Click here to load reader

Sport [broj 1581, 8.4.2011]

 • View
  282

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sport [broj 1581, 8.4.2011]

 • 8/7/2019 Sport [broj 1581, 8.4.2011]

  1/32

  Broj 1581 Sarajevo, petak, 8. april/travanj 2011.

  o mogu}em povratkuu reprezentaciju

  Safet Su{i} oo~ekivanju skidanjasuspenzije

  Nastavit }emo

  kvalifikacije

  Nastavit }emo

  kvalifikacije

  ZZllaattaannMMuusslliimmoovvii}}

  ooppttiimmiissttaa

  Ko }e u komitetza normalizaciju

  Rudi Zavrlispred SaveMilo{evi}a

  Rudi Zavrlispred SaveMilo{evi}a

  Aleksandar Risti},legenda bh. fudbala

  Spremansampomo}i,ali ne `elimneku funkciju

  Spremansampomo}i,ali ne `elimneku funkcijuRasplet u Premijer ligi BiH

  Banja Lukai Grbavica ucentru pa`nje

  Banja Lukai Grbavica ucentru pa`nje

  Nastavlja se bura na Ko{evuNastavlja se bura na Ko{evu

  Suspendovanimponu|eniraskidi ugovora

  Suspendovanimponu|eniraskidi ugovora

  Nijepo{tenouni{titi sjajnugeneraciju

  EUROkao krunakarijere

  EUROkao kruna

  karijere

  Sa{aPapac

 • 8/7/2019 Sport [broj 1581, 8.4.2011]

  2/32

 • 8/7/2019 Sport [broj 1581, 8.4.2011]

  3/32

 • 8/7/2019 Sport [broj 1581, 8.4.2011]

  4/32

  Ju~er je bio prvi ~etvrtaku kojem nismo gledali EdinaD`eku na evropskim terenimaotkako je stigao u engleskiMan~ester siti. Gra|ani suse od Lige Evrope oprostili uosmini finala nakon {to su udva duela bili slabiji od kije-vskog Dinama.

  Na{ reprezentativac }e

  odmarati i tokom vikenda.Na teren }e tek u ponedje-ljak nave~er (21 sat, direktanprijenos na Sport klubu)kada njegov tim o~ekuje de-rbi protiv Liverpula naEnfildu.

  Igra~i Man~ester sitija senalaze na korak do ovjere pla-smana u Evropu. Liverpulu,

  koji se nalazi na {estom mje-stu na tabeli bje`e 11 bodova,i sa trijumfom bi otpisali je-dnog rivala u borbi za plasmanna me|unarodnu scenu.

  Naravno da su apetitigra|ana daleko ve}i od Li-ge Evrope, ali od rivala u bo-rbi za plasman u Ligu prva-ka, nogometa{i Man~ester si-

  tija su u najslabijoj formi.- U posljednjih pet susr-

  eta osvojili smo svega sedambodova, {to je jako malo ako`elimo izboriti plasman uLigu prvaka. U narednomperiodu moramo napravitiveliki zaokret, a me~ u Live-rpulu je za nas od velikeva`nosti - kazao je menad`er

  Man~estera, RobertoMan}ini (Mancini).

  Iako mnogi ka`u da jeD`eko u posljednje vrijemeizgubio Man}inijevo povje-renje, na{ reprezentativacu`iva pa`nju italijanskogstru~njaka. Man}ini ~uvaD`eku samo za velike uta-kmice, a tako je nedavno

  bilo kada je odigrao svih 90minuta derbija protiv ^elz-ija.

  Na{ igra~ nije igrao upro{lom kolu protiv Sander-lenda (5:0), ali to ne bi treba-la biti zapreka da po prvi putu karijeri ne istr~i na terenEnfilda, istinski hram nogo-meta. A. S.

  Sa{a Papac spremanje ponovno obu}idres reprezentacijeBiH u kojem nijeigrao ve} gotovo pet

  godina, to~nije od one uta-kmice protiv Gr~ke (0:4) ukojoj je nezaslu`eno dobiocrveni karton.

  Naravno, dva su uvjetada bismo 31-godi{njeg Mo-starca opet gledali u repre-

  zentativnom dresu - prvi jeda se srede stvari u NSBiH,a drugi da zaslu`i poziv se-lektora Safeta Su{i}a.

  - Kada je reprezentacija upitanju moj stav se nikada ni-je mijenjao, a druga je stvar{to su se nerijetko u mediji-ma moje izjave pogre{nointerpretirale. Dakle, moja`elja za igranjem u repreze-ntaciji je neupitna, ali poduvjetima koji su valjda po-znati svima - govori Papac.

  - Ako bi se iz suspenzijeSaveza iza{lo ne{to poziti-vno, odnosno ako bi UEFAi FIFA ustrojili Savez pre-ma `eljama svih istinskih

  zaljubljenika u nogomet, utom slu~aju bi se stavio naraspolaganju selektoru. Uprotivnom, moj stav bi ostaoisti kao i prethodnih godi-na - dodao je Papac.

  Vjerujemo da Vas sele-ktor Safet Su{i} ~eka

  ra{irenih ruku?- Ne bih to tako karakte-rizirao, jer mjesto u repreze-ntaciji nikome ne smije bi-ti zagarantirano. Ima dostamla|ih igra~a koji se ozbi-ljno name}u, a ja sam ve} u32. godini. Je li Vas iznenadila su-spenzija NSBiH?

  - Nije, s obzirom da je iprije Skup{tine bilo jasno dase novi Statut ne}e usvojiti.Iskreno, ne znam kako }e seova situacija dalje razvijati,ali normalno da se nadamkako }e se sve rije{iti pozi-tivno te da }e reprezentaci-ja mo}i nastaviti kvalifika-

  cije za Evropsko prvenstvo,a klubovi ipak mo}i zaigra-ti na me|unarodnoj sceni. Usuprotnom, bh. nogomet biupao u crnu rupu iz koje bivrlo te{ko iza{ao.

  Reprezentacija BiH opetima {anse izboriti plasman

  na veliko takmi~enje?- [anse opet postoje, ba{kao {to je bio slu~aj i u pre-thodnom kvalifikacijskomciklusu. Francuzi su objekti-vno najja~a reprezentacija ugrupi i glavni favorit za pr-vo mjesto, ali BiH sigurnoima realne {anse za drugupoziciju i plasman u doigra-vanje u kojem je sve mogu}e. Sigurno biste voljeli za-igrati na Evropskom prve-nstvu?

  - Iza mene je vrlo dobrakarijera. Igrao sam finaleKupa UEFA, osvajao trofe-je u Austriji i [kotskoj, u Li-gi prvaka sam igrao protiv

  najboljih igra~a svijeta, alinedostaje mi ve}i uspjeh s re-prezentacijom. Zbog togamogu re}i da bi nastup naEuru bio kao kruna karijere- zaklju~io je Papac. M. P.

  Aktuelno 4avaz/sport/ Sarajevo,petak, 8. april/travanj 2011.Mo`da posljednjasezona u [kotskoj

  Sa{a Papac u [kotskoj je ve} petu sezonu, a mo`da ovabude i posljednja s obzirom na to da mu ovog ljeta zavr{avaugovor.

  - Ni sam ne znam {to }e se doga|ati ovog ljeta. S vo-dstvom kluba bio sam u pregovorima oko novog ugovora,ali dogovor nismo postigli, prije svega jer je Rend`ers u lo{ojfinancijskoj situaciji. [pekulira se da bi se klub mogao pr-

  odati, a nakon toga bi situacija sigurno bila jasnija.Ponuda imam, ali u ovom trenutku ih jo{ ne razmatramozbiljno. Bilo kako bilo, u ovom trenutku mogu re}i da susve opcije otvorene - izjavio je Papac.

  Rend`ers juri tre}inaslov prvaka

  U prethodne dvije sezone Sa{a Papac i njegovi Rend`er-si osvajali su naslove prvaka, a u ovoj sezoni mogu do novog.

  - Sigurno da }e biti jako zanimljivo do samog kraja. Mii Seltik se smjenjujemo na vrhu, tako da }e mo`da odlu~iva-ti i posljednje kolo. Ve} smo osvojili Liga kup, ali naslov jeipak glavni cilj - ka`e Papac.

  Sa{a Papac opet `eli obu}i dres reprezentacije BiH

  Nastup na Euru

  kao kruna karijereMoja `elja za igranjem u reprezentaciji je neupitna, ali pod uvjetimakoji su valjda poznati svima - ka`e Papac

  Papac: Moj stav se nikada nije mijenjao

  D`eko: Nijeigrao od me~a

  sa ^elzijem

  Man~ester siti u ponedjeljak igra derbi protiv Liverpula

  Naredne subote protivJunajtedaNaredne subote (16. april) D`eko bi mo-gao do}i na korak osvajanja jednog trofeja.U subotu }e se igrati derbi svih derbija naVembliju u okviru polufinala FA kupa,gdje }e Siti igrati protiv Junajteda. Dan ka-snije i drugi Bosanac, Asmir Begovi} mo`eispisati historiju engleskog nogometa akose plasira u finale protiv Boltona.To bi biloi prvi put u historiji na{eg no-gometa da u finalu nekog takmi~enja uEvropi igraju Bosanac protiv Bosanca.

  ^etiri mjestaza Ligu prvaka

  Englezi }e za Ligu prva-ka dati ~etiri kluba, s tim da}e najlo{ije plasirani (~etvr-ti) morati do grupne fazedo}i kroz kvalifikacije.

  Situacija Man~ester siti-ja nije lo{a, ali daleko jhe odtoga da su ve} obezbijediliplasman u elitni razred evr-

  opskog nogometa.Sa pobjedom u Liverpulu

  otpisali bi redse i zadr`alivelike {anse da na kraju prve-nstva, ipak, budu drugi izaMan~ester sitija i Arsenala.1. Man~. jun. 31 19 9 368:32 662. Arsenal 30 17 8 559:29 593. Man. sit i 31 16 8 750:27 56

  4. elzi 30 16 7 754:25 555. Totenhem 30 13 11 641:34 506. Liverpul 31 13 6 1242:38 45

  Man}ini vra}aD`eku u igru?Italijan na{eg reprezentativca ~uva

  za velike utakmice

  Man}ini vra}aD`eku u igru?

 • 8/7/2019 Sport [broj 1581, 8.4.2011]

  5/32

  U subotu se u Frajburguigra bh. derbi. Na jednojstrani bit }e Mensur Mujd`au dresu Frajburga, a na dr-ugoj Vedad Ibi{evi} i SejadSalihovi} kao igra~i Hofe-nhajma.

  Bh. derbi u Bundes ligidolazi u nezgodno vrijemeza oba tima. Pora`eni iz du-ela gotovo sigurno izgubit}e sve {anse za plasman uLigu Evrope, dok pobje-dnik nastavlja borbu zaHSV-om, Hanoverom, Nir-nbergom, Majncom za tri

  mjesta koja vode u drugo pokvaliteti evropsko ta-kmi~enje.

  Ubita~an ritam- Zbog va`nosti utakmi-

  ce danas smo imali slobodandan. Trener nas `eli maloodmoriti, jer smo u poslje-dnje vrijeme imali ubita~an

  ritam koji je i kumovao dasmo posljednje ~etiri uta-kmice izgubili ako nera~unamo bod osvojen pro-tiv Majnca - ka`e Mujd`a skojim smo razgovarali u sr-ijedu. Kakva su o~ekivanja pr-ed bh. derbi?

  - Jako velika. Svi se na-damo da }emo upravo pro-tiv Hofenhajma pokazatikvalitet. Ovo je za nas, ali injih, zadnja {ansa za pri-klju~ak prema ekipama ko-je se trenutno nalaze u zoniLige Evrope. Ovaj voz nesmijemo ispustiti. Protiv Hofenhajma ste uposljednje vrijeme imali do-sta uspjeha?

  - Bolje rezultate smoostvarivali na njihovom te-renu. Posljednji me~ smoizgubili kod nas, ali smosve znali nadoknaditi u Si-

  nshajmu. U prvom dijeluprvenstva bilo je 1:0 za nas,sada se nadam istom rezu-ltatu. [ta pi{u njema~ki medijioko suspenzije Sejada Sali-hovi}a?

  - Donijeli su samo {turuvijest o tu~njavi na njiho-vom treningu i da je trenerPecaouli (Pezzaouli) donioodluku da Salihovi} osimnov~ane kazne jedan me~ogleda sa tribina. Sada bi setrebao vratiti, iako bih javi{e volio da ponovo bude

  na tribinama.

  Opasni Salihovi} Zbog ~ega?

  - Zato {to je Salihovi} uFrajburgu ~esto znao nosi-ti igru Hofenhajma, biti str-ijelac va`nih golova, kaoprije dvije godine u Kupu

  Njema~ke. Vidjelo se protivHSV-a da je Hofenhajm sa-svim druga ekipa kada onne igre, osjetno slabija. Zovu li Vas njema~kimediji oko suspenzijeNSBiH?

  - Naravno da zovu, inte-resiraju se svi. Zanima imoje suigra~e. Na jedan tr-ening sam skoro i zakasniojer se nisam stigao presvu