Druimo se, upoznajemo druge ake iz drugih kola i jo moemo da igramo odbojku na pesku. Super je. Bilo bi bolje da traje celo leto.

  FILOZOFIJA SPORTSKOG KAMPA: Osim odbojke i ruko-meta, na Adi se u petak igrao i fudbal, koarka i stoni tenis. Sve

  to je deo Letnje deije kole sporta Ada 2012 koju je organi-zovala Zvezda city oaza. To je sportski kompleks koji se nalazi na Adi Ciganliji, kod Veslakog kluba Crvena Zvezda. Ve pet godina ovo sportsko preduzee uestvuje u gradskoj organiza-ciji letnjih raspusta za beogradske osnovce i to kroz letnje kam-pove. Program se zasniva na nekoliko malih sportsko-rekrea-tivnih kolica odbojke, fudbala, rukometa, koarke, ali i stonog tenisa, badmintona, veslanja i drugih propratnih sadraja, kae za Vreme Ranko Ruin, organizator programa.

  Ceo kamp funkcionie tako to je Zvezda city oaza sklopi-la ugovor sa gradskom upravom, a nakon toga je ostvarena sa-radnja sa 18 beogradskih osnovnih kola u kojima nastavnici or-ganizuju zainteresovanu decu za letnji kamp. Osim toga, kamp je otvoren i za svu drugu decu koja, takoe besplatno, mogu da uestvuju u svim programima kampa. Ruin kae da svakog dana u kampu bude oko 100 aka.

  Svakog ponedeljka i subote, u dve smene (od devet do pod-ne i od podne do 15 asova), deca dolaze na Adu i provode po

  Kampovi po meri aka

 • 37 VREME 28/06/12

  tri sata sa trenerima i drugom decom. Svako od njih proe ba-rem kroz jednu kolicu i na taj nain naui neto to e mu ka-snije koristiti. Da li je to neka nova tehnika ili pokret u fudbalu ili koarci, ili je to neki potpuno nov sport za njih oni biraju. Pored toga se organizuju i poligoni i takmienja izmeu kola, objanjava Ruin i dodaje da su deca jako zadovoljna. Sve vre-me trajanja kampa na terenima je prisutna i zdravstvena sluba.

  AKO SI RADOZNAO/LA: Ako ste odgovarajueg uzrasta i zanima vas izrada maketa aviona i brodova, tu je nekoliko ra-dionica za modelarstvo. Ako pak imate elju da glumite i sazna-te sve o procesu stvaranja pozorine predstave, to ete moi da nauite na ovom raspustu i to kroz igru, na raznim radionica-ma koje se bave pozoritem i glumom. Mnogobrojne slikarske radionice pretvorie vas u malog slikara, a ako vas moda vie zanima nauka, radionica Nauka je zabavna! jeste mesto gde ete se kroz kreativan pristup upoznati sa zakonima fi zike. Ili ste moda zainteresovani za astronomiju? Radionica Moj sni-mak Sunca e vas ubaciti u svemirsko prostranstvo, priaete o zvezdama, nauiti o osobinama Sunca i o njegovom uticaju na Zemlju. Volite da gledate fi lmove i da matate o tome da jednog dana snimite jedan ili moda spot za omiljenu pesmu ovog leta imate ansu da oprobate svoje reiserske moi i to na ne-koliko radionica. Zanimaju vas druge kulture, elite da budete

  lider, postanete rokenrol zvezda... o emu god da matate, sada imate mogunost da zaponete svoju karijeru ili barem da se za-bavite radei ono to volite.

  KREIRAJ SVOG AVATARA: Jedna od ovogodinjih radi-onica, koja se ve nekoliko godina odrava tokom letnjih i zim-skih raspusta, jeste Artedu radionica, koju vodi Ana Nedeljko-vi, mlada vizuelna umetnica. Ova sedmodnevna kreativna ra-dionica, namenjena uenicima i uenicama srednjih kola, ima za cilj da upozna mlade sa aktuelnom savremenom vizuelnom umetnou i podstakne njihovu kreativnost.

  Radionica je smetena u galeriji Kulturnog centra Beograda i trajae od 3. do 9. jula. Radi se u grupama sa najvie 30 pola-znika. Broj polaznika se ograniava iskljuivo iz praktinih ra-zloga, kako bih mogla da imam individualni pristup sa svima, objanjava Ana Nedeljkovi, voditeljka radionice. Svi radovi e biti predstavljeni na zavrnoj izlobi u dvorani Kulturnog cen-tra Beograda.

  Radionice traju tri sata dnevno i sastoje se od kratkih teorij-skih predavanja od po dvadeset minuta predavanja iz raznih oblasti vizuelne umetnosti, nakon ega sledi praktian deo. Po-lazna taka radionice je zamiljena tako da svako kreira jedan stripski karakter, svog malog avatara, koji e predstavljati nji-hove stavove i miljenje i koji e se koristiti kao osnova rada u

  ZVEZDA CITY OAZA: Letnja deija kola sporta - Ada 2012

  NAUKA JE ZABAVNA!

 • 38 VREME 28/06/12

  narednim fazama radionice. Sledei dan prelazi se na ispitivanje odnosa izmeu crtea i teksta, to jest polaznici otkrivaju kako je-zikom savremene umetnosti mogu da iskau svoje stavove, koji mogu da budu lini, da se odnose na njihov privatan ivot, a mogu i da se tiu nekih optih drutvenih pitanja, npr. ekologi-je, rodne ravnopravnosti i slino.

  Trei dan radionice polaznici e se zanimati crtanjem bojama za tekstil po majicama, a poenta nije samo oslikati lep i mode-ran dizajn, ve se majica doivljava kao prostor na kom se moe predstaviti poruka. etvrtog dana nauie neto o fotografi ji u savremenoj umetnosti, a zatim e praviti svoje fotografi je. Fo-kus nije na tome da naprave lepe, tehniki ispravne fotografi je, ve da kroz seriju fotografi ja predstave temu koja je njima bitna. Potom se napravljeni radovi tokom prva etiri dana kombinuju u razliitim kompjuterskim programima i pravi se zajedniki vi-deo-rad. Svako od polaznika e svoje crtee i fotografi je predsta-viti na zavrnoj izlobi.

  Ovi programi nisu namenjeni samo za talentovanu decu, ve za sve one koji imaju potrebu za kreativnim izraavanjem. Na-ravno, bitno je i da ih kultura interesuje u nekom najirem smi-slu. Deca su odlino reagovala na prethodne radionice, a moram da naglasim da sam imala i odlinu saradnju sa njihovim profe-sorima, rekla je Ana na kraju i dodala da se nada da e ova vrsta edukacije zaiveti uskoro i kod nas.

  I IVI ROKENROL IVOT: Jo jedna zanimljiva radi-onica na kojoj e mladi ovog leta moi da stvaraju jeste pozna-ta Mala kola rokenrola, koja postoji od februara 2011. godi-ne. Do danas, odrano je preko 120 radionica kroz koje je pro-lo vie od 500 osnovaca i srednjokolaca. Ovog leta, Mala ko-la rokenrola poinje 27. juna, a zavrava se 28. septembra, ali e se nastaviti i na jesen i zimu. Polaznici e biti podeljeni u etiri grupe, po uzrastu i nivou znanja. Radionice se odravaju u pro-storijama Udruenja Lenon, od 11 do 15 asova. Cilj ovih radi-onica je uvoenje u svet rokenrola, tako to od polaznika formi-ramo bendove i uimo ih osnovnim muzikim postulatima rok muzike kroz uenje rok pesama, navodi eljko Savi, muziar i osniva ove kole.

  U zavisnosti od toga ta vole, deca e biti podeljena po razli-itim radionicama, kao to su vokalna radionica, gitarska radio-nica, bass, bubnjarska i klavijaturska radionica, kao i radionice za komponovanje muzike i komponovanje tekstova.

  URICA BOGOSAVLJEVI

  MIRKO RUDI

  KREATIVNO: Ana Nedeljkovi; radionica

  Artedu u galeriji KBC

  Da li recikliraU maju sam dobio promotivne eko-kese na

  kunu adresu sa uputstvom za upotrebu. Imao

  sam sasvim dovoljno prostora za odlaganje

  otpada, a kada sam ih u predvieno vreme

  izneo, uklonjene su u predvienom terminu.

  Savetujem svim sugraanima da se prijave

  u svojoj poti i da od jula ponu da koriste

  ekoloke kese, rekao je jedan sugraanin

  R ecikliranje otpada je jedna od najvanijih tema sa kojima se Grad trenutno suoava. Beograd sada ima priliku da upravlja otpadom onako kako se to radi u modernim ze-mljama koje se ovim poslom bave vie od 30 godina i da rei pi-tanje od izuzetnog znaaja za zatitu ivotne sredine. Pilot-pro-jekat Eko-kese za istiji Savski venac zapoet je 2010. godine zahvaljujui poveanom interesovanju graana za recikliranje.

  Radnici istoe su tom prilikom podelili kese za prikuplja-nje reciklanog otpada i tako je Savski venac postao prva opti-na u Beogradu u kojoj je poelo sprovoenje ovog projekta. Kako je proizveo dobre rezultate, a odziv graana postao sve vei, JKP Gradska istoa je tokom 2011. godine proirio ovaj projekat na jo etiri optine: Stari grad, Palilula, Vraar i Zvezdara, pod na-zivom Eko-kesa za istiji grad. Od 1. jula ove godine Beograa-ni e moi odgovorno da postupaju sa odlaganjem otpada i sa-uvaju svoje ivotno okruenje. Prijave za eko-kesu su u toku.

  STAKLO, PAPIR, METAL, PLASTIKA: Sugraanka sa opti-ne Stari grad je za Vreme prenela svoje pozitivne utiske i zahva-ljujui blagovremenom i redovnom radu Gradske istoe plani-ra da se od jula ove godine redovno snabdeva ekolokim kesama. JKP Gradska istoa je krajem aprila poeo sa irenjem projek-ta na ceo Beograd. Tokom maja isporuene su po dve eko- kese na

  KAKO NABAVITI EKO-KESU

 • 39 VREME 28/06/12

  kunu adresu svakom domainstvu, u svih deset beogradsk